Network Mimarisi (Bölüm 2)
Network Mimarisi (Bölüm 2)

UTP kabloların beş standardı vardır:

 Katagori

 Açıklama

 Katagori 1

 Ses iletiminde kullanılır

 Katagori 2

 4 Mbps veri iletiminde kullanılır

 Katagori 3

 10 Mbps veri iletiminde kullanılır

 Katagori 4

 16 Mbps veri iletiminde kullanılır

 Katagori 5

 100 Mbps veri iletiminde kullanılır

Katagori 2-5 kablolarda 4 çift kablo kullanılır.

UTP kablolarda özel bir koruma olmadığı için en önemk sorun "crosstalk" olarak bilinen karışmadır. Diğer kablolardan veri ya da ses ile karışan veriler doğru olarak iletilemezler. BU nedenle korumalı kablolar olan STP"ler kullanılır.

STP kablolar hada korumalı olarak hazırlanmış kablolardır. Verilerin dış ortamlardan etkilenmemesini sağlarlar.

Twisted-Pair Kabloları İçin Bileşenler

Twisted-pair kabloların network adaptörlerine bağlanması için RJ-45 adı verilen özel konnektör ve jaklar kullanılır. Bu özel jakların yanı sıra duvara monte edilen özel tablolar kullanılarak da kabloların bağlantıları sağlanır.

Fiber-Optik Kablolar

Fiber-optik kablolar verileri ışık olarak ileten yüksek teknoloji iletim ortamlarıdır. Fiber-optik kablolar hızlı ve yüksek kapasiteli veri iletimi için uygundur. Özellikler 100 Mbps hızında veri iletimi için kullanılır. Verilerin güvenliği açısından daha iyidir. Çünkü ışık olarak temsil edilen veriler başka bir ortama alınamazlar.

Hangi Kablo Türü Seçilecek?

Çok sayıda kablolama tipi var. Ancak bunların arasında seçim yapmak için şu kriterler göz önünde bulundurulmalıdır:

Network trafiği ne kadar ağırdır? Network"ün güvenlik gereksinimi ne kadar? Uzaklıklar ne kadar olacak? Çevre koşulları (ortam) nasıl? Kablo seçenekleri nelerdir? Kabloların fiyatlarının değerlendirilmesi

Belirtildiği kablolama seçenekleri değişik kriterlere göre değişmektedir. Kablo kararı verilirken belli konular göz önünde bulundurulmalıdır:

Koruma (shielding): Koruma kablonun geçeceği ortama göre gereksinim duyulan bir özelliktir. Ancak maliyetleri artırır.

Hız: Network"lede veri iletimi Mbps (Megabits per second) hızında olur. Standart bir bakır kablo ile 10 Mbps hızında iletim yapılır. Günümüzdeki standaart 100 Mbps dir.

Zayıflama: Zayıflama sinyallerin uzak istasyona ulaşırken zayıflamasıdır. Bu nedenle belli uzaklıklar için belli kablo tipleri kullanılmalıdır.

Tablo: Kabloların Karşılaştırılması

 Özellik

 Thinnet koaksiyel (10Base2)

 Thicknet koaksiyel(10Base5)

               Twisted-pair(10BaseT)

 Fiber-optik

 Maliyet

 Twisted-pair"den çok

 Thinnet"den çok

 En ucuz

 En pahalı

 Kablo uzunluğu 

 185 m

 500 m

 100 m

 2000 m

 Hız

 10 Mbps

 10 Mbps

 10 Mbps4-100 Mbps

 100 Mbpsya da daha fazla

 Esneklik

 Esnek

 Daha az esnek

 Çok esnek

 Değil

 Kuruluş

 Kolay

 Kolay

 Daha kolay

 Zor

 Etkilenme (karışmalara karşı)

 Güçlü

 Güçlü

 Zayıf

 Çok Güçlü

 Kullanım

 Orta büyüklük

 Küçük

 Küçük

 Herhangi bir boyut

Bölüm 4: Network"ün İşleyişi

Amacı

Network iletişiminin nasıl sağlandığını açıklamak. OSI modelini açıklamak. OSI katmanların açıklama ve katmanlaın hangi network işlemlerini yaptıklarını açıklamak. IEEE 802 Projesi Modelini açıklamak. Sürücülerin rollerini açıklamak. Sürücülerin yüklenmesi ve kaldırılması işlemlerini yapmak. Paket kavramını anlamak Paketlerin işlevlerini ve bileşenlerini açıklamak. Paketlerin nasıl gönderildiğini ve alındığını açıklamak Protokollerin fonksiyonlarını açıklamak. Protokollerin kullanılmasını açıklamak. Erişim yöntemlerini tanımlamak. CSMA/CD ve diğer yaygın kullanılan erişim yöntemlerini açıklamak.

Network İletişimi

Network verilerin bir bilgisayardan diğerine aktarılması tekniğidir. Ancak bu işlem oldukça karmaşıktır ve belli iletişim kurallarını gerektirir. Bir verinin bir bilgisayardan diğerine aktarılması için şu işlemler gerekir:

Verilerin tanımlanması. Verilerin yönetilebilir birimlere bölünmesi. Verinin yerinin tanımlanması. Verinin alıcısının tanımlanması. Zamanlama ve hata-kontrolü bilgisinin düzenlenmesi. Verinin network üzerinden gönderilmesi.

Network işletim sistemleri, network adaptörleri ve diğer birimler bu işlemleri yerine getirerek network"ü sağlarlar. Bu işlemler network protokolleri ile gerçekleştirilir. Protokollerin çalışması ve diğer network işlemleri belli kurallar temelinde gerçekleştirilmelidir. Bu işlem için iki standart vardır:

OSI Project 802

OSI Modeli

1978 yılında International Standard Organization (ISO) farklı aygıtların birbiriyle bağlantı kurmalarını sağlayacak network mimarilerini açıklamak için bir dizi standart çıkarmıştır. Standartlar 1984 yılında yeniden düzenlenerek OSI (Open System Interconnect) olarak referans modeli olarak yayınlanmıştır. Model yaygın olarak kabul görmüş ve network işlemi için kılavuz olmuştur. Model network donanımı ve yazılımının düzey düzey nasıl iletişim kuracaklarını açıklar.

OSI modelinde network iletişimi yedi aşamaya (katmana) bölünür. Her katmanda farklı işlemler yapılır. Farklı aygıtlar ve protokoller kullanılır.

Tablo: OSI Katmanları

 7. Application (uygulama)

 6. Presentation (sunu)

 5. Session (oturum)

 4. Transport (iletme)

 3. Network (network)

 2. Data Link (veri bağlantı)

 1. Physical (fiziksel)

Herbir OSI katmanın iyi tanımlanmış bir fonksiyonu vardır ve katman bir altı ve üstüyle de iyi bir iletişim içindedir. İlk katmanlar verilerin fiziksel medya üzerinden iletimi ile ilgilidir. Üst katmanlar ise uygulamaların iletişim servisleri ile ilgilidir.

Katmanlar Arasındaki İlişki

Herbir katmanın görevi bir üst (yüksek) katmana servis sağlamaktır. İki bilgisayar arasındaki iletişimde katmanlar sırasıyla iletişim kurarkar; eş düzeydeki katmanlar aslında doğrudan iletişim kurmazlar ancak aralarında sanal bir iletişim oluşur.

Şekil: İki Bilgisayar Arasında; Katmanlar gerçek (dikey) ve sanal (yatay) arasındaki ilişki

Veri bir katmandan diğerine iletilmeden önce paketlere bölünür.Paket bir aygıttan diğerine veri aktarmada kullanılan bir birim veridir. Her katmanda pakete ek bilgiler (formatlama ya da adresleme) eklenir.

Verinin iletimi üst katmandan alt katmana doğru olur. Verinin kablo ile iletimi fiziksel katman tarafından gerçekleştirilir. Diğer bilgisayarda ise önce fiziksel katman ile karşılanan veri üst katmanlara doğru hareket eder.

Network"ler Veriyi Nasıl İletirler

Network üzerinde verinin bir yerden bir yerel iletilmesinde veriler belli parçalara bölünür. Bu parçalara paket ya da frame denir. Network İletişiminde Paketlerin Kullanımı Büyük miktardaki verileri (dosyaları) bir bütün olarak newtork üzerinde transfer etmek mümkün değildir. Bu nedenle verileri belli parçalara bölünür. Bu parçalara paket ya da frame denir.

Verilerin küçük parçalara bölünerek network üzerinden iletimi için diğer nedenler ise; iletimin kesintisiz uzun sürmesidir. Bunun dışında veriler küçük parçalara bölünerek hatasız iletilmesi sağlanır.

Şekil: Paketler

Paketlerin Yapısı

Paketler verinin yanısıra kontol alanları da içerirler. Bunlar iletişim ve hata ile ile kontrollerdir. Bir paketin içeriğinde şunlar yer alır:

Gönderen bilgisayarı tanımlayan kaynak adresi. Gönderilecek veri. Gideceği adres. Veri iletimi için komutlar. Alıcı bilgisayarın paketi alması ve açması için kullanacağı bilgiler. Verinin ulaştığını kontrol eden hata kontrolü bilgisi.

Bir pakette belli kısımlardan oluşur. Bu kısımlar şunlardır:

Header (ön bilgi) Data (veri) Trailer (izleyen)

Header bilgisi verinin iletildiğini belirten bir sinyaldir. Kaynak verinin adresini, gideceği yerin adresi ve zamanlama bilgisi bu alanda yer alır.

Veri kısmında gidecek gerçek veri bulunur. Verinin boyutu network tipine göre değişir. Büyüklük 512 bayt ile 4 K arasında değişir. İzleyen kısmında ise verinin hata kontrolü yapılır. Bu işleme CRC (cyclical redundancy check) denir.

Şekil: Paketin Bileşenleri

Paketlerin Yaratılması

Paket yaratma işlemi OSI modelinin Application katmanında başlar. Ardından diğer katmanlardan ilgili alanlar veriye eklenir. Transport katmanında veri paketlere bölünür. Paketlerin büyüklüğü iki bilgisayar arasında kullanılan protokole bağlıdır.

Peketlerin yönlendirilmesiyle ilgili olarak iki yöntem kullanılır:

Packet forwarding; bilgisayarlar paketi header alanındaki bilgilere göre bir diğer uygun network bileşenine ulaştırır.

Packet filtering yönteminde ise sadece belli paketlerin seçilerek ulaştırılması sağlanır.

Protokoller

Protokoller iletişimin kurallarıdır. Bir network"teki iletişimi kuralları da network protokolleri tarafından düzenlenir. Çok sayıda protokol vardır. Ancak herbirinin değişik amaçları vardır. Diğer bir deyişle protokollerin üstünlükleri ve zayıflıkları vardır.

Protokollerin çoğu OSI katmanlarında çalışırlar. OSI katmanı protokolün fonksiyonunu da belirler. Örneğin bir protokol fiziksel katmanda çalışıyorsa onun görevi verinin kablo ile iki network adaptörü arasında iletimidir.

Protokollerin çoğu birlikte çalışabilirler. Buna protokol stack (küme) denir. Böylece bir protokol kümesinde farklı protokoller bulunabilir. Her OSI katmanında iletişimin farklı bir alt işlemi yerine getirilir.

Protokollerin işlevini anlamak için gönderen ve alan bilgisayarı ayrı ayrı ele almka gerekir.

Gönderen Bilgisayar:

Protokoller paketleri oluşturur ve onları taşırlar. Paketlere adres bilgisi ekleyerek onu hedef bilgisayara ulaştırırlar. Ayrıca gönderilecek veriyi network üzerinden taşırlar.

Alan Bilgisayar: Alan bilgisayarda ise bir protokol gelen mesajları alır. Network adaptörü aracılığıyla verileri bilgisayara ulaştırır. Paketlerin açılmasını sağlar ve verinin uygulamaya kullanılabilir biçimde ulaşmasını sağlar.

Standart Protokol Kümeleri (Stacks)

Network dünyasında belli protokol kümeleri standart hale gelmiştir. Bunlar:

ISO/OSI protokol kümesi:

IBM System Network Architecture (SNA) Digital DECnet Novell Netware Apple AppleTalk TCP/IP

Protokol Tipleri

Protokollerin görevi iki bilgisayar arasındaki iletişim kurallarını düzenlemek ve verilerin gönderilmesini sağlamakır. OSI modeli içinde, protokoller üçe ayrılır:

Application Transport Network

Application protokolleri OSI Application katmanında çalışır. Bu protokol uygulamadan-uygulamaya verilerin iletimini sağlar. Bu alanda yaygın olarak kullanılan protokoller şunlardır:

Uygulama Protokolleri

APPC (Advanced Program-to-Program Communication). FTAM (File Transfer and Management). X.400 (e-mail için CCITT protokolü). X.500 (dosya ve dizin servisi için CCITT protokolü) SMTP (Simple Mail Transfer Protocol) Internet"de kullanılan bir e-mail protokolü. FTP (File Transfer Protocol): Internet"de kullanılan bir protokol. SNMP (Simple Network Management Protocol) Network"ü izlemek için bir protokol. Telnet: Internet"de erişim ve işlem için bir protokol. Microsoft SMB (Server Message Block): İstemci arabirimi. NCP (Novell Core Protocol): İstemci arabirimi. AppleTalk ve Apple Share: Apple"in network protokolü kümesi. AFB (AppleTalk Filing Protocol): Uzak dosya erişimi için Apple"ın bir protokolü. DAP (Data Access Protocol): DECnet erişim protokolü.

İletim Protokolleri:

Transport (İletim) protokolleri ise bilgisayarlar arasındaki iletişim oturumunu başlatır ve güvenilir bir şekilde verilerin gönderilmesine zemin hazırlar. Yaygın kullanılan iletim protokolleri şunlardır:

Transpot (iletim) protokolleri:

TCP/IP SPX (IPX/SPX) NWlink (Novell"in IPX/SPX protokolünün Microsoft tarafından geliştirilmişi) NetBEUI ATP

Network Protokolleri:

Network protokolleri ise bağlantı servislerini oluşturur. Bu protokoller adresleme ve yönlendirme (routing) bilgilerini işlerler. Bu protokoller ayrıca Ethernet ve Token Ring olmak üzere network ortamlarında iletişimin kurallarını da tanımlarlar. Yaygın olarak kullanılan network protokolleri şunlardır:

IP (Internet Protocol) IPX (Internetwork Packet Exchange) NWLink NetBEUI DDP (Datagram Delivery Protocol)
Ozan MakinaKapat