TARIMSAL YATIRMLARA (ÇİFTÇİLERE) DESTEK ve KREDİLER

T.C.

TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI

STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞI

TARIMSAL YATIRIMCI DANIŞMA OFİSİ

(TARYAT)

KAMU KURUM VE KURULUŞLARININ TARIMSAL

YATIRIMCILARA SAĞLADIĞI DESTEKLER

TARYAT YAYINLARI

YAYIN NO: 4

Ankara, 2007

1

İÇİNDEKİLER

1. KAMU KURUM VE KURULUŞLARININ TARIMSAL YATIRIMCILARA SAĞLADIĞI DESTEKLER

1.1 TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI

1.1.1 Doğrudan Gelir Desteği (DGD)

1.1.2 Mazot ve Kimyevi Gübre Destekleme

1.1.3 Fark Ödemesi Destekleri

1.1.4 Sertifikalı Tohumluk ve Fidan Kullanımı Destekleri

1.1.5 Patates Siğili, Patates Kahverengi Çürüklüğü ve Domateste Bakteriyel

Solgunluk Görülen Alanlarda ve Güvenlik Kuşağında Uygulanacak Destek

1.1.6 Hububat Desteklemeleri

1.1.7 Hayvancılık Desteklemeleri

1.1.8 Sertifikalı Yem Bitkileri ve Tohumluk Üretiminin Desteklenmes

1.1.9 Yem Bitkileri Üretiminde Kullanılmak Üzere Satın Alınan Alet ve Makine

Desteği

1.1.10 Damızlık ve Sarf Irk Gebe Düve Desteği

1.1.11 Suni Tohumlamadan Doğan Buzağı Desteği

1.1.12 Suni Tohumlama Hizmeti Sağlayan Gerçek ve Tüzel Kişilere Destek

1.1.13 Süt Desteği

1.1.14 Sabit veya Seyyar Süt Sağım Ünitesi, Soğutma Tankı Kurulması ve Gübre

Çukuru Yapılması Desteği

1.1.15 İpekböceği Üreticilerini Destekleme Primi

1.1.16 Tiftik Keçisi Yetiştiricilerini Destekleme Primi

1.1.17 Islah Amaçlı Yetiştirici Birlikleri Üyelerine Dişi Koyun ve Keçi Desteği

1.1.18 Hastalıktan Ari Bölge Oluşturmak İçin Trakya Bölgesinde Sığır İşletme

Desteği

1.1.19 Hayvan Kimlik Sistemi Desteği

1.1.20 Hayvan Hastalıkları İle Mücadelede Programlı Aşılamalar İçin Uygulayıcı

Desteği

1.1.21 Hayvan Genetik Kaynaklarını Koruma ve Geliştirme Destekleri Ödemeleri

1.1.22 Üretim İzinli İşletmelerden Alınan Ana Arı Desteği

1.1.23 Süzme Bal Desteği

1.1.24 Örtüaltı Tarımında Polinasyonu Sağlamak İçin Bombus Arısı Desteği

1.1.25 Su Ürünleri Destekleri

1.1.26 Hayvansal Orijinli Gıda Kontrolünde, İşletmelerde Veteriner Hekim

Çalıştırılması Desteği

1.1.27 Sözleşmeli Besiciliğin Desteklenmesi (TARET Projesi)

1.1.28 Tarım Sigortaları Desteği

1.1.29 TARIM REFORMU UYGULAMA PROJESİ (ARIP)

1.1.30 KIRSAL KALKINMA YATIRIMLARININ DESTEKLENMESİ PROGRAMI

(KKYDP)

1.1.31 KÖYBAZLI KATILIMCI YATIRIM PROGRAMI (KBKYP)

1.1.32 KÖY BAZLI KATILIMCI YATIRIM PROGRAMI MAKİNE VE EKİPMAN

ALIMLARININ DESTEKLENMESİ

2

2. TARIM BAKANLIĞI HARİCİNDEKİ KURUM VE KURULUŞLAR

2.1 KOSGEB

2.1.1 Kayıtlı Eleman İstihdamı Destek Kredisi

2.1.2 KOBİ İhracat Destek Kredisi

2.1.3 Gıda Sektörü Makine – Teçhizat Alımı Destek Kredisi

2.1.4 Deri Sektörü OSB'ye Taşınma Destek Kredisi

2.2 DIŞ TİCARET MÜSTEŞARLIĞI İHRACATI GELİŞTİRME ( İGEME )

2.3 ENERJİ VE TABİİ KAYNAKLAR BAKANLIĞI

2.4 ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI

2.4.1 Bireysel Krediler

2.4.2 Kooperatif Kredileri

2.5 YENİLENEBİLİR ENERJİ KAYNAKLI ÜRETİME VERİLEN DESTEKLER (EPDK)

2.6 KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI

2.7 TİGEM ( TARIM İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ )

2.8 AĞAÇLANDIRMA VE EROZYON KONTROLÜ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

2.8.1 Özel Ağaçlandırma

3. TARIMSAL KREDİ VEREN KAMU VE ÖZEL SEKTÖR BANKALARI

3.1 T.C. ZİRAAT BANKASI

3.2 AKBANK

3.3 DENİZBANK

3.4 ŞEKERBANK

3.5 VAKIFBANK

3.6 HALKBANK

3.7 İŞ BANKASI

3.8 GARANTİ BANKASI

3.9 FİNANSBANK

3

1. KAMU KURUM VE

KURULUŞLARININ

TARIMSAL

YATIRIMCILARA

SAĞLADIĞI

DESTEKLER

4

1.1. TARIM ve KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI

Bakanlığımız tarafından uygulanmakta olan tarımsal desteklerle, üreticilerimizin gelirlerinin artırılarak, dünya

pazarlarında rekabet gücü olan sağlıklı, kaliteli ve yeterli tarımsal üretimin elde edilmesi amaçlanmaktadır.

1.1.1 DOĞRUDAN GELİR DESTEĞİ VE ALAN BAZLI DESTEKLEMELER (DGD):

Ödemeler, ÇKS’ye kayıtlı çiftçilere, ÇKS’de kayıtlı tarım arazisi büyüklüğü dikkate alınarak en fazla 500 dekar için

ödeme yapılır.

Müracaat ettikleri toplam arazi miktarı 1 dekarın altında olan çiftçilere DGD ödemesi yapılmaz.

Temel Doğrudan Gelir Desteği……………………10,00 YTL/da

Toprak Analizi Yaptıran Üreticilere İlave DGD….. 1,00 YTL/da

Organik Tarım Yapan Üreticilere İlave DGD……. 3,00 YTL/da

2007 yılındaki Doğrudan Gelir Desteği 2006 yılı arazi kayıtları esas alınarak yapılmaktadır.

1.1.2 Mazot ve Kimyevi Gübre Destekleme:

Mazot ve kimyevi gübre destekleme ödemeleri, Tarım ve Köyişleri Bakanlığı il/ilçe müdürlüklerince ÇKS 2006 yılı

DGD ödemesi kayıtlarına göre oluşturulacak icmaller üzerinden doğrudan çiftçilere, T.C. Ziraat Bankası A.Ş.

aracılığı ile yapılır. Çiftçi başına desteklenecek toplam arazi miktarı 500 dekarı geçemez.

Mazot Destekleme

Sebze, meyve, süs bitkileri, özel çayır, mera ve orman malları ürün alanları…....1,80 YTL/da

Hububat, yem bitkileri, baklagiller ve yumru bitkiler alanları…………………........2,88 YTL/da

Yağlı tohumlu bitkiler ve endüstri bitkileri alanlar…………………………………...5,40 YTL/da

Kimyevi Gübre Destekleme

Sebze, meyve, süs bitkileri, özel çayır, mera ve orman emvali ürün alanları…..1,43 YTL/da

Hububat, yem bitkileri, baklagiller ve yumru bitkiler alanları……………….…….2,13 YTL/da

Yağlı tohumlu bitkiler ve endüstri bitkileri alanları………………………………...3,00 YTL/da

1.1.3 FARK ÖDEMESİ DESTEKLERİ:

Alım satım işlemlerinin belirlenen usul ve esaslara uygun gerçekleşmesi koşuluyla; kütlü pamuk, yağlık ayçiçeği,

soya fasulyesi, kanola, dane mısır, aspir ve zeytinyağı (ham rafinelik veya doğal) üreticileri ile bu ürünlerin tohum

üretici kuruluşları (Bakanlığımızda kayıtlı) ile sözleşmeli üretim yapan üreticiler de prim ödemelerinden yararlanır.

Ayrıca, sertifikalı tohumluk kullanmak suretiyle kütlü pamuk/soya fasulyesi üretimi yapan ve bu durumu

belgelendiren üreticilere, ürüne verilecek prim miktarının % 20’si oranında fazla ödeme yapılacaktır.

Pamuk………………………………………………..29,00 YKrş/Kg

Pamuk (Sertifikalı tohumluk kullanıldığında)……...34,80 YKrş/Kg

Ayçiçeği..……………………………………………..20,00 YKrş/Kg

Soya…………………………………………………..22,00 YKrş/Kg

Soya (Sertifikalı tohumluk kullanıldığında)………...26,40 YKrş/Kg

Kanola………………………………………………...22,00 YKrş/Kg

Dane Mısır……………………………………………..6,70 YKrş/Kg

Aspir……………………………………………..........22,00 Ykrş/Kg

Zeytinyağı…………………………………………….11,00 YKrş/Kg

2007 yılı Prim Uygulamaları 2006 yılı ürünleri içindir.

5

1.1.4 SERTİFİKALI TOHUMLUK VE FİDAN KULLANIMI DESTEKLERİ:

Ödemeler bu Tebliğde belirtilen usul ve esaslara göre, yurt içinde üretilip sertifikalandırılan;sertifikalı buğday, arpa,

tritikale, yulaf, çavdar, çeltik, nohut, kuru fasulye, mercimek, susam, yer fıstığı, kolza (kanola), aspir ve patates

tohumluklarını sadece mahsul elde etmek amacıyla kullanan çiftçilere ve sertifikalı fidan/fide kullanarak; en az 5

dekar bodur ve yarı bodur meyve fidanları ile kapama bahçe, en az 10 dekar diğer meyve/asma fidanları ile kapama

bağ ve bahçe ve en az 3 dekar çilek fidesi ile çilek bahçesi tesis eden çiftçilere yapılır.

Ekonomik önemini kaybetmiş çeşitlerle turunçgil yetiştiriciliği yapılan en az 10 dekar büyüklüğündeki kapama

bahçelerde tekniğine uygun şekilde aşılama tekniği ile çeşit değişikliği yapan üreticilere destekleme ödemesi

yapılır.

Tritikale, Arpa, Çavdar, Yulaf………………………….…………………........3,00 YTL/da

Buğday…………………………………………………………………………..5,00 YTL/da

Susam, Kolza (Kanola), Aspir……………………………………………..…..4,00 YTL/da

Nohut, Kuru Fasulye, Mercimek………………………………………………6,00 YTL/da

Çeltik, Yerfıstığı…………………………………………………………………8,00 YTL/da

Patates…………………………………………………………………………20,00 YTL/da

Virüsten Ari Meyve Fidanı ile Bahçe Tesisi………………………………..300,00 YTL/da

Zeytin (Gemlik hariç), Narenciye, Kivi, Badem, Ceviz ile Bahçe Tesisi…250,00 YTL/da

Diğer Meyve Türleri ile Bahçe ve Bağ Tesisi……………………………...200,00 YTL/da

Zeytinde Gemlik çeşidi fidanı ile bahçe tesisi……………………...............45,00 YTL/da

Sertifikalı Antepfıstığı anacı ile bahçe tesisi………………………………...50,00 YTL/da

1.1.5 PATATES SİĞİLİ, PATATES KAHVERENGİ ÇÜRÜKLÜĞÜ VE DOMATESTE BAKTERİYEL SOLGUNLUK

GÖRÜLEN ALANLARDA VE GÜVENLİK KUŞAĞINDA UYGULANACAK DESTEK :

Giresun, Ordu, Niğde, Nevşehir, Kayseri ve Trabzon illerinde patates siğili, Balıkesir, Bolu ve İzmir illerinde patateste

kahverengi çürüklük ve Çanakkale ilinde domates ve biberde bakteriyel solgunluk hastalıklarından etkilendiği tespit

edilen ve karantina uygulanan bulaşık alanlarda patates ve Solanaceae familyasına ait bitkiler ile toprak parçası

taşıyacak yumrulu bitkiler, fide ve fidan gibi üretim materyalleri dışındaki bitkisel ürünler yetiştirilmesi veya bu

alanlarda nadas uygulaması, 10 YTL/da

1.1.6 HUBUBAT DESTEKLEMELERİ

(2006 yılı ürünü içindir) Yurt içinde 2007 yılında üretilen buğday, arpa, çavdar, yulaf ve çeltik üreticilerine satış

belgesinin ibrazı şartı ile kilogram başına destekleme primi ödenir.

Buğday…………………………….3,50 YKrş/Kg

Arpa, Çavdar, Yulaf…………….…2,50 YKrş/Kg

Çeltik……………………………….6,00 YKrş/Kg

1.1.7 HAYVANCILIK DESTEKLEMELERi

Yem Bitkileri üretimi yapmak üzere başvuran üreticilere, kalkınmada öncelikli illerde ve yurt içinde üretilip

sertifikalandırılan tohumluk kullanımına göre farklı olmak üzere çok yıllık yem bitkisi ekilişleri ile yapay çayır mera

tesisinde ilk yıl için, tek yıllık yem bitkisi ekilişlerinde ise, hasat edildikleri yıl içinde dekar başına ödeme yapılır.

Yonca (Sulu)…………………...130,00 YTL/da

Yonca (Kuru)…………………….80,00 YTL/da

Korunga………………………….80,00 YTL/da

Tek Yıllıklar………………………50,00 YTL/da

Silajlık Tek Yıllıklar………………55,00 YTL/da

Silajlık Mısır……………………...60,00 YTL/da

Yapay Çayır – Mera…………...100,00 YTL/da

Sertifikalı Tohum Kullanan Üreticilere…………% 5 ilave ödeme

Kalkınmada Öncelikli İllerde…………………...% 10 ilave ödeme

1.1.8 Sertifikalı Yem Bitkileri Tohumluk Üretiminin Desteklenmesi: Yem bitkileri tohumluk üretimi

desteklemelerinden Bakanlıkça tohumculuk kuruluşu olarak kabul edilen ve ÇKS'ne kayıtlı arazilerde sertifikalı yem

bitkileri tohumluğu üreten/ürettiren özel sektör tohumculuk kuruluşlarına, sertifikalandırdıkları tohumluklar için, Kg.

başına destekleme ödemesi yapılır.

Yonca………………………………………………………….....1,50 YTL/Kg

Korunga, Fiğ-Macar Fiği, Hayvan Pancarı Yem Şalgamı….......50 YKrş/Kg

Diğerleri………………………………………………………….....25 Ykrş/Kg

6

1.1.9 Yem Bitkileri Üretiminde Kullanılmak Üzere Satın Alınan Alet ve Makine Desteği:

Yem bitkisi üretimi desteği alan üreticiler silaj makinesi, ot biçme makinesi, mibzer, balya makinesi, yağmurlama

sulama sistemleri ve motopomp alım giderleri; fatura bedelinin % 40'ını geçemez.

Satın alınan alet ve makineler, yem bitkisi ekilişi ile uyumlu, yeni, kullanılmamış, bir önceki yılın son müracaat

tarihi ile destekleme için başvurulan yılın son müracaat tarihleri arasında faturalandırılmış, seri numaraları

kazınmayacak şekilde belirgin ve Bakanlığımızca son beş yıl içerisinde düzenlenmiş Zirai Kredilendirme

Belgesi'ne sahip olacaktır.

Her üretici aynı cins alet ve makine desteğinden on yılda bir kez yararlandırılır. Alınan alet ve makineler

yerinde tespit edilir.

Destekleme tutarı satın alınan alet ve makinenin fatura bedelinin % 40’ıdır.

1.1.10 Damızlık ve Saf Irk Gebe Düve Desteği :

Destekleme, düve doğum yaptıktan ve buzağısının tespitinden sonra ödenir. Buzağılama tarihi damızlık belgesi

veya saf ırk sertifikasında bulunan tohumlama tarihi ile uyumlu (210 - 295 gün) olmalıdır. Buzağı tespiti, yetiştiricinin

müracaatı üzerine düvenin doğumunu takip eden 3 ay (90 gün) içerisinde gerçekleştirilir. Uygunluğu tespit edilen

düvelerle ilgili olarak "Hakediş Belgesi" düzenlenerek Banka'ya gönderilir.

Pedigrili (mavi sertifikalı)………………………..550,00 YTL/baş

Saf Irk Sertifikalı (beyaz sertifikalı)…………….275,00 YTL/baş

Anne, baba ile çocuklar, eşler ve kardeşler arasında yapılan alım ve satıma konu gebe düveler destekleme kapsamı

dışındadır.

1.1.11 Suni Tohumlamadan Doğan Buzağı Desteği:

Bu destekleme, soy kütüğü veya ön soy kütüğü sistemine kayıtlı saf kültür ırkı veya melezi sığırların aynı kültür ırkı

boğanın spermasıyla, yerli ırk ve melezi sığırların ise ırkına bakılmaksızın suni tohumlama sonucu doğan

buzağıların hepsi için ödenir.

Soy kütüğüne Kayıtlı……………………………140,00 YTL/baş

Ön Soy kütüğüne Kayıtlı……………………….. 80,00 YTL/baş

İşletmenin soy kütüğü ve ön soy kütüğü sistemine kayıt olma tarihinden önce doğan buzağılar desteklemeden

yararlanamaz. Desteklemeden her buzağı bir kez faydalanır.

1.1.12 Suni Tohumlama Hizmeti Sağlayan Gerçek ve Tüzel Kişilere Destek:

1.7.2003 tarihli ve 25155 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Suni Tohumlama, Tabii Tohumlama, Ovum ve Embriyo

Transferi Faaliyetlerinin Usül ve Esasları Hakkında Yönetmelik hükümleri kapsamında suni tohumlama yapmak için

izin almış serbest veteriner hekimler, birlikler, kooperatifler, özel hayvan hastaneleri, hayvancılık işletmeleri ve suni

tohumlama yapmak üzere kurulmuş şirketler yararlandırılır.

Kalkınmada Öncelikli İller……………………..36,00 YTL/baş

Diğer İller………………………………………..26,00 YTL/baş

Kamu personeli veteriner hekimler özel muayenehaneleri olsa dahi bu destekten yararlanamazlar.

Tohumlanan sığırların ve tohumlama bilgilerinin ön soy kütüğü veya soy kütüğüne kayıtlı olmaları zorunludur.

Tohumlanan sığır kültür ırkı veya kültür ırkı melezi ise aynı ırktan sperma ile tohumlanmış olması şarttır, yerli

ırklarda bu şart aranmaz.

1.1.13 Süt Desteği:

Üretmiş olduğu sütü, Çalışma İzni ve Gıda Sicili olan ve Bakanlıktan Süt Teşvik Kod Numarası almış süt işleme

tesislerine satan örgütlü üreticiler ile bu örgütlere üye olmayan diğer üreticilere destekleme ödemesi yapılır.

Örgütlü Üreticiler…………………..5,50 YKrş/litre

Diğer………………………………..3,00 Ykrş/litre

Hayvanlarını soykütüğü sistemine kayıt ettirerek, Bakanlıkça yürütülen ıslah çalışmasına katkıda bulunanlara

ilave 1,50 YKrş/baş,

Üretici örgütlerine danışman (Ziraat Mühendisi ve Veteriner Hekim) çalıştırmaları halinde ilave

1,50 YKrş/baş

7

1.1.14 Sabit veya Seyyar Süt Sağım Ünitesi, Soğutma Tankı Kurulması ve Gübre Çukuru Yapılması Desteği:

Kendi öz kaynakları ile işletmesine, büyükbaş hayvancılık için sabit süt sağım ünitesi ve soğutma tankı, küçükbaş

hayvancılık için ise sabit veya seyyar süt sağım ünitesi ve soğutma tankı kurarak sanayiye aktarılacak sütte belirli

kalite ve hijyen kriterlerine uygun üretim yapacak üreticiler ile işletmesine gübre tesisi yapacak üreticilere yatırım

miktarının % 40'ı oranında destekleme ödemesi yapılır.

T.C. Ziraat Bankası ve Tarım Kredi Kooperatifleri vb. kamu kaynaklarından bu amaçlarla indirimli kredi kullanmış

olan gerçek ve tüzel kişiler bu desteklemelerden yararlanamazlar.

KDV muafiyetinden yararlanan teşvik belgeli işletmelerde hakediş belgesi KDV'siz tutardan hesaplanmak

suretiyle düzenlenir.

Sabit veya seyyar süt sağım ünitesi, soğutma tankı kurulması durumunda destekleme tutarı fatura bedelinin %

40’ı olup, değerlendirmeye alınacak fatura bedelinin üst sınırı 200.000 YTL'dir.

Gübre çukuru yapılması durumunda destekleme tutarı yatırım tutarının % 40’ı olup, değerlendirmeye alınacak

yatırım tutarının üst sınırı 100.000 YTL dir.

1.1.15 İpekböceği Üreticilerini Destekleme Primi:

İpekböceği yetiştiriciliğinin teşvik edilmesi ve üretiminin arttırılması için yaş ipekböceği kozası üreticilerine ücretsiz

dağıtılacak ipekböceği tohumunu sağlayan Bursa Koza Tarım Satış Kooperatifleri Birliği'ne (Kozabirlik) tohum bedeli

ve ürettiği yaş ipekböceği kozasını Bursa Koza Tarım Satış Kooperatifleri Birliği (Kozabirlik) ve/veya Kooperatiflerine

satan üreticilere destekleme primi ödenir.

Damızlık Koza…………………13,00 YTL/Kg

I. Sınıf Koza……………………..9,50 YTL/Kg

II. Sınıf Koza…………………….8,25 YTL/Kg

III. Sınıf Koza……………………7,00 YTL/Kg

Çepez …………………………...5,00 YTL/Kg

1.1.16 Tiftik Keçisi Yetiştiricilerini Destekleme Primi:

Tiftik keçisi yetiştiriciliğinin teşvik edilmesi ve tiftik üretiminin artırılması için üretmiş oldukları tiftiği, Tiftik ve Yapağı

Tarım Satış Kooperatifleri Birliği (Tiftikbirlik) ve/veya Kooperatiflerine satan üreticilere destekleme primi ödenir.

Birlik, kooperatiflerinin bulunmadığı ekonomik anlamda üretim yapılan bütün üretim yerlerinde, geçici alım yerleri ve

merkezleri açarak, tiftik üreticilerinin destek ödemelerinden yararlanmalarını sağlayacak tedbirleri alır. Ayrıca, geçici

alım yerleri ve merkezlerinin açılmadığı ekonomik anlamda üretim yapılan yerlerde, üreticiler İl ve/veya İlçe

Müdürlüklerine müracaat ederler. İl ve/veya İlçe Müdürlükleri bu müracaatları en yakın kooperatife veya birliğe

bildirir.

Oğlak Tiftiği……………………….9,00 YTL/Kg

Ana Mal (ince, iyi, sıra, hafif)……8,00 YTL/Kg

Tali…………………………………6,00 YTL/Kg

1.1.17 Islah Amaçlı Yetiştirici Birlikleri Üyelerine Dişi Koyun ve Keçi Desteği:

Islah Amaçlı Yetiştirici (koyun-keçi) Birliğine üye olan ve hayvanlarını kayıt altına aldıran yetiştiriciler ile Tiftik ve

Yapağı Tarım Satış Kooperatifleri Birliğine üye olan Tiftik Keçisi yetiştiricilerine Islah Amaçlı Yetiştirici Birliklerine üye

olmaları halinde yetiştiriciler, talimatlara göre küpelenerek kimliklendirilmiş ve kayıt altına alınmış dişi koyun-keçi

başına doğrudan destekleme ödemesi yapılır.

Destekleme her doğum yapmış koyun veya keçi için bir defa uygulanır.

Koyun, Keçi………………………5,00 YTL/baş

1.1.18 Hastalıktan Ari Bölge Oluşturmak İçin Trakya Bölgesinde Sığır İşletme Desteği:

Hastalıktan ari bölge oluşturmak üzere, Afyonkarahisar, Antalya, Aydın, Balıkesir, Bilecik, Bolu, Burdur, Bursa,

Çanakkale, Denizli, Düzce, Edirne, Eskişehir, Isparta, İstanbul, İzmir, Kırklareli, Kocaeli, Kütahya, Manisa, Muğla,

Sakarya, Tekirdağ, Uşak ve Yalova illerinde besi sığırı işletmeleri dışındaki bütün sığır işletmelerinin desteklenmesi

ilgili mevzuata göre yapılır.

Destekleme ödemesi her işletme için bir sertifika döneminde bir kez olmak üzere, Hak Ediş Belgesine göre

Banka şubesince yapılır.

Hastalıklardan Ari Sığır……… 50,00 YTL/baş

8

1.1.19 Hayvan Kimlik Sistemi Desteği:

Hayvan Kayıt Sistemi Desteklemesi; 0-6 aylık sığır cinsi hayvanların küpelenerek Hayvan Kayıt Sistemine

(TÜRKVET) kaydedilmesinden sonra destekleme ödemesi yapılır.

Her hayvan bir kez desteklemeden faydalandırılır.

Uygulayıcı, küpeleme ücretini yetiştiriciden alır.

Destekleme için müracaat süresi, hayvanlara küpeleme işleminin yapıldığı tarihten itibaren üç aydır.

Desteklemelerden kamuda görevli veteriner hekimler faydalanamaz.

Kulak Küpesi…………………2,00 YTL/baş

1.1.20 Hayvan Hastalıkları İle Mücadelede Programlı Aşılamalar İçin Uygulayıcı Desteği:

Bakanlıkça uygulanan programlı aşılamaları tatbik eden ve mesleğini 6343 sayılı Veteriner Hekimliği Mesleğinin

İcrasına Türk Veteriner Hekimler Birliği ile Odalarının Teşekkül Tarzına ve Göreceği İşlere Dair Kanuna göre serbest

olarak icra eden veteriner hekimler ve veteriner hekimlerin yanında sözleşmeli çalışan sağlık teknisyenleri

desteklemeden yararlanır.

Uygulayıcılar onaylanan ücret dışında yetiştiriciden herhangi bir ek ücret talep edemez.

İki aşının aynı anda tatbik edilmesi durumunda sadece birisi için destekleme ödemesi yapılır.

Köy Düzeyinde % 80 ve Üzeri Gerçekleşmede Büyükbaş Şap Aşısı……….75,00 YKrş/baş

Köy Düzeyinde % 80 ve Üzeri Gerçekleşmede Küçükbaş Şap Aşısı……….50,00 YKrş/baş

% 80 Altında Gerçekleşmede Büyükbaş Şap Aşısı………………………….. 50,00 YKrş/baş

% 80 Altında Gerçekleşmede Küçükbaş Şap Aşısı…………………………...25,00 YKrş/baş

Sığır Brucellosisi (S-19 Genç)……………………………………………………1,00 YTL/baş

Koyun Brucellosisi (Rev-1 Genç)……………………………………………….50,00 YKrş/baş

Koyun-Keçi Vebası (PDR), Koyun-Keçi Çiçeği ve Şarbon…………………...25,00 YKrş/baş

1.1.21 Hayvan Genetik Kaynaklarını Koruma ve Geliştirme Destekleri Ödemeleri:

Sığır Cinsi Hayvanların Tanımlanması, Tescili ve İzlenmesi Yönetmeliğine göre kayıt altına alınmış olan yerli

büyükbaş hayvan ırkları ile yerli küçükbaş hayvan ırklarını yetiştirmek suretiyle hayvansal üretimle iştigal eden

çiftçiler/yetiştirici birlikleri bu desteklemeden yararlanabilir.

Yerli koyun ırklarımızdan Kıvırcık, Sakız, Gökçeada, Karagül, Herik, Hemşin, Çine Çaparı, Dağlıç ve Norduz

koyunları; keçi ırklarımızdan Ankara Keçisi, Kilis ve Honamlı keçileri; sığır ırklarımızdan Yerli Kara, Boz Irk, Doğu

Anadolu Kırmızısı, Kilis (Güney Anadolu Kırmızısı), Yerli Güney Sarısı ve Zavot; manda ırklarımız koruma amaçlı

desteklenen ırklar kapsamındadır.

Koruma amaçlı destekleme miktarı; yerli koyun ve keçi ırklarımızda her ırk için 200 başı ve bütün ırklardaki toplam

hayvan sayısı 2400 başı; yerli sığır ve manda ırklarımızda her ırk için 150 başı ve bütün ırklardaki toplam hayvan

sayısı 1050 başı geçmeyecektir.

Yerli koyun ırklarımızdan Akkaraman, Morkaraman, İvesi, Anadolu Merinosu, Karacabey Merinosu, Karayaka, Karya

(Sakız x Kıvırcık), Kangal Akkaraman, Pırlak (Dağlıç Melezleri), Hemşin ve yerli keçi ırklarımızdan Ankara Keçisi

geliştirme amaçlı desteklenen ırklar kapsamında olup, her bir ırk için 6300 başı (Karya koyun tipinde 12.600 başı)

ve bütün ırklardaki toplam hayvan sayısı 75.600 başı geçmeyecektir.

Çiftçi, koruma yerinde ikamet eder ve destek aldığı türün farklı ırklarını bir arada yetiştiremez.

Hayvancılıkla uğraşan çocuklarından en az birisi yanında olan, çiftçilik dışında bir işle uğraşmayan, tarımsal eğitim

görmüş olan, büyükbaş ve küçükbaş hayvan yetiştiriciliğini bir arada yapmayan çiftçiler tercih edilir.

Yerli Hayvan Gen Kaynaklarının Korunması:

Büyükbaş……………….….350 YTL/baş

Küçükbaş………………….. 60 YTL/baş

Yerli hayvan Gen Kaynaklarının Geliştirilmesi:

Küçükbaş Taban Sürü…… 30 YTL/baş

Küçükbaş Elit Sürü…………35 YTL/baş

9

Koruma amacıyla destekleme kapsamına alınan ırklar ve doğal yayılma alanı olan bölge/iller;

Yerli Kara: Ankara,

Boz Irk: Edirne,

Kilis (Güney Anadolu Kırmızısı): Hatay,

Doğu Anadolu Kırmızısı: Erzurum,

Yerli Güney Sarısı: Adana,

Zavot: Doğu Anadolu Bölgesi,

Anadolu Mandası: Balıkesir,

Kıvırcık: Kırklareli,

Sakız: İzmir,

Gökçeada: Çanakkale,

Karagül: Karadeniz ve Geçit Bölgeleri,

Herik: Amasya,

Hemşin: Artvin

Çine Çaparı: Aydın,

Norduz Koyunu: Van,

Kilis: Doğu Akdeniz ve Güneydoğu

Anadolu Bölgeleri,

Ankara Keçisi: Ankara,

Honamlı: Akdeniz ve Geçit Bölgeleri,

Dağlıç: Afyon,

Geliştirme amacıyla destekleme kapsamına alınan ırklar ve doğal yayılma alanı olan bölge/iller;

Ankara Keçisi: Ankara

Akkaraman Koyunu: Konya,

İvesi: Urfa,

Karacabey Merinosu: Balıkesir,

Anadolu Merinosu: Eskişehir,

Karayaka: Tokat,

Karya: Aydın ve Denizli,

Morkaraman: Erzurum,

Kangal Akkaraman: Sivas,

Pırlak : Afyon,

Hemşin : Artvin.

10

1.1.22 Üretim İzinli İşletmelerden Alınan Ana Arı Desteği:

Bakanlık tarafından ana arı üretim izni verilen işletmelerden ana arı satın alan ve işletme tanımlama numarasına

sahip üreticilere, kayıtlı bulunduğu İl'de, ana arı başına, Bakanlıkça o yıl için belirlenen miktar üzerinden destekleme

ödemesi yapılır.

Destekleme ödemesine konu olacak ana arı sayısı, o yıla ait üretim sezonunda koloni başına bir adet olmak

üzere, koloni varlığı ne olursa olsun işletme başına 250 adedi geçemez.

Ana Arı – Birlik Üyesi…………..15,00 YTL/adet

Ana Arı – Diğer………………......7,50 YTL/adet

1.1.23 Süzme Bal Desteği:

İşletme tanımlama numarasına sahip il ve ilçe müdürlüklerine tespit ettirilmiş en az 50 kovan faal arısı bulunan

üreticilerin üretmiş olduğu süzme balı Bakanlıktan gıda sicili ve üretim izni almış işletmelere satmaları ve bununla

ilgili fatura ve/veya müstahsil makbuzu ile il ve ilçe müdürlüklerine müracaat etmeleri halinde, sattıkları beher

kilogram süzme bal için destekleme ödemelerinden yararlandırılır. Üreticiler, süzme bal teşvik priminden tespit

edilen faal kovan başına en fazla 20 kg olmak üzere, en az 500 kg. ve en fazla 10.000 kg ürün için

desteklemeden faydalandırılırlar.

Süzme Bal Primi – Birlik Üyesi…………….60,00 YKrş/Kg

Süzme Bal Primi – Diğer…………………...30,00 YKrş/Kg

1.1.24 Örtüaltı Tarımında Polinasyonu Sağlamak İçin Bombus Arısı Desteği:

İşletme numarası almış üreticilere, üretim izni almış işletmelerden veya bu işletmelere ait bayilerden o yıla ait üretim

sezonu boyunca Bombus arı kolonisi satın alarak kullanmaları halinde Bombus arı kolonisi başına Bakanlıkça

belirlenen miktarda doğrudan destekleme ödemesi yapılır.

Destekleme ödemesine konu olacak Bombus arı kolonisi sayısı, o yıla ait üretim sezonunda üreticinin 1 dekar

serası için 2 adet koloniyi geçemez.

Tozlayıcı Arı Desteği (Bombus)……………50 YTL/Koloni

1.1.25 Su Ürünleri Destekleri:

Su Ürünleri Yetiştiricilik Belgesine sahip olan ve Su Ürünleri Kayıt Sistemine (SKS) kayıtlı, Alabalık, Çipura, Levrek,

Kabuklu, Çift Kabuklu ve Yumuşakçalar ile yeni türlerde Mersin Balığı türleri, Yılan Balığı, Kerevit türleri, Karides

türleri, Kalkan Balığı türleri, Fangri, Mercan, Sinagrit, Lahoz, Sivri Burun Karagöz, Minekop, Eşkine, Sargoz, Mırmır,

Sarıağız, Yayın türleri, Karabalık, Deniz Alabalığı türleri, yetiştiriciliği yapanlar destekleme ödemelerinden yararlanır.

Destekleme, su ürünleri yetiştiricilik belgesinde yer alan, proje veya tesis kapasitesi miktarını aşmayacaktır.

Tebliğin yayımlanmasından sonra, Su Ürünleri Yetiştiricilik Belgesi düzenlenecek olan tesislerin, Su Ürünleri

Yetiştiricilik Belgesi onay tarihinden öncesine ait faturaları ve müstahsil makbuzları destekleme kapsamı dışındadır.

Yetiştiricilik Belgesinin Bakanlıkça onay tarihi esas alınır.

İlk defa su ürünleri yetiştiricilik belgesi alan veya kapasitesi değişen işletmelere yapılacak destekleme ödemelerinde;

yetiştiriciliği yapılan türün pazar boyuna ulaşması için gerekli sürenin belirlenmesinde, il müdürlüklerince bölgenin

çevresel şartları ve üretim sistemi dikkate alınır. Kapasite artırımı söz konusu olduğunda, artan kapasite miktarı için,

il müdürlüklerince belirlenecek sürelerden önce destekleme ödemesi yapılmaz.

Ürününü satan yetiştiriciler, desteklemeden faydalanmak için, müstahsil makbuzları ve faturaların kesim tarihinden

itibaren yıl sonuna kadar il/ilçe müdürlüklerine müracaat etmek zorundadırlar. Ancak Aralık ayına ait müstahsil

makbuzları ve faturalar için son müracaat tarihi bir sonraki yılın ocak ayının son günüdür.

Ürününü kendi işleme tesislerinde değerlendirecek yetiştiriciler, söz konusu desteklemelerden faydalanabilmek için,

ürününü hasat etmeden en az 5 (beş) gün önce dilekçe ile müracaat ederek Su Ürünleri Destekleri Hasat Tespit

Tutanağının tutulmasını ve söz konusu desteklemeden faydalanma isteklerini bildirileceklerdir. Hasat tespiti için son

müracaat tarihi o yılın Aralık ayının son günüdür.

Aynı gerçek veya tüzel kişiliğe ait, farklı illerde üretim ve işleme tesisi bulunması halinde, desteklemeden

faydalanabilmek amacıyla, yetiştiricilik tesisinin bulunduğu il/ilçe müdürlüklerince düzenlenecek Su Ürünleri

Destekleri Hasat Tespit Tutanağı ile birlikte yetiştiricilik tesisinin bulunduğu il/ilçe müdürlüklerine müracaat edilir.

Çipura, Levrek……………….85,00 YKrş/Kg

Alabalık……………………….65,00 YKrş/Kg

Yeni Türler……………………..1,00 YTL/Kg

11

Yavru Balık…………………….5,00 YKrş/adet

Midye………………………....10,00 YKrş/Kg

1.1.26 Hayvansal Orijinli Gıda Kontrolünde, İşletmelerde Veteriner Hekim Çalıştırılması Desteği:

Akredite veteriner hekim çalıştırılması için Bakanlıkça illerinde belirlenen mezbaha ve kombinalarda çalışmak için

müracaat eden akredite veteriner hekimler arasından il müdürlüklerince kurulan komisyon marifetiyle sözleşme

yapacak veteriner hekimler belirlenir.

Sözleşme yapan veteriner hekim mezbaha veya kombinanın günlük çalışma süresi içerisinde burada bulunmak

zorundadır. Haftalık çalışma süresi kırk saattir. Mezbaha veya kombinadaki çalışma süresi bu süreden az ise geri

kalan süre il veya ilçe müdürlüklerinde tamamlanır.

Kamu kurum ve kuruluşlarına ait mezbaha ve kombinalarda Bakanlıkla sözleşme yapmış akredite veteriner hekim

çalıştırılamaz.

Büyükbaş hayvan başına…………………….1,25 YTL

Küçükbaş hayvan başına…………………….0,30 YTL

Devekuşu hayvan başına…………………….1,00 YTL

1000 adet tavuk için…………………………..2,00 YTL

500 adet çıkma tavuk için……………………2,00 YTL

1000 adet hindi için………………………….12,50 YTL

Tavşan hayvan başına………………………..0,15 YTL

Bir veteriner hekime aylık yapılacak destekleme miktarı 750 YTL’den az, 3.000 YTL’ den fazla olamaz.

1.1.27 SÖZLEŞMELİ BESİCİLİĞİN DESTEKLENMESİ: (TARET Projesi)....(1 YTL/kg)

Adıyaman, Ağrı, Ardahan, Artvin, Batman, Bayburt, Bingöl, Bitlis, Diyarbakır, Elazığ, Erzincan, Erzurum, Gaziantep,

Gümüşhane, Hakkari, Iğdır, Kars, Kahramanmaraş, Kilis, Malatya, Mardin, Muş, Siirt, Sivas, Şanlıurfa, Şırnak,

Tunceli, Van illerindeki yetiştiricileri kapsar. Et ve Balık Kurumunun kombinalarında kesim yapılarak kaçak ve

kontrolsüz kesimlerin önlenmesini, sağlıklı ve güvenilir ürünler elde edilmesini amaçlamaktadır.

Destekleme Primi ödemesi, Tarım Kredi Kooperatifleri ile sözleşme yapmış, EBK kombinalarında kesilen Kültür ırkı,

Kültür ırkı melezi, Yerli ırk olan en fazla 3 yaşında, besi kondisyonları asgari % 55 randımanlı en az 190 kilogram ve

üstü karkas ağırlığına ulaşmış büyükbaş sığır cinsi erkek hayvanların karkas kilogramı üzerinden yapılır.

Sözleşmeli Yetiştiriciler, kesim öncesi kesime getirilen hayvanlarla ilgili olarak; Veteriner Sağlık Raporu ve/veya

Menşei Şahadetnamesi ile Sığır Cinsi Hayvan Pasaportu ve İşletme Tescil Belgesini EBK Kombina yetkililerine

sunmak zorundadırlar.

Destekleme Primi, karkasın tartılması sonucu bu kilograma isabet eden miktar üzerinden ödenir.

Test ve muayeneler sonucu; herhangi bir nedenle imhasına veya mecburi kesime sevk edilmesine karar verilen

hayvan ve şarta tabi olarak değerlendirilecek karkasların sahiplerine destekleme primi ödenmez.

EBK Kombinaları dışında kesilen hayvanların yetiştiricilerine herhangi bir destekleme primi ödemesi yapılmaz.

Kararname kapsamında olmayan illerdeki yetiştiricilere herhangi bir destekleme primi ödemesi yapılmaz.

Randımanı % 55’in altında kalanlar destekleme priminden yararlanamaz.

1.1.28 TARIM SİGORTALARI DESTEĞİ

2007 Yılında Tarım Sigortaları poliçe tutarının % 50’si devlet tarafından karşılanmaktadır.

Bitkisel Ürün Sigortaları: Çiftçi Kayıt Sistemine kayıtlı olmak şartıyla;

“Dolu” riski ana teminatına ek olarak, paket halinde “Fırtına, Hortum, Yangın ve Heyelan” riskleri,açık alanda

yetiştirilen meyveler için don riski teminatı yukarıdaki teminatlar ile birlikte paket halinde sigorta kapsamındadır.

Bu riskler sebebiyle meyve ve sebzelerde meydana gelen “Kalite Kaybı Zararları” sigorta kapsamındadır.

Sera Sigortaları: Örtü altı Kayıt Sistemine kayıtlı olmak şartıyla cam ve plastik seralarda;

“Dolu” riski ana teminatına ek olarak, “Fırtına, Hortum, Yangın ve Heyelan” riskleri sigorta kapsamındadır.

Süt Sığırları Hayvan Hayat Sigortası: Önsoy ve soykütüğü kayıt sistemine kayıtlı olmak şartıyla;

Genel şartlarda yazılı istisnalar dışında kalan her türlü hayvan hastalıkları, gebelik, doğum ve yavru atma, yavru

ölümü ve cerrahi müdahale,

Her türlü kazalar, yılan ve böcek sokması,

12

Zehirli çayır otları ve yeme bağlı zehirlenmeler,

Her türlü doğal afetler ve güneş çarpmaları,

Yangın ve infilak sebebiyle meydana gelen ölüm ve mecburi kesimler,

sigorta kapsamındadır.

Kümes Hayvanları Hayat Sigortası:

Kapalı sistemde üretim yapan biyo-güvenlik ve hijyen tedbirlerini almış tesislerde yetiştirilen kümes hayvanları için;

· Genel şartlarda yazılı istisnalar dışında kalan her türlü kanatlı hayvan hastalıkları,

· Her türlü kazalar ve zehirlenmeler,

· Her türlü doğal afetler,

· Yangın ve infilak sebebiyle meydana gelen ölümler, zorunlu öldürme ve zorunlu kestirme riskleri sigorta

kapsamındadır.

Su Ürünleri Sigortası:

Su ürünleri kayıt sistemine kayıtlı olmak şartıyla denizlerde ve iç sularda yetiştirilen su ürünlerinde;

· Her türlü hastalıklar,

· Yetiştiricinin kontrolü dışındaki kirlenme ve zehirlenmeler,

· Alg patlaması,

· Her türlü doğal afet,

· Kazalar,

· Predatörler

nedenlerinden dolayı meydana gelen ölümler sigorta kapsamındadır.

1.1.29 TARIM REFOMU UYGULAMA PROJESİ (ARIP)

ÇEVRE AMAÇLI TARIMSAL ARAZİLERİN KORUNMASI (ÇATAK)

Uygulama İlleri: Karaman, Kayseri, Konya, Kırşehir, Nevşehir

1. Kategori:

Erozyonla mücadele (setleme, canlı veya cansız perdeleme, ideal sürüm tekniğinin uygulanması ve/veya

koruma amaçlı boş bırakma),

Arazinin ıslah edilmesi,

Drenaj,

Taş toplama

2. Kategori:

Uygun sulama tekniklerinin kullanımı

Kontrollü ilaç, gübre ve hormon kullanımı

Organik, yeşil, ahır gübresi, kompost vb. kullanımı

Organik ve iyi tarım uygulamaları

3. Kategori:

Daimi bitki örtüsü oluşturulması

Yeni çayır-mera tesisi ve/veya iyileştirilmesi

Aşırı otlatmanın engellenmesi

Yem bitkileri yetiştirilmesi

Mevcut üretimden vazgeçerek talep edilen kategorideki uygulamalardan 2 veya daha fazlasını tekniğine uygun

şekilde tatbik eden üreticilere 1. ve 3. kategori için dekar başına yılda bir defa olmak üzere 3 yıl süre ile 40 ABD

Doları, 2. kategori için 90 ABD Doları destek sağlanır.

ALTERNATİF ÜRÜN DESTEĞİ

Tütün üretiminden vazgeçip alternatif ürün yetiştiren üreticilerin desteklenmesine dair Adıyaman, Bingöl, Batman,

Bitlis, Diyarbakır, Hakkâri, Malatya, Mardin, Muş, Siirt ve Van illerinde uygulanmaktadır.

Ödemeler, 2001 ürün yılı için kota sahibi olan ve daha önce Alternatif Ürün Programından yararlanan üreticiler

hariç, 2007 yılında tütün üretiminden vazgeçerek alternatif ürün ekimini/ dikimini tercih eden üreticilere yapılır.

Tütün:

Alternatif ürün ekimi/dikimi……………..80 ABD $/da

13

1. ÇAY DESTEĞİ

Yaş çay ürünü destekleme priminden 15/12/1993 tarihli ve 93/5096 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı gereği

ruhsatlandırılmış çay tarım alanlarında yaş çay üreten kamu ve/veya özel sektörde cüzdan sahibi olan ruhsatlı

üreticiler faydalanır.

Çay Primi (2007 yılı ürünü)……………….9,00 YKrş/Kg

Çay Budama Tazminatı …………………. (http://rega.basbakanlik.gov.tr/eskiler/2004/08/20040827.htm#4)

2. KIRSAL KALKINMA DESTEKLEMELERİ

1.1.30 KIRSAL KALKINMA YATIRIMLARININ DESTEKLENMESİ PROGRAMI (KKYDP):

Adana, Afyonkarahisar, Ağrı, Aksaray, Amasya, Ankara, Antalya, Aydın, Balıkesir, Bartın, Bayburt, Bilecik,

Bingöl, Bitlis, Bursa, Çankırı, Çorum, Diyarbakır, Düzce, Edirne, Elazığ, Erzincan, Erzurum, Eskişehir,

Gaziantep, Giresun, Hakkari, Iğdır, Isparta, İçel, İstanbul, İzmir, K.Maraş, Karabük, Kars, Kastamonu,

Kayseri, Kırıkkale, Kırklareli, Kırşehir, Kilis, Kocaeli, Kütahya, Manisa, Mardin, Muğla, Muş, Nevşehir, Ordu,

Osmaniye, Sakarya, Samsun, Siirt, Sinop, Sivas, Şanlıurfa, Şırnak, Tekirdağ, Trabzon, Tunceli, Uşak, Van,

Yalova, Yozgat ve Zonguldak illerini kapsar.

Program çerçevesinde tarıma dayalı yatırımların desteklenmesi alt programı aşağıdaki yatırım konularını kapsar.

Ekonomik yatırımlar destekleme alt programı:

Tarımsal ürünlerin işlenmesi, depolanması, ambalajlanması ve paketlenmesine yönelik yeni yatırım tesislerin

yapımı,

Tarımsal ürünlerin işlenmesi, depolanması, ambalajlanması ve paketlenmesine yönelik faaliyette bulunan mevcut

faal olan veya olmayan tesislerin kapasite artırımı ve teknoloji yenilenmesine yönelik yatırımlar,

Tarımsal ürünlerin işlenmesi, depolanması, ambalajlanması ve paketlenmesine yönelik önceden başlamış yarım

kalmış veya kısmen yapılmış yatırımların tamamlanmasına yönelik yatırımlar,

Alternatif enerji kaynakları kullanan seraların yapımına yönelik yatırımlar için bireysel ve grup başvuruları kabul

edilir.

Basınçlı sulama tesislerinin yapımına yönelik yatırımlar için de grup başvuruları kabul edilir.

Ekonomik yatırımlar destekleme programı çerçevesinde, bireysel başvuru tekliflerinde 50.000 YTL'nin, grup

başvuruları için ise 350.000 YTL'nin % 50'sine hibe yoluyla destek verilir. Proje toplam tutarının; bireysel başvuru

tekliflerinde 50.000 YTL'yi, grup başvuruları için ise 350.000 YTL'yi aşması durumunda, artan kısma ait işlerin proje

sahiplerince ayni ve/veya nakit katkı olarak finanse edilmesi ve yatırım süresi içerisinde tamamlanması gerekir.

b) Tarımsal altyapı yatırımlarını destekleme alt programı:

Tarımsal alt yapı yatırımlarını destekleme programı kapsamında mevcut sulama tesislerinin basınçlı sulama tesisine

dönüştürülmesine yönelik iyileştirme ve geliştirme yatırımları desteklenmektedir.

Mevcut su kaynağından suyun alınması amacıyla tesis edilecek sulama yapıları ve yeraltı su Proje toplam tutarının;

400.000 YTL'yi aşması durumunda, artan kısma ait işlerin proje sahiplerince ayni ve/veya nakdi katkı olarak finanse

edilmesi ve yatırım süresi içerisinde tamamlanması gerekir. kaynaklarının kullanılması amacıyla suyun

çıkarılmasına yönelik kuyu açılması işleri için projeler ve yeni sulama tesisi yapımı projeleri kapsam dışındadır.

Mevcut sulama tesislerinin basınçlı toplu sulama sistemlerine dönüştürülmesi amacıyla, tarla içi tesislerin inşası ve

tarla içi ekipman alımları kapsam dışındadır.

Tarımsal altyapı yatırımı kapsamında proje başvurusu yapılacak mevcut sulama tesislerinin rehabilitasyonuna

yönelik yatırım proje tekliflerinin, köy halkının çoğunluğuna hizmet götürmesi amaçlanmalıdır.

Mevcut sulama tesislerinin basınçlı toplu sulama tesisine dönüştürülmesine yönelik yatırım proje tekliflerinde, hibeye

esas toplam proje tutarı 400.000 YTL olup, hibeye esas proje toplam tutarının %75'ine hibe yoluyla destek verilir.

Proje toplam tutarının; 400.000 YTL'yi aşması durumunda, artan kısma ait işlerin proje sahiplerince ayni ve/veya

nakdi katkı olarak finanse edilmesi ve yatırım süresi içerisinde tamamlanması gerekir.

14

1.1.31 KÖYBAZLI KATILIMCI YATIRIM PROGRAMI (KBKYP):

Adıyaman, Ardahan, Artvin, Batman, Bolu, Burdur, Çanakkale, Denizli, Gümüşhane, Hatay, Karaman, Konya,

Malatya, Niğde, Rize ve Tokat illerinde uygulanmaktadır. Program çerçevesinde tarıma dayalı yatırımların

desteklenmesi alt programı, aşağıdaki yatırım konularını kapsar.

a) Ekonomik yatırımlar destekleme alt programı:

Tarımsal ürünlerin işlenmesi, depolanması, ambalajlanması ve paketlenmesine yönelik yeni yatırım tesislerin

yapımı,

Tarımsal ürünlerin işlenmesi, depolanması, ambalajlanması ve paketlenmesine yönelik faaliyette bulunan mevcut

faal olan veya faal olmayan tesislerin kapasite artırımı ve teknoloji yenilenmesine yönelik yatırımlar,

Tarımsal ürünlerin işlenmesi, depolanması, ambalajlanması ve paketlenmesine yönelik önceden başlamış, yarım

kalmış veya kısmen yapılmış yatırımların tamamlanmasına yönelik yatırımlar,

Alternatif enerji kaynakları kullanan seraların yapımına yönelik yatırımlar için bireysel ve grup başvuruları kabul

edilir.

Ekonomik yatırımlar destekleme programı proje tekliflerinde hibeye esas toplam proje tutarı, bireysel başvuru

tekliflerinde 50.000 YTL'yi, grup başvuruları için ise 350.000 YTL'yi geçemez. Hibeye esas proje toplam tutarının

%50’sine hibe yoluyla destek verilir. Proje toplam tutarının; bireysel başvuru tekliflerinde 50.000 YTL'yi grup

başvuruları için ise 350.000 YTL'yi aşması durumunda, artan kısmın proje sahiplerince ayni ve/veya nakit katkı

olarak finanse edilmesi ve yatırım süresi içinde tamamlanması gerekir.

b) Tarımsal alt yapı yatırımlarını destekleme alt programı.

Programı kapsamında, sadece şebekesi olan mevcut sulama tesislerinin basınçlı toplu sulama tesisine

dönüştürülmesine yönelik iyileştirme ve geliştirme yatırımları için yapılacak başvurular kabul edilir. Yeni sulama

şebekelerinin yapılmasına yönelik tekliflere destek verilmez.

Tarımsal alt yapı yatırımı kapsamında proje başvurusu yapılacak mevcut sulama tesislerinin rehabilitasyonuna

yönelik yatırım proje tekliflerinin, köy halkının çoğunluğuna hizmet götürmesi amaçlanır ve Devlet Su İşleri Genel

Müdürlüğünden gerekli izin alınır.

Mevcut sulama tesislerinin basınçlı toplu sulama tesisine dönüştürülmesine yönelik yatırım proje tekliflerinde, hibeye

esas toplam proje tutarı 400.000 YTL'yi geçemez. Hibeye esas proje toplam tutarının %75’ine hibe yoluyla destek

verilir. Proje toplam tutarının; 400.000 YTL'yi aşması durumunda, artan kısmın proje sahiplerince ayni katkı olarak

finanse edilmesi ve yatırım süresi içinde tamamlanması gerekir.

1.1.32 KÖY BAZLI KATILIMCI YATIRIM PROGRAMI MAKİNE VE EKİPMAN ALIMLARININ DESTEKLENMESİ

Yeni işlemesiz tarım makineleri, yeni balya ve silaj makinesi, yeni soğuk hava tesisatlı taşıma aracı alımlarına

yönelik projeler,

Basınçlı sulama sistemi için gerekli parsel içi yeni mal alımlarına yönelik projeler

bu program çerçevesinde desteklenmektedir.

Makine ve Ekipman Alımlarının Desteklenmesi Programı çerçevesinde, başvuruları kabul edilen proje sahipleri ile il

müdürlüğü arasında hibe sözleşmesinin imzalanmasından sonra, mal alımları en fazla 3 (üç) ayda, bu süre içinde

kalmak kaydıyla proje sahiplerinin yüklenicilerle yapacağı sözleşmelerden sonra ise en fazla 2 (iki) ayda

tamamlanır.

Kabul edilen proje başvurularında, makine alım tutarının %50’sine hibe yoluyla destek verilir. Mal alım bedelleri

başvuru başına, gerçek kişilere ait başvuru tekliflerinde 50.000 Yeni Türk Lirasını, tüzel kişilere ait başvurular için

ise 100.000 Yeni Türk Lirasını geçemez. Bu alımlarda ayni katkı kullanılmaz.

15

2. TARIM VE KÖYİŞLERİ

BAKANLIĞI HARİCİNDEKİ

KURUM VEKURULUŞLAR

16

2.1 KOSGEB

2.1.1 KAYITLI ELEMAN İSTİHDAMI DESTEK KREDİSİ

Bu Desteğin Amacı ve Kapsamı

Kayıt içi istihdamın teşviki için uygun koşullarda finansal destek sağlamak için hazırlanmıştır.

Bu Destekten Beklenen Yararlar

KOBİ’lerin uluslararası düzeyde rekabet etmelerinin, ihracata yönelmelerinin, kalite ve üretim artışlarının

sağlanması.

Bu Destekten Kimler Yararlanabilir?

Destek Kredisi, KOSGEB “KOBİ Beyannamesi ve Yararlanıcı Durum Tespit Formu”nu (YDTF) doldurmuş ve

onaylanmış KOBİ’ler içinden Asgari % 50’si Küçük Ölçekli İşletmeler, (1-49 çalışanı olan), % 40’ı “Kalkınmada

Öncelikli Yöre” ve %60’ı “Normal Yöre ve Gelişmiş Yöre”de yer alan işletmelere kullandırılacaktır.

Destek Oranı ve Üst Limiti Nedir?

KREDİ TUTARI

Her bir elemanın istihdamına karşılık 20.000. YTL (Azami 100.000 YTL. 5 istihdam için) destek kredisinden

yararlanabileceklerdir.

KREDİNİN VADESİ

Kayıtlı Eleman İstihdamı Destek Kredisi'nin vadesi 18 aydır.

GERİ ÖDEME

Kredi vadesi süresince altışar aylık eşit taksitler halinde üç eşit taksitte ödenir.

BAŞVURU EVRAKLARI

• İstihdam taahhütnamesi, işletmenin SSK ve BAĞ-KUR borcu olmadığına veya 5458 sayılı yasa kapsamında

borcunu yeniden yapılandırdığına dair belge,

• Yeni istihdam edilecek personelin İŞKUR İşsizlik Kayıt Belgesi,

• Yeni istihdam edilecek personele ait onaylı SSK hizmet dökümü,

• Yeni istihdam edilecek personelin SSK İşe Giriş Bildirgeleri,

• KOBİ’ ye ait son 6 aylık SSK bildirgesi,

• Yeni istihdam edilecek personele ait nüfus cüzdanı sureti ve TC Kimlik Numarası.

Bilgi Almak ve Destek Başvurusu İçin

(Bilgi ve Başvuru İçin) Halk Bankası, Vakıflar Bankası, Ziraat Bankası, (Bilgi İçin) KOSGEB KOBİ Kredi Yönetimi ve

İzleme Merkez Müdürlüğü

2.1.2 KOBİ İHRACAT DESTEK KREDİSİ

Bu Desteğin Amacı ve Kapsamı

KOBİ’lerin ihracata yönelmelerini sağlamak

Bu Destekten Beklenen Yararlar

Yeni ihracatçıların kazandırılması, uluslararası rekabet gücünün artırılması ve marka oluşturulması, ihracat

maliyetlerindeki finansman yüklerinin azaltılması, yeni yatırım, üretim, istihdam oluşturulması ve KOBİ’lerin ihracata

yönelmelerini sağlamak amacıyla hazırlanmıştır.

Bu Destekten Kimler Yararlanabilir?

Destek Kredisi, KOSGEB “KOBİ Beyannamesi ve Yararlanıcı Durum Tespit Formu”nu (YDTF) doldurmuş ve

onaylanmış KOBİ’ler içinden, kambiyo mevzuatına göre döviz kredisi kullanma ehliyetine sahip, ürettiği malları ihraç

eden veya ihracat kayıtlı satış yapan ve kredi süreci içerisinde ihracat taahhüdünde bulunan KOBİ’leri kapsar.

Destek Oranı ve Üst Limiti Nedir?

KREDİ TUTARI

Her bir KOBİ için üst limiti 100.000 USD karşılığı YTL'dir.

KREDİ’NİN VADESİ

KOBİ İhracat Destek Kredisinin vadesi 6 aydır.

GERİ ÖDEME

Kredinin kullanıldığı tarihten itibaren, 6.ayın sonunda defaten (alınan kredi tutarının tamamı bir defada) geri

ödenecektir. İhracat taahhüdünün kapatma işlemleri Kambiyo Mevzuatına tabiidir.

17

BAŞVURU EVRAKLARI

• İşletmenin SSK ve BAĞ-KUR borcu olmadığına veya 5458 sayılı yasa kapsamında borcunu yeniden

yapılandırdığına dair belge,

• İhracat taahhütnamesi, krediye konu olan malın ihracatçısının farklı olması durumunda alınacak muvaffakatname,

• İmza sirküleri,

• İhracat faturası,

• Gümrük beyannamesi aslı.

Bilgi Almak ve Destek Başvurusu İçin

(Bilgi ve Başvuru İçin) Halk Bankası, Vakıflar Bankası, Ziraat Bankası, (Bilgi İçin) KOSGEB KOBİ Kredi Yönetimi ve

İzleme Merkez Müdürlüğü

2.1.3 GIDA SEKTÖRÜ MAKİNE –TEÇHİZAT ALIMI DESTEK KREDİSİ

Bu Desteğin Amacı ve Kapsamı

Gıda Sektöründe faaliyet gösteren işletmeler için Makine-Teçhizat alımına Kredi Desteği verilmesi.

Bu Destekten Beklenen Yararlar

Yurt içi/yurt dışı rekabet kapasitelerinin artırılması ve yeni üretim teknolojilerine ulaşmalarını sağlayacak Makine-

Teçhizat alımlarının desteklenmesi.

Bu Destekten Kimler Yararlanabilir?

Destek Kredisi, KOSGEB “KOBİ Beyannamesi ve Yararlanıcı Durum Tespit Formu”nu (YDTF) doldurmuş ve

onaylanmış KOBİ’ler içinden, asgari % 40’ı küçük ölçekli işletmelere (1-49 çalışanı olan ve yıllık net satış hasılatı 5

Milyon YTL’yi aşmayan), kullandırılacak olup, bu hususların izlenmesi ve denetimi KOSGEB’in sorumluluğundadır %

40’ı “Kalkınmada Öncelikli Yöre”lere %60’ı “Normal Yöre ve Gelişmiş Yöre”ye, KOSGEB tarafından belirlenerek

sisteme girilen iller bazında kotalar dikkate alınarak kullandırılacaktır.

Destek Oranı ve Üst Limiti Nedir?

KREDİ TUTARI

Her bir KOBİ için azami limit, 125.000.-YTL’dir.

KREDİNİN VADESİ

Gıda Sektörü Makine –Teçhizat Alımı Destek Kredisi’nin vadesi toplam 24 aydır.

GERİ ÖDEME

İlk 12 ay geri ödemesiz ve ilk taksit 12. ayın sonunda ödenmek üzere 6 aylık dönemlerde (12., 18. ve 24. aylarda) 3

eşit taksit halinde geri ödemelidir.

MAKİNE/TEÇHİZAT’IN NİTELİĞİ

Yerli ve ithal bütün Makine Teçhizat için satın alındığı yıl veya bir önceki yıl üretilmiş ve kullanılmamış (yeni) olması

şartı aranacaktır. Hiçbir surette kullanılmış makine-teçhizata destek verilmeyecektir.

BAŞVURU EVRAKLARI

• Fatura Aslı

• İrsaliye

İSTENECEK BELGELER

Bankanın KOBİ’den KOSGEB adına isteyeceği belgeler;

a) Yerli Mallarda

• Tedarikçi Ticaret Sicil Gazetesi

• Garanti Belgesi

• Kullanma Kılavuzu

• Broşür-Katalog

b) İthal Mallarda

• Gümrük Beyannamesi

• Garanti Belgesi

• Kullanma Kılavuzu

• Broşür-Katalog

Kredi, kesin satış faturasının ibraz edilmesini takiben tedarikçi firma/firmalara bir defada, defaten, ödenir.

18

Bilgi Almak ve Destek Başvurusu İçin

*** Bu kredi desteğinin uygulaması 27.07.2007 tarihinde başlamıştır. (Bilgi ve Başvuru İçin) Halk Bankası, Vakıflar

Bankası, Ziraat Bankası, (Bilgi İçin) KOSGEB KOBİ Kredi Yönetimi ve İzleme Merkez Müdürlüğü

2.1.4 DERİ SEKTÖRÜ OSB’YE TAŞINMA DESTEK KREDİSİ

Bu Desteğin Amacı ve Kapsamı

Deri Sanayinde faaliyet gösteren işletmelerin OSB dışındaki üretim faaliyetlerini sona erdirip, kredi vadesi içinde

OSB içindeki tahsisli yerlerine taşınmalarını ve üretime başlamalarını desteklemek.

Bu Destekten Beklenen Yararlar

OSB içindeki tahsisli yerlerine taşınarak çevreye daha az zarar vermeleri ve Organize Sanayi Bölgesinde olmanın

getirdiği avantajlar.

Bu Destekten Kimler Yararlanabilir?

KOSGEB KOBİ Beyannamesi ve Yararlanıcı Durum Tespit Formu (YDTF) doldurmuş ve onaylanmış “Deri

Sanayinde” faaliyet gösteren işletmelerden, OSB dışındaki üretim faaliyetlerini sona erdirip OSB içindeki tahsisli

yerlerine taşınarak üretime OSB’de başlamayı ve sürdürmeyi taahhüt edenleri kapsar.

Destek Oranı ve Üst Limiti Nedir?

KREDİ TUTARI

Her bir KOBİ için azami limit 125.000.-YTL'dir

KREDİ’NİN VADESİ

Deri Sektörü OSB'ye Taşınma Destek Kredisi'nin vadesi toplam 24 aydır.

GERİ ÖDEME

İlk 12 ay geri ödemesiz ve ilk taksit 12. ayın sonunda ödenmek üzere 6 aylık dönemlerde (12., 18. ve 24. aylarda) 3

eşit taksit halinde geri ödenmek kaydı ile vadelidir.

BAŞVURU EVRAKLARI

• İşletmenin SSK ve BAĞ-KUR borcu olmadığına veya 5458 sayılı yasa kapsamında borcunu yeniden

yapılandırdığına dair belge,

• İşletmenin OSB'de adına tahsisli yeri olduğuna ve burada üretim yapmadığına dair OSB Müdürlüğünden alınacak

belge,

• Üretim faaliyetini OSB dışında sürdürdüğüne dair belge, (Belediyeden veya Valilikten)

• OSB’ne belirlenen süre içerisinde taşınacağına dair Taahhütname.

Bilgi Almak ve Destek Başvurusu İçin

*** Bu kredi desteğinin uygulaması 13.07.2007tarihinde başlamıştır. (Bilgi ve Başvuru İçin) Halk Bankası,

Vakıflar Bankası, Ziraat Bankası, ( Bilgi İçin) KOSGEB KOBİ Kredi Yönetimi ve İzleme Merkez Müdürlüğü

19

2.2 Dış Ticaret Müsteşarlığı

İhracatı Geliştirme Etüd Merkezi (İGEME)

Pazar Araştırması ve Pazarlama Desteği Hakkında Tebliğ”in Desteklenecek faaliyetler bölümünde belirtilen 4 farklı

faaliyet destek kapsamındadır. Bu bağlamda şirketler ve/veya SDŞ (Sektörel Dış Ticaret Şirketleri) için aşağıdaki

destekler mevcuttur.

a) Ürünleri ve/veya sektörleriyle ilgili olarak gerçekleştirilen pazar araştırması projeleri,

b) Yurt dışına yönelik pazarlama stratejileri ve eylem planlarının oluşturulabilmesi amacıyla Müsteşarlıkça uygun

görülen pazar araştırması hizmeti veren kurum ve/veya kuruluşlardan satın alacakları pazar araştırması raporları ve

istatistikler,

c) Müsteşarlık tarafından koordine edilen ve tek bir sektör bazında gerçekleştirilen sektörel nitelikli ticaret heyeti

programlarına iştirak,

ç) Ürünlerinin yurt dışına yönelik olarak elektronik ortamda pazarlanabilmesi amacıyla Müsteşarlıkça uygun

görülen ve nihai tüketiciye yönelik olmayan e-ticaret sitelerine üyelik giderleri desteklenmektedir.

İnternet adresi: www.igeme.gov.tr

e-posta: igeme@igeme.gov.tr

Adres: Mithatpaşa Cad. No:60, 06420 Kızılay / Ankara

Tel : (312) 417 2223

Faks: (312) 417 2233

20

2.3 ENERJİ VE TABİİ KAYNAKLAR BAKANLIĞI

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı’nın tarımsal alan ve yatırımlarında vermiş olduğu destek ve kolaylıklar

4628 sayılı “Elektrik Piyasası Kanunu”, 5346 sayılı “Yenilenebilir Enerji Kanunu”, 5627 sayılı “Enerji Verimliliği

Kanunu” ve 5015 sayılı “Petrol Kanunu“ çerçevesinde sağlanmaktadır.

Tarımsal alanda yenilenebilir enerji kaynaklarından (biyodizel, biyoetanol, biyogaz, vb.) elektrik enerjisi

üretilebilmesi için EPDK tarafından üretim lisansı alınması gerekmektedir. Kendi tüketimi için üretim yapacakların bu

lisansı alması gerekli değildir. Ancak fazla üretimin ortak elektrik hattına aktarımı için 4628 sayılı kanun

çerçevesinde EPDK’den perakende satış lisans belgesi alması gerekmektedir.

Yenilenebilir enerji kaynaklarından üretilen elektrik enerjisinin iç piyasada ve uluslararası piyasalarda alım

ve satımında kaynak türünün belirlenmesi ve takibi için üretim lisansı sahibi tüzel kişiye EPDK tarafından

"Yenilenebilir Enerji Kaynak Belgesi" (YEK Belgesi) verilir.

Yenilenebilir enerji kaynaklarını kullanarak sadece kendi ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla olması durumunda

5346 sayılı “Yenilenebilir Enerji Kaynaklarının Elektrik Enerjisi Üretimi Amaçlı Kullanımına İlişkin Kanun” göre azami 1000

(bin) kilovatlık kurulu güce sahip izole elektrik üretim tesisi ve şebeke destekli elektrik üretim tesisi kuran gerçek ve

tüzel kişilerden kesin projesi, planlaması, master planı, ön incelemesi veya ilk etüdü DSİ veya EİE tarafından

hazırlanan projeler için hizmet bedelleri alınmaz.

5627 sayılı “Enerji Verimliliği Kanunu” ile yalnızca kendi ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla; yenilenebilir enerji

kaynaklarına dayalı, kurulu gücü azami 200 (ikiyüz) kilovatlık üretim tesisi ile mikro kojenerasyon tesisi kuran gerçek

ve tüzel kişiler, lisans alma ve şirket kurma yükümlülüğünden muaf tutulmaktadır.

Aynı kanunda “Orman veya Hazine’nin özel mülkiyetinde veya devletin hüküm ve tasarrufu altında bulunan

her türlü taşınmazın bu kanun kapsamındaki yenilenebilir enerji kaynaklarından elektrik enerjisi üretimi yapmak

amacıyla kullanılması halinde tesis, ulaşım yolları ve şebekeye bağlantı noktasına kadarki enerji nakil hattı için

kullanılacak arazilere ilişkin olarak Çevre ve Orman Bakanlığı veya Maliye Bakanlığı tarafından bedeli karşılığında

izin verilir, kiralama yapılır, irtifak hakkı tesis edilir veya kullanma izni verilir. 2011 yılı sonuna kadar devreye alınacak

bu tesislerden ulaşım yollarından ve şebekeye bağlantı noktasına kadar enerji nakil hatlarından yatırım ve işletme

dönemlerinin ilk on yılında izin, kira, irtifak hakkı ve kullanma izni bedellerine %85 (seksenbeş) indirim uygulanır.

Orman arazilerinde ORKÖY ve Ağaçlandırma Özel Ödenek Gelirleri alınmaz." ifadesi ile yenilenebilir enerji

kaynaklarından elektrik üretimi yapanlar için Bakanlık bazı avantajlar sağlanmaktadır. Söz konusu arazi hazine

arazisi ise herhangi bir bedel istenmeden enerji üretimine tahsis edilmektedir.

Bakanlık, üretilen elektrik için alım garantisi vermekte ve üretilen elektriğin kilovatını 5,5 (beş buçuk)

Avrosentten satın almakta, alımda ve hat bağlamada öncelik sağlamaktadır.

Bakanlık, yenilenebilir enerji kaynaklarından elektrik üretimi yatırımlarının daha kolay yapılabilmesi için

Sanayi Kalkınma Bankası aracılığı ile Dünya Bankası'ndan 250 milyon ABD dolarlık kredi temin edilmiş ve

yatırımların gerçekleştirilmesi için bu kredi öncelik hidrolik ve rüzgar enerjisinde olmak üzere kullandırılmaktadır.

21

2.4 ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI

1- Çevre Etki Değerlendirme Raporları; ÇEVRESEL ETKİ DEĞERLENDİRMESİ VE PLANLAMA GENEL

MÜDÜRLÜĞÜ’nün koordinasyonu ve denetimi altında yürütülmektedir. Tarımsal alanda yapılacak yatırım ve

tesisler ÇED Yönetmeliğine tabidir ve ÇED Raporu alınması gerekmektedir.

ÇED Raporu: Gerçekleştirmeyi planladıkları faaliyetleri sonucu, çevre sorunlarına yol açabilecek kurum, kuruluş ve

işletmelerin çevreye yapabileceği bütün olumsuz etkileri göz önünde bulundurularak, çevre kirlenmesine sebep

olabilecek artık ve atıkların ne şekilde zararsız hale getirileceğini ve bu hususta alınacak tedbirleri belirten rapordur.

ÇED Yönetmeliğine göre ÇED Raporuna tabi kurum, kuruluş ve işletmeler özelliklerine göre iki gruba ayrılmıştır. I.

grupta yönetmeliğin EK-1 listesinde yer alan veya Bakanlıkça "ÇED Gerekli"dir kararı verilen bir proje için özel bir

formata göre hazırlanacak ÇED Raporu yer alır.

II. grupta ise, yönetmeliğin EK-2 listesinde yer alan projelere ÇED uygulanmasının gerekli olup olmadığının

belirlenmesi amacıyla, proje sahibi bir dilekçe ekinde Ek-IV’e göre hazırlayacağı üç adet Proje tanıtım dosyası ve

eklerinde yer alan bilgi ve belgelerin doğru olduğunu belirtir taahhüt yazısını ve imza sirkülerini Bakanlığa sunar.

Bakanlık, proje için hazırlanan proje tanıtım dosyasını Ek-IV'de yer alan kriterler çerçevesinde toplam 25 (yirmi beş)

işgünü içinde inceler. Dosya kapsamındaki bilgi ve belgelerde eksikliklerin bulunması halinde bunların

tamamlanmasını proje sahibinden ister. Bu süreç sonucunda “ÇED Gerekli" veya "ÇED Gerekli Değildir" kararı

verilir. ÇED gerekli değildir kararı alınan faaliyetler için 5 (beş) iş günü askıda ilan ve halkın bilgilendirilmesi yapılır

ve 5 (beş) yıl içinde yatırıma başlanmalıdır.

ÇED Raporu hazırlanması gerektiren faaliyetler için; Bakanlık, planlanan faaliyetin belirtilen yerde

gerçekleştirilmesinin mevzuat açısından uygun olup olmadığına, ilgili kamu kurum ve kuruluşlar nezdinde yapacağı

araştırma sonucunda karar verir. EK-1 listesinde yer alan faaliyetler için proje tanıtım dosyasının uygunluğu, halkın

katılımıyla oluşturulan özel format yatırımcıya verilir ve bunun sonucunda hazırlanan ÇED Raporu Bakanlığa

sunulur. EK-2 listesinde yer alan faaliyetler için ÇED gerekli kararı verilmişse, ÇED prosedürü uygulanır.

ÇED gerektiren faaliyetler için hazırlanan proje tanıtım dosyası Bakanlığa sunulur. Bakanlıkça uygunluk

yönünden incelenir ve İnceleme Değerlendirme Komisyonu (İDK) kurulur. İDK Genel Değerlendirme Toplantısı ilgili

kurum ve kuruluş temsilcileri Bakanlık yetkileri ile proje sahibi ve/veya temsilcilerinden oluşur. Komisyonun kapsam

belirleme toplantısından önce, halkı yatırım hakkında bilgilendirmek, projeye ilişkin görüş ve önerilerini almak üzere

proje sahibi tarafından projenin gerçekleştirileceği yerde Bakanlık ile mutabakat sağlanarak belirlenen tarihte, Halkın

Katılımı Toplantısı düzenlenir. Çevresel Etki Değerlendirmesi sürecinden önce proje sahibi tarafından, halkı

bilgilendirmek amacıyla anket, seminer vb. çalışmalar yapılabilir. Komisyon çalışmalarından önce halkın katılımı

sağlanmış olur. Komisyon tarafından projeye ilişkin olarak hazırlanacak olan ÇED Raporunun formatı belirlenir.

Halkın Katılımı Toplantısındaki görüş ve öneriler de dikkate alınarak özel format ile Çevresel Etki Değerlendirmesi

Raporunu hazırlayacak çalışma grubu belirlenir. Halkın Katılımı, Bilgilenme, Kapsam Belirleme ve Özel Format

verme işlemleri, 12 (on iki) işgünü içerisinde tamamlanır.

Özel formata uygun olduğu tespit edilen Çevresel Etki Değerlendirmesi Raporu, proje sahibi tarafından

yeterli sayıda çoğaltılarak Bakanlığa sunulur. Bakanlık, Çevresel Etki Değerlendirmesi Raporunu incelemek ve

değerlendirmek üzere yapılacak toplantının tarihini ve yerini belirten bir yazı ekinde raporu komisyon üyelerine

gönderir.

Çevresel Etki Değerlendirmesi Raporunu incelemek isteyenler, Bakanlık merkezinde veya İl Çevre ve

Orman Müdürlüğü'nde duyuru tarihinden itibaren raporu inceleyerek proje hakkında Bakanlığa veya Valiliğe görüş

bildirebilirler. Valiliğe bildirilen görüşler Bakanlığa iletilir. Bu görüşler komisyon tarafından dikkate alınır. İnceleme,

değerlendirme sürecinin tamamlanmasından sonra bildirilen görüşler dikkate alınmaz.

Komisyon Çevresel Etki Değerlendirmesi Raporunu, ilk inceleme değerlendirme toplantısından sonraki 10

(on) işgünü içinde inceler ve değerlendirir. Komisyonun

değerlendirmeleri, üyeler tarafından imzalanmış bir tutanakla tespit edilir.

Nihai ÇED Raporu ile diğer belgelerin Bakanlığa sunulmasının ardından, inceleme Değerlendirme

Komisyonu'nun Rapor hakkındaki kararını esas alarak, Bakanlık "ÇED Olumlu Karan" veya "ÇED Olumsuz Karan"

verir. 5 iş günü askıda ilan edilir ve 5 yıl içerisinde yatırıma başlanmalıdır.

EK-1 listesine tabi projeleri için:

ÇED sürecinde yapılmakta olan bilgilendirme ve kapsamlaştırma toplantısı birleştirilerek tek toplantı haline

getirilmiştir. ÇED süresi 35 (otuzbeş) gündür. ÇED raporunun hazırlayanlar için yeterlik uygulaması

getirilmiştir.

22

EK-2 listesine tabi projeler için:

ÇED ön araştırmasına tabi olarak bilinen projeler EK-II listesine tabi projeler olarak değiştirilmiştir. Halkın

bilgilendirme toplantıları kaldırılmıştır. EK-II listesindeki projeler için ÇED ön araştırma raporu hazırlama

yükümlülüğü kaldırılmıştır, yatırımcının sadece EK-IV’e göre proje tanıtım dosyası hazırlaması

gerekmektedir. ÇED değerlendirme süresi 25 (yirmibeş) iş günüdür.

2- Orman köylülerine sağlanan tarımsal kredi ve desteklere ilişkin uygulamalar ORKÖY GENEL

MÜDÜRLÜĞÜ denetim ve koordinasyonu altında yürütülmektedir. Kredi ve desteklemelere ilişkin kolaylıklar,

bireysel krediler ve kooperatif kredileri olmak üzere iki şekilde yürütülmektedir.

2.4.1 BİREYSEL KREDİLER:

Ağırlıklı olarak sosyal destek nitelikli olan bu krediler projeye dayalı olarak verilmektedir.

Süt ineği kredileri 2 baş inek ve azami 14.000 YTL olacak şekilde verilmektedir. İşletme kredileri, hayvan

alımları, yem bitkileri ekimi için tohum bedeli, hayvan sigortası (ilk yıl için) bu tutara dahildir. Krediler 1 yıl geri

ödemesiz yıllık %3 (üç) faizli olmak üzere 5 yıl vadelidir. Süt inekçiliğinde hayvan başına 2,5 da arazi istenmektedir.

Besi sığırcılığı kredileri 10 baş sığır ve azami 15.000 YTL olacak şekilde verilmektedir. Kredi 1 yıl ödemesiz

yıllık % 3 faiz ile 4 yıl vadelidir. Hayvan alımı, hayvan sigortası (ilk yıl için), işletme kredisi, ahır yapım veya tadilatı

bu tutara dahildir.

Koyunculuk kredilerinde 50 baş besi koyununa kadar kredi verilmektedir. Kredi üst limiti 15.000 YTL'dir, 1 yıl

ödemesiz olmak üzere yıllık % 3 faiz ile 4 yıl vadeli olarak ödeme yapılmaktadır. Süt koyunculuğunda ise 30 koyun

ve 1 koç alımına üst limit 14.000 YTL kredi verilmektedir. Kredi 1 yıl ödemesiz, yıllık % 3 faiz ile 5 yıl vadelidir.

Seracılık kredileri plastik seralar için 10.000 YTL, cam seralar için 11.000 YTL’dir. Krediler 1 yıl ödemesiz

yıllık % 3 faiz ile 4 yıl vadelidir. Azami sera alanı büyüklüğü 500m²'dir. İletme, sera yapımı ve tohum masrafları bu

kredi tutarına dahildir.

Bahçe tesisi kredileri, sertifikalı fidan kullanarak 5 da arazide kurulacak bahçe tesisi için kredi üst limiti 5.000

YTL, bodur türler için 12.000 YTL’dir. Fidan alımı, bahçe koruma önlemleri, gübreleme gibi işletme ve yatırım

giderleri krediye dahildir. Normal bahçe tesisinde 4 yıl ödemesiz yılık % 3 faiz ile 3 yıl ödemelidir. Bodur çeşitlerde

ise 3 yıl ödemesiz %3 faiz ile 6 yıl ödemelidir. Bodur çeşitlerde azami arazi miktarı 2 da ile sınırlandırılmıştır.

Bağcılık kredilerinde ise 5 dekara kadar kredi verilmektedir ve kredi miktarı azami 7.500 YTL’dir. Kredi 4 yıl

ödemesiz yılık % 3 faiz ile 3 yıllık vadeli olarak toplam 7 yılda ödenmektedir. Bağcılıkta verilecek krediler işletme ve

yatırım giderlerini de içine almaktadır.

Mantarcılık için verilecek krediler 11.000 YTL olup, krediler bina yapımı, klima alımı ve misel-kompost

alımını kapsamaktadır. Ödemeler 1 yıl ödemesiz % 3 faiz ile 4 yıl vadeli olarak yapılmaktadır.

2.4.2 KOOPERATİF KREDİLERİ:

Bakanlık tarafından verilecek krediler, orman köylerindeki kooperatiflere verilmektedir. Kooperatif aktiflerinin

%10’u oranında öz kaynak istenmektedir ve faiz oranı cari tarımsal kredi oranının 1/7’sidir.

TARIMSAL KALKINMA KOOPERATİFLERİ VE BİRLİKLERİN KREDİ YARDIMINDAN YARARLANABİLMESİ

İÇİN;

1- Kooperatif ve birliklerin, orman köylerinde kurulmuş olması, (belde ve kasaba hariç)

2- Kooperatif amaç ve ilkelerine uygun olması,

3- Yasa ve ana sözleşmede belirtilen bütün yükümlülüklerini yerine getirmiş, kanuni muhasebe defterlerini usulüne

uygun tutmuş olması,

4- En son genel kurul toplantısını yapmış, faaliyet göstereceği merkez ve sahanın genel kurulca veya ana sözleşme

ile tespit edilmiş olması,

5- Uygulanacak projenin, kooperatif genel kurulunun ve Bakanlığın onayından geçmiş olması,

23

6- Kooperatifin merkez edindiği köydeki hanelerin %51'inin kooperatifte temsil edilmesi şarttır (kooperatif Birliklerine

yapılacak yardımlarda, birliğin uygulayacağı projeye katılan kooperatiflerde de aynı şartlar aranır).

Başvuruları halinde, yukarıda belirtilen şartları sağlayan kooperatif ve birliklere; uygulamak istedikleri projelerin yıllık

programa alınarak bütçede ödenek ayrılması ve Bakanlığın onaylamasından sonra kredi verilmektedir.

KREDİLER;

- Yeni yatırım,

- Modernleştirme – İyileştirme,

- Genişletme – Yayma,

- İşletme sermayesi şeklindedir. Çevre ve Orman Bakanlığı’nca desteklenmesi uygun görülen proje konuları

aşağıda verilmiştir:

1- Tarım ve orman üretiminde kullanılan araç ve teçhizat,

2- Halıcılık tesisleri,

3- Doğal boya ve boyama tesisleri,

4- Süt toplama tesisleri,

5- Tarımsal ürünleri ambalajlama, sınıflandırma, depolama ve kıymetlendirme tesisleri

6- Yapay yem üretim tesisleri,

7- Yabani zeytin ve antepfıstığı bahçelerinin ıslahı ve ürünlerini değerlendirme tesisleri,

8- Zeytin salamura tesisi,

9- Kekik-defne işleme ve değerlendirme tesisi,

10- Reçel ve marmelat tesisleri,

11- Genişletme ve modernleştirme tesisleri,

12- Orman köylüsüne gelir getireceğine inanılan, yasalara uygun her türlü proje.

24

2.5 (EPDK) YENİLENEBİLİR ENERJİ KAYNAKLI

ÜRETİME VERİLEN DESTEKLER

Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu tarafından yenilenebilir enerji kaynaklarından elektrik üretilmesi

durumunda, lisans bedelinin %99'u alınmamaktadır. Ayrıca 8 yıl boyunca her yıl ödenmesi gereken yıllık lisans

bedeli alınmamaktadır. 24836 sayılı Elektrik Piyasası Lisans Yönetmeliğine göre firmaların limited veya anonim

şirket olması gerekmektedir. Elektrik Piyasası Düzenleme, İzleme ve Değerlendirme Dairesi Başkanlığı'nın

15/01/2007 tarihli ve EPİ/10.01.05/257 sayılı yazısı çerçevesinde;

BİYOGAZDAN ELEKTRİK ÜRETİM LİSANSI BAŞVURUSUNDA SUNULMASI GEREKEN BİLGİ VE

BELGELERİN LİSTESİ:

1) Başvuru dilekçesi (Ek-1).

2) Taahhütname (Ek-2).

3) Tüzel kişiyi temsil ve ilzama yetkili şahıs/şahısların “Yetki Belgeleri”nin aslı veya noter onaylı suretleri.

4) Tüzel kişilik anasözleşmesinin, bütün tadiller işlenmiş son halinin, Ticaret Sicili Memurluğunca tasdiklenmiş bir

nüshası veya tüzel kişilik anasözleşmesinin ve tadillerinin ilan edildiği Türkiye Ticaret Sicili Gazetelerinin birer

nüshası.

5) Üretim tesisine ilişkin bilgiler

6) Üretim tesisinde yerli doğal kaynak kullanılması halinde (kaynağın türüne göre);

7) Elektrik piyasasına ilişkin faaliyetler kapsamında; Tüzel kişilik ve/veya Tüzel kişilikte %10 (on) ve üzerinde,

halka açık şirketlerde %5 (beş) ve üzerinde, doğrudan veya dolaylı pay sahibi olan ortaklarına ilişkin olarak,

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı tarafından yapılan veya yapılmakta olan herhangi bir işlemin olup

olmadığına dair beyan.

8) Tüzel kişilikte %10 (on) ve üzerinde, halka açık şirketlerde %5 (beş) ve üzerinde, doğrudan veya dolaylı pay

sahibi olan tüzel kişilerin anasözleşmelerinin, bütün tadiller işlenmiş son halinin, Ticaret Sicili Memurluğunca

tasdiklenmiş birer nüshası veya ilgili tüzel kişilerin anasözleşmelerinin ve tadillerinin ilan edildiği Türkiye Ticaret

Sicili Gazetesi’nin birer nüshası.

9) Tüzel kişilikte doğrudan veya dolaylı pay sahibi olan gerçek ve tüzel kişilerin, pay oran ve tutarları belirtilmek

suretiyle ortaklık yapısını ortaya koyan bilgiler.

10) Tüzel kişi ortağın yönetim ve denetimini belirleyen sermaye paylarının bir başka tüzel kişiye ait olması halinde,

gerçek kişi ortak veya ortaklara ulaşılıncaya kadar, pay oran ve tutarları ile varsa imtiyazlı paylar da belirtilmek

suretiyle ortaklık yapısını ortaya koyan bilgi ve/veya belgeler.

11) Tüzel kişilikte %10 (on) ve üzerinde, halka açık şirketlerde %5 (beş) ve üzerinde, doğrudan veya dolaylı pay

sahibi olan gerçek kişiler ile yönetim kurulu üyesi, genel müdür, genel müdür yardımcısı ve denetçilere ait, son

altı ay içinde alınmış adli sicil belgeleri ile isim, unvan ve adres bilgileri,

12)Tüzel kişinin ve tüzel kişilikte %10 (on) ve üzerinde, halka açık şirketlerde %5 (beş) ve üzerinde, doğrudan veya

dolaylı pay sahibi olan gerçek ve tüzel kişilerin mali durumunu gösteren belgeler.

13)Otoprodüktör Grubu Ortakları Bilgi Formu (Ek-4).

25

AÇIKLAMALAR:

1) Kuruma yapılacak lisans başvurularında; başvuru dosyasındaki bütün belgeler, Lisans Başvurusunda

Sunulması Gereken Bilgi ve Belgeler Listesi”ndeki sıraya uygun olarak dosyalanır.

2) Kamu kurum ve kuruluşları tarafından düzenlenen belgelerin asılları ile noter onaylı belgeler haricindeki bütün

belgeler, lisans başvurusunda bulunan tüzel kişilik kaşesi üzerine, tüzel kişiliği temsil ve ilzama yetkili

şahıs/şahıslarca isim belirtilmek suretiyle, imzalanmış şekilde sunulur.

3) Lisans başvuru dosyasına konacak belgeler, (aksi belirtilmemiş ise) bir nüsha olarak düzenlenir ve tek bir

başvuru dosyası sunulur. Aynı anda birden fazla lisans başvurusunda bulunulması halinde, başvuru

kapsamında talep edilen (tüzel kişi ve ortaklarına ait bire bir aynı olan) bilgi ve belgelerden aslı veya noter

tasdikli suretleri lisans başvuru dosyalarından birine konulabilir. Diğer lisans başvuru dosyaları; bu belgelerin

aslına uygunluğu lisans başvurusunda bulunan tüzel kişilik kaşesi üzerine, tüzel kişiliği temsil ve ilzama yetkili

şahıs/şahıslarca isim belirtilmek suretiyle, imzalanmış fotokopiler ile düzenlenebilir. Lisans başvurusunda

bulunan tüzel kişinin, daha önce Kuruma verilmiş bir lisans başvuru dosyasının bulunması, tüzel kişiyi gerekli

belgeleri öngörülen biçimde vermekten muaf kılmaz.

4) Yabancı ortaklara ilişkin olarak yurt dışından temin edilecek belgeler, ilgili ülkenin yetkili makamlarınca veya

Türkiye'nin söz konusu ülkedeki konsolosluğunca veya Lahey Devletler Özel Hukuku Konferansı çerçevesinde

hazırlanan “Yabancı Resmi Belgelerin Tasdiki Mecburiyetinin Kaldırılması Sözleşmesi” hükümlerine uygun

biçimde düzenlenir ve başvuruya eklenir. Gerek görülmesi halinde belgelerin yeminli tercüme bürolarınca

yapılmış tercümeleri de talep edilebilir.

5) Kamuya ait dağıtım ve üretim tesisleri için kamu tüzel kişiliği tarafından yapılan (özelleştirme çerçevesi ve

programına alınan tesisler dahil) lisans başvurularında; 1, 2, 3 ve 4'üncü maddelerde belirtilen bilgi ve belgeler

ile (sadece üretim tesisleri için) 5'inci maddenin (a) (b) ve (c) bentlerinde belirtilen bilgi ve belgeler istenir.

6) Lisans türüne bağlı olarak istenmeyecek belgeler :

· Üretim lisansı başvuruları için; 13'üncü maddede belirtilen bilgi ve belgeler istenmez.

· Otoprodüktör lisansı başvuruları için; 8, 9, 10, 11, 12, 13'üncü maddelerde belirtilen bilgi ve belgeler

istenmez.

7) İhtiyaç duyulması halinde; burada belirtilenler dışında her türlü ek bilgi ve belge istenebilir.

Ek-1

LİSANS BAŞVURU DİLEKÇESİ

T. C.

ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURUMU

BAŞKANLIĞINA

………....... (Yurt genelinde/Bölgesinde/İllerinde/İlinde) ……… (Toptan Satış / Perakende Satış / Perakende

Satış Hizmeti / Üretim / Otoprodüktör / Otoprodüktör Grubu / İletim / Dağıtım) faaliyeti için ..... yıl süreyle lisans

almayı talep etmekteyiz.

Lisans başvurumuzun kabulünü ve tüzel kişiliğimize lisans verilmesini arz ederiz.

Tüzel Kişiyi Temsile Yetkili Kişi veya Kişilerin

Adı-Soyadı

İmza

Kaşe

Tarih

26

2.6 KÜLTÜR ve TURİZM BAKANLIĞI

Bakanlık tarafından tarım sektörüne yönelik özel bir destek hibe programı uygulanmamaktadır. Yapılacak

turizm ve Kırsal Turizm tesisleri Bakanlık tarafından belirlenen Kültür ve Turizm Koruma ve Geliştirme Bölgeleri

(KTKGB) ve Turizm Merkezleri (TM)‘de yoğunlaşmıştır. Bu bölgelerin haricindeki turizm yatırımları, belediye mücavir

alan içinde ise belediyeler, haricindeki yerlerde ise il özel idaresi tarafından izin ve ruhsatlandırma yapılmaktadır.

(KTKGB) ve (TM) alanlarında bakanlıkça arazi planlaması yapılarak yerleşim yerleri belirlenmekte, belirlenen bu

yerler arazi tahsis birimince ihaleye çıkarılmakta ve ihalede kazananlara 49 yıllığına arazi turizm tesis kurma ve

işletmek üzere arazi tahsis edilmektedir. Kalkınma Bankası ve Hazine Müsteşarlığınca turizm tesislerinin yapımı ve

işletilmesi için kredi kolaylığı sağlanmaktadır.

Bakanlık tarafından işletmecilere turizm yatırımı yapacaklara Turizm yatırım belgesi ve sonrasında bu

tesislerin işletilmesi içinde Turizm işletme belgesi verilmektedir. Turizm yatırım ve işletme belgesine sahip

işletmecilere elektrik, havagazı ve su ücretlerinde belirli indirim kolaylığı getirilmektedir. Bu belgelere sahip olan

işletmeciler, Hazine Müsteşarlığına başvurarak turizm teşvikinden yararlanabilmekte, ayrıca İthalat rejiminden

faydalanmak suretiyle yurtdışından getirecekleri malzemelerde gümrük ve KDV istisnasına tabi olmaktadırlar. Ayrıca

yerli makine ve teçhizat alımında Hazine Müsteşarlığınca KDV indirimi de uygulanmaktadır.

Kış ve termal turizm yatırımlarında irtifak hakkı ve hasılat paylarında % 50 indirim uygulanmaktadır. Ayrıca

5084 sayılı yasa gereğince uygulanan % 50 indirimle ( 5 yıl) birlikte indirim oranı % 75 bulmaktadır.

1- Turizm işyeri açma izin belgesi için gerekli belgeler:

- Dilekçeyle Bakanlığa başvurması

- Belediyelerden işyeri açma ve çalışma ruhsatı

- Bakanlığın çıkarmış olduğu yönetmelikte belirtilen turizm tesis türüne uygun olması

- İlgili yönetmelikte belirtilen özelliklerin tesiste olması gerekmektedir.

2- Turizm yatırım belgesi için gerekli belgeler:

Dilekçeyle başvurmak suretiyle

Turizm yatırımı belgesi talebi

İşletmeci Turizm yatırımı belgesi talebi için aşağıda belirtilen belgelerin aslı veya aslını vermeye yetkili merci veya

noterce onaylanmış suretleri ile yazılı olarak Bakanlığa başvurulur:

1- Başvuru dilekçesi,

2- Yatırımın yeri, tür ve sınıfı, kapasitesi, finansmanı ve pazarlaması gibi bilgileri içeren rapor,

3- Ortaklardan birinin veya birkaçının adına yatırımcı veya işletmeci olarak belge düzenlenmesinin talep

edilmesi halinde bu hususta ortaklar arasında düzenlenen muvafakatname,

4- Talebin şirket veya adi ortaklık adına yapılması halinde tescile ilişkin Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi ile

imza sirküleri, isim tescili yapılmış ise tescile ilişkin belge,

5- Bakanlıkça gerekli görüldüğü durumlarda; türü, yöresi, büyüklüğü veya konumu gibi nedenlerle özellik arz

eden yatırımların, bu özelliklerini genel olarak yansıtan uygun ölçekte fikir projesi,

6- Tesis tescilli kültür varlığında kurulacaksa buna ilişkin belge.

3- Turizm Işletmesi Belgesi Talebi:

Belgeli turizm yatırımının tamamlanıp işletmeye hazır olması durumunda, belge sahibi tarafından aşağıda belirtilen

belgelerin aslı veya aslını vermeye yetkili merci veya noterce onaylanmış suretleri ile birlikte yazılı olarak Bakanlığa

başvurulur.

a) Başvuru dilekçesi,

b) İşyeri açma ve çalışma ruhsatı. Başvurular bütün başvuru belgelerinin tam olarak Bakanlığa tesliminden itibaren

60 gün içerisinde sonuçlandırılır.

27

KIRSAL TURİZM TESİSLERİ

1- Çiftlik evi - köy evi:

Tarım faaliyetlerinin, kırsal alanların doğal ve kültürel mirasının korunmasına önemli katkıları olduğu göz önünde

bulundurularak, mevcut yapıların iyileştirmesi veya yeni yapıların mevcut dokunun iç düzenlemesi esas alınarak

yapılmasını, bu sayede yatak kapasitesi oluşturulmasını ve turizmin gelişip genişleyebileceği ortamların çevresel

açıdan güvence altına alınmasını hedefleyen; kırsal bölgelerde çiftlik organizasyonu amacıyla kurulmuş ve çiftlik

üretimi ile birlikte turizm konaklama imkanı sağlayan, gelen müşterilerin de isterlerse çalışma programlarına

katılabilecekleri, kırsal yaşantının sahnelenmesine imkan sağlayan en az beş odalı konaklama tesisleridir.

Klasik konaklama şekilleri yerine, gelen müşterilere bir çiftlik evi-köy evinde konaklama imkanı sunulması, yerel

yiyecek ve içecek gibi denemeyi istediği yerel tüketim maddelerini kullanma imkanı sağlanması, bu olanakların aile

işletmeciliği anlayışı çerçevesinde sunulması, tefriş ve dekorasyonunun özgün olduğu kadar malzemelerinin nitelikli

olması da gerekir. Isıtma siteminin merkezi olması zorunluluğu aranmayan bu tesisler, ilave olarak aşağıdaki

nitelikleri taşırlar:

a) Müşterilere yöreye özgü ve ev yapımı yiyecek ve içecek türlerinin sunulması,

b) Doğal ortamlardan görsel olarak da yararlanmayı sağlayan balkon, veranda ve teras gibi düzenlemeler,

c) Oturma salonunda şömine,

d) Kitap okuma ve dinlenme imkanı veren mahal düzenlemesi,

e) Tesis çevresindeki doğal ve kültürel değerler ile çevre korumasına yönelik genel bilgilendirme,

f) Her beş oda için bir adet ortak müşteri duş, tuvalet ve lavabo mahalli,

g) Personel için soyunma yeri, duş, tuvalet mahalli.

2- Yayla evi:

Yayla evleri, Bakanlıkça geliştirilmeleri uygun görülen yerlerde bulunan, mevcut yayla evlerinin iyileştirilmesiyle

turizme kazandırılan veya mevcut yayla evlerinin iç düzenlemesi esas alınarak yapılan veya Bakanlıkça belirlenecek

örnek yayla evi yapı tiplerine göre inşa edilecek ünitelerde, müstakil veya toplu olarak hizmet verecek en az beş

odalı konaklama tesisleridir. Bu tesislerde ortak yeme-içme ve dinlenme alanı, her beş oda için bir adet ortak müşteri

duş, tuvalet ve lavabo mahalli, mutfak düzenlemesi, ile personel için soyunma yeri, duş, tuvalet mahalli yapılır.

Tefriş ve dekorasyonunun özgün olduğu kadar malzemelerinin nitelikli olması da gerekir. Ekosistem ve doğal hayatın

korunması ve geliştirilmesine yönelik kullanımlara yer verilerek yöresel yiyecek, el sanatları gibi folklorik değerlerin

tanıtımına özen gösterilir.

3- Dağ evi:

Dağ evi; kış sporları veya çim sporları yapmak ve doğa güzelliklerinden faydalanmak amacıyla çevresel açıdan

sorumlu bir anlayışla işletilen asgari bir yıldızlı otel nitelikleri ile birlikte aşağıdaki nitelikleri taşıyan konaklama

tesisleridir.

a) Girişte saçak düzenlemesi gibi doğa koşullarının getirdiği fiziksel güçlüklere karşı gerekli tedbirlerin alınması,

b) Kış veya çim sporlarına yönelik gerekli malzeme ve teçhizatın kiralanabilmesi imkanı ve bunların muhafazasına için

depo ile bu sporların öğretilmesine yönelik en az bir adet sertifikalı eğitici personel,

c) Spor yaralanmalarına da yönelik ilk yardım araç ve gereçleri ile ilk yardım konusunda sertifikalı personel,

d) İkinci sınıf lokanta veya kafeterya,

e) Ranza sistemi olmaksızın odaların en fazla altı kişilik düzenlenebilmesi imkanı,

f) Oturma salonunda şömine,

g) Sauna veya hamam veya kapalı yüzme havuzu,

h) Çamaşır yıkama ve ütüleme hizmeti,

ı) Yeterli çevre aydınlatması,

j) Bakı terası gibi manzara seyri amaçlı düzenleme,

k) Jeneratör.

28

2.7 TİGEM (Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü)

Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü, "Tarım ve tarıma dayalı sanayinin ihtiyacı olan her türlü mal ve hizmetleri

üretmekle görevli bir Kamu İktisadi Kuruluşudur."

Temel Faaliyet Konuları

İşletmelerinden elde edilecek hayvansal ve bitkisel ürünlerle birlikte, çiftçilerden alacağı ürünleri kıymetlendirmek

için tesisler kurmak, kurdurmak kurulanlara iştirak etmek.

Bitkisel ve hayvansal üretim, yetiştirme, ıslah konularında araştırmalar yapmak, Bakanlığın ıslah ve araştırma

birimleri ile gerektiğinde işbirliği yapmak,

Ürünlerini yurt içinde ve gerektiğinde yurt dışında pazarlama ve dağıtım faaliyetlerinde bulunmak, çevre çiftçilere

tarımsal teknoloji ve girdi kullanımı konusunda öncülük ve öğreticilik yapmak,

Üreticiler ile resmi ve özel üretici kuruluşlarla işbirliği yaparak tohumluk, fidan, fide ve damızlık tedarik etmek, bunları

pazara hazırlayarak, yurt içi ve yurt dışında satmak,

Üretim ve işletme faaliyetlerinde bulunmak ve tesislerini yapmak üzere özel ve tüzel kişilerden yer kiralamak veya

yer kiraya vermek,

Faaliyet konuları ile ilgili üretim ve işletme tesislerini kurmak üzere yurt içi ve yurt dışı özel ve tüzel firma ve kişilerle

işbirliği yapmak, ortaklık kurmak, faaliyete geçirmek

Yurt içi ve yurt dışı firmalarla lisans, teknik beceri ve benzeri anlaşmaları yapmak, bilgi ve teknoloji satmak ve satın

almak,

Merkez

Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü yurt sathına dağılmış 24 işletmesinde faaliyetlerini yürütmektedir. Merkezi

Ankara'dadır.

BİTKİSEL ÜRETİM FAALİYETLERİ:

Yurtiçinde kullanılan sertifikalı hububat tohumluklarının ve yem bitkileri tohumluklarının TİGEM tarafından

karşılanma oranları aşağıdaki gibidir:

Buğday (%80), arpa (%75), yonca (%5), korunga (%47), macar fiği (%72), adi fiğ (%87).

Sürekli olarak yurt içi ve dışındaki özel sektör ve araştırma kuruluşlarından temin edilen yeni çeşitlerin verim ve

adaptasyon denemeleri yapılmaktadır. 2006-2007 ekim döneminde 88 çeşit ekmeklik buğday, 31 çeşit makarnalık

ve 25 çeşit arpa olmak üzere toplam 144 çeşit üzerinde çalışılmaktadır.

Ayrıca önemi son yıllarda artan, kışa dayanıklı ve verimli olan çeşit sayısı az olan kanola bitkisi üzerinde de

çalışılmaktadır. 2006 yılında Almanya'dan beş çeşit kanola tohumu getirilerek üretim izni denemeleri kurulmuştur.

Pamukta, makineli hasada ve sanayicinin talebine uygun yüksek verimli yabancı menşeli sekiz yeni çeşit, özel

tohumluk firmaları ile ortak üretime alınmıştır.

Tohumculuk sektöründe faaliyet gösteren 25 firma, TİGEM'in 26.040 da. arazisini bir yıllığına kiralayarak, ortak

üretim modeli çerçevesinde; pamuk, hibrit mısır, şeker pancarı, enginar, çeltik, sebze ve süs bitkileri gibi 11 çeşit

bitkinin mahsül ve tohumluğunu üretmişlerdir.

FİDANCILIK:

TİGEM, gerek üreticilerin gerekse kendi işletmelerinin fidan ihtiyacını karşılamak üzere;

Boztepe İşletmesinde dört dekar serada virüssüz narenciye,

Karacabey ve Ceylanpınar İşletmelerinde aşılı-tüplü ve aşılı-açık köklü badem,

Ceylanpınar İşletmesinde aşılı-tüplü antepfıstığı fidanları üretmektedir.

29

HAYVANCILIK:

SIĞIRCILIK:

Sığır yetiştiriciliğinin yapıldığı 20 işletme, bölge şartlarına adapte olmuş ve genotipleri sürekli olarak iyileştirilen;

Siyah-Alaca (Holstein), Esmer (Montofon), Simmental, Limousin, Jersej ve melezlemeler ile ülke hayvancılığının

gelişmesine katkıda bulunmaktadır.

TİGEM'de ortalama 18.000 baş sığır bulunmasına karşılık yılda 3.000-3.500 baş civarında büyükbaş damızlık

dağıtımı gerçekleştirilmektedir.

KOYUNCULUK:

Koyunculuk faaliyetleri yaklaşık 100.000 baş hayvanla 10 işletmede yapılmaktadır. TİGEM, Türkiye'nin en büyük

koyun ıslahçısı ve üretici kuruluşu durumundadır. İvesi, Akkaraman, Morkaraman, Merinos, Kıvırcık, Malya, Bafra,

Acıpayam, Türk-Tahirova ve Etçi Melez ırkları yetiştirilmektedir. Yetiştiricilere yılda 10.000 baş damızlık koyun

dağıtılmaktadır; bu miktar mevcut talebin ancak %10-15'ini karşılamaktadır.

GEN KAYNAKLARI VE ATÇILIK:

Gen kaynaklarının korunması amacıyla Anadolu Tarım İşletmesinde Ankara (Tiftik) keçisi, Karacabey ve Ulaş Tarım

İşletmelerinde Kangal ve Akbaş köpekleri ve Ceylanpınar Tarım İşletmesinde Asya Ceylanı (Gazelle) yetiştiriciliği

yapılmaktadır.

Karacabey, Anadolu ve Sultansuyu Tarım İşletmelerinde safkan Arap atı yetiştiriciliği yapılmaktadır. TİGEM,

dünyanın sayılı Arap Atı gen merkezlerinden biridir.

KİRALAMA FAALİYETLERİ:

TİGEM, küçülerek etkinleşme stratejisi çerçevesinde, 2004-2006 yılları arasında bazı işletmelerini özel sektör

yatırımlarına açmıştır. Bu amaçla, Yüksek Planlama Kurulu'nun 24.12.1999 tarih ve 99/T-46 sayılı kararı ile

04.07.2003 tarih ve 2003/T-13 sayılı kararı ile;

Acıpayam, Göle, Kazova ve Dalaman (Kısmen) Tarım İşletmeleri İştirak şeklinde kiralamaya çıkarılmış, sadece

Kazova işletmesinin kiralanması gerçekleştirilmiştir. 2003 yılında, bu işletme %25 TİGEM, %75 DİMES A.Ş. ortaklığı

ile kurulan Kazova Vasfi Diren A.Ş.'ye iştirak şeklinde,

2004 yılında 7 işletmesini (Acıpayam, Çiçekdağı, Gelemen, Gökçeada, Göle, Hafik, İnanlı),

2005 yılında 5 işletmesini (Boztepe kısmen, Altındere, K.Maraş, Manisa ve Turunçgiller),

2006 yılında ise 1 işletmesini (Kumkale) kiralama şeklinde olmak üzere

toplam 14 işletmesini "Uzun Süreli Kiralama" ve tarımsal faaliyet yapılması şartıyla en yüksek fiyatı veren özel

sektör firmalarına devretmiştir.

2006 yılında başlatılan ve 2007 yılında devam eden iştirak çalışmaları çerçevesinde Bala Tarım İşletmesi iştirake

açılmış, değerlendirme işlemleri yapılarak proje incelemeleri tamamlanmıştır. İştirak kurulacak özel sektör firması ile

şirket kurulması için hazırlık işlemlerine başlanmıştır.

İştirakler:

Genel Müdürlüğümüzün Kazova Vasfı Diren Tarım İşletmesi Sanayi ve Ticaret A.Ş. adı altında iştiraki bulunmakta

olup, bu iştirakteki hisse payı % 25’tir.

ÖZETLE, YATIRIMCILAR AÇISINDAN TİGEM'İN SAĞLADIĞI İMKANLAR:

1. İştirakçilik modeli ile Tarım İşletmelerinin özel sektör yatırımlarına açılması,

2. Kısmi arazi kiralama ihaleleri ile bazı işletme arazilerinin tarımsal üreticilere kiralanması,

3. Sertifikalı tohumluk ve damızlık hayvan temini,

4. Tarım işletmelerindeki ihtiyaç fazlası ürünlerin, yan ürünlerin veya artıkların ihale ile satılması,

5. Tarımsal üretimde (süt sığırcılığı, koyunculuk, bitkisel üretim, vb.) kullanılan yeni teknolojinin yerinde görülmesi

için randevu ile işletmelerin ziyarete açılması.

TİGEM, 2004-2006 yılları arasında tarihindeki en büyük TİGEM-Özel Sektör işbirliğini gerçekleştirerek, 14

işletmesini tarımsal faaliyet yapılması şartıyla özel sektöre uzun süreli (30 yıl) kiralamıştır. İşletmelerdeki tarımsal

faaliyetlerin devamı TİGEM tarafından kontrol edilmektedir, aksi durumda sözleşmeleri feshedilecektir.

30

Yatırımcıların ilgisini çekebilecek tesisler ve kapasiteleri:

400 başlık yarı açık sağmal inek ahırları ve gübre kanalı sistemleri

1000 başlık koyun ağılları

60 üniteli dönerli (rotary) bilgisayarlı sağım ve sürü yönetim sistemleri

10 tonluk süt soğutma ve muhafaza tankları

1000 tonluk silaj çukurları

Kendi yürür silaj makinesi

Prizmatik balya makineleri

20 ton/saat kapasiteli tohumluk selektör sistemleri

Sperma ve gen laboratuvarları

Ultrason sistemleri

Merkezi yem hazırlama üniteleri

Kaba yem karıştırma ve dağıtma vagonları

Mısır kurutma tesisi

İRTİBAT BİLGİLERİ:

Adres:

Karanfil Sokak No: 62, Bakanlıklar / ANKARA

Telefon : 0.312. 417 84 70 Faks : 0.312. 425 59 55

E-Posta : info@tigem.gov.tr

Telefonları:

Tohumluk talebi, satış ve çeşitler hakkında bilgi için: Ticaret Dairesi Başkanlığı,

(312) 417 0047 – 419 7366 – 419 7367

Çeşit ve teknik yetiştiricilik bilgileri için: Bitki Üretim Dairesi Başkanlığı,

(312) 418 1558 /232 – 233

Hayvancılık hakkında bilgi için:

(312) 418 8690

İnternet:

TİGEM'in www.tigem.gov.tr adresindeki internet sitesinden mevcut işletmeler ve faaliyetleri hakkında ayrıntılı bilgi

alabilirsiniz.

Üst menüden, "TİGEM" başlığı altındaki "Arazi Varlığı" bağlantısından mevcut işletmelerin arazi varlıkları ve ekiliş

dağılımı hakkında bilgilere ulaşılabilir.

Üst menüden, "Duyurular" başlığı altındaki Arazi Kiralama veya diğer ihalelere ilişkin duyurulara yer verilmektedir.

Üst menüden, "Bilgi Edinme" veya "Bize Ulaşın" bağlantıları ile sorularınıza cevap alabilirsiniz.

Ana menüden, "Fiyatlar" bağlantısından güncel Sertifikalı Tohumluk ve Damızlık Hayvan Fiyatları öğrenilebilir.

Ana menüden, "Bayiler" bağlantısından sertifikalı tohumluk satışı yapan bayilere ilişkin irtibat bilgileri alınabilir.

Ana menüden, "Raporlar">"Kütüphane Arşivi">"Kitaplar" başlığı altından TIGEM'le ilgili elektronik belgeler indirilebilir.

31

2.8 AĞAÇLANDIRMA VE EROZYON KONTROLÜ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

2.8.1 ÖZEL AĞAÇLANDIRMA;

Köy tüzel kişilikleri,

Kamu kurum ve kuruluşları,

Belediyeler,

Tarımsal kalkınma kooperatifleri,

Köye hizmet götürme birlikleri,

Dernekler,

Vakıflar,

Şirketler ve

diğer gerçek ve tüzel kişiler tarafından;

çam, sedir, kayın, ceviz, kestane, antep fıstığı vb. asli veya odun dışı orman ürünü veren bitki türleriyle yapılan

ağaçlandırmalardır.

ÖZEL AĞAÇLANDIRMA YAPILABİLEN SAHALAR

Özel ağaçlandırma çalışmaları;

Bozuk orman alanları ile orman toprağı (OT) sahalarında,

Hazine arazileri ile devletin hüküm ve tasarrufu altındaki arazilerde,

Gerçek ve tüzel kişilerin mülkiyet ve tasarrufundaki alanlarda,

yapılabilmektedir.

ÖZEL AĞAÇLANDIRMA YAPILAMAYAN SAHALAR

Orman ve Hazine arazilerinde;

Verimli devlet ormanlarında,

Turizm alanı olarak ilan edilen yerler,

Tarihi, arkeolojik ve birinci derece doğal sit alanları,

Deniz kıyı kenar çizgisi ve bitişiğinde yer alan alanlar (orman alanlarında 2000m. içerisinde),

Tabii göl ve gölet kıyı kenar çizgisi bitişiğindeki alanlar, (orman alanlarında 500m. içerisinde),

Bakanlar Kurulu kararıyla muhafazaya ayrılan ve ilan edilen yerler,

Toprak muhafaza karakteri taşıyan yerler,

2873 sayılı Milli Parklar Kanunu kapsamında ilan edilen yerlerde,

Sahipli arazilerde ;

Tapusu olmayan,

Zilyetliği mahkeme kararına dayanmayan yerlerde,

özel ağaçlandırma çalışmaları yapılamaz.

SAHA BÜYÜKLÜĞÜ

Özel ağaçlandırmaya konu sahasının;

Orman alanlarında en az 30 dekar,

Hazine arazilerinde an az 20 dekar,

Sahipli arazilerde ise en az 5 dekar,

büyüklüğünde olması gerekmektedir.

Ormanlık alanlarda, Hazine arazilerinde ve sahipli arazilerde bir defada en fazla 3000 dekar sahada özel

ağaçlandırma yapılabilir.

Odun hammaddesi işleyerek faaliyetini sürdüren kuruluşların kendi ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla

yapacakları özel ağaçlandırmalarda, maden sahalarında ve devlet ormanlarında fiilen fındık ve çay bahçesi olarak

kullanılan yerlerde alt ve üst sınır aranmaz.

ÖZEL AĞAÇLANDIRMA YAPILABİLEN TÜRLER

Orman Alanlarında;

Çam, meşe, sedir, göknar, kayın vb. asli orman ürünü veren türler,

Meyvesinden faydalanılan ceviz, kestane, harnup, antepfıstığı, menengiç, badem, alıç, kuşburnu vb. türler,

Hızlı gelişen kavak, okaliptüs, kızılağaç vb türler ile tıbbi, aromatik, soğanlı ve yumrulu bitkilerin ekimi veya dikimi

yapılabilir.

32

Hazine Arazilerinde ve Sahipli Arazilerde;

Orman sayılan yerlerde kullanılan bütün türlere ek olarak zeytin ile tıbbi, aromatik, soğanlı ve yumrulu bitkilerin

yanında tarım ürünleri yetiştirilmesine izin verilir

BAŞVURU

Orman alanlarında, İl Çevre ve Orman Müdürlüğü veya Orman Bölge Müdürlüğü yada Orman İşletme

Müdürlüklerine,

Hazine arazilerinde, illerde Valiliğe, ilçelerde Kaymakamlığa,

Sahipli arazilerde ise İl Çevre ve Orman Müdürlüğüne,

bir dilekçe ile başvurulur.

Bütün müracaatlarda, talep edilen sahaya ait kroki, harita yada tapu ve çapı dilekçeye eklenir.

ETÜT VE PROJELENDİRME

Müracaattan sonra ilk inceleme ve ön etüt raporu İl Çevre ve Orman Müdürlüğü görevlileri tarafından yapılır. Köy

tüzel kişilikleri ile, Genel Müdürlüğümüzün uygun görmesi halinde;

Belediyelerin,

Tarımsal kalkınma kooperatiflerinin,

Köye hizmet götürme birliklerinin,

uygulama projeleri, ücretsiz olarak Çevre ve Orman Bakanlığı birimleri tarafından yapılır.

Diğer gerçek ve tüzel kişilere ait uygulama projeleri ise serbest çalışan orman mühendisine müracaat sahibi

tarafından yaptırılır. 100 Dekardan küçük sahalar için düzenlenen ön etüt raporu proje yerine geçtiğinden, ayrıca

uygulama projesi düzenlenmesine veya düzenlettirilmesine gerek yoktur.

ÖZEL AĞAÇLANDIRMA SAHALARINDA YAPILAŞMA

Ormanlık alanlardaki özel ağaçlandırmalarda yapılaşma kesinlikle yasaktır.

Hazine arazilerinde tesis edilen alanının % 0,1 (binde biri),

Sahipli arazilerde de % 6’sı,

kadar alanda koruma ve bakım amaçlı bina yapılabilir.

ELDE EDİLECEK ÜRÜNÜN DEĞERLENDİRİLMESİ

Özel ağaçlandırma sahaları işletme planına göre işletilir. Tesis edilen ormanlardan proje süresi sonuna kadar elde

edilecek her türlü ceviz, kestane gibi meyveler ile kesim çağında elde edilecek bütün ürünler talep sahibi tarafından

hiçbir izne tabii olmadan istenildiği gibi değerlendirilir.

ÖZEL FİDANLIKLAR

Hazine arazilerinde ve sahipli arazilerde özel fidanlık kurulabilir.

Hazine arazilerinde özel fidanlık kurmak isteyenler

İllerde Valiliklere,

İlçelerde Kaymakamlıklara başvururlar.

Özel fidanlıklara konu olacak sahanın en az 10 dekar olması gerekir.

Özel fidanlıklar, serbest orman mühendisi tarafından tanzim edilen özel fidanlık kuruluş raporuna dayanılarak tesis

edilir.

Kredi talebi halinde; uygulama projesi gideri kadar düşük faizli kredi verilebilir.

Özel fidanlıklarda çıplak köklü, tüplü, çok yaşlı, boylu, formlu fidanlar ve süs bitkileri yetiştirilebilir. Fidanlıklarda

yetiştirilen fidanların %70’inin orman ağaç ve ağaççık fidanı olması zorunludur.

ÖZEL AĞAÇLANDIRMA ÇALIŞMALARININ DENETİMİ

Özel ağaçlandırma çalışmaları İl Müdürlüklerince oluşturulan heyetler tarafından proje süresi sonuna kadar her yıl

kontrol edilir.

Projede belirtilen işlerin zamanında yapılmaması,

Saha teslimi veya proje onayından itibaren 30 gün içinde çalışmalara başlanılmaması,

Projede belirlenen türler dışında türlerle ağaçlandırma yapılması,

Orman alanlarında, proje sahasına bina yapılması,

Proje sahasının herhangi bir şekilde amacı dışında kullanılması,

Taahhütnameye uygun hareket edilmemesi,

Ağaçlandırma tekniğine uygun çalışılmaması,

Hazine arazilerinde ve sahipli arazilerde izin verilen alandan daha fazla alanda yapılaşma olması,

33

hallerinde talep sahipleri denetim heyeti tarafından yazılı olarak ikaz edilir. İkazın gereklerini verilen süre içinde

yerine getirmeyenlerin saha tahsis izinleri, kredileri ve projeleri iptal edilir.

HİBE VE KREDİLENDİRME

Özel ağaçlandırma yapmak isteyen;

Köy tüzel kişiliklerine hibe verilmektedir.

Diğer gerçek ve tüzel kişilere,

Belediyelere,

Tarımsal kalkınma kooperatiflerine,

Köylere hizmet götürme birliklerine,

Şirketlere,

vakıflara,

derneklere,

kredi tahsisi yapılmaktadır.

KREDİ VERİLEN İŞ GRUPLARI

Özel ağaçlandırma kapsamında projede belirtilen;

arazi hazırlığı,

ekim veya dikim,

fidan veya tohum bedeli (aşı kalemi),

ahşap ihata kazığı ve dikenli tel,

üç yıllık bakım,

tutarı kadar hibe yada kredi verilir.

Fidanlıklarda ise ödeneklerin imkan verdiği ölçüde proje bedeli kadar kredi verilebilir.

TAHSİS EDİLEN KREDİ KARŞILIĞI BORÇLANMA

Hibe yapılan köy tüzel kişilerinden saha tahsisleri yada projelerinin iptal edilmesi durumunda aldıkları hibeyi yasal

faizi ile birlikte geri ödeyeceklerine dair taahhütname alınır.

Kredi tahsis edilen tarımsal kalkınma kooperatifleri, köye hizmet götürme birlikleri ile belediyeler adlarına

düzenlenecek noter onaylı borç senedi veya gayrimenkul ipoteği,

Diğer gerçek ve tüzel kişiler ise iki muteber müşterek müteselsil kefil tarafından imzalanacak noter onaylı borç

senedi veya gayrimenkul ipoteği, karşılığında borçlandırılır.

Kefiller, Ticaret Odasına veya Esnaf ve Sanatkarlar Odasına kayıtlı olmalıdır.

Kredi tahsisi yapıldığının ilgilisine tebliğinden itibaren en geç 30 gün içinde borç senedinin veya gayrimenkul

ipoteğinin idareye verilmesi zorunludur.

KREDİ FAİZ ORANLARI

Asli orman ürünü veren ağaç ve ağaççıklar ile yapılacak özel ağaçlandırmalara verilen krediler faizsizdir.

Hızlı gelişen türler ile odun dışı orman ürünü veren Ceviz, Kestane, Antepfıstığı, Mahlep ve Harnup türleriyle

yapılacak ağaçlandırmalar için verilecek kredi ile özel fidanlık, özel imar-ihya, özel enerji ormanı çalışmaları için

verilen krediye faiz uygulanmaktadır.

Faiz, Türkiye Cumhuriyeti Ziraat Bankasının küçük ölçekli tarımsal işletme tanımına giren üreticilere uyguladığı kredi

faizinin yedide biri oranındadır.

KREDİNİN GERİ DÖNÜŞ ZAMANI

Asli orman ürünü veren ağaç ve ağaççıklar ile yapılacak ağaçlandırmalar için verilen kredi, otuzuncu yılın Ekim

ayında bir defada geri alınır.

Hızlı gelişen türler ile odun dışı orman ürünü veren türler için verilen kredi ile özel fidanlık, özel imar-ihya, özel

enerji ormanı çalışmaları için verilen kredi on beşinci yılın Ekim ayında faizi ile birlikte bir defada geri alınır.

34

3. TARIMSAL KREDİ

VEREN KAMU VE ÖZEL

SEKTÖR BANKALARI

35

T.C. Ziraat Bankası

Ziraat Bankası'nın Bakanlar Kurulu Kararı ile 2007 yılında tarımsal üretime yönelik olarak kullandıracağı kredilerin

şartları;

1. Başvuru sahibinin gerçek veya tüzel kişi olması,

2. Hayvansal üretime azami 500.000 YTL, diğer üretim tarımsal üretim alanlarına ise azami 250.000 YTL'ye

kadar

3. Bankanın cari tarımsal kredi faiz oranlarından üretim konusuna göre %25-60 arasında değişen oranlarda

indirim yapılarak sübvansiyonlu kredi açılabilmektedir.

4. Bu uygulama 31.12.2007 tarihine kadar geçerlidir.

Tüzel kişi üreticiler;

Şirket ana sözleşmesinin yayımlandığı Ticaret Sicili Gazetesi

Oda kayıt belgesi

Vergi numarası

Şirketi temsile yetkili kişilerin imza sirküleri

Şirket ve ortaklarının kısa özgeçmişleri

Yeni kurulan şirketler için kuruluş veya son yıla ait, diğerlerinde ise son üç yıla ait bilanço, gelir tablosu ve

mizanlar

ile Bankamıza müracaat etmeleri halinde, kredi talepleri süratle değerlendirmeye alınarak sonuçlandırılmaktadır.

Kredilendirmelerde Ne Tür Teminatlar Alınmaktadır?

Tarımsal kredi kullandırımlarında aşağıda belirtilen teminat çeşitlerinden biri veya birkaçı kabul edilebilir.

· Gayrimenkul ipoteği,

Kanuni hükümlerin öngördüğü ölçüde, depolanmış ürünlerin makbuz senetlerinin rehni,

· Mevduat, Altın, Devlet tahvili, Hazine bonosu rehni,

· Tarımsal amaçlı kooperatifler ve bunların üst kuruluşlarının kefaleti ve cüzdanlarındaki ortak senetlerinin

rehni,

· Taşıt aracı ve traktör rehni,

· Gemi ipoteği (Sadece işler halde olan gemiler ipotek alınabilir),

· Teminat ve kefalet mektupları,

· Kamu kuruluşları ve bankalarla ilişkilerden doğmuş ve doğacak alacakların (Maaş, ücret, destekleme

ödemeleri, ürün alım bedeli gibi ) rehni veya temliki,

· Bankaca uygun görülen garanti kuruluşlarının taahhütleri ve/veya kefaletleri,

· Şahıs veya firma kefaleti (Müşterek borçluluk ve müteselsil kefalet),

· Sitüasyon Teminat (Yatırım kredilerinde, krediye konu tesis teminata dahil edilebilir),

· Sözleşmeli üretim kredilerinde ürün rehni ve alacağın temliki,

· Ticari işletme rehni,

· Spot tarımsal kredilerde, gerçek müşteri çek/senedi.

36

Kredi Konuları

Cari Tarımsal

Kredi

Faiz Oranı (%)

Uygulanacak

İndirim Oranı

(%)

İndirimli Faiz

Oranı (%)

İYİ TARIM UYGULAMALARI

İyi tarım uygulamaları

(işletme-yatırım)

17,50 60 7,00

ORGANİK TARIM

Organik tarım (işletme-yatırım) 17,50 60 7,00

Organik girdi üretimi (işletme-yatırım) 17,50 60 7,00

SERTİFİKALI TOHUM KULLANIMI/SERTİFİKALI TOHUM, FİDE VE MEYVE FİDANI

ÜRETİMİ/KULLANIMI

Sertifikalı tohum ve fide kullanımı (işletme) 17,50 60 7,00

Sertifikalı tohum ve fide üretimi

(işletme-yatırım)

17,50 50 8,75

Sertifikalı meyve fidanı üretimi/kullanımı

(işletme-yatırım)

17,50 50 8,75

ARGE

Tarımsal AR-GE (yatırım) 17,50 40 10,50

HAYVANSAL ÜRETİM

Süt sığırcılığı (işletme-yatırım) 17,50 60 7,00

Büyükbaş hayvan yetiştiriciliği (sığır-manda)

(işletme-yatırım)

17,50 40 10,50

Küçükbaş hayvan yetiştiriciliği (koyun-keçi)

(işletme-yatırım)

17,50 40 10,50

Kanatlı sektörüne yönelik bio güvenlik

(işletme)

17,50 60 7,00

Arıcılık (işletme) 17,50 40 10,50

TARIMA DAYALI İHTİSAS ORGANİZE SANAYİ BÖLGELERİNDE YAPILACAK

HAYVANSAL ÜRETİM FAALİYETİ

Besicilik (işletme-yatırım) 17,50 60 7,00

Süt hayvancılığı (işletme-yatırım) 17,50 60 7,00

SU ÜRÜNLERİ

Su ürünleri yetiştiriciliği (işletme-yatırım) 17,50 50 8,75

TARIMSAL SULAMA

Tarımsal sulama (yatırım) 17,50 60 7,00

TARIMSAL MEKANİZASYON

Tarımsal mekanizasyon

(traktör-biçerdöver hariç) (yatırım)

17,50 30 12,25

KONTROLLÜ ÖRTÜALTI TARIMI

Kontrollü örtüaltı yetiştiriciliği

(işletme-yatırım)

17,50 40 10,50

37

Kredi Konuları

Cari Tarımsal

Kredi

Faiz Oranı (%)

Uygulanacak

İndirim Oranı

(%)

İndirimli Faiz

Oranı (%)

İHRACATI YAPILAN DOĞAL ÇİÇEK SOĞANLARININ ÜRETİMİ

İhracatı yapılan doğal çiçek soğanlarının

üretimi (işletme-yatırım)

17,50 50 8,75

TIBBİ AROMATİK BİTKİ YETİŞTİRİCİLİĞİ

Tıbbi aromatik bitki yetiştiriciliği

(işletme-yatırım)

17,50 40 10,50

DİĞER İŞLETME VE YATIRIM

KREDİLERİ

17,50 25 13,13

TARIMSAL SULAMA (Münhasıran T.C.Ziraat Bankası A.Ş. tarafından kullandırılacaktır.)

Tarla içi modern basınçlı sulama sistemleri

(damla / yağmurlama sulama -yatırım)

17,50 100 0

Diğer sulama sistemleri

(derin kuyu açılması vb.-yatırım)

17,50 60 7,00

Kaynak: www.ziraat.com.tr Erişim Tarihi: 10/09/2007

38

AkBank

Çiftçi Destek Paketi

Akbank, tarım ve hayvancılık sektörlerine özel olarak “Çiftçi Destek Paketini” hazırladı. Çiftçi Destek Paketi

kapsamında Traktör ve Tarımsal Ekipman Kredileri çiftçilerimizin ekim – hasat dönemlerine uygun olarak uzun vade

ve dönem ödeme avantajları içermektedir. Tarım ve Besicilik Kredileri, yetiştirilen ürüne bağlı olarak 1 yıl vadeye

kadar kullandırılabilmekte ve ara ödeme olmadan vade sonunda kapatılabilmektedir.

İçerik

· Tarım Kredisi

· Besicilik Kredisi

· Süt Besiciliği Kredisi

· Hayvan Alım Kredisi

· Sera Kredisi

· Sera Yatırım Kredisi

· Traktör Kredisi

· Tarımsal Ekipman Kredisi

· Fatura Ödemeleri

· Dolu Sigortası

· Hayat Sigortası

Kaynak: www.akbank.com.tr Erişim Tarihi: 10/09/2007

39

Denizbank

1. İşletme Kredileri:

a. Üretici Kart

Üretici Kart, üreticilerin tarımsal gereksinimlerine ve nakit akışlarına uygun olarak tarımsal işletme kredisi

sağlamaktadır.Çiftçiye tanımlanan kredi limiti Üretici Kart’a yüklenmekte, çiftçi ihtiyaçlarını bu kartla gidermektedir.

Üretici Kart,kredi kartından ayrılan birçok özelliğe sahiptir. Bunlardan en önemlisi Üretici Kart’ın yılda bir kez

ödemeli olmasıdır. Bu ödeme vadesi de tamamen çiftçinin ürün desenine göre, yani hasatına göre belirlenmektedir.

Üretici Kart ile tarım kredinizi Denizbank Şubeleri’nden ve Denizbank ATM’lerinden nakit çekerek veya şubelerimize

gelmeye bile gerek kalmadan tarımsal faaliyetleriniz için ihtiyaç duyduğunuz mal ve hizmetleri alabileceğiniz

Denizbank anlaşmalı işyerlerinden alışveriş yaparak kullanabilirsiniz. DenizBank, Üretici Kart sahibi çiftçilerin adına

ilgili kuruluşlarla anlaşma yapıyor, çiftçi Üretici Kart’ı ile bu işyerlerinden alışveriş yapıp, ödemesini belirlenen vade

sonunda yapma imkanına sahip oluyor.

Üretici Kart Sahibinin Avantajları Nelerdir?

· Üretici Kart’ın en önemli avantajı yılda bir kez ödemeli olmasıdır. Bu ödeme vadesini de üretim yaptığınız

tarımsal ürününüzün desenine göre, yani hasatınıza göre belirleyebilmektesiniz.

· Kredinize dilediğiniz zaman ödeme yapabilir, ihtiyacınız olduğunda yeniden nakit çekebilir ( 7 gün, 24 saat)

veya alışverişte kullanabilirsiniz.

· "Üretici Kart Üye Firmalar" dan Üretici Kart ile yapacağınız alışverişlerde nakit ödemenin sağlayamayacağı

vade avantajlarından yararlanabilirsiniz.

Üretici Kart’a Kimler Sahip Olabilir?

Kendi arazisinde veya kiralık arazide bitkisel üretim,seracılık ve hayvancılık yapan üreticilerimiz, çiftçilik belgeleri ve

tapu belgeleri ile Üretici Kart’a sahip olarak, Üretici Kart’ın sağladığı ayrıcalıklarından faydalanabilecekler.

b. Süt Hayvancılığı İşletme Kredisi

Süt hayvancılığı ile uğraşan çiftçilere işletmelerinin ihtiyaçlarını karşılamada destek sağlamaya yönelik taksitli

işletme kredisidir.

c. Spot, Borçlu Cari Hesap (Rotatif Krediler)

Spot Kredi

Tarımsal işletmenizin kısa vadeli finansman ihtiyaçlarını karşılamaya yönelik, vade ve faizi sabit

kredilerdir.

Rotatif kredilerin özellikleri:

1- Faizleri ayda bir, 3 ayda bir, 6 ayda bir veya 12 ayda bir tahsil edilebilir

7- Krediyi istediğiniz zaman kısmen veya tamamen kapatabilirsiniz.

d. Taksitli Tarımsal İhtiyaç Kredisi

Tarımsal İhtiyaç Kredilerine ile geçimini kısmen veya tamamen tarımsal faaliyetten elde ettiği gelir ile sağlayan çiftçi

belgesine sahip gerçek kişi çiftçilerin tarımsal faaliyetleri dışında ihtiyaç duydukları finansman gereksinimlerinin gelir

akışlarına uygun bir ödeme planı kapsamında karşılanması amaçlanmaktadır.

e. Besi Hayvanı Alım Kredisi

Besicilikle uğraşan işletmelerin besi sığırı alımı için ihtiyaç duydukları finansman desteğini sağlamaya yönelik

kredilerdir.

40

Kredi Başvuru Evrakları

· Borçlunun çiftçilik belgesi

· Başvuru sahibi ve kefillerin, ekim yaptıkları arazilerinin tapu fotokopileri veya icar belgesi

· Başvuru sahibi ve kefillerin nüfus cüzdan fotokopileri

· Varsa traktör ve/veya taşıt ruhsat fotokopileri

· Hayvancılık kredisi için Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliği üyelik belgesi

Ödeme Seçenekleri

Spot BCH (Rotatif) kredilerde ara ödemeler yaparak Ana para ve/veya faiz ödemelerinizi yapabilirsiniz.

Taksitli Tarımsal İhtiyaç Kredisi, Süt Hayvancılığı İhtiyaç Kredisi ve Besi Hayvanı Alım Kredilerinde tercihinize göre

eşit taksitli veya esnek ödeme imkanından yararlanabilirsiniz.

2. Yatırım Kredileri:

a. Traktör ve Ekipman Kredisi

Geçimini kısmen veya tamamen tarımsal faaliyetten elde ettiği gelir ile karşılayan, çiftçilik belgesine sahip gerçek

kişi çiftçilerin, tarımsal faaliyetlerinin yerine getirilmesinde önemli bir yer tutan ve faaliyet konusu ile ilgili yatırım

yapmalarına imkan tanıyacak traktör ve ekipman alımlarını finanse etmek amacıyla tahsis edilen ve kullandırılan bir

kredi türüdür.

b. Arazi Alım Kredisi

Arazi Alım Kredisi, geçimini kısmen veya tamamen tarımsal faaliyetten elde ettiği gelir ile karşılayan, çiftçilik

belgesine sahip gerçek kişi çiftçilerin, çiftçilik faaliyetini sürdürmek için yeni alacakları arazi bedelinin finanse

edilmesine yönelik tahsis edilen kredilerdir.

c. Sera Yapım ve Modernizasyon Kredisi

Üreticinin, sera yapımı ve modernizasyonu konusunda gerekli girdi maliyetlerinin karşılanması için ihtiyaç duyduğu

kaynağın sağlanmasına yönelik tahsis edilen kredilerdir.

d. Meyve Tesis Kredisi

Meyve Tesis Kredisi, geçimini kısmen veya tamamen tarımsal faaliyetten elde ettiği gelir ile karşılayan, çiftçilik

belgesine sahip gerçek kişi çiftçilerin, meyve bahçesi yapımı için ihtiyaç duyduğu, fidan ve bakım maliyetlerinin

finanse edilmesine yönelik kullandırılan kredileri kapsamaktadır.

e. Hayvancılık Kredileri

Hayvancılık Ekipmanına Yönelik Krediler

Süt hayvancılığı yapan işletmelerden kredilendirmeye uygun görülen işletmelerin, genel faaliyet giderlerini

düşürmeye ve/veya gelirlerini artırmaya yönelik olarak yapacakları yatırımların (süt sağım sistemleri, soğutma

tankı,...) finansmanı amacıyla işletmedeki sağmal inek sayısı esas alınarak tahsis edilen bir kredi türüdür.

Süt Hayvanı Alım Kredisi

Ürün; Süt hayvancılığı ile uğraşan işletmelerin süt sığırı alımı için ihtiyaç duydukları finansmanı karşılamayı

amaçlamaktadır.

Kredi Başvuru Evrakları

· Borçlunun çiftçilik belgesi Başvuru sahibi ve kefillerin, ekim yaptıkları arazilerinin tapu fotokopileri veya icar

belgesi

· Başvuru sahibi ve kefillerin nüfus cüzdan fotokopileri

· Varsa traktör ve/veya taşıt ruhsat fotokopileri

· Hayvancılık kredisi için Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliği üyelik belgesi

41

Ödeme Seçenekleri

Bütün yatırım kredilerinde tercihinize göre esnek ödeme, eşit ödeme ve/veya ötelemeli ödeme imkanından

yararlanabilirsiniz.

3. TMO Makbuz Senedine Dayalı Krediler:

TMO tarafından, çiftçiden teslim alınan bitkisel ürüne karşılık, çiftçi adına tanzim edilen Makbuz Senetleri

teminat alınarak kullandırılan kredilerdir.

Ödeme Seçenekleri

TMO tarafından verilen makbuz senedinin vadesine göre ödeme planı belirlenir.

Kaynak: www.denizbank.com.tr Erişim Tarihi: 10/09/2007

42

Şekerbank

Zirai Krediler:

Zirai krediler, çiftçilerin üretim girdilerinin karşılanmasına yönelik Şekerbank’ın kredi politikasına uygun olarak verilen

bir kredi türüdür.

Çiftçiye, vade ve ödeme kolaylığı sağlanmakta, çiftçinin ihtiyacı olan kredinin tahsil zamanı üretim yapısı ve gelir

kalemlerine göre belirlenebilmektedir.

· Çiftçilik belgesi olan gerçek kişi çiftçilere kullandırılmaktadır.

Zirai Kredilerin özellikleri nedir?

1. Zirai krediler, çiftçinin üretim için ihtiyaç duyduğu tohum, gübre, fide, zirai ilaç, sulama, zirai alet, yem

gibi her türlü tarımsal girdinin finansmanı amacıyla kullandırılır.

2. Kredinin vadesi çiftçilerin gelirlerini elde edeceği dönem içinde olacak şekilde belirlenecektir. Burada

amaç, kredinin ürün satışından elde edilecek gelirlerle kapatılmasıdır.

3. Belirlenen vade sonunda ana para ve faiz tahsil edilebilecektir. İstenildiği zaman vadeden önce ana

paraya veya faize tahsilat yapılabilmektedir.

Traktör Kredisi:

“ 0 “ km traktör alımlarında Şekerbank’tan finansal destek alabilirsiniz.

Başvuru için istenen belgeler:

· Başvuru Formu

· Başvuru sahibi ve kefillerin kimlik fotokopileri

· Başvuru sahibi ve kefillere ait ödenmiş fatura örneği

· Başvuru sahibi ve kefillerin çiftçilik belgesi

· Varsa ek gelirleri ve mal varlığını gösterir belgeler (tapu, araç ruhsat fotokopisi, başka banka kredi kartı

ekstresi, kira kontratı ve gayrimenkullere ait tapu fokokopisi v.b)

Yapılacak inceleme sonrası bankanın ilave belge ve teminat talep etme hakkı saklıdır.

Traktör Kredisinin özellikleri nedir?

· Proforma fatura değerinin %75'ine kadar ve 36 aya kadar vadelerle traktör kredisi kullanabilirsiniz.

· Kredinizi aylık eşit taksitlerle, 1-3-6-9-12 ayda bir eşit taksitlerle ödeyebilirsiniz.

· Çiftilik belgesi olan gerçek kişi ve zirai kesimde faaliyet gösteren tüzel kişiler traktör kredisinden

yararlanabilir.

· Krediler YTL olarak kullanılır.

· 2. el traktör kredilerinde, 3 yaşını aşmamış ikinci el traktörlere, traktörün kasko bedelinin %50'sine kadar

kullandırım yapılmaktadır

43

DAMIZLIK SÜT SIĞIRCILIĞI VE BÜYÜKBAŞ HAYVAN YETİŞTİRİCİLİĞİ KREDİSİ

Damızlık Süt Sığırcılığı ve Büyükbaş Hayvan Yetiştiriciliği Kredisi, çiftçilerin besi ve süt hayvancılığı için üretim

girdilerinin karşılanmasına yönelik verilen bir kredi türüdür. Çiftçiye, vade ve ödeme kolaylığı sağlanmakta, çiftçinin

ihtiyacı olan kredinin tahsil zamanı nakit akışına göre belirlenebilmektedir.

Damızlık Süt Sığırcılığı ve Büyükbaş Hayvan Yetiştiriciliği Kredisini kimler kullanabilir?

Asgari iki yıldır hayvancılıkla uğraşan ve en az 10 büyükbaş hayvanı olan gerçek kişi çiftçilere kullandırılmaktadır.

Hayvancılık Kredilerinin özellikleri nedir?

· Hayvancılık kredileri, çiftçinin işletme giderleri ve bu konudaki hayvan alımları dahil, süt sağım ünitesini, süt

soğutma tankını, yem hazırlama ünitesini vs., yıllık yem bitkisi (yonca ve korunga) tesis giderlerini ve diğer

yatırım giderlerinin finansmanı amacıyla kullandırılır.

· Çiftçiye, vade ve ödeme kolaylığı sağlanır, çiftçinin ihtiyacı olan kredinin taksit tarihleri, üretim yapısı ve gelir

kalemlerine göre belirlenir.

· Çiftçinin, kaliteli üretim girdilerini sağlayarak rekabet gücünün artmasına yardımcı olur.

TARIMSAL EKİPMAN DESTEK KREDİSİ

Kaynak: www.sekerbank.com.tr Erişim Tarihi: 10/09/2007

44

Vakıfbank

Organik Tarım / Sera Üreticileri Kredisi

Tarımda üretim yöntemlerini modernleştirerek üretimin hava şartlarına bağımlılığını azaltmak, yılın değişik

zamanlarında birçok sebze-meyve türünün kaliteli ve verimli bir şekilde üretimine imkan veren sera tarımı ile

üretimde kimyasal girdi kullanmadan toprak ve su kaynakları ile havayı kirletmeden çevre, bitki, hayvan ve insan

sağlığını korumak amacıyla geliştirilen bitkisel ürünlerin ekolojik yöntemlerle üretilmesini teşvik etmek ve üretilen bu

ürünlerin ihracatını arttırmak amacıyla bu konuda üretim yapan üreticilerin desteklenerek finansman ihtiyacının

bankamızca karşılanabilmesine yönelik “organik tarım/sera üreticileri kredisi” kullandırılmaktadır.

Kapalı ve açık alanda seracılık ve organik tarım konusunda faaliyet gösteren bütün üreticiler bu krediden

yararlanabilmektedir. İşletme kredisi: altyapısı tamamlanmış alanlarda organik tarım ve sera üretimi yapan firmaların

işletme ihtiyaçlarında kullanılmak üzere (tohum, fidan gübre, ilaç vb.) kullandırılmaktadır. Kredi en az 3 ay, en fazla

12 ay vadeli olmak üzere aylık taksit ödemeli, 3 ay ödemesiz aylık eşit taksit ödemeli, 3' er aylık dönemlerde eşit

taksit ödemeli kullandırılmaktadır.

Tesis kredisi: organik tarım ve sera üretimi yapmak üzere tarlası alınmış ve diğer yatırım tutarının (kapalı alan,

ısıtma, sulama vb.) yarısına kadar kredi kullandırmaktadır. Kredi en az 3 ay, en fazla 24 ay vadeli olmak üzere aylık

taksit ödemeli, 3 ay ödemesiz aylık eşit taksit ödemeli, 3'er aylık dönemlerde eşit taksit ödemeli, 6 ay ödemesiz aylık

eşit taksit ödemeli olarak kullanılabilmektedir.

Traktör Kredisi

Tarım sektöründe faaliyette bulunan bütün çifçilerimizin traktör ihtiyaçlarının karşılanmasına yönelik olarak

bankamızca “traktör kredisi” uygulaması başlatılmıştır.

Traktör kredisinden ziraat odasına kayıtlı, çiftçilik belgesine sahip, kendi adına en az 100 dekar sulanabilir veya 150

dekar tarım yapılan arazisi olan ve tarım işi ile iştigal eden gerçek ve tüzel kişiler ile belediyeler vb.

yararlanabilecektir. Bu kredi bütün marka ve modellerde kullanılabilmektedir.

Bu kapsamda kullandırılan kredilerin vadesi azami 36 aydır. Kredi aylık, 3 aylık, 6 aylık eşit taksitli veya 3, 6 ay

ödemesiz dönemli aylık eşit taksit ödemelidir.

Vakobi Yatırım Kredisi

Gerçek ve tüzel kişilerin uzun vadeli makina teçhizat ve/veya ekipman alımlarının finansmanına yönelik olarak fatura

ve/veya proforma faturanın ibraz edilmesi karşılığında kullandırılan bir kredi türüdür.

Yatırım kredisi; esnaf ve sanatkarlara, meslek odası üyelerine (avukat, mimar, tıp doktoru, diş hekimi, eczacı vb.

serbest meslek erbapları) ve imalat sektöründe faaliyet gösteren küçük ve orta ölçekli işletmelere

kullandırılmaktadır.

Kredi konusu makina teçhizatın en az %15’inin firma özkaynaklarıyla finanse edilmesi gerekmekte olup, azami

fatura ve/veya proforma fatura değerinin %85’i oranında kredilendirme yapılacaktır.

Sözkonusu kredi azami 84 aya kadar vadeli olup; aylık eşit taksitli, 3 ayda bir eşit taksitli 6 ayda bir eşit taksitli 1 yıla

kadar ödemesiz dönemli (anapara ödemesiz, 3 ayda bir faiz ödemeli), anapara ödemeli dönemde aylık, 3 aylık ve 6

aylık dönemlerde eşit taksitler halinde kullandırılabilmektedir.

Kaynak: www.vakifbank.com.tr Erişim Tarihi: 10/09/2007

45

Halkbank

Tarım Destek Kredisi

Tohum, dikim, gübreleme, sulama gibi ekim öncesi ve sonrası tarımsal faaliyetlerinizi finanse etmek veya hasat

toplama dönemindeki nakit ihtiyacınızı karşılamak amacıyla 25.000 YTL üst limitli "Tarım Destek Kredisi" ni hasat

sonu ödemeli olarak Borçlu Cari Hesap şeklinde 12 aya varan vadelerle kullanabilirsiniz.

Traktör ve Tarım Makinaları Kredisi

İster sıfır kilometre, ister ikinci el olsun, traktör, biçerdöver ve benzeri tarımsal ekipman alımlarınızın finansmanında

kullanmanız için Traktör ve Tarımsal Ekipman Kredisi uygun faiz oranları ve 60 aya varan esnek vade seçenekleri ile

hizmetinizde.

Kredi Limitinin Belirlenmesinde;

Yeni traktör/biçerdöver alımlarında aracın KDV dahil fatura bedelinin azami % 75'i,

İkinci el traktör alımlarında kasko bedelinin azami %70'i,

Tarım Makinaları/Ekipmanlarında aracın KDV dahil fatura bedelinin azami % 70'i

dikkate alınmaktadır.

Seracılık Kredisi

Seranızın yapım/onarımı veya geliştirilmesi için 24 aya varan vadelerle 25.000 YTL üst limitli Halkbank Sera

Kredisi'ni kullanabilir, kredinizle ürünlerinizin paket ve ambalajlanmasına yönelik finansal ihtiyaçlarınızı da

karşılayabilirsiniz

Kaynak: www.halkbank.com.tr Erişim Tarihi: 10/09/2007

46

Türkiye İş Bankası

Traktör Kredisi

Kredi’nin kapsamı

Ziraat Odalarına bağlı çiftçilerin, yeni ve 5 yaşına kadar olan ikinci el traktör alımındaki finansman ihtiyacının

karşılanabilmesi.

Kimler Faydalanabilir ?

Ziraat Odaları üyesi çiftçiler

Kredinin Limiti

Yeni traktörlerde en çok 75.000.-YTL olarak kullandırılan kredi tutarı, traktör anahtar teslim bedelinin %75'ini

geçmeyecek şekilde belirlenmektedir.

İkinci el traktörlerde en çok 50.000.-YTL olarak kullandırılan kredi tutarı, traktör kasko bedelinin %75'ini geçmeyecek

şekilde belirlenmektedir

Kredi Türü

Aylık Taksit Ödemeli veya Esnek Geri Ödeme planlı olarak kullandırılacaktır.

Faiz Oranı ve Vade

1-48 ay arasında değişen vadelerde kullanabilirsiniz. Faiz oranları ile ilgili bilgi almak için en yakın şubemize

başvurunuz.

Teminat Türleri

· Kefalet

· Rehin, v.b.

Küçük ve Orta Ölçekli Tarımsal İşletmeler Kredisi

Kredi’nin kapsamı

Ziraat Odalarına bağlı çiftçilerin, ekim-hasat zamanındaki finansman ihtiyaçlarının karşılanabilmesi.

Kimler Faydalanabilir?

En az 50 dekar tarım arazisine sahip çiftçiler (Ziraat Odaları üyesi olmak şartıyla)

Kredinin Limiti

En çok 30.000.-YTL

Kredi Türü

Tasfiye kayıtlı borçlu cari hesap (BCH) kredisi şeklinde kullandırılacaktır.

Faiz Oranı ve Vade

Faiz oranı, spot kredi faiz oranına eşit olup vade sonuna kadar sabit kalacaktır.

Spot Kredi faiz oranları Şubelerimizden öğrenilebilecektir.

Kredi azami 10 ay vadeli olarak kullandırılacaktır.

Vade sonunda talep edilmesi durumunda, firma lehine azami 3 aylık yeni bir “Hasat Kredisi” kullandırımı toplam

kredi vadesi 12 ayı geçmemek koşuluyla mümkün olabilecektir.

Kaynak: www.isbank.com.tr Erişim Tarihi: 10/09/2007

47

Garanti Bankası

60 aya varan vadelerle traktör/ biçerdöver alımının finansmanı....hasat dönemine uygun vadelerle 11 aya kadar

ödemesiz üretimin finansmanı...ticari ödemelerde kullanım amaçlı çiftçi kredi kartı... TMO Makbuz Senedi Kredileri...

Sera Kredileri... Tarım Sigortaları...

Tarım sektörünün kalıcı finansmanını sağlamak ve bankacılık sektörü ile olan ilişkisini sağlam temeller üzerine

oturtabilmek amacıyla ürün bazında faaliyet döngülerine uygun vadelerde finansman imkanları sağlanmaktadır.

Kısa Vadeli Üretimin Finansmanı Kredileri

Ürün ön finansmanını sağlayan kredi modelidir. Kredinin geri ödemesi, çiftçilerin nakit akış döngülerine uygun

yapılandırılmıştır. Ürün hasat dönemlerinde ödeme imkanı sunan kredi, 11 aya kadar geri ödemesiz, toplamda 12 ay

vadeli olarak kullanılabilir. Kredi kullandırımı öncesinde ekilmiş olan ürünlerin Garanti Sigorta tarafından

sigortalanması gerekmektedir.

Kısa Vadeli Üretimin Finansmanında sahip olunan tarlanın ipoteği veya kefalet teminat olarak alınabilir.

Temlikli Zirai Krediler

Sözleşmeli tarımın finansmanı için yapılandırılmış olan çalışma; kooperatif, birlik, tarıma dayalı sanayi işletmesi ve

tüccar firmalara yönelik olarak aralarında yaptıkları sözleşme gereğince üretim gerçekleştiren üreticilerin, üretim

öncesinde ve esnasında ortaya çıkan ihtiyaçlarının finansmanı sağlanmak üzere geliştirilen kredi modelidir. Kredi

vadesi üretilen ürünün hasat dönemine paralel olarak belirlenir. Kredinin asli teminatını ise ana firma ile üretici

arasındaki borç-alacak ilişkisinin bankaya temlik edilmesi oluşturmaktadır.

Traktör ve Biçerdöver Kredileri

Her marka traktör ve biçerdöver alımları için 60 ay vadeye kadar, uygun faiz oranları ve ürün hasat tarihlerine paralel

ödeme planlarını içeren uygun vade şartlarında kredi imkanları sağlanmaktadır. Proforma faturanın %80'inin

kredilendirilebildiği kredi, yalnızca yeni traktör veya biçerdöver alımları için geçerlidir.

Çiftçi Kredi Kartı

Ticari faaliyetlerde kullanılmak üzere çiftçiler 1,000 YTL limite kadar ticari kredi kartı talep edebilir.

TMO Makbuz Senedi Kredileri

Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO) depolarına bırakılacak hububatlar için düzenlenecek makbuz senetleri karşılığında

üreticiler ve sanayiciler kredi kullanabilir.Makbuz senedi, ürünlerin mülkiyetini temsil eden, TMO tarafından nama

düzenlenmiş, teminat olarak verilebilen, ciro edilebilen kıymetli evrak şeklinde olmalıdır.

Sera Kredileri

Tarım sektörünün finansmanını desteklemek amacıyla,sera yapımına yönelik yapılan yatırımların finansmanı

desteklenmektedir. Yatırımcılara tahsis edilecek kredi tutarı ibraz edilecek fizibilite raporu paralelinde

belirlenmektedir. Sera kredisi, 36 aya varan vadelerde YTL veya DEK olarak ve 12 aya varan vadelerle geri

ödemesiz olarak kullanılabilmektedir.

Tarım Sigortaları

Kredi riskinin en aza edilmesi amacıyla her tür ürün, dolu ve yangın riskine karşı Garanti Sigorta tarafından

sigortalanabilir.

Başvurmak için;

Başvuru sırasında yanınızda bulundurmanız gereken evraklar şunlardır:

· Çiftçilik belgesi

· Kimlik fotokopisi

· İmza beyannamesi

· Proforma fatura

· Üzerinde üretim gerçekleştirilen araziye ilişkin tapu belgesi*

*Minimum 30-75 dönüm tapulu (bölgelere göre değişiklik göstermektedir) veya 20 dönüm sulanabilir tarla veya

örtülü tarım yapılması durumunda 3 dönüm ekim yapılan arazi sahibi olma şartı aranmaktadır.

Kaynak: www.garanti.com.tr Erişim Tarihi: 10/09/2007

48

Finansbank

Finansbank Kobi Bankacılığı, tarım sektöründe faaliyet gösteren KOBİ’lerin ihtiyaçlarını düşünerek oluşturduğu

KOBİ Destek Tarım Paketi’ni yeniledi. Finansbank’ın, yeni çözümler ekleyerek geliştirdiği “Tarım ve Hayvancılık

Destek Paketi”, hayvancılık ve tarım sektöründe faaliyet gösteren işletmelere özel avantajlı krediler sunuyor.

Finansbank’ın Tarım ve hayvancılık sektörü ve bunların alt sektörlerine yönelik sunduğu kredi çeşitleri ve

özellikleri;

Modern Tarım Kredisi

Tarım ile ilgileniyor ve sera veya organik tarım yatırımı yapmak veya mevcut yatırımlarınızı yenilemek istiyorsanız en

yakın şubemize uğrayın. 100,000YTL'ye kadar yatırım kredisi taleplerinizde size, her yıl 12 aya ulaşabilen, hasat

dönemlerine kadar geri ödemesiz kredi seçeneklerimizi anlatalım. Üstelik 48 aya varan vadeler ile eşit taksit veya

esnek geri ödeme koşullarını nakit akışınıza göre siz belirleyeceksiniz.

Ayrıca 100,000YTL üzeri yatırım kredisi taleplerinize her yıl 12 aya ulaşabilen, hasat dönemlerine kadar geri

ödemesiz ve 48 aya varan vade seçenekleri ile eşit taksitli veya esnek geri ödeme imkanı ile alternatif üretiyoruz.

Tarım Makinesi Kredisi

Yeni makineler ile zamandan tasarruf etmek ve üretimizini artırmak istiyorsanız, 1.el yatırım kredisi taleplerinizde ,

sizin için sahip olmak istediğiniz araçları %75 oranında kredilendiriyoruz. Ayrıca her yıl 12 aya ulaşabilen, hasat

dönemlerine kadar geri ödemesiz ve 60 aya varan vade seçenekleri içeren eşit taksitli veya esnek geri ödeme

imkanını sunuyoruz.

İkinci el araçlardan faydalanmak istiyorsanız, 2.el yatırım kredisi talepleriniz için, sahip olmak istediğiniz araçları

%60 oranında kredilendiriyoruz. Ayrıca her yıl 12 aya ulaşabilen, hasat dönemlerine kadar geri ödemesiz ve 48 aya

varan vade seçenekleri içeren eşit taksitli veya esnek geri ödeme imkanını öneriyoruz.

Mahsul Destek Kredisi

Tarım ile ilgileniyorsanız; tohum alımı, gübreleme, sulama gibi oluşabilecek her türlü ihtiyacınız için, kredi

taleplerinizde hasat dönemlerine kadar geri ödemesiz veya 12 aya varan vade seçenekleri ile eşit taksitli veya esnek

geri ödeme imkanından yararlanın.

Finansbank Kobi Bankacılığı'nın, tarım sektörüne sunduğu ayrıcalıklı hizmetlerden yararlanmak ve size özel

çözümlerimizle tanışmak için en yakın Finansbank şubesine uğrayarak "Portföy Yönetici"lerimizle görüşmeniz veya

444 1 900'den Kobi Bankacılığı Hizmet Hattı'nı aramanız yeterlidir.

Tarla Alım Kredisi

Tarımsal üretim yapılan araziyi büyütmek amacıyla gerçekleşen yeni tarım arazisi alımlarının finansmanında 60 aya

varan vade seçenekleri sunuluyor.

Hayvancılık Destek Kredisi

Hayvancılık ile uğraşan girişimcilerin hayvan bakım, yem, tohumlama gibi işletme sermayesi türünden ihtiyaçları için

oluşturulan Hayvancılık Destek Kredisi, 3 ay ön ödemesiz dönemli 12 aya varan vadelerle kredi imkanı sağlıyor.

Modern Hayvancılık Yatırım Kredisi

100.000 YTL ve üzeri kredi talebi olan yatırımların finansmanı amacıyla, 12 ay ön ödemesiz 60 ay vadeli olarak

kredi imkanı sunuluyor. 100.000 YTL altı taleplerde 48 ay ile vade veriliyor.

Hayvan Alım Kredisi

Hayvancılık ile uğraşan girişimcilerin yeni hayvan alımlarını finanse etmek için sunulan kredi, 6 ay ön ödemesiz 24

ay vadeyi içeriyor.

Hayvancılık Makine ve Ekipman Kredisi

Süt sağım ünitesi, süt soğutma tankı, yem karma makinesi, sürü yönetim sistemleri vb. hayvancılıkta ihtiyaç duyulan

bütün makine ve ekipman alımları için 3 ay ön ödemesiz 36 ay vade ile kredi imkanı veriliyor.

Kaynak: finansbank.com.tr

ERKAN MAKİNA / ALİ ERKANKapat