MAKET İSKELETİ OLUŞTURMA

1. MAKET KARTONLARINA ÇİZİM YAPMA

1.1. Maket Kartonu

1.1.1. Tanımı


İki tabaka arasında sert bir schaumstoff tabakası ihtiva etmesine karşın maket bıçağı ile kolayca kesilebilen, örtü malzemesi (dış kaplaması) sarartılmış, selülozsuz yapıştırılmış, boyanmış veya herhangi bir özel kaplama esaslı karton ile kaplanmış malzemeye maket kartonu denir.

1.1.2. Önemi

Çok hafif olmalarına karşın mukavemetli kartonlardır. Ticarî olarak farklı özelliklerde imal edilmektedirler. Özellikle üç boyutlu çalışılması nedeniyle projenin bire bir ölçeğinde yapılmasından dolayı, yapılan maketin orijinal veya yakın olması istenmektedir. Bu nedenden dolayı ticarî olarak mukavva ve kartonlar satılmasına karşın özellikle inşaat alanında maket kartonlarının kullanılması gereklidir.

1.1.3. Çeşitleri

Mukavva: Çok kullanılmamasına rağmen gri renkte olan mukavvalar eski kâğıtların basınç altında tutulması ile imal edilir. Gri mukavvayı ciltçiler tercih etmektedir. Rahat kesilebilen bir özelliğe sahiptir. Bilhassa arazi maketlerinde tercih edilir. 70x100 ebatta, 1,0 mm veya 2,5 mm kalınlarında üretilmektedir.

Dalgalı mukavva: Çeşitli kalite ve ebatta bulunur. Ortadaki dalgalı kısım tek ya da çift taraflı olarak kaplanmıştır. Düz tabaka veya rulo halinde satılmaktadır. Arazi maketleri için iyi bir malzeme oluşturan mukavvalar hafiftirler.

Fon kartonu: Çok çeşitli türleri bulunmaktadır. Rahat çalışılır, form vermek oldukça kolaydır. Bir tabakanın boyutları 70x100 veya 61x68 cm’ dir. Çeşitli edatlarda istenilen ölçülere (A4) getirilerek de kullanılmaktadır.

Maket kartonu: Farklı ticari isimler ( canson ) ile satılmaktadır. Çok hafif olmalarına karşın oldukça dayanıklıdır. Maket kartonunun maket bıçakları ile kesilmeleri oldukça kolaydır. Piyasada maket kartonlarının üzerileri kaplamasız veya fon kartonu ile kaplamalı olarak satılmaktadır. 
70x100 ve 140x100 cm ebadında satılan maket kartonlarının kalınlıkları ise 1mm ile 4 mm arasında değişir.

1.2. Maket

1.2.1. Tanımı

Mimarî çizimlerde anlaşılması zor olan noktaların daha kolay algılanabilmesi için ölçekli veya ölçeksiz olarak hazırlanan üç boyutlu mimarî anlatım yöntemine maket denilmektedir.

Maket genel anlamda üç boyutlu bir ifade aracı olup belirli bir ölçeğe bağlı olarak küçültülmüş modellerdir. Ancak unutulmaması gereken diğer bir nokta da maket sadece mimarîde uygulanmamaktadır. Bu yüzden maketi tanımlarken sadece mimarî maket kavramına bağlı kalınmamalı bunun yanında anlaşılması güç olabilecek her obje ve fiziksel ortamlara ait maketlerin de yapılabileceği unutulmamalıdır.

1.2.2. Önemi

Üç boyutlu anlatımı nedeniyle genellikle mimarî çizimlerin uygulanmasında oluşabilecek hataların önceden görülebilmesi açısından, maket ve maket yapımı önemlidir. Ancak unutulmaması gereken diğer bir nokta ise çizimler de oluşabilecek hataların önlenebilmesi ve hataların düzeltilebilmesi için maketin mümkün olduğunca sade anlatıma sahip olması gerektiğidir. 

Mimarî maket yapımının ilk aşaması, mimarî projenin doğru ve tam okunmasıdır. Daha sonra maket yapımına geçilmelidir, projede aksayan kısımlar var ise bu aşamada düzeltilmelidir. Maketler tasarım çalışmalarının ayrılmaz bir parçasıdır. Öyle ki, zaman zaman yapılan çalışmalar sonunda tasarımı bile değiştirebilecek güce sahiptir.

Maket, ölçülerini çizimlerden almaktadır. Bu nedenle maketi yapılacak planın veya objelere ait projelerinin de kurallarına uygun olarak çizilmiş olması gerekir. Çoğu zaman mimarî maketin asıl gayesi, mimarın, gerçekleştirmek istediği binanın hayali görünümünü üçüncü şahıslara, meslekten olmayan ilgililere anlatmaktır. 

Mimarî maket, tam anlamı ile inşa edilmiş yahut edilecek olan binanın uygun malzemeden ve belli bir ölçekte küçültülerek yapılmış gerçek (üç boyutlu) ifadesidir. Mimarî maketin oluşabilmesi için yapının kullanım özelliği ve yapım amacının bilinmesi, maketin yapım tekniğini ortaya koyacaktır.
Mimarî makette cephe çizimlerine başlamadan önce maketin oturacağı zemin üzerinde ki konumu ve buna bağlı olarak diğer binalar, bağlantı yolları, eş yükseltiler, karayolu, yaya yolu, yeşil alanlar gibi özellik gösteren kısımlar dikkate alınarak çizim aşamasına geçilir.

1.2.3. Çeşitleri

Maketler konuyu tanıma ve analiz etme, parçaları birbirine bağlayarak bütünü teşkil etmesi gibi amaçları içinde barındırmasından dolayı üç ana grupta toplanmaktadır. 

1.2.3.1. Topoğrafik Maketler

Bu maketlerin görevi mevcut arazinin topoğrafik yapısını göstermek, çevre maketi olarak zemin yapısı ile birlikte bitki örtüsünü belirtmektir. 

Arazi maketleri:
Bu tip maketler arazinin biçimi, yeni projeye göre son durumu gibi topoğrafik verileri ihtiva eder. Ayrıca yapıların kendisi, trafik, yeşil alan, ağaç ve ağaç grupları gibi dik yamaçların vb. hususların belirtilmesinde kullanılmaktadır.

Çevre maketleri: Çevre maketlerinden anladığımız 1/500, 1/1000, 1/2500 gibi ölçekli arazi maketleri üzerine işlenmiş yollar, yeşil alanlar, yapı kitleleri, ağaç grupları, özellik gösteren yapılar ve dinlenme tesisleri gibi birimlerin gösterilmesinde kullanılmaktadır.

Bahçe, park maketleri: Bunlar 1/500, 1/200, 1/100 ve 1/50 ölçeklerinde yapılan maketlerdir. Bu tip maketlerde küçük toplu yerleşim alanları, açık alanlar, yürüyüş yolları, park – bahçe ve çevre bağlantıları gösterilmektedir.Ölçeğinin büyük olması nedeniyle anlatılmak istenen yer veya yerlerin gerçeğini mümkün olduğunca yansıtması istenmektedir.

1.2.3.2. Yapı (kitle) Maketleri

Bina maketleri inşa yönünden kaliteli bir şekilde imal edilmelidir. Bunun yanında aşağıdaki hususlara dikkat edilmelidir.

a.
Tasarlanmış kitleler hazırlanarak mevcut çevre- bahçe maketine uygun biçimde yerleştirilir. Çevre yapısı ve mevcut bitki örtüsü gibi hususlar makete işlenir. 
b. Çevresinde mevcut kitleler var ise bunlarda aslına uygun olarak yerleştirilir.
c. Maketle belirlenecek elemanların ölçeğine uygun olarak yerleştirilmesi yapılmalıdır.
d. Kullanılan malzemenin iyi seçilmesine ve tekniğine uygun olarak yapılmasına özen gösterilmelidir.

Şehircilik maketleri: Bu maketler arazinin topoğrafik durumuna yapıldıklarından mevcut arazinin durumunu da göstermektedir. Genellikle
1/1000, 1/500 ölçeklerinde yapılmaktadır. Meydan, cadde, okul gibi bağlantıları daha iyi göstermek amacıyla 1/200, 1/100 veya 1/50 ölçekler tercih
edilmektedir. Ancak bazı durumlarda ise daha geniş bir alanı gösterme ihtiyacı olduğu takdirde 1/5000 ve 1/2500 ölçekleri de tercih edilmektedir.

Kitle maketleri: 1/1000 ve 1/500 ölçekli maketler genellikle kitle maketleri şeklinde adlandırılmaktadır. Bu tip maketlerde detaylandırma az, soyutlandırma ise fazladır. 

Bina yapısı ile ilgili maketler: Obje veya fiziki detayların yapım özelliklerini göstermek amacıyla yapılan maketlerdir. Bu tip maketler mimarî
detaylandırmada yapım sistemine ilişkin detayların yansıtılmasında başarıyla kullanılmaktadır. 1/100, 1/50 1/10 ve 1/1 gibi ölçekler oldukça sık olarak uygulanmaktadır. Bina maketlerinde, cephelerin ana elemanları ve çatılar, kitlelerin oluşumu ve yerleri, arsa ile bina arasındaki uyumu ifade edilir.

İç mekân maketleri: Böyle maketler de bir iç mekanın içeriden görünümleri belirtilir. 1/100’den 1/1’e kadar olan ölçeklerde yapılmaktadır. Daha çok giriş holleri, merdiven bölümleri, ıslak zeminler gibi mekanların farklı özelliklerinin anlatılmasında tercih edilmektedir. Çoğu zaman mevcut iç mekan maketleri ile mobilya (tefriş ) eşyaları iç içe kullanılmaktadır.

Detay maketleri: Mekan yönünden zorluk çıkaran noktalarda hataları ortadan kaldırmak üzere yapılan maketlerdir. 1/10 ile 1/1 arasında değişen ölçeklerde yapılmaktadır. 

1.2.3.3. Özel maketler

Daha ziyade imalata yönelik çalışmalar için yapılan obje(nesne), mobilya ve dizayn maketleridir.

Mobilya- tefriş( dizayn) maketleri: Dekorasyon çalışmalarının üç boyutlu olarak ifadelendirilmesinde, özellikle ekipman ve yapı elemanlarının malzeme, renk, doku ve biçimlerinin anlatımında dekorasyon amaçlı mobilya- tefriş ( dizayn) maketleri kullanılmaktadır.

Dekorasyon maketlerinin ölçeği dekorasyonun yapıldığı mekanların veya binanın büyüklüğüne göre 1/50 veya 1/20 olabilmektedir. Dekorasyon maketleri malzeme ve renk açısından soyut kavramların az olduğu maketlerdir. Bu özelliklerinden dolayı çok sayıda malzeme ve renk içermektedir.

Mimarî konu dışındaki maketler: Tasarımı güçlendirmek üzere binaların yerine farklı amaçlar için hazırlanmış objeler kullanmaktadır. Endüstri ürünleri tasarımında kullanılan maketlerin ölçekleri, tasarlanan objenin büyüklüğüne bağlı olarak değişebilmektedir. Genellikle en fazla kullanılan ölçekler 1/20’den 1/1’e kadar uzanmaktadır. Endüstri ürünleri tasarımı alanındaki maketlerde malzeme kullanımı genellikle objenin yapımında kullanılacak malzeme ile aynı özellikte olmalıdır.

1.3. Maket Kartonuna Çizim Yapma Kuralları

Maket kartonuna çizim yapabilmek için öncelikle kullanılacak malzemelerin iyi seçilmesi gerekmektedir. Maket kartonu üzerine çizim yapabilmek için teknik çizimlerde kullanılan basmalı (0,3, 0,5, 0,7) veya (H, HB, B ) kurşun kalemler, 30º’lik ve 60º’lik gönyeler, selofan bantlar, yapılan işe (0,1-0,2-0,3) göre rapido kalemleri kullanılmalıdır.

1.4. Maket Kartonuna Çizim Yapmada İş Sırası

Maket kartonu üzerine görünüş çıkartabilmek için proje ile ilgili birkaç sorunun cevabının verilmiş olması gerekir. Bu soruların cevabı ise projenin içinde bulunmaktadır. Görünüşlerin yapılabilmesi için her makete özel olarak değişen, ancak her projede değişmeyecek olan sorulara doğru yanıtların verilmiş olması gerekmektedir.

 • Maketin ölçeği ne olacak? ( …… KAT PLANI ÖLÇEK : 1/100, 1/50 gibi)
 • Maket kaç katlı olacak?
 • Zemin, su basman, kat ve kiriş yüksekliği kaç metredir?
 • Pencere parapet ve balkon kapısı yüksekliği kaç metredir?
1.5. Maket Kartonlarına Çizim Yapma Yöntemleri

Maket kartonlarına çizim yapılırken maketin nasıl sunulacağı veya nasıl teşhir edileceği sorusu sorularak maket kartonunun çizim yöntemi belirlenmelidir.

Taşıma yöntemi ile çizim yapma: Kuralına göre masaya bağlanan maket kartonunun üzerine çıkartılması düşünülen cephe görünüşü, görünüş kuralları çerçevesinde detaylı olarak maket kartonu üzerine çizilir Mimarî proje üzerinde bulunan kapı ve pencerelerin genişlikleri, (yapılacak olan maket proje ile aynı ölçekte ise ) taşınarak (proje ile maket farklı ölçeklerde yapılacak ise projedeki ölçü esas alınarak ) maket kartonu üzerine çizilir. Maket kartonunun üst yüzeyi kaplanmayacaksa, üzerine yapılan çizim çok temiz ve kolay silinebilen bir özellikte olmalıdır. Maket kartonunun üzerine boyalı kalem ile çizim kesinlikle yapılmamalıdır. Özellikle birleşme yerlerine daha çok dikkat edilmesi gerekir.

Gerçek ölçünün ölçeğe dönüştürülmesi ile çizim yapma: Maket kartonu üzerine çizim yapılırken, mimarî çizimlerde kullandığımız yumuşak
( B, 2B,B gibi ) çizim kalemleri kullanılmalıdır. Çizim sonrası maket kartonun yüzeyinde leke bırakmayan silgi tercih edilmelidir. 

1.6. Maket Kartonuna Çizim Yapılması

Mimarî proje üzerinden gerekli olan bilgiler alındıktan sonra maket kartonu üzerine ± 0,00 kotu esas olmak üzere diğer tüm kotlar ve katlar sırası ile yatay olarak çizilir. 

Yatay olarak çizilen kat çizgileri ile düşey olarak indirilen pencere ve kapı çizgileri kesiştirilir. Kesişme sonucunda kapı ve pencere yerleri; pencereler için “P”, kapılar için “ K” harfleri ile isimlendirilir.Proje üzerindeki cephelere numara verilerek maket kartonu üzerine de aynı cephelerin geleceği şekilde çizimin yapılması gerekir. 

Maket üzerine gelecek çatının çizimi içinde aynı kurallar geçerlidir. Öncelikle çatı döşemesinin eni, boyu projeden alınarak maket kartonu üzerine çizildikten sonra plana göre 45º’lik gönye ile çatı tanzimi yapılır. İlk tepe aşığı noktasından saçak seviyesine dik bir çizgi çizilir, saçak seviyesinden
tepe mahyaya 30º’lik gönye ile eğimli bir çizgi çizilir. Pergelin sivri ucu A noktası üzerinde çizim ucu ise 30º’lik çizginin bitiş noktasında 
olacak şekilde tutulur ve ilk tepe noktasına doğru bir yay çizilir. Bulunan yeni nokta (B) çatı örtü malzemesinin gerçek ölçüsünü vermektedir. Daha
sonra tepe noktasından dik çıkılarak üçgen çatı eğimi bulunur. Tam boy ölçüsü kadar yükseklik işaretlenerek yeni bulunan tepe noktası ile saçak
noktaları birleştirilir ve çatı örtüsünün gerçek yüksekliği bulunmuş olur. Aynı işlemler diğer çatı yüzeyleri içinde uygulanarak gerçek yükseklikleri çizilmiş olur.

2. ÇİZİLMİŞ PARÇALARI KESME

2.1. Parçaları Kesme

2.1.1. Tanımı

Standart ölçülere ait maket kartonlarının projedeki ölçülerinden yaralanılarak tekniğine uygun olarak birbirlerinden ayrılması neticesi yapılan çalışmaya parçaları kesme denilmektedir. Genel olarak kesme işlemin ardından birleştirme gelmesinden dolayı maket kavramının içinden birleştirmeyi yok sayamayız, bu nedenle kesme-birleştirme ifadesini kullanmak daha doğru olacaktır.

2.1.2. Çeşitleri

Mimarî maket yapımında, kullanılan malzemeye bağlı olarak farklı teknikler kullanılmaktadır. Maket yapımında;

 • Kesme-birleştirme
 • Bir malzemenin biçimlendirilmesi
 • Standart üretilmiş parçaların birleştirilmesi
 • Karma maket yapımı
Dört ana maket yapım tekniği kullanılmasına karşın, genellikle piyasada en çok kesme-birleştirme tekniği tercih edilmektedir. 

Kesme-birleştirme: Bu tekniğini ana özelliği kullanılan malzemenin standart olarak üretilmiş bir parçadan kesilerek maket elemanlarının ortaya çıkarılması ve birleştirme araçları ile bir araya getirilmesinden oluşmaktadır. Kesme-birleştirme tekniği arazi, (topoğrafik) bina kütle, detay ve dekorasyon maketlerinde sıkça uygulanmaktadır. 

Bina kütlelerinin yapımında kesme birleştirme tekniği binanın yatay, düşey, eğimli tüm elemanlarının ölçeğe uygun olarak kesilmesi ve gerekli işlemlerin ardından tekrar bir araya getirilmesinden oluşmaktadır. Maketin özelliğine göre kesme işlemi maketi bütününü oluşturacak parçaların tamamen birbirinden ayrılması veya kısmi kesim yapılarak katlama esasına göre birleştirilmesinden oluşmaktadır. Hem kesme hem de katlama metodu ile yapılan maketlerde düşey elamanlara içeriden destekler konulmalıdır. 

Bir malzemenin biçimlendirilmesi: Bu yöntemde elde veya araçlarla biçimlendirilebilecek bir malzemeden ( tebeşir, sabun, kil, ponza taşı vb.) bina kütlesinin veya yapı elamanlarının yapılmasıdır.

Standart üretilmiş parçaların birleştirilmesi: Maket ölçeğine göre belirli amaçlarla  üretilmiş parçaların bir araya getirilmesi ile bu teknik uygulanmaktadır. Parçalar standart biçimde ve aynı boyutlarda üretilmiştir. Daha çok çalışma ve özel amaçlı anlatıma sahip maketlerde kullanılmaktadır.
Karma maket yapımı: Yukarıda anlatılan faklı özelliklere sahip maket çeşitlerinin bir arada kullanılması ile oluşan maketlerdir.( Örneğin kesme-birleştirme tekniği kullanılarak yapılan bir caminin kubbesinin plastik veya alçı kökenli bir malzeme ile kaplanması)

2.2. Parçaları Kesme Araçları

2.2.1. Tanımı

Malzemenin istenilen boyut ve biçimlerde kesilmelerini sağlayan özel olarak imal edilmiş kesici aletlerin tümüne kesme araçları denilmektedir.

2.2.2. Çeşitleri


Kesme araçları maket yapımında kullanım amacına bağlı olarak değişmektedir. Buna göre; 

2.2.2.1. Maket bıçakları: ( Dairesel form vermek üzere oluşturulmuş maket bıçakları, kalem maket bıçakları, boşaltma amaçlı maket bıçakları vb. ) Kullanım yerlerine bağlı olarak bıçağı değişebilen veya değiştirilemeyen olmak üzere çeşitli maket bıçakları kullanılmaktadır. 

 • Değişebilen maket bıçağı: Bu tip maket bıçakları kesilecek malzemenin özelliğine göre farklı kalınlıklarda imal edilmişlerdir. Ayrıca çıkan ucunun kırılması veya kesemez hale gelmesi durumunda bıçak üzerinde bulunan çentikleri sayesinde kırılarak uzun süre kullanım imkânı vermektedir. 
 • Uçları değiştirilemeyen maket bıçakları: Xacto adı verilen maket bıçaklarının uçları değiştirilememektedir. Ancak çabuk körelecek bir yapıya da sahip değildirler, farklı amaçlar için yapılmış maket bıçakları mevcuttur.
 • Kalem maket bıçağı: Bu maket bıçağı ile daha çok pencere, kapı, balkon korkulukları gibi özellik gösteren yerlerin kesilmesinde kullanılmaktadır.
 • Daire maket bıçağı: Dairesel form vermek ve seri imalat gerektiren işlerde kullanılmaktadır.
 • Boşluk açma amaçlı maket bıçağı: Sabit ve seri imalat gerektiren 0,5 mm ile 1cm ölçülerine sahip işlerde kullanılmaktadır.

2.2.2.2. Makaslar: Farklı kalınlık ve biçimdeki maket malzemesini kesmek için yapılan malzemelerdir.

2.2.2.3. Jiletler: Oldukça yumuşak malzemeleri kesmek amacıyla kullanılmaktadır.

2.3. Parçaları Kesme Kuralları

Mimarî maketin kesim işlemine geçilmeden önce aşağıda maddeler halinde sıralanmış kurallara göre kesimin yapılması işin daha iyi ortaya çıkmasını sağlayacaktır. 

 • Kesilecek parça ile plana ait ölçüler karşılaştırmalı, kontrolleri yapılmalıdır. Parça yanlış olarak kesildiği takdirde geriye dönülemeyeceği unutulmamalıdır.
 • Gerekli kontroller itinalı bir şekilde yapıldıktan sonra ilk parçadan başlanarak kesim işlemine geçilmelidir.
 • Kesimi yapılan parçalar uygun bir yerde muhafaza edilmelidir.
 • Pencere ve kapılar karton üzerinde boşaltılacak ise uygun maket bıçağı seçilmelidir.
 • Kesim işleminde destek amacıyla kullanılan gönye veya cetveller sadece kesme işleminde kullanılmadır.
 • Maket bıçağının ağzının fazla açılmamasına özen gösterilmelidir.
 • Kesim işlemi bittikten sonra maket bıçağının ağzının kapatılıp kapatılmadığının kontrolü yapılmalıdır.
2.4. Parçaları Kesmede İş Sırası

Mimarî maket parçaları bir plan dâhilin de kesilmelidir. Aksi takdirde yapılan işte bir çok aksamalar kaçınılmaz olacaktır. Bu tip sorunlarla karşılaşmamak için aşağıda maddeler halinde verilmiş hususlara dikkat edilerek kesme işlemine geçilmelidir.

 • Maket kartonu üzerine en az zayiat verecek şekilde makete ait görünüş cepheleri çizilmelidir.
 • Elde kalan parça ile kullanılmayacak parça iyi bir şekilde ayırt edilmelidir.
 • Kesilmesi düşünülen parçaya kesim için pay verilmelidir.
 • Kesimin düzgün yapılabilmesi için destek amaçlı gönye kesim yapılacak olan parçanın üzerine konmalıdır.
 • Maket bıçağının açısı ne çok dik ne de çok yatay olacak şekilde tutulmalıdır.
2.5. Parçaları Kesme Yöntemleri

Maket kesimi için iki yöntem kullanılmaktadır. Buna göre;

2.5.1. Parçalara Ayırarak Kesme Metodu

Tüm cepheler işaretlendikten sonra kesim payları da dikkate alınarak her bir parçası ayrı ayrı kesilerek yapıştırma için muhafaza edilmelidir.

2.5.2. Parçalara Ayırmadan Kesme Metodu


Maket kartonu parçaları birbirinden ayrılmadan uygun teknikle boşaltma yapılarak kesilir.

2.6. Parçaların Kesiminin Yapılması: Makete ait kesme yöntemi belirlendikten sonra tüm cepheler ve çatı eğimli yüzey elemanları projesine uygun olarak kesilmelidir. Çatı eğimli yüzey elemanları ayrı ayrı birbirlerinden ayrılmadır. Eğimli yüzeylerin birbirleri ile yapışması için 45º’lik açı yapacak şekilde kesilmelidir.

3. DESTEK İSKELETİ OLUŞTURMA

3.1. Destek İskeletini Oluşturma Kuralları

Maketin dik bir şekilde ayakta durabilmesi için bazen maketin iç kısımlarına koruma amaçlı olarak destek iskeletinin konması gerekmektedir.
Destek malzemeleri hem yatay hem de düşey olarak yapılabilmektedir. 

3.2. Destek İskeleti Oluşturmada İş Sırası

Maketin yüzeyi zemin tabanına yapıştırıldıktan sonra cephenin dik olabilmesi için zemin ile cephe arasında düşey destek elamanları konmalıdır.
İki cephenin 90º’lik açılarla birbirine dik olabilmesi için ise, yatay destek elemanları konmalıdır.

3.3. Destek İskeleti Oluşturma Yöntemleri

Destek iskeletleri genellikle ikizkenar üçgen olacak şekilde parçaların kesilmesi veya özel olarak cephelere destek verecek şekilde ayarlanmış parçalardan oluşmaktadır. 

3.4. Destek İskeleti Oluşturulması

Cephelerin daha düzgün ve birbirlerine dik bir şekilde bağlanabilmesi için yeterli sayıda destek iskeletinin hazırlanarak uygun yerlere yapıştırılması maketin daha sağlam ve doğru algılanmasını sağlar.Yapı elamanlarına destek iskeleti konması ne kadar önemli ise, çatıya ait destek elemanlarının da konması o derece önemlidir. Bunun için önce eğimli yüzeyler birbirlerinden ayrılmalıdır.

Çatı eğimli yüzeylerden oluştuğundan iç destek elemanları muhakkak konulmalıdır. Yalnız çatıya ait yüzey elemanlarının tam olarak yapışması gereklidir. Bunun için parçalara ayrılan çatı yüzeylerinin kenarları 45º’lik açı yapacak şekilde açılı olarak kesilmelidir. Kesilen maket malzemelerin birleştirilmesinde hızlı kuruyan kuvvetli yapıştırıcılar tercih edilmelidir. Yapıştırma işleminin ardından makette oluşabilecek istem dışı yapışkanların temizlenmesi gereklidir. Ancak temizlenmesi mümkün olmayan kısımlar ise farklı metot ve teknikler kullanılarak aksayan kısımların iyileştirilmesi sağlanır. Yukarıda çatı yüzeyinde oluşan birleşme hatası yine çatılarda kullanılan bir başka malzeme (mahya) ile tasarım yapılarak istenmeyen görüntünün ortadan kaldırılması sağlanır.

KAYNAK:www.megep.meb.gov.tr

ERKAN MAKİNA / ALİ ERKANKapat