Cumhuriyet Dönemi Teşkilat Çalışmaları
Cumhuriyet Dönemi Merkez Teşkilatında Organizasyon Çalışmaları  Cumhuriyet Dönemi Merkez Teşkilatında Organizasyon Çalışmaları

Haziran 1937 tarihli 3203 sayılı kanun ile Ziraat Vekaleti teşkilatı yeniden organize olarak 3 genel müdürlüğe ayrılmıştır. Bunlar (Zincirci, 1994);

3.3.1.1.  Ziraat İşleri Umum (Genel) Müdürlüğü

3203 sayılı kanunun 6. maddesine göre görevleri;

1.     Ülke tarım politika sını yürütmek

2.     Zirai üretimi ekonomi k durumlara göre düzenlemek ve iyileştirmek

3.     Üretimin iyileşmesini etkileyecek ıslah, deneme, üretme ve temizleme müesseseleri kurmak

4.     Zirai ürünlere zarar veren her türlü hastalık, zararlı ve doğal afetlerle savaşmak

5.   Bir bölgeden diğer bir bölgeye geçebilecek ve y ab ancı ülkelerden gelebilecek hastalık ve zararlılara karşı korunma önlemleri almak

6.  Dış ülkelerden getirilecek her çeşit üretim araçlarının ithalini ve ülkeden çıkarılacak olanların da ihracını denetlemek, sınırlamak ve yasaklamak

7.    Zirai sulama işletmesini yapmak ve ziraate ait küçük sulama ve kurutma tesisleri meydana getirmek

8.    Zirai ürünlerin ülke için işlenip kıymetlendirilmesine çalışmak ve bunun için gerekli tesisleri kurmak ve kurdurmak

9.    Zirai üretimi canlandıracak ve çoğaltacak teşkilat meydana getirmek ve önlemler almak

10.  Köy ekonomi sinin düzeltilmesine uğraşmak

11.  Zirai öğrenimi teşkilatlandırmak

12. Tarım alet ve makinalarını yaymak

13. Ziraat oda ve kurumlarını canlandırmak ve denetlemek

14. Özel kanunlarla yapılması, kendisine verilen işleri yapmak ve ziraat konularıyla ilgili her türlü hizmetleri görmek

TelcisanKapat