KROKİ ÇİZME

ŞEKİL VE RESİMLERİ GÖREMİYORSANIZ www.megep.meb.gov.tr ADRESİNDEN İLGİLİ MODÜLÜ AÇARAK İNCELEYEBİLİRSİNİZ.

1. TAMAMLAYICI ELEMANLARI LİSTELEME
1.1 Tamamlayıcı Elemanlar
1.1.1 Tanım
Yapının iç-dış ilişkisini, hacimler arası geçişleri, doğal yönden aydınlatılması ve
havalandırılmasını sağlayan elemanlardır. Yapının genel ve özel amacına yönelik, uygun
şekilde, kolay ve rahat kullanılmasını sağlarlar.
1.1.2 Çeşitleri
􀂾 A-Kapılar
􀂾 B-Pencereler
􀂾 C-Havalandırmalar
􀂾 D-Aydınlıklar
Resim 1: Cephe üzerindeki kapı ve pencereler
1.2. Tamamlayıcı elemanları listelemede iş sırası
Tamamlayıcı elemanları listelerken, ilk olarak dış cepheden başlamak ve belirli bir
yönde ilerlemek koşuluyla;
􀂾 Dış kapı veya kapılar,
􀂾 Dış pencereler,
􀂾 Dış cepheye rastlayan havalandırmalar,
􀂾 Dış cepheye rastlayan aydınlıklar,
Yapı içinde de yine belirlenen yönde gitmek koşuluyla;
􀂾 İç kapılar,
􀂾 Havalandırma ve aydınlıklara açılan pencereler,
􀂾 Hacimlerin arasında kalan havalandırmalar,
􀂾 Dış cepheye rastlamayan hacimlerin aydınlatmaları olmak üzere, sıralı bir
şekilde listelenmelidir. Tamamlayıcı elemanları listelerken sıralama ne sebeble
olursa olsun atlanmamalıdır.
􀂾 Listeleme işlemi yapılırken ölçü alınması da gerekir. Ölçü alırken;
􀂾 Tamamlayıcı elemanların belirli (duvar köşeleri, diğer bir tamamlayıcı elemana)
noktalara olan yatay uzaklığı
􀂾 Tamamlayıcı elemanın yatay uzunluğu (metre, tamamlayıcı elemanın bir
ucundan diğer ucuna yataya parelel tutularak)
􀂾 Tamamlayıcı elemanların belirli (duvarın başlangıç ve bitimine, tabana,
döşemeye, diğer bir tamamlayıcı elemana) noktalara olan düşey uzaklığı,
􀂾 Tamamlayıcı elemanın düşey uzunluğu (metre, tamamlayıcı elemanın bir
ucundan diğer ucuna düşeye parelel tutularak) ölçülür (Resim 2).
􀂾 Listeleme sırasında kapı ve pencerelerin ölçüleri önce genişlik sonra yükseklik
olmak üzere yazılmalıdır (90/120,100/210…gibi).
Resim 2 : Tamamlayıcı elemanların ölçülmesi
1.3. Tamamlayıcı elemanların listelenmesi
Krokisi yapılacak yapı içten dışa doğru iyice incelenerek, binanın planı serbest elle ön
çizim olarak ölçeksiz olarak A4 boyutlu kâğıda (bina çok büyük boyutlu ise biraz daha
büyük bir kâğıda) çizilir. Bu ön çizimin sağ üst köşesine yapının adı, ön çizimin hangi kata,
hangi cepheye ait olduğu, çizen kişinin adı ve çizim tarihi yazılır. Çalışma için yeterince
zaman ayrılmalı, listelenmesi gereken tüm tamamlayıcı elemanlar tek tek tespit edilerek
ölçüleri hassas bir şekilde alınmalıdır. Yetersiz bir ön çizimle yapılacak çalışmalarda sürekli
sorunlar yaşanacaktır. Bu durumda ya yeniden ön çalışma yapılacak ya da ek bir çizimle
eksiklikler giderilecektir. Söz konusu edilen durumlar zaman kaybına ve çalışma şartlarının
bozulmasına sebebiyet verir. Yukarıda belirtilen listeleme sırasına göre,
Cephelerde; Kapılar listelenirken, sıra atlamadan kapıların yerleri, açılış yönleri,
duvar boşlukları ölçülerek ön çizim kâğıdına işlenir. Buralara harf ve rakamları
yazılır(K1,K2,K3,…) Listeleme için ön çizimde bırakılan boşluğa harf ve numaraları
yazılarak, ölçüleriyle (K1:100/210,K2:110/210,.v.b.) teknik resim ölçülendirme kurallarına
göre yazılır. (Ölçüleri aynı olan kapılara aynı harf ve numaralar verilir).
Pencereler de ön çizim üzerine ölçülen göre yerleştirilerek (kanatların açılış yönleri
işlenmelidir) buralara harf ve numaraları işlenir (P1,P2,P3,..gibi). Listeleme için ayrılan
boşluğa harf ve numaralar yazılarak ölçüleri (P1:120/125, P2:80/100, P3:150/120,..v.b.)
işlenir. Aynı ölçülerde birden fazla pencere var ise ön çizimde yerlerine hepsi tek tek
çizilerek aynı harf ve numaralar verilmelidir.
Dış duvarlada olan havalandırmalar ait oldukları yerlere ön çizim kağıdında işlenir ve
havalandırma boşluğunun içine belirleyici olan harf ve rakam yazılır (Ha.1,Ha.2,...). Ölçüleri
boşluk içerisine işlenir.İhtiyaç duyulur ise ön çizim kağıdında bırakılan boşluğa harf-numara
ve ölçüleri yazılabilir (Ha.1:50x50, Ha.2:50x70,..v.b.).
Aydınlıklarda, havalandırmalarda olduğu gibi işlenmelidir. Çünkü dış duvarlar
üzerinde yapılan havalandırmalar aynı zamanda aydınlatma görevinide birlikte yaparlar.
Hacimlerde;
İç kapılar listelenirken, sıra atlamadan kapıların yerleri, açılış yönleri, duvar boşlukları
ölçülerek ön çizim kâğıdına işlenir. Buralara harf ve rakamları yazılır (K5,K6,K7,…).
Listeleme için ön çizimde bırakılan boşluğa harf ve numaraları yazılarak, ölçüleriyle
(K5:80/210,K6:90/210,.v.b.) teknik resim ölçülendirme kurallarına göre yazılır. (Ölçüleri
aynı olan kapılara aynı harf ve numaralar verilir).
Pencereler ön çizim üzerine ölçülen mesafelere göre yerleştirilerek (kanatlar
işlenmelidir) buralara harf ve numaraları işlenir (P5,P6,P7,..gibi). Listeleme için ayrılan
boşluğa harf ve numaralar yazılarak ölçüleri yazılır (P5:60/60,P6:60/80, P7:150/120,…v.b.).
Aynı ölçülerde birden fazla pencere var ise ön çizimde yerlerine hepsi tek tek çizilerek aynı
harf ve numaralar verilmelidir.
Havalandırmalar içeride kalan hacimlerin (WC, banyo, oda. vb) kullanım
özelliklerinden dolayı meydana gelen pis koku ve havayı doğal yönden gidermek için
yapılırlar. Aynı zamanda aydınlık vazifesi de görürler. Hacimler arasında kalan boşluk
ölçülerek ön çizimde ait olduğu yere harf-rakam ve ölçüleri ile işlenirler (Ha.3:45x45,..gibi).
Ön çizimde bırakılan listeleme boşluğuna gerek duyuluyor ise havalandırmaların ölçüleri
geçirilir.
Aydınlıklar içeride yapılması zorunlu hale gelen hacimlerin doğal yönden
aydınlatılması ve aynı zamanda havalandırılması için yapılırlar.Alana aydınlık veren bu
boşluk ölçülerek ön çizimde ait olduğu yere harf-rakam ve ölçüleri ile
işlenirler(Ay.3:90x120,Ay.4:80x300..gibi) Ön çizimde bırakılan listeleme boşluğuna gerek
duyuluyor ise aydınlıkların ölçüleri geçirilir (Şekil 1).
Şekil 1: Serbest elle çizilmiş ön çizim
Genel olarak yukarıda anlatılan tüm işlemler yapılırken, ister tamamlayıcı elemanları
listeleme işi, isterse kroki çizme işi olsun ulaşılacak hedef “rölöve” yapmaktır. Bu sebeple;
Rölövenin ne için kullanılacağı göz önünde tutularak, ölçüme başlamadan önce
ölçeğinin seçilmesi ve ona uygun ayrıntıda çalışılması gerekir. Rölöve yatay uzaklık,
yükseklik ve açı ölçümüne dayanan bir çalışmadır. Çalışmalar sırasında alınan ölçülerin
yerinde ölçekli olarak çizimi, eksik ölçülerin, yanlışlıkların hemen kontrol edilip düzeltimesi
tercih edilir. Ancak çalışma zamanı kısıtlı olduğunda, yalnız kroki çizimi ve ölçü almakla
yetinilir, ölçekli çizimler sonraya bırakılır. Çalışma kısa süreli kalınan yerlerde yapılıyorsa
gündüz ölçümler alınmalı, gece kâğıda geçirilmesi ve eksikliklerin ertesi gün yerinde
düzeltilmesi uygun olacaktır. Yanlış ölçülerin kontrol edilerek düzeltilmesi, sonradan ortaya
çıkabilecek sıkıntıları önleyecektir.
Rölöve yapılırken kullanılan aletler son derece çeşitlidir. Kâğıt, kalem, metre gibi
bilinen aletlerin yanında rölöve yapılırken aklına gelmesi ve uygun olması sebebi ile
kullanılan aletlerde vardır. Çünkü rölöve “yaratıcılık ta” demektir. Rölövede kullanılan aletleri;
􀂾 Çizim,
􀂾 Ölçüm,
􀂾 Yardımcı aletler olarak sınıflandırırız.
Ancak bu modülde “tamamlayıcı elemanları uzunluğu listeleme ve kroki çizme” söz
konusu olduğundan çizim aletlerini tanıyacağız.
Resim 3: Çizim gereçleri
􀂾 Çizim Aletleri:
• Kalem (yumuşak ve ince uçlu)
• Silgi (yumuşak, doğal ve leke bırakmayan)
• Altlık (üzerinde çalışılıp, eskiz yapmak için. A4 kâğıt normundan büyük
olmalı, boyutları 25x35 cm olabilir)
• Gönye (45 derecelik ve 30/60 derecelik iki gönye)
• Desimetre (ölçekli çizim yapmak için)
• Pergel (köşegenleri, daireleri ve kemerleri çizmek için)
• Nokta pergeli (küçük daireleri çizmek için)
• Daire şablonu (pergel ile nokta pergeli arasında kalan büyüklükteki
daireleri kolayca çizmek için)
• T cetveli veya Parelel cetvel (kroki çizmek için) (Resim 3 )
Rölövenin boş, terk edilmiş, harabe binalarda yapılması halinde çalışma ortamı kirli
ve aynı zamanda da tehlikeli iştir. Bu tehlikeler;
􀂾 Eskilik ve terk edilmişlikten doğan yapısal tehlikeler,
􀂾 Bitki, böcek ve hayvanlardan doğan tehlikeler,
􀂾 İklimden doğan tehlikelerdir.
Bu tehlikeler düşme, kesilme, cam kesiği, çivi batması, böcek-yılan sokmaları, zararlı
bitki etkileri, hayvan ısırmaları, aşırı sıcak, rutubet, aşırı soğuk, rüzgar, hava cereyanı, v.b.
tehlikeleri beraberinde getirecektir. Dolayısı ile rölöve işine başlamadan önce tetanoz aşısı
olmak öncelikli tedbir olup, kirlenmesinden çekinilmeyecek elbiseler ve bileği koruyan altı
çivi geçirmeyen botlar giyilmesi, başı korumak için kask takılması, ulaşabileceğimiz yerde
ilk yardım çantası bulunması, ilk yardım kurallarının bilinmesi ve acil durumlar için cep
telefonu bulundurulması güvenlik, tedbir açısından önemlidir.

2. ÖLÇÜ VE FOTOĞRAFLAR YARDIMI İLE KROKİ ÇİZME
2.1 Kroki Çizme
2.1.1 Tanım
Rölövesi yapılacak yapıdan alınan ölçülerin, çekilen fotoğraflarla desteklenerek,
teknik resim kurallarına göre seçilen ölçekte resminin çizilmesidir.
2.1.2 Önemi
Kroki yapmak rölöve çalışmasının ilk ve en önemli çalışması olmasına karşın,
rölöveciye en zor gelen iştir. Çünkü sabır ister. Rölöve işine yeni başlayanlar kroki üzerine
her ayrıntı ve ölçüyü işlemek isterler, bunun dolayıda krokiler genellikle hatalı ve işin
içinden çıkılmaz karalamalar haline döner.
Oysaki krokiler bitmiş çizimler için esas kaynak olduklarından son derece temiz, titiz
ve okunaklı şekilde yapılmalıdır. Yalnızca çizenin değil, ekip çalışması söz konusu
olduğundan, başka birininde anlayıp temiz çizim yapabileceği şekilde çizilmelidir. Önemli
olan krokinin artistik olması değil, bilgi içerikli olmasıdır. İyi bir kroki; çizgi, ölçü ve
notların bir arada kullanılmasından oluşur. Rölöve, mevcut fakat çizimleri bulunmayan bir
yapının planlar, kesitler, cepheler ve detaylar ile ifade edilebilmesi için yapılan bir ölçü alma
işlemi olduğuna göre öncelikle bunların ön çizimini yaparak ölçülerinin yazılması ve bu
işlemlerin fotoğraflarla desteklenmesi gerekir. Bu bakımdan rölöve alan çalışması “kroki
yapmak, fotoğraf çekmek ve ölçü almak”esaslarını içermektedir.
2.1.3 Çeşitleri
􀂾 Yerleşim plan krokisi
􀂾 Yerleşim kesit krokisi
􀂾 Yerleşim görünüş (siluet) krokisi
􀂾 Plan krokileri (nomal, zemin, bodrum, son kat)
􀂾 Tavan plan krokisi
􀂾 Kesit krokisi
􀂾 Görünüş krokisi
2.2 Kroki Çizme Kuralları
Kroki kâğıdının sağ alt köşesinde;
􀂾 Semt ismi,
􀂾 Bina ismi,
􀂾 Varsa proje ismi veya numarası,
􀂾 Hazırlanış tarihi ve rölöveyi yapanların ismi,
􀂾 Ölçeği,
􀂾 Çizilen krokinin nereye ait olduğu(giriş katı planı,A-A kesiti,güney
cephesi….gibi) yazılmalıdır.
Bir kâğıtta yalnız bir kroki bulunmalı, kâğıdın boş kalan yerlerine başka kroki
yapılmamalıdır. Bu şekilde davranılması, işin zor olmasını, arama ile zaman yitirilmesini,
kargaşa yaratmayı beraberinde getirecektir. Kroki yaparken yanlış çizilen çizgiler, yanlış
yazılan yazılar karalanmamalı silinerek doğrusu çizilmeli veya yazılmalıdır. Ölçüm sırasında
çok rakam ve yazı yazılacağından, kroki temiz çizilmiş olmalıdır. Teknik resim çizim araç ve
gereçleri kurallara uygun kullanılmalıdır.
2.3 Kroki Çizmede İş Şırası
Genel olarak plan krokisi yapmaya giriş katından başlanmaktadır. Oysaki normal
kattan başlamak daha iyi olacaktır. Çünkü planı en iyi okunan ve net olan bu kattır.Giriş
katları binaya giriş vermelerinden, bu katta ticarethane bulunabileceğinden, ilave bölmeler
yapılmış olabileceğinden dolayı net bir plana sahip değildirler. Bu sebeplerden ötürü kroki
çizmede iş sırası şöyle olmalıdır;
􀂾 Normal kat planı çizilmesi,
􀂾 Zemin kat planı çizilmesi,
􀂾 Son kat planı çizilmesi,
􀂾 Bodrum kat planı çizilmesi.
Plan çiziminde fotoğraf ölçüm olarak değil, daha çok görsel olması bakımından
faydalı olmaktadır. Çünkü çizim bir yapının bezeme ayrıntılarını, renklerini, genel etkisini
anlatmakta yeterli olamaz. Bu nedenle ölçek, yer, yön ve tarih belirten işaret ve yazılar
konularak çekilen fotoğraflar rölöveyi destekleyen önemli belgelerdir. Ayrıca yapının hasar
durumunu anlatması bakımından önemlidir. Fotoğraflar bütün mekânları kapsayacak sayıda
olmalı, çekimlerin yakın plandan, cepheye parelel olarak yapılmasına dikkat edilmelidir.
Uzaktan ve dar açı ile çekilen fotoğraflar yeterince açıklayıcı olmayabilir. Fotoğraflar
genelden ayrıntıya giden bir düzende;
􀂾 Genel görünüşler,
􀂾 Cepheler,
􀂾 İç görünüşler,
􀂾 Çatı,
􀂾 Kapı,
􀂾 Pencere,
􀂾 Bezeme,
􀂾 Ayrıntılar, sıralamasında olmalıdır (Resim 4)
Resim 4: İç ve dış görünüşler
Çünkü fotoğraflar çizimleri desteklerken yapının genel görünüşünü, cepheler ve cephe
üzerindeki kapı, pencere, girinti-çıkıntı, çatı eğiminin nasıl olduğu gibi konularda görsel ve
sayısal bilgi verir. İç hacimlerde köşelerden çekilen (her bir hacim için karşılıklı köşelerden
çekilmiş en az 2 adet) fotoğraflarla bu hacimdeki pencere sayılarını, bölüntülerini, kaç kanat
bulunduğunu, kaç adet kapı olduğunu, demir parmaklık sayılarını, döşemenin cinsini, kaç
sıra yer karosu bulunduğunu….. v.b’nin. görülüp sayılması mümkündür. Plan çiziminde
fotoğraf merdiven basamaklarının durumu hakkında bilgi verebilir. Bunun için her katta
merdiven evinde durarak aşağıya doğru, bütün basamakları görebilecek şekilde çekilecek
fotoğraf çizim sırasında plana basamakların yerleştirilebilmesi açısından önemlidir.
Fotoğraflardan, çizimde şüpheye düşülmesi durumunda orantılama yolu ile ölçüsünün doğru
veya yanlış alınmış olduğu bulunabilir. Bunu yapabilmek için fotoğrafı çekilen cepheye veya
elemanın yanına metre, teleskopik metre (mira), ölçek çubuğu yahut ölçüleri bilinen (tel
kafes gibi) yardımcı malzemeler konmalıdır (Resim 5). Fotoğraf rölöve çalışmasının
ayrılmaz parçasıdır. Rölöve için gerekli fotoğraf aksamı; Kamera, geniş açı objektif,
teleobjektif, flaş, film olarak sayılabilir (Resim 6).
Resim 5: Yardımcı malzemelerle ölçü alma Resim 6: Fotoğraf makinesi aksamı
Rölöve çiziminde kullanılacak fotoğrafların çekim özellikleri;
􀂾 Rölöve için çekilen fotoğraflarda estetik önemli, ancak olmazsa olmaz
şartlardan değildir. Bilgi içerici olması esastır,
􀂾 Yakın detay çekimlerinde, az ışıkta çekim ve teleobjektif ile çekimde net
resimler elde etmek için sehpa ve deklanşör kullanılmalı,
􀂾 Kenarların parelel olması için fotoğraf makinesi çekilen plana paralel tutulmalı,
􀂾 İç çekimlerde görüntüyü kapatan eşya ve mobilyalar, dış çekimlerde ise çöp
kutuları, çöp konteynerleri, bisiklet, otomobil, çalı ve kaldırılabilecek bitkiler
kaldırıldıktan sonra çekim yapılmalıdır (Resim 7 )
Resim 7: Ölçüye engel durumlar
2.4 Kroki Çizme Yöntemleri
􀂾 Çizime başlamadan önce ilk olarak, alınmış olan cephe toplam uzunluğu ile tek
tek ölçülmüş iç hacimler ve iç duvar kalınlıkları toplanarak bulunan toplam
uzunluk karşılaştırılmalıdır.
􀂾 Cephenin girinti ve çıkıntısı olmayan bir duvarının köşesinden başlanarak cephe
duvarları çizilmelidir.
􀂾 Hacim oluşturmak imacıyla, hacimlerin iç ölçüleri ile duvar kalınlıkları dikkate
alınarak iç duvarlar çizilmelidir.
􀂾 Alınan ölçülerine göre havalandırmaların yerleri tespit edilip ait oldukları
yerlere yerleştirilmelidir.
􀂾 Ölçüleri dikkate alınarak gerek iç hacimlerde ve gerekse cepheye rastlayan
yerlere aydınlıklar işlenmelidir.
􀂾 Kapı yerleri önce dış cephede, sonra hacimlere geçiş için iç duvarlar üzerinde
alınan ölçülere göre yerleştirilerek poz numarası (K1,K2…gibi) ile ölçüleri aks
çizgisi üzerine veya kapı boşluğuna yazılmalıdır.
􀂾 Pencereler önce dış duvarlar, sonrada iç duvarlar üzerinde ölçülen mesafelerine
göre yerleştirilerek poz numarası (P1,P2…gibi) ile ölçüleri aks çizgisi üzerine
(aks çizgisi pencereden hacme doğru çekilerek) yazılmalıdır. Plan üzerinde
tutmayan ölçülerden biri de pencere ölçüleridir. Zemin kat pencere ölçüleri hem
oda içlerinden, hemde dış cepheden alındığından bunların birbirini tutması
zordur. Çünkü iç ölçülerde duvar kalınlığı köşelerde tam ölçülemediğinden
doğru olan dış ölçüyü esas almaktır. Diğer bir yöntem de dış ölçülere göre
pencere aks çizgisini çizerek iç ve dış duvardaki pencere ölçüsünü aksın iki
yanına taşıyarak pencereyi çizmektir.
􀂾 İç ölçülendirmede ölçüsü değişen her hacimden bir ölçü çizgisi geçirilerek bu
çizgi üzerine hacim toplam ölçüsü ile duvar kalınlıkları işlenmelidir.
􀂾 Dış ölçülendirmede iki adet ölçülendirme çizgisi yeterlidir, fakat cephede
hareket (girinti-çıkıntı) var ise üç adet ölçü çizgisi çekilmelidir (binaya yakın
olan çizgi 1. ölçü çizgisidir);
• 1.ölçü çizgisi üzerine parça ölçüler (dolu-boş),
• 2. ölçü çizgisi üzerine cephe hareketi (girinti-çıkıntı)
• 3. ölçü çizgisi üzerine toplam boy yazılmalıdır.
􀂾 Kesit alınacak yerler plan üzerinde gösterilmelidir.
􀂾 Genel olarak, yapının her katı için bir plan çizilmelidir. Ancak normal katlar
birbirinin aynısı iseler bir adet kat planı çizmek yeterli olacaktır.
􀂾 Tüm çabalara rağmen girilememiş ve ölçülememiş bir hacim varsa çizimde o
hacime”girilemedi”veya”ölçülemedi”ifadesi yazılmalıdır.
2.5 Kroki Çizilmesi
Aşağıda anlatılacak olan kat planlarının krokisini çizebilmek için öncelikle çizim
kâğıdının, çizim masasına tespit edilmesi ve çizim araç gereçlerinin hazırlanması
gerekmektedir. Çizim kâğıdını çizim masasına tespit etmek için;
􀂾 Çizim masanızı dikkatli bir şekilde iyice temizleyiniz (masanızın çizim
yüzeyinde toz, deterjan ve artık kalmamalı).
􀂾 Çizim aletlerinizi (T cetveli-parelel cetvel, gönyeler, desimetre, pergel, nokta
pergeli, daire şablonu… v.b.) dikkatli bir şekilde iyice temizleyiniz.
􀂾 İşinizde kullanmayacağınız araç gereçleri çizim masası üzerinde tutmayınız.
􀂾 Ellerinizi sıklıkla yıkayınız.
􀂾 Çizeceğiniz ölçek ve ölçülere göre kâğıt büyüklüğünü seçiniz ve kâğıdınızı
masaya yatay mı, dikey mi tespit edeceğinize karar veriniz.
􀂾 Kâğıdınızın bir kenarını T cetveli veya parelel cetvelin kenarı ile üst üste
gelecek şekilde masanıza yerleştirip her iki köşesinden bantla tespit ediniz.
􀂾 Kâğıdınızı diğer iki köşesinden gerdirerek masaya bantla tespit ediniz (Resim
Resim 8.a.b: Çizim kağıdının masaya tespiti
Ölçü listelerini esas alarak 1/100 ölçekli Normal Kat Planı Krokisi
Çizmek
Önceki öğrenme faaliyetlerinden olan ölçü alma ve tamamlayıcı elemanları listeleme
işlerinden edindiğiniz bilgi, becerilerle kurallara uygun aldığınız ölçülere göre;
􀂾 Planda hiç kapı ve pencere yokmuş gibi düşünerek duvarları ölçeğine uygun
olarak çiziniz.
􀂾 Var ise merdiven, balkon, terasların yerlerini belirleyip buralara isabet eden
duvarları siliniz.
􀂾 Kapıların yerlerini belirleyip buralara isabet eden duvarları siliniz.
􀂾 Pencerelerin yerlerini belirleyip buralara isabet eden duvarları siliniz.
􀂾 Duvar üzerinde sildiğiniz kısımlara açılış yönleriyle birlikte kapı ve pencereleri
işleyiniz. Ön çizimden aldığınız ölçüleri harf ve numaraları ile birlikte yazınız.
􀂾 Hacimlerde gösterilmesi gereken sabit yapı gereçlerini çiziniz.
􀂾 Hacimlerin içlerinden (ölçüsü değişen her hacimden) enine ve boyuna birer ölçü
çizgisi çekerek gerçek ölçülerini yazınız.
􀂾 Dış ölçü çizgilerini (cephe hareketi var ise üç adet) çekip üzerlerine gerçek
ölçülerini yazınız (1. ölçü çizgisine dolu-boş, 2.ölçü çizgisine girinti-çıkıntı, 3.
ölçü çizgisine toplam boy)
􀂾 Hacimlerin içlerine mahal isimlerini yazınız.
􀂾 Merdiven (iç, dış) basamaklarını işleyerek üzerlerine, çıkış yönünü, basamak
numaralarını, kot’larını (merdivene ait bilgileri) işleyiniz.
􀂾 Düşey kesit yerlerini (en az iki adet, biri merdivenden geçecek şekilde) kesit
gösterme çizgisi ile gösteriniz.
􀂾 Kot’ları (döşeme, teras, merdiven evi üstü) yazınız.
􀂾 Kroki kâğıdının sağ alt köşesine; semt ismi, bina ismi, varsa proje ismi veya
numarası, hazırlanış tarihi ve rölöveyi yapanların ismi, ölçeği, çizilen krokinin
nereye ait olduğunu (normal kat planı) yazınız.
􀂾 İşaret ve sembolleri (kuzey yönünü… v.b.) işleyiniz.
􀂾 Çizdiğiniz krokiyi uygun uç kalınlıkları kullanarak (rapido) mürekkepleyiniz
Şekil 2: Normal kat planı krokisi ölçek:1/100
Ölçü listelerini esas alarak 1/100 ölçekli Zemin Kat Planı Krokisi Çizmek
Önceki öğrenme faaliyetlerinden olan ölçü alma ve tamamlayıcı elemanları listeleme
işlerinden edindiğiniz bilgi, becerilerle kurallara uygun aldığınız ölçülere göre;
􀂾 Planda hiç kapı ve pencere yokmuş gibi düşünerek duvarları ölçeğine uygun olarak çiziniz.
􀂾 Var ise merdiven, balkon, terasların yerlerini belirleyip buralara isabet eden duvarları siliniz.
􀂾 Kapıların yerlerini belirleyip buralara isabet eden duvarları siliniz.
􀂾 Pencerelerin yerlerini belirleyip buralara isabet eden duvarları siliniz.
􀂾 Duvar üzerinde sildiğiniz kısımlara açılış yönleriyle birlikte kapı ve pencereleri
işleyiniz. Ön çizimden aldığınız ölçüleri harf ve numaraları ile birlikte yazınız.
􀂾 Hacimlerde gösterilmesi gereken sabit yapı gereçlerini çiziniz.
􀂾 Hacimlerin içlerinden(ölçüsü değişen her hacimden)enine ve boyuna birer ölçü
çizgisi çekerek gerçek ölçülerini yazınız.
􀂾 Dış ölçü çizgilerini (cephe hareketi var ise üç adet) çekip üzerlerine gerçek
ölçülerini yazınız (1. ölçü çizgisine dolu-boş, 2. ölçü çizgisine girinti-çıkıntı, 3.
ölçü çizgisine toplam boy).
􀂾 Hacimlerin içlerine mahal isimlerini yazınız.
􀂾 Merdiven (iç, dış) basamaklarını işleyerek üzerlerine, çıkış yönünü, basamak
numaralarını, kot’larını (merdivene ait bilgileri) işleyiniz.
􀂾 Düşey kesit yerlerini (normal kat planı krokisi ile aynı yerden geçecek şekilde)
kesit gösterme çizgisi ile gösteriniz.
􀂾 Kot’ları (toprak, su basman, döşeme, teras) yazınız.
􀂾 Kroki kâğıdının sağ alt köşesine; semt ismi, bina ismi, varsa proje ismi veya
numarası, hazırlanış tarihi ve rölöveyi yapanların ismi, ölçeği, çizilen krokinin
nereye ait olduğunu (zemin kat planı) yazınız.
􀂾 İşaret ve sembolleri (kuzey yönünü, manzara, hakim rüzgar… v.b.) işleyiniz.
􀂾 Çizdiğiniz krokiyi uygun uç kalınlıkları kullanarak (rapido) mürekkepleyiniz
Şekil 3 :Zemin kat planı krokisi ölçek:1/100
Ölçü listelerini esas alarak 1/100 ölçekli Çatı Planı Krokisi Çizmek
Çatı planı binanın üstü hakkında (teras, çatı) bilgi vermek amacıyla çizilen resimlerdir.
Önceki öğrenme faaliyetlerinden olan ölçü alma ve tamamlayıcı elemanları listeleme
işlerinden edindiğiniz bilgi, becerilerle kurallara uygun aldığınız ölçülere göre;
􀂾 Dış duvarları ölçeğine uygun olarak çiziniz (İçerde kalan duvar çizgisi kesik
çizgi ile ifade edilir.).
􀂾 Merdiven, çatı çıkış boşluğu gibi yerleri döşeme üzerinde gösteriniz.
􀂾 Son kat teras olarak yapılacak ise; merdiven evini duvar ve kapısı ile gösteriniz.
􀂾 Baca çıkış yerlerini ölçülerine uygun gösteriniz. Döşeme üstü kot’unu yazınız.
􀂾 Bina çatılı olarak yapılacak ise; Çatı sistemini (mahya, dere, oluk) kesik
çizgilerle ifade ediniz.
􀂾 Baca çıkış yerlerini gösteriniz.
􀂾 Yağmur suyu akış yönünü işleyiniz.
􀂾 Duvar üzerinde (merdiven evi) sildiğiniz kısımlara açılış yönleriyle birlikte kapı
ve pencereleri işleyiniz. Ön çizimden aldığınız ölçüleri harf ve numaraları ile
birlikte yazınız.
􀂾 Hacimlerin içlerinden (ölçüsü değişen her hacimden) enine ve boyuna birer ölçü
çizgisi çekerek gerçek ölçülerini yazınız.
􀂾 Dış ölçü çizgilerini (cephe hareketi var ise üç adet) çekip üzerlerine gerçek
ölçülerini yazınız (1. ölçü çizgisine dolu-boş, 2. ölçü çizgisine girinti-çıkıntı, 3.
ölçü çizgisine toplam boy)
􀂾 Merdiven (iç, dış) basamaklarını işleyerek üzerlerine, çıkış yönünü, basamak
numaralarını, kot’larını (merdivene ait bilgileri) işleyiniz.
􀂾 Düşey kesit yerlerini (normal kat planı krokisi ile aynı yerden geçecek şekilde)
kesit gösterme çizgisi ile gösteriniz.
􀂾 Kot’ları (döşeme, teras) yazınız.
􀂾 Kroki kâğıdının sağ alt köşesine; semt ismi, bina ismi, varsa proje ismi veya
numarası, hazırlanış tarihi ve rölöveyi yapanların ismi, ölçeği, çizilen krokinin
nereye ait olduğunu (son kat planı) yazınız.
􀂾 İşaret ve sembolleri (kuzey yönünü… v.b.) işleyiniz.
􀂾 Çizdiğiniz krokiyi uygun uç kalınlıkları kullanarak (rapido) mürekkepleyiniz
Şekil 4: Çatı planı krokisi ölçek:1/100
Ölçü listelerini esas alarak 1/100 ölçekli Bodrum Kat Planı Çizmek
Önceki öğrenme faaliyetlerinden olan ölçü alma ve tamamlayıcı elemanları listeleme
işlerinden edindiğiniz bilgi, becerilerle kurallara uygun aldığınız ölçülere göre;
􀂾 Planda hiç kapı ve pencere yokmuş gibi düşünerek duvarları ölçeğine uygun
olarak çiziniz.
􀂾 Merdiven yerlerini belirleyip buralara isabet eden duvarları siliniz.
􀂾 Kapıların yerlerini belirleyip buralara isabet eden duvarları siliniz.
􀂾 Havalandıma ve aydınlatma pencerelerin yerlerini belirleyip buralara isabet
eden duvarları siliniz.
􀂾 Duvar üzerinde sildiğiniz kısımlara açılış yönleriyle birlikte kapı ve pencereleri
işleyiniz. Ön çizimden aldığınız ölçüleri harf ve numaraları ile birlikte yazınız.
􀂾 Var ise kuranglez yerlerini ölçülerine göre çizerek ölçülerini yazınız.
􀂾 Gösterilmesi gereken sabit yapı gereçleri var ise çiziniz.
􀂾 Hacimlerin içlerinden (ölçüsü değişen her hacimden) enine ve boyuna birer ölçü
çizgisi çekerek gerçek ölçülerini yazınız.
􀂾 Dış ölçü çizgilerini çekip üzerlerine gerçek ölçülerini yazınız (1. ölçü çizgisine
dolu-boş, 2. ölçü çizgisine toplam boy).
􀂾 Hacimlerin içlerine mahal isimlerini yazınız.
􀂾 Merdiven (iç, dış) basamaklarını işleyerek üzerlerine, çıkış yönünü, basamak
numaralarını, kot’larını (merdivene ait bilgileri) işleyiniz.
􀂾 Düşey kesit yerlerini (normal kat planı krokisi ile aynı yerden geçecek şekilde)
kesit gösterme çizgisi ile gösteriniz.
􀂾 Kot’ları (toprak, su basman, döşeme) yazınız.
􀂾 Kroki kâğıdının sağ alt köşesine; semt ismi, bina ismi, varsa proje ismi veya
numarası, hazırlanış tarihi ve rölöveyi yapanların ismi, ölçeği, çizilen krokinin
nereye ait olduğunu (bodrum kat planı) yazınız.
􀂾 Çizdiğiniz krokiyi uygun uç kalınlıkları kullanarak (rapido) mürekkepleyiniz

KAYNAK:www.megep.meb.gov.tr

TelcisanKapat