Helal Gıda Sertifikası Toplantısı
Helal Gıda Sertifikası için Toplantı

18 Kasım 2007 Pazar günü saat 12 30-17 arasında yapılan BİLİM KURULLARI DANIŞMA toplantısı çok önemli ve faydalı görüşmelere vesile oldu. Fıkıh, İslam Tarihi, Din Eğitimi, Sosyal Bilimler, Veteriner, Kimya, Gıda Mühendisliği ve Helal gıda araştırma dallarında uzman 20 cıvarında Prof.Dr., Doç.Dr., Dr.,Emekli Müftü, Mühendis ve Araştırmacıların katılımı ile gerçekleştirilen toplantıya mazeretleri sebebi ile katılamayan 15 cıvarında Bilim adamımız ise çalışmaları olumlu karşıladıklarını bildiren mesajlar göndermişlerdir. Toplantının gündemi ise Katılımcılara gönderilen bir mektupla şu şekilde bildirilmişti:

Muhterem Hocamız,

Ülkemizde gıda, ilaç ve kozmetik sektörlerinde zaman zaman terör kelimesi ile birlikte anılmalarına vesile olan olaylar yaşadığımız bilinmektedir. Sağlıklı ve helal olma şartları ise Müslümanın birinci derecede olmazsa olmaz şartlarının başında gelmektedir. Uzun yıllar unutulmuş, ya da ihmal edilmiş bu mevzuun, son zamanlarda yüksek sesle seslendirilmeye başlaması sevindirici bir durumdur.

Birçok Müslim ve gayri Müslim ülkelerde uygulamaların başladığı, Birleşmiş Milletler Teşkilatının dahi çalışmalar başlattığı HELAL GIDA SERTİFİKASI uygulamasının ülkemizde de başlatılabilmesi için bütün toplum kuruluşlarının desteğini alabilecek bağımsız ve sadece bu işle iştigal edecek ve adeta akademik bir kurum gibi çalışabilecek bir oluşumun uygun olacağı ağırlık kazanmıştır. Bu maksat için 4 yıl önce kurulmuş GİMDES in bu yapılanmada aktif görev alabileceğini düşünüyoruz.

Bu konuda toplum bilincini geliştirmek için www.gimdes.org ve www.gidaraporu.com sitelerimizde önemli haber ve makale yayınlarını 4 yıldır devam ettiriyoruz. Önümüzdeki aylarda da uluslar arası “HELALGIDA 2008” konferansı için çalışmalar sürdürülmektedir.

18 Kasım 2007 Pazar günü saat 12 30-17 arasında zat-ı alinizin de iştirakini arzu ettiğimiz BİLİM KURULU DANIŞMA toplantısını yapmayı kararlaştırmış bulunuyoruz. Bu toplantımızın gündemi ve toplantı yerinin adresi aşağıda bilginize arzedilmiştir.

HürmetlerimizleGİMDES(Gıda ve İhtiyaç Maddeleri Denetleme ve Sertifikalandırma Araştırmaları Derneği) Yönetim Kurulu AdınaGenel BaşkanDr. Müh. Hüseyin Kami Büyüközer

GÜNDEM: 1- “GİMDES HELAL GIDALARIN HAZIRLANMASI, ANBALAJLANMASI VE HAYVANLARIN KESİLMESİ HAKKINDA GENEL ŞARTNAME” taslağının görüşülmesi2- 24 Şubat 2008 Pazar günü yapılması düşünülen “HELAL GIDA 2008” uluslar arası konferans için görüş alınması3- “HELAL SERTİFİKA” verecek kuruluşun nihai statüsü hakkında görüş alınması4- Bu kuruluşta yer alması uygun görülen toplum kurumlarının tesbiti5- Kapanış

Toplantının uygun bir noktasında çay ve ihtiyaç molası yer alacaktır

Toplantı yer adresi: Florya Yeni Cami altı. Berk Öğrenci Yurdu Sosyal Tesisleri. Şenlikköy Mahallesi. Cevizli Sokak. No 18. Florya- Bakırköy

İrtibat Bilgileri: 0 212 451 00 15 0 535 298 08 96 hbuyukozer@hotmail.comSekreter Üye Harun Yiğittürk 0 544 500 40 84 harunye@ hotmail.com

Bu gündem etrafında 4 saat boyunca sürdürülen görüşmelerin ve alınan kararların özeti aşağıda bilginize sunulmaktadır.

GİMDES Genel Başkanı Dr.Müh. Hüseyin Kami BÜYÜKÖZER tarafından “hoş geldiniz” konuşması yapıldı. Helal Sertifika konusunda bugüne kadar yapılan çalışmalar anlatılarak, toplantıdan çıkacak sonuçların bu süreç için çok önemli olduğu vurgulandı.

Toplantı boyunca söz alan katılımcılar tarafından “Helal Sertifika Kurumunun İşlevi ve İşleyişi” konusunda çeşitli açıklamalar yapıldı. Şu anda dünyadaki HELAL SERTİFİKA kurumu uygulamalarının birbirinden bağımsız ve birbirinden farklı fıkhi ölçüler içerisinde yürütüldüğü, Malezya’daki olumlu örneğin dahi yeterli şartları taşımadığı ve mutlaka ülkemizde mukim bir kuruluşun oluşturulması gerekliliği vurgulandı. Ülkemizde gerçekleştirilecek HELAL SERTİFİKA kurumu çalışmalarının her konuyu ihata etmesi gerektiği belirtildi. Bu nedenle ülkemizdeki HELAL SERTİFİKA kurumunun devletten bağımsız bir yapılanma içinde olması gerektiği ve ancak bunun da ön şartının, ülkemizdeki Müslüman toplumun büyük çoğunluğunun mutabakatının gerekli olduğu anlatıldı.

Uluslararası bir boyut kazandırılabilmesi için konunun İKÖ platformuna taşınmasında ve beynel İslam Fetva Kurumları ile irtibatlı olunmasında fayda olduğu üzerinde duruldu.

“HELAL SERTİFİKA kuruluşunun, GİMDES bünyesinde bir Enstitü statüsünde olabileceği gibi daha geniş katılımlı bir Vakıf şeklinde organize edilebilmesinin de daha uygun olacağı ifade edildi.

“Kurumun bünyesinde veteriner, gıda mühendisi, kimya mühendisi, biyolog, doktor ve dini konularda hüküm verecek uzmanların çalışmaları sağlanmalıdır.”

“Bilim Kurulları bir an evvel kurulup çalışmaya başlatılmalıdır. Kurumsal yapı bütün uzuvları ile teşekkül ettirilmeli. Bundan böyle bu konuları konuşup dağılan toplantılar yerine uygulamaya geçirecek eylemler yapılmalıdır.”

“HELAL SERTİFİKA konusunu kamuoyuna anlatabilmek için teklif edilen 24 Şubat 2008 tarihinde bir uluslararası sempozyumun yapılması ya da önce yurtiçi bir sempozyumun yapılıp bilahare uluslar arası sempozyumun düşünülmesi konusunun tartışılmasında fayda olabilir.” denildi.

“GİMDES’in sertifikalamada uygulanacak şartname taslağında redaksiyon ve içerik konusunda çalışmalar yapılmalıdır. İslamın ve Müslümanların dışında gelişen Moderniteye karşı İslamı bütün Mezhebleri ile kucaklayan bir şartname oluşturulması esas alınmalıdır.”

“Çoğunluk fıkıh alimlerinin kabul ettiği Helal-Haram sınırlarının muhafaza edilmesinde gerekli hassasiyet gösterilmelidir.”

Gündemde genel hatları ile müzakere edilen GİMDES ŞARTNAMESİ ve Kurulacak Vakıfta geniş katılım sağlamak üzere kurucular arasında bulunmasında faydalı olabilecek kurumların tesbiti için katılımcılar nezdinde çalışmalar yapılması, görüş ve düşüncelerinin GİMDES Başkanlığına bildirilmesi, gerektikçe görüş alışverişlerinde bulunmak üzere katılımcıların haberleşme adreslerinin bildirilmesi, müteakip toplantının Ocak ayı içerisinde yapılmasının uygun olacağı ifade edilmiştir.

Bu tarihi sayılabilecek toplantının ülkemiz ve dünya Müslümanları için hayırlara vesile olmasını Rabbimizden niyaz ediyoruz.

GİMDES

Ozan MakinaKapat