PENCERE VE KAPI DETAYLARI

ŞEKİL VE RESİMLERİ GÖREMİYORSANIZ www.megep.meb.gov.tr ADRESİNDEN İLGİLİ MODÜLÜ AÇARAK İNCELEYEBİLİRSİNİZ.

1. PENCERE DETAYLARINI ÇİZMEK
1.1. Pencere Detayı
1.1.1. Tanımı
Detay; genel olarak ayrıntı, parça anlamında kullanılmaktadır. Pencere detayı;
pencereler ile ilgili ayrıntıyı akla getirmektedir. Pencere detayı çizmek ise, yapım resminde
verilen (imalatı yapılmak istenen) pencerenin doğru üretilmesi için pencere yapımnet (1/10
ölçekli) resmi üzerinde anlatma güçlüğü çektiğimiz önemli detayların gerçek boyutta (1/1
ölçeğinde) meslek resim kurallarında çizilmesini ifade eder.
1.1.2. Çeşitleri
Pencere detaylarını; pencere cephe resminden alınan detaylar ile pencere 1/10 kesit
resimlerinden alınan detaylar olmak üzere iki bölümde inceleyebiliriz.
1.1.2.1. Görünüş Üzerinden Alınan Detaylar
Cephe resminden pek detay alınmamasına karşın bazı durumlarda detay almak zorunlu olabilir.
Cephe detayları ile köşeler de yapılan birleştirme uygulamalarının türünü, aplik çıtaları, kakma ve özel
aksesuarları göstermek için çizilir. Cephe resmi üzerinden daha çok detaylar için önemli olan kesitler
alınır. (Şekil: 1. a,b).
Şekil 1: Aşağı ve yana dönerek açılan kanatlı pencere
Şekil 1. a,b: Pencere cephesinden alınmış A detayı
1.1.2.2. Üst ve Yan Kesitler Üzerinden Alınan Detaylar
Kesitler üzerinden detay alma, en çok kullanılan detay alma çeşididir. 1/10 ölçeğinde
çizilmiş olan yan ve üst kesitlerde ayrıntıları tam anlamıyla anlatmak, ölçü ve açıklayıcı bilgi
yazmak resmi taramak güçtür. Kesit resimlerinde önemli gördüğümüz detayları belirleyip bu
noktaları isimlendirerek gerçek boyutta (1/1 ölçeğinde) detay resimleri çizilir. Bazen detayı
çizilecek parçanın büyüklüğü ile kullanılan kâğıdın ebatları göz önüne alınarak 1/2 ölçeğinde
de detay resmi çizilebilir. (Şekil: 1. c,d)
Şekil 1. c,d: Pencere yan ve üst kesitinden alınan B ve C detayı.
1.1.3. Şekilleri
Yalnız pencerelerde değil doğramacılık alanında kullanılan kayıt kesitlerinin tespiti
işin önemli basamağını oluşturur. Doğru kayıt, doğru yerde kullanıldığında işi
sonuçlandırmak mümkün olur. Pencerelerde detay şekillerini; kasa kaydı, kanat kaydı, ara
kayıt ve denizlik kaydı olmak üzere dört bölümde inceleyeceğiz.
Pencere ve kapı modülünde pencere kayıtlarını; dik ve yatık olmak üzere iki şekilde
kullandığımızı öğrenmiştiniz. Detay şekillerindeki kayıt örnekleri dik konumda uygulanmış
olan kayıtlardan verilmiştir.
1.1.3.1. Pencere Kasa Detayları
Pencereyi çevreleyen en dıştaki kayıttır. Sağlamlık açısından en büyük kesit alanlı
kayıt olup, duvarla bağlantısı duvarla ilişkisine göre de değişik şekiller alır (Şekil: 2. a,b,c).
1.1.3.2. Kanat Kayıt Detayları
Adından da anlaşılacağı gibi pencere kanadının oluşturulmasında kullanılan
kayıtlardır. Bir cumbası kanat boşluğuna yerleşmesi, diğer cumbası da cam takılması için
şekillendirilmiştir.
Şekil 3. a,b: Pencere kanat kayıtları.
1.1.3.3. Ara Kayıt Detayları
Kasa kaydının çevrelediği alanı istenilen modelde yatay veya dikey yönde bölerek
pencere kasasını tamamlayan kayıtlardır. Bir yönüne kanat, diğer yönüne cam gelebildiği
gibi her iki yönüne cam veya her iki yönüne kanat gelebilir (Şekil 4-a,b,c,d).
Şekil 4. a,b,c,d: Pencere kasa ve kanat ara kayıtları
1.1.3.4. Denizlik Detayları
Pencerelerin su geçirmeye karşı en zayıf bölümü pencere kanadı ile pencere kasası arasındaki çalışma boşluğudur. Kanat dış
yüzeyine serpen su damlaları, kanat alt kaydına doğru sızarak çalışma boşluğundan içeri girer. Bir kısmı da arada kalarak ahşabı
çürütür. Bu durumun yaşanmaması için suyun kasa dışına atılması
gerekir. Bu amaçla kullanılan kayıtlara denizlik denir.
Şekil 5: Kanat alt kaydına bağlanmış denizlik
Denizlik; kanat alt kaydıyla bütün yapılabileceği gibi işlem kolaylığı ve malzeme
tasarrufu açısından ayrı bir kayıt olarak yapılıp kanat kaydına sonra da bağlana bilir. Üst
kısmı su birikmemesi için dış aşağı pahlı alt kısmı damlalıklıdır. (Şekil: 5)
1.1.3.5. Diğer Detay Örnekleri
Günümüz piyasasında ahşap pencere yapımı teknolojinin
gelişmesine bağlı olarak yeni bir çehre kazanmıştır. Birçok
parçanın lamine edilip birleştirilerek malzeme tasarrufuna
gidilmesi sağlanmış ve ahşabın kamburlaşma ve çarpılması
büyük ölçüde engellenmiştir. Fabrikasyon olarak hazırlanan bu
kayıtlar emprenye edilerek piyasaya sunulmuştur. Bu
malzemelere, Resim: 1 ve Resim: 2. a-b ile Şekil: 6. a,b,c ve
Şekil: 7. a,b de örnek verilmiştir.
Resim 1: Hazır profillerden yapılmış kanatlı pencere kesiti
Şekil: 6. a Hazır profillerden yapılış pencere Şekil: 6. b Hazır profilde ara kayıt detayı
kasa ve kanat kayıt detay
Şekil 6.c: Hazır profillerden yapılmış pencere kasası ara kaydı ve kanat kayıt detayı
Detay resimde hazır profillerden hazırlanmış sürme kapı ve pencere örnekleri verilmiştir.
Resim 2. a,b: Hazır profillerden yapılmış tek ve çift kanat sürgülü pencere ve kapı kesiti
Şekil 7. a,b: Hazır profillerden yapılmış tekli ve ikili sürme kapı ve pencere detayları
1.1.4. Çizim Uygulamaları
1.1.4.1. Örnek Çizimler.
Bu bölümde pencere çeşitlerine örnek olarak verilen pencere yapım resmi ile bu pencerelere ait
detay resimlerini bulacaksınız.
􀂾 Yatık kasalı yukarı sürülerek açılan giyotin pencere.
Giyotin pencere özellikle sürme pencerelerin kanat açılma alanı olmaması özelliğinden dolayı sık
kullanılan pencere türüdür. Pencereye dış taraftan bakılarak yapım resmi
çizilmiş ve üst ve yan kesitler üzerinden detaylar alınmıştır. (Şekil: 8).
Şekil 8: Yatık kasalı giyotin pencere
Şekil 8.a: Giyotin pencere A detayı
Şekil: 8.a’da verilen detay resminde yukarı sürülerek açılan giyotin pencere kanadı
için pencere kasası kaydına çalışma boşluğu verilerek kiniş kasa boyunca açılmıştır. Alt
bölümde kanadın kasaya takılıp çıkarılması için kiniş tek taraftan 1,3 cm derin açılmıştır.
Kanat yerine takılıp yukarı sürüldükten sonra bu bölüm için hazırlanmış çıta kiniş boşluğuna
yerleştirilir ve kanat aşağı sürülerek pencere kapatılır.
Kasa ara kaydı giyotin kanatın üst kaydıyla aynı yükseklikte kasa yanlarına zıvanalı
geçme yapılarak birleştirilmiştir.
Pencere üst bölümündeki sabit cam, kasaya lamba açılarak cam macunuyla su ve hava
geçmeyecek şekilde izole edilmiştir.
Şekil: 8.b’de verilen giyotin pencerenin yan kesitinden alınan detay resimlerinde, kasa
üst alt ve ara kayıtları ile kanat alt ve üst kayıtları çizilerek gösterilmiştir. Kanat boşluğu üst
kayıtta kiniş, alt kayıtta lamba şeklinde yapılmıştır. Kasa alt kaydın üst kısmına kanattan
sonra suyun rahat akabilmesi için aşağı yönde eğim verilmiştir. Camlar üst bölümde olduğu
gibi kanatta da cam macunu ile bağlanmıştır.
Şekil 8.b: Giyotin pencere yan kesitinden alınan B,C,D detay resimleri
􀂾 Üst bölümü Sabit Camlı Alt Bölümü Yana Dönerek Açılan Kanatlı Pencere
Çoğunlukla aydınlatma amaçlı yapılan bir penceredir. Havalandırma gerektiğinde
kanat açılır. Pencereye dış taraftan bakılarak yapım resmi çizilmiş üst ve yan
kesitler üzerinden detaylar alınmıştır (Şekil: 9).
Şekil 9.a’da dik kasalı sabit ve kanatlı pencerenin üst kesitinden alınan
detay resminde; kasa-duvar, kasa-kanat ve menteşe detayı ile denizlik görünüşü yer
almaktadır. Kasa ve kanat çalışma boşluğu bırakılıp lamba açılarak menteşe ile bağlanmıştır.
Şekil 9: Sabit ve kanatlı pencere
Şekil 9. a: Sabit ve kanatlı pencere üst kesitinden alınan A detayı
Şekil: 9.b’de de dik kasalı sabit ve kanatlı pencerenin yan kesitinden alınan detay resminde;
kasa alt, ara ve üst kayıtları ile kanat üst ve denizlik bağlanmış alt kayıt
detayı çizilmiştir. Kasa ara kaydında cam ve kanat için lamba açılmış
kanat alt kaydına yağmur sularının içeri girmemesi için denizlik
yapılarak bağlanmıştır. Yine de kanat çalışma boşluğundan içeri sızan sular
için su birikme boşluğu ile su tahliye borusu kasa alt kaydında çizilerek gösterilmiştir.
Şekil 9. b: Sabit ve kanatlı pencere yan kesitinden alınan B,C,D detayı
􀂾 Üst bölümü düşer kanatlı alt bölümü yana dönerek açılan kanatlı pencere
Aydınlatmanın yanında sürekli havalandırma yapmanın gerektiği durumlarda
sıkça kullanılan bir penceredir.
Pencereye dış taraftan bakılarak net resmi çizilmiş üst ve yan kesitler üzerinden
detaylar alınmıştır (Şekil: 10).
Şekil: 10.a’da, Şekil: 9.a dan farklı olarak üst kesitin tamamı detay olarak alınmıştır.
Şekil: 10.b’de ise Şekil: 9.b’den farklı olarak pencere üst bölümüne düşer kanat,
detay olarak çizilmiştir. Düşer kanat menteşe ve çarpma ile kasaya bağlanmıştır.
Şekil 10: Düşer ve döner kanatlı pencere
Şekil 10.a: Düşer ve döner kanatlı pencere üst kesitinden alınan A,E detayı
Şekil 10. b: Düşer ve döner kanatlı pencere yan kesitinden alınan B,C,D detayı
1.1.4.2. Çizim Araç Gereçleriyle Pencere Detayı Çizmek
(Dik kasalı, sabit camlı, düşer ve yana dönerek açılır kanatlı pencere)
􀂾 İşlem basamakları
􀂾 Detay çizilecek noktaları seçmek: Yapım resmi verilen pencere incelenir,
imalata yönelik açıklanması gerekli ayrıntılar işaretlenerek isimlendirilir.
Pencere yapım resmini incelediğinizde üst kesitin tam, yan kesitin kademeli
alındığını göreceksiniz. Bu yöntem bir kesit üzerinde istediğimiz detayları
görmemize yardımcı olur. Yan kesitte üç, üst kesitte iki nokta detay
resmini çizmek için işaretlendirilip adlandırılmıştır. (Şekil: 11)
Şekil 11: Düşer ve yana dönerek açılan kanatlı, sabit camlı pencere
􀂾 Çizim ölçeğini seçmek: Detay resimleri gerçek boyutta (1/1) çizilmesine
karşılık çizilecek parçanın ölçüleri ile çizilecek kâğıdın ölçüleri dikkate
alındığında ölçeğin 1/2 olarak da düşünülmesi doğru olur. Bu bölümde
çizimi yapılan detaylarda 1/2 ölçeği kullanılmıştır. (Şekil: 11. a,e)
􀂾 Görünüş kısımları çizmek: Detay çizimine başlanmadan kullanacağımız
resim kâğıdının ölçüleri de göz önüne alınarak iyi bir yerleşim planı
yapılmalıdır. İyi yapılmış bir plan, detay resimlerinin iç içe girmesini ve
kâğıt yüzeyindeki dengesiz dağılımı ortadan kaldırarak detayları daha
anlaşılır halde ve estetik bir görüntüde sunulmasını sağlayacaktır.
Planlaması yapılan resim kâğıdı yüzeyine 0,3 veya 0,5 kalınlığındaki sert
uçlu kalem ile detay parçaları yerleştirilir (Şekil: 11. a,e)
􀂾 Kesilen kısımları çizmek: Yerleştirme tamamlandıktan sonra; lamba, kiniş,
kordon, çalışma boşluğu, zıvana vb ayrıntılar da çizilip detay parçaları
netleştirilir. (Şekil: 11. b,e)
􀂾 Ayrıntıları çizmek: Detay içinde kalan menteşe, kulp, kilit, çivi, vida vb.
ayrıntılar görünüyor ise, olduğu gibi; parça arkasında kalıyor ise, kesik
çizgi ile çizilerek ifade edilir. (Şekil: 11. b,e)
􀂾 Taramaları yapmak: Tarama yalnızca kesilmiş olan parça kesit alanları
içerisine parçanın cinsine uygun (masif makta veya elyaf, cam, tuğla vb.)
belirlenmiş standartta ve tekniğine uygun ince ve sert uçlu kalemlerle
yapılmalıdır. (Şekil: 11. c,f)
􀂾 Ölçülendirme yapmak: Çizilen detay parçalarının ölçüleri kargaşa
yaratmayacak şekilde, sert ve ince uçlu kalemle ölçü çizgisi çizilip
üzerlerine yazılmalıdır. (Şekil: 11 c,f)
􀂾 Yazılarını yazmak: Kesit alanlarının çizilmesi ve taranması kullanılan
malzemenin niteliğini tam olarak belirlemez. Bu nedenle kesit alanındaki
malzemelerin de ayrıca yazılarak belirtilmesi gerekir. Yazılar malzemenin
içine veya okla belirterek hemen yanına yazılmalıdır. Detay adı ve ölçek
daha belirgin yazılır. (Şekil: 11. d,f)

2. KAPI DETAYLARINI ÇİZMEK
2.1. Kapı Detayı
2.1.1. Tanımı
Detay; genel olarak ayrıntı, parça anlamında kullanılmaktadır. Kapı detayı; kapılarla ilgili ayrıntıyı akla
getirmektedir. Kapı detayı çizmek ise, yapım resimde verilen (imalatı yapılmak istenen) kapının doğru üretilmesi için
kapı yapım (1/10 ölçekli) resmi üzerinde anlatma güçlüğü çektiğimiz önemli detayların gerçek boyutta (1/1 ölçeğinde)
meslek resim kurallarına göre çizilmesini ifade eder.
2.1.2. Çeşitleri
Kapı detaylarını; kapı cephe resminden alınan detaylar ile kapı 1/10
kesit resimlerinden alınan detaylar olmak üzere iki bölümde inceleyebiliriz. Şekil:
12 de kesit ve görünüş üzerinden alınan detaylar görünmektedir.
2.1.2.1. Görünüş Üzerinden Alınan Detaylar
Cephe resminden pek detay alınmamasına karşın bazı durumlarda detay almak zorunlu
olabilir. Cephe detayları ile köşeler deyapılan birleştirme uygulamalarının türünü, aplik
çıtaları, kakma ve özel aksesuarları göstermek için çizilir (Şekil: 12. a,b). Cephe resmi
üzerinden daha çok, detaylar için önemli olan kesitler alınır.
Şekil 12. a-b: Görünüş üzerinden alınan kapı detayları
2.1.2.2. Üst ve Yan Kesitler Üzerinden Alınan Detaylar
Kesitler üzerinden detay alma, en çok kullanılan detay alma çeşididir. 1/10 ölçeğinde
çizilmiş olan yan ve üst kesitlerde ayrıntıları tam anlamıyla anlatmak, ölçü ve, açıklayıcı bilgi
yazmak ve resmi taramak güçtür. Kesit resimlerinde önemli gördüğümüz detayları
belirleyip bu noktaları isimlendirerek gerçek boyutta (1/1 ölçeğinde) detay resimleri çizilir.
Bazen detayı çizilecek parçanın büyüklüğü ile kullanılan kâğıdın ebatları göz önüne alınarak 1/2
ölçeğinde de detay resmi çizilebilir (Şekil: 12. c).
Şekil 12. c: Kesitler üzerinden alınan kapı detayı
2.1.3. Şekilleri
Öğrenme faaliyet- 1’de olduğu gibi kapı detay şekilleri olarak; kasa kaydı, kanat
kaydı, ara kayıt ve denizlik kaydı olmak üzere dört bölümde inceleyeceğiz.
Pencere ve kapı modülünde kapı kasası kayıtlarını; dik ve yatık olmak üzere iki
şekilde kullandığımızı öğrenmiştiniz. Detay şekillerindeki kasa kayıt örnekleri tam kasa
kayıtlardan verilmiştir. Yarım kasalar, yatık ve dik konumda genelde balkon kapılarında kullanılmaktadır.
2.1.3.1. Kapı Kasa Detayları
Şekil 13. a,b,c: Kapı kasası detayları
Kapı kanadının açılıp kapanacak şekilde bağlandığı ve kapı duvar boşluğuna
tutturulan yan ve üst parçalardan oluşan kayıtlardır. Duvara bağlanması ve sağlamlık
açısından en büyük kesit alanlı kayıt olup duvarla ilişkisine göre de değişik şekiller alır(Şekil13-a,b,c).
2.1.3.2. Kapı Kanadı Kayıt (Seren, Alt ve Başlık) Detayları
Şekil: 14. a,b,c,d Kapı kanadı detayları
Adından da anlaşılacağı gibi kapı kanadının oluşturulmasında kullanılan kayıtlardır.
Bir cumbası kanat boşluğuna yerleşmesi, diğer cumbası cam, tabla veya kontrplak takılması için şekillendirilmiştir
2.1.3.3. Ara Kayıt Detayları
Şekil 15. a-b-c-d-e-f: Kapı kanadında kullanılan ara kayıtlar
Kapı kaydının çevrelediği alanı istenilen modelde, yatay veya dikey yönde bölerek
kanadı tamamlayan kayıtlardır. Bir yönüne tabla diğer yönüne cam gelebildiği gibi her iki
yönüne cam veya her iki yönüne tabla gelebilir. Kanat dışında kapı boşluğunun büyük
olması durumunda kapı kasası da ara kayıtlarla istenilen modelde bölünebilir
Şekil 16 a-b-c-d: Kapı kasasında kullanılan ara kayıtlar
2.1.3.4. Denizlik detayları
Balkon kapısı kanat dış yüzeyine serpen yağmur suyu damlaları
kanat alt kaydına doğru sızarak çalışma boşluğundan içeri girer. Bu
durumun yaşanmaması için suyun eşik dışına atılması gerekir. Bu
amaçla kullanılan kayıtlara denizlik denir. Denizlik; ayrı bir kayıt
olarak yapılıp kanat alt kaydına (tekmeliğe) bağlanır. Üst kısmı su
birikmemesi için dış aşağı pahlı alt kısmı damlalıklıdır
2.1.4. Çizim Uygulamaları
2.1.4.1. Örnek Çizimler
Bu bölümde; örnek olarak verilen kapıların yapım resmi ile bu kapılara ait detay
resimlerini bulacaksınız.
􀂾 Balkon kapısı:
Yapım resmi verilen balkon kapısının kasa ve kapı kanadı üst bölümü, aydınlatma amacıyla
sabit camlı, kapı kanadı alt bölümü, dış taraftan yağmur sularının içeri girmemesi için yalı baskısı,
iç taraftan ise mekân iç dizaynını korumak amacıyla tabla göbek yapılmıştır. Yine 1/10 yapım
resmi verilen balkon kapısı yan ve üst kesitleri üzerinde dört adet detay noktası belirlenmiştir
Üst kesit üzerinden alınan A detayında (Şekil 17.a) kapı kasası yarım kasa yapılmış ve
kayıt dik konmuştur. Kasanın sıvadan önce montajı yapıldığından kasa duvar arasında boşluk
kalmamıştır. Kanalının diğer cumbasına ile kanat cumbasına hava girmemesi için cumba açılarak
kapı kanadı cermen menteşe ile kasaya bağlanmıştır.
Kapı kanadı camlı bölümünü dört parçaya bölmek için kanat ara kaydı kullanılmış, ara kayıt
B detayında (Şekil: 18.a) çizilerek gösterilmiştir.
Şekil: 18 Balkon kapısı
C detayında ise (Şekil: 18.a) kanat alt kaydı (Tekmelik) ile yalı baskısı ve tek taraflı
tabla göbek uygulaması çizilerek gösterilmiştir. Kapı kanadı altında, kapı açılınca zemine
sürtmemesi için boşluk bırakılmış, bu boşluktan su ve hava girmemesi için iç tarafa boşluğu
kapatmak için mermer eşik yapılmıştır.
Balkon kapılarının hemen yanlarında bulunan pencerelerle görüntü bütünlüğü
sağlaması için pencere üst bitiş seviyesiyle balkon kapısı üst bitiş seviyesi aynı olmalıdır. İç
kapılarla da bütünlüğün sağlanması amacıyla kapı kanadı aynen kalır, kasa boyu uzatılır.
Uzatılan bu bölüm sabit camlı yapılmış ve kanadın çalışması ve camın takılması için kasa
ara kaydı kullanılmıştır. Bu uygulama D detayında (Şekil: 18.a) çizilerek gösterilmiştir.
􀂾 Pres kapı:
Pres kapı ve kasası telora, içerisine ızgara döşenerek üzerine kontrplak
yapıştırılması yöntemiyle elde edilen bir kapıdır. Bu kapı (Şekil: 19) üzerinde aplik
çıtası kullanılarak kapı yüzeyine hareket getirilmiştir.
A ve B detaylarında bu durum çizilerek gösterilmiştir. Kapı kasası tam
kasa olarak yapılmış, sıva ile kasa arsındaki geçiş pervaz ile gizlenmiştir. Pervazın alt
tarafına oluk açılarak duvara ve kasaya düzgünce oturması sağlanmıştır. Kapı
kasası ve kanada lamba açılarak cermen menteşe ile birbirine bağlanmıştır
􀂾 Camlı ve Tablalı İç Kapı
Oda kapısının kanadı, üst bölümü camlı alt bölümü tabla göbekli yapılmıştır. Detay A
ve B’de kapı kasası, tam ve takoz kasa yapılıp sıva ile kasa arsındaki geçiş pervaz ile
gizlenmiştir. Pervazın alt tarafına oluk açılarak duvar ve kasaya düzgünce oturması
sağlanmıştır. Kapı kasası ve kanada lanba açılarak cermen menteşe ile birbirine
bağlanmıştır. C detayında kapı kanadının camlı bölümü ile tablalı bölümü kanat ara
kaydı kullanılarak birbirinden ayrılmıştır.
Cam takılması için ara kayıta lamba, tabla göbeğin takılması için de kiniş açılmıştır
2.1.4.2. Çizim Araç Gereçleriyle Kapı Detayı Çizmek
(Üst bölümü camlı, alt bölümü tabla göbekli oda kapısı)
􀂾 İşlem Basamakları
• Detay çizilecek noktaları seçmek:
Yapım resmi verilen pencere incelenir, imalata yönelik açıklanması gerekli ayrıntılar
işaretlenerek isimlendirilir (Şekil 21).
• Çizim ölçeğini seçmek:
Detay resimleri gerçek boyutta (1/1) çizilmesine karşılık çizilecek parçanın ölçüleri ile
çizilecek kâğıdın ölçüleri dikkate alındığında ölçeğin 1/2 olarak da düşünülmesi doğru olur.
Bu bölümde çizimi yapılan detaylar da 1/2 ölçeği kullanılmıştır (Şekil:21. a).
• Görünüş kısımları çizmek:
Detay çizimine başlanmadan kullanacağımız resim kâğıdının ölçüleri de göz önüne
alınarak iyi bir yerleşim planı yapılmalıdır. İyi yapılmış plan detay resimlerinin iç içe
girmesini ve kâğıt yüzeyindeki dengesiz dağılımı ortadan kaldırarak detayları daha anlaşılır
halde estetik bir görüntüde sunulmasını sağlayacaktır.
Planlaması yapılan resim kâğıdı yüzeyine 0,3 veya 0,5 kalınlığındaki sert uçlu kalem
ile detay parçaları yerleştirilir (Şekil: 21. a).
• Kesilen kısımları çizmek:
Yerleştirme tamamlandıktan sonra; lamba, kiniş, kordon, çalışma boşluğu, zıvana vb.
ayrıntılarda çizilip detay parçaları netleştirilir (Şekil: 21. b).
• Ayrıntıları çizmek:
Detay içinde kalan menteşe, kulp, kilit, çivi, vida vb. ayrıntılar görünüyor ise, olduğu
gibi, parça arkasında kalıyor ise, kesik çizgi ile çizilerek ifade edilir (Şekil: 21. b).
• Taramaları yapmak:
Tarama yalnızca kesilmiş olan parçada, kesit alanları içerisine parçanın cinsine uygun
(masif makta veya elyaf, cam, tuğla vb.) belirlenmiş standartta, tekniğine uygun, ince ve sert
uçlu kalemlerle yapılmalıdır (Şekil: 21. c).
• Ölçülendirme yapmak:
Çizilen detay parçalarının ölçüleri kargaşa yaratmayacak şekilde, sert ve ince uçlu
kalemle ölçü çizgisi çizilip üzerlerine yazılmalıdır (Şekil: 21. c).
• Yazılarını yazmak
Kesit alanlarının çizilmesi ve taranması, kullanılan malzemenin niteliğini tam olarak
belirlemez. Bu nedenle kesit alanındaki malzemelerin de ayrıca yazılarak belirtilmesi
gerekir. Yazılar malzemenin içine veya okla belirterek hemen yanına yazılmalıdır. Detay adı
ve ölçek daha belirgin yazılır (Şekil: 21. d).

KAYNAK:megep.meb.gov.tr

Ozan MakinaKapat