Orman Köylülerinin Kalkınmalarının Desteklenmesi
Orman Köylülerinin Kalkınmalarının Desteklenmesi ORMAN KÖYLÜLERİNİN KALKINMALARININ DESTEKLENMESİ HAKKINDA KANUN

Orman İçi Köyler Halkının Nakil ve Yerleştirilmesi Islah, İmar ve ihya işlemleri Madde 4 - Orman içi köyler halkının yerleştirilmesi maksadıyla orman sınır- ları dışına çıkarılarak Hazine adına tescil edilip, Tarım ve Orman Bakanlığı em- rine geçen yerler; iklim ve toprak yapısına en uygun tarım arazisine dönüştürül- mek ve yerleşim yeri halinde düzenlenmek üzere Köy İşleri ve Kooperatifler Ba- kanlığınca ıslah ve imar, Tarım ve Orman Bakanlığınca ihya edilir. İfraz ve yerleşim Madde 5 - Islah, imar ve ihya edilen taşınmaz mallar, tarımsal işletme tip- leri, verim değerleri ve yerleşim planları dikkate alınarak yönetmelikle belir- lenen esaslara göre Tarım ve Orman Bakanlığınca ifraz edilir. İfraz edilen bu yerlere yerleştirilecek orman içi köyler halkının nakil ve yerleştirme işlemleri, 6831 sayılı Orman Kanunu ve 2510 sayılı İskan Kanunu hükümlerine göre yürütülür. Değiştirme, kamulaştırma ve mülkiyet devri Madde 6 - Naklen yerleştirilecek orman içi köyler halkının yazılı başvuru- lar üzerine, Devlet ormanları içinde kalan her türlü tapulu taşınmaz mallarının karşılığı olarak, yerleştirilecekleri yerlerden, tespit olunan rayiç değerlere eş değerde taşınmaz mal verilir. Tarafların anlaşması halinde karşılıklı olarak tapuda devir ve tescil işlemleri yapılır. Değiştirmeyi kabul etmeyenlerin taşınmaz malları genel hükümlere göre kamu- laştırılır. Naklen yerleştirilen orman içi köyler halkına, taşınmaz malları karşılığın- dan fazla verilen taşınmaz malların rayiç bedeli, peşin veya yirmi yıl içinde ve yıllık eşit taksitlerle faizsiz olarak tahsil olunur. Bu taşınmaz malların mül- kiyeti; Tarım ve Orman Bakanlığının yazılı talebi üzerine, tapu sicil muhafız- lıklarınca resen malikleri adına tescil edilir. Yükümlülük Madde 7 - Islah, imar ve ihya edilerek mülkiyeti devredilen taşınmaz mallar, tespit edilen dağıtım amaçları dışında kullanılamaz, miras hükümleri dışında bölünemez ve başkalarına devir ve temlik edilemez. Taksim ve satış suretiyle şüyuun giderilmesi talebine ve satış vaadi sözleşmesine konu olamaz, haczedi- mez. Bu hususlar, tapu kaydının beyanlar hanesine belirtilir. Ancak; yönetmelikte belirlenecek zorunlu hal ve şartlarda, kiraya verilebi- lir, ortaklık yoluyla işletilebilir veya bir bütün olarak başka hak sahiplerine Tarım ve Orman Bakanlığının izni ile devredilebilir. Geri alma Madde 8 - Bu Kanunun 7 nci maddesindeki yükümlülükleri yazılı uyarıya rağ- men yerine getirmeyenler için; Tarım ve Orman Bakanlığınca, kendi taşınmaz malları karşılığından fazla verilen taşınmaz malların geri alınmasına karar ve- rilir. Taşınmaz mallar için yapılmış ödemelerin tamamı faizsiz olarak ve varsa taşınmaz mal üzerinde kendisi tarafından yapılmış ilave yapı ve tesislerin ra- yiç bedeli defaten ödenir. Geri alma kararı hakkında ihtiyati tedbir kararı verilemez. Ancak, ilgili- lerin dava açma hakkı saklıdır. Tarım ve Orman Bakanlığı, hukuki durumları kesinleşinceya kadar bu taşınmaz malları geçici olarak başka hak sahiplerine devredebilir. Madde 9 - Geri alınmasına karar verilen taşınmaz malların tapu sicilindeki tescile ilişkin kayıt, Tarım ve Orman Bakanlığının yazılı talebi üzerine tapu sicil muhafızlıklarınca Hazine adına düzeltilir ve durum ilgililere tebliğ edilir. ÜÇÜNCÜ BÖLÜM Değerlendirme İşlemleri Otlak, kışlak ve yaylakların değerlendirilmesi Madde 10 - (Mülga: 25/2/1998 - 4342/36 md.) Tarım alanına dönüşmüş yerlerin değerlendirilmesi Madde 11 - Bu Kanunun 2 nci madde (c) bendi kapsamına giren tarla, bağ, bahçe, meyvelik, zeytinlik, fındıklık, fıstıklık (Antep fıstığı) gibi tarım alanları ve buralardaki yapı ve tesislerin yerleri; orman sınırları dışına çıka- rıldıkları tarihteki fiili durumlarına göre ifraz edilerek, bu yerleri kullanan kişilere, rayiç bedelleri peşin veya on yıllık süre içinde ve eşit taksitle alınmak üzere, Tarım ve Orman Bakanlığınca satılır. Taksitle ödemelerdeki borçlanmalara, T.C. Ziraat Bankasının zirai kredilere uyguladığı yıllık faiz oranı uygulanır. (Değişik: 28/8/1991 - 3763/2 md.) 3402 sayılı Kadastro Kanununa göre bu yerlerin kadastrosu öncelikle yapılır.(Son iki cümle iptal: Ana. Mah."nin 30.3.1993 tarih ve E.1992/48, K.1993/14 sayılı kararı ile.) (Ek cümleler: 30/10/1995 - 4127/1 md.) Kadastro çalışmaları sırasında, fiili kullanım duru- muna göre sınırlandırması ve Hazine adına tespit yapılacak bu yerler üzerindeki muhdesat ile tasarruf edenlerin isimleri, kadastro tutanağının beyanlar hane- sinde gösterilir. 3402 sayılı Kanunun 11 inci maddesinde belirtilen askı ila- nı hariç, diğer ilanlar yapılmaz. Kadastro çalışmaları sonucunda belirlenen kişilerin, bu maddenin dördüncü fıkrasına göre gerçek hak sahibi olup olmadık- ları hususu, ayrıca Orman Bakanlığınca tespit edilir. Hak sahiplerinin bu mad- de hükmünden yararlandırılmasında, sulu toprakta 40, kuru toprakta 100 dönüm- lük sınırlamaya uyulur. (Ek 28/8/1991 - 3763/2 md.; İptal:An.Mah."nin 30/3/1993 tarih ve E.1992/48, K.1993/14 sayılı kararı ile ; yeniden düzenleme: 30/10/1995-4127/1 md.) Yarar- lanacak kişilerin hak sahibi olabilmesi için, orman köyü nüfusuna kayıtlı ol- maları ve bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten itibaren geriye yönelik en az 5 yıl müddetle o yerde ikamet etmiş bulunmaları gerekir. (Ek: 28/8/1991-3763/2 md.; iptal: Ana.Mah."nin 30/3/1993 tarih ve E.1992/ 48, K.1993/14 sayılı kararı ile.; yeniden düzenleme: 30/10/1995 - 4127/1 md.) Rayiç bedelin belirlenerek hak sahiplerine tebliğinden itibaren hak sahiple- rince bir yıl içinde satın alınmayan yerler, ihale ile hak sahipliği tanımına uygun üçüncü kişilere, birinci fıkradaki şartlarla satılır. (Ek: 30/10/1995 - 4127/2 md.) 31.12.1981 tarihinden itibaren Orman köyü nüfusuna kayıtlı olanlar da hak sahibi sayılırlar. (Ek: 28/8/1991 - 3763/2 md.) Orman Kanunu hükümlerine göre tahsis edilen yerler ile hazinenin mülkiyetinden çıkan veya kamu hizmetine tahsis edilen veya bu maksatla fiilen kullanılan taşınmaz mallarda bu madde hükmü uygulan- maz.

Kayıt düzeltilmesi

Köy yapılarının toplu olarak bulunduğu yerleşim sahalarının değerlendi- rilmesi (1) Madde 12 - (Değişik birinci fıkra : 28/8/1991 - 3763/3 md.) Bu Kanunun 2 nci maddesinin (d) bendi kapsamına giren, köy yapılarının toplu olarak bulun- duğu yerleşim sahaları, orman sınırları dışına çıkarıldığı tarihteki fiili du- rumlarına göre ifraz edilerek üzerinde yapısı bulunan hak sahibi kişilere, ra- yiç bedeli peşin veya beş yıllık süre içinde ve yıllık eşit taksitle alınmak üzere, Orman Bakanlığınca satılır. Bu kişilerin hak sahibi olabilmesi için köy nüfusuna kayıtlı olmaları ve bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten itibaren geriye yönelik en az 5 yıl müddetle o yerde ikamet etmiş bulunmaları gerekir. Hak sahipliliği tanımına girmeyen kişilerce işgal edilen yerler, aynı köy- deki başka bir hak sahibine üzerindeki yapısı ile birlikte tespit edilecek ra- yiç bedel üzerinden ve yapının bedeli peşin olarak satılır, yapı bedeli sahi- bine defaten iade olunur. (Değişik: 30/10/1995 - 4127/2 md.) 11 inci maddenin ikinci, üçüncü, beşinci ve altıncı fıkra hükümleri bu madde için de uygulanır. Belediye ve mücavir alanlardaki yerleşim sahalarının değerlendirilmesi Madde 13 - (Mülga : 28/8/1991 - 3763/4 md.)

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM Çeşitli Hükümler Tapulama ve kadastro Madde 14 - Nakledilecek orman içi köyler halkının değiştirilecek veya kamu- laştırılacak taşınmaz mallarının tapulama hizmetleri ile bu Kanunun 11 inci ve 12 nci madde hükümlerine göre değerlendirilecek yerler için ihtiyaç duyulan ta- pulama hizmetleri, Tarım ve Orman Bakanlığının talebi üzerine Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğünce öncelikle yerine getirilir. Bu hizmetler için gerekli harcamalar, 6831 sayılı Orman Kanununun Ek 3 üncü maddesine göre kurulmuş olan fondan karşılanır. Nakledilen orman içi köyler halkının, bu Kanun hükümlerine göre değiştirilen veya kamulaştırılan Devlet ormanları içindeki arazilerinin orman kadastrosu, Tarım ve Orman Bakanlığınca öncelikle yaptırılır. Rayiç değer tespiti ve satış işlemleri (2) Madde 15 - (28/8/1991 - 3763/5 md.) Bu Kanun hükümlerinin uygulandığı yerlerdeki rayiç bedelin tespiti beledi- ye ve köy mülki hudutları esas alınarak 5 üyeden meydana gelen Bedel Takdir Komisyonunca yapılır. Bedel Takdir Komisyonu, Orman Bakanlığının görevlendireceği 3 ve belediye- lerde belediye encümenince, köylerde köy muhtar ve ihtiyar heyetlerince tespit edilen 2 kişiden oluşur. Bedel Takdir Komisyonuna belediyeler ve köylerce isim tespitinin 15 gün içinde yapılamaması halinde, bu kişiler mahalli mülki amirlerce mahallinden resen tespit edilir. Satış işlemleri bu bedeller esas alınarak Orman Bakanlığınca gerçekleş- tirilir. ------------- (1) Bu maddenin başlığı 30/10/1995 tarih ve 4127 sayılı Kanunun 2 nci maddesi ile değiştirilmiş ve metne işlenmiştir. (2) Bu maddenin başlığı 28/8/1991 tarih ve 3763 sayılı Kanunun 5 inci maddesi ile değiştirilmiş ve metne işlenmiştir. Orman köyleri halkının desteklenmesi Madde 16 - Tarım ve Orman Bakanlığı, Devlet ormanları içinde ve bitişiğinde oturan köyler halkının geçim seviyesinin yükseltilmesi için gerekli tedbirleri alır. Bu maksatla sağlanacak işletme araç ve gereçleri ile gerekli diğer girdi- ler doğrudan veya kredi yolu ile karşılanır. Ağaçlandırma Madde 17 - Orman içi köyler halkının nakledilmesi sonucu boşaltılmış olan; orman içindeki arazi, yapı ve tesis yerleri, Orman Genel Müdürlüğünce öncelikle projelendirilip Devlet ormanı olarak derhal ağaçlandırılır. Gelirler Madde 18 - Bu Kanunun uygulanmasına ilişkin olarak; 2510 sayılı İskan Kanu- nuna göre tahsil edilen bedeller ile diğer satış ve devir işlemlerinden tahsil edilen bedeller ve faizler, 6831 sayılı Orman Kanununun Ek 3 üncü maddesine göre kurulmuş olan Fona gelir kaydedilir. Tahsilata ve Fon hesabına aktarılmasına ilişkin usul ve esaslar yönetmelikte düzenlenir. Giderler Madde 19 - Bu Kanunun uygulanması ile ilgili her türlü giderler, 6831 sayılı Orman Kanununun Ek 3 üncü maddesine göre kurulmuş olan Fondan karşılanır. Giderlerin Fondan karşılanmasına ilişkin usul ve esaslar yönetmelikte düzen- lenir. Muafiyetler Madde 20 - (Değişik: 28/8/1991 - 3763/6 md.) Bu Kanun hükümlerinin uygulanmasında yapılacak tescil, devir ve kayıt dü- zeltme işlemleri her türlü vergi, resim ve harçtan muaftır. Yönetmelik Madde 21 - Bu Kanun hükümlerinin uygulanmasına ilişkin şekil, şart ve esas- lar ile ifraz işlemleri Bakanlar Kurulunca yürürlüğe konulacak bir yönetmelikte düzenlenir. Yönetmelik; Köy İşleri ve Kooperatifler Bakanlığı, İmar ve İskan Bakanlığı, Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğünün görüşleri de alınarak, Tarım ve Orman Bakan- lığınca bu Kanunun yayımı tarihinden itibaren en geç altı ay içinde hazırlanır. Bu yönetmelik Resmi Gazetede yayımlanır. Ek Madde 1 - (Ek: 28/8/1991 - 3763/7 md.) Bu Kanun kapsamına giren yerler, 2510 ve 4753 sayılı Kanunlar gereğince Hazinece bedeli tahsil edilerek kişilere dağıtılmış ve bu kişilere hükümsüz sa- yılan kayıtlar karşılığında başkaca bir yer verilmemişse, bu kişilerden ikinci defa bedel alınmaz. Yürürlük Madde 22 - Bu Kanun 1 Ocak 1984 tarihinde yürürlüğe girer. Yürütme Madde 23 - Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür. Kaynak: www.yargitay.gov.tr

Kanun Numarası : 2924 Kabul Tarihi : 17/10/1983 Yayımlandığı R. Gazete: Tarih: 20/10/1983 Sayı: 18197 Yayımlandığı Düstur : Tertip: 5 Cilt: 22 Sayfa: 759 Bu Kanun ile ilgili olarak Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe giren yönetmelik için, "Yönetmelikler Külliyatı" nın kanunlara göre düzenlenen nümerik fihristine bakınız. BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Amaç Madde 1 - Bu Kanunun amacı, nakline karar verilen orman içi köyler halkının yerleştirilmesi ve orman sınırları dışına çıkartılmış ve çıkartılacak yerlerin değerlendirilmesi suretiyle, orman köylülerinin kalkınmalarının desteklenmesi- dir. Kapsam Madde 2 - Bu Kanun, 6831 sayılı Orman Kanununun 2 nci maddesi uyarınca orman kadastro komisyonları tarafından orman sınırları dışına çıkarılan; a) Orman olarak muhafazasında bilim ve fen bakımından hiçbir yarar görülme- yip, aksine tarım alanlarına dönüştürülmesinde kesin yarar görülen yerleri, b) Otlak, kışlak, yaylak gibi yerleri, c) Tarla, bağ, bahçe, meyvelik, zeytinlik, fındıklık, fıstıklık (Antep fıs- tığı) gibi çeşitli tarım alanlarını, d) Şehir, kasaba, köy yapılarının toplu olarak bulunduğu yerleşim sahalarını Kapsar. Tespit, tefrik ve tescil işlemleri Madde 3 - (Değişik birinci fıkra: 28/8/1991 - 3763/1 md.) Orman kadastro komisyonlarınca, orman sınırı dışına çıkarılan yerler, Orman Bakanlığının tale- bi üzerine Hazine adına tescil edilir. Bu yerler, bu Kanunun hükümleri uygulan- mak kaydıyla Orman Bakanlığı emrine geçer. a - b) (Mülga:28/8/1991 - 3763/1 md.) 6831 sayılı Orman Kanununun 2 nci madde (A) bendi kapsamına giren yerler için orman sınırları dışına çıkarma ile orman sınırlaması ve tespit, tefrik ve tescil işlemlerine karşı yapılan, itirazlar ve açılan davalar, bu Kanuna göre yapılacak işlemleri durdurmaz. Bu konuyla ilgili davalarda yürütmeyi durdurma ve ihtiyati tedbir kararı verilemez. KANUNLAR, KASIM 1991 (Ek - 10) Orman sınırları dışına çıkarılan bu yerlerde hak iddia edenlerin açtıkları davalar sonunda gerçek ve tüzelkişilere ait olduğuna karar verilen taşınmaz mal- lar, genel hükümlere göre kamulaştırılır.
ERKAN MAKİNA / ALİ ERKANKapat