LENTO, RÖGAR VE DRENAJ ÇİZİMİ

ŞEKİL VE RESİMLERİ GÖREMİYORSANIZ www.megep.meb.gov.tr ADRESİNDEN İLGİLİ MODÜLÜ AÇARAK İNCELEYEBİLİRSİNİZ.

1. LENTO VE HATIL ÇİZİMİ
1.1. Lento
1.1.1. Tanımı
Yığma yapılarda pencere ve kapı türünden duvarda açılan boşlukların üzerine konulan
yekpare taş ya da betonarme kütlelere lento denir (Resim 1).
Boşluğun üzerindeki kısımlar yükü lentoya iletir. Lento ufak bir kiriş gibi çalışarak
yükü iki yana dağıtır, böylece yük zemine kadar taşınır. Bu sebepten lento çok dayanıklı
olmadıkça pencere eni, kapı genişliği gibi boşlukların belli limitleri vardır. Genişlik lento
yapımını ve lentonun görevini yerine getirmesini zorlaştırırsa yerine kemer de kullanılabilir.
Eski bina (veya eskiyi taklit eden binaların) pencerelerinin kemerli olmasının sebebi budur.
Resim 1: Taşlento
1.1.2. Çeşitleri
Günümüzde çoğunlukla betonarme olarak yapılan bir yapı elemanıdır (Resim 2).
Lentolar sıva altında kaldığından bitmiş bir binada gözükmezler. Ahşap binalarda veya
taşıyıcı sistemi ahşap malzemeden yapılan binalarda, iç ve dış duvarlarda bırakılan
boşlukların üzerine yine ahşap malzemeden lento yapılmaktadır.
Resim 2: Betonarme Lento
Resim 3: Ahşap lento
1.1.3. Lento Çizim Uygulamaları
Lentoların çizimini yapmak için gerekli araçgereci tamamladıktan sonra çizime
başlarız. Burada en çok dikkat edilmesi gerekli husus lentonun boyudur.
Lento üzerini kapatacağı boşluk uzunluğundan büyük olacaktır. Pencere veya kapı
boşluğunun her iki yanından yapıldığı yerin duvar kalınlığı mesafesi kadar yan duvarlara
bindirilir. Dolayısıyla lento uzunluğu, boşluk uzunluğu ile birlikte iki duvar kalınlığının
toplamı kadardır. Duvar kalınlığı (d), boşluk uzunluğu (B) dersek lento uzunluğu (L),
(B+2d) olmalıdır (L=B+2d).
Şekil 1: Lento boyunun bulunması
UYGULAMA FAALİYETİ
İşlem Basamakları Öneriler
Lento çizimine ön görünüş resmi çizilerek başlanır (Şekil 1).
Çizim uygulaması yapılacak yüzey temiz olmalı, kir ve leke gibi etkilerden arındırılmalıdır.
Kapı veya pencere boşluğu çizilir (Şekil 2).
Kapı ve pencere boşlukları projedeki net ölçüler üzerinden alınarak çizilmelidir.
Üzerine her iki taraftan duvar kalınlığı kadar taşacak şekilde lento çizilir (Şekil 3).
Boşluğun her iki tarafından da eşit mesafe alınmalıdır.
Görünüş resminden faydalanarak üst görünüş (yatay kesit) resmi çizilir (Şekil 4).
Lento uzunluğu ön görünüş resmi ile aynı ölçüde ve hizada olmalıdır.
Sol yan görünüş (düşey kesit) resmi çizilir (Şekil 4).
Lento yüksekliği ön görünüş resmi ile aynı ölçüde ve hizada olmalıdır.
Gerekli taramalar yapılır (Şekil 5). Lento ve duvar yapımında kullanılan
malzemelere uygun tarama yapılmaıdır.
Ölçülendirme yapılır (Şekil 5). Bütün resimlerde ölçülendirmeler yapılır.
Bilgilendirme yazıları yazılıp resim tamamlanır (Şekil 6).
Gerekli yerlere yeteri kadar açıklayıcı bilgi yazılır.
Şekil 2: Lento çizimine ön görünüş resmi çizilerek başlanır kapı veya pencere boşluğu çizilir.
UYGULAMA FAALİYETİ
Şekil 3: Üzerine her iki taraftan duvar kalınlığı kadar taşacak şekilde lento çizilir.
Şekil 4: Görünüş resminden faydalanarak üst görünüş (yatay kesit) resmi çizilir.
sol yan görünüş (düşey kesit) resmi çizilir.
Şekil 5: Gerekli taramalar yapılır.
Şekil 6: Ölçülendirme yapılır. Bilgilendirme yazıları yazılıp resim tamamlanır.
1.2. Hatıl
1.2.1. Tanımı
Kagir duvarlar örülürken her 150–200 cm yükseklikte, duvar boyunca, çeşitli
malzemeler ile yapının yatay yüklere, özellikle deprem etkilerine dayanıklılığını arttırmak ve
yükleri yaymak için duvarlarda yatay bağlantılar yapılır. Bu bağlantılara hatıl adı verilir.
Hatıllar, subasman başlangıcında, duvar bitiminde, (kat veya çatı kirişlerinin oturacağı
yerlerde) pencere alt ve üst hizalarında, duvarın dış yüzünden biraz içerde olacak şekilde
yapılır. Düz duvarlarda yapıldığı gibi, birleşen, saplanan ve kesişen duvarları birbirine
bağlamak üzere, duvar üzeri tesviye edildikten sonra da hatıl yapılabilir. Hatıllar duvarda
bağlantıyı sağlarlar. Ayrıca üzerine gelen yükleri taşırlar ve yayarak altlarındaki duvara
iletirler. Yapıldığı malzemenin cinsine göre hatıllar; tuğla hatıl, ahşap hatıl ve beton veya
betonarme hatıl ismini alır (Resim 4, Resim 5 ve Resim 6).
Resim 5: Taş duvarda ahşap hatıl
Resim 4: Taş duvarda tuğla ve ahşap hatıl Resim 6: Taş duvarda betonarme hatıl
1.2.2. Hatıl Çeşitleri
Hatıllar, üzerine yapıldıkları duvarın ve kullanılan malzemenin cinsine göre
gruplandırılır ve isim alır. Üzerine yapıldıkları duvarın cinsine göre taş duvar ve tuğla duvar
duvarlar diye iki kısma ayrılır. Kullanılan malzemenin cinsine göre, tuğla veya kesme taş,
ahşap ve beton veya betonarme hatıllar olmak üzere gruplandırılır.
Şekil 7: Taş duvarlarda hatıl kesitleri
1.2.3. Hatıl Çizim Uygulamaları
Hatıllar lentolardan farklı olarak tüm duvarda boydan boya uygulanır. Çizimleri de
tüm duvarı kapsayacak şekilde olmalıdır. Çizim yapmaya başlamadan ne tip duvara hangi
çeşit hatıl uygulanacağını bilmemiz gerekir ki, ona göre duvar ve hatıl çizimi yapalım,
taramaları doğru seçelim.

2. RÖGAR VE DRENAJ ÇİZİMİ
2.1. Rögar
2.1.1. Tanımı
Toprak altından geçen kirli su borularının kontrolü ile bina dışında döşenen drenaj
borularında yön değiştirmek ve boru eğimlerinin % 2 oranında kalmasını sağlamak için
yapılan toprak altı bacalarına rögar denir.
Rögarlar betonarme, beton, taş veya birketten yapılabilirler. Üzerinde kolay açılır
kapanır, koku geçirmez kapağı olmalıdır. Rögarlarda kontrol ve tıkanıklığı gidermek için
işçinin içine girebileceği ölçülerde inşa edilmesi gerekir.
2.1.2. Çeşitleri
İki tip rögar vardır. Bunlar;
􀂾 Açık rögar
􀂾 Kapalı rögar
􀂾 Açık Rögar: Kirli suların içine aktığı ve sonra istenilen yönden çıkıp gittiği
rögarlardır. Bu tür rögarlar bina içinde kullanılmaz.
􀂾 Kapalı rögar: Döşemelere gömülü kirli su borularının
gelip geçtiği ve kapalı kontrol kapağının bulunduğu
rögarlardır. Bu rögarların içine hiç su dökülmez. Bina içinde yapılır.
Bina içindeki pik yatay bağlantılar 8–10 metreyi geçerse, kontrol
için ve tıkanıklığı döşemeleri kırmadan kolay ve çabuk gidermek için
araya bir kontrol kapağı konulur.
2.1.3. Rögar Çizim Uygulamaları
Rögarların çizimini yapabilmek için öncelikle ebatlarını bilmek
gerekir. Rögar ölçüleri;
40 cm derinliğe kadar 40 x 40 cm genişliğinde,
100 cm derinliğe kadar 60 x 60 cm genişliğinde,
100 cm den daha derin ise 60 x 90 cm genişliğinde olması gerekir.
Resim 7.1: Açık rögar Resim 7.2: Açık rögar
Resim 8: Kapalı rögar
UYGULAMA FAALİYETİ
İşlem Basamakları Öneriler
Kağıdımızı bağladıktan sonra öncelikle rögar dikey kesitleri dış duvarlarının
ölçülerinde ve uygun ölçekte çizilir (Şekil 11).
Çizim uygulaması yapılacak yüzey temiz olmalı, kir ve leke gibi etkilerden
arındırılmalıdır. Bu çizimde gönye ve paralelden yararlanılır.
Drenaj boruları uygun yerlere ölçüsünde çizilir (Şekil 11).
Açık rögarın başlangıç noktası ile çıkış noktası arasında kot farkı olmalıdır.
Rögar kapağı ile birlikte pis su akış yönü çizgileri çizilir (Şekil 12). Akış yönlerine dikkat edilmelidir.
Gerekli taramalar çizilir (Şekil 13).
Yapıldığı malzemenin taraması yapılır
Ölçülendirme yapılır (Şekil 13).
Gerekli yerlerde ölçülendirme yapılır.
Açıklayıcı bilgiler yazılarak çizim tamamlanır (Şekil 14).
Gerekli yerlere yeteri kadar bilgi yazılır
Gerekli görülen durumlarda rögarın yatay kesit resimleri çizilir (Şekil 15). Düşey kesitteki tüm kurallar geçerlidir.
Şekil 11: Rögar dikey kesitleri çizilir
UYGULAMA FAALİYETİ
Şekil 12: Rögar kapağı ile birlikte pis su akış yönü çizgileri çizilir
Şekil 13: Gerekli taramalar çizilir. ölçülendirme yapılır
Şekil 14: Yazıları yazılarak çizim tamamlanır.
Şekil 15: Rögarın yatay kesit resimleri çizilir
2.2. Drenaj
2.2.1. Tanımı
Binanın dışından zemine sızan suların veya yer altı sularının bina alt yapı elemanlarına
zarar vermeden uzaklaştırılması için yapılan kanallara drenaj denir.
2.2.2. Drenaj Çeşitleri
Drenaj tanzim ediliş yerine göre dış ve iç olmak üzere iki şekilde yapılır.
􀂾 Dış drenaj: Binanın alt yapı elemanlarına zarar verebilecek yeraltı ve sızan
suları binanın dışında ve çevresinde toplayarak uzaklaştırmak için yapılan
drenaj çeşididir. Binayı çevrelediğinden bu drenaja çevre drenajı da denir (Şekil
Şekil 16: Dış drenaj
􀂾 İç drenaj: Yeraltı sularının binanın alt yapı elemanlarına etkisini önlemek
üzere binanın içinde drenaj kuyusu yapılır. Kuyu çoğunlukla binanın tabanından
gelecek suyu bir yerde topladığından merkezi drenaj adı da verilir.
Genelde bu kuyu binanın merdiven yuvası, asansör boşluğu veya tesisat bacası olarak
bırakılan kısımda düşünülür. En alt bodrum döşemesinden en az iki metre derinlikte düzenlenir.
2.2. Drenaj Çizim Uygulamaları
Drenaj çizimine başlamadan önce kağıdımızı sabitleyip uygun kalemleri belirlememiz
gerekir. Çoğunlukla drenaj çizimi denilince akla dış drenaj kesiti çizimi gelir.
UYGULAMA FAALİYETİ
İşlem Basamakları Öneriler
Uygun ölçek seçilir. Drenaj için uygun olanı 1/20 dir
Bina dış duvarının kesiti çizilir (Şekil 17). Sistem detayında olduğu gibi çizilmelidir
Drenajın şev çizgileri çizilir (Şekil 18).
Dış duvardan gerekli mesafeler alınarak
çizilmelidir Drenaj alt seviyesi ile temel
pabucu alt seviyesinin aynı hizada olmasına dikkat edilir.
Drenaj borusunun kesiti çizilir (Şekil 19). Büzün çapı standartlara uygun çizilmelidir
Tratuvar kesiti çizilir (Şekil 20). Genişliği en az 100 cm olmalıdır
Uygun taş ve toprak taramaları çizilir
(Şekil 21). Yapıldığı malzemenin taraması yapılır
Ölçülendirme yapılır (Şekil 22). Gerekli yerlerde ölçülendirme yapılır.
Açıklayıcı bilgiler yazılarak çizim
tamamlanır (Şekil 22). Gerekli yerlere yeteri kadar bilgi yazılır
Şekil 17: Bina dış duvarının kesiti

KAYNAK:www.megep.meb.gov.tr

ÜÇKAR SÜT GIDA VE ZİRAİ ÜRÜN. SAN. VE TİC.LTD. ŞTİ.Kapat