Dinsel Rasyonalizm
Dinsel Rasyonalizm (religious rationalism)

Dinin ilkeleriyle insan aklının işleyişinin tabi olduğu ilkelerin uyum içinde olduğunu; vahiy ile aklın birbiriyle çelişmediğini; bu iki olgunun aralarında bir zıtlık veya çatışma olmadığı gibi, tam tersine karşılıklı birbirini tamamlayan bir ilişkinin sözkonusu olduğunu; bu nedenle de sağlam bir dünya görüşünün ancak sözkonusu iki bilgi kaynağının birleştirilmesiyle elde edilebileceğini savunan görüş.

Ozan MakinaKapat