Bakan
Bakan

Memleketimizde, kamuyu ilgilendiren genel işlerden birinin başında bulunan kimse. Bakanlar, Büyük Millet Meclisi"nin haiz olduğu yürütme yetkisini, bağlı oldukları alanda kullanırlar. Bakanlar, Anayasamıza göre, Cumhurbaşkanı "nın Meclis üyeleri arasından tayin ettiği Başbakan tarafından, yine Meclis üyeleri arasından ya da Meclis dışında milletvekili seçilme yeteneği bulunan kimselerden seçilir. Cumhurbaşkanının bu seçilmeyi onaylaması üzeri ne Meclis"e sunulur.Osmanlın İmparatorluğu"nda devlet işlerini gören bu kimselere, XIX. yüzyıldan itibaren “nazır” denmiştir. Türkiye Büyük Millet Meclisi Hükümeti ile Cumhuriyetin ilânından sonra 194i yılma kadar bu kimselere “vekil” denmiş, sonradan bu deyim “bakan” olarak değiştirilmiştir.Bakanların, hükümetin genel politikasından ve kendi yetkileri içindeki işlerden Büyük Millet Meclisi"ne karşı siyasî, malî ve cezaî sorumlulukları vardır. Bir bakanın işindeki her hangi bir yolsuzluk, Anayasa Mahkemesi tarafından incelenir ve karara bağlanır.Her bakanın maiyetinde genel olarak bir müsteşar, genel müdürler, müdürler, müfettişler, hukuk müşavirleri uzmanlar ve türlü derecede memurlar bulunur. Bakanın emrinde olan bir kanunla vazife ve yetkileri belirtilmiş olan bu memurlar “Bakanlık”ları meydana getirilir ve Bakanlıklara, Bakanın vazife ve unvanına göre ad verilir.

Ozan MakinaKapat