Şura-yı Devlet
Şura-yı Devlet

Osmanlı Devleti"nde Tanzimat Dönemi"nde yasa ve tüzük tasarılarını hazırlayan, idari yargı görevi gören danışma kurulu. Bugünkü Danıştay"ın temelini oluşturur. Bir tür ulusal meclis konumunda olan Şura-yı Devlet, resmi olarak 10 Mayıs 1869"da açılarak, 28"i müslüman, 13"ü diğer dinlerden olmak üzere 41 üyesi ve Mithat Paşa başkanlığında göreve başlamıştır.Şura-yı Devlet"in görevleri şunlardır :1- Her türden yasa ve tüzük tasarılarınınhazırlanması ve incelenmesi2- Hükümetin ilettiği idari sorunların görüşülmesi ve karar bağlanması3- İdare ile yargı makamları arasında çıkan uyuşmazlıkların çözüm yerinin belirlenmesi4- Yürülükte olan yasa ve tüzüklerdeki sorunların yorumlanıp açıklanması5- Padişah ya da hükümet tarafından yargılanması istenen devlet memurlarının yargılanması6- Padişah ve nazırların yönetime ilişkin sorularının incelenip yanıtlarının hazırlanması.Şura-yı Devlet reisi, daire reisleri ve şura başkatipi padişah tarafından atanırdı. Genel kurul yılda bir kez toplanarak meclis bütçesini hazırlar, yıllık çalışmaları planlardı. Genel kurulda alınan kararla gizli oyla alınırdı. Şura-yı Devlet, 15 Şubat 1872"de yapılan değişiklikle Tanzimat, Muhakemat ve Dahiliye daireleri olmak üzere 3"e ayrıldı. Böylece Şura-yı Devlet başkanı "nazır" ünvanıalarak Meclis-i Vükela üyesi oldu. Şura-yı Devlet 1876"da Kanun-ı Esasi ile yargı ile ilgili görevleri kaldırılmış, Cumhuriyet"in ilabnı ile de "Danıştay" sanı ile göreve devam etmiştir.

.
TelcisanKapat