Sevgi olunca kurallar bitmez
Sevgi olunca kurallar bitmez Sual: Bir felsefeci, (Günah denilen şeyler, bizi Tanrıdan uzaklaştıran hareketlerdir. Sevgi ve aşkın olduğu yerde kurallar biter. Çünkü gerçek sevgi Tanrı demektir. Cennet ve Cehennem bu dünyadadır. Yunus Emre, "Yaratılanı hoş gördük Yaratandan ötürü. Ben dost cemalin görmüşem, huri cinanı neylerim" diyor. Cennet olsa idi böyle der miydi? Mevlana da, "Helal haram ölene kadardır. İlahi aşkın sonu yoktur" diyor. Önemli olan haram helal değil, ilahi aşktır. Sevgi olunca namaza, oruca ve diğer ibadetlere gerek yoktur) diyor. Bu sözler küfür değil mi?CEVAPHem de küfrün katmerlisidir. Felsefeci, söylediği üç dört satır sözde, üç dört sefer zındık olduğunu anlatmaya çalışıyor. Sadece, kelime oyunuyla zındıklığını gizliyor. Kur�an-ı kerimde mealen buyuruluyor ki:(Kâfirler, �Peygamber size, ölüp kemikleriniz çürüyüp toz toprak olduktan sonra, tekrar dirilerek kabirden kalkacaksınız diyor. Hiç böyle şey olur mu? Ne varsa, ancak bu dünyadadır. Cennet, Cehennem, hep buradadır. Bu dünya böyle gelmiş böyle gider. Öldükten sonra, bir daha dirilmek yoktur� dediler.) [Müminun 35-37](O azgınlar ve İblisin adamları, tepetaklak Cehenneme atılırlar.) [Şuara 94, 95]Sevginin olduğu yerde, kurallar bitmez, aksine kurallara tam uyulur. Çünkü sevmenin şartı, sevdiğine itaat etmek, Onun emir ve yasaklarına riayet etmektir. İtaat olmayınca, sevgiden söz edilemez. Kur�an-ı kerimde mealen buyuruldu ki:(Resulüm de ki; Allah�ı seviyorsanız, bana uyun.) [Âl-i İmran 31] (Allah�a ve Resûlüne itaat edin. İtaat etmezseniz [kâfir olursunuz], kâfirleri de elbette Allah sevmez.) [Âl-i İmran 32]Yunus Emre, o sözü ile Cenneti inkâr etmiyor. Cenneti inkâr eden veya Cennetin lüzumsuzluğunu söyleyen kâfir olur. Yunus Emre, (Cennet sevgisi, huri sevgisi veya cehennem korkusu ile değil, yalnız Allah rızası için ibadet etmeli) diyor. Hazret-i Mevlana da, ölene kadar helal ve harama riayet etmek gerekir, dünya imtihanından başarıyla çıkmak yani imanla yaşayıp imanla ölmek gerekir diyor. İlahi aşkın ise sonsuz olduğunu söylüyor. Harama helale riayet etmeyin mi diyor? İlahi aşkın sonsuzluğunu bildiren zat, bu aşkın sahibinin üç günlük dünyadaki emir ve yasaklarına uymayın hiç der mi? Peygamber efendimiz, Allahü teâlâyı sevmiyor muydu? O namaz kılmıyor muydu, oruç tutmuyor muydu? Helale harama riayet etmiyor muydu? Bir başkası da, (Yunus Emre, bir taraftan �Yaratılmışı hoş gördük, Yaratandan ötürü� diyerek hoşgörülüğünü sergilerken, bir taraftan da, �Beş vakit namaz kılmayan, bilin Müslüman olmadı, ol Cehenneme girse gerek� diyerek müsamahasızlık çukuruna düşmüştür. Sevgi ve hoşgörünün zirvesine çıkmak, kâfir Müslüman herkesi sevmek gerekir) diyor. TDK�nin sözlüğünde, (Her şeyi anlayışla karşılayarak olabildiği kadar hoş görme durumu) deniyor. Dikkat edin, her şey deniyor. Her şeyi anlayışla karşılamak deniyor. Yine TDK sözlüğü, Mezhebi geniş ifadesini tarif ederken, (Namus konusunda aşırı hoşgörülü davranan) diyor. Yani mezhebi genişlik hoşgörülü olarak tasvip ediliyor.Yunus Emre�yi kötüleyen kimseye göre, hoşgörü denilen şeyin bir sınırı yoktur. Ne kadar hoş görülürse, o kadar iyidir. Halbuki sınırsız hürriyet gibi, sınırsız hoşgörü de çok yanlıştır. Kötüler hoş görülür mü? Caniler ve suçlular hoş görülürse, toplumun nizamı nasıl sağlanır? Müslüman, dinimizin izin verdiği ölçüde hoşgörülü olur. Bunun azı da, çoğu da zararlıdır. Yunus Emre�nin, �Yaratılmışı hoş gördük, Yaratandan ötürü� diyerek yetmiş iki millete aynı gözle bakması, dinimize aykırı değildir. Çünkü dinimizde ırk üstünlüğü yoktur. Bir hadis-i şerifte, (İnsanlar [insan olarak] bir tarağın dişleri gibi eşittir) buyurulmuştur. (İbni Lal) Bunun için kâfir de olsa, bir kimseden kendini üstün görmek caiz değildir. Çünkü kâfir, Müslüman olup ebedi saadete kavuşabilir, Müslüman da, maazallah küfre düşüp Cehennemlik olabilir. Dinimizde, hubbi fillah, buğdi fillah var. Bir Müslümana Kâfir diyenin kendisi Kâfir olduğu gibi, Kâfire de Müslüman diyerek onu seven kâfir olur. Hazret-i Mevlana, (Gel, gel, her kim olursan ol gel, müşrik, mecusi olsan veya puta tapsan da gel! Bizim dergahımız ümitsizlik dergahı değildir. Tevbeni yüz defa bozmuş olsan da gel) diyor. Yani, (Gel sana Müslümanlığı öğreteyim de gerçeği gör) demektir. Çünkü Allah için olmayan sevgi ve düşmanlığın hiç önemi yoktur. Hadis-i şerifte, (İmanın en sağlam temeli ve en kuvvetli alâmeti, hubbi-i fillah, buğd-i fillahtır) buyuruluyor. (Ebu Davud) Yani, Müslümanları sevip, onlara yardım ve hayır dua etmek ve din-i İslam�ı beğenmeyenleri, İslamiyet�e ve Müslümanlara düşmanlık edenleri sevmemek ve imana, hidayete kavuşmaları için dua etmektir. Buğd, sevmemek, düşmanlık etmek demektir. Buğd-i fillah, Allah için sevmemek, Allah için düşmanlık etmek demektir. Bunun zıddı ise �Hubb-i fillah�tır. Allah için sevmek, Allah için dostluk etmektir.Resulullah efendimiz buyurdu ki: (Cebrail aleyhisselam gibi ibadet etseniz, müminleri, Allah için sevmedikçe ve kâfirleri Allah için kötü bilmedikçe, hiç bir ibadetiniz, hayrat ve hasenatınız kabul olmaz!) Allahü teâlâ, Hazret-i Musa�ya sordu: - Ya Musa, benim için ne işledin?- Ya Rabbi, senin için namaz kıldım, oruç tuttum, zekât verdim, zikrettim.- Ya Musa, kıldığın namazlar, seni Cennete kavuşturacak yoldur, kulluk vazifendir. Oruçların, seni Cehennemden korur. Verdiğin zekatlar, kıyamette, sana gölgelik olur. Zikirlerin de, o günün karanlığında, sana ışıktır. Bunların faydası sanadır. Benim için ne yaptın?- Ya Rabbi, senin için ne yapmak gerekirdi?- Sırf benim için dostlarımı sevip, düşmanlarıma düşmanlık ettin mi?Musa aleyhisselam, Allahü teâlâyı sevmenin, Onun için olan en kıymetli amelin, Hubb-i fillah ve Buğd-i fillah olduğunu anladı. (Mektubat-ı Masumiyye)Cenab-ı Hak, Hazret-i İsa�ya da vahyetti ki: Eğer yerlerde ve göklerde bulunan bütün mahlukların ibadetlerini yapsan, dostlarımı sevmedikçe ve düşmanlarıma düşmanlık etmedikçe, hiç faydası olmaz. (K.Saadet) Kâfirler Cehenneme girmeyecek mi?Sual: Milletine hizmet eden ateistler ve diğer kâfirler Cehenneme girmeyecek mi?CEVAPMüslüman olmayanların yani bütün kâfirlerin Cehenneme gireceğini Allahü teâlâ bildiriyor. Bunu günlük işlerdeki örneklerle açıklayalım: Mesela, Türkistanlı bir Türk profesör, Türkiye�ye gelse; Türk vatandaşlığına kabul edilmediği sürece, ilim adamı olsun, Edison gibi bilim adamı olsun, Türk vatandaşına tanınan haklardan faydalanamaz. Mesela oy kullanamaz, milletvekili olamaz. Çünkü T.C. vatandaşı değildir. Vatandaş olmayan, bu haklara sahip olamaz. Allahü teâlâ da Cennete girmek için, mümin olma şartını koymuştur.Bir Türk resmi dairedeki bir memurun yanına gelip, ona günlerce yardım etse, ay sonunda o Türk�e bir kuruş para verilmez. Halbuki o dairedeki herhangi bir personel, çok az çalışsa, hatta izinli olsa da, ay sonunda maaşını alır. Çünkü bu personelin o dairede kaydı vardır. Başka kimselerin o dairede kayıtları bulunmadığı için, çalışmaları nazarı itibara alınmaz. Mümin olan; suç ve günah işlese de, faydalı işi bulunmasa da, iman kaydı bulunduğu için Cennete gider. İman kaydı bulunmayan kâfir de, yararlı işler yapsa da Cehenneme gider.Hacca veya bazı ülkelere giderken pasaport istenir, pasaportsuz olan o ülkeye sokulmaz. İman pasaportu [Müslüman] olmayan da, ister Nobel ödülü alsın, ister elektrik ampulünü bulsun, isterse dünyanın her yerine yol, çeşme, cami yaptırsın, onun hiçbir iyiliğine sevap verilmez ve Cennete giremez.Cennetin sahibi Allahü teâlâ, Cennete girmek için, faydalı iş yapmayı değil, iman şartını koymuştur. Müslüman değilse, iyi işleri faydasızdır. Ama Müslüman çok günahkâr olsa, hatta günah işlerken, zulmen öldürülse şehid olur. (Fetava-i Hayriyye, Redd-ül-muhtar) Kâfirin hiçbir iyiliğine sevap verilmez. İmam-ı Rabbani hazretleri buyuruyor ki:(Ahirette Cehennemden kurtulmak, yalnız Muhammed aleyhisselama uyanlara mahsustur. Dünyada yapılan bütün iyilikler ve keşifler, Onun yolunda bulunmak şartı ile ahirette işe yarar. Ona uymayanın yaptığı her iyilik dünyada kalır, ahiretinin yıkılmasına sebep olur.) [Müjdeci Mek. 184]İyi işlere, ibadetlere sevap verilebilmesi için, düzgün iman sahibi olmak gerekir. Bid�at ehli bile, Müslüman olduğu halde, ibadetlerine sevap alamaz. Nerede kaldı ki, gayrı müslimler, iyiliklerine sevap alıp da Cennete girsin.Bir profesör, insanlığa faydalı çok eserler yapsa; fakat çeşitli insanları suçsuz yere öldürse, hırsızlık etse, yaptığı iyiliklere bakılmadan, bulunduğu devletin kanunlarına göre cezası ne ise verilir. Hak teâlâ da, imansızlıktan, yani küfürden başka günahları, dilerse affedeceğini; fakat kâfirliği, yani gayrı müslim olmayı asla affetmeyeceğini bildirmektedir. Müslüman olmayan herkes gayrı müslimdir, yani kâfirdir. Kâfirin de yaptığı hiçbir iyiliğin, Allah katında kıymeti yoktur. Hatta cami, çeşme yaptırsa, namaz kılsa, oruç tutsa hiç kıymeti olmaz. Allahü teâlânın sözüne Müslüman inanır. Kur�an-ı kerimde mealen buyuruluyor ki:(Allah şirki [her çeşit kâfirliği] affetmez.) [Nisa 48] (Kâfir olarak ölenlerin işleri, dünyada da, ahirette de boşa gider.) [Bekara 217](Kâfirlerin [iyi olarak] yaptığı bütün işler, kıyamette boşa gider.) [Tevbe 17](İmansızın ameli boşa gider.) [Maide 5](Kâfirlere ahirette yalnız Cehennem vardır. Emekleri boşa gider.) [Hud 16]Resulullah efendimizin sözlerine de ancak Müslüman inanır. Üç hadis-i şerif meali:(Cennete ancak Müslüman girer.) [Buhari](İmanı olmayan Cennete girmez.) [Tirmizi](Bana inanmayan Yahudi ve Hıristiyan, mutlaka Cehenneme girecektir.) [Hakim]
TelcisanKapat