İhtiyati haciz
İhtiyati haciz (precautionary distraint)

Bir alacaklının gerektiğinde alacağını tahsil edebilmesine imkân sağlamak amacıyla borçlunun mallarına, bunların kaçırılma olasılığına karşı icra dairesi tarafından el konulması. Borçlu-alacaklı ilişkilerinin düzenlenmesinde alacaklının mağdur duruma düşürülmemesi için ihdas edilmiş bir tür tedbir. Borçlunun mallarının paraya çevrilerek alacağın ödenmesinin sağlanması amacıyla el konulmasına da kati haciz denir.

Ozan MakinaKapat