Orman Kanunu 6
Orman Kanunu 6

ALTINCI BÖLÜM

Müteferrik Hükümler Madde 115 - (Değişik: 23/9/1986 - 2896/57 md.) Devlet ormanları üzerinde kamu yararına yapılacak her türlü yapı ve tesis- ler için herhangi bir şekilde irtifak hakkı tesisi Maliye ve Tarım ve Orman Bakanlıklarının iznine bağlıdır. Madde 116 - (Değişik: 23/9/1986 - 2896/58 md.) Bu Kanunun 1 inci maddesinde belirtilen orman sayılmayan yerlerdeki ağaç ve ağaçcıklardan, sahipleri aşağıda yazılı şekillerde faydalanırlar: A) (Ç) ve (E) bentlerinde yazılı yerlerden, (D) bendindeki şehir mezarlık- larından ve (H) bendindeki her nevi meyvalı ağaç ve ağaçcıklarla örtülü yerler- den (fıstık çamlıkları ve palamut meşelikleri hariç), sahipleri her türlü zati ihtiyaçları ve pazar satışları için hiç bir kayıt ve şarta tabi olmadan kesim ve taşıma yapabilirler. (Ek: 22/5/1987 - 3373/15 md.) Kesilen ağaçların Devlet Ormanlarında bulunan ağaç nevilerinden olması halinde bu ağaçlar için bir tutanak düzenlenir, ayrıca damga ve nakliye tezkeresi aranmaz. B) (Değişik: 22/5/1987 - 3373/15 md.) (F) ve (G) bentlerinde yazılı yerler- den, (D) bendinde belirtilen kasaba ve köy hudutları içerisindeki mezarlıklar- dan, (H) bendindeki fıstık çamlıkları, palamut meşeliklerinden sahiplerinin her türlü yapacak ve yakacak ihtiyaçları mahalli orman idaresine haber vermek ve bir tutanakla tevsik edilmek suretiyle karşılanabilir. Bu durumda damga ve nak- liye tezkeresi aranmaz. Bu yerlerden sahiplerinin pazar satışları için yapacak- ları her türlü kesimler, keşif, damga ve nakliye işlemlerine tabidir. Orman idaresinin yapacağı masraflar arazi sahiplerinden peşin olarak tahsil edilir. Bu hükme aykırı hareket edenler, bu Kanunun 109 uncu maddesine göre cezalan- dırılmakla beraber emval müsadere olunur. Madde 117 - 8/2/1937 tarihli ve 3116 sayılı, 24/3/1950 tarihli ve 5653 sa- yılı kanunlar meri"yetten kaldırılmıştır.

Ek Madde 1 - (Ek: 19/7/1971 - 1444/1 md.; Mülga: 23/9/1983 - 2896/61 md.) Ek Madde 2 - (Ek: 20/6/1973 - 1744/2 md.) 6831 sayılı Kanunda geçen Ziraat Vekaleti deyimi, Orman Bakanlığı olarak ve aynı Kanunun 45 inci maddesinde geçen "Tahdit Komisyonları" deyimi, "Orman Kadastro Komisyonları" olarak değiştirilmiştir. Ek Madde 3 - (Ek: 20/6/1973 - 1744/2 md.) Devlet ormanları içinde veya bitişiğinde oturan halkın kalkındırılmasına katkıda bulunmak amacıyle Orman Bakanlığı emrinde bir fon teşkil edilmiştir. A) Bu fonun gelirleri: a) 6831 sayılı Orman Kanununun 31,32, 33 ve 35 inci maddeleri gereğince ve- rilenlerle dış memleketlere ihraç edilenler ve Devlet Orman İşletmelerince Devlet kereste fabrikalarına satılan tomruklar hariç olmak üzere Devlet Orman İşletmeleri ve kereste fabrikalarından tomruk, yarı mamul kereste ve ikincil ürün alanlardan satış bedeli üzerinden % 3 oranında tahsil olunacak hisseden; b) Orman Genel Müdürlüğü döner sermayesinden kurulmuş olan fondaki paradan; c) (Değişik: 23/9/1983 - 2896/59 md.) 6831 sayılı Orman Kanunu hükümleri gereğince verilecek izin veya irtifak haklarına dayanılarak, Devlet ve diğer kamu tüzelkişileriyle özel hukuk tüzelkişilerince kar gayesi bulunmaksızın ve kamu yararına hizmetlerde kullanılmak üzere yapılacak tesisler dışındaki her türlü tesisin, proje toplam bedelinden orman sahasına isabet eden kısmının yüz- de üçü (% 3"ü) oranında alınacak hisseden; d) Her yıl genel bütçenin binde birinden az olmamak üzere genel bütçeden yapılacak yardımdan;(1) e) Orman işletmeleri ve Devlet kereste fabrikaları senelik safi karlarından alınacak % 10 hisseden; f) Faiz, ikramiye ve her çeşit bağışlardan; Teşekkül eder. Bu gelirlerin tahsili için düzenlenen kağıtlar Damga Vergi- sinden ve tahsil işlemleri harçtan muaftır. B) (A) fıkrasının (a) bendi gereğince alınacak, hisse, satış bedelinin müş- teriden fiilen tahsil edildiği ayı takibeden ay içinde satışı yapan Devlet Orman işletmeleri ve kereste fabrikaları tarafından fon hesabına yatırılır. ------------------------- (1) Bu bent hükmünün 1998 bütçe yılında sözkonusu yıl Bütçe Kanununa bağlı (A) cetvelinin ilgili tertiplerine konulmuş ödenek tutarları düzeyinde uygula- nacağı 25/12/1997 tarih ve 4316 sayılı "1998 Mali Yılı Bütçe Kanunu"nun 71/a-(2) maddesi ile hüküm altına alınmıştır.(R.G.:27.12.1997-23213 Mük.) C) (Değişik: 5/6/1975 - 1906/3 md.) (A) fıkrasının (b) bendinde yazılı fon, bütün hak ve vecibeleriyle Orman Bakanlığına devredilmiştir. Bu fonda mevcut para, bu kanunla kurulan fon hesabına kanunun yürürlüğe girdiği tarihten itiba- ren en geç üç ay içinde ödenir ve verilmiş olan kredilerin taksitleri de söz- leşmelerindeki koşullar dahilinde Orman Bakanlığınca olunur. Ç) Genel Bütçeden yapılacak yardımlar, en geç mali yıl sonuna kadar fon he- sabına aktarılır. D) (A) fıkrasının (c) bendi gereğince alınacak hisse, izin veya irtifak hakkı tesisini müteakıp ilgililer tarafından en geç bir ay içinde fon hesabına yatırılır. Yatırılmadığı takdirde verilmiş olan izin veya irtifak hakkı tesisi işlemi hükümsüzdür. E) (A) fıkrasının (e) bendindeki hisse,Orman İşletmeleri ve kereste fabri- kalarının yıllık genel bilançosunun çıkarılmasını takibeden iki ay içerisinde ve iki eşit taksitle fon hesabına yatırılır. F) İade: Dış memleketlere ihraç edilen ürünler için evvelce ödenmiş bulunan fon hisseleri, Orman ve Gümrük İdarelerinden alınacak vesikalar ibraz edilmek şar- tiyle ürünün ihracedildiği tarihten itibaren altı ay içinde satıcının Orman Bakanlığına müracaatı halinde, müracaat tarihini takibeden ay içinde fon hesa- bından iade olunur. G) Fon paralarının yatırıldığı banka: Bu kanunla teşkil olunan fon paraları Türkiye Cumhuriyeti Ziraat Bankasında Orman Bakanlığı emrinde açılacak özel bir hesaba yatırılır. Bu hesabın kulla- nılma şart ve esasları Maliye ve Orman Bakanlıkları ile T.C. Ziraat Bankası Genel Müdürlüğünce hazırlanacak yönetmelikte tespit edilir. H) Fonun kullanılması ve harcamalar: Fonun kullanılması bakımından yapılacak her çeşit harcamalar, genel muhase- be, Artırma, Eksiltme ve İhale kanunları hükümlerine bağlı olmayıp, bu fonun kullanılmasına ve borçlandırılmalarda hangi hallerde faiz alınacağına ve bu faizin hadlerine ilişkin şekil ve esaslar en geç üç ay içinde Maliye, Orman,Köy İşleri ve İçişleri bakanlıklarınca hazırlanacak ve Bakanlar Kurulunca onaylana- cak yönetmelikte belli edilir. I) Hesap dönemi ve denetim: Fonun hesap dönemi mali yıldır. Orman Bakanı fon ita amiri olup Maliye Bakanlığınca bu bakanlık emrine bir fon saymanı tayin edilir. Bilanço ve kesin- hesap, ertesi yılın Temmuz ayı içinde Sayıştay"a verilir. Sayıştayca denetim, yönetmelikteki özellik ve esaslara göre yapılır. İ) Bu kanunun yayımı tarihinden önce satışa çıkarılmış olan ürünlerden (A) fıkrasının (a) bendinde yazılı hisse alınmaz. j) (Ek: 5/6/1975 - 1906/4 md.) Orman Bakanlığı emrinde teşkil edilen bu Fon"a ilişkin dava ve icra takipleri Orman Genel Müdürlüğünce, 3904 sayılı Kanun hükümlerine göre yapılır. Ek Madde 4 - (Ek: 20/6/1973 - 1744/2 md.) 6831 sayılı Orman Kanununun 3 üncü ve 24 üncü maddelerine göre orman reji- mine alınan sahalar ile Orman yetiştirilmek üzere sınırlanan bölgeler içinde şahısların özel mülkiyetinde olup da Orman bütünlüğünün korunması için devlet ormanlarına katılmasında zaruret bulunan tarım arazisinin satın alınması maksa- dı ile Orman Bakanlığı bütçesine her yıl on milyon liradan az olmamak üzere gerekli ödenek konur. Ek Madde 5 - (Ek: 23/9/1983 - 2896/60 md.) Bu Kanunun 2, 7, 8, 9, 10, 11, l2, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 25, 26, 27, 31, 32, 33, 35, 40, 57, 63, 84, 112, 113, 114, 115, 116 ncı maddeleri- nin uygulanmasıyla ilgili şekil, şart ve esaslar ile orman alanlarından her türlü yararlanma karşılığı alınacak bedel miktarlarının tespiti ve tahsiline ilişkin hususlar için Tarım ve Orman Bakanlığınca hazırlanacak yönetmelikler, Resmi Gazete"de yayımlanarak yürürlüğe konulur.

TelcisanKapat