İNSAN FİGÜRÜ DETAYLARI (EL-KOL, AYAK-BACAK)

ŞEKİL VE RESİMLERİ GÖREMİYORSANIZ www.megep.meb.gov.tr ADRESİNDEN İLGİLİ MODÜLÜ AÇARAK İNCELEYEBİLİRSİNİZ.

1. EL VE KOL ÇİZİMLERİ
1.1. El Çizimi
El, insan vücudunun en çok hareket eden ve çok farklı pozisyonlar alan bir parçasıdır.
Bu nedenle el çizimini yapmak çok kolay değildir. Bu karmaşık yapısından dolayı el
çizimini geliştirmek için elin her pozisyondaki (el açıkken, kapalı iken, bir eşya tutarken,
vb.) çizimlerini yapmak faydalı olacaktır.
İnsan figürü çiziminde insan başı ölçü birimi olarak kullanıldığı gibi el de, çizim
yaparken bir ölçü birimi olarak kullanılmaktadır. Elin orta parmaktan bileğe kadar uzunluğu
,başın alın başlangıcından çene bitimine kadardır.
Resim 1.1: Ölçü birimi olarak el
Her insanın el ölçüleri farklılık gösterebilir.
Elin yandan görünüşünde başparmak büküm yeri, eli iki eşit parçaya böler.
Resim 1.2:Elin yandan görünüşü
Elinizi düz bir zemin üzerine koyduğunuzda, zeminden bileğin bitimine kadar ki
mesafe dört parmak yüksekliğindedir.
Resim 1.3:Elin yandan görünüşünde yükseklik
Elin yan görünüşünde, geometriksel yapı ve başparmağın duruş şekli aşağıdaki gibidir.
Çizim yaparken elin genel geometriksel görünüşü belirlenerek çizilmeli, daha sonra
ayrıntılara (parmaklara) geçilmelidir.
Resim 1.4:Elin yandan görünüşünde yükseklik
Elin uzunluğu genişliğinin iki katıdır.
Resim 1.5:El çizimi 1. aşama (en-boy ölçüsü)
Parmakların başlangıç yerleri kavis oluşturacak şekilde hizalanmıştır.
Resim 1.6:El çizimi 2. aşama (parmakların yeri)
Elin eklem yerleri kavis oluşturur. Başparmağın bitiş noktasından çizilen doğru, serçe
parmağın ilk büküm yerinden geçer(e doğrusu).
Serçe parmağın bitiş noktasından çizilen doğru, yüzük parmağının ikinci büküm
yerinden geçer(d doğrusu).
Yüzük parmağı işaret parmağından biraz daha kısa ve orta parmağın tırnak dibiyle
aynı hizadadır(c doğrusu).
Orta parmak elin yüksekliğinin yarısı kadardır ve elin açık pozisyonunda en uzun
parmaktır(a doğrusu).
Resim 1.7:El çizimi 3. aşama (parmakların konumuna göre çizimi)
Elin iç kısmının çizimi aşağıda ayrıntılı olarak gösterilmiştir.
Resim 1.8:El çizimi 4. aşama (elin iç kısmının karakteristik olarak çizimi)
Elin dış kısmının çizimi aşağıda ayrıntılı olarak gösterilmiştir.
Resim 1.9:El çizimi (elin dış kısmının karakteristik olarak çizimi)
1.1.1. Elin Anatomisi
Elin kemik yapısı derinin altından kolaylıkla görülebilir. Parmakların boğum noktaları
birbirine dairesel çizgilerle birleştirilir.
Resim 1.10:Elin anatomik yapısı ve eklem yerlerinin kavisleri
Elin açık ya da kapalı pozisyonlarında boğum yerleri aynı kavisli çizgi üzerindedir.
Resim 1.11:Elin ve eklem yerlerinin kavislerinin çizim üzerinde gösterilmesi
1.1.. Elin Farklı Pozisyonlardaki Çizimleri
Aşağıdaki resimlerdeki el çizimlerinde ellerin her biri bir eylem durumundadır.
Resim 1.12:Parmakların yönüne göre el çizimi
Resim 1.13:Farklı pozisyondaki el çizimi
Resim 1.14:Eşya tutarken el çizimi
Resim 1.15:Farklı pozisyondaki el çizimi
Resi 1.16:Farklı pozisyondaki el çizimi
Resim 1.17: Eşya tutarken el çizimi
Resim 1.18: Farklı eylem halindeki el çizimleri
1.1.3. Elin Geometrik Çizimi
Aşağıda aşamalı olarak el çizimi verilmiştir. Öncelikle elin geometrik formunun
çizimi, karakteristik çizimi ve hacimlendirmesi gereklidir.
Resim 1.19: El çiziminin aşamaları
Değişik el pozisyonlarının geometrik yapıları düz ,eğri ve kırık çizgiler kullanılarak,
her çizginin nereden başlayıp nerede biteceği, çizim yaparken kolaylık sağlaması açısından
aşağıdaki örneklerle gösterilmiştir.
Resim 1.20: Değişik pozisyonlardaki ellerin geometrik çizimleri
Resim 1.21: Değişik pozisyonlardaki ellerde eklem yerlerinin kavis çizgileri
1.2. Kol Çizimi
Kolu üst kol ve alt kol olarak iki kısımda inceleyeceğiz. Kolun omuzdan bileğe
kadarki uzunluğu iki baş ve üç çeyrektir. Kol omuzdan elin ucuna kadar ise üç buçuk baş
uzunluğundadır. Aşağıdaki kadın ve erkek figürlerinde, yatay kırmızı çizgilerle koltuk altı,
dirsek ve bilek kısmının vücudun diğer kısımlarına karşılık gelen yerleri gösterilmektedir.
Resim 1.22: Kolun iki ana bölümü Resim 1.23: Kadın ve erkekte kol bölümlerinin yerleri
Kolun yandan görünüşünde aşağıdaki resimde de görüldüğü gibi tam bir dik açı oluşturmaz.
Resim 1.24: Kolun omuzla bilek arasındaki açısı
1.2.1. Üst Kol
Üst kol koltuk altından dirseğe kadarki kısımdır. Yayık ve dirseğe doğru daralan kalın
kaslardan oluşmuş bir yapısı vardır. Üst kol bir baş yüksekliği kadardır.
1.2.2. Alt Kol
Alt kol dirsekten bileğe kadar olan kısımdır. Dirsekten sonra kalınlaşan ve bileğe
doğru incelen yapıya sahiptir. Alt kol bilekten dirseğe kadar bir el karışı boyutundadır. Diğer
bir ölçülendirme ise alt kol dirsek içinden bileğe kadar bir el uzunluğundadır diyebiliriz.
Resim 1.25: Üst kol ölçüsü Resim 1.26: Alt kol ölçüsü
Resim 1.27: Alt kol ölçüsü
1.2.3. Farklı Pozisyonlardaki Kol Çizimleri
Resim 1.28: Kol çizimleri
Elbise içinde kol çizimi yaparken öncelikle kolun genel görünüşünü çizmeniz daha
sonra elbiseyi giydirmeniz önerilir. Daha sonra ana kat yerleri belirlenir.
Resim 1.29: Kıyafet içinde kol çizimleri
Resim 1.30: Fernand Leger, Etude de tablier,1951
Resim 1.31: Guıdo Reni, 1620 sonrası

2. AYAK VE BACAK ÇİZİMİ
2.1. Ayak Çizimi
Ayak çizmek el çizmek kadar zor olmamasına karşılık bazı açılardan çizim yaparken
aldatıcı olabilir. Öncelikle kendi ayağınızın aynadaki görüntüsünü farklı bakış noktalarından
çizmek faydalı olacaktır.
Ayak 1 artı 1/3 baş uzunluğundadır. Ayak önden bakıldığında başparmaktan küçük
parmağa kadar yarım baş uzunluğundadır.
Ayak üç eşit parçaya ayrılır. Birinci kısım topuk, ikinci kısım orta çukur, üçüncü kısım
ise küçük parmaktan başparmağa kadar olan kısımdır.
Resim 2.1: Ayak üç parçaya ayrılır
Ayağın farklı pozisyonlarında başparmaktan küçük parmağa doğru bir kavis
oluşturduğunu görebilirsiniz.
Resim 2.2: Ayağın kavis çizgileri
Başparmağın boğum yerinden düz bir çizgi çizildiğinde, çizgi küçük parmağın
ucundan geçer.
Ayak parmaklarından başparmağın, yukarı doğru yönelen bir görüntüsü varken diğer
parmaklar zemine doğru kavrayan yapıya sahiptir.
Resim 2.3: Ayak parmaklarının görünüşü
Dıştan bakıldığında taban kısmı daha yayvan, parmaklar ise daha net görünür. İçten
bakıldığında taban çukuru daha belirgin, baş parmağın dışındaki diğer parmaklar net olarak görünmez.
Resim 2.4: Ayağındıştan ve içten görünüşü
Ayağa önden ve arkadan bakıldığında, iç kısımdaki ayak bileği kemiğinin dıştaki
kemiğe göre daha yukarıda olduğunu görebilirsiniz.
Resim 2.5: Ayağın önden ve arkadan görünüşü
Ayak parmaklarının birbiriyle ve ayağın bütünüyle olan ilişkisini inceleyiniz.
Resim 2.6: Ayağın önden ve arkadan görünüşünde parmaklar
2.1.1. Farklı Pozisyonlarda Ayak Çizimleri
Aşağıdaki çizimde ayağın çizimi dört aşamada verilmiştir. Öncelikle ayağın geometrik
yapısının çizimiyle başlanmış, parmakların yerleri tespit edilerek karakteristik çizimi ile bitirilmiştir.
Resim 2.7: Ayak çizim aşamaları
Aşağıda solda gösterilen resimde, ayağın alttan görünüşü ve basit genel dış hattının
çizimi verilmiştir. Sağ üst resimde ayağın alttan görünüşünün basitleştirilmiş görüntüsü ve
sağ alttaki ayağın yandan görünüş resminde ise başparmağın boğum yerinin üstünden çizilen
çizginin topuğun neresinden geçtiği gösterilmiştir.
Resim 2.8: Ayak çizim aşamaları
Aşağıdaki resimde farklı pozisyonlardaki ayakların çiziminde kavis çizgileri ve ayak
çiziminde yardımcı olacak çizgiler gösterilmektedir. Dikkatlice inceleyiniz.
Resim 2.9 Ayak çiziminde yardımcı çizgiler
Aşağıdaki resimlerde ayakkabı içinde ayak çizimleri verilmiştir.
Resim 2.10 Ayak kabı içinde ayak çizimleri
Resim 2.11: Ayağın geometrik ve ayakkabı içinde çizimi
Resim 2.12: Ayağın alttan görünüşü
Resim 2.13: Ayak çizimi
Resim 2.14: Ayak çizimi
2.2. Bacak Çizimi
Bacak ta, kolda olduğu gibi üst ve alt bacak olarak iki kütle olarak incelenir. Bacağın
dizin altında kalan kısmı, diz üstündeki kısmından daha incedir. Bacağın en ince kısmını
oluşturan ayak bileği bacağın gövdeden en uzakta kalan kısmıdır
Resim 2.15: Bacak genel yapısı
Bacağın bütününe bakıldığında dış hatları uzatılmış B harfine benzetilebilir. B’nin iki
kavisi kalçadan diz kapağına ve diz kapağından bileğe kadarki kısımlarına denk gelir.
Bacağın yandan görünüşü uzatılmış S harfine benzetilebilir. Bu benzetmeler çizim
yaparken kolaylık sağlayacaktır.
Resim 2.16: Bacak genel yapısı
Üst bacak diz kapağa doğru daralan silindir bir yapıya sahiptir. İç kısmı daha yassı,
kalçaya doğru bölümü geniş ve daha basık bir yapıya sahiptir. Alt bacak ise diz kapağından
baldıra doğru genişleyen ve tekrar ayak bileğine doğru daralan bir yapıya sahiptir. Önden
bakıldığında daha basık arka kısmı ise daha çıkıntılıdır.
Resim 2.17: Bacağın genel yapısı
Üst bacak kalçadan diz kapağa kadarki kısmı iki baş ve iki el uzunluğu kadardır. Alt
bacakta diz kapağından bileğe kadar iki baş uzunluğunda olup bacak toplam dört baş uzunluğundadır.
Resim 2.18: Bacak uzunluğu
2.2.1. Bacak Çiziminin Aşamaları
Aşağıdaki resimde Velasquez’in ‘Rokeby Venüs’ isimli figür resminin çizim
aşamaları araştırılmıştır. Bacak çiziminde de el çiziminde olduğu gibi ilk aşama kütlenin
basit geometrik yapısının çizimi ile başlayıp daha sonra karakteristik yapısını çizerek, ışık
gölge planını belirledikten sonra hacimlendirmek çiziminizde kolaylık sağlayacaktır.
Resim 2.19: Velasquez, Rokeby Venüs
Ünlü ressamların resimleri üzerinde aşağıdaki çalışma gibi geometrik yapısını ve ışıkgölge
planını inceleyerek çizimler yapmanız figürde oranları daha iyi öğrenmenize yardımcı olacaktır.
Resim 2.20: Michelangelo, Adem.
Resim 2.21: Bacak çizim aşamaları
2.2.2. Farklı Pozisyonlarda Bacak Çizimleri
Resim 2.22: Bacak çizimleri
Resim 2.23: Bacak çizimleri
Pantolon içinde bacağı çizerken öncelikle kumaşın içindeki bacağı çiziniz. Bacaktaki
bükülmelerin kumaş kıvrımlarını nasıl etkilediğini gözlemleyip çizimine devam ediniz.
Öncelikle ana kırışık çizgilerini çiziniz. Çizim yaparken kumaşın cinsine dikkat etmelisiniz.,
çünkü sert kumaşlarda kırışık ve katlar daha keskindir.
Resim 2.24: Pantolon ile bacak çizimleri

KAYNAK:www.megep.meb.gov.tr

Ozan MakinaKapat