VERI KORUMA METODLARI - ÇAPRAZ BAĞLI OLASILIK İNDİRGEME METODU
VERI KORUMA METODLARI - ÇAPRAZ BAĞLI OLASILIK İNDİRGEME METODU Kullanmasını istemediğimiz kullanıcıların bilgilerimize erişmemesi için elektronik verileri gizleme yöntemi kullanılmaktadır. Bu sistemde birçok yöntem bulunmasına karşın aynı şifrelenmesi gibi geri çözümlenmesi de imkan dahilindedir. Bu ihtimali en aza indirebilmek için şifreleme yönteminin olasılık bazında yüksek ihtimale sahip olması istenmektedir. Bu amaçla çeşitli yöntemler kullanılsa da iç içe geçen çapraz bağlı sistemler tercih edilmektedir. Bu yöntemde alıcı veriyi aldıktan sonra kendisinde bulunan yazılma gerekli parametreleri vererek şifreli veriyi eski haline dönüştürülür. Bu yönteme örnek olarak Tablo 1’de verilen düz metni Tablo 2’de verilen şekle dönüştürülmüştür. Tablo 1 Tablo2 Bu dönüştürme işlemini yapan fonksiyon tasarımı Tablo 3’de yer almaktadır. Tablo 3 for a:=1 to memo1.Lines.Count do begin s:=memo1.Lines[a]; s1:=""; for b:=length(s) downto 1 do begin c:=ord(s[b]); c:=c*b*a; {ÇEKİRDEK YAPI: satır kolon ve son-baş bağlantısı} s1:=s1+chr(c mod 256)+chr(c div 256); end; memo2.Lines.Add(s1); end; Bu sistemde görülen çekirdek program üzerinde yapılacak ufak değişiklikler ile şifrelenen verinin olasılıksal çözümleri arttırılabilir yada azaltılabilmektedir. Yine bu amaçla Tablo 4’de arttırılmış bir çekirdek, Tablo 5’de ise olasılık indirgemesine sahip bir örnek bulunmaktadır. Tablo 4 Tablo 5 c:=c*c*b*aolasılık miktarı: ~90milyon birim c:=c+b+a olasılık miktarı: ~670 birim Yazar : Özgür AKSUe-Posta : oaksu@erciyes.edu.tr
ERKAN MAKİNA / ALİ ERKANKapat