Orman Kanununun Yürürlükten Kaldırılmış Hükümleri
Orman Kanununun Yürürlükten Kaldırılmış Hükümleri ORMAN KANUNUNUN YÜRÜRLÜKTEN KALDIRILMIŞ HÜKÜMLERİ Kanun Numarası : 6831 Kabul Tarihi : 31/8/1956 Yayımlandığı R. Gazete : Tarih : 8/9/1956 Sayı: 9402 Yayımlandığı Düstur : Tertip : 3 Cilt : 37 Sayfa : 2457 1- 9/12/1959 tarih ve 7395 sayılı Kanun ile yürürlükten kaldırılmış veya değiştirilmiş olan hükümlerin metinleri: (Madde numaraları: 35) Madde 35 fıkra iki - (31/8/1956 tarih ve 6831 sayılı Kanunun hükmüdür.) Bu inşaata sarf edilmek şartiyle köy veya köy birliklerinin açacakları tuğ- la, kiremit, kireç ocakları için orman idaresi tarafından tarife bedeli alınmı- yarak yeter miktarda odun ile bu ocakların iç tesisatı için gerekli tomruk veya kereste de maliyet bedeli üzerinden verilir.

2 - 19/4/1966 tarih ve E.1966/1, K. 1966/21 sayılı Anayasa Mahkemesi Kararı ile iptal edilmiş hükümlerin metinleri: (Madde numaraları: 108) Madde 108 fıkra beş, altı ve yedi - (31/8/1956 tarih ve 6831 sayılı Kanunun hükmüdür.) Ancak, çiftçi köylü olup köyde sakin bulunduğu ve ziraat işlerinde kullanı- lan ve kendilerine ait bulunan vasıtalarla bizzat nakliyat yaptığı anlaşılanla- rın (At, kısrak, katır, merkep, öküz,inek, manda) ile kağnı, araba, ve koşumları hakkında müsadere hükmü tatbik olunmaz. Mükerrirler bu hükümden faydalanamazlar. Bu malları, müsadereye tabi olmıyan vasıtalarla taşıyan veya taşıtanlardan 1 inci fıkrada yazılı cezadan maada ayrıca odunun beher kentali veya kesri için 5 lira, kömürün beher kentali veya kesri için 25 lira, tomruk veya kerestenin beher metreküpü veya kesri için 100 lira para cezası alınır.

3 - 20/6/1973 tarih ve 1744 sayılı Kanun ile yürürlükten kaldırılmış veya değiştirilmiş olan hükümlerin metinleri: (Madde numaraları: 2,7,8,9,10,11,12, 19,34, Geçici 1) Madde 2 - (31/8/1956 tarih ve 6831 sayılı Kanunun hükmüdür.) İklim, su ve toprak rejimine zarar vermiyen ve daha verimli kültür arazisi haline getirilmesi Ziraat Vekaletince uygun görülen ormanların, orman rejimi dı- şında bırakılmasına ve orman mefhumuna dahil olduğu halde orman rejimine tabi tutulmasında bir fayda görülmiyen sahipli yerlerin serbest bırakılmasına veya gayeye uygun hususi bir idare ve kesim tarzı tatbik edilmesine Ziraat Vekaleti- nin teklifi üzerine İcra Vekilleri Heyetince karar verilebilir. Madde 7 - (31/8/1956 tarih ve 6831 sayılı Kanunun hükmüdür.) Devlet ormanlarının ve ormanların içinde ve bitişiğindeki otlak, yaylak, kışlak, sulak ve her nevi arazi ile diğer ormanların hudutlarının tayin ve tes- biti orman tahdit komisyonları tarafından yapılır. Bu komisyonlar; Ziraat Vekaletince tayin olunacak bir orman başmühendisi- nin veya yüksek orman mühendisinin reisliğinde Adliye Vekaletince tayin oluna- cak en az beş sene hakimlik veya avukatlık yapmış bir hukukçu aza ile iki yük- sek orman mühendisi veya orman mühendis muavini, yüksek ziraat mühendisi veya ziraat teknisyeni ile tahdidi yapılacak vilayetin umumi meclisince ve belediye hudutlarında belediye, köy hudutlarında köy ihtiyar meclislerince aralarından seçilecek bir asil bir yedek azadan teşekkül eder. Asil ve yedek azaların isimleri orman tahdit Komisyonu reisliğine bildirilir. Komisyon reisliği emri- ne lüzumu halinde teknik memur ve katip verilebilir. Yasak bölgelerdeki ormanların tahdidi sırasında Milli Müdafaa Vekaletinden bir mümessil bulundurulabilir. Tahdit komisyonları mürettep adedin yarısından bir fazlasiyle toplanabilir. Reis hukukçu aza, yüksek ziraat mühendisi ve mütehap aza bulunmak şartiyle mevcudun ekseriyetiyle karar verebilir. Reylerde musavat halinde reisin bulundu- ğu taraf ekseriyet teşkil etmiş addolunur. Komisyon çalışma sırasında beldelerde belediye encümenleri, köylerde ihtiyar meclisleri tarafından seçilecek bilirkişilerin bilgisinden de faydalanır. Bunla- rın tahdit gününde ve yerinde hazır bulunmamaları halinde Komisyon lüzum gördüğü takdirde başka bilirkişi seçebilir. Madde 8 - (31/8/1956 tarih ve 6831 sayılı Kanunun hükmüdür.) Devlet ormanlarının tahdidi işlerinin hangi vilayetlerde yapılacağı Ziraat Vekaletince tayin olunur. Keyfiyet ormanda çalışmaya başlamadan en az bir ay önce Resmi Gazete"de ve alakalı vilayet ve kaza merkezlerinde çıkan birer gaze- tede ve mütat vasıtalarla en az beşer gün ara ile ikişer defa ilan olunur. Tahdidine başlanacak Devlet ormanının mahallin orman başmüdürlüğü tarafından tesbit ve tanzim edilecek umumi hudut krokisi, ormanda çalışmaya başlamadan en az bir ay evvel ilan edilmek üzere valiliğe verilir. Komisyon reisi, tahdide başlama gününü, orman içinde ve bitişiğindeki gayri- menkul sahiplerinin veya kanuni mümessillerinin veya vekillerinin hazır bulunma- larını, hazır bulunmadıkları takdirde tahdit işinin gıyaplarında devam edeceğini bildiren ilan kağıdını bir ay evvel alakalı köy veya beldenin münasip yerine as- tırır ve keyfiyeti bir zabıtla tevsik ettirir. Madde 9 - (31/8/1956 tarih ve 6831 sayılı Kanunun hükmüdür.) Tahdit edilecek ormanların bitişiğinde veya içinde gayrimenkulü olanlar; tahdit gününde bizzat kendileri veya kanuni mümessilleri veya vekilleri hazır bulunurlar. İşgal eyledikleri gayrimenkullerin hudutlarını gösterirler ve ziraat eyledikleri araziye ait her nevi vesikalarını ibraz ederler. Komisyon reisi tarafından yerinde yapılan ilana rağmen alakalıların bulunma- maları komisyonun tahdit işlerini durdurmaz. Madde 10 - (31/8/1956 tarih ve 6831 sayılı Kanunun hükmüdür.) Tahdit komisyonları yaptıkları tahdit işlerini, kroki ve zabıt ile tesbit ve tevsik ederler. Bu zabıtlar komisyon reis ve azalariyle hazır bulundukları tak- dirde komşu arazi sahipleri veya kanuni mümessilleri veya vekilleri tarafından imzalanır. Bu zabıtlarda; tahdit olunan Devlet ormanlarının adı, ağaç çeşitleri, komşu gayrimenkulün cinsi, sahiplerinin adı ve soyadı, hudut, mülkiyet ve diğer ayni haklar ve bunlara müteallik itirazlar ve alakadarların ibraz etmiş oldukları ve- sikaların kısaca mahiyetleri tarih ve numaraları kaydolunur.

Madde 11 - (31/8/1956 tarih ve 6831 sayılı Kanunun hükmüdür.) Komisyonların tahdit zabıt hulasalarının, hududu gösteren kroki de dahil olduğu halde birer sureti alakalı şehir, kasaba ve köylerin münasip yerlerine asılır. Asılma tarihi beldelerde belediye encümenlerinin, köylerde ihtiyar meclislerinin tasdik edecekleri mazbata ile tevsik olunur. Bu vesika komisyon dosyasında muhafaza edilir. Bu askı şahsan tebliğ hükmündedir. Zabıt münderecatına razı olmıyanlar, asılış tarihinden itibaren bir sene içinde salahiyetli mahkemelere müracaatla itiraz edebilirler. Bu karar aley- hine yapılacak itirazlar her türlü harc ve resimden muaftır. Bu müddet içinde itiraz vukubulmaz ise komisyon kararı katileşir. Tahdit muamelesi yapılmış ve hudutları katileşmiş olan ormanlar tapu daire- lerince hiçbir harc ve resim alınmaksızın Hazine namına tescil olunur. Ayrıca bu ormanların sabit taş veya beton kazıklarla muayyen hudut noktala- rı tesbit edilerek mühim sahaları dikenli tel içerisine alınır. Madde 12 - (31/8/1956 tarih ve 6831 sayılı Kanunun hükmüdür.) Tahdit Komisyonları için lüzumlu nakil vasıtaları ve kanuni harcırahlar or- man idaresince temin edilir. Madde 19 - (31/8/1956 tarih ve 6831 sayılı Kanunun hükmüdür.) Ormanlara her cins hayvan sokulması yasaktır. Ancak; Bu Kanunun (20) ve (21) inci maddelerinde yazılı hükümler dairesinde Devlet ormanları içinde bulunan yaylak, kışlak ve otlaklara ve fevkalade ahvalde Devlet ormanlarına hayvan soku- lup otlatılmasına izin verilebilir. Madde 34 - (31/8/1956 tarih ve 6831 sayılı Kanunun hükmüdür.) Hudutları içinde Devlet ormanı bulunan köy ve kasaba halkının kesip, satış istif yerlerine taşıdıkları kerestelik tomrukları idarece tayin olunacak müddet içinde istedikleri takdirde, istihkak sahiplerine 10 metre mikabı geçmemek üzere yüzde yirmi beşine kadarı pazar ihtiyacı olarak istiflerden maliyet bedelleriyle artırmasız olarak verilir. Miktar mevzuubahis olmaksızın bu nispet; odun, kömür ve ziraat alet ve araba imalinde ve çeşitli el sanatlarında ve meyve, sebze ambalajlığında kullanılabi- len orman mahsullerinin istif yerlerinden yüzde yüze kadar çıkarılabilir. Bu suretle bölgenin ihtiyacı bulunan ziraat aletlerinin köylülerce imal edi- lemiyeceği anlaşılan yerlerde ve zamanlarda bu gibi aletleri taslak halinde or- man idaresi imal edebilir. Geçici Madde 1 - (31/8/1956 tarih ve 6831 sayılı Kanunun hükmüdür.) Ormanların tahdit ve kadastrosunun ikmaline kadar bu Kanunun 1 inci maddesi tatbikatından çıkacak ihtilaflarda, bir yerin orman sayılıp sayılmıyacağı Ziraat Vekaletince belirtilir.

4 - 5/6/1975 tarih 1906 sayılı Kanun ile yürürlükten kaldırılmış veya değiş- tirilmiş olan hükümlerin metinleri: (Madde numaraları: 34, Ek 3) Madde 34 - (20/6/1973 tarih ve 1744 sayılı Kanunun hükmüdür.) Sınırları içinde Devlet ormanı bulunan köy ve kasaba halkının vahidi fiyat usulü ile: Kesip istif yerlerine taşıdıkları kerestelik tomrukların 10 metreküpü geç- memek üzere % 25 (yüzde yirmibeş)"ine rastlayan kesme ve taşıma istihkak tu- tarları % 30 (yüzde otuz) fazlası ile, Kesip satış istif yerlerine taşıdıkları kerestelik tomrukların 10 (on) metreküpü geçmemek üzere % 25 (yüzde yirmibeş)"ine kadarı için, ilgili orman işletmesinin satış istif yerlerinin kerestelik tomruklara ait bir yıl önceki genel ortalama maliyet bedeli ile yine bir yıl önceki artırmalı satışlar genel ortalaması arasındaki fark Orman İdaresince yılı hesabından nakden; İstihkak sahiplerine ödenir. Birinci fıkrada yazılı köy ve kasaba halkının vahidi fiyat usulü ile kesip satış istif yerlerine taşıdıkları odun ve kömür ile ziraat alet ve araba ima- linde ve çeşitli el sanatlarında ve meyve, sebze ambalajcılığında kullanılabi- len sanayi odunlarının % 60 (Yüzde altmış)"ına kadarı idarece tayin edilecek müddet içinde istedikleri takdirde kendilerine maliyet bedelleri ile artırma- sız olarak verilebilir. Bu suretle bölgenin ihtiyacı bulunan ziraat aletlerinin köylülerce imal edilemiyeceği anlaşılan yerlerde ve zamanlarda bu gibi aletleri taslak halinde Orman İdaresi imal edebilir. Ek Madde 3 bent (A) alt bent (c) - (20/6/1973 tarih ve 1744 sayılı Kanunun hükmüdür.) c) 6831 sayılı Kanunun 17. ve 115 inci maddeleri uyarınca verilecek izin ve irtifak haklarına dayanılarak yapılacak her türlü tesislerden, proje bedeli tu- tarının % 5 oranında alınacak hisseden; Bent (C) - (20/6/1973 tarih ve 1744 sayılı Kanunun hükmüdür.) C) (A) fıkrasının (b) bendinde yazılı fon, bütün hak ve vecibeleriyle Orman Bakanlığına devredilmiştir. Bu fonda mevcut para, bu Kanunla kurulan fon hesabı- na Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten itibaren en geç üç ay içinde ödenir ve verilmiş olan kredilerin taksitleri de sözleşmelerindeki koşullar dahilinde Or- man Bakanlığınca tahsil olunur. Buna ilişkin dava ve icra takipleri Orman Genel Müdürlüğünce 3904 sayılı Kanun hükümlerine göre yapılır.

5 - 14/4/1982 tarih ve 2655 sayılı Kanun ile yürürlükten kaldırılmış veya değiştirilmiş olan hükümlerin metinleri: (Madde numaraları: 34) Madde 34 - (5/6/1975 tarih ve 1906 sayılı Kanunun hükmüdür.) Sınırları içinde Devlet ormanı bulunan köy ve kasaba halkının veya o bölge- deki orman köylerini kalkındırma kooperatiflerinin, tahsisli olsun olmasın, va- hidi fiyat usulü ile: A) Kesip istif yerlerine taşıdıkları, kerestelik tomrukların 10 (on) metre- kübü geçmemek üzere % 25 (yüzde yirmi-beş)"ine rastlayan kesme ve taşıma istih- kak tutarları % 30 (yüzde otuz) fazlasiyle, B) Kesip, satış istif yerlerine taşıdıkları, kerestelik tomrukların 10 (on) metrekübü geçmemek üzere % 25 (yüzde yirmi-beş)"ine kadarı için, ilgili orman işletmesinin satış istif yerlerinin, kerestelik tomruklara ait 1 yıl önceki ge- nel ortalama maliyet bedeli ile yine 1 yıl önceki artırmalı satışlar genel orta- laması arasındaki fark, orman idaresince yılı hesabından nakten, İstihkak sahiplerine ödenir. C) Ayrıca; vahidi fiyat usulü ile kesip satış istif yerlerine taşıdıkları odun ve kömür ile ziraat alet ve araba imalinde ve çeşitli el sanatlarında ve meyve, sebze ambalajcılığında kullanılabilen sanayi odunlarının % 100 (yüzde yüz)"üne kadarı idarece tayin edilecek müddet içinde istedikleri takdirde kendilerine maliyet bedelleri ile artırmasız olarak verilebilir. Sınırları içinde Devlet ormanı bulunan köyler halkının çoğunluğu tarafın- dan kurulan, orman köylerini kalkındırma kooperatiflerince kesilip, satış is- tif yerlerine taşınan kerestelik tomrukların % 25 (yüzde yirmi-beş)"ine, sair orman mallarının yüzde yüzüne kadarı, istedikleri takdirde bu koopiratiflere satış istif yerlerinden maliyet bedeli ile artırmasız olarak satılabilir. Bölgenin ihtiyacı bulunan ziraat aletlerinin köylülerce imal edilemeyeceği anlaşılan yerlerde ve zamanlarda bu gibi aletler taslak halinde orman idaresi imal edebilir.

6 - 23/9/1983 tarih ve 2896 sayılı Kanun ile yürürlükten kaldırılmış veya değiştirilmiş olan hükümlerin metinleri: (Madde numaraları: 1,2, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 17, 18, 19, 21, 22, 25, 26, 27, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 57, 59, 60, 64, 66, 71, 79, 84, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 107, 108, 109, 112, 113, 114, 115, 116, Ek 1, Ek 3, Ge- çici 1, Geçici 6) Madde 1 fıkra iki bent (D, F, G, İ) - (31/8/1956 tarih ve 6831 sayılı Kanu- nun hükmüdür.) D) Şehir mezarlıklariyle, kasaba ve köylerin hudutları içerisindeki mezar- lıklarda ağaç ve ağaçlıklarla örtülü yerler; F) Sahipli ziraat arazisi olarak kullanılan ve dağınık, yer yer küme ve sıra halinde bulunan her nevi ağaç ve ağaççıklarla örtülü yerler; G) Devlet ormanlarına bitişik olmıyan ve yüz ölçümü üç hektardan yukarı bu- lunmıyan sahipli arazideki her nevi ağaç ve ağaççıklar; İ) Sahipli arazideki aşılı ve aşısız zeytinliklerle hususi kanunu gereğince Devlet ormanlarından tefrik edilen ve edilecek olan ve imar, ıslah ve temlik şartları yerine getirilmiş bulunan yabani zeytinlikler ile 6777 sayılı kanunda tasrih edilen yabani ve aşılanmış fıstıklık, sakızlık ve harnupluklar; Madde 2 - (20/6/1973 tarih ve 1744 sayılı Kanunun hükmüdür.) 15/10/1961 gününden önce bilim ve fen bakımından orman niteliğini tam olarak kaybetmiş yerlerden; a) Su ve toprak rejimine zarar vermeyen, orman bütünlüğünü bozmayan, tarla, bağ, meyvalık, zeytinlik, fındıklık, fıstıklık, (antepfıstığı) gibi çeşitli ta- rım alanlarında veya hayvancılıkta kullanılmasında yarar bulunan yerler ile ot- lak, kışlak ve yaylak haline gelmiş yerler, b) Şehir, kasaba ve köy yapılarının toplu olarak bulunduğu yerleşim sahala- rı, Orman sınırları dışına çıkarılır, Evvelce sınırlaması yapılmış ve fakat yukarıdaki fıkra hükümlerine uymadığı Orman Bakanlığınca veya vaki müracaatlar üzerine anlaşılan sınırlamaların düzel- tilmesi, bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten itibaren en geç on yıl içinde orman kadastro komisyonlarınca yapılır. Bu düzeltme sonucu orman sınırları dı- şına çıkarılacak yer, sınırlaması itirazsız kesinleşmiş tapulu arazi ise mülki- yeti tekrar tapu sahiplerine intikal eder. Yeniden yapılacak orman kadastrosunda da bu madde hükümleri uygulanır. Geçici 1 inci maddeye göre bildirilecek gerekçeli mütalaalarda, bu maddede yazılı hükümleri uygulamaya Orman Bakanlığı yetkilidir. Bu madde hükümleri yanan orman sahalarında hiç bir suretle uygulanmaz. Bu maddenin uygulanmasına ilişkin şekil ve esaslar Kanunun yürürlüğe girmesinden itibaren en geç 6 ay içinde yürürlüğü konulacak tüzükle belli olur. Madde 7 - (20/6/1973 tarih ve 1744 sayılı Kanunun hükmüdür.) Devlet ormanlarının kadastrosu ve bu ormanların içinde ve bitişiğinde bulu- nan her çeşit taşınmaz malların ve diğer ormanların Devlet ormanları ile müşte- rek sınırlarının tayin ve tespiti orman kadastro komisyonları tarafından yapı- lır. Orman kadastro komisyonları; Orman Bakanlığınca atanacak orman kadastro iş- lerinde çalışmış ve bu bakanlıkta veya bağlı ilgili kuruluşlarında en az on yıl hizmet görmüş bir orman yüksek mühendisinin başkanlığında; hakim veya avukatlık stajını yapmış veya hukuk fakültesi mezunu bir hukukçu üye, bir orman yüksek mü- hendisi veya orman mühendis muavini veya en az on yıl hizmet görmüş orman tekni- keri üye, bir ziraat yüksek mühendisi veya on yıl hizmet görmüş ziraat teknisye- ni üye ile orman kadastrosu yapılacak ilin daimi encümenince il genel meclisi üyeleri arasından seçilecek bir üye, mahalli ziraat odası başkanı veya kurulun- dan bir üye, beldelerde belediye encümenince, köylerde köy ihtiyar kurulunca aralarından seçilecek bir üyeden kurulur. Komisyon başkanının yokluğu halinde ormancı üye başkana vekalet eder. Komisyon emrine lüzumu kadar teknik eleman ve memur verilir. Ayrıca, komisyon bünyesinde en az üç orman kadastro ekibi bulunur. Orman kadastro ekipleri; Orman Bakanlığınca atanacak bir orman yüksek mühen- disinin veya orman mühendis muavinin veya en az beş yıl hizmet görmüş bir orman teknikerinin başkanlığında, bir orman yüksek mühendisi veya orman mühendis mua- vini veya orman teknikeri ve mahalli ziraat teşkilatınca görevlendirilecek bir ziraat yüksek mühendisi veya ziraat teknisyeni ile beldelerde belediye encüme- nince köylerde köy ihtiyar kurulunca aralarından seçilecek bir üyeden kurulur. Komisyonlar veya bunlara bağlı orman kadastro ekipleri arazideki çalışmaları sırasında beldelerde belediye encümenleri, köylerde ihtiyar kurulları tarafından seçilecek bilirkişilerin bilgisinden de faydalanırlar. Bunların gününde ve yerinde hazır bulunmamaları halinde komisyon ve ekipler lüzum gördükleri takdirde başka bilirkişi seçebilirler. Yasak bölgelerdeki ormanların kadastrosu sırasında Milli Savunma Bakanlığın- ca bir temsilci bulundurulabilir. Madde 8 - (20/6/1973 tarih ve 1744 sayılı Kanunun hükmüdür.) Orman kadastrosunun yapılacağı il ve ilçeler Orman Genel Müdürlüğünün tekli- fi ve Orman Bakanlığının onayı ile tayin olunur. Bu husus; ormanda çalışmaya başlamadan en az bir ay önce radyo ve Resmi Ga- zete"de, ilgili, il, varsa ilçe merkezlerinde çıkan birer gazetede, gazete çık- mayan yerlerde ise diğer mutad vasıtalarla en az beşer gün ara ile ikişer defa ilan olunur. Orman kadastrosu; belde ve köy sınırları esas alınmak suretiyle bu sınırlar dahilinde kalan bütün ormanları kapsayacak şekilde yapılır. Orman kadastrosunun başlama tarihi, komisyon başkanlığı tarafından tayin ve tespit edilerek çalışılacak belde ve köylerde bunlara bitişik köy ve beldelerde en az bir ay önce bu belde ve köylerin uygun yerlerine asılacak ilan kağıdı ile duyurulur. İlan kağıdının asıldığı tutanakla tevsik edilir. Bu ilanda; ekiplerin hangi köy veya beldelerde çalışacakları ormanların içinde ve bitişiğindeki taşınmaz malların sahiplerinin veya kanuni mümessil- lerinin veya vekillerinin sınırlama sırasında hazır bulunmaları, hazır bulun- madıkları takdirde orman kadastro işlerine yokluklarında devam edileceği açık- lanır. İlan işlerine ait belgeler dosyasında saklanır. Kadastrosu yapılacak ormanların bitişiğinde ve içinde taşınmaz malları olanların, orman sınırlarının tespiti sırasında kendileri veya kanuni mümes- silleri veya vekilleri hazır bulunur. İşgal ve faydalandıkları taşınmaz malla- rın sınırlarını ve her nevi belgelerini gösterirler. Yerinde yapılan ilana rağmen ilgililerin bulunmamaları sınırlama ve kadast- ro işini durdurmaz. Madde 9 - (20/6/1973 tarih ve 1744 sayılı Kanunun hükmüdür.) İlan işleri tamamlanan belde ve köylerde orman kadastro işleri 7 nci madde- nin 1 inci fıkrası esasları dairesinde, orman kadastro komisyonlarının gözetimi ve denetimi altında komisyon başkanlarının görevlendireceği orman kadastro ekip- leri tarafından yapılır. Kadastrosu yapılacak ormanların sınırları arazi üzerinde belli edilir, hava fotoğraflarına işaretlenir veya ölçülür ve tutanakla tevsik edilir. Bu tutanak; sınırlandırılan ormanların işletme şeklini, ihtiva ettikleri ağaç türlerini, mülkiyet ve diğer ayni hakları, sınırda bulunan taşınmaz malla- rın cinsini, maliklerinin ve işgal edenlerin ad ve soyadını, gösterilen; veya verilen belgelerin tarih ve numarası ve kısaca niteliklerini, ilgililer tarafın- dan yapılan itirazları kapsayacak şekilde düzenlenir. Tutanaklar her belge veya köy için tutulacak bir tutanak defterine yazılır. Orman kadastro ekip başkanı ve üyeler ile bilirkişiler tarafından imza edilir. Orman kadastro ekipleri en az üç üye ile çalışabilir. Oyların eşitliği ha- linde başkanın katıldığı taraf çoğunluğu kazanmış sayılır. Kadastro veya diğer ormancılık hizmetleri için lüzumlu hava fotoğraflarının alımı Orman Bakanlığınca yapılır veya yaptırılır. Fotoğrametrik ve yersel ölçme metodlarına ait uygulanacak teknik hususlar yönetmelikte belli edilir. Bu ormanların sınır noktaları sabit taş veya beton kazıklarla tespit edilir. Madde 10 - (20/6/1973 tarih ve 1744 sayılı Kanunun hükmüdür.) Sınırlaması bitirilen köy veya belde sahasına ait tutanak, ölçü karneleri fotoğraf ve diğer belgeler bekletilmeden komisyon başkanlığına verilir. Komisyon başkanı, yapılan işleri derhal kontrol eder veya komisyon üyelerine kontrol ettirir. Noksan ve yanlışlıklar görürse ilk ekibe tamamlattırır. Tamam olduğu anlaşılan tutanak suretleri komisyon başkanlığınca hemen ait olduğu belde veya köylerin münasip yerlerine asılır. Ayrıca ilgili orman idare- sine yazı ile bildirilir. Asılma tarihi beldelerde belediye encümenlerinin, köylerde ihtiyar kurulla- rının tasdik edecekleri belgelerle tevsik olunur. Bu belgeler komisyon dosyasın- da saklanır. Bu ilanda; köy veya beldenin sınırları içindeki orman olarak belirtilen yer- lerde mülkiyet iddiasında bulunanların ve tutanak münderecatına razı olmayanla- rın askı tarihinden itibaren 30 gün içinde sahip bulundukları her nevi belgeler- le birlikte komisyon başkanlığına başvurmaları açıklanır. Komisyonlar bu itirazları belgeler ile birlikte arazi üzerinde incelerler. Kadostro komisyonları, başkan veya vekili ve hukukçu üye bulunmak şartiyle ço- ğunluk ile toplanıp karar verebilir. Oyların eşitliği halinde başkanın bulun- duğu taraf ekseriyet teşkil etmiş sayılır. Bu kararlar ilgili tutunak defterlerine yazılır ve altı imza edilir. Ara- zide de gerekli düzeltme yapılır. Komisyonca itirazlı işler için alınan karar- lar Komisyon Başkanlığı tarafından bir hafta içinde bu maddenin 3 üncü fıkrası uyarınca ilan olunur. Kadastrosu tamamlanan ormanlara ait haritalar teknik esaslar dairesinde dü- zenledikten sonra kadastro ekip başkanı ve teknik üye tarafından imzalanır. Bu haritalar komisyon başkanlığınca teknik yönden kontrol edilerek tasdik olunur. Madde 11 - (20/6/1973 tarih ve 1744 sayılı Kanunun hükmüdür.) Orman kadastro ekiplerince düzenlenen tutunakların ve orman kadastro komis- yonunca verilen kararların askı suretiyle ilanı ilgililere şahsen yapılan tebliğ hükmündedir. Ancak; ekiplerin sınırlama çalışmaları sırasında, sahibi, kanuni mümessili veya vekili hazır bulunmayan taşınmaz mallar sınırlama tutanağında or- man sınırları içinde gösterilmiş ve Komisyon Başkanlığına da 30 günlük süre içinde itiraz edilmemiş ise, bu gibi taşınmaz malların bilirkişi beyanına göre tutanağa adı yazılan ilgililerine mahkemeye müracaatla itiraz davası açabilecek- leri, Komisyon Başkanlığınca Tebligat Kanununda belirtilen eseslar dahilinde tebliğ olunur. Tutanak veya kararlarda adı geçmeyen ilgililer ile, ekiplerce düzenlenen tu- tanaklara Komisyon Başkanlığı nezdinde itirazda bulunmayanlar ilk askı tarihin- den, itirazda bulunanlar ikinci askı tarihinden, Tebligat Kanununa göre kendile- rine tebligat yapılanlar tebliğ tarihinden itibaren bir yıl içinde görevli ve yetkili adliye mahkemelerine müracaatla itiraz edebilirler. Bu itirazlar her türlü harç ve resimden muaftır. Bu müddet içinde itiraz vuku bulmaz ise komis- yon kararı katileşir. İlan tutunaklarında ve tebliğ varakasında bu tutanak veya kararlara karşı ne suretle dava açılacağı açıkça gösterilir. Kadastrosu yapılıp kesinleşen Devlete ait ormanlar tapu dairelerince hiçbir harç, vergi ve resim alınmaksızın Hazine adına tescil olunur. Sınır noktalarındaki taş, beton, kazık ve diğer işaretler Orman Genel Müdür- lüğünce korunur ve gereken sahalar dikenli tel içine alınır. Madde 12 - (20/6/1973 tarih ve 1744 sayılı Kanunun hükmüdür.) Orman Kadastro Komisyonu ve kadastro ekiplerinde bilfiil çalışan Başkan, üye ve teknik elemanlarına verilecek yan ödemelerde bütçe kanunları ile tespit edi- len miktarların azamileri üzerinden ödeme yapılır. Orman kadastro komisyonları ile kadastro ekipleri için lüzumlu taşıt araçla- rı ve görevlilerin kanuni yollukları ile her türlü giderler Orman Genel Müdürlü- ğünce temin edilir. Orman kadastro işlerinin uygulanmasına ilişkin iş ve işlemler Orman Bakanlı- ğınca Kanunun yayımından itibaren 3 ay içinde hazırlanıp Bakanlar Kurulunca onaylanacak bir yönetmelikte belirtilir. Madde 13 - (31/8/1956 tarih ve 6831 sayılı Kanunun hükmüdür.) Devlet ormanları içinde veya kenarında bulunup da civarlarındaki ormanlar- dan geçimlerinin sağlanmasına imkan olmıyan köylerde ve dağınık evlerde oturan- lardan. A) Bulundukları yerlerde muhitin icaplarına göre ve muhtelif suretlerle kalkındırılmaları mümkün görülenlere, Ziraat Vekaletinin izni ile Türkiye Cum- huriyeti Ziraat Bankasından kalkınma kredisi açılır. Kalkınma kredisi için yir- mi yıl müddetle Ziraat Vekaleti bütçesine senelik miktarı 50 milyon liradan aşa- ğı olmamak şartiyle Türkiye Cumhuriyeti Ziraat Bankası sermayesine mahsuben ay- rıca tahsisat konulur. Kalkınma kredisinin miktarı, faiz nispeti, müddeti ve diğer şartları, Zi- raat, İktisat ve Ticaret Vekaletleriyle Türkiye Cumhuriyeti Ziraat Bankası ta- rafından müştereken tayin edilir. B) Bulundukları yerlerde kalkındırılmasına imkan olmıyacağı anlaşılanların daha müstahsil bir hale getirilmeleri gayesiyle ve kendi istek ve muvafakatleri üzerine başka yere kaldırılmalarına İcra Vekilleri Heyetince karar verilebilir. Bu takdirde bunların bıraktıkları gayrimenkuller orman mefhumuna girer. Bu mal- ların umumi hükümler dairesinde takdir edilecek bedelleri sahiplerine ödenir veya nakil ve yerleştirmeler İskan ve Toprak Kanunları hükümlerine göre yapılır. Bu iç iskan işi, Devlet ve Ziraat Vekaletlerince müştereken hazırlanacak ve İcra Vekilleri Heyetince tasdik edilecek plana göre yapılır. Madde 17 fıkra üç - (31/8/1956 tarih ve 6831 sayılı Kanunun hükmüdür.) Ormanlarda umumi sıhhat ve emniyet ve menfaat icabı veya estetik ve turistik bakımdan yapılacak her nevi bina ve tesisat ile orman hasılatı işleyeceklerin ve kullanacakların yapacakları bina ve her nevi tesisat için Ziraat Vekaletinden izin alınır. Madde 18 - (31/8/1956 tarih ve 6831 sayılı Kanunun hükmüdür.) Devlet ormanları hudutları içinde veya dört kilometreye kadar uzaklıkta olan yerlerde her çeşit fabrika kurulması Ziraat Vekaletinin; bir kilometreye kadar olan yerlerde hızar ve şerit kurulması, taş, kireç, kömür, trebentin, katran ve benzeri ocakların kurulması orman idaresinin iznine bağlı olup ruhsatname istih- sali ve rüsum hakkındaki ahkam mahfuzdur. Madde 19 - (20/6/1973 tarih ve 1744 sayılı Kanunun hükmüdür.) Ormanlara her cins hayvan sokulması yasaktır. Ancak; ormancılık tekniğinin imkan verdiği ve hayvanların otlatma suretiyle ormanlara zarar vermeyeceği tes- pit olunan sahalarda, Devlet ormanlarına hayvan sokulup otlatılmasına izin ve- rilebilir. Madde 21 - (31/8/1956 tarih ve 6831 sayılı Kanunun hükmüdür.) Devlet ormanlarındaki otlaklara dışarıdan toplu olarak veya sürü halinde hayvan sokulup otlatılması tanzim olunacak planlara göre orman idaresinin iznine bağlıdır. Planlar otlak zamanlarından evvel tanzim ve orman müdürlüklerince tasdik olunur. Fevkalade hallerde Ziraat Vekaleti Devlet ormanlarına zarar vermiyecek şe- kilde muvakkat olarak hayvanların ormanlarda otlatılmasına ait tedbirleri alır. Bu takdirde orman içinde ve dışındaki köylerin hayvan otlatmalarına müteal- lik işlere orman bölge şefleriyle veteriner müdürü veya memurunun tanzim edecek- leri planlar mahallin en yüksek mülkiye amirleri tarafından tasdik edilerek il- gililere tebliğ olunur. Yangın görmüş ormanlarla tohumlama kesimi sahalarında hiçbir suretle hayvan otlatılamaz. Madde 22 - (31/8/1956 tarih ve 6831 sayılı Kanunun hükmüdür.) Ziraat Vekaleti, Devlet ormanları içindeki ağaçsız yaylak ve otlakların tanzim, tevsi ve ıslahı hususunda gerekli tedbirleri alır. Madde 25 - (31/8/1956 tarih ve 6831 sayılı Kanunun hükmüdür.) Orman Umum Müdürlüğü; mevki ve haiz olduğu hususiyeti dolayısiyle lüzum gö- receği ormanları ve orman rejimine giren sahaları, memleketin ilim hayatının istifadesine tahsis etmek, tabiatı muhafaza etmek, yurdun güzelliğini sağlamak, halkın çeşitli spor ve dinlenme ihtiyaçlarını karşılamak, turistik hareketlere imkan vermek maksadiyle (Milli park) olarak ayırabilir. Bu gibi sahaların ayrılma esasları muhafaza ormanları hükümlerine göre tat- bik olunur. Madde 26 - (31/8/1956 tarih ve 6831 sayılı Kanunun hükmüdür.) Devlet ormanlarından yapılacak istihsal, Ziraat Vekaletince tespit olunacak esasalar dairesinde ve amenajman planlarına göre Devlet tarafından yapılır veya 40 ıncı madde hükümleri dairesinde yaptırılabilir. Madde 27 fıkra bir - (31/8/1956 tarih ve 6831 sayılı Kanunun hükmüdür.) Devlet ormanlarından kesilecek veya herhangi bir sebeple devrilmiş veya ke- silmiş ağaçların dip kütükleriyle tomrukların kimler tarafından numaralanıp damgalanacağına, ağaç, tomruk, odun, kömür ve diğer her nevi orman mahsullerinin kesim, imal, toplama satış icaplarına göre orman dışında veya koruma bakımından mahzurlu olmıyan orman içindeki yerlere nakil ve istif etme ve ölçme işlerine ve nakliye tezkerelerinin tanzim ve istimaline ait şekil ve esaslar Orman Umum Müdürlüğünce tayin ve tespit olunur. Madde 30 - (31/8/1956 tarih ve 6831 sayılı Kanunun hükmüdür.) Orman mahsullerinin piyasa satışlarında açık artırma esastır. Açık artırma- ya arzedilen orman mahsullerinin miktar ve kalite itibariyle mahalli ihtiyaçlara ve satış icaplarına uygun partiler halinde ayarlanması mecburidir. Ancak: Resmi daire ve müessese ve İktisadi Devlet Teşekkülleri ihtiyaçları ile mahrukat ihtiyaçları, lüzum ve fayda görülen veya müstacelen satış yapılmasını icabettiren hallerde pazarlıkla da satış yapılabilir. Bu maddede yazılı satışların şartları ve şekilleri İcra Vekilleri Heyetince tespit olunur. Madde 31 - (31/8/1956 tarih ve 6831 sayılı Kanunun hükmüdür.) Devlet ormanları içinde veya orman hudutlarına köy ortasından ufki hattı müstakim ile on kilometre mesafede bulunan köylülere, köyde barınmalarına mah- sus yapacakları ev, ahır, samanlık ve kullanacakları ev ve ziraat aletleri için onda bir tarife bedeli karşılığında tahammülü müsait olan en yakın Devlet orman- larından veya istif yerlerinden kerestelik ağaç, tomruk ve yakacak odun verilir. Bu yerler halkının cami, köy yolu köprüsü gibi müşterek ihtiyaçları için de tarife bedeli alınmaksızın tahammülü müsait olan en yakın Devlet ormanlarından kerestelik ağaç verilir. Bu ihtiyaçlar, istiflerden temin edildiği takdirde kesme ve nakil masrafları ayrıca alınır. Bu maddede yazılı intifa hükümlerinden istifade eden muhtaç köylülere taham- mülü müsait en yakın ormanlardan yayla kulübeleri için de onda bir tarife bedeli ile ağaç verilebilir. Bu maddeye dayanılarak verilen ağaç ve mamulatın başkalarına satılması veya bu yerlerden dışarıya çıkarılması, hibe edilmesi yasaktır. Bu emval haczedilemez. Bunları kullandıktan sonra haliyle veya yıkarak enkaz halinde satanlar veya devredenler bir daha bu madde hükmünden istifade edemezler. Yukarda yazılı ihtiyaçlar için verilen kerestelik, ağaç veya mahrukatın aynı köy halkının bu kabil ihtiyaçlarına devrine orman idaresince izin verilebilir. Madde 32 - (31/8/1956 tarih ve 6831 sayılı Kanunun hükmüdür.) Ormanların bulundukları ve bu ormanlara bitişik kazalar içindeki muhtaç köy- lülerle, hududu içinde Devlet ormanı bulunan ve nüfusu 2.500 den aşağı olan muh- taç kasabalar halkına ev, samanlık, ahır gibi zati ihtiyaçları için kesme, taşı- ma masrafları ve tarife bedeli ödenmek şartiyle tomruk verileceği gibi aynı mın- takalardaki köylerin cami okul ve köy yollarındaki köprülerinin yapılması ve onarılması için de kesme ve taşıma masrafları alındıktan sonra bu ormanların is- tif yerlerinden tomruk verilebilir. Bu madde dışında kalan köylerin müşterek ihtiyaçları diğer ormanların istif yerlerinden muhammen satış bedeli üzerinden verilebilir. Madde 33 - (31/8/1956 tarih ve 6831 sayılı Kanunun hükmüdür.) Hariçten gelecek ve Hükümetçe iskana tabi tutulacak göçmenlerle Hükümetçe memleket içinde bir yerden diğer bir yere nakledilecek ve topluca köy kuracak veya köylerde yerleştirilecek olanlara ve yer sarsıntısı, yangın, heyelan ve sel gibi haller yüzünden felakete uğrıyan köylerde bu yüzden zarar gören muhtaç köylülere; yapacakları ev, ahır, ambar ve samanlık için bir defaya mahsus olmak üzere Ziraat Vekaletince tahammülü müsait en yakın ormanlardan parasız olarak kerestelik ağaç ve istedikleri takdirde mevcut istiflerden yalnız kesme, taşıma, imal masrafları karşılığında tomruk veya kereste verilebilir. 31 inci maddenin 5, 6 ve 7 inci fıkralarında yazılı hükümler, 32 ve 33 üncü maddeler hakkında da tatbik olunur. Madde 34 fıkra iki - (14/4/1982 tarih ve 2655 sayılı Kanunun hükmüdür.) Yukarıda nitelikleri belirtilen Orman Köylerini Kalkındırma Kooperatiflerin- den, kendilerine ait veya en az yüzde ellibir (% 51) payına ortak oldukları ve Tarım ve Orman Bakanlığınca uygunluğu onaylanmış sanayi kuruluşu bulunanların birim fiyat (vahidi fiyat) usulü ile kesip satış istif yerlerine taşıdıkları kerestelik tomrukların ve sanayi odunlarının ayrı ayrı yüzde yirmibeşine (% 25) kadar, istedikleri takdirde, bu sanayi kuruluşlarında işlenmesi şartıyla, kendi- lerine satış istif yerlerinden maliyet bedeli ile satılır. Madde 35 - (31/8/1956 tarih ve 6831 sayılı Kanunun hükmüdür.) 31,32 ve 33 üncü maddelere göre yeniden ev, ahır, ambar ve samanlık yapmak için tomruk ve kereste alanların; bu husustaki talimatnamede tesbit olunacak yapı sistemlerine göre inşaat yapmaları mecburidir. Fıkra iki, üç - (9/12/1959 tarih ve 7395 sayılı Kanunun hükmüdür.) Bu inşaata sarf edilmek şartiyle köy veya köy birliklerinin veyahut bunların tesis edemedikleri ahvalde eşhasın açacakları tuğla, kiremit, kireç ocakları için orman idaresi tarafından kesme-taşıma masrafları ve tarife bedeli ödenmek şartiyle odun ile bu ocakların iç tesisatı için gerekli tomruk veya kereste de verilir. Köy, köy birlikleri veya eşhas tarafından bu ocakların açılmadığı yerlerde Devlet Orman İşletmesince aynı fondan faydalanılarak ocaklar açılabilir ve is- tihsal edilen emval maliyet bedeli üzerinden peşin bedelle veya orman idaresin- ce tesbit edilecek şekilde kredi ile aynı haktan istifade edenlere satılabilir. Kurulacak bu kabil ocakların müteşebbislerine belirtilecek şartlar daire- sinde ve umumi bütçeden Orman Umum Müdürlüğü tarafından ayrılacak fondan ikraz suretiyle yardımda bulunulur. Fonun karşılığı her yıl iki milyon liradan aşağı olmamak üzere Orman Umum Müdürlüğü bütçesine konulur. İnşaatını yapı sistemlerine göre yaptırmıyanlardan ve ocaklardan istihsal olunan mamulleri 31, 32 ve 33 üncü maddelerde bahsedilen ihtiyaç erbabından baş- kalarına satanlardan veya herhangi bir suretle elden çıkaranlardan verilen tom- ruk, kereste ve odunların rayiç bedellerinin iki misli tahsil olunur. Bu maddenin sureti tatbikı hakkında bu Kanunun neşri tarihinden itibaren al- tı ay içinde Dahiliye, Marif, Nafıa ve Ziraat Vekaletlerince müştereken tanzim ve İcra Vekilleri Heyetince tasdik olunacak bir talimatname yapılır. Madde 36 - (31/8/1956 tarih ve 6831 sayılı Kanunun hükmüdür.) Zati kerestelik ihtiyaçları her sene orman bölge şefinin de iştirakiyle köy ihtiyar meclisi tarafından ormanın verimi ve isteklilerin ihtiyaçları göz- önünde tutularak mahallinde tesbit olunur. Verilen ihtiyaç kerestelerini yerinde kullanmayıp da başkasına devredenleri veya satanları köy muhtarı orman idaresine bildirmekle mükelleftir. Yakacak ihtiyaçları; bu Kanunun mer"iyete girdiği tarihten itibaren bir sene zarfında köy ihtiyar meclisi ile birlikte ve bir defaya mahsus olmak üzere her hane ve nüfus sayısına göre orman idaresince tesbit edilir. Müteakip senelerdeki değişiklikler köy ihtiyar meclisince orman idaresine bildirilir. Madde 37 - (31/8/1956 tarih ve 6831 sayılı Kanunun hükmüdür.) Devlet ormanlarından çıkarılan kerestelik, direklik ve mahrukattan başka diğer her nevi orman mahsullerini tayin edilecek mıntaka ve müddetler içinde toplayıp çıkarmaları için 31 inci maddede yazılı yerler halkına tarife bedelini ödemek şartiyle izin verilir. Halkın rağbet etmemesi veya iş güçlerinin kafi gelmemesi hallerinde bu mah- suller orman idaresince istihsal olunup satılır. Orman idaresince kıymetlendirilemiyen artıklar ile ormana zararlı ağaççıkla- rın ve köklerin orman idaresinin belli edeceği şartlar dahilinde sökülerek ve diğer mazı kozalağı, palamut ve tıbbi ve sınai nebatlar gibi mahsulat ile meyva- ların toplanarak çıkarılması için isteklilere izin verilebilir. Bunları toplıyanlar kim olursa olsun para alınmaz. Madde 38 - (31/8/1956 tarih ve 6831 sayılı Kanunun hükmüdür.) Orman içinde veya civarındaki köy hükmi şahsiyetleri veya köyler tamamı bir kısmı tarafından tasarruf edilmekte iken 4785 sayılı Kanunla Devletleştirilmiş olan ormanlar ile bu kabil köy halkınca 4785 sayılı Kanunun neşrinden önce bekçi tutmak suretiyle veya başka bir şekilde fiilen korunmuş ve faydalanılmış olan ormanların her nevi mahsulleri bu köyler halkının zati, müşterek, küçük el sana- yii ve pazar ihtiyacına tahsis olunur. Köy hükmi şahsiyetleri tarafından bu ormanların korunmasına devam olunmadığı veya amenajman planları esaslarına ve izin şartlarına riayet edilmediği anlaşıl- dığı takdirde Ziraat Vekaletince tahsisten vazgeçilebilir. Madde 39 - (31/8/1956 tarih ve 6831 sayılı Kanunun hükmüdür.) Devlet ormanlarından yapılacak istihsalden 31 ve 33 üncü maddeler gereğince faydalanan köylülerin sıra ile zati, müşterek, küçük el sanayii ihtiyaçları te- min edilmeden piyasaya satış yapılamaz. Madde 40 - (31/8/1956 tarih ve 6831 sayılı Kanunun hükmüdür.) Devlet ormanlarında kesme, taşıma, toplama, imal, bakım, imar, ağaçlama, yol yapma gibi, orman işleri iş yerindeki veya civarındaki orman işlerinde ça- lışan köylülere veya tercihan aralarında köy orman kooperatifi kuranlara gördü- rülür. Yapılacak işin, civar köylülerin iş gücünün kafi gelmemesi veya işe ehil ol- mamaları veya fahiş fiyat istemeleri gibi hallerde, bu işler taahhüt yolu ile yaptırılabilir. Bu işleri yapacaklardan işin mahiyet ve hacmına göre teknik ele- man çalıştırmaları istenilir. Ve bu kabil bir taahhüde gireceklerden mali ve fenni ehliyet vesikaları aranır. Madde 57 - (31/8/1956 tarih ve 6831 sayılı Kanunun hükmüdür.) Yurtta orman sahasını çoğaltmak maksadiyle eski orman sahalarında veya Dev- lete ait elverişli topraklarda her sene en az 5.000 hektar ağaçlandırma yapılır. Orman sevgisini artırmak için köy, kasaba ve şehirler civarında münasip ara- zi temin edildiği takdirde buralarda da ağaçlandırma yapılır. Madde 59 - (31/8/1956 tarih ve 6831 sayılı Kanunun hükmüdür.) 57 ve 58 inci maddeler gereğince ağaçlandırılacak sahaların dikimi, bakımı ve muhafazası Orman Umum Müdürlüğünce yapılır. Bu işlerde alakalıların yapabilecekleri yardımlardan da istifade edilir. 57 nci maddenin ikinci fıkrasında yazılı yerlerdeki ağaçlandırılmış sahalar köy ve- ya belediyelere terk edilir ve bunlar hakkında bu Kanunun hükmi şahsiyeti haiz amme müesseselerine ait ormanlara mütaallik hükümleri tatbik olunur. Hakiki şahıslara ait arazinin de ağaçlandırılması, sahipleri tarafından ta- lep edildiği takdirde Orman Umum Müdürlüğünce yapılabilir. Bunlar hakkında hususi ormanlara mütaallik hükümler tatbik olunur. Madde 60 - (31/8/1956 tarih ve 6831 sayılı Kanunun hükmüdür.) Köy ve belediyelerin ve ağaçlandırma yapmak istiyen sair müessese ve teşek- küllerin fidan ihtiyaçlarını karşılamak üzere münasip görülen yerlerde Orman Umum Müdürlüğünce bir yılda en az 1.000 hektarlık sahayı ağaçlandırabilecek or- man fidanlıkları tesis edilir. Madde 64 - (31/8/1956 tarih ve 6831 sayılı Kanunun hükmüdür.) Ziraat Vekaletinin vereceği ağaçlandırma planı gereğince ve tayin edeceği ağaç nevilerinden bu Kanunun 63 üncü maddesine göre gerek kendi topraklarında ve gerekse Devletin hüküm ve tasarrufu altındaki arazide, yarım hektardan aşağı olmamak şartiyle orman yetiştirecek veya kavak, okaliptüs ve kızılağaç ağaçlık- ları tesis edecek hususi şahıslara veya hükmi şahsiyeti haiz teşekküllere Ziraat Vekaletinin izni ile Türkiye Cumhuriyeti Ziraat Bankasından kuruluş kredisi açı- lır. Kuruluş kredisi için 15 yıl müddetle Ziraat Vekaleti bütçesine miktarı 2.500.000 liradan aşağı olmamak şartiyle Türkiye Cumhuriyeti Ziraat Bankası ser- mayesine mahsuben ayrıca tahsisat konulur. Orman yetiştireceklere verilecek kuruluş kredisinin miktarı, faiz nispeti, müddeti ve diğer şartları Ziraat, İktisat ve Ticaret Vekaletleriyle Türkiye Cum- huriyeti Ziraat Bankasınca müştereken tesbit edilir. Madde 66 - (31/8/1956 tarih ve 6831 sayılı Kanunun hükmüdür.) Orman yetiştirecek köy orman kooperatiflerine lüzumlu fidanlar, orman ida- resi tarafından ağaçlama sahasına kadar götürülerek bedelsiz verilir ve dikim işi orman teknik memurlarının nezareti altında yapılır. Bu ağaçlama sahaları orman idaresinin daimi nezaret ve kontrolu altında bulundurularak gelişip yetiş- mesi için lüzumlu tedbirlerin alınması sağlanır. Madde 71 - (31/8/1956 tarih ve 6831 sayılı Kanunun hükmüdür.) Umumi hükümler dairesinde tazminat talebiyle mahkemeye müracaat hakları mahfuz kalmak üzere yangın söndürülürken sakatlananlara; sakatlık derecesine göre orman idaresince ayrıca 500 liradan 2.000 liraya kadar, ölenlerin ise aile- lerine 5.000 lira para verilir. Devlet memuru olup da sakatlanan ve ölenler hak- kında umumi ahkam tatbik olunur. Ayrıca bu memurlar birinci fıkra hükmünden de istifade ederler. İşbu tediyeler mahkemeler tarafından hükmolunacak tazminata mahsup edilemez. Yaralanan ve hastalananların hastanelere nakli ve tedavi masrafları orman idaresine aittir. Bunlar Devlet hastanelerinde parasız tedavi edilir. Madde 79 fıkra bir - (31/8/1956 tarih ve 6831 sayılı Kanunun hükmüdür.) Orman memurları, orman suçlarına ilişkin delilleri bir zabıt ile tesbit ve nakil vasıtalariyle suç mahsulü malları zapt ve icabında suç işliyenleri yakala- mak salahiyetini haizdirler. Madde 84 - (31/8/1956 tarih ve 6831 sayılı Kanunun hükmüdür.) Orman suçlarından dolayı zaptolunan ağaç, tomruk, kereste ve mahrukat ve sair mahsuller ile cürüm aletleri vazifeli orman memurları tarafından muhafaza edilmek üzere mevcut ise orman depolarına veya en yakın belediye veya köy muh- tarına veya muhtarın vekiline, bu da bulunmaz ise ihtiyar meclisi azasından bi- rine makbuz mukabilinde teslim olunur. Bunlardan çürüyecek veya bozulacak olan- larla, muhafazası müşkil ve masraflı bulunanlar, orman idaresinin satış komis- yonunca mahallinde veya pazar yerlerinde, ilan edilmek suretiyle derhal satılır. Masraflar çıktıktan sonra geri kalan para emanet olarak bankaya veya orman ida- resi veznesine yatırılır. Zaptolunan nakil vasıtaları rayiç değerleri nispetinde Kanunen muteber te- minat veya muteber müteselsil kefil gösterdikleri takdirde dava neticesinde ka- dar sahiplerine iade olunur. Teminat veya kefalet vermiyenlere ait nakil vası- taları hakkında yukarıdaki fıkra hükmü tatbik olunur. Ancak, kanunun 108 inci maddesi gereğince müsaderesi icabetmiyen nakil va- sıtaları teminat ve kefalet aranmadan sahiplerine iade olunur. Maznun lehine karar verilmesi halinde, zaptedilmiş emval mevcut ise derhal ve satılmış ise bedeli iade olunur. Müsaderesine karar verilen mallar, nakil vasıtaları ve cürüm aletleri satıl- mamış ise satılarak Orman Umum Müdürlüğü hesabına irat kaydedilir. Madde 91 - (31/8/1956 tarih ve 6831 sayılı Kanunun hükmüdür.) 14 üncü maddenin (A) ve (B) bentleriyle yasak edilen fiillerden kerestelik ağaçları kesenler, 3 aya kadar hapis ve kereste veya tomruğun beher metre küpü için 25 liradan 100 liraya kadar ağır para cezasiyle cezalandırılırlar. Ancak, 20 santimetre kutrundan aşağı olanlar için bu para cezası bir misli arttırıla- rak hükmolunur. 14 üncü maddenin (A) ve (B) bentleriyle yasak edilen fiillerden kerestelik olmıyan diğer ağaçları keserek odun veya kömür yapanlar bir aya kadar hapis ve odunun beher kentali için 3 lira, kömürün beher kentali için 15 lira ağır para cezasiyle cezalandırılırlar. Bu suretle verilecek para cezası 10 liradan aşağı olamaz. 14 üncü maddenin (A) bendinde yazılı, yetişmiş ve yetiştirilmiş fidanları kesmek, sökmek, ekim sahalarını bozmak, ağaçları kesmek, boğmak, ağaçlardan ya- lamuk, pedavra, hartama çıkarmak fiilleri için verilecek cezalar beş misli artı- rılarak hükmolunur. 14 üncü maddenin (A) ve (B) bentleriyle yasak edilen ve yukardaki fıkralarda yazılı bulunmıyan fiilleri işleyenler 3 aya kadar hapis ve 25 liradan 300 liraya kadar ağır para cezasiyle cezalandırılırlar. 14 üncü maddenin (C) bendinde yazılı fiilleri işliyenler 10 liradan 100 li- raya kadar hafif para cezasiyle cezalandırılırlar. Bu Kanunun 14 üncü maddesinin (A) ve (B) bendine muhalif hareket edenler orman sahipleri ise yapılan zararın miktarına göre 3 aya kadar hapis veya 30 li- radan 200 liraya kadar ağır para cezasiyle cezalandırılırlar. Ancak kendi arazisi dahilinde tohum ekmek veya fidan dikmek suretiyle yetiş- tirilecek ormanların sahipleri yukarıdaki fıkra hükmüne tabi değildir. 14 üncü maddedeki suçları, hayvan beslemek için işliyenler hakkında yukarı- daki cezalar bir misli artırılır. Madde 92 - (31/8/1956 tarih ve 6831 sayılı Kanunun hükmüdür.) Bu Kanunun 16 ncı maddesi gereğince ormanlarda izin almadan açılan maden ocakları idarece kapatılır. Suçlular hakkında 500 liradan 2.500 liraya kadar para cezası hükmolunur. Başkaca zarar husule gelmiş ise ayrıca tazmin ettirilir. İzinle bu nevi ocakları açanlar tayin olunacak tedbirlere riayet etmezlerse bu cezanın yarı- sına hükmolunur. Bu tedbirlere riayet edilinceye kadar ocaklar, orman idaresince işletilmekten menedilir. Madde 93 - (31/8/1956 tarih ve 6831 sayılı Kanunun hükmüdür.) Bu Kanunun 17 nci maddesinde yasak edilen fiilleri ika edenlerle izne bağ- lı işleri izinsiz yapanlar bir aydan bir seneye kadar hapis cezasiyle cezalan- dırılırlar. İşgal ve faydalanma yeniden tarla açmak suretiyle vakı olduğu veya yanmış orman sahasına taallük ettiği takdirde 3 aydan 2 seneye kadar hapis ceza- siyle cezalandırılır ve her nevi mahsul ve tesislerin müsaderesine hükmolunur. Madde 94 - (31/8/1956 tarih ve 6831 sayılı Kanunun hükmüdür.) Bu Kanunun 18 inci maddesinde tayin edilen mesafeler dahilinde yapılması izne bağlı olan fabrika, hızar ve şeritlerle, kireç, kömür, trebentin, katran, sakız ve buna benzer ocakları izinsiz kuranlar 100 liradan 1.000 liraya kadar ağır para cezasiyle cezalandırılırlar. Bunların işletilmesi de menedilir. Madde 95 fıkra bir ve iki - (31/8/1956 tarih ve 6831 sayılı Kanunun hükmü- dür.) Bu Kanunun 19 uncu maddesine göre her nevi ormanlara izinsiz hayvan sokanlar 2 aya kadar hafif hapis ve ayrıca beher baş kıl keçi ve deve için birer lira, diğer büyük baş hayvanların beheri için 50 şer kuruş, küçük baş hayvanların be- heri için de 25 er kuruş hafif para cezasiyle cezalandırılırlar. Bu suretle verilecek para cezası 3 liradan aşağı olamaz. Madde 96 - (31/8/1956 tarih ve 6831 sayılı Kanunun hükmüdür.) Bu Kanunun 20 nci maddesinde yazılı hükümlere muhalif hareket edenler 10 li- radan 50 liraya kadar hafif para cezası ile cezalandırılırlar. Madde 97 fıkra bir - (31/8/1956 tarih ve 6831 sayılı Kanunun hükmüdür.) Devlet çekici ile damgalanan ağaçları keserken bu damgayı orman idaresince tesbit edilen şekilde dip kütükte bırakmıyanlarla damgalı ağaçları, tesbit edi- len hadde nazaran daha yüksekten kesenler, kesilen ağaçların miktarı gözönünde bulundurularak 10 liradan 100 liraya kadar hafif para cezası ile cezalandırı- lırlar. Madde 98 - (31/8/1956 tarih ve 6831 sayılı Kanunun hükmüdür.) 31,32,33 üncü maddeler hükümlerine göre, köylülerin zati ihtiyaçlariyle köy müşterek ihtiyaçları için verilen kereste, kerestelik ağacı veya tomruğu bu iş- te kullanmayıp da başkasına satanlar veya hibe edenler, veya bunları orman ida- resinden izin almadan başka yerlere imal edilmek üzere götürenler bir aya kadar hapis, 50 liraya kadar ağır para cezası ile ve bunları bilerek alanlar 1 aydan 6 aya kadar hapis ve 50 liradan 100 liraya kadar ağır para cezası ile cezalan- dırılırlar ve ayrıca alınmış olan ağaç, kereste veya tomruğun tam tarife üzerin- den iki misli bedeli tazminat olarak alınır. Madde 99 - (31/8/1956 tarih ve 6831 sayılı Kanunun hükmüdür.) 37 nci madde gereğince verilen izinlerde gösterilecek tedbir ve şartlara riayet etmiyenler 10 liradan 100 liraya kadar hafif para cezası ile cezalandırı- lırlar. Madde 100 - (31/8/1956 tarih ve 6831 sayılı Kanunun hükmüdür.) 41 inci madde mucibince her çeşit orman mallarını nakliyesiz veya damgasız olarak nakledenler 91 inci madde gereğince cezalandırılırlar. Nakliye tezkeresini değiştirmeksizin ağaç, odun, kömür ve sair orman mah- sullerini taşıyanların malları kaçak olup olmadığının incelenmesi için 84 üncü maddede gösterilen şekilde alıkonulur. Kaçak olmadığı ve nakliyesinin yenilen- mediği tahakkuk ederse alıkonulan mallar derhal taşıyana teslim edilerek nakli- yesi verilir. Malların kaçak olduğu anlaşılırsa 91 inci madde hükmü tatbik olunur. Nakliye tezkeresini değiştirmeden nakliyat yapanlar veya ormandan kesilen ağaçlardan yapılacak tomrukları damgasız olarak orman idaresinin istif yerleri- ne götürenler 10 liradan 100 liraya kadar hafif para cezası ile cezalandırılır- lar. Madde 101 fıkra bir ve iki - (31/8/1956 tarih ve 6831 sayılı Kanunun hükmü- dür.) Yazılı olarak yapılan tebligat tarihinden itibaren iki yıl içinde 50 nci maddede yazılı işaretlerle ormanların hudutlarını belli etmiyen hususi orman sahipleri 50 liradan 200 liraya kadar hafif para cezası ile cezalandırılırlar. Orman sahipleri bu cezanın infazından sonra bir yıl içinde yine bu mükelle- fiyeti ifa etmezlerse 100 liradan 500 liraya kadar ağır para cezası ile ceza- landırılırlar. Madde 102 fıkra bir - (31/8/1956 tarih ve 6831 sayılı Kanunun hükmüdür.) 51 inci madde gereğince tanzim, kabul ve tasdik olunan orman amenajman planlarında; ormanın imarı, geliştirilmesi, ağaçlandırma yapılması, hastalık ve haşerelerle mücadele edilmesi gibi yapılmasına lüzum gösterilen işleri plan dairesinde ve verilen müddet içinde yapmıyan ve gerekli tedbirleri almıyan or- man sahiplerinden 30 liradan 300 liraya kadar hafif para cezası alınır. Madde 103 - (31/8/1956 tarih ve 6831 sayılı Kanunun hükmüdür.) 67 nci madde hükümlerine muhalif hareket edenler 30 liradan 100 liraya ka- dar, Devlete veya her kime ait olursa olsun yeniden orman yetiştirmek üzere iş- lenen sahalarda tohum veya fidanlara her hangi bir şekilde veya hayvan sokulması veya girmesi suretiyle zarara sebebiyet verenler, 50 liradan 200 liraya kadar hafif para cezası ile cezalandırılırlar. Madde 104 fıkra bir - (31/8/1956 tarih ve 6831 sayılı Kanunun hükmüdür.) 68 inci maddedeki mecburiyete riayet etmeyenler 1 aya kadar hapis cezası ile cezalandırılırlar. Madde 105 fıkra bir ve iki - (31/8/1956 tarih ve 6831 sayılı Kanunun hükmü- dür.) 69 uncu maddeye göre ormanlarda vukua gelecek yangınları söndürmek için, salahiyetli memurlar ve orman teşkilatı tarafından yangın mahalline gitmeleri emrolunmasına veya mahalli mütat vasıtalarla ilan edilmesine rağmen orman yan- gını söndürmeye gitmekten imtina edenler veya gidipte çalışmıyanlar ve verilen işi yapmıyanlar hakkında vali ve kaymakamlar tarafından 25 liradan 50 liraya kadar hafif para cezası verilir. Ancak, bu cezaya tebliğ tarihinden itibaren 15 gün içinde alakalılarca ma- halli sulh ceza mahkemesine itirazda bulunulabilir. Bu itiraz, evrak üzerinde tetkik edilebilir. Madde 107 - (31/8/1956 tarih ve 6831 sayılı Kanunun hükmüdür.) 74 üncü maddede gösterilen tedbirlere riayet etmiyenlerden 10 liradan 50 li- raya kadar hafif para cezası alınır. Madde 108 fıkra bir ve iki - (31/8/1956 tarih ve 6831 sayılı Kanunun hükmü- dür.) Bu Kanunun hükümlerine göre müsaderesine hükmolunacak orman mallarının ka- nunsuz olarak kesildiğini, taşındığını veya toplandığını bildiği halde satın- alanlar, taşıyanlar, biçenler, işliyenler,kabul edenler, kullananlar veya giz- liyenler 3 aya kadar hapis ve 50 liradan 200 liraya kadar ağır para cezasiyle cezalandırılırlar. Birinci fıkrada yazılı fiillerin; ticarethane sahibi olsun olmasın bilümum haşep madde ticaretiyle iştigal eden kimseler tarafından ikar halinde, 1 seneden 5 seneye kadar hapis ve 1.000 liradan 10.000 liraya kadar ağır para cezasiyle cezalandırılırlar. Madde 109 - (31/8/1956 tarih ve 6831 sayılı Kanunun hükmüdür.) Ağaçlara vurulan resmi damga ve numaraları bozanlar ve orman hudutlarındaki taksimata mahsus işaretleri ve levhaları kaldıranlar, belirsiz hale getirenler, yerlerini değiştirenler 2 aya kadar hafif hapis ve 10 liradan 50 liraya kadar hafif para cezasiyle cezalandırılırlar. Madde 112 - (31/8/1956 tarih ve 6831 sayılı Kanunun hükmüdür.) Bu Kanunda yasak edilen fiillerin ikar yüzünden husule gelen zarar için talep halinde ayrıca tazminata da hükmolunur. Madde 113 - (31/8/1956 tarih ve 6831 sayılı Kanunun hükmüdür.) Bu Kanunla yasak edilen fiilin, ağaç kesilmesine taallüku halinde, ağaç müsadere edilmiş olsa dahi talep halinde hükmolunacak tazminat mahalli rayice göre hesaplanır. Madde 114 - (31/8/1956 tarih ve 6831 sayılı Kanunun hükmüdür.) Her türlü orman suçları ile bir dekardan fazla tahribolunan veya yakılan sahalar için bu Kanunda yazılı tazminattan başka ayrıca beher dekar için 200 lira hesabiyle ağaçlandırma masrafına da hükmolunur. Madde 115 - (31/8/1956 tarih ve 6831 sayılı Kanunun hükmüdür.) Devlet ormanlarının toprağı ile birlikte şahıslara veya müesseselere devir ve temliki bir kanun ile olur. Devlet ormanları üzerinde her hangi bir şekilde irtifak hakkı tesisi Maliye ve Ziraat Vekaletinin tasvibine bağlıdır. Madde 116 - (31/8/1956 tarih ve 6831 sayılı Kanunun hükmüdür.) Bu Kanunun 1 inci maddesinde orman sayılmıyan yerlerdeki ağaç ve ağaççıklar- lardan sahipleri aşağıda yazılı şekillerde faydalanırlar: A) (E) fıkrasındaki ağaç ve ağaççıkları sahipleri her türlü zati ihtiyaçları ve pazar satışları için hiçbir kayıt ve şarta tabi olmadan kesip nakledebilir- ler. B) (D,F,G) fıkralarında yazılı yerlerde bulunan ağaç ve ağaççıkları sahiple- ri kendi zati ihtiyaçları için hiçbir kayıt ve şarta tabi olmadan kesip kullana- bilirler. C) (D,F,G) fıkralarında yazılı yerlerde bulunan ağaç ve ağaççıkların pazar yerlerine nakledilebilmesi ve satılabilmesi yalnız damga ve nakliye muamelesine tabi olup bu muamelelerin ne suret ve şekilde yapılacağı Ziraat Vekaletince tesbit olunur. D) Birinci maddenin (G) fıkrasındaki ağaç ve ağaççıklardan kesim yapacak- lar, kesim yapmadan önce en yakın orman bölge şefliğine müracaatla kesecekleri ağaçları göstererek damgalattırırlar. Bölge şefliği bu müracaatları azami bir ay zarfında intaca mecburdur. Bu hükme muhalif hareket edenler bu Kanunun 109 uncu maddesine göre ceza- landırılmakla beraber emval müsadere olunur. Ek Madde 1 - (19/7/1971 tarih ve 1444 sayılı Kanunun hükmüdür.) Bu Kanunun kapsamına giren suçlardan dolayı açılmış olup, Orman İdaresince müdahil sıfatiyle ve avukat marifetiyle takibedilen ceza davalarında idare le- hine takdir edilecek maktu vekalet ücreti, davanın görüldüğü mahkemeye göre avukatlık ücret tarifelerinde yazılı asgari ücret miktarının onda biridir. Ek Madde 3 bent (A) alt bent (C) - (5/6/1975 tarih ve 1906 sayılı Kanunun hükmüdür.) c) 6831 sayılı Orman Kanununun 17 ve 115 nci maddeleri uyarınca verilecek izin ve irtifak haklarına dayanılarak Devlet, il belediye veya köy tüzel kişi- likleriyle özel hukuk tüzel kişiliklerince yapılacak, kar gayesi bulunmayan, kamu tesisleri dışındaki her türlü tesisin proje toplam bedelinden orman sahası- na isabet eden kısmının % 3 ü oranında alınacak hisseden; Geçici Madde 1 - (20/6/1973 tarih ve 1744 sayılı Kanunun hükmüdür.) 1) Ormanların Kadastr

ÜÇKAR SÜT GIDA VE ZİRAİ ÜRÜN. SAN. VE TİC.LTD. ŞTİ.Kapat