Hidrolik Sistemlerde Arıza Tespiti
Hidrolik Sistemlerde Arıza Tespiti


Hidrolik platformlar de vuku bulacak veya bulan arızanın bulunması bir İşletme için en ciddi ve sıkıntılı iştir.Çalışan personelin konu hakkında çok iyi bir bilgi ve beceriye sahip olması gerekir.

Hidrolik platformlari diğer Mekanik Sistemler ile kıyasladığımızda arızaların bulunmasında veya tespitinde bir mekanik sistemden çok farklı olduğu gözlenir. Sistemin kapalı olması,sistem bütünlülüğü ve kullanılan herbir ekipmanın direk birbiri ile ilişkili olması arızanın tespitindeki zorluğu ve farklılığı yaratmaktadır.

Öncelikli olarak;bir hidrolik sistemde vuku bulabilecek arızaları iki farklı gruba ayırıyoruz.1.KADEMELİ VUKU BULAN ARIZALAR(=GRADUAL FAILURE)2.ANİDEN VUKU BULAN ARIZALAR(=SUDDENLY FAILURE)1.KADEMELİ VUKU BULAN ARIZALAR:Sistem üzerinden alınan veriler bir arızanın ileride olacağını işaret eder. Veri büyüklükleri zamana bağlı olarak, kademeli artar. Adeta,sistemde bir şeylerin anormalleştiği uyarısı verir. Bu verileri iyi değerlendirebilen bir Bakımcı,Sistem için Kestirimci (=Predictive) bakımda bulunabilir. Bu verilerin neler olabileceğine bakarsak;Sistem;

1.Çalışma sesinin değişimi,

2.Titreşiminin farklılığı,
3.Ekipmanlar üzerinde sıcaklıkların artış göstermesi veya azalması,

4.Çalışma basıncının artması veya azalması,

5.Hidrolik yağı kirlilik seviyesinin değişmesi,

6.Ekipman çalışma prensibinin normal proses içinde gösterdiği farklılık,

7.Debi kaybı veya azalımı,

8.Dış çevre şartlarının değişimine karşı sistemin gösterdiği farklılık.

Yukarıda yazılı her bir veriye baktığımızda,problem sistemin tüm ekipmanlarından kaynaklanabileceği gibi,sadece tek bir ekipmandan da kaynaklanıyor olabilir. İşte, Hidrolik platformlarde arıza bulma zorluğu bundandır. Elde edilen verilerin yüzeysel değerlendirmesinde elde edilen sonuçlar tüm sistem ekipman-larını zanlı duruma sokabilir.

Periyodik Kontrol ve muayeneler neticesinde veriler toplanır ve yorumlanır. Yorumlar bizi Periyodik Bakıma/Onarıma yönlendirir. Burada;Kontroller:Gözleme,Muayene:Ölçümlere,Bakım/Onarım:Fiziksel Güce ile yapılır.

Periyodik Kontrol,Muayenelere ve Bakım/Onarımlara bir göz atarsak;

1.Günlük Periyodik Kontroller;ses,titreşim,sıcaklık,ekipman çalışma prensibi anormallıkları, basınç değişimi.

2.Haftalık Periyodik Kontroller;günlük periyodik kontrollerin tümü ve verilerin analizi,yağ kirliğinin kontrolu veya muayenesi, dış çevre şartlarının değişimi,tank yağ seviyesi vs.

3.İki Haftalık Periyodik Kontroller;haftalık periyodik kontrollerin tümü,yağ kirlilik test sonuçları analizi vs.

4.Aylık Periyodik Kontroller;ay boyunca elde edilen tüm verilerin analizi ve analiz neticesinin raporlanması.

5.Üç Aylık Periyodik Kontroller ;Aylık periyodik kontrollerinin tamamının yapılması,Hidrolik güç ünitesinin komple temizliği, Filtre kontrolleri,temizliği veya değişimleri.

6.Altı Aylık veya Bir Yıllık Periyodik Kontrol ve Bakım/Onarımlar;3-aylık periyodik kontrollerin tümü ve hidrolik yağ testinin yapılması; viskozite, asitlik, renk, koku vs.

Kademeli vuku bulan arızaların ana kaynağına baktığımızda normal iç işlemlerden(=Ekipmanların Çalışmasından) ve dış ortamlardan hidrolik yağ içine karışan , ekipman toleransların dan küçük partiküllerin bu tür arızalar sebebiyet verir. Arıza genelinde; %90-95 Kademeli ve %5-10 Aniden Vuku bulan arızalar olduğu tespit edilmiştir. Kademeli arızalarında %70-80’i de yağ ve yağ kirliliğinden kaynaklanır. Bu oranlara baktığımızda ,Kademeli Arızaların sebep olduğu duruşları irdelememiz seçilecek en doğru yol olacaktır.2.ANİDEN VUKU BULAN ARIZALAR:Arıza öncesinde hemen hemen hiçbir veri veya ipuçu elde edilemeyen veya hiçbir ön uyarısı olmayan birden bire vuku bulan arızalardır.Arıların yüzdesine baktığımızda çok düşük bir oran teşkil eder. Bu tür arızaların sebebini araştırdığımızda;sistemde kullanılan ekipmanların toleranslarından daha büyük katı partiküllerin sistem içine girmesinden kaynaklanan arızalar olduğunu görürüz. Bu partiküllerin sistem arızasındaki yüzdesi büyüktür. Bu oluşum haricinde ,yay kırılmaları,bobin yanmaları,hortum patlamaları vs. bu tip arızaların oluşmasına sebep olabilecek diğer örneklerdir.

Arızaların tespit süresi olarak genel bir kıyaslama yaparsak;Aniden vuku bulan arızaların tespiti,Kademeli Vuku Bulan Arızalara oranla daha kısadır. Ancak;aynı karşılaştırmayı arızanın giderilme maliyeti olarak yaparsak;Aniden Vuku Bulan Arızalar sisteme daha büyük zarar ve kayıplar vereceğinden Bakım/Onarım maliyeti Kademeli Arızalara oranla daha yüksektir. Periyodik Kontrol,Muayeneler ve Bakım/Onarımlar İşletme ve Bakım/Onarım maliyetlerini azaltmaya yönelik yapılan bir ön çalışmadır.

Arıza türlerine,sebeplerine ve kaynaklarına kısa bir açıklamadan sonra;şimdi de zararın neresinden dönersek daha karlı olabiliriz. Ona bakalım.

Yukarıda yapılan açıklamaları irdelersek; Kademeli Arızaların öncesinde yapabileceğimiz işlerin olduğunu görürüz. Yapılacak bu işlemler hem kademeli arızanın önüne geçilmiş olacak. Hemde Aniden Vuku Bulacak Arızanın oluşma olasılığını azaltmış olacağız.Öyle ise;konuyu aşağıda vereceğimiz bir örnek ile açıklayalımARIZA BELİRTİSİ:

Günlük yapılan kontrollerde sistem basıncının düştüğü gözlenmiştir. Yapılan kontrolde sistem basıncı 100 Bar’dan 97 Bar’a düşmüş. Basınç manometresinde herhangi bir basınç dalgalanması yok. Manometre kalibrasyondan yeni geldiği için bir yanlış ölçme söz konusu değil.

Bir hidrolik sistemde her hangi bir arızayı bulmanın yolu basit düşünmektir. Karışık bir sisteme sahip isek; sistemi basit bileşenlerine ayırmak çözüme ulaşmak için en kolay yoldur.
Alıntı
ERKAN MAKİNA / ALİ ERKANKapat