Orman Kanunu 2
Orman Kanunu 2 İKİNCİ BÖLÜM I - Devlet Ormanları Orman kadastrosu Madde 7 - (Değişik: 5/6/1986 - 3302/2 md.) (Değişik: 22/5/1987-3373/4 md.) Devlet ormanlarının, hükmi şahsiyeti haiz amme müesseselerine ait ormanların, hususi ormanların, orman kadastrosu ve bu ormanların içinde ve bitişiğinde bulunan her çeşit taşınmaz malların ormanlarla müşterek sınırlarının tayini ve tesbiti, orman kadastro komisyonları tarafından yapılır. Orman kadastro komisyonları, Tarım Orman ve Köyişleri Bakanlığınca atanacak bir orman yüksek mühendisi veya orman mühendisinin başkanlığında, bir orman yüksek mühendisi veya orman mühendisi veya bunların bulunmaması halinde orman teknikeri, bir ziraat yüksek mühendisi veya ziraat mühendisi veya bunların bu- lunmaması halinde ziraat teknisyeni, mahalli ziraat odalarınca bildirilecek bir temsilci ile beldelerde belediye encümenince, köylerde köy muhtarlığınca bildi- rilecek bir temsilci olmak üzere bir başkan ve dört üyeden teşekkül eder. Komisyon başkan ve üyelerine ödenecek tazminat ve harcırah miktarları her yıl Bütçe Kanunu ile belirlenir. Komisyonların çalışma usul ve esasları yönetmelikle düzenlenir. Madde 8 - (Değişik: 5/6/1986 - 3302/3 md.) Orman kadastrosunun ve bu Kanunun 2 nci maddesi gereğince orman sınırları dışına çıkarma işlemlerinin yapılacağı il ve ilçeler Tarım Orman ve Köyişleri Bakanlığınca belirlenir. Kadastro çalışmalarının yapılacağı yerler en az bir ay önce radyo ve diğer yayın araçları ile ilan olunur. Orman kadastrosu ve sınırları dışına çıkarma işlerine ait arazi çalışmala- rının başlama tarihi ise, orman kadastro komisyonu tarafından en az 15 gün ön- ceden çalışacak belde ve köylerle bunlara bitişik belde ve köylerin uygun yer- lerine asılarak ilan edilir. İlan işlemlerine ait usul ve esaslar yönetmelikle düzenlenir. Madde 9 - (Değişik: 23/9/1983 - 2896/5 md.) İlan işleri tamamlanan belde ve köylerde kadastrosu yapılacak ormanların sınırları komisyonlarca, arazi üzerinde belirlenir, ölçülür, varsa hava fotoğ- raflarına işaretlenir ve bu işlemler tutanakla tevsik edilir. Bu tutanak; sınırlandırılan ormanların işletme şeklini, ihtiva ettikleri ağaç türlerini, mülkiyet ve diğer ayni hakları, sınırda bulunan taşınmaz malla- rın cinsini, maliklerinin ve işgal edenlerin ad ve soyadını, gösterilen veya verilen belgelerin tarih, numara ve nitelikleri ile ilgililer tarafından yapı- lan itirazları kapsayacak şekilde düzenlenir. (Değişik üçüncü fıkra: 5/6/1986-3302/4 md.) Tutanaklar, orman kadastrosu ve bu Kanunun 2 nci maddesinin (B) bendinin uygulamalarında her belde ve köy için, (A) bendinin uygulamasında ise bir veya birden fazla köy ve belde veya ilçe hu- dutları içinde kalan bütün köyler için tutulur ve tutanak defterine yazılır. Bu tutanaklar komisyon başkanı, üyeler, bilirkişiler ve hazır bulundukları takdir- de orman içinde veya bitişiğinde taşınmaz mal sahibi olanlar ile kullananlar veya kanuni mümessilleri veya vekilleri tarafından imza edilir. Kadastro ve diğer ormancılık hizmetleri için gerekli hava fotoğrafları, Ta- rım ve Orman Bakanlığınca yapılır veya yaptırılır. Ölçme metodlarına ait uygulanacak teknik hususlar yönetmelikte belirtilir. Kadastrosu yapılan ormanların sınır noktaları sabit taş ve beton kazıklarla tespit edilir. Tespit edilen sınır noktalarının tahrip edilmesi veya yerlerinin değiştirilmesi yasaktır. Madde 10 - (Değişik: 23/9/1983 - 2896/6 md.) (Değişik: 5/6/1986 - 3302/5 md.) Sınırlaması ve bu Kanunun 2 nci maddesine göre, orman sınırları dışına çıkarma işlemleri bitirilen köy ve beldelere ait düzenlenen kadastro dosyaları Orman Cenel Müdürlüğüne gönderilir. Orman Genel Müdürlüğünce bulunan şekli ve hukuki noksanlıklar komisyonlarca düzeltildikten sonra Orman Cenel Müdürlüğünce ilgili valiliklere gönderilir. Kadastro işlemle- ri valinin onayı ile yürürlüğe girer. Kadastro tutanak suretleri haritaları ile birlikte orman kadastro komisyonlarınca ilgili köy ve beldelerin uygun yerle- rine asılmak suretiyle ilan edilir. Ayrıca, tutanak suretleri Maliye ve Gümrük Bakanlığı ile Orman Genel Müdürlüğünün mahalli kuruluşlarına intikal ettirilir. Asılma tarihi beldelerde belediye encümenlerinin, köylerde ihtiyar heyetle- rinin tasdik edecekleri belgelerle tevsik olunur. Bu belgeler komisyon dosyala- rında saklanır. Kadastrosu tamamlanan ormanlara ait haritalar komisyon başkanınca tasdik olunur. Madde 11 - (Değişik: 5/6/1986 - 3302/6 md.) (Değişik: 22/5/1987-3373/5 md.) Orman kadastro komisyonlarınca düzenlenen tutanakların askı suretiyle ilanı, ilgililere şahsen yapılan tebliğ hükmünde- dir. Tutanak ve kararlara karşı askı tarihinden itibaren altı ay içinde kadast- ro mahkemelerine, kadastro mahkemesi olmayan yerlerde kadastro davalarına bak- makla görevli mahkemeye müracaatla sınırlamaya ve bu Kanunun 2 nci maddesine göre orman sınırları dışına çıkarma işlemlerine Tarım Orman ve Köyişleri Bakanlığı ile hak sahibi gerçek ve tüzelkişiler itiraz edebilir. Bu müddet içinde itiraz ol- maz ise komisyon kararları kesinleşir. Bu süre hak düşürücü süredir.Ancak, tapu- lu gayrimenkullerde tapu sahiplerinin, 10 yıllık süre içerisinde dava açma hak- ları mahfuzdur. Sınırlamaya itiraz davaları her türlü harç ve resimden muaftır. Hak sahibi gerçek ve tüzelkişiler tarafından açılacak sınırlamaya itiraz davalarında hasım Orman Genel Müdürlüğü, bu Kanunun 2 nci maddesine göre orman sınırları dışına çıkarma işlemlerine karşı açılacak itiraz davalarında ise ha- sım Tarım Orman ve Köyişleri Bakanlığı ve Orman Genel Müdürlüğüdür. Kadastrosu yapılıp kesinleşen devlete ait ormanlar, tapu dairelerince hiç- bir harç, vergi ve resim alınmaksızın hazine adına tapuya tescil olunur. Sınır noktalarındaki taş, beton, kazık ve diğer işaretler Orman Genel Mü- dürlüğünce korunur. Madde 12 - (Değişik: 23/9/1983 - 2896/8 md.] Orman kadastro komisyonları için lüzumlu taşıt araçları ve görevlilerin ka- nuni yollukları ile her türlü giderler Orman Genel Müdürlüğünce sağlanır. (Ek: 22/5/1987-3373/6 md.;Değişik: 23/2/1995 - 4079/1 md.) Orman kadastro komisyonları ve amenajman heyetleri başkan ve üyeleriyle bu komisyon ve heyet- lerde görevli personele,arazide fiilen çalıştırılacak sürelere münhasır olmak üzere,657 sayılı Devlet Memurları Kanununda yer alan 1 inci derecenin son kade- mesi gösterge rakamının (Genel İdare Hizmetleri sınıfında olup kadrosuna tah- sisli ek gösterge bulunmayan ve 1 inci dereceden aylık alan yüksek öğrenimliler için öngörülen ek gösterge dahil) Bütçe Kanunlarında Devlet memurları maaşı için belirlenen katsayı ile çarpımı sonucu bulunacak miktarın yarısını aşmamak üzere her yıl Orman Genel Müdürlüğünün teklifi ve Orman Bakanının onayı ile tespit edilecek miktarda aylık ödenek, Orman Genel Müdürlüğü Döner Sermaye bütçesinden ayrıca ödenir. II. Orman köylülerinin kalkındırılması ve nakledilmesi: Madde 13 - (Değişik: 23/9/1983 - 2896/9 md.) Devlet ormanları içinde veya bitişiğinde bulunup, köylerde veya dağınık yerlerde oturanlardan: A) Bulundukları yerlerde kalkındırılmaları mümkün görülenler, bu Kanunun ek 3 üncü maddesinde belirtilen fondan öncelikle yararlandırılarak kalkınmalarına katkıda bulunulur. B) Yerinde kalkındırılmaları mümkün görülmeyen veya su ve toprak rejimi ba- kımından bulundukları yerleşim yerlerinden kaldırılmaları zorunlu bulunan bu köyler halkının kısmen veya tamamen öncelikle bu Kanunun 2 nci madde birinci fıkra (A) bendinde belirtilen orman sınırları dışına çıkarılan yerlere, bu müm- kün olmadığı takdirde diğer yerlere nakil ve yerleştirilmelerine, Köy İşleri ve Kooperatifler Bakanlığının görüşü de alınarak Tarım ve Orman Bakanlığının tek- lifi üzerine Bakanlar Kurulunca karar verilir. Nakledilen köyler halkına ait araziler, Devlet ormanı olarak derhal ağaçlandırılır. III. Ormanların muhafazası: Madde 14 - Devlet ormanlarında: A) Yetişmiş veya yetiştirilmiş fidanları kesmek, sökmek, ekim sahalarını bozmak, yaş ağaçları boğmak, yaralamak, tepelerini veya dallarını kesmek veya koparmak veya ağaçlardan yalamuk, pedavra hartama çıkarmak; B) Dikili yaş veya kuru ağaçları kesmek veya bunları kökünden sökmek veya bunlardan kabuk veya çıra veya katran veya sakız çıkarmak, yatık veya devrik ağaçları kesmek veya götürmek, kök sökmek, kömür yapmak; C) (Değişik: 3/11/1988 - 3493/1 md) Palamut, ıhlamur çiçeği, her çeşit or- man örtüsü, mazı kozalağı tıbbi ve sınai nebatları veya orman tohumlarını top- layıp götürmek; D) (Ek: 3/11/1988 - 3493/1 md.) Ormanlardaki göl, gölet, baraj ve derelerde dinamit atmak veya zehir bırakmak suretiyle avlanmak; E) (Ek: 3/11/1988 - 3493/1 md) Ticaret amacıyla olmaksızın kendi ihtiyacı için toprak, kum ve çakıl çıkarmak; Yasaktır. Madde 15 - Ormanın gelişmesi için idarenin fenni maksatlarla yapacağı ame- liyat dışında; 14 üncü maddenin (A) bendinde yazılı fiillerden fidan sökmek ve- ya dal kesmek ile orman hasılatı elde etmek üzere aynı maddenin (B) bendinde ve muhtelif faydalar sağlamak için (C) bendinde yazılı fiil ve hareketleri yapmak, orman idaresinin izin ve müsaadesine bağlıdır. Madde 16 - Devlet ormanlarının hudutları içinde, mevzu hükümlere göre maden ocakları araştırma veya işletme ruhsatnamesi ve imtiyazı verilebilmesi için Ziraat Vekaletinin muvafakatini almak şarttır. Ruhsatname veya imtiyaz almış olanlarla, ruhsatname veya imtiyaz alacaklar, işe başlamadan evvel çalışma sahalarını orman idaresine haber vermeye ve ormana zarar gelebilecek hallerde, orman idaresinin göstereceği tedbirleri almaya ve yapmaya mecburdurlar. Madde 17 - Devlet ormanları içinde bu ormanların korunması, istihsal ve imarı ile alakalı olarak yapılacak her nevi bina ve tesisler müstesna olmak üzere; her çeşit bina ve ağıl inşası ve hayvanların barınmasına mahsus yerler yapılması ve tarla açılması, işlenmesi, ekilmesi ve orman içinde yerleşilmesi yasaktır. Devlet ormanlarının herhangi bir suretle yanmasından veya açıklıklarından faydalanılarak işgal, açma veya herhangi şekilde olursa olsun kesme, sökme, bu- dama veya boğma yollariyle elde edilecek yerlerle buralarda yapılacak her türlü yapı ve tesisler, şahıslar adına tapuya tescil olunamaz. Buralara doğrudan doğ- ruya orman idaresince el konulur. Yanan yerlerde husule gelen enkaz hiçbir su- retle eşhasa satılamaz. Bunlar resmi daire ve müesseseler ihtiyacına tahsis olunur. (Değişik: 22/5/1987 - 3373/7 md.) Turizm alan ve merkezleri dışında kalan Devlet ormanlarında kamu yararına olan her türlü bina ve tesisler için gerçek ve tüzelkişilere, Tarım Orman ve Köyişleri Bakanlığınca bedeli karşılığı izin verilebilir. Bu izin süresi kırkdokuz yılı geçemez. Devletçe yapılan tesizler dışında kalan her türlü bina ve tesisler izin süresi sonunda eksiksiz ve bedel- siz olarak Orman Genel Müdürlüğünün tasarrufuna geçer. Ancak işletmenin maksa- dına uygun faaliyet gösterdiği Orman Genel Müdürlüğünce belgelenen hak sahiple- rinin kullanma hakları yer, bina ve tesislerin rayiç değeri üzerinden belirle- necek yıllık bedelle doksandokuz seneye kadar uzatılabilir. Bu durumda devir işlemleri bu uzatma sonunda yapılır. Turizm amaçlı tesisler için hak sahipleri adına tapuda irtifak hakkı tesis edilir. İzin ve irtifak hakları amaç dışı kul- lanılamaz. (Ek: 23/9/1983 - 2896/10 md.) Yukarıdaki fıkrada belirtilen bina ve tesis- lerin, hükmi şahsiyeti haiz amme müesseselerine ait ormanlarda veya hususi or- manlarda yapılmak istenmesi halinde, Maliye Bakanlığının görüşü alınmaksızın Tarım ve Orman Bakanlığınca izin verilebilir. Bu takdirde, kullanım bedeli, sü- resi, yapılan bina ve tesislerin devri gibi hususlar genel hükümlere uygun ola- rak taraflarca tespit olunur. Madde 18 - (Degişik: 23/9/1983 - 2896/11 md.) Orman ürünlerini işleyecek her çeşit fabrika kurulması Tarım ve Orman Ba- kanlığının; Devlet ormanları hudutları içinde veya bu orman sınırlarına bir ki- lometreye kadar olan yerlerde taş, kum ve toprak, dört kilometreye kadar olan yerlerde ise hızar, şerit kurulması ve kireç, kömur, terebentin, katran, sakız ve benzeri gibi işletilmesinde ağaç kullanılan ocakların açılması ve balık üretmek üzere tesis kurulması Orman Genel Müdürlüğünün iznine bağlı olup, ruh- satname alınması ve rüsum hakkındaki hükümler saklıdır. Yangın görmüş ormanlarla, gençleştirmeye ayrılmış veya ağaçlandırılan saha- larda ve baraj havzalarında birinci fıkradaki faaliyetlere hiçbir surette izin verilemez. Madde 19 - (Değişik: 23/9/1983 - 2896/12 md.) Ormanlara hertürlü hayvan sokulması yasaktır. Ancak, kuraklık gibi fevkala- de haller nedeniyle hayvanlarının beslenmesinde güçlük çekildiği tespit edilen bölgeler halkına ait hayvanlar ile orman sınırları içerisinde bulunan köyler ve mülki hudutlarında Devlet ormanı bulunan köyler halkına ait hayvanların orman idaresince belirlenecek türlerine, tayin edilecek saha ve süreler dahilinde, ormanlara zarar vermeyecek şekilde otlatılmasına izin verilir. Hayvan otlatılmasına izin verilecek sahaların ve hayvan türlerinin belir- lenmesi ile otlatma zamanı ve süresinin tayinine ve ilgililere duyurulmasına ilişkin hususlar yönetmelikle düzenlenir. Yangın görmüş ormanlarla, gençleştirmeye ayrılmış veya ağaçlandırılmış sa- halarda hiç bir surette hayvan otlatılamaz. IV. Otlak ve mera işleri: Madde 20 - Devlet ormanları içinde bulunan yaylak, kışlak ve otlaklarla su- lama yerlerinde hakları olanlardan buralara hayvanlariyle yahut hayvansız ola- rak girip çıkmak istiyenler; bu yerlere orman idaresinin göstereceği yollardan geçmeye ve ormanlara zarar vermemeye matuf tedbirlere riayete mecburdurlar. Madde 21 - (Değişik: 23/9/1983 - 2896/13 md.) Devlet ormanlarındaki otlaklara dışardan toplu olarak veya sürü halinde hayvan sokulup otlatılması, tanzim olunacak planlara göre orman idaresinin iz- nine bağlıdır. Planlar otlak zamanından evvel tanzim ve orman işletme müdürlüklerince tas- dik olunur. Madde 22 - (Değişik: 23/9/1983 - 2896/14 md.) Tarım ve Orman Bakanlığı, Devlet ormanları içindeki ağaçsız otlak, yaylak ve kışlakların tanzim ve ıslahı hususunda gerekli tedbirleri alır. V. Muhafaza ormanları: Madde 23 - Arazi kayması ve yağmurlarla yıkanması tehlikesine maruz olan yerlerdeki ormanlarla, meskün mahallerin havasını, şose ve demiryollarını, toz ve kum fırtınalarına karşı muhafaza eden ve nehir yataklarının dolmasının önüne geçen veya memleket müdafası için muhafazası zaruri görülen Devlet ormanları veya maki veya fundalarla örtülü yerler daimi olarak; tahrip edilmiş veya yan- gın görmüş Devlet ormanları da istihsal ormanı haline gelinceye kadar Ziraat Vekaletince muhafaza ormanı olarak ayrılabilirler. Muhafazaya ayrılan ormanların hudutları belli edilerek civar köy ve kasaba- larda ilan olunur. Bu gibi ormanların ayrılma şart ve esasları müddetleriyle sureti idare, imar ve ıslahı ve bunlardan faydalanma şekilleri Ziraat Vekale- tince tesbit olunur. Madde 24 - Muhafaza ormanı olarak ayrılması icabeden ve mülkiyeti Devletten başkasına ait bulunan ormanlarla alelümum muhafaza ormanlarının tamamlanması için bunlara eklenmesi lazım gelen sahipli yerler, İcra Vekilleri Heyeti kara- riyle muhafaza ormanı olarak ayrılır. Sahipleri muvafakat etmedikleri takdirde bu yerler umumi hükümlere göre istimlak edilir. VI. Milli parklar: Madde 25 - (Değişik: 23/9/1983 - 2896/15 md.) Orman Genel Müdürlüğü; mevkii ve özelliği dolayısıyla lüzum göreceği orman- ları ve orman rejimine giren sahaları; bilim ve fennin istifadesine tahsis et- mek, tabiatı muhafaza etmek, yurdun güzelliğini sağlamak, toplumun çeşitli spor ve dinlenme ihtiyaçlarını karşılamak, turistik hareketlere imkan vermek maksa- dıyla, milli parklar, tabiat parkları, tabiat anıtları, tabiatı koruma sahaları ve orman mesire yerleri olarak ayırır, düzenler, yönetir ve gerektiğinde işle- tir veya işlettirir. VII. İstihsal ve satış işleri: Madde 26 - (Değişik: 23/9/1983 - 2896/16 md.) Orman insan ilişkilerinde, ormanın korunması, kullanma değerlerinin esas tutulması, ormancılıkta ve amenajman planlarında çok taraflı faydalanma esasla- rını getirmek maksadıyla; Devlet ormanlarından yapılacak istihsal, Tarım ve Or- man Bakanlığınca tespit olunacak esaslar dairesinde ve amenajman planlarına gö- re Devlet tarafından yapılır veya 40 ıncı madde hükümleri dairesinde yaptırıla- bilir. Madde 27 - (Değişik birinci fıkra: 23/9/1983 - 2896/17 md.) Devlet ormanla- rından kesilecek veya herhangi bir sebeple devrilmiş veya kesilmiş ağaçlardan, hangilerinin diplerinin ve hangi ürün çeşidinin kimler tarafından numaralanıp damgalanacağına, orman mahsullerinin kesim, imal, toplama, koruma ve satış icaplarına göre nakil, istif ve ölçme işlerine, nakliye tezkerelerinin tanzim ve kullanılmasına ait şekil ve esaslar Orman Genel Müdürlüğünce tayin ve tespit olunur. Damga çekiçleri dört çeşit olup şekilleri, bu kanuna bağlı levhada tesbit edilmiştir. Bu çekiçlerin salahiyetli memurlardan başkası tarafından kullanıl- ması yasaktır. Damgasız ve nakliyesiz orman mahsulleri kaçak sayılır. Madde 28 - Ormancılık tekniği ve kıymetlendirme icapları zaruri kılmadıkça Orman Umum Müdürlüğünce hiçbir nevi mamul ve yarı mamul yapılamıyacağı gibi or- man dışında şehir ve kasabalarda fabrika, depo ve satış yerleri de tesis oluna- maz. İcabında Orman Umum Müdürlüğünce fabrika tesis ve işletilmesi İcra Vekil- leri Heyeti kararına bağlıdır. Madde 29 - Devlet ormanlarından elde edilecek orman mahsullerinin tarife bedelleri, mıntakalar itibariyle ve piyasa icaplarına göre Orman Umum Müdürlüğü tarafından tanzim ve Ziraat Vekaletince tasdik olunur. Madde 30 - (Değişik: 23/9/1983 - 2896/18 md.) Devlet ormanlarından elde edilen ürünlerin piyasa satışlarında açık artırma esastır. Açık artırmaya arz edilen orman ürünlerinin miktar ve vasıf itibariyle mahalli ihtiyaçlara ve satış icaplarına uygun partiler halinde ayarlanması zo- runludur. Kamu kurum ve kuruluşlarının ihtiyaçları ile lüzum ve fayda görülen veya acele olarak satış yapılmasını gerektiren hallerde, her türlü orman ürünü piya- sa fiyatı üzerinden tahsisen satılabilir. Bu maddede yazılı satışların usul ve esasları Bakanlar Kurulunca tespit olunur. Madde 31 - (Değişik: 22/5/1987 - 3373/8 md.) Mülki hudutları içinde verimli Devlet ormanı bulunan köylerde köy nüfusuna kayıtlı ve köyde devamlı oturan ihtiyaç sahibi hane reislerine, köyde barınma- ları için yapacakları ev, ahır, samanlık, ambar ve kümes ile köy halkının müş- terek ihtiyacı olan okul, cami, sağlıkevi, köyyolu köprüsü ve köykonağı ihti- yaçları için yapacak emval bu ormanlar civarındaki istif veya satış istif yer- lerinden tarife bedeli ile kesme, taşıma ve istif masrafları alınmak sure- tiyle bir defaya mahsus olmak üzere verilir. Bu maddeye giren inşaatlar için hak sahiplerinin talebi halinde bu yapacak emval yerine, karşılığı idarece na- kit olarak ödenir. Tamiratlar için ise, en yakın istif veya satış istif yerle- rinden maliyet bedelinin üçte biri üzerinden emval verilir veya karşılığı nakit olarak idarece ödenir. Nakit ödeme hallerinde işletmesindeki kerestelik emvalin son üç aylık açık artırmalı satış fiyatı ortalamasından, yeni inşaatlarda tarife bedeli ve fiili masraflar, tamiratlarda ise maliyet bedelinin üçte biri düşülür. Bu şekilde he- saplanan meblağın yüzde doksanı (% 90) ödenir. Tamir için tamir ihiyacının verildiği tarihten itibaren en az beş yıl geç- medikçe, ev, ahır, ambar, samanlık ve kümesin yeni olarak yapıldığı tarihten itibaren ise en az on yıl geçmedikçe tekrar ihtiyaç verilmez. Tamir için veri- len miktar, yeni olarak yapılan ev, ahır, ambar, samanlık ve kümes için veri- len ihtiyacın dörtte birini geçemez. Emval yerine, nakit ödeme esas ve usulleri Tarım Orman ve Köyişleri Bakan- lığınca tespit edilir. Bu yerler halkının yakacak ihtiyaçları tarife bedeli ile karşılanır. Satış istif yerlerinden karşılanması halinde ise kesme, taşıma ve istif masrafları ayrıca alınır. Bu maddeye göre verilen yapacak emvalin gayesi dışında kullanılması ve baş- ka bir yere taşınması yasaktır. Ancak, hak sahiplerinin ev ve müştemilatının tabii afete maruz bulunması, baraj veya gölet alanı içinde kalması veya hak sa- hibinin iskana tabi olması hallerinde yapacak emvalin ve enkazın nakline veya satışına müsaade edilebilir. Bu ihtiyaçların aynı köy halkı arasında devrine idarece izin verilebilir. Köyden kesin olarak ilişkisini keseceklere ait sahipli yapıların enkazı Tarım Orman ve Köyişleri Bakanlığının tespit edeceği esaslara göre nakledilebi- lir veya satılabilir. Bu madde hükümlerine göre verilen yapacak ile bunların enkazı ve yakacak odun haczedilemez. Nakit verilmesi halinde, nakit ödeme amacı ile ilgili inşaat ve tamiratın yapılması zorunludur. Aksi halde 98 inci madde hükümleri uygulanır. Madde 32 - (Değişik: 22/5/1987 - 3373/9 md.) Mülki hudutları içinde verimsiz devlet ormanı bulunan köylerde, köy nüfusu- na kayıtlı ve köyde devamlı oturan hane reisleri ile, hudutları içinde verimli devlet ormanı bulunan ve nüfusu 2500"den aşağı olan kasabaların muhtaç halkına kendi ihtiyaçlarına sarfetmeleri şartıyla yapacakları, ev, ahır, samanlık, ambar ve kümes ihtiyaçları için bir defaya mahsus; okul, cami, köyyolu köprüsü ve köykonağı gibi köy müşterek ihtiyaçları için de ihtiyaç hallerinde olmak üzere, en yakın satış istif yerlerinden maliyet bedelinin üçte biri karşılığı yapacak em- val verilir. Bu yerler halkının yakacak odun ihtiyaçları her yıl en yakın istif yerle- rinden maliyet bedelinin üçte biri ile karşılanır. Birinci fıkrada belirtilen köy ve kasaba hudutları dahilindeki ormanlardan ağaçlandırma, imar ve bakım gayesi ile yapılan kesimlerle elde edilen yakacak odunlar tarife bedeli ile bu köy ve kasaba halkına, ihtiyaçları için verilir. 31 inci maddenin yasaklarla ilgili hükümleri bu madde için de geçerlidir. Madde 33 - (Değişik: 23/9/1983 - 2896/21 md.) Hariçten gelecek ve Hükümetçe iskana tabi tutulacak göçmenlerle, Hükümetçe memleket içinde bir yerden diğer bir yere nakledilecek ve topluca köy kuracak veya köylerde yerleştirilecek olanlara ve köy hudutları içinde yapılacak düzen- leme ve toplulaştırmaya tabi tutulacaklara, yer sarsıntısı, yangın, heyelan, sel ve çığ yüzünden felakete uğrayan köylerde bu yüzden zarar gören muhtaç köy- lülere; yapacakları ev, ahır, samanlık ve ambar için bir defaya mahsus olmak üzere Tarım ve Orman Bakanlığınca en yakın istif veya satış istif yerlerinden kesme, taşıma ve istif masrafları karşılığında yapacak emval verilebilir. 31 inci maddenin 4, 5 ve 6 ncı fıkralarındaki hükümler, bu madde hakkında da tatbik olunur. Madde 34 - (Değişik: 22/5/1987 - 3373/10 md.) Sınırları içinde devlet ormanı bulunan köy ve kasabalarda o yer nüfusuna kayıtlı olarak ikamet eden gerçek kişilerin veya sınırları içinde devlet ormanı bulunan köy ve kasabaların herbirinde hane adedinin çoğunluğu tarafından ku- rulan orman köylerini kalkındırma kooperatiflerinin baltalık ormanlarından bi- rim fiyat (vahidi fiyat) usulü ile kesip satış istif yerlerine taşıdıkları ya- kacak odunların yüzde seksenine (% 80) kadarı idarece tayin edilecek süre için- de, istedikleri takdirde kendilerine maliyet bedeli üzerinden verilir. Ancak, bu oran Tarım 0rman ve Köyişleri Bakanlığınca taşıtma ve depolama imkanı olma- yan bölge ve bölgelerde yüzde yüze (% 100) kadar artırılabilir. Ağaçlandırma, imar ve bakım gayesi ile yapılan çalışmalarda da baltalık or- manlardaki yapılan çalışmalara ait hükümler aynen uygulanır. Hane adedinin en az yüzde ellibiri (% 51) tarafından kurulan orman köyleri- ni kalkındırma kooperatiflerinden, Tarım Orman ve Köyişleri Bakanlığınca uygun- luğu onaylanmış kendilerine ait veya en az yüzde ellibir (% 51) payına sahip oldukları sanayi kuruluşları bulunanların birim fiyat usulü ile kesip satış is- tif yerlerine taşıdıkları kerestelik, soymalık, kaplamalık tomrukların ve sana- yi odunlarının ayrı ayrı yüzde yirmibeşine (% 25) kadarı istedikleri takdirde bu sanayi kuruluşlarında işlenmesi şartıyla satış istif yerlerinden maliyet be- deli ile satılır. Ancak hakkını mal olarak almak istemeyenlerle uygun sanayi tesisine sahip olmayan kooperatifler birim fiyat usulü ile kesip satış istif yerlerine taşıdıkları kerestelik, soymalık, kesme kaplamalık tomruk ve sanayi odunlarının ayrı ayrı yüzde yirmibeşine (% 25) kadarı için, ilgili orman işlet- mesince yılı içinde istihsal edilen emvalden, aynı yıl içinde açık artırmalı olarak satılan miktarın genel satış ortalaması ile maliyet bedeli genel ortala- ması arasındaki fark bilançonun çıkarılmasını müteakip nakden ödenir. Devlet ormanlarında istihsalde çalışan gerçek ve tüzelkişilerin kesip satış istif yerlerine taşıdıkları yapacak ve yakacak emvale ait istihkak tutarları ayrıca yüzde on (% 10) fazlasıyla kendilerine ödenir. Yukarıdaki fıkralarda yazılı haklardan yararlanabilmek için kesme ve taşıma işinin birim fiyat (vahidi fiyat) kararı ve şartnamedeki sürelere ve esaslara uygun olarak yapılması şarttır. Madde 35 - (Değişik: 23/9/1983 - 2896/23 md.) 31 inci, 32 nci ve 33 üncü maddelere göre yeni ev, ahır, ambar ve samanlık yapmak için yapacak orman emvali alanların, bu hususta tespit olunan, yapı sis- temlerine uygun inşaat yapmaları zorunludur. Yapı sistemlerinin tespitine ilişkin yönetmelik; İmar ve İskan Bakanlığı, Köy İşleri ve Kooperatifler Bakanlığı ve Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığının görüşleri de alınarak Tarım ve Orman Bakanlığınca hazırlanır, Bakanlar Kurulun- ca yürürlüğe konulur. Madde 36 - (Değişik: 23/9/1983 - 2896/24 md.) Tarife bedeli ile kesme, taşıma ve istif masrafları ve maliyet bedeli kar- şılığında zati yapacak alma hakkına sahip olanların ihtiyaçları ve bunlardan muhtaçlık durumu arananlar için Orman Genel Müdürlüğünce belirlenecek esaslara göre muhtaçlık durumları, her sene orman bölge şefinin iştirakiyle köy ihtiyar heyetince ormanın verimi ve isteklilerin ihtiyacı göz önünde tutularak mahal- linde tespit edilir. Köyün müşterek ihtiyaçlarına öncelik tanınır. Yakacak ihtiyaçları, mevcut hane ve nüfus sayısı esas tutularak verimin da- ğıtılması suretiyle karşılanır. Hane sayısındaki eksilmeler ve nüfus sayısındaki değişiklikler köy ihtiyar heyetince orman idaresine bildirilir. Maliyet bedeli ile zatı yakacak alma hakkına sahip olanların ihtiyaçları da aynı heyet tarafından mahallinde tespit edilir. Köy muhtarı, verilen yapacak ve yakacak ihtiyaçlarını yerinde kullanmayıp her ne suretle olursa olsun elden çıkaranları orman idaresine bildirmekle yü- kümlüdür. Madde 37 - (Değişik: 23/9/1983 - 2896/25 md.) Devlet ormanlarından çıkarılacak tomruk, tel direk, maden direk, sanayi odunu, kağıtlık odun, lif - yonga odunu, sırık, çubuk, yakacak odun, reçine, sığla yağı, çıra ve şimşir gibi yıllık üretim programına alınmış orman ürünle- rinin dışındaki her nevi orman ürün ve artıklarını, tayin olunacak mıntıka ve süreler içinde toplayıp çıkarmaları için, öncelik sırasına göre 40 ıncı maddede belirlenen orman köylerini kalkındırma kooperatiflerine veya işyerindeki veya civarındaki köylülere ilanen duyurulmak suretiyle ve tarife bedelini ödemeleri şartıyla izin verilir. Bu yerlerdeki halkın veya kooperatiflerin bu işe istekli olmadıklarının ve- ya iş güçlerinin yeterli bulunmamasının tespit ve tevsiki halinde, bu ürün ve artıkların diğer isteklilerce toplanıp çıkarılmasına aynı şartlarla izin veri- lebilir veya orman idaresince istihsal olunup satılabilir. Orman Genel Müdürlüğünce belirlenecek ormana zararlı ağaçcıklar ve kökler ile diğer orman zararlılarının, orman idaresince tespit edilecek şartlarla ke- silerek, köklenerek, sökülerek veya toplanarak ormandan çıkarılması için istekli- lere izin verilebilir. Bunları kesen, kökleyen, söken veya toplayan kişilerden para alınmaz. Madde 38 - (Mülga 23/9/1983 - 2896/61 md.) Madde 39 - (Değişik: 23/9/1983 - 2896/26 md.) Devlet ormanlarından yapılacak istihsalden, 31 inci, 32 nci ve 33 üncü mad- delerden istifade edenlerin ihtiyaçları öncelikle karşılanır. Madde 40 - (Değişik: 23/9/1983 - 2896/27 md.) Devlet ormanlarında ağaçlama, bakım, imar, yol yapımı, kesme, toplama, ta- şıma, imal gibi orman işleri; işyerinin ve işyerinde çalışacakların hangi mülki hudut ve orman teşkilatı hudutları içerisinde kaldığına bakılmaksızın, öncelik- le işyerinde veya civarındaki orman köylerini kalkındırma kooperatiflerine ve işyerindeki köylülere veya işyeri civarındaki orman işlerinde çalışan köylüle- re, işyerine olan mesafeleri ile iş güçleri dikkate alınarak gördürülür. Yapılacak işe yukarıda belirtilen kooperatiflerin ve köylülerin iş güçleri- nin yeterli bulunmaması veya işe ehil olmamaları veya aşırı fiyat istemeleri veya işin dağıtımı veya yapılması ile ilgili konularda çözülmesi mümkün olmayan ihtilaflar çıkarmaları gibi hallerde, bu işler; işyerine civar olmayan orman köylerini kalkındırma kooperatiflerine veya köylülere yaptırılabileceği gibi taahhüt yolu ile de yaptırılabilir. Bu işleri yapacak müteahhitlerden, işin mahiyet ve hacmine göre ormancı teknik eleman çalıştırmaları istenilir. Ayrıca bu taahhüde gireceklerden mali yeterlilik belgesi istenir. Madde 41 - Her hangi bir suretle satışı yapılmış orman emvalinin bedeli ödenmeden veya karşılığı banka mektubu, Devlet ve Ziraat Bankası tahvilleriyle temin edilmeden ve damgaya tabi olanlar damgalanmadan ve nakliye tezkeresi alınmadan nakliyat yapılamaz. Nakliye tezkereleri mal sahibinin istediği yere ve taşıyıcının taşıma im- kanlarına göre müddetli olarak verilir. Malın ilk götürüldüğü yerlerden başka yerlere taşınmasında, taşıyanın eski nakliyeyi mal mevcuduna göre yeniletmesi lazımdır. Orman malları, sayısı, cinsi, nevi, ebadı ve vasıfları itibariyle ibraz olunan nakliye tezkeresine uyduğu ve damgalı bulunduğu takdirde hepsi üzerinden hacmen yüzde on ve veznen yüzde on beşine kadar çıkacak fazlalık için nakliye tezkeresinde yazılı satış bedeli üzerinden tutarı alınarak serbest bırakılır. Yukardaki hadleri aşan miktar, bütün fazlalığa şamil olmak üzere kaçak sa- yılarak idarece müsadere olunur. Madde 42 - Orman içinde yapılacak nakliyat orman idaresinin göstereceği yollardan yapılır. Nakliye tezkereleri daima taşıyanların üzerinde bulunup ala- kalı memurlar tarafından istenildikçe gösterilir. Şehir ve kasabalardaki tica- rethane ve fabrikalardan ticaret kasdı olmaksızın orman mahsulü alıp nakledecek- lerden nakliye tezkeresi aranmaz. Bu ticarethane ve fabrikalar damgalı olmak kaydiyle bu gibi mallar için fa- tura tanzimine mecburdurlar. Resmi daire ve müesseseler kendi ihtiyaçları için kullanmak üzere kendi stok mahallerinden veya fabrikalarından iş yerlerine nakledecekleri keresteleri damgalı olmak şartiyle kendilerince mütat ve muteber olan vesikalariyle sevk edebilirler. Madde 43 - İstihsal edilmiş veya edilecek emvale ait açılacak istihkak da- valarının kati hükme bağlanmasına kadar mahkemelerce verilecek ihtiyati tedbir kararları ya kesimin durdurulmasına veya kesilmiş emvalin muhafazasına veyahut bu emvalin tarafların kabul edeceği ve malın tam değerlendirilebileceği şartlar dairesinde satılıp bedelinin bankaya yatırılmasına mütedair olabilir. Madde 44 - Ormanlardan verilen müşterek ve zati ihtiyaçlarla sair mahsulatı tayin edilen müddetler içerisinde mazereti olmaksızın çıkarmıyanların izinleri iptal olunur. Bu emval başka hak sahiplerinin ihtiyaçlarına tahsis edilebilir.
Ozan MakinaKapat