Çalışma Bakanlığı
Çalışma Bakanlığı

Türkiye"de kamu hizmetlerinden ve işçi konularıyla uğraşan bakanlık. Bu bakanlık, 28/1/1946 tarih ve 4841 sayılı ve 24 maddeden ibaret “Çalışma Bakanlığı Kuruluş ve Görevleri Hakkındaki Kanun” hükümlerine göre teşkilatlandırılmıştır.Bu kanun hükümleri gereğince, “Çalışma hayatının düzenlenmesi, çalışanların yaşama seviyesinin yükseltilmesi, çalışanlara çalıştıranlar arasında münasebetlerin memleket yararına âhenklendirilmesi, memleketteki çalışma gücünün umumî refahı arttıracak surette verimli kılınması, tam çalışma ve sosyal itimadın sağlanması” ile vazifelendirilmiştir.Çalışma Bakanlığının merkez teşkilâtında, bakanın emrindeki müsteşar ve özel kalem müdürlüğünden başka, a) Araştırma Kurulu, c) Hukuk Müşavirliği, d) Çalışma Umum Müdürlüğü, e) İşçi Sağlığı Umum Müdürlüğü, f) Zatişleri Müdürlüğü, g) Levazım Müdürlüğü, h) Seferberlik Müdürlüğü, i) Kâğıt İşletmeleri Müdürlüğü bulunmaktadır.Sosyal Sigortalar Kurumu Umum Müdürlüğü ile ve İş ve İşçi Bulma Kurumu Umum Müdürlüğü de Çalışma Bakanlığına bağlı kurumlardır.

ERKAN MAKİNA / ALİ ERKANKapat