Dua Ayni Dua , Ya Okuyan Dudaklar
Dua Ayni Dua Ya Okuyan Dudaklar Muhyiddîn-i Arabî (kuddise sýrruh) hazretlerinden:"Fakirin biri, bir aðaç dibinde gölgelenmekte olan Hz. Ali (r.a.)"ye gelir, ihtiyaçlarýný arz eder:" Çoluk-çocuk sýkýntý içindeyim, ne olur bana biraz yardýmda bulunun, der.Hz. Ali (r.a.) hemen yerden bir avuç kum alýr, üzerine okumaya baþlar. Sonra da avucunu açar ki, kum tanecikleri altýn külçeleri hâline gelmiþ..." Al, der fakire. Ýhtiyacýný karþýla!Fakirin gözleri yerlerinden fýrlayacak gibi olur:" Allah aþkýna söyle yâ Emîre"l-mü"minîn! Ne okudun da kum tanecikleri altýn oluverdi? der. Hz. Ali (r.a.) anlatýr:" Kur"ân-ý Kerîm, Fâtiha sûresine gizlenmiþtir. Bende Kur"an-ý Kerîm"i okudum, yani Fâtiha sûresini okudum bu kumlara...Bunu öðrenen fakir durur mu? O da bir avuç kum alýr ve baþlar okumaya. Okur, okur, okur... Ama kumlarda bir deðiþiklik yoktur. Altýn filan olmuyor, aynen duruyor.tekrar gelir ve Ýmam Ali kerremallâhü vechehû hazretlerine:" Ben de okudum, ama birþey deðiþmiyor; kumlar altýn olmuyor, der. Emîrü"l- Mü"mînin Hz. Ali (r.a.) boynunu büker, mahcup bir edâ ile cevap verir:" Ne yapayým, der. Duâ ayný duâ; ama, okuyan aðýz ayný deðildir! Duâ tamam; lâkin, okuyanýn ihlâsý ve teveccühü tamam deðildir!..Ýþte bütün mesele buradadýr. Okuyanýn ihlâsýnda ve teveccühünde... Ayný duâ; ayný îman, ayný Ýhlâs ve ayný teveccühle okunacak ki, ayný netice elde edilebilsin. Yoksa kumu altýn yapmak gibi bir iksire sahip olabilmek mümkün olmaz.
Ozan MakinaKapat