KİRİŞ DETAYI VE PERDE DUVARI

ŞEKİL VE RESİMLERİ GÖREMİYORSANIZ www.megep.meb.gov.tr ADRESİNDEN İLGİLİ MODÜLÜ AÇARAK İNCELEYEBİLİRSİNİZ.

1. KİRİŞ DETAYI
1.1. Betonarme Kiriş
1.1.1. Tanımı
Döşemelerden ve diğer kirişlerden aldığı yükleri, kolanlara veya taşıyıcı sisteme
aktaran elemanlara betonarme kiriş denir.
1.1.2. Çeşitleri
􀂾 Basit Kirişler: Kagir yığma yapılarda iki ucu serbest şekilde mesnetlere oturan
kirişlerdir. Bu tür kirişler mesnetlere en 20 cm oturmalıdır.
􀂾 Konsol Kirişler: Bir ucu gömülü (ankastre), diğer ucu mesnetsiz (askıda) olan
betonarme kirişlerdir. Bu tür kirişler genellikle balkonlarda, betonarme
merdivenlerde ve bina çıkmalarında uygulanır.
􀂾 Devamlı Kirişler: Yapılarda üç veya daha fazla mesnet üzerine oturtularak, iki
veya daha fazla açıklıkla yapılan kirişlerdir. Bu tür kirişlere mütemadi kiriş de denir.
􀂾 Ters Kirişler: Yapılarda döşemenin yükünü taşıyan kirişin, döşemenin altından
sarkmaması isteniyorsa, kiriş döşemenin üzerinde yapılır. Bu tip kirişlere ters kiriş denir.
􀂾 Tablalı Kiriş: Yapılarda döşeme altlarına konan ve döşeme ile birlikte dökülen
kirişlere denir. Kirişin basınca çalışan alanını genişletmek için döşemenin bir
kısmı kiriş ile birlikte çalıştırılır. Tablalı kirişler döşeme kenarında tertiplenir.
1.1.3 Donatıları
􀂾 Basit Kirişler: Basit kirişlerde üsteki düz demirler montaj, alttaki düz demirlerde
çekmeye çalışır. Kirişlerde enine donatı olarak etriyeler en fazla 20 cm arayla konur.
Kolonlara yaklaştıkça bu aralık hesapla bulunan oranda azaltılır
Not: Betonarme projeler taşıma gücüne göre hesaplanır ve etriyeler sıklaştırılarak
konur. Bu modülde kirişler taşıma gücüne göre detaylandırılmıştır.
Şekil 1.1: Basit kiriş donatısı
􀂾 Konsol Kirişler: Konsol kirişlerde çekme gerilmesinin önlenebilmesi için esas
çelikler üst tarafa, montaj çelikleri alt tarafa konur. Konsol kirişlerde de etriye
aralığı, mesnete yaklaştıkça ½ oranında azaltılır.
Şekil 1.2: Konsol kiriş donatısı
􀂾 Devamlı Kirişler(mütemadi): Devam eden kirişlerde, alt tarafa çekmeye çalışan
demirler, üst tarafa da montaj demirleri yerleştirilir. Çekme ve montaj demirleri, bir
kirişten diğer kirişe devam ettirilebilir veya mesnet üzerinde kesilebilir. Devam eden
kirişlerde mesnet üzerine ayrıca yük durumuna göre şapo demirleri de konur.
Şekil 1.3: Devam eden kiriş donatısı
􀂾 Ters Kiriş: Bu kirişlerin çelik donatısı da diğer kirişlerin aynısıdır.
Şekil 1.4: Ters kiriş donatısı
􀂾 Tablalı Kirişler: Tablalı kirişlerde donatı, devam eden kirişler gibidir. Döşemenin
bir kısmı kiriş ile birlikte çalıştırılır.
1.2 Kiriş Detayı Çizimi Yönetmelik ve Mevzuatı
1.2.1. En kesit Koşulları
Kirişlerin en kesit boyutlarına ilişkin kurallar aşağıda verilmiştir.
􀂾 Kiriş gövde genişliği en az 250 mm olacaktır. Gövde genişliği, kiriş yüksekliği ile
kirişin birleştiği kolonun kirişe dik genişliğinin toplamını geçmeyecektir.
􀂾 Kiriş yüksekliği, döşeme kalınlığının 3 katından ve 300 mm. den daha az, kiriş
gövde genişliğinin 3.5 katından daha fazla olmayacaktır.
􀂾 Kiriş yüksekliği, serbest açıklığın ¼’ünden daha fazla olmamalıdır.
1.2.2. Boyuna Donatı Koşulları
􀂾 Boyuna donatıların çapı 12 mm’den az olmayacaktır. Kirişin alt ve üstünden en az
iki donatı çubuğu, kiriş açıklığı boyunca sürekli olarak bulunacaktır.
􀂾 Birinci ve ikinci deprem bölgelerinde taşıyıcı sistemlerde, kiriş mesnedindeki alt
donatı, aynı mesnetteki üst donatının % 50’sinden daha az olamaz. Ancak, üçüncü
ve dördüncü deprem bölgelerinde bu oran %30’a indirilebilir.
􀂾 Açıklık ve mesnetlerdeki çekme donatısı oranı TS-500’de verilen en büyük değerden
ve %2’den fazla olmayacaktır.
􀂾 Kiriş yükseklikleri 1.2.1’deki durumun dışında ise, kiriş gövdesinin her iki yüzüne,
kiriş yüksekliği boyunca gövde donatısı konulacaktır. Gövde donatısı çapı 12
mm’den az, aralığı ise 300 mm’den fazla olmayacaktır.
1.2.3. Boyuna Donatının Düzenlenmesi
Boyuna donatının yerleştirilmesi ve kenetlenmesine ilişkin koşullar aşağıda verilmiştir.
􀂾 Kirişin iki ucundaki mesnet üst donatılarının büyük olanının en az ¼ ‘ü tüm kiriş
boyunca sürekli olarak devam ettirilecektir.
􀂾 Kolonla birleşen kirişlerin kolonun öbür yüzünde devam etmediği durumlarda
kirişlerdeki alt ve üst donatı, kolonun etriyelerle sarılmış çekirdeğinin karşı taraftaki
yüzeyine kadar uzatılıp etriyelerin iç tarafından 90 derece bükülecektir.
􀂃 90 derecelik kancanın yatay kısmı 0.4ℓb’den, düşey kısmı ise12Ø’den az
olmayacaktır ( ℓb=ℓ/4).
􀂾 Her iki taraftan kirişlerin kolonlarla birleşmesi durumunda kiriş alt donatıları, kolon
yüzünden itibaren komşu açıklığa en az TS-500’de verilen kenetleme boyu ℓb kadar uzatılacaktır.
􀂾 Perdelere kendi düzlemleri içinde bağlanan kirişlerde boyuna donatıların
kenetlenmesi, kanca yapılmaksızın düz olarak sağlanabilir. Bu durumda donatının
perde içindeki kenetlenme boyu ℓb’den ve 50Ø’den az olamaz.
Şekil 1. 5: Kirişlerde boyuna donatı koşulları
1.2.4. Enine Donatı Koşulları
􀂾 Kiriş mesnetlerinde kolon yüzünden itibaren kiriş derinliğinin iki katı kadar
uzunluktaki bölge sarılma bölgesi olarak tanımlanacaktır.
􀂾 Sarılma bölgesi boyunca özel deprem etriyeleri kullanılacaktır.
􀂾 Sarılma bölgesinde, ilk etriyenin kolon yüzüne uzaklığı en çok 50 mm olacaktır.
􀂾 Etriye aralıkları kiriş yüksekliğinin ¼’ünü, en küçük boyuna donatı çapının 8 katını
ve 150 mm’yi aşmayacaktır.
Şekil 1. 6: Kirişlerde enine donatı koşulları
1.3. Kiriş Detayı Çizim Kuralları
􀂾 Kiriş boy ve e kesit detayı 1/20 ölçeğinde çizilmelidir.
􀂾 Kiriş üzerine kirişin adı, numarası ve ebatları yazılmalıdır.
􀂾 Kirişin en kesitinin alınacağı yer, kesit çizgisiyle belirlenmelidir.
􀂾 Kiriş uzunluğu, genişliği, yüksekliği ve kolon genişlik ölçüsü detay üzerinde
gösterilmelidir.
􀂾 Kiriş üzerinde akslar gösterilmeli ve aks ölçüleri verilmelidir.
􀂾 Kiriş boy ve en kesit detayı içerisine donatı pas payları düşüldükten sonra
çizilmelidir.
􀂾 Kiriş dış çizgileri ince, donatı ise kalın kalemle çizilmelidir.
􀂾 Kiriş boy ve en kesit detayı içerisinde, farklı kaç adet donatı var ise aşağıya açılımı yapılmalıdır.
􀂾 Bütün donatılar üzerine adeti, çapı, aralığı ve uzunluğu anlaşılır biçimde yazılmalıdır.
􀂾 Kiriş mesnetlerindeki sarılma bölgelerinin uzunlukları, bu bölgelere ve kiriş orta
bölgesine konulan enine donatıların çapı, sayı ve aralıkları ile açılımları çizim
üzerinde gösterilecektir.
􀂾 Donatıda bulunan kırımlar ve kancaların ölçüleri üzerine yazılmalıdır.
􀂾 Kiriş detay çizimi bittikten sonra, pafta bilgileri olarak ölçeği, kotu, beton sınıfı ve
çelik sınıfı yazılmalıdır.
1.4. Kiriş Detayı Çiziminde İş Sırası
􀂾 Döşeme kalıp planından seçmiş olduğunuz kirişi akslarıyla beraber 1/20 ölçeğinde,
kurşun kalemle çiziniz.
􀂾 Çizilen kiriş içerisine demir donatıyı kuralına ve yönetmenliğine göre yerleştiriniz.
􀂾 Kiriş adını, enini ve yüksekliğini yazınız.
􀂾 Kirişi ölçülendiriniz.
􀂾 Kiriş boy kesit üzerinde, enkesit yerini ve bakış yönünü belirleyiniz.
􀂾 Kiriş en kesitini 1/20 ölçeğinde çiziniz.
􀂾 Kiriş en kesitini ölçülendiriniz.
􀂾 Kiriş boy ve enkesit içerisine yerleştirilen donatıların, aşağıya açılımını çiziniz.
􀂾 Açılımı yapılan donatılar üzerine uzunluğunu, çapını, adedini ve aralığını yazınız.
􀂾 Çizilen kiriş detayını çinileyiniz.
􀂾 Kiriş detayı pafta bilgilerini yazınız.

2. BETONARME PERDE DUVAR
2.1. Perde Duvar
2.1.1. Tanımı
Binalarda rüzgâr ve deprem gibi yatay kuvvetlerden oluşan kesme kuvvetlerini
karşılamak üzere, ayrıca üzerine fazla yük gelen ve kalınlığının az olması istenen yerlerde
yapılan betonarme duvarlara perde duvar denir.
2.1.2.Çeşitleri
2.1.2.1. Bodrum Katlarda Uygulanan Betonarme Perde Duvarlar: Bodrum katlar
projelendirirken bodrum kat duvarı ,diğer duvar malzemelerine göre daha dayanıklı
olduğundan betonarmeden yapılır. Sığınak yapımında da kalınlığı 60 cm den az
olmamak şartı ile betonarme perde duvar yapılmaktadır.
2.1.2.2. Kolonlarda Uygulanan Betonarme Perde Duvarlar(perde kolon):
Betonarme projeler yapılırken, yük durumuna ve kolonun uygulanacağı yere göre kolon
perde olarak düzenlenebilir. Ayrıca asansör boşlukları da yönetmelik gereği perde duvar
olarak yapılmalıdır.
2.1.2.3. Yüksek Katlarda Uygulanan Betonarme Perde Duvarlar: Yeni
uygulanmaya başlanan tünel kalıp sistemine göre çok katlı yapılarda, kolay uygulanabilir
olması ve depreme dayanıklılığı nedeniyle, duvarlar betonarme perde duvar olarak yapılmaktadır.
2.1.3 Betonarme Perde Duvar Donatıları
Şekil.2.1. Borum kat betonarme perde duvar donatısı
Şekil. 2.2. Perde kolon donatısı
Şekil.2.3. Yüksek binaların duvarlarında yapılan betonarme perde duvar donatısı
2.2. Betonarme Perde Duvar Çizimi Yönetmelik ve Mevzuatı
􀂾 Bodrum katlarda perde kalınlığı, kat yüksekliğinin h/15’inden ve 20 cm den az
olmayacaktır.
􀂾 Katlarda yapılan perde duvarların kalınlığı, binadaki en yüksek katın
yüksekliğinin 1/20’sinden ve 15cm den az olmayacaktır.
􀂾 Süneklilik düzeyi yüksek perdelerde, kritik perde yüksekliği boyunca perde
kalınlığı kat yüksekliği h/12den az olmayacaktır.
􀂾 Süneklilik düzeyi yüksek perdelerde, perde uç bölgeleri oluşturulacaktır.
􀂾 Perde gövdelerinin her iki yüzündeki donatı ağları, beher m2 perde yüzünden az 4
adet özel deprem çirozu ile karşılıklı olarak bağlanacaktır.
􀂾 Kritik perde yüksekliği boyunca beher m2 perde yüzünde 10 adet deprem çirozu
kullanılacaktır. Çirozların çapı yatay donatı çapı kadar olacaktır.
􀂾 Perdelerin yatay gövde donatıları etriyelerle sarılı perde uç bölgesinin sonunda 90
derece kıvrılarak karşı yüzde köşedeki düşey donatıya 135 derecelik kanca ile bağlanacaktır.
􀂾 Yatay gövde donatılarının perde ucunda 90 derece kıvrım yapılmaksızın
bitirilmesi durumunda, perdenin her iki ucuna gövde donatısı ile aynı çapta olan
biçimindeki yatay donatılar yerleştirilecektir.
􀂾 Perde uç bölgelerinin her birinde, düşey donatı toplam alanının perde brüt en kesit
alanına 0.001’den az olmayacaktır. Ancak kritik perde yüksekliği boyunca bu
oran 0,002’ye çıkartılacaktır. Perde uç bölgelerinin her birinde düşey donatı
miktarı 4Ø14’den az olmayacaktır.
􀂾 Perde uç bölgelerinde kullanılacak enine donatının çapı Ø8den az olmayacaktır.
Etriye kollarının veya çirozların arasındaki yatay uzaklık, etriye ve çiroz çapının
2o5 katından fazla olmayacaktır.
􀂾 Kritik perde yüksekliğinin dışında kalan perde uç bölgelerinde düşey doğrultudaki
etriye çiroz aralığı, perde duvar kalınlığından ve 20 cm’den daha fazla olmayacaktır.
2.3. Betonarme Perde Duvar Çizim Kuralları
􀂾 Betonarme perde duvar detayı 1/20 ölçeğinde çizilmelidir.
􀂾 Betonarme perde duvar en kesitinin alınacağı yer, kesit çizgisiyle belirlenmelidir.
􀂾 Betonarme perde duvar uzunluğu, genişliği ve yüksekliği detay üzerinde gösterilmelidir.
􀂾 Perde boyuna kesitinde, kritik perde yüksekliği açık olarak belirlenecektir.
􀂾 Kritik perde yüksekliği boyunca ve diğer perde kesimlerinde kullanılan enine
donatıların çap, sayı ve aralıkları ile açılımları çizim üzerinde açıkca gösterilecektir.
􀂾 Betonarme perde duvar boy ve en kesit detayı içerisine donatı, pas payları
düşüldükten sonra çizilmelidir.
􀂾 Betonarme perde duvar dış çizgileri ince, donatı ise kalın kalemle çizilmelidir.
􀂾 Betonarme perde duvar boy ve en kesit detayı içerisinde, farklı kaç adet donatı var
ise aşağıya açılımı yapılmalıdır.
􀂾 Bütün donatılar üzerine adeti, çapı, aralığı ve uzunluğu anlaşılır biçimde yazılmalıdır.
􀂾 Donatı da bulunan kırımlar ve kancaların ölçüleri üzerine yazılmalıdır.
􀂾 Betonarme perde duvar detay çizimi bittikten sonra, pafta bilgileri olarak ölçeği,
kotu, beton sınıfı ve çelik sınıfı yazılmalıdır.
2.4. Betonarme Perde Duvar Çiziminde İş Sırası
􀂾 Temel kalıp planı modülüne göre temel kalıp planını çiziniz.
􀂾 Temel kalıp planında betonarme duvar üzerinde kesit düzleminin yerini
belirleyerek, kesit düzlemini çiziniz.
􀂾 Betonarme duvar boy ve en kesitini 1/20 ölçeğinde çiziniz.
􀂾 Betonarme duvar boy ve en kesitini ölçülendiriniz.
􀂾 Betonarme duvar kesit içerisine donatıyı kuralına göre yerleştiriniz.
􀂾 Betonarme duvar boy ve en kesiti içerisindeki donatıların açılımını yapınız.
􀂾 Açılımı yapılan donatılar üzerine adı, çapı, adedi, aralığı ve uzunluğunu yazınız.
􀂾 Kurşun kalemle çizilen betonarme duvar detayını çinileyiniz.
􀂾 Betonarme duvar detayı pafta bilgilerini yazınız.

KAYNAK:www.megep.meb.gov.tr

ÜÇKAR SÜT GIDA VE ZİRAİ ÜRÜN. SAN. VE TİC.LTD. ŞTİ.Kapat