Hak Böyle İster
“Hak Böyle İster Husrev!”

Hiç şüphesiz Risâle-i Nûrlar, Bedîüzzaman Hazretleri’nin hem en büyük mirâsı hem de en büyük vasiyetidir. Risâle-i Nûrlar tetkik edildiğindeAhmed Husrev Altınbaşak Hazretleri’nin Risâle-i Nûr hizmetindeki mevkii gayet âşikâr ortaya çıkmaktadır. Bununla birlikte Hazret-i Üstâd’ın sırr-ı ihlâsa ve rızâ-yı nebevîye tam mazhar olduğunu müjdelediği Husrev Efendi’nin Risâle-i Nûr hizmetindeki mevkiini şifâhî ve resmî kaynaklar da te’yîd etmektedir.

Meselâ, Isparta Cumhuriyet Müddeiumumiliği’nin 954/311 Esas ve 956/8 numaralı ve Hazret-i Üstad hayatta iken hazırlanan ve kendisinin de Saîd Okur adıyla sanık listesinde olduğu iddiânâmesinde geçen ve Husrev Efendi’yi tarif eden 1954 tarihli şu ifâdeler çok câlib-i dikkattir:“Maznun Husrev Altunbaşak: 22 seneden beri Saîd Okur’u tanıdığı, kitaplarını okuduğu, bu kitapları teksir edip dağıttığı, Saîdi Nûrsî’nin yazdığı mektupları dahi teksir ederek isteyenlere gönderdiği, bu eser ve mektupları okuyanlara nur talebesi adı verdikleri, Nûr Talebelerinin Saîd-i Nûrsîyi üstad olarak tanıdıkları bunların manevi topluluğuna Medresetü’z-Zehrâ adını verdikleri, Saîd Okur’la beraber müteaddit defa mahkemeye verildiği, hatta tevkif edildiği, evinde yapılan aramada, elde edilen eserlerin Saîd Okur tarafından kaleme alındığı…” diye başlayan ifadeler şöyle neticelenmektedir:   “…en eski en faal nurculardan olduğu Saîd-i Nûrsi’nin en mutemet adamı bulunması dolayısıyla Üstad-ı Sânî olarak tanındığı hususlarında maznunun ikrarı ve şâhitlerin şehâdeti ve aramada elde edilen vesikalar gibi deliller mevcuttur.”Husrev Efendi’yi tanımadan önce kendisine bir ‘hayru’l-halef’ aradığını söyleyen Üstad Bediüzzaman Hazretleri, Husrev Efendi’yi gerek yazılı vesikalarla gerekse şifâhî ifadeleriyle ‘hayru’l-halef’ ilân etmiş ve bu ilânını vefâtından kısa bir süre önce Husrev Efendi’yesöylerken “Hak böyle ister Husrev!” demişti.Husrev Efendi’nin Hazret-i Üstâdın ve Nûr Talebeleri’nin teveccühleri karşısında Üstâdına ve da’vâ arkadaşlarına karşı hürmetkâr ve ihlâslı tavrı hiç değişmemiştir. Onun, Hazret-i Üstâd’a yazdığı mektupları hem Risâle-i Nûr’un kıymetinin ifâde edildiği veciz rağbetnâmeler, hem talebelerin Üstadlarına ve Risâle-i Nûr’a nasıl bir tavr-ı hürmet içerisinde olması gerektiğini gösteren âdâbnâmeler, hem de Kur’ân’ın sâhilsiz ummânından coşkuyla akan Nûr Risâlelerinin beşer rûhundaki te’sîrâtınaşehâdet eden ihlâsnâmeler hükmündedir. O devamlı, “Kur’ân-ı Azîmü’l- Bürhan’ın bahr-i ummanında medfûn defineleri, Risaletü’n-Nûr ve Mektubatü’n-Nûr ile meydana çıkarmıştır” diye tavsîf ettiğiHazret-i Üstâd’a karşı sâir nûr talebelerine de örnek olacak yüksek bir tavr-ı hürmet ve hadsiz bir minnettarlık içerisinde idi.Üstad Bedîüzzaman Hazretleri’nin vefâtından sonra Hazet-i Üstâd’ın ve Risâle-i Nûr’un çizgisinden hiç şaşmadan, Üstâdının manevî mirasını tahrip ve tahrif etmeden hizmetine devam etmiş ve hem kendi yerine hem de Hazret-i Üstâdın yerine muvaffâkiyetli hizmetler îfâ etmiştir. Böylelikle Risâle-i Nûr’un neşriyle Anadolu’ya sökülüp atılmayacak bir sûrette yerleşmesini te’mîn etmiş, aynı zamanda, Hazret-i Üstad’dan tevârüs ettiği nûrânî hizmetini hiç bir manevî kire bulaştırmadan, siyâsî fitnelere âlet olup lekedâr etmeden; Hazret-i Üstâd’ın te’sîs ettiği Risâle-i Nûr hizmetinin özünden, rûhundan, künhünden katiyyen uzaklaşmadan, bid’alara taraftar olup bid’akâr mihraklara en ufak bir taviz vermeden istikbâle nakletmiştir. Bu cihetle olsa gerek ki Hazret-i Üstad onun için seneler önce “Türkmilletinin mânevî büyük bir kahramanı ve bu vatanın bir halâskârıdır ve Türk milleti onun ile iftihar edecek bir hâlis fedakârıdır.” demiştir.Husrev Efendi, Üstad Bediüzzaman Hazretleri’nin vefâtından sonra ne yeni bir meşreb ve meslek ihdâs etmiş, ne de başka meşreb ve mesleklere inhiraf etmiştir. O, Üstâdının Risâle-i Nûr’da te’sîs ve tesbît ettiği esaslarla mâhiyeti ve çerçevesi çizilmiş olan nûrânî ve Kur’ânî meşreb ve mesleğinden zerre mikdar ayrılmadan hizmet etmiş, binlerce genç Saîd’ler ve Husrev’ler yetiştirerek öylece Rabb-i Rahîm’ine kavuşmuştur. Rahmetullahi Aleyh.Detay
TelcisanKapat