Orman Kanunu 3
Orman Kanunu 3 ÜÇÜNCÜ BÖLÜM Hükmi şahsiyeti Haiz Amme Müesseselerine Ait Ormanlar I. İşletme ve imar: Madde 45 - Amme müesseselerine ait ormanların tahdit işini de 7 nci maddede yazılı orman kadastro komisyonları yapar. Bu suretle tesbit olunacak hudutları, tahdit tarihinden itibaren iki sene içinde beton veya yontma taşlar dikmek ve sabit kayalar üzerine işaretler hakketmek suretiyle sahipleri belli etmeye mec- burdurlar. Komisyonların masrafları Devlete tahdit işlerine ait diğer masraflar alakalılara aittir. (1) Madde 46 - Amme müesseselerine ait ormanları ya sahipleri işletir veya iş- letmeyi başkasına verebilir. Ancak bunlar orman idaresi tarafından parasız ola- rak tanzim edilecek harita ve amenajman planlarına göre işletilir ve idare olu- nur. Bu planlara riayeti orman idaresi kontrol eder. Sahiplerinin orman idaresine müracaat tarihini takibeden ilk iş mevsiminde işe başlamak suretiyle en kısa zamanda planların ikmali mecburidir. Madde 47 - Amme müesseselerine ait ormanlar parçalanarak, şahıslara veya müesseselere toprağı ile birlikte devir ve temlik edilemez. II. İdare ve muhafaza: Madde 48 - Amme müesseselerine ait ormanların idaresi ve muhafazası devle- tin kontrol ve murakabesi altında bu kanun hükümlerine göre sahiplerine aittir. Madde 49 - Devlet ormanlarına ait 14, 17, 18, 19, 20, 21, 41, 42 nci madde- lerin hükümleri, hükmi şahsiyeti haiz amme müesseselerine ait ormanlar hakkında da tatbik olunur.
ERKAN MAKİNA / ALİ ERKANKapat