Orman Kanunu 7
Orman Kanunu 7

YEDİNCİ BÖLÜM Muvakkat Hükümler Muvakkat Madde 1 - (Mülga: 23/9/1984 - 2896/61 md.) Muvakkat Madde 2 - (Değişik: 5/6/1986 - 3302/10 md.) Bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten önce yapılmasına başlanmış, ancak ta- mamlanamamış orman sınırlama ve orman sınırları dışına çıkarma işlemleri, bu Kanunla değiştirilen ilgili madde hükümlerine göre orman kadastro komisyonla- rınca tamamlanır. Tamamlama çalışmalarının usul ve esasları Tarım Orman ve Köyişleri Bakan- lığınca belirlenir. Muvakkat Madde 3 - Mülga 3116 sayılı kanunun 7 nci maddesinde yazılı üç ay- lık itiraz müddetini geçirenler bu Kanunun mer"iyet tarihinden itibaren altı ay içinde müracaatla itirazda bulunabilir. Muvakkat Madde 4 - Bu Kanunun 30 uncu maddesinin orman mahsullerinin satış- larına mütaallik hükümlerinin tatbikatında, 6809 sayılı kanun hükümleri mahfuz- dur. Muvakkat Madde 5 - 1 Mart 1954 tarihinden itibaren 15 Ağustos 1956 tarihine kadar 3116 sayılı Orman Kanununun 5653 sayılı kanun ile değiştirilen 114, 115, 116 ncı ve mezkür Orman Kanununun 122, 123, 124 üncü maddelerinde yazılı suç- ları ve mevzuu 20 kentali geçmiyen (20 dahil) odun, 10 kentali geçmiyen (10 dahil) kömür, 5 metre mikabı geçmiyen (5 dahil) ağaç veya tomruk, 3 metre mikabı geçmiyen (3 dahil) ve balta, bıçkı, destere gibi vasıta ve aletler ile kaba şekilde yarı mamul hale getirilmiş olan kereste, yırtma, kapak, pedavra gibi emvale taallük eden tahkik veya takip safhasında bulunan orman suçlarını işliyenler haklarında takibat yapılmaz ve verilen cezalar infaz olunmaz. Yukarıki fıkrada zikredilen suç mevzularına murtabit bulunan orman idaresi- nin şahsi hakları da düşer ve orman idaresi tarafından kayıtları terkin olunur. Geçici Madde 6 - (Ek:20/6/1973 - 1744/3 md.;Mülga: 23/9/1983 - 2896/61 md.) Madde 118 - Bu kanun neşri tarihinde mer"iyete girer. Madde 119 - Bu kanun hükümlerini icraya İcra Vekilleri Heyeti memurdur.

31/8/1956 TARİHLİ VE 6831 SAYILI ANA KANUNA İŞLENEMEYEN GEÇİCİ MADDELER: 1. 23/9/1983 tarihli ve 2896 sayılı Kanunun geçici maddeleri: Geçici Madde 1 - Yürürlükten kaldırılan 38 inci madde hükümlerinden bu Ka- nunun yayımı tarihine kadar yararlanmış bulunanların hakları saklıdır, Ancak, köy tüzelkişiliği tarafından bu ormanların korunmasına devam olunmadığı veya amenajman planları esaslarına ve izin şartlarına riayet edilmediği anlaşıldığı takdirde Tarım ve Orman Bakanlığınca tahsisten vazgeçilebilir. Geçici Madde 2 - Bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten önce yapılmasına başlanmış, ancak tamamlanamamış orman kadastrosu ve orman sınırları dışına çı- karma işlemleri, bu Kanunla değiştirilen ilgili madde hükümlerine göre orman kadastro komisyonlarınca tamamlanır. Geçici Madde 3 - Bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten önce kurulmuş orman ürünü işleyen fabrikalar, hızar ve şeritler ile açılmış ocakların, 6831 sayılı Orman Kanununun bu Kanunla değiştirilen 18 inci maddede belirlenen yeni mesafe- lere uygunlukları aranmaz. Ancak, bu fabrikalar, hızar ve şeritler ile ocakla- rın sahipleri, bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten itibaren en geç altı ay içinde açık adresi, yeri ve faaliyetlerini yazılı olarak, bölgelerindeki en ya- kın orman idaresine bildirmekle zorunludur. Geçici Madde 4 - Bu Kanunun 60 ıncı maddesiyle eklenen ek madde 5 gereğince hazırlanacak yönetmelikler, bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten itibaren do- kuz ay içinde yayımlanır. Geçici Madde 5 - Bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten önce 6831 sayılı Or- man Kanununun 17 nci ve 115 inci maddelerine istinaden 99 yıl süreyle verilmiş bulunan izin ve irtifak haklarındaki süreye ilişkin haklar saklı olup, bunlar hakkında bu Kanunla değiştirilen 17 nci maddenin 3 üncü fıkrasındaki 49 yıl so- nundaki süre uzatımıyla ilgili hüküm uygulanmaz ve yapılmış her türlü bina ve tesislerin bedelsiz ve eksiksiz hazineye devri işlemi bu 99 yıllık süre sonunda yapılır. 2. 3/11/1988 tarih ve 3493 sayılı Kanunun geçici maddesi: Geçici Madde - Bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten önce 6831, 1475, 2918 ve 2926 sayılı Kanun hükümlerine muhalefetten açılan ve devam eden davalardan, kanunların değiştirilen hükümlerine göre mahkemelerin görev alanı dışına çıka- rılan suçlarla ilgili olanlar hakkında görevsizlik kararı verilir, varsa tutuk- lular derhal tahliye edilir. Kararın bir örneği ve tutanak ilgisine göre mahal- lin en büyük mülki amirine, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Bölge Müdürü- ne, Bağ-Kur İl Müdürüne, İl Emniyet Müdürlüğüne veya ilçe emniyet amirliğine veya orman bölge şefliğine gönderilir. Bu makamlar, evrakın ilgilileri hakkında tutanaklarında yazılı suçlarının Kanunun değişikliğinden önceki cezalarından sadece para cezasının asgari haddini uygulamak suretiyle karar verirler. Veri- lecek para cezasından, aynı suçtan dolayı tutuklu kılınan süreler 647 sayılı Cezaların İnfazı Hakkında Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının birinci bendinde kabahatler için gösterilen asgari hadde göre hesap edilerek mahsup edilir. Para cezaları 6183 sayılı Amme Alacaklarırın Tahsil Usulü Hakkında Ka- nun hükümlerine göre tahsil olunur. Bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten önce 6831,1475,2918 ve 2926 sayılı Kanunların değiştirilen hükümlerine göre mahkemelerin görev alanı dışına çıka- rılan suçlardan dolayı kesinleşmiş ve henüz yerine getirilmemiş mahkümiyet ka- rarlarının sadece para cezasına ilişkin kısımları infaz olunur ve hükümlü olan- lar ise derhal tahliye edilir. İnfaz edilecek para cezasından, aynı suçtan do- layı tutuklu ve hükümlü kalınan süreler 647 sayılı Cezaların İnfazı Hakkında Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının birinci bendinde kabahatler için gösterilen asgari hadde göre hesap edilerek mahsup edilir. KANUNLAR, ŞUBAT 1989 (EK - 3) 6831 SAYILI KANUNA EK VE DEĞİŞİKLİK GETİREN KANUNUN YÜRÜRLÜKTEN KALDIRDIĞI HÜKÜMLERİ GÖSTERİR LİSTE Yürürlükten Kaldıran Mevzuatın Yürürlükten Kaldırılan ------------------------------ Kanun veya Kanun Hükümleri Tarihi Sayısı Maddesi ---------------------------------------- --------------------------------- 6831 sayılı Orman Kanununun: 38 inci Md., Ek madde 1, muvakkat madde 1 geçici madde 6 23/9/1983 2896 61 2918 sayılı Trafik Kanununun 113 üncü Maddesi ile 116 ncı Maddesinin Son Fıkrası 3/11/1988 3493 53 6831 SAYILI KANUNA EK VE DEĞİŞİKLİK GETİREN MEVZUATIN YÜRÜRLÜĞE GİRİŞ TARİHİNİ GÖSTERİR LİSTE Kanun Yürürlüğe No. Farklı tarihte yürürlüğe giren maddeler giriş tarihi ----------- ------------------------------------------- -------------- 7395 - 15/12/1959 1056 - 17/ 7/1968 1444 - 25/ 7/1971 1744 - 4/ 7/1973 1906 - 14/ 6/1975 2655 - 20/ 4/1982 2896 54, 55, 56 ncı maddeleri 1/ 3/1984 Diğer maddeler 1/ 1/1984 3302 - 19/ 6/1986 3373 8, 9 ve 10 uncu maddeleri 1/ 1/1987 Diğer maddeler 28/ 5/1987 3493 - 11/11/1988 4079 - 8/3/1995 4114 - 8/7/1995

Ozan MakinaKapat