DUVAR ÇİZİMİ

ŞEKİL VE RESİMLERİ GÖREMİYORSANIZ www.megep.meb.gov.tr ADRESİNDEN İLGİLİ MODÜLÜ AÇARAK İNCELEYEBİLİRSİNİZ.

1. TAŞ, TUĞLA, HAZIR BLOK VE BİRİKET DUVARLARI ÇİZİMİ
1.1. Taş
Dünyamızın kabuk tabakasını meydana getiren taş; katı ve sert kütle halinde meydana
gelmiştir.
Yapıda her taşın kullanılması mümkün olmamakla birlikte; tortul, püskürük ve
başkalaşmış taşlar kullanılır.
Taşlar doğada toplama ve ocak taşları olarak temin edilirler. Daha sonra istenilen şekil
ve boyutlarda işlenirler ve duvarların örülmesinde kullanılırlar.
1.1.1. Taş Çeşitleri
Yapı taşları işleniş şekillerine göre dört guruba ayrılır.
Bunlar;
􀂾 Moloz taşlar
􀂾 Kaba yonu taşlar
􀂾 İnce yonu taşlar
􀂾 Kesme taşlar
1.1.1.1. Moloz Taşlar
Ocaktan çıkartılan taşların kullanılmadan önce
çekiç ile çıkıntılı ve sivri yerleri kırılır. Bu taşların
yüzleri düzgün olmadığından yapılan taş duvarın
örgüleri ve ön görünüşleri düzgün olmaz. Duvar
yapımında kullanılacak moloz taşların en dar kenarı
minimum 10 cm olmalıdır.( Şekil 1.1 )
1.1.1.2. Kaba Yonu Taşlar
Duvar yapımında kullanılacak taşların alın ve yan
yüzlerinin kabaca düzeltilmesiyle elde edilen taşlardır.
Alın yüzü ve diğer yüzlerin alına dik kısımları 12,15 cm
düzeltilerek yapılır. Çerçeveli olanlarda alın yüzeyinin
kenarına 2,3 cm çerçeve açılır.
1.1.1.3. İnce Yonu Taşlar
Alın yüzleri tamamen, yatak ve yan yüzleri 15 cm
derinlikte gönyesinde, düzgün ve keskin köşeler
oluşturacak şekilde işlenmiş taşlardır. Taşın en küçük
ölçüsü 20 cm olmalıdır. (Şekil 1.3 )
1.1.1.4. Kesme Taşlar
Bütün yüzeyleri düzgün geometrik şekilde taş
kesme makinalarıyla hazırlanmış taşlardır. (Şekil 1.4 )
1.1.2. Taş Duvar Çizimi
Taşlarla yapılan duvarlar taşıyıcı duvarlardır. Taş, kaba ölçülerde olduğundan
yapılacak duvarların ölçüsüde büyük olur.
Çizime başlamadan önce çizim kalemlerimizi iyi seçmemiz gerekir. Çizimlerimize
derinlik kazandırabilmek için farklı kalemlerle ve farklı kalınlıkta çizim yapılmalıdır. Bunun
için ince çizilmesi gerekli yerlerde (tarama, ölçülendirme v.b.) sert (2H), normal çizilmesi
gerekli yerlerde (görünüş resimlerinde vb.) normal (H), kalın çizilmesi gerekli yerlerde (kesit
resimlerinde vb.) de yumuşak (2B) kalemler kullanılmalıdır.
􀂾 Çizimi yapacağımız kâğıdı masamıza sabitlememiz çalışmamızı kolaylaştıracaktır.
􀂾 Taşların genel şekli geometrik olmadığından taş duvar çizimi serbest elle yapılmalıdır.
􀂾 Uygun çizim ölçeği seçilir. Genelde A4 çizim kâğıdı için 1/20 ölçeği uygundur.
􀂾 Moloz taşların geniş yüzleri alta gelecek şekilde yan yana çizilir (Şekil 1.5)
􀂾 Taşlar arasında 3 cm derz aralıkları bırakılmalıdır.
􀂾 Aralarda kalan gelişi güzel boşlukları uygun büyüklükte taş parçaları doldurulur.
􀂾 Taşların bir üstteki sırada birbirleri üzerine en az 10 cm binmelerini sağlayacak
şekilde düşey veya eğik derzler (taşlar arasında yapıştırma harcı konulmak için
bırakılan boşluk) düzenlenir.(Şekil 1.7)
Derz
􀂾 Üst görünüşlere göre ön ve yan görünüş çizilir.
􀂾 Gerekli taramalar yapılır.
􀂾 Ölçülendirme yapılır
􀂾 Uygun yerlere gerekli yazılar yazılır.
Şekil 1.8: Moloz taş duvar çizimi
1.2. Tuğla
Kil, killi toprak ile kumun suyla karıştırılarak kalıplanması, kalıplanan malzemenin
kurutulduktan sonra 800–1000 °C de pişirilmesiyle elde edilen yapı malzemesidir.
Tuğlaların değişik tip, şekil ve boyutları vardır. Dolu tuğla, düşey delikli, yatay delikli
tuğla olarak çeşitli ebatlarda üretilirler. Ayrıca normal, modüler ve blok tuğla olarak da
değişik sınıfları vardır.
Resim 1.9 Değişik tip, şekil ve boyutlarda tuğlalar
Tuğlalar zengin detay elemanlarına sahiptir. Özel şekil ve boyutlara sahip tuğlalar,
tasarımcıyı hiçbir noktada yalnız bırakmamaktadır. Proje ve uygulamalarda karşılaşılan
detay problemlerini çözmek, tasarım yaparken karşılaşılan sınırlandırmaları kaldırmak
amacıyla, farklı tasarımlara uygun olarak üretilmektedir.
1.2.1. Tuğla Duvar Çizimi
Tüm diğer çizimlerde olduğu gibi kullanacağımız kalemleri, gönyeleri ve çizim
kâğıtlarımızı hazırlayarak çizime başlamalıyız. Çizim yapacağımız kâğıdı masamıza
sabitlemeliyiz.
Duvar çizimlerinde 45º’ lik ve 30º,60º lik gönyeler ile T cetvelleri veya paraleller kullanılır
Resim 1.10 30°~ 60°’ lik ve 45°’lik gönyeler
Resim 1.11 T Cetveli ve paralel örnekleri
􀂾 Bütün tuğla duvar resimlerinde üst görünüş resimleri alt tarafa, ön görünüş
resimleri üst görünüşlerin yukarısına, yan görünüş resimleri ise, ön görünüş
resminin sağ tarafına gelecek şekilde düzenlemelidir.
􀂾 Uygun çizim ölçeği seçilir. Genelde tuğla duvar çiziminde 1/10 ölçeği uygun olur
􀂾 1. Sırada tuğla duvar örgüsü üst görünüş resmi çizilir.
􀂾 2. Sırada tuğla duvar örgüsü ½ tuğla ile başlanarak çizilir. Böylelikle düşey
derzlerde ½ tuğla boyu kaydırma yapılmış olur.
􀂾 Çizim yapılırken tuğla ebatlarına ve tuğla aralarındaki derz mesafelerine dikkat
edilerek çizilir.
􀂾 Ön görünüş resmi iz düşüm kurallarına uygun olarak üst görünüş resminin üzerine
gelecek şekilde çizilir.
􀂾 Yan görünüş resmi iz düşüm kurallarına uygun olarak ön görünüş resminin sağ
tarafına gelecek şekilde çizilir.
􀂾 Gerekli taramalar yapılır.
􀂾 Ölçülendirmeler yapılır.
􀂾 Gerekli yerlere uygun yazılar yazılır.
Örnek Uygulamalar:
Şekil 1.12: ½Tuğla kalınlığındaki duvar çizimi
Şekil 1.13: Tam tuğla kalınlığındaki şaşırtma örgü duvar çizimi
1.3. Hazır Blok
Gazbeton, bünyesindeki milyonlarca gözenek nedeniyle ısı yalıtımı değeri çok yüksek,
hafif, esnek, depreme ve yangına karşı dayanıklı, çağdaş bir yapı malzemesidir (Resim 1.14).
Üstün özellikleriyle gazbeton yapı malzeme ve elemanları; tek
katlı ve çok katlı konutlarda, sosyal ve turistik tesislerde, ticari ve
sanayi yapılarında sağladığı ekonomi, kalite, konfor ve sürat
nedeniyle güvenle kullanılmaktadır
1.3.1. Malzeme Özellikleri
􀂾 Yüksek ısı yalıtımı sağlar:
􀂾 Hafiftir ve depreme dayanıklıdır.
􀂾 Kolay işlenir.
􀂾 Milimetrik ölçülerdedir.
􀂾 Sağlıklı iç mekânlar oluşturur.
􀂾 Sağlamdır.
􀂾 Yanmaz.
1.3.2. Hazır Blok Çeşitleri
Konut, sanayi ve ticari yapılarda taşıyıcı olmayan
hafif duvar oluşumunda bölme panoları kullanılır.
Gazbeton taşıyıcı blok duvarlar 60 cm boyunda,
25 cm yükseklikte ve çeşitli kalınlıkta üretilirler.
Yapıların iç ve dış duvar oluşumunda kullanılır
Gazbeton taşıyıcı düşey duvar elemanları; antikorozif çift
sıra çelik donatılı olarak imal edilirler ve bu sınıfın özelliklerine
sahiptirler. Bu elemanlar; en fazla 3 tam kata kadar konut ve
dinamik yüklerin önemli olmadığı iş yerlerinde, taşıyıcı iç ve dış
duvar yapımında, ateşe dayanımlı ve ateşe yüksek dayanımlı
taşıyıcı duvar yapımında, yangın duvarı yapımında,
havalandırmalı dış duvarların iç tabakasının yapımında
kullanılırlar (Resim 1.16).
Toplu konut inşaatlarında, ticari ve sanayi yapılarında
büyük bina cephelerinin (18 m² ye kadar) bir kerede
kapatılmasında hazır duvarlar kullanılır ( Resim 1.17 ).
1.3.3. Hazır Blok Çizimleri
􀂾 Hazır blokların çiziminde çizilecek duvarda kullanılan ya da kullanılması
düşünülen hazır bloğun boyutlarında bilinmesi gerekir.
􀂾 Kullanılacak hazır bloğun boyutuna göre ölçek seçilir.
􀂾 Bu ölçeğe uygun şekilde görünüş resimleri teknik resim kurallarına uygun şekilde çizilir.
􀂾 Kesit resimleri çıkarılır.
􀂾 Gerekli yerlerde ayrıntı resimleri çizilir.
􀂾 Uygun taramalar yapılır.
􀂾 Ölçülendirmeler yapılır.
􀂾 Açıklayıcı bilgiler uygun yerlere yazılır.
Şekil 1.18: Hazır duvar çizimi
Şekil 1.19: Hazır blok duvar çizimi
1.4. Biriket
Hazırlanan betonun kalıplarda şekillendirilmesi ve kurutulmasıyla elde edilen,
dikdörtgenler prizması şeklinde içi boş bırakılan yapı malzemesidir. Hazırlanan betonun
içeriğinde, içinden kuvars kumu ayrılan bims agregası ile çimento ve su bulunur. Bu
blokların yeterli dayanıma ulaşabilmesi için yeterli su ve buhar kürüne tabi tutulması gerekir.
Biriketler, ısı yalıtımlı ve ısı yalıtımsız olduğu gibi dolu blok, tek sıra delikli blok ve
çift sıra delikli blok şeklinde de olabilirler.
Resim 1.20:Tek sıra delikli biriket Resim 1.21:Çift sıra delikli biriket
1.4.1. Biriketlerin Özellikleri
􀂾 Doğal gözenekleri sayesinde ısı ve ses yalıtımı vardır.
􀂾 Yangına karşı dayanıklıdır.
􀂾 Hafifliği sayesinde binaların ağırlığını azaltıcı etkisi vardır.
􀂾 Yüksek elastikiyet özelliği nedeniyle depreme dayanıklıdır.
􀂾 Nefes alabilen yapıdadır.
􀂾 Nem tutuculuğu mükemmeldir.
􀂾 Donmaz.
􀂾 Duvar ve sıvada daha az ve ucuz işçilik sağlar.
􀂾 İnşaat maliyeti, aynı yalıtım değerinde tuğla ve gazbeton duvara göre daha azdır.
1.4.2. Biriket Duvarların Çizimi
􀂾 Biriket duvarların çizimini yapabilmek için biriket boyutlarını bilmek gerekir.
􀂾 Boyutlar firmalara göre farklılık gösterebilir. Bizim duvar kalınlığımız ne kadar
ise o boyutta biriket kullanmak gereklidir.
􀂾 Çizim tekniği olarak tuğla duvar çizimiyle aynıdır. Tek fark malzeme boyutları
arasındaki farktır.
Şekil 1.22: Biriket duvar çizimi

2. CAM TUĞLA VE TEK – ÇİFT ÖRÜLEN DUVARLARIN ÇİZİMİ
2.1. Cam Tuğla
İçi boş kenarlıklı tabak şeklindeki prizmatik yapılı iki ayrı parça bloğun yüksek ısıyla
birleştirilmesiyle elde edilen yapı malzemeleridir. İç kısımlarında hava boşluğu vardır. Bu
nedenle ısı yalıtımı gayet yüksektir.
Cam tuğla ile duvar örmek istendiğinde, öncelikli konu
ölçülendirmedir. Bunun için de kullanılacak cam tuğlanın boyutunun
seçilmesi gerekir.
Resim 2.1: Cam tuğla
Standard cam tuğla boyutları şöyledir;
19 x 19 x 8 cm
19 x 19 x 10 cm
24 x 11,5 x 8 cm
24 x 24 x 8 cm (Son rakamlar kalınlığı ifade eder.)
19 x 19 x 8 cm boyutlu tuğlaları örnek alırsak;
düşey ve yatay derzler 10 mm olacak şekilde plastik derz
aparatları yardımı ile kolay ve çabuk örme işlemi
sağlanabilmektedir. Ölçülendirme yapılırken, gerekli
boşluğun 20 cm ve katları şeklinde bırakılması, son derz
içinde 10 mm ilave edilmesi gerekir.
Yatay ve düşeyde cam tuğlalar tam bir düzlem
oluşturacak bir şekilde, özenle, tuğla gibi örülür. Örümü
yapılacak boşluğa yatay ve düşeyde her iki ya da üç sırada
bir donatı demirleri derzlerin içine yatırılarak ek
mukavemet sağlanır. Bu nervülü demirlerin, aynı
zamanda zemine ve yanlardaki duvarlara birkaç
santimetre saplanması gerekmektedir. Taşan fazla harçlar
donmadan temizlenmelidir.
Harç donduktan sonra ( iklim durumuna göre ortalama bir gün sonra ) plastik ayar
aparatlarının kulakçıkları kopartılarak derz boşlukları derz dolgu malzemesi ile doldurularak
kapatılır. Bir sünger yardımı ile cam tuğlalara yapışan fazla malzemeler temizlenerek
profesyonelce uygulanmış bir cam tuğla duvar elde edilir
2.1.1. Cam Tuğla Duvarların Çizimi
􀂾 Cam tuğla duvar çizimi için gerekli çizim kâğıdı, kalemler, gönye ve cetveller hazırlanır.
􀂾 Cam tuğla duvar üst görünüşünü çizmek için kâgir duvar kısmi kesitleri çizilir.
􀂾 İki duvar arasına cam tuğla duvar üst görünüşü paralel ve gönye yardımıyla çizilir
􀂾 Cam tuğla üst görünüşünden faydalanarak taşıma çizgileri kullanarak cam tuğla
duvar ön görünüşü oluşturulur (şekil 2.9).
􀂾 Daha önce çizilmiş olan görünüş resimlerinden faydalanarak yan görünüş resmi çizilir.
􀂾 Gerekli olan taramalar yapılır.
􀂾 Ölçülendirmeler belirtilir.
􀂾 Uygun yerlere açıklayıcı yazılar yazılır.
Şekil 2.10: Cam tuğla duvar çizimi
2.2. Tek – Çift Örülen Duvar
Isı yalıtımı için yapılan duvarlardır. Sandviç duvar adı da verilir. İki duvar arasından
yalıtımı yapılmış duvarlardır. Bu tür duvarlar iki şekilde uygulanabilir. Birincisi arasında
hava boşluğu bırakılmış, ısı yalıtımlı duvar, ikincisi de iki duvar arasında hava boşluğu
olmayan sadece ısı yalıtımı malzemesi bulunan sandviç duvardır. (Şekil 2.11).
Şekil 2.11: Çift örülen duvar
Her iki sistemde de dış ve iç duvar eş zamanlı veya ayrı zamanlarda, masif yapı
malzemeleriyle örülür. Genellikle beton blok ve biriket, dolu tuğla, pres tuğla, klinker tuğla
ile doğal taş ve beton gibi malzemeler kullanılır. İç ve dış duvar ayrı cins malzemelerden yapılabilir.
İki duvar arasına ısı yalıtım malzemesi olarak
cam yünü, taş yünü, sert köpük vb. malzemeler
kullanılır ( Resim:2.12).
Isı yalıtım malzemeleri arasında hava en iyi
yalıtkan özelliğe sahiptir. Bu nedenle gerek kapalı ve
gerekse açık gözenekli ısı yalıtım malzemeler içinde
hava kalması istenir. Malzeme içinde havalandırmalı
sandviç duvarlarda havanın durgun olması yalıtkanlık değerini artırır.
Sandviç duvarlarda iç ve dış duvar arasında yapısal bir bağlantı yoktur. Bununla
beraber her iki kabuğun mekanik dayanım açısından birlikte çalışması gerekir. Bunun için iç
ve dış duvar metrekarede en az 4 yerden metal bağlarla (kancalarla) birbirine bağlanır.
Bağlanma, duvar örülürken bağların bir ucu iç diğer ucu dış duvara ve karşılıklı aynı
düzlemdeki derzlere veya iç ve dış duvarlardaki boşluklara sokularak gerçekleştirilir
2.2.1. Tek – Çift Örülen Duvar Çizimi
Bu tür duvarların çizim tekniği, kullanılan malzemeyle örülen duvarların çizim tekniği
ile aynıdır.
Ön görünüş resmi, ihtiyaç duyulduğu zaman çizilir. Her zaman çizmeye gerek yoktur.
Çünkü örüldüğü malzemenin cinsi ön görünüş resmi ile aynı olacaktır.
Ayrıntı resmi olarak çizilirler. Bu da ölçeğin büyük olması gerektiğini belirtir.
􀂾 Üst görünüş resmi paralel ve gönyeler vasıtasıyla çizilir. Burada duvar örülürken
hangi malzeme kullanılmışsa o malzemenin üst görünüşü; boyutlarına uygun
olarak çizilir.
􀂾 İki duvar arasında herhangi bir yalıtım malzemesi kullanılmış ise o malzemenin
taraması yapılır (Şekil 2.14).
Şekil 2.14: Çift örülen duvar üst görünüş resmi
􀂾 Çift duvar, yan görünüş ya da kesit resmi kullanılan malzemenin cinsi dikkate
alınarak çizilir. Burada da varsa yalıtım malzemesi taraması yapılır ( Şekil 2.15 ).
Şekil 2.15: Çift Örülen Duvar Kesit (Yan Görünüş ) Resmi
􀂾 Gerekli diğer taramalar yapılır.
􀂾 Ölçülendirme yapılır.
􀂾 İhtiyaç duyulan yerlere gerekli yazılar uygun bir şekilde dik norm yazıyla yazılır.
Şekil 2.16: Çift örülen duvar çizimi

3. HARPUŞTA DENİZLİK VE PAREPETL
3.1. Harpuşta
Don ve yağış etkilerinden duvarı korumak için yapılan açık duvar üstleri kaplamasıdır.
Kesme taş, beton veya mozayikle yapılır.
Günümüzde harpuşta tuğlaları da
imal edilmekte ve örülmesi hem zaman
hem işçilik hemde parasal yönden
ekonomik olmaktadır.
Resim 3.1: Harpuşta tuğlası uygulaması Resim 3.2: Harpuşta tuğlası
Harpuşta üzeri bir ya da iki yana eğimli ve duvar yüzünden çıkıntılı, damlalıklı yapılır.
Derzlerin az olmasına çalışılır ve derzler yüksek dozlu çimento harcıyla doldurulur.
Resim 3.3: Kesme taş harpuşta örnekleri
3.1.1. Harpuşta Çizimi
Harpuşta çizimleri genelde detay resimlerine girer. Bunun için ölçekleri genelde
büyük ölçek seçilmelidir. 1/10 ~ 1/ 5 ölçekleri bu iş için uygundur. Harpuştaların sadece
kesit resimlerinin çizilmesi yeterlidir.
􀂾 Öncelikle harpuştanın yapılacağı duvarın kesiti çizilir.
􀂾 Kesit resimlerinde yumuşak kalın yazan kalem kullanmaya özen gösterilmelidir.
􀂾 Harpuştanın oluşumu için duvarın her iki yanından 5’ er cm dışarı doğru çizilir.
􀂾 Akan suların duvara ulaşmaması için damlalıklar her iki yönde de çizilir.
􀂾 Harpuşta kalınlığı kadar yukarı doğru çizilir.
􀂾 Üzeri eğimli olarak çizilir.
􀂾 Gerekli taramalar ince kalemle yapılır.
􀂾 Ölçülendirmeler yapılır.
􀂾 Eğim yönleri gösterilir.
Şekil 3.4: Harpuşta çizimi
3.2. Denizlik
Pencere alt kenarlarıyla duvar arasına yapılan, bina duvarının dış kısmını yağmur,
rutubet, buğu akıntısından koruması amacı ile yapılan yapı elemanına denizlik denir.
Denizlikler mozayikli beton, mermer, granit vb. malzeme ile yapılırlar.
3.2.1. Denizlik Çizimi
Denizliklerde aynı harpuştalar gibi detay resimleridir. Çizimleri yapılırken ölçekleri
genelde 1/10 olarak seçilir. Denizliklerin de sadece kesit resminin çizilmesi yeterlidir. Bunun
için çoğunlukla yumuşak kurşun kalem kullanılır.
􀂾 Denizliği çizeceğimiz duvarın kısmi kesiti çizilir.
􀂾 Duvarın üst kısmından denizliği çizeceğimiz yerden itibaren dışa doğru 5 cm çizilir.
􀂾 Suların duvara zarar vermemesi için deniziliğin alt kısmında bırakılan damlalık çizilir.
􀂾 Yukarıya doğru 5 cm denizlik kalınlığı çizilir.
􀂾 Denizliğin üst tarafı suların kolayca akabilmesi için %10 luk bir eğimle çizilir.
􀂾 Denizlik üst bölümünde çizimle bütünlük sağlaması amacıyla pencere kasası kesiti
aynı ölçekle çizilir.
􀂾 Gerekli taramalar ince sert kalemle yapılır.
􀂾 Ölçülendirmeler gösterilir.
Şekil 3.5: Denizlik çizimi
3.3. Parapet
Pencere alt kenarlarıyla teras duvarları üstüne yapılan, bina duvarlarının iç kısımlarını
yağmur, rutubet, buğu, akıntısından korumak amacı ile yapılan yapı elemanına parapet denir.
Bütünlük oluşturması amacıyla denizlilerle aynı malzemeden ve aynı zamanda
yapılırlar. Zaten pencerelerde dış ön kısma denizlik, iç ön kısma parapet denir.
Ayrıca teras, balkon ve köprü gibi yerlerde yapılan, yaklaşık olarak 90 cm
yüksekliğinde korkuluk duvarına da parapet denir.
3.3.1. Parapet Çizimi
Yukarıda belirtildiği gibi denizliklerle beraber yapıldıkları gibi çoğunlukla yine
denizliklerle beraber çizilirler. Çizim aşamaları da aynıdır.
􀂾 Çizim aşamasında denizlik ve parapeti ayırmayız. Denizliğin devamı olan kısım
parapet olarak adlandırılır.
􀂾 Parapetin üst tarafında yağmur, buğu sularının toplanabilmesi ve duvara zarar
vermemesi için damlalık çizilir.
􀂾 Parapetlerin kalınlığı da 5 cm ve duvarda çıkıntı kısmı da 5 cm dir.
Şekil 3.6: Parapet çizimi

KAYNAK:www.megep.meb.gov.tr

Ozan MakinaKapat