İSKELE

ŞEKİL VE RESİMLERİ GÖREMİYORSANIZ www.megep.meb.gov.tr ADRESİNDEN İLGİLİ MODÜLÜ AÇARAK İNCELEYEBİLİRSİNİZ.

1. İSKELE KURMA
1.1. İskele
İskeleler, deniz iskeleleri, yüzer iskeleler, vb çok çeşitlidir. Konumuz inşaat iskeleleri
olduğundan bu modülde sadece inşaat iskeleleri anlatılacaktır.
1.1.1. Tanımı
Yapılar inşa edilirken işçilerin, normal çalışma yüksekliğini aşan kısımlarda güvenle
çalışmalarını sağlamak için, geçici bir süre kullanılmak üzere yapılan çalışma yerlerine iskele denir.
1.1.2. Çeşitleri
İskeleler, yapıldığı malzemenin cinsine göre üç kısıma ayrılır.
1.1.2.1. Ahşap İskeleler
Taşıyıcı kısmını meydana getiren dikme, başlık, payanda, destek, kuşak gibi
elemanları ahşaptan yapılan iskelelerdir. Ahşap iskeleler kendi aralarında beş gruba ayrılır.
􀂾 Sehpa İskeleler: İnşaat yapımında genellikle 2–4 m yüksekliğe kadar olan yerlerde
kullanılan sehpa iskeleler, çabuk kuruldukları için çok kullanışlıdır. Sehpaların
yükseklikleri 80-100 cm ve uzunlukları 100-150 cm olup 2 veya 3 m. ara ile
dizilerek üzerine kalaslar konur. Sehpaların ayakları 5x10 cm, 6x12 cm, 8x8 cm,
başlıkları 8x10 cm, 8x12 cm, kuşaklar 3x8 cm, 3x10 cm, 5x10 cm kesitinde olabilir (Şekil 1).
Şekil 1: Sehpa iskeleler
􀂾 Merdiven İskeleler: Sürekli inşaat yapan şirket ve yükleniciler tarafından kullanılır.
8x8 cm, 10x10 cm’ lik dikmeler arasına 6x12 cm, 8x10 cm’ lik başlıklar konularak
2–4 m Yüksekliğinde yapılırlar. Başlıklar geçmelere düz zıvana geçme ile
birleştirilir ve cepheden çivi çakılır. Dikmeler arasındaki genişlik 100 ile 120 cm
olup ayrıca karşılıklı olarak 18 veya 22 mm çapında 50’ şer cm ara ile delinir.
İskelede istenilen yükseklik bu deliklerden geçirilen demirlerle de sağlanabilir.
İskelenin daha yüksek yapılması gerekiyorsa iskele ayaklarının üst üste
konulabilmesi için dikme uçlarına kalın sacdan pabuçlar geçirilir. İskelenin
sallanmasını önlemek için 3x12 cm, 5x10 cm, 6x12 cm.’ lik çaprazlar dikmelere
cıvatalarla bağlanmalıdır. İskelenin dışa doğru devrilmesini önlemek için dikmelere
5x10 cm, 5x12 cm lik payanda çakılır veya binaya bağlantı elemanlarıyla bağlanır (Şekil 2).
a. Yastık b. Dikme c. Başlık d. Korkuluk e. Kalas f. Çapraz g. Bağlama teli
Şekil 2: Merdiven iskeleler
􀂾 Seren İskeleler: Çok katlı binalarda; binanın dış yüzeyinin sıvanması, kaplaması,
boyanması vb. işlerin yapılabilmesi için kurulan iskelelelerdir. Dikme olarak 10x10
cm, 12x12 cm kare veya daire kesitli kereste kullanılır. Eklenmeleri gerektiğinde üst
üste oturtularak yanlarından parçalar çakılır. Dikmelerin sağlam zemine oturtulması
ve oynamaması için zemine biraz gömülmesi ve altına takoz konulması gerekir (Şekil 3).
Şekil 3: Seren iskeleler
􀂾 Takma iskeleler: Taş kaplamalı duvarlarda olduğu gibi, binanın içinde ve dışında
aynı anda çalışılması gerekiyorsa takma iskele yapılır. Binanın her iki tarafına seren
iskele gibi yapılır. Duvardaki kapı ve pencere boşluklarından faydalanarak
çaprazlarla birbirlerine bağlanır (Şekil 4).
a. Dış dikme b. İç dikme c. Başlık d.Kalas e.Çapraz f. Korkuluk
Şekil 4: Takma iskeleler
􀂾 Çıkma (konsol) iskeleler: Bina saçaklarında veya dış duvarlardaki yapım ve onarım
işlerinde kullanılır. Binadaki kapı ve pencere boşluklarından istifade edilerek
yapılırlar. İskele destek kirişleri, bina içindeki ucu oynamayacak şekilde
yerleştirildikten sonra dikmelerle yükü tavana aktaracak biçimde çakılır. Kirişlerin
bina dışında kalan uçlarına başlıklar çakılır ve korkuluk yapılır. İskele kalasları
oynamayacak şekilde yerleştirilir veya gerektiğinde çakılır (Şekil 5).
a. Yastık b. Dikme c. Payanda destek d. Başlık e. Kalas f. Korkuluk
Şekil 5: Çıkma (konsol) iskeleler
1.1.2.2. Çelik veya Boru İskeleler (Metal İskeleler)
İskeleler genellikle bina yapımında kısa süreli kullanılır, sökülür ve tekrar kurulur. Bu
nedenle, kolaylıkla sökülmesi ve takılması, kullanılacak malzemenin sağlam olması, tekrar
aynı veya benzeri işlerde kullanılması istenir. Boru veya çelik iskeleler bu ihtiyaca kolayca
cevap verdiğinden günümüzde çok kullanılmaktadır. Bu iskelelerde yürüyüş platformu
olarak çelik iskelet üzerine kaynakla bağlanmış delikli veya yüzeyi pürüzlü çelik levhalar ya
da ahşap kalaslar kullanılmaktadır. Boru ve çelik iskeleler kendi aralarında üç kısıma ayrılır.
Şekil 6: Çelik sehpa iskeleler
􀂾 Çelik sehpa iskeleler: Bina iç duvar, sıva, kaplama, tesisat vb. işlerin yapımında
kullanılır. Boru veya çeşitli profillerle yapılan sehpaların yükseklikleri 80–100 cm
ayarlı başlıklı ise 80–150 cm uzunlukları 100–200 cm arasında olabilir (Şekil 6).
􀂾 Çelik çıkma iskeleler: Çok katlı binalarda dış cephe kaplama ve onarım işlerinde, kolaylıkla
sökülüp takılabilen iskeleler tercih edilir. Bu gibi durumlarda kullanılan çelik çıkma iskeleler;
betonarme ile inşa edilen yapıların kalıplarının kolaylıkla ve güvenle yapılmasında, betonarme
demirlerinin bağlanmasında da kullanılır. Kalıbın ön destek çubuklarının üst ve alt
uçlarına kaynatılan ikişer bulonla betonarme duvar veya kolona bağlanır. Karşılıklı konulan
duvar veya betonarme kalıplarını birbirine bağlamak üzere kullanılacak bulon çap ve
aralıkları, portatif çıkma iskele bulonlarına denk olacak şekilde konulur. Kalıp söküldükten sonra
iskele bağlanabilir (Şekil 7).
a. İskele gövdesi b. Kalas c. Korkuluk d. Bulon e. Somun
Şekil 7: Çelik çıkma iskeleler
􀂾 Boru İskeleler: Çelik borularla yapılan boru iskeleler, çok katlı binaların dış
yüzeylerinin sıvanması, boyanması, kaplanması, vb. işlerin yapılması için kullanılır.
Kolaylıkla ve kısa zamanda kurulup sökülebilmesi, emniyetli olması ve malzeme
zayiatının olmasından dolayı az olduğundan günümüzde çok tercih edilmektedir
(Şekil 8, Resim 1.1 ve Resim 1.2).
a. Yastık b. Boru dikme c. Boru başlık d. Kelepçe e. En çapraz f. Korkuluk borusu
g. Boy çapraz h. Boru payanda i. Bağlama teli
Şekil 8: Boru iskeleler
Resim 1.1: Boru iskeleler
1.1.2.3. Askılı Makaralı Cephe İskelesi
Bu iskeleler, basit iskele kurmanın çok pahalı olduğu ve uzun zaman gerektirdiği
yüksek binalarda kullanılır. Bunun için, işçilerin rahatça çalışabileceği bir kasaya ve bu
kasayı çelik halatlarla bina cephesinde indirip kaldıracak, yatay olarak hareket ettirecek
motorlu bir sisteme gereksinim vardır. Üzerinde motor bulunan ve yatay hareket edecek raylı
sistem binanın terasına kurulur. İskelenin en önemli özelliği, istenilen kat seviyesinde
çalışma olanağı sağlamasıdır. Çalışırken kasa kısmının rüzgardan savrulmasını önlemek için,
dış duvara veya pencere boşluklarından bina içinde uygun yerlere en az iki noktadan
bağlanması gerekir. İçinde çalışılan kasanın etrafının 80–100 cm yükseklikte korkulukla
çevrilmiş olması emniyet açısından zorunludur (Resim 2.1, Resim 2.2).
Resim 2.1: Askılı makaralı cephe iskelesi Resim 2.2: Askılı makaralı cephe iskelesi
1.1.2.4. Hareketli İskeleler
İskele yapımının çok zaman alacağı ve yer kaplayacağı düşünülen yerlerde pratik bir
çözüm yolu olarak hareketli iskelelerden yararlanılmaktadır (Resim 3.1 ve Resim 3.2).
Resim 3.1: Hareketli iskeleler Resim 3.2: Hareketli iskeleler
1.2. İskele Kurmanın Kuralları
􀂾 Arızalı araç ve malzemeyle(gereçle) çalışılmamalıdır.
􀂾 İşe başlamadan önce emniyet tedbirleri alınmalıdır.
􀂾 Araç gereçler eksiksiz temin edilmelidir.
􀂾 İskele yapımında kullanılan kereste dikdörtgen, kare veya daire kesitli olmalıdır.
􀂾 İskele yapımında kullanılan kereste; düzgün, sık dokulu, çıralı ve sağlam olmalı,
gereğinden fazla budaklı olmamalıdır.
􀂾 İskeleye, yapımı tamamen bittikten sonra çıkılmalıdır.
􀂾 İskelede çalışırken; mutlaka iş güvenliği tedbirleri alınmalıdır.
􀂾 İskele; üzerinde çalışacak işçileri ve üzerine konulacak malzemeleri emniyetle
taşıyabilecek sağlamlıkta olmalı ve sallanmamalıdır.
􀂾 İskele, uygun aralıklarla binaya bağlanmalıdır.
􀂾 Kötü hava şartlarında iskele gözden geçirilmelidir.
􀂾 İskelenin üzerinde gereğinden fazla malzeme bulundurulmamalıdır.
􀂾 İskele üzerinde şakalaşmamalı, atlayıp sıçranmamalıdır. Yapanlar mutlaka uyarılmalıdır.
􀂾 İskele genişliği; işçilerin kolayca çalışabilmesi bakımından az 100 cm olmalıdır.
􀂾 İskele üzerinde serbestçe çalışılabilmesi için en az 80 cm yüksekliğinde
korkuluk yapılmalıdır.
􀂾 Yüksek iskelelerde; inip çıkılması ve malzemenin çıkarılması için mutlaka
merdiven yapılmalıdır.
􀂾 Cadde üzerindeki iskelelerde; iskele dış yüzü uygun malzemeyle kaplanmalıdır
ve yayaların güvenli geçişi için yürüyüş platformu yapılmalıdır.
􀂾 İskele yapılırken söküleceği ve malzemelerin tekrar kullanılacağı göz önünde
bulundurulmalıdır.
1.3. İskelenin Kurulması
İskele; ahşap ve metal olmak üzere iki şekilde yapılır.
1.3.1. Ahşap İskelenin Kurulması
􀂾 Araç gereçleri (malzemeleri) hazırlayınız (Resim 4 ve Resim 5).
Resim 4: Araçlar Resim 5: Malzemeler
􀂾 Araç gereçleri çalışmanıza engel olmayacak en yakın yere getiriniz (Resim 6 ve
Resim 7).
Resim 6: Gereçlerin uygun yere getirilmesi Resim 7: Gereçlerin düzenlenmesi
􀂾 İskele yapılacak yeri temizleyip düzeltiniz (Resim 8 ve Resim 9).
Resim 8: İskele yapılacak yerin temizlenmesi Resim 9: Toplanan pisliğin uzaklaştırılması
􀂾 İskele yapılacak yeri ölçerek tespit ediniz (Resim 10 ve Resim 11).
Resim 10: İskele yapılacak yerin genişliğinin Resim 11: İskele yapılacak yerin boyunun
ölçülmesi ölçülmesi
􀂾 Dikmelerin altına konulacak yastıkları hazırlayıp yerleştiriniz. (Yastıklar en az
5x10 cm olmalıdır. Yastık olarak kalas kullanılması daha uygundur) (Resim 12 ve Resim 13).
Resim 12: Yastıkların yerlerinin belirlenmesi Resim 13: Yastıkların yerleştirilmesi
􀂾 Dikmeleri uygun aralıklarla yastıkların üzerine yerleştiriniz (Resim 14 ve Resim 15).
Resim 14: Dikmenin yerleştirilmesi Resim 15: İkinci dikmenin mesafeye uygun yerleştirilmesi
􀂾 Çekül veya su terazisi yardımı ile dikmelerin düşeyliğini sağlayınız (Resim 16 ve Resim 17).
Resim 16: Dikmelerin düşeyliğinin Resim 17: Dikmelerin düşeyliğinin çekül ile
su terazisi ile sağlanması sağlanması
8. Dikmeleri alt kısımlarından kuşakla enine doğru uygun ölçüde bağlayınız (Kuşaklar
en az 2,5x15 cm. olmalıdır) (Resim 18 ve Resim 19).
Resim 18: Kuşağın dikmelere çakılması Resim 19: Dikmeleri alttan kuşakla bağlanması
􀂾 Boyundurukları, dikmelere enine doğru, uygun yükseklikte çakınız.
(Boyunduruklar en az 5x10 cm. olmalıdır. İskelede rahat çalışılabilmesi için
boyunduruklar en az 2 m yüksekliğe çakılmalıdır) (Resim 20 ve Resim 21).
Resim 20: Boyunduruk yüksekliğinin ölçülmesi Resim 21: Boyundurukların çakılması
􀂾 Dikmeleri çapraz kuşaklarla bağlayınız. Çaprazları her iki yönde çakınız.
(Çaprazlar en az 2,5x15 cm olmalıdır. Mümkün olduğu kadar çaprazlar
boyunduruklara oturmalıdır.) (Resim 22, Resim 23, Resim 24 ve Resim 25).
Resim 22: Çaprazların iskele içinden çakılması Resim 23: Çaprazların iskele dışından çakılması
Resim 24: Çaprazların boyunduruklara çakılması Resim 25: Çaprazların çakılmış hali
􀂾 İskele platformunu oluşturma için boyundurukların üzerine kalasları yerleştirip
çivileyiniz (Resim 26 ve Resim 27).
Resim 26: Kalasların yerleştirilmesi Resim 27: Kalasların çakılması
􀂾 Dikmeleri binaya uygun yerlerden tel ile bağlayınız. (Dikmeler binadan en fazla
20 cm. uzakta olacak şekilde klapalar çakılarak ayarlanır. Tel ile binaya
bağlanır) (Resim 28, Resim 29, Resim 30 ve Resim 31).
Resim 28: Çelik tel için duvara delik açılması Resim 29: Açılmış çelik tel deliği
Resim 30: Telin dikmeye bağlanması Resim 31: Çelik telin gergin hale getirilmesi
􀂾 Dikmelere ek yapıp yükseltmek için yine çekül veya su terazisi yardımı ile
eklenecek dikmenin düşeyliğini sağlayınız (Resim 32 ve Resim 33).
Resim 32: Dikmelere ek yapmak Resim 33: Dikmelere ek yapmak
için düşeyliğin su terazisi ile sağlanması için düşeyliğin çekül ile sağlanması
􀂾 Dikmeleri şaplama yardımı ile birleştiriniz (Dikme ekleri düz ek şeklinde 70–
100 cm. boyunda şaplamalarla dört taraftan yapılmalıdır. Şaplamalar 5x10 cm
olmalıdır)(Resim 34 ve Resim 35).
Resim 34: Şaplamanın alt dikmeye çakılması Resim 35: Şaplamanın üst dikmeye çakılması
􀂾 Dikmeleri yine çapraz kuşaklarla bağlayınız (Resim 36, Resim 37, Resim 38, Resim 39).
Resim 36: Üst Dikmenin içten çapraz kuşakla Resim 37: Üst dikmenin dıştan çapraz
bağlanması kuşak bağlanması
Resim 38: Çapraz kuşakların Resim 39: Çapraz kuşaklarla dikmelerin
boyundurukla çakılması bağlanmış hali
􀂾 Boyundurukları yine, dikmelere enine doğru, uygun yükseklikte çakınız ve
yukarıdaki yapılan işlemleri aynen tekrarlayınız (Resim 40 ve Resim 41).
Resim 40: Boyunduruk mesafelerinin ölçülmesi Resim 41: Boyundurukların çakılması
􀂾 Binanın en üstüne gelindiğinde iskelenin etrafına 100–150 cm. yüksekliğinde
korkuluk yapınız (Resim 42, Resim 43, Resim 44 ve Resim 45).
Resim 42: Üst korkuluğun çakılması Resim 43: Alt korkuluğun çakılması
Resim 44: Alt korkuluğun bitmiş hali Resim 45: Korkulukların bitmiş hali
􀂾 Dış cephelerde iskele dış yüzünü uygun malzemeyle kaplayınız (Resim 46.1 ve Resim 46.2).
Resim 46.1: İskele dışının kaplanması Resim 46.2: İskele dışının kaplanması
􀂾 İş bitiminde araç ve gereçleri toplayıp temizleyiniz (Resim 47 ve Resim 48).
Resim 47: Araç ve gereçlerin toplanması Resim 48: Artan malzemelerin toplanması
1.3.2. Metal İskelenin Kurulması
Resim 49: Metal iskelenin kurulması örneği
􀂾 Araç gereçleri (malzemeleri) hazırlayınız (Resim 50 ve Resim 51).
Resim 50: Araç gereçlerin hazırlanması Resim 51: Malzemelerin hazırlanması
􀂾 Araç ve gereçleri çalışmanıza engel olmayacak en yakın yere getiriniz (Resim
52.1 ve Resim 52.2).
Resim 52.1: Gereçlerin uygun yere getirilmesi Resim 52.2: Gereçlerin uygun yere getirilmesi
􀂾 İskele yapılacak yeri temizleyip düzeltiniz (Resim 53.1 ve Resim 53.2).
Resim 53.1: İskele yapılacak yerin temizlenmesi Resim 53.2: İskele yapılacak yerin  temizlenmesi
􀂾 İskele yapılacak yeri ölçerek tespit ediniz (Resim 54.1 ve Resim 54.2).
Resim 54.1: İskele yapılacak yerin ölçülmesi Resim 54.2: İskele yapılacak yerin ölçülmesi
􀂾 Dikmelerin altına konulacak yastıkları yerleştiriniz. (Yastıklar en az 5x10 cm
olmalıdır. Yastık olarak kalas kullanılması daha uygundur. (Resim 55 ve Resim 56).
Resim 55: Yastıkların yerleştirilmesi Resim 56: Yastıkların yerleştirilmesi
􀂾 Dikme ayaklarını (ayarlı vida) hazırlayınız ve dikmelere monte ediniz (Resim
57, Resim 58, Resim 59 ve Resim 60).
Resim 57: Dikme ayaklarının yerleştirilmesi Resim 58: Ayarlı vida ayaklarının monte edilmesi
Resim 59: Dikmelerin ayaklara yerleştirilmesi Resim 60: Dikmelerin monte edilmesi
􀂾 Dikmeleri uygun aralıklarla yastıkların üzerine yerleştiriniz (Resim 61 ve Resim 62).
Resim 61: Dikme aralıklarının ayarlanması Resim 62: Dikmelerin yerleştirilmesi
􀂾 Yatay bağlantı elemanlarını enine ve boyuna doğru, dikmelerin üzerindeki
flanşlara kamalar yardımı ile uygun şekilde çakınız. (Kamaları flanşlara çok sıkı
veya gevşek çakmayınız. Oynamayacak sıkılıkta olması yeterli olacaktır.)
(Resim 63, Resim 64, Resim 65 ve Resim 66).
Resim 63: Yatay bağlantı elemanlarının Resim 64: Yatay bağlantı elemanlarının
yerine yerleştirilmesi dikmelere kama ile monte edilmesi
Resim 65: Kısa kenar yatay bağlantı elamanının Resim 66: Kısa kenar bağlantı elemanının
yerine yerleştirilmesi dikmelere monte edilmesi
􀂾 Dikmeleri çapraz bağlantı elemanları ile her iki yönde bağlayınız (Resim 67,
Resim 68, Resim 69 ve Resim 70).
Resim 67: Çapraz bağlantı elemanlarının Resim 68: Çapraz bağlantı elemanlarının
yerine yerleştirilmesi kama ile montajı
Resim 69: Çapraz Bağlantı elemanlarının Resim 70: Çapraz bağlantı elemanlarının
montajı çift taraflı montajı
􀂾 Metal veya ahşap kalasları yerleştiriniz (Resim 71, Resim 72, Resim 73 ve Resim 74).
Resim 71: Metal kalasların yerlerinin belirlenmesi Resim 72: Metal kalasların yerleşmiş hali
Resim 73: İskele platformlarının oluşmuş hali Resim 74: Bina yüksekliği boyunca
Platformlar
􀂾 Dikmeleri binaya uygun yerlerden tel ile bağlayınız. (Dikmeler binadan en fazla
20 cm. uzakta olacak şekilde ayarlanır. Tel ile binaya bağlanır.) (Resim 75,
Resim 76, Resim 77 ve Resim 78).
Resim 75: İskele bağlama teli Resim 76: Çelik telin bağlanması için açılan delik
Resim 77: Çelik tel ile iskelenin bina Resim 78: Çelik telin gergin hale
duvarına bağlanması getirilmesi
􀂾 Merdiveni monte ediniz (Resim 79 ve Resim 80).
Resim 79: İskele merdiveni Resim 80: Merdivenlerin montajı
􀂾 Dikmelere ek yapıp yükseltmek için yeni dikmeyi monte edilmiş dikmenin
üzerinde bulunan yuvaya yerleştiriniz (Resim 81 ve Resim 82).
Resim 81: Dikmelerin ek yapılarak yükseltilmesi Resim 82: Dikmelerin eklenmiş hali
􀂾 Dikmeleri yine yatay bağlantı elemanları ile bağlayınız (Resim 83, Resim 84,
Resim 85 ve Resim 86).
Resim 83: Yükseltilmiş bölümün yatay Resim 84: Yatay bağlantıların monte edilmesi
bağlantı elemanlarının bağlanması
Resim 85: Kısa kenar bağlantı Resim 86: Kısa Kenar yatay bağlantı elemanının
elemanının bağlanması monte edilmesi
􀂾 Dikmeleri yine çapraz bağlantı elemanları ile her iki yönde bağlayınız ve
yukarıdaki yapılan işlemleri aynen tekrarlayınız (Resim 87, Resim 88, Resim 89,
Resim 90, Resim 91 ve Resim 92).
Resim 87: Yükseltilmiş bölümün çapraz Resim 88: Çapraz bağlantıların
bağlantılarının yerlerinin belirlenmesi monte edilmesi
Resim 89: Çarpa bağlantıların bağlanmış hali Resim 90: Çapraz bağlantıların çift taraflı bağlanmış hali
Resim 91: İskele elemanlarının Resim 92: Bina Yüksekliği boyunca
monte edilmiş hali iskelenin bitmiş hali
􀂾 Binanın en üstüne gelindiğinde iskelenin etrafına 100–150 cm. yüksekliğinde
korkuluk yapınız (Resim 93 ve Resim 94).
Resim 93: İskele platformunun yapılmış hali Resim 94: Korkuluk yapılması
􀂾 Dış cephelerde iskele dış yüzünü uygun malzemeyle kaplayınız (Resim 95.1 ve Resim 95.2).
Resim 95.1: İskele dışının kaplanması Resim 95.2: İskele dışının kaplanması
􀂾 İş bitiminde araç ve gereçleri toplayıp temizleyiniz (Resim 96 ve Resim 97).
Resim 96: Araç ve gereçlerin toplanması Resim 97: Araç ve gereçlerin toplanması

2. İSKELE SÖKME
2.1. Tanımı
İskelenin yapımı kadar sökülmesi de oldukça önemlidir. İskelenin defalarca
kullanılacağı da dikkate alınırsa, sökme işleminin önemi daha da artmaktadır. Aşağıda ahşap
ve metal iskelelerin sökülmesi ayrı ayrı anlatılmıştır.
2.2. İskele Sökme Kuralları
􀂾 Arızalı araç ve malzemeyle(gereçle) çalışılmamalıdır.
􀂾 İskeleyi sökmeye başlamadan önce emniyet tedbirleri alınmalıdır.
􀂾 İskele sökmeye yukarıdan başlanmalıdır.
􀂾 İskeleden sökülen parçalar, iskele üzerinde bırakılmamalı farklı yerde istiflenmelidir.
􀂾 Sökülen iskele elemanları üst katlardan aşağıya atılmamalıdır.
􀂾 Her farklı eleman ayrı istiflenmelidir.
􀂾 İskele üzerinde şakalaşmamalı, atlayıp sıçranmamalıdır. Yapanlar mutlaka uyarılmalıdır.
􀂾 Sökülen ahşap iskele elemanları, çivileri söküldükten sonra istiflenmelidir.
􀂾 Sökülen metal iskele elemanları temizlenip mazotlandıktan sonra istiflenmelidir.
􀂾 İskele elemanları amacının dışında kullanılmamalıdır.
􀂾 Sökülen ahşap ve metal iskele elemanları kapalı yerde muhafaza edilmelidir.
2.3. İskele Sökülmesi
İskele; ahşap ve metal olmak üzere iki şekilde yapılır ve sökülür.
2.3.1. Ahşap İskelenin Sökülmesi
􀂾 Ahşap iskele sökme araçlarını hazırlayınız (Resim 98.1 ve Resim 98.2).
Resim 98.1: Araçların hazırlanması Resim 98.2: Araçların hazırlanması
􀂾 Sökülecek iskele gereçlerini istifleyeceğiniz yeri temizleyip hazırlayınız (Resim
99 ve Resim 100).
Resim 99: İskele gereçlerinin Resim 100: İskele gereçlerinin
yerinin temizlenmesi yerinin hazırlanması
􀂾 Dış cephelerde iskele dış yüzeyindeki kaplama malzemesini sökünüz (Resim
101.1 ve Resim 101.2).
Resim 101.1: İskele dış kaplamasının Resim 101.2: İskele dış kaplamasının
sökülmesi sökülmesi
􀂾 İskelenin en üst tarafına yapılan korkuluğu sökünüz (Resim 102, Resim 103, Resim
104 ve Resim 105).
Resim 102: Sökülecek iskele korkulukları Resim 103: Üst korkuluk Çivilerinin sökülmesi
Resim 104: Üst korkuluğun sökülmesi Resim 105: Alt korkuluğun sökülmesi
􀂾 İskele platformunu oluşturan kalasları sökünüz (Resim 106 ve Resim 107).
Resim 106: Kalasların Sökülmesi Resim 107: Kalasların Sökülmüş Hali
􀂾 Boyundurukları sökünüz (Resim 108 ve Resim 109).
Resim 108: Boyundurukların sökülmesi Resim 109: Boyundurukların sökülmüş hali
􀂾 Çaprazları sökünüz (Resim 110 ve Resim 111).
Resim 110: İç çaprazların sökülmesi Resim 111: Dış çaprazların sökülmesi
􀂾 Tel bağlantıları sökünüz (Resim 112 ve Resim 113).
Resim 112: Tel bağlantıların sökülmesi Resi
􀂾 Klapaları sökünüz (Resim 114 ve Resim 115).
Resim 114: Klapaların sökülmesi Resim 115: Klapaların sökülmüş hali
􀂾 Dikmeleri sökünüz (Resim 116 ve Resim 117).
Resim 116: Şaplamaların sökülmesi Resim 117: Eklenmiş dikmelerin sökülmesi
􀂾 Tekrar kalasları sökünüz ve yukarıdaki işlemleri aynen tekrarlayınız (Resim 118 ve Resim 119).
Resim 118: Alt platform kalaslarının Resim 119: Alt platform kalaslarının sökülmesi sökülmüş hali
􀂾 İskelenin en alt kısmındaki kuşakları sökünüz (Resim 120 ve Resim 121).
Resim 120: Alt kısımdaki kuşakların Resim 121: Alt kısımdaki kuşakların
sökülmesi sökülmüş hali
􀂾 Dikmelerin altındaki yastıkları sökünüz (Resim 122 ve Resim 123).
Resim 122: Yastıkların sökülmesi Resim 123: Yastıkların sökülmüş hali
􀂾 İş bitiminde araçları, gereçleri toplayıp temizleyiniz ve gereçleri istifleyiniz (Resim
124, Resim 125, Resim 126 ve Resim 127).
Resim 124: Araçların toplanması
Resim 126: Gereçlerin temizlenmesi Resim 127: Gereçlerin gruplar halinde istiflenmesi
2.3.2. Metal İskelenin Sökülmesi
􀂾 Metal iskele sökme araçlarını hazırlayınız (Resim 128 ve Resim 129).
Resim 128: Araçların hazırlanması Resim 129: Araçların hazırlanmış Hali
􀂾 Sökülecek iskele gereçlerini istifleyeceğiniz yeri temizleyip hazırlayınız (Resim 130 ve Resim 131).
Resim 130: İskele gereçlerinin Resim 131: İskele gereçlerinin
yerinin temizlenmesi yerinin hazırlanmış hali
􀂾 Dış cephelerde iskele dış yüzeyindeki kaplama malzemesini sökünüz (Resim 132.1 ve Resim 132.2).
Resim 132.1: İskele dış kaplamasının sökülmesi Resim 132.2: İskele dış kaplamasının sökülmesi
􀂾 İskelenin en üst tarafına yapılan korkuluğu sökünüz (Resim 133 ve Resim 134).
Resim 133: Korkuluğun sökülmesi Resim 134: Korkuluğun sökülmüş hali
􀂾 Metal veya ahşap kalasları sökünüz (Resim 135 ve Resim 136).
Resim 135: Kalasların sökülmesi Resim 136: Kalasların sökülmüş hali
􀂾 Çapraz bağlantı elemanlarını sökünüz (Resim 137 ve Resim 138).
Resim 137: Çaprazların sökülmesi Resim 138: Çaprazların sökülmesi
􀂾 Yatay bağlantı elemanlarını sökünüz (Resim 139 ve Resim 140).
Resim 139: Yatay bağlantıların sökülmesi Resim 140: Yatay bağlantıların sökülmüş hali
􀂾 Tel bağlantıları sökünüz (Resim 141 ve Resim 142).
Resim 141: Tel Bağlantıların sökülmesi Resim 142: Tel Bağlantıların sökülmüş hali
􀂾 Binadan uzaklığı ayarlayan aparatları sökünüz (Resim 143 ve Resim 144).
Resim 143: Aparatların sökülmesi Resim 144: Aparatların sökülmüş hali
􀂾 Dikmeleri sökünüz (Resim 145 ve Resim 146).
Resim 145: Dikmelerin sökülmesi Resim 146: Dikmelerin sökülmesi
􀂾 Tekrar metal veya ahşap kalasları sökünüz ve yukarıdaki işlemleri aynen
tekrarlayınız (Resim 147 ve Resim 148).
Resim 147: Alt Platform kalaslarının Resim 148: Alt Platform kalasların
sökülmesi sökülmüş hali
􀂾 İskelenin en alt kısmında bulunan dikme ayaklarını (ayarlı vida) sökünüz (Resim 149 ve Resim 150).
Resim 149: Dikme ayaklarının sökülmesi Resim 150: Dikme ayaklarının sökülmüş hali
􀂾 Dikmelerin altındaki yastıkları sökünüz (Resim 151ve Resim 152).
Resim 151: Yastıkların sökülmes Resim 152: Yastıkların sökülmüş hali
􀂾 İş bitiminde araçları, gereçleri toplayıp temizleyiniz ve gereçleri istifleyiniz (Resim 153 ve Resim 154).
Resim 153: Araçların toplanması Resim 154: Gereçlerin gruplar halinde istiflenmesi

KAYNAK:www.megep.meb.gov.tr

ERKAN MAKİNA / ALİ ERKANKapat