Kutunun Zarfını Şimdi Açtınız
Siz Henüz Kutunun Zarfını Açtınız

Estergon kalesi ile alakalı anlaşma müzakeresi için Osmanlı ve Nemçe (Avusturya) elçileri bir Macar gene­ralinin mezarı yanında buluşmuşlardı. Avusturya murah­haslarından Palffi, teşbihlerle konuşmayı bir adamdı. Türk elçilerinden tarihçi Peçevı İbrahim Efendi de hazırcevaptı. Palfibir aralık:

-Biz, Müslümanları bizden öncekilerin açmaya cüret edemedikleri bir kutuya benzetiriz.Onlar: "Bunun içinde ne vardır?" diyenlere "bu içi dopdolu yılan, çıyan, akreptir. Eğer bu kutu açılırsa bunlar mem­leketimize yayılır, halkı sokar ve öldürürler" cevabını ve­rirlerdi. Hepsi biribirinden işiterek buna inanmışlardı. Bu kutu açılmasın, alem benim zamanımda harap olma­sın, diye her imparatorumuz bir kilit daha vururdu. Şim­di lazım oldu, kutuyu açtık. Meğer bomboşmuş. Yazık o itikatIa geçen ömrümüze!

Peçevı İbrahim Efendi de ona sordu:

-Ya şimdi o görüşte misiniz ki sizden öncekiler bu­nu bilmemişler ve hata etmişler"

 Palfi: "Evet" cevabını verince, İbrahim Efendi:

"-Sizden öncekiler yanılmamışlar, yanılan sizlersiniz. Zira siz henüz kutunun üzerindeki zarfı açtınız. Kutunun kapağını açmadınız. Bundan sonra açılırsa o korkunç mahlukun zararını görürsünüz!" cevabını verdi.

Ve çok geçmeden Osmanlı ordusu Eğri zaferini kazandı.

Size Naklediyor muyum?

Abdülaziz Paris’te iken, III. Napolyon bir gün Fuat Paşa’ya, Abdülaziz ile ilgili bazı latifeler yapar ve Paşa’ya da sıkı sıkı tembihte bulunarak:

- Sakın bunları padişah hazretlerine söyleme! Der.

Paşa da şu latife ile teminat verir:

- Bu pek tabiidir haşmetmeap. Padişahımızın sizin hakkınızda söylediklerini de size naklediyor muyum?

ERKAN MAKİNA / ALİ ERKANKapat