Orman Genel Müdürlüğü Teşkilat ve Görevleri
Orman Genel Müdürlüğü Teşkilat ve Görevleri ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TEŞKİLAT VE GÖREVLERİ HAKKINDA KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMENİN DEĞİŞTİRİLEREK KABULÜ HAKKINDA KANUN (1)

BİRİNCİ KISIM

Amaç, Görev ve Teşkilat Amaç Madde 1 - Bu Kanunun amacı; Tarım Orman ve Köyişleri Bakanlığına bağlı, kat- ma bütçeli ve tüzelkişiliğe sahip Orman Genel Müdürlüğünün kurulmasına, teşki- lat, görev ve yetkilerine ait esas ve usulleri düzenlemektir. Görev Madde 2 - Genel Müdürlüğün görevleri şunlardır: a) Ormanların geliştirilmesini, usulsüz ve kanunsuz müdahalelere, tabii afetlere, yangınlara, muhtelif zararlılara karşı korunmasını ve gerekli kontrol- leri sağlamak, b) Ormanları, devamlılığını sağlayacak şekilde, teknik ve ekonomik icaplara göre idare etmek ve işletmek, asli ve tali orman ürünlerinin; üretim, taşıma, depolama, iş ve işlemlerini yapmak ve yaptırmak, bu ürünleri yurt içinde ve dı- şında pazarlamak, ormancılık hizmetleri ile ilgili gerekli araç ve gereçleri temin ve tedarik etmek, c) Ormanları imar ve ıslah etmek, silvikültürel bakımını ve gençleştirilme- sini sağlamak, d - e) Mülga : 7/8/1991 - KHK - 442/34 md.; Aynen Kabul: 21/5/1992 - 3800/ 36 md.) ---------------------------------------- (1) Bu Kanunun evveliyatını teşkil eden 8/6/1984 tarih ve 236 sayılı Kanun Hük- münde Kararname, 18/6/1984 tarihinde yürürlüğe girmiştir. KANUNLAR, AĞUSTOS 1992 (Ek - 13) f) (Mülga : 7/8/1991 - KHK - 442/34 md.; Aynen Kabul: 21/5/1992 - 3800/ 36 md.) g) Orman kadastrosu ve mülkiyetiyle ilgili işlerle, ormanlardaki izin, inti- fa ve irtifak işlemlerini özel mevzuatına göre yürütmek, h) Ormancılık hizmetlerinin gerektirdiği konularda Döner Sermaye İşletmeleri kurmak, i) Hizmetin gerektirdiği her türlü hizmet öncesi ve hizmet içi eğitim yap- tırmak, eğitim ve sosyal tesisleri kurmak, işletmek ve ayrıca ara ve alt kademe meslek elemanı yetiştirmek üzere okullar açmak, j) Hizmetleri ile ilgili her türlü araştırma, envanter, basım, yayım ve tanıtma işleri ile projeleri yapmak, yaptırmak ve tasvip edilenleri uygulamak, k) Ormana ilişkin hizmetlerin daha süratli ve verimli yürütülebilmesi için her türlü malzeme, arsa, arazi, bina, tesis, tesisat satın almak veya kiralamak; hizmetleriyle ilgili bina ve tesisleri ve bunların bakım ve onarımlarını yapmak, yaptırmak, l) Ormancılık hizmetlerinin gerektirdiği makineler ile hizmet vasıtalarını, bunların ekipmanlarını ve yedek parçalarını sağlamak, bakım ve revizyonlarını yapmak, yaptırmak, m) (Mülga : 7/8/1991 - KHK - 442/34 md.; Aynen Kabul: 21/5/1992 - 3800/ 36 md.) n) Üretim, ağaçlandırma yolları ve yangın şeritleri ile ilgili orman ve or- man yolları ağını tespit etmek ve etüd proje çalışmalarını yapmak; Bakanlık Ma- kamı"nca tespit edilecek usul ve esaslar dahilinde üretim, ağaçlandırma ve yan- gın sahalarıyla ilgili ve bu sahalara ulaşılmasını sağlayan işleri yaptırmak, aynı şekilde küçük çaptaki yapım, bakım ve onarım işlerini yapmak ve yaptırmak, (Köy Hizmetleri Genel Müdürlüğü ve Orman Genel Müdürlüğü arasında orman ve orman yolları konusunda diğer işbirliği esasları, Tarım Orman ve Köyişleri Bakanlığın- ca tespit edilir.) o) İlgili mevzuat ve Bakanlıkça verilen benzeri görevleri yapmak. İKİNCİ KISIM

Genel Müdürlük Merkez Teşkilatı Merkez teşkilatı Madde 3 - Genel Müdürlük Merkez Teşkilatı, anahizmet birimleri ile danışma ve denetim birimleri ve yardımcı birimlerden teşekkül eder. Genel Müdürlük Merkez Teşkilatı Ek - 1 sayılı cetvelde gösterilmiştir. Madde 4 - Genel Müdür; Genel Müdürlüğün hukuki, idari ve mali en üst amiri ve temsilcisi olup, Genel Müdürlük hizmetlerinin mevzuata, Bakanlığın amaç ve politikasına ve milli güvenlik siyasetine,kalkınma planına ve yıllık programlara uygun olarak yürütülmesini ve Genel Müdürlüğün faaliyet alanına giren konularda diğer kamu kurum ve kuruluşları ile işbirliği ve koordinasyonu sağlamakla görev- lidir. Genel Müdür; emri altındakilerin faaliyet ve işlemlerinden sorumlu olup, merkez ve taşra teşkilatının faliyetlerini işlemlerini ve hesaplarını denetle- mekle görevli ve yetkilidir. Genel Müdür yardımcıları Madde 5 - Genel Müdür yardımcıları; Genel Müdürün emrinde, onun yardımcısı olup Genel Müdürlük hizmetlerini Genel Müdür adına ve onun yapacağı iş bölümü ve yetki devri ile direktif ve emirleri yönünde ve mevzuat hükümlerine uygun olarak düzenler ve yürütürler. Bu amaçla Teftiş Kurulu Başkanlığı hariç, Genel Müdürlü- ğün bütün birim ve kuruluşlarına gereken emirleri verir ve bunların uygulanması- nı temin, takip ve kontrol ederler. Genel Müdüre karşı sorumlu olmak üzere dört Genel Müdür Yardımcısı görevlen- dirilebilir. İKİNCİ BÖLÜM

BİRİNCİ BÖLÜM

Genel Müdürlük Genel Müdür

Ana Hizmet Birimleri Ana hizmet birimleri Madde 6 - Genel Müdürlüğün anahizmet birimleri şunlardır: a) Orman Koruma ve Yangınla Mücadele Dairesi Başkanlığı, b) Kadastro ve Mülkiyet Dairesi Başkanlığı, c) Orman İdaresi ve Planlama Dairesi Başkanlığı, d) İşletme ve Pazarlama Dairesi Başkanlığı, e) (Mülga : 7/8/1991 - KHK - 442/34 md.; Aynen Kabul: 21/5/1992 - 3800/36 md.) f) (...)(1) Silvikültür Dairesi Başkanlığı g) (Mülga : 7/8/1991 - KHK - 442/34 md.; Aynen Kabul: 21/5/1992 - 3800/36 md.) h) İnşaat ve İkmal Dairesi Başkanlığı. Orman Koruma ve Yangınla Mücadele Dairesi Başkanlığı Madde 7 - Orman Koruma ve Yangınla Mücadele Dairesi Başkanlığının görevleri şunlardır: a) Ormanları usulsüz müdahalelerden korumak, b) Ormanlarda tahribata yol açan hastalık ve her çeşit orman zararlılarını önlemek ve bunlarla mücadele etmek, c) Ormanlarda ve orman içindeki otlak, yaylak ve kışlaklardaki otlatmayı düzenlemek, d) Orman yangınlarını önlemek ve mücadele amacıyla plan ve programlar hazır- lamak, araç, gereç temin etmek, tesislerin kurulmasını sağlamak ve gerekli diğer tedbirleri almak, e) Orman yangınları ile mücadele için kurum içi ve kurum dışı kuruluşlarla işbirliğini, halkın uyarılmasını ve aydınlatılmasını sağlamak, f) Genel Müdürlükçe verilecek benzeri görevleri yapmak. Kadastro ve Mülkiyet Dairesi Başkanlığı Madde 8 - Kadastro ve Mülkiyet Dairesi Başkanlığının görevleri şunlardır: a) Ormanların kadastrosunun yapılmasına, orman sınırları dışına çıkarılacak sahaların tespit ve değerlendirilmesine ait iş ve işlemlerini yürütmek. ----------------------- (1) Bu aradaki, "Ağaçlandırma ve" ibaresi 7/8/1991 tarih ve 442 sayılı KHK"nin 34 üncü maddesi ile yürürlükten kaldırılmış olup, metinden çıkarılmıştır. Daha sonra bu hüküm, 21/5/1992 tarih ve 3800 Sayılı Kanunun 36 ıncı madde- siyle aynen kabul edilmiştir. KANUNLAR, AĞUSTOS 1992 (Ek - 13) b) Devlet ormanları ile ilgili çeşitli ihtilafları, sahipli yerlerdeki kesim işlerini, devletten başkasına ait ormanların denetim ve kontroluna ait iş ve işlemlerin yapılmasını sağlamak, c) Orman kadastrosu yapılmamış yerlerde, ihtiyaç halinde vasıf tayin işlem- lerini yapmak, d) Orman rejimine alınacak yerlerin kamulaştırma işlemlerini, ormanlarla il- gili izin, intifa ve irtifak işlerini yürütmek, e) Genel Müdürlükçe verilecek benzeri görevleri yapmak. Orman İdaresi ve Planlama Dairesi Başkanlığı Madde 9 - Orman İdaresi ve Planlama Dairesi Başkanlığının görevleri şunlar- dır: a) Ormanların amenajman planlarını yapmak, yaptırmak, bu planların uygulanma durumlarını, yenilenmelerini, geliştirilmelerini sağlamak, takip ve kontrol et- mek, b) Ormancılık hizmetlerinin gerektirdiği envanter verilerini değerlendirmek, harita ve fotogrametri iş ve işlemlerini düzenlemek, c) Genel Müdürlükçe verilecek benzeri görevleri yapmak. İşletme ve Pazarlama Dairesi Başkanlığı Madde 10 - İşletme ve Pazarlama Dairesi Başkanlığının görevleri şunlardır: a) Asli ve tali orman ürünlerinin; üretim, taşıma, depolama, imal ve pazar- lamasına ait iş ve işlemleri düzenlemek, yürütmek ve kontrol etmek, b) Bu hizmetler için inşası gerekli tesisleri belirlemek, depo yerlerinin tayin ve tesbit edilmesine ait iş ve işlemleri yürütmek, c) Genel Müdürlükçe verilecek benzeri görevleri yapmak. Fidanlık ve Tohum İşleri Dairesi Başkanlığı Madde 11 - (Mülga : 7/8/1991 - KHK - 442/34 md.; Aynen Kabul: 21/5/1992 - 3800/36 md.) (...)1 Silvikültür Dairesi Başkanlığı Madde 12 - (...) Silvikültür Dairesi Başkanlığının görevleri şunlardır : a - d) (Mülga : 7/8/1991 - KHK - 442/34 md.; Aynen Kabul: 21/5/1992 - 3800/ 36 md.) e) Orman amenajman planlarının yapılmasına esas olacak silvikültür tekni- ğini belirlemek, f) Orman imar, ıslah, bakım ve gençleştirilmesini sağlamak üzere silvikültür planları ile uygulama projelerini tanzim etmek, bu plan ve projeler gereğince kesilecek ağaçların tesbit ve damgalanma işlerini yürütmek ve bunların uygulama- larını takip ve kontrol etmek, g) (Mülga : 7/8/1991 - KHK - 442/34 md.; Aynen Kabul: 21/5/1992 - 3800/36 md.) h) Genel Müdürlükçe verilecek benzeri görevleri yapmak.

Milli Parklar Dairesi Başkanlığı Madde 13 - (Mülga : 7/8/1991 - KHK - 442/34 md.; Aynen Kabul: 21/5/1992 - 3800/36 md.) ------------------------- (1) Bu madde başlığındaki "Ağaçlandırma ve " ibaresi 7/8/1991 tarih ve 442 sayı- lı KHK"nin 34 üncü maddesi ile yürürlükten kaldırılmış olup, metinden çıka- rılmıştır. Daha sonra bu hüküm, 21/5/1992 tarih ve 3800 sayılı Kanunun 36 ıncı maddesiyle aynen kabul edilmiştir. İnşaat ve ikmal Dairesi Başkanlığı Madde 14 - İnşaat ve İkmal Dairesi Başkanlığının görevleri şunlardır: a) Üretim, ağaçlandırma yolları ve yangın şeritleri ile ilgili orman ve or- man içi yolları ağının tespiti ve etüd proje çalışmalarını yapmak ve yaptırmak; Bakanlık Makamı"nca tespit edilecek usul ve esaslar dahilinde üretim, ağaçlan- dırma ve yangın sahaları ile ilgili ve bu sahalara ulaşılmasını sağlayan işleri yaptırmak, b) Her türlü bina ve tesislerin inşaatı, bakım ve onarımı ile usul ve esas- ları Bakanlık Makamı"nca tespit edilecek küçük çaptaki yol ve sanat yapılarının yapım, bakım ve onarım işlerini yapmak ve yaptırmak, c) Görev alanına giren yatırım ve hizmetlerin gerektirdiği arsa ve arazile- rin satın alınması, kamulaştırılması ile Genel Müdürlüğün mülkiyetindeki gayri- menkullerle ilgili her türlü iş ve işlemleri yapmak, d) Görev alanına giren konularla ilgili iş ve üretim makineleri ile hizmet vasıtalarını, bunların ekipmanlarını ve yedek parçalarını sağlamak, e) Bu makinelerin dağıtım, transfer ve işletilmesini sağlamak, bakım ve revizyonlarını yapmak, yaptırmak, f) Genel Müdürlükçe verilecek benzeri görevleri yapmak, ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Danışma ve Denetim Birimleri Danışma ve denetim birimleri Madde 15 - Genel Müdürlük merkez teşkilatındaki danışma ve denetim birimleri şunlardır: a) Teftiş Kurulu Başkanlığı, b) Araştırma Planlama ve Koordinasyon Dairesi Başkanlığı, c) Hukuk Müşavirliği,

Teftiş Kurulu Başkanlığı Madde 16 - Teftiş Kurulu, Genel Müdürün emri veya onayı üzerine Genel Müdür adına aşağıdaki görevleri yapar. Genel Müdürlük merkez ve taşra kuruluşlarının her türlü faaliyet ve işlemle- ri ile ilgili olarak; a) Tetkik, teftiş ve soruşturma yapmak, b) Kontrol ve denetleme işlerini yapmak, c) Genel Müdürlüğün amaçlarını daha iyi gerçekleştirmek, mevzuata, plan ve programa uygun çalışmasını temin etmek amacıyla gerekli teklifleri hazırlamak ve Genel Müdüre sunmak.

Araştırma Planlama ve Koordinasyon Dairesi Başkanlığı Madde 17 - Araştırma Planlama ve Koordinasyon Dairesi Başkanlığının görevle- ri şunlardır: a) Genel Müdürlüğe Hükümet programı, kalkınma planları, yıllık programlar, Bakanlar Kurulu kararları ve milli güvenlik siyaseti çerçevesinde verilen emir ve görevlerin yerine getirilmesi için çalışma esaslarını tespit etmek, bu esas- lara uygun olarak Genel Müdürlüğün anahizmet politikasının ve planlarının hazır- lanmasına yardımcı olmak, KANUNLAR, KASIM 1991 (Ek - 10) b) Uzun vadeli planlarla, kalkınma planlarında ve yıllık programlarda öncelikle yer alması gerekli görülen hizmet ve tedbirlerin ve bunlarla ilgili temel politikaların ilmi araştırma esaslarına göre tespitini sağlamak, c) Hizmet ve faaliyetlerin ekonomik ve etkin bir şekilde yerine getiril- mesi için insan, para ve malzeme gibi mevcut kaynakların en uygun ve verimli bir şekilde kullanılmasını sağlamak üzere Genel Müdürlük bütçesini plan ve program esaslarına göre hazırlamak ve uygulamasını takip etmek, d) Genel Müdürlük yıllık çalışma programlarını hazırlamak, Genel Müdürlük hizmetleriyle ilgili gerekli istatistikleri toplamak ve değerlendirmek, e) Kalkınma plan ve programları ile genel müdürlük yıllık çalışma programla- rının uygulanmaları sırasında genel müdürlük teşkilatında ortaya çıkan çözümlen- mesi gereken güçlükleri, aksaklıkları ve tıkanıklıkları bakanlık ve bakanlıklar- arası seviyede giderici tedbirleri tespit ederek makama sunmak, organizasyon ve metot hizmetlerini yürütmek, f) Planlama ve koordinasyon konularında verilen diğer görevleri yerine ge- tirmek, yıllık çalışma programlarının yürütülmesini takip etmek, g) Kanun, tüzük ve yönetmelik tasarıları ile kanun teklifleri hakkında genel müdürlük görüşünün tespitine yardımcı olmak, h) Genel Müdürlüğün tarihçesini hazırlamak, i) Genel Müdürlükçe verilecek benzeri görevleri yapmak.

Hukuk Müşavirliği Madde 18 - Hukuk Müşavirliğinin görevleri şunlardır: a) Genel Müdürlük merkez teşkilatınca düzenlenen sözleşme ve şartname tas- laklarını incelemek ve bunların kanun ve hukuka uygunlukları ile, uygulamadan doğan anlaşmazlıkların sonuçlarını tesbit etmek, (Dikkat : Devamı 6789 uncu sahifededir.) b) Genel Müdürlük merkez ve taşra teşkilatını ve 2873 sayılı Milli Parklar Kanununun 17 nci maddesi ile kurulan fonu ilgilendiren dava ve icra işlerini her derecede takip ve sonuçlandırmak, kayıtlarını tutmak, c) Genel Müdürlük memurları hakkında düzenlenip gönderilen inceleme ve so- ruşturma raporlarını inceleyerek mevzuat gereği kovuşturmalarla ilgili işlemleri yapmak, d) Genel Müdürlük görüşü istenen veya Genel Müdürlükçe hazırlanan kanun, tüzük ve yönetmelik taslakları ile diğer iş ve işlemler hakkında hukuki yönden görüş bildirmek, e) Genel Müdürlük taşra teşkilatındaki dava ve icra takip işlerini merkezden veya yerinde denetlemek, f) Genel Müdürlükçe gerekli görüldüğünde ilgili merkez teşkilatının görüşle- rini de alarak ihbarname, ihtarname düzenlemek veya bunlara karşı cevap hazırla- mak, g) Adli ve idari davalarda ve her türlü icra takiplerinde gerekli bilgileri hazırlamak, adli ve idari davalarla, icra takiplerinde mahkemeler, hakemler, icra dairelerinde, dava ve icra işleriyle ilgili sair merciler nezdinde Genel Müdürlüğü temsil etmek, h) Genel Müdürlükçe verilecek benzeri görevleri yapmak. DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Yardımcı Birimler Yardımcı Birimler Madde 19 - Genel Müdürlük merkez teşkilatındaki yardımcı birimler şunlardır: a) Personel Dairesi Başkanlığı, b) İdari ve Mali İşler Dairesi Başkanlığı, c) Eğitim Dairesi Başkanlığı, d) Savunma Uzmanlığı. Personel Dairesi Başkanlığı Madde 20 - Personel Dairesi Başkanlığının görevleri şunlardır: a) Genel Müdürlüğün insangücü planlaması ve personel politikasıyla ilgili çalışmaları yapmak, personel sisteminin geliştirilmesiyle ilgili tekliflerde bulunmak, b) Genel Müdürlük personelinin atama, özlük, emeklilik ve sağlık işleriyle ilgili işleri yapmak, c) Genel Müdürlüğe bağlı işyerlerinde işveren - işçi ilişkilerinin mevzuat ve yürürlükteki toplu iş sözleşmelerinde belirtilen esaslarla ilgili olarak Bakanlık Personel Genel Müdürlüğünce yürütülecek çalışmalarda gerekli koordinas- yon ve işbirliğini sağlamak, d) Genel Müdürlükçe verilecek benzeri görevleri yapmak. İdari ve Mali İşler Dairesi Başkanlığı Madde 21 - İdari ve Mali İşler Dairesi Başkanlığının görevleri şunlardır: a) Genel Müdürlük için gerekli araç, gereç ve malzemenin temini ile ilgili hizmetleri yürütmek, b) İhtiyaç duyulan bina ve arazinin kiralanma, satın alma işlemlerini yürüt- mek, c) Genel Müdürlüğün mali işlerle ilgili hizmetlerini yürütmek, d) Temizlik, aydınlatma, ısıtma, bakım, onarım ve taşıma hizmetlerini yap- mak, * e) Sosyal tesislerin kurulması ve yönetimi ile ilgili hizmetleri düzenlemek ve yürütmek, f) Genel Müdürlük personelinin ve ailelerinin sağlık hizmetlerinden fayda- lanmalarını sağlamak, g) Genel evrak ve arşiv hizmet ve faaliyetlerini düzenlemek ve yürütmek, h) Genel Müdürlükçe verilecek benzeri görevleri yapmak. Eğitim Dairesi Başkanlığı Madde 22 - Eğitim Dairesi Başkanlığının görevleri şunlardır: a) Genel Müdürlük teşkilatının eğitim planını hazırlamak, belirli görevler için eleman yetiştirmek üzere hizmet öncesi, hizmette bulunan teknik ve diğer memurların hizmet içi, işçilerin ise mesleki eğitim, işlerini yürütmek ve uygu- lamasını takip etmek, b) Her türlü yayın ve tanıtım faaliyetlerinin yürütülmesini ormancılıkla il- gili konular üzerine yazılmış veya hazırlanmış fikir ve sanat eserlerinin, telif ve tercüme hakları ile sahipleri tarafından piyasaya arz edilmiş meslek içi ve meslek dışı konulardaki eserlerin incelenmesini, satın alınmasını, kurum içi ve kurum dışı kuruluşlarla işbirliği ve bilgi alış verişini sağlamak ve gerekli işlemleri yürütmek, c) Genel Müdürlüğün ihtiyacı olan her türlü genelge, tebliğ, evrakı matbua, nakliye tezkeresi, harita, kitap, broşür ve benzerlerinin basımı ile bunlarla ilgili foto laboratuvar çalışmalarını yürütmek, d) Genel Müdürlük hizmetleri ile ilgili her türlü tercüme işlerini yapmak ve yaptırmak, e) Genel Müdürlükçe verilecek benzeri görevleri yapmak. Savunma Uzmanlığı Madde 23 - Savunma Uzmanlığı Özel Kanununda ve diğer kanunlarda gösterilen görevleri yapar.

ÜÇÜNCÜ KISIM

Taşra Teşkilatı

Taşra Teşkilatı Madde 24 - Genel Müdürlük taşra teşkilatı; ormancılık hizmetlerinin özelliği ve tekniğinin gereği olarak bölge seviyesinde kurulacak Orman Bölge Müdürlükleri ile müdürlükler ve şefliklerden teşekkül eder. Taşra teşkilatı kuruluşu Madde 25 - Genel Müdürlük taşra teşkilatı kuruluşlarından: a) Bölge müdürlüğü ve müdürlüklerin kurulmasına ve kaldırılmasına Bakanlığın teklifi üzerine Bakanlar Kurulu, b) Şefliklerin ve memurlukların kurulmasına, kaldırılmasına ve bunların iç hizmet birimlerinin belirlenmesine Genel Müdürlüğün teklifi üzerine Bakanlık, Yetkilidir. DÖRDÜNCÜ KISIM

Sorumluluk ve Yetkiler

Yöneticilerin sorumluluğu Madde 26 - Genel Müdürlük merkez ve taşra teşkilatının her kademedeki yöne- ticileri yapmakla yükümlü bulundukları hizmet veya görevleri, Genel Müdür- lük emir ve direktifleri yönünde mevzuata, plan ve programlara uygun olarak dü- zenlemek ve yürütmekten bir üst kademeye karşı sorumludur. Koordinasyon ve işbirliği konusunda Genel Müdürlüğün görev, yetki ve sorum- luluğu Madde 27 - Genel Müdürlük anahizmet ve görevleriyle ilgili konularda Bakan- lıkça belirlenen esaslar dahilinde diğer kamu kurum ve kuruluşları ile gerekli işbirliği ve koordinasyonu sağlamakla görevli ve yetkilidir. Mahalli İdarelerle koordinasyon sorumluluğu Madde 28 - Genel Müdürlük, hizmet alanına giren konularda mahalli idarelerle koordinasyonu sağlamaktan sorumludur.

Genel Müdürlüğün düzenleme görev ve yetkisi Madde 29 - Genel Müdürlük, Kanunla yerine getirmekle yükümlü olduğu hizmet- leri tüzük, yönetmelik, tebliğ, genelge ve diğer emirlerle düzenlemekle görevli ve yetkilidir. Yetki devri Madde 30 - Genel Müdür sınırlarını açıkça belirlemek şartıyla yetkilerinden bir kısmını astlarına devredebilir. Ancak yetki devri, yetki devreden amirin so- rumluluğunu kaldırmaz. Bölge Müdürleri, kendilerine bağlı kuruluşların amiri ve genel müdürlüğün taşra teşkilatındaki en yetkili temsilcisi olup, bölgesindeki iş ve işlemlerden dolayı Genel Müdüre karşı sorumludur. Atama Madde 31 - 23/4/1981 tarih ve 2451 sayılı Kanun kapsamı dışında kalan görev- lerden 1 - 4 dereceli kadrolara Genel Müdürün teklifi üzerine Bakan, diğer bütün görevlilerin atanmaları ise Genel Müdür tarafından yapılır. Ancak, Bakan ve Ge- nel Müdür bu yetkilerini gerekli gördüğü alt kademelere devredebilir. Kadrolar Madde 32 - Kadroların tespit, ihdas, kullanılması ve iptali ile kadrolara ait diğer hususlar Genel Kadro ve Usulü Hakkındaki Mevzuat hükümlerine göre düzenlenir. Mal ve kıymetlerin hukuki durumu Madde 33 - Genel Müdürlüğün katma ve döner sermaye bütçeleri ile diğer kanu- ni ve kazai yollardan temin edilmiş bütün taşınır ve taşınmaz mal varlığı ve kıymetleri ile idarede mevcut orman emvali Devlet malı hükmünde olup haczedile- mez ve kamulaştırılamaz. Bu mal ve kıymetler aleyhinde suç işleyenler Devlet malları aleyhine suç işleyenler gibi cezalandırılır. Taşınmaz mallar hiçbir ver- gi, resim ve harca tabi olmaksızın Genel Müdürlük adına tescil işlemi görür. Yargı mercilerinde dava işlerinin yürütülmesi Madde 34 - Genel Müdürlük Merkez ve taşra teşkilatı leh ve aleyhine açılmış ve açılacak her nevi dava ve icra takipleri Genel Müdürlük Merkezinde avukat sıfatını haiz hukuk müşavirleri ve avukatlarınca, taşra kuruluşlarında ise orman bölge müdürlükleri, orman müdürlükleri ve orman şeflikleri avukatlarınca, avukat bulunmayan yerlerde veya zamanlarda yetki verilen memurlarca yürütü- lür. Taşra teşkilatında Bakanlığın muvafakatı ile sözleşmeli avukatlar istihdam edilebilir. Hukuk müşavirleri, merkez ve taşrada görevli bütün orman avukatları ve hukuk müşavirleri ile Genel Müdürlük hukuk müşavirliğinde ve taşra teşkilatı- nın dava takibi yapılan birimlerinde çalışan memurlar ve sözleşmeli avukatlar 1389 sayılı Kanun ve ilgili mevzuat hükümlerinden faydalanır. Gelirler Madde 35 - Orman Genel Müdürlüğünün gelirleri şunlardır: a) Orman ürünlerinin satış ve değerlendirilmesinden elde edilen gelirler, b) Devlet Ormanları üzerinde hakiki ve hükmi şahıslara tahsis edilecek alan- lardan elde edilecek gelirler, c) Döner sermayeli işletme gelirleri, d) Hazinece sağlanacak gelirler, e) Hizmet ve işletme gelirleri, f) Orman tarife bedelleri, g) Müsadereli emval satışlardan elde edilen gelirler, h) Genel bütçeden yapılacak yardımlar, i) Diğer gelirler. Yukarıdaki gelirlerden ilgili mevzuatın verdiği yetkilerle o yıl içerisinde yapılmış bulunan giderler karşılandıktan sonra kalan meblağ gelecek yılın bütçe- sine gelir kaydedilir. (1) Anlaşmazlıkların halli Madde 36 - Bir sözleşme olsun olmasın Genel Müdürlük ile Devlet daireleri müessese ve teşekkülleri veya gerçek ve tüzelkişiler arasında çıkan ve henüz kaza mercilerine, mahkeme veya icraya intikal etmemiş bulunan uyuşmazlıkların sulh yoluyla hallinde, anlaşma veya sözleşmelerin değiştirilmesinde veya bozul- masında, maddi ve hukuki sebeplerle dava ve icra takibi açılmasında veya açılan dava ve icra takibine devam edilmesinde veya aleyhte neticelenenlerin yüksek de- receli merci ve mahkemelerce incelenmesini istemekte fayda umulmayan hallerde bunlardan vazgeçilmesinde, açılmış dava ve icra takiplerinin sulh yoluyla hal- linde yarar görüldüğü takdirde tanınacak veya terkin olunacak hak ve işin ihtiva ettiği menfaatlerin; 100 000 liraya kadar olanları Orman Müdürünün kararı, 100 000 - 200 000 (Dahil) liraya kadar olanları Orman Bölge Müdürünün kara- rı, 200 000 - 1 500 000 (Dahil) liraya kadar olanları Genel Müdürün kararı, 1 500 000 - 10 000 000 (Dahil) liraya kadar olanları Bakanlığın kararı, 10 000 000 liradan fazla olanları Danıştayın görüşü alınarak müşterek karar ile halledilir. Yukarıda belirtilen parasal sınırlar her yıl Bütçe Kanunları ile tespit edilir. Mevzuu kalmayan veya yanlışlıkla açıldığı anlaşılan veya Genel Müdürlüğe ait hak ve menfaati muhtevi bulunmayan davalarla icra takipleri, miktar veya değeri yukarıda belirtilen parasal sınırlara tabi olarak iptal edilir. Dava ve icra kayıtları terkin olunur. -------------------------------------- (1) Bu maddenin son fıkrasının 1998 Mali yılında uygulanmayacağı, 25/12/1997 tarih ve 4316 sayılı "1998 Mali Yılı Bütçe Kanunu"nun 71/b-(3) maddesi ile hüküm altına alınmıştır. (R.G.:27/12/1997-23213 Mük.) Dava ve icra takiplerinde aleyhte verilen kararlara karşı yüksek dereceli merci ve mahkemelere başvurmadan vazgeçilmesi ile idarece müdahale olunan ceza davalarında, suçun sabit olmaması, failinin tutulan şahıs olmadığının subut bulması sebebiyle verilen beraat ve takipsizlik kararları hakkında da yukarıdaki fıkra hükmü uygulanır. Tashihi karar veya iadeyi muhakeme veya 3533 sayılı Kanuna göre hakemlerce verilmiş olan kararlara karşı, itiraz yoluna gidilip gidilmemesinin takdiri da- vayı takip eden Daire Amirine veya avukata aittir. Zamanaşımı ve hak düşürücü sürenin geçmesini önleyecek tedbirleri ilgililer almakla mükelleftir. Yukarıdaki fıkralar hükümlerine uygun bir karar alınmış ol- madıkça, dava ve icra takiplerinin açılması ve tamamen veya kısmen aleyhe sonuç- lanan davalarla icra takiplerinde, yüksek dereceli mercilerde incelenmesi mümkün olanlar hakkında kanun yollarına gidilmesi mecburidir. Bu mecburiyeti yerine ge- tirmemek suretiyle hukuki veya maddi sebeplerle bozulması mümkün bir hükmün ke- sinleşmesine ve bir hakkın kaybolmasına sebep olan avukatlarla, daire amirleri hakkında kanuni takibat yapılmakla beraber, meydana gelen zarar kendilerine taz- min ettirilir. Yargı mercilerinde idarenin temsili Madde 37 - Genel Müdürlük avukatı bulunmayan yerlerde veya zamanlarda Genel Müdürlüğün yargı mercilerindeki temsilini ve bunlara ait görevleri o yerin en yüksek dereceli orman memuru veya bu memur tarafından görevlendirilecek diğer herhangi bir orman memuru yapar. Orman Bölge Müdürlükleri, orman müdürlükleri ve orman şeflikleri genel mü- dürlük adına yargı mercilerinde dava açmak yetkisine sahiptir. Orman teşkilatı bulunmayan yerlerde genel müdürlükçe takibi gereken bütün davalar idareyi temsilen hazine avukatınca, bu avukat yoksa mahalli mal memurun- ca takip edilir. Koruma hizmetlerinde avans Madde 38- Genel Müdürlükçe orman muhafaza memurlarına, orman koruma hizmet- lerinde kullanacakları her türlü araç ve gerecin satın alınması için yeterli avans verilebilir. Uygulamaya ait usul ve esaslar genel müdürlükçe hazırlanacak bir yönetmelik- le gösterilir.

BEŞİNCİ KISIM

Son Hükümler Yürürlükten kaldırılan hükümler Madde 39 - 4 Haziran 1937 tarih ve 3204 sayılı Orman Umum Müdürlüğü Teşkilat Kanunu ve bu Kanunun ek ve tadillerinden halen yürürlükte bulunan 24 Temmuz 1940 tarih ve 3904 sayılı, 6/7/1960 tarih ve 75 sayılı, 24 Haziran 1965 tarih ve 636 sayılı Kanunlar ile 25 Haziran 1945 tarih ve 4767 sayılı, 13 Şubat 1981 tarih ve 2384 sayılı Kanun ve bu Kanun hükümlerine aykırı diğer Kanunların hükümleri yürürlükten kaldırılmıştır.

GEÇİCİ HÜKÜMLER Geçici Madde 1 - Genel Müdürlük teşkilatı bu Kanun esaslarına göre yeniden düzenleninceye ve bu düzenleme uyarınca Genel Kadro ve Usulü Hakkındaki Mevzuat hükümlerine göre yeni kadrolar tespit ve ihdas edilinceye kadar bu Kanunun yü- rürlüğe girdiği tarihte uygulanmakta olan mevcut kadroların kullanılmasına devam olunur. Geçici Madde 2 - Bu Kanun ile yapılan yeni düzenleme sebebi ile kadro ve gö- rev unvanları değişmeyenler yeni kadrolarına atanmış sayılırlar. Kadro ve görev unvanları değişenler veya kaldırılanlar, yeni bir kadroya atanıncaya kadar durumlarına uygun işlerde görevlendirilirler ve eski kadroları- na ait aylık, ek gösterge ve her türlü hakları, yeni görevlerinde kaldıkları sü- rece şahıslarına bağlı olarak saklı tutulur. Geçici Madde 3- Bu Kanunun uygulanmasını göstermek üzere hazırlanacak yönet- melikler yürürlüge girinceye kadar mevcut yönetmeliklerin bu Kanuna aykırı olma- yan hükümlerinin uygulanmasına devam olunur. Geçici Madde 4 - Genel Müdürlük, teşkilatını ve kadrolarını en geç 18/6/1985 tarihine kadar bu Kanuna uygun hale getirir. Bu maksatla Bakanlığın teklifi Ma- liye ve Gümrük Bakanlığının ve Devlet Personel Başkanlığının görüşlerine dayanı- larak kadro ihdas ve iptal etmeye, mevcut kadrolardan sınıf, unvan ve derece değişikliği yapmaya Bakanlar Kurulu yetkilidir. Yürürlük Madde 40 - Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer. Yürütme Madde 41 - Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.

Kaynak: www.yargitay.gov.tr

Kanun Numarası : 3234 Kabul Tarihi : 31/10/1985 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih: 8/11/1985 Sayı: 18922 Yayımlandığı Düstur : Tertip: 5 Cilt: 25 Sayfa: 3
Ozan MakinaKapat