Orman Bakanlığının Kuruluş ve Görevleri
Orman Bakanlığının Kuruluş ve Görevleri Teşkilat

İKİNCİ KISIM Madde 5 - Bakan, Bakanlık kuruluşunun en üst amiridir ve Bakanlık hizmetle- rini mevzuata, Hükümetin genel siyasetine, milli güvenlik siyasetine, kalkınma planlarına ve yıllık programlara uygun olarak yürütmekle ve Bakanlığın faaliyet alınına giren konularda diğer bakanlıklarla işbirliği ve koordinasyonu sağlamak- la görevli ve Başbakana karşı sorumludur. Bakan, emri altındakilerin faaliyet ve işlemlerinden sorumlu olup, Bakanlık merkez ve taşra teşkilatı ile bağlı ve ilgili kuruluşların faaliyetlerini, iş- lemlerini ve hesaplarını denetlemekle görevli ve yetkilidir. Müsteşar Madde 6 - Müsteşar, Bakanın yardımcısı olup,Bakanlık hizmetlerini Bakanlığın amaç ve politikalarına, kalkınma planlarına, yıllık programlara, mevzuat hüküm- lerine uygun olarak Bakan adına düzenler ve yürütür. Bu amaçla, Bakanlık Teftiş Kurulu hariç Bakanlık kuruluşlarına gereken emirleri verir ve bunların uygulanmasını takip ve temin eder. Müsteşar Yardımcıları Madde 7 - Bakanlıkta Müsteşara yardımcı olmak üzere dörk müsteşar yardımcısı görevlendirilebilir.

BİRİNCİ BÖLÜM Bakanlık Makamı Bakan

İKİNCİ BÖLÜM Madde 8 - Bakanlığın anahizmet birimleri şunlardır: a) Ağaçlandırma ve Erozyon Kontrolu Genel Müdürlüğü, b) Orman ve Köy İlişkileri Genel Müdürlüğü, c) Milli Parklar ve Av-Yaban Hayatı Genel Müdürlüğü. Ağaçlandırma ve Erozyon Kontrolu Genel Müdürlüğü Madde 9 - Ağaçlandırma ve Erozyon Kontrolu Genel Müdürlüğünün görevleri şun- lardır: a) Bozuk orman alanlarında ve gerektiğinde verimli orman alanlarında ağaç- landırma, erozyon kontrolu, orman içi mer"a ıslahı faaliyetlerine ait plan ve projeler ile bu plan ve projelerin gerektirdiği her türlü çalışmayı yapmak ve yaptırmak, b) Orman rejimine alınacak yerlerde yeniden orman tesis etmek ve doğal dengeyi sağlayacak erozyon kontrolü tedbirlerini almak, c) Ormancılık çalışmaları için lüzumlu tohum ve fidanları üretmek, gerek- tiğinde üretimle ilgili maddeleri ithal ve ihraç etmek, ağaç ve tohum ıslahı- nı yapmak, d) Gerçek ve tüzelkişiler ile kamu kurum ve kuruluşlarının orman ve fidan- lık tesis etmesi ve işletmesi çalışmalarını teşvik etmek ve desteklemek, e) Bakanlıkça verilecek diğer görevleri yapmak. Orman ve Köy İlişkileri Genel Müdürlüğü Madde 10 - Orman ve Köy İlişkileri Genel Müdürlüğünün görevleri şunlardır: a) Ormanların korunması, geliştirilmesi ve genişletilmesini gerçekleştirmek, orman içi ve bitişiğindeki köylülerin sosyal ve ekonomik gelişmelerini sağlamak maksadıyla, kalkınma havzalarında, etüd-araştırma, plan ve projeleri hazırlamak ve uygulamak, her türlü kredi ve yardım kaynaklarının bu hizmetle- re yöneltilmesini temin etmek ve diğer kuruluşlarla işbirliği yapmak, b) 17.10.1983 tarihli ve 2924 sayılı Orman Köylerinin Kalkınmalarının Desteklenmesi Hakkında Kanunun uygulanması ile ilgili her türlü hizmetleri yürütmek, c) 6831 sayılı Orman Kanununun ek 3 üncü maddesi ile temin edilen fon kay- naklarının en iyi şekilde kullandırılmasını temin etmek, d) Bakanlıkça verilen diğer görevleri yapmak. Milli Parklar ve Av-Yaban Hayatı Genel Müdürlüğü Madde 11 - Milli Parklar ve Av-Yaban Hayatı Genel Müdürlüğünün görevleri şunlardır: a) Milli parklar, tabiat parkları, tabiat anıtları, tabiatı koruma alanla- rı ve mesire yerlerinin ayrılması, korunması, planlanması, düzenlenmesi, geliş- tirilmesi, tanıtılması, yönetilmesi ve işletilmesi ile ilgili işleri yürütmek, b) 9.8.1983 tarihli ve 2873 sayılı Milli Parklar Kanunu ile verilen görev- leri yapmak ve yaptırmak, c) Yaban hayatı ve kara av kaynakları ile orman içi su kaynakları, dere, göl, gölet ve sulak sahaların korunması, geliştirilmesi, kara avcılığının dü- zenlenmesi, av kaynaklarının işletilmesi ve kontrolu ile ilgili her türlü etüd envanter, planlama, projelendirme, uygulama ve izlemeye ilişkin iş ve işlemleri yapmak ve yaptırmak, bu hizmetlerle ilgili tesisleri kurmak ve kurdurmak, d) Kara avcılığını düzenleyen mevzuat ile ilgili iş ve işlemleri yürütmek, e) Bakanlıkça verilecek diğer görevleri yapmak. ÜÇÜNCÜ BÖLÜM Madde 12 - Orman Bakanlığı merkez teşkilatındaki danışma ve denetim birimle- ri şunlardır: a) Teftiş Kurulu Başkanlığı, b) Araştırma, Planlama ve Koordinasyon Kurulu Başkanlığı, c) Hukuk Müşavirliği, d) Bakanlık Müşavirleri, e) Basın ve Halkla İlişkiler Müşavirliği, KANUNLAR, AĞUSTOS 1992 (Ek - 13) Teftiş Kurulu Başkanlığı, Madde l3 - Teftiş Kurulu Başkanlığı, Bakanın emri veya onayı üzerine Bakan adına aşağıdaki görevleri yapar: a) Bakanlık teşkilatı, Bakanlığa bağlı ve ilgili kuruluşların her türlü faaliyet ve işlemleri ile ilgili olarak teftiş, inceleme ve soruşturma işlerini yürütmek, b) Bakanlığın amaçlarını daha iyi gerçekleştirmek, mevzuata, plan ve prog- ramlara uygun çalışmasını temin etmek amacıyla gerekli teklifleri hazırlamak ve Bakana sunmak, c) Özel kanunlarla ve Bakan tarafından verilen benzeri görevleri yapmak. Müfettiş yardımcılığına alınma, bunların yetiştirilmeleri ve müfettişliğe yükselmeleri ile müfettişlerin görev, yetki ve sorumlulukları, Teftiş Kurulunun çalışma usul ve esasları tüzükle düzenlenir. Araştırma, Planlama ve Koordinasyon Kurulu Başkanlığı Madde l4 - Araştırma, Planlama ve Koordinasyon Kurulu Başkanlığının görevle- ri şunlardır: a) Bakanlığa, Hükümet programı, kalkınma planları, yıllık programlar, Ba- kanlar Kurulu Kararları ve milli güvenlik siyaseti çerçevesinde verilen görev- lerin yerine getirilmesi için çalışma esaslarını tespit etmek, bu esaslara uy- gun olarak Bakanlığın anahizmet politikasının ve planlarının hazırlanmasına yardımcı olmak, b) Uzun vadeli planlarda, kalkınma planlarında ve yıllık programlarda önce- likle yer alması gerekli görülen hizmet ve tedbirlerin ve bunlarla ilgili temel politikaların ilmi araştırma esaslarına göre tespitini sağlamak, Bakanın onayı- nı aldıktan sonra Devlet Planlama Teşkilatına göndermek, c) Hizmet ve faaliyetlerin ekonomik ve müessir bir şekilde yerine getiril- mesi için insan gücü ile para ve malzeme gibi mevcut kaynakların en uygun ve verimli bir şekilde kullanılmasını sağlamak üzere Bakanlık bütçesini plan ve program esaslarına göre hazırlamak ve uygulamasını takip etmek, d) Bakanlık yıllık çalışma programlarını hazırlamak, Bakanlık hizmetleriy- le ilgili gerekli istatistiki bilgileri toplamak ve değerlendirmek, e) Kalkınma plan ve programları ile Bakanlık yıllık çalışma programlarının uygulamaları sırasında, Bakanlık teşkilatında ortaya çıkan çözümlenmesi gere- ken güçlükleri,aksaklıkları Bakanlık ve bakanlıklararası seviyede giderici ted- birleri tespit ederek makama sunmak,organizasyon ve metod hizmetlerini yürütmek, f) Planlama ve koordinasyon konularında verilen diğer görevleri yerine ge- tirmek, yıllık çalışma programlarının yürütülmesini takip etmek, g) Kanun, tüzük ve yönetmelik tasarıları ile kanun teklifleri hakkında Ba- kanlık görüşünün belirlenmesine yardımcı olmak, h) Bakanlığın tarihçesini hazırlamak, ı) Bakan tarafından verilen konularda araştırma ve inceleme yapmak ve diğer hizmetleri yürütmek. Hukuk Müşavirliği Madde l5- Hukuk Müşavirliğinin görevleri şunlardır: a) Bakanlığın diğer birimlerinden sorulan hukuki konular ile hukuki, mali ve cezai sonuçlar doğuracak işlemler hakkında görüş bildirmek, b) Bakanlığın menfaatlerini koruyucu, anlaşmazlıkları önleyici hukuki ted- birleri zamanında almak, anlaşma ve sözleşmelerin bu tedbirlere uygun olarak yapılmasına yardımcı olmak, c) 8.1.1943 Tarihli ve 4353 sayılı Kanun hükümlerine göre adli ve idari da- valarda gerekli bilgileri hazırlamak ve Hazineyi ilgilendirmeyen idari davalar- da bakanlık veya kuruluşu temsil etmek, d) Bakanlığın amaçlarını daha iyi gerçekleştirmek, mevzuata, plan ve programa uygun çalışmalarını temin etmek amacıyla gerekli hukuki teklifleri hazırlamak ve Bakana sunmak e) Bakanlık Kuruluşları tarafından hazırlanacak veya bakanlıklardan gön- derilen kanun, tüzük ve yönetmelik tasarılarını hukuki açıdan inceleyerek görüşlerini bildirmek. Bakanlık Müşavirleri Madde l6 - Bakanlıkta özel önem ve öncelik taşıyan konularda Bakana yar- dımcı olmak üzere 30 Bakanlık Müşaviri görevlendirilebilir. Bakanlık Müşavirleri Bakanlık makamına bağlıdır. Basın ve Halkla İlişkiler Müşavirliği Madde 17 - Bakanlıkta basın ve halkla ilişkilerle ilgili faaliyetleri plan- lamak ve bu faaliyetlerin belirlenecek usul ve ilkelere göre yürütülmesini sağlamak üzere, Basın ve Halkla İlişkiler Müşavirliği teşkil edilebilir.

Anahizmet Birimleri

Danışma ve Denetim Birimleri

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM Yardımcı Birimler Madde 18- Orman Bakanlığının yardımcı birimleri şunlardır: a) Personel Dairesi Başkanlığı, b) İdari ve Mali İşler Dairesi Başkanlığı, c) Yayın Dairesi Başkanlığı, d) Savunma Sekreterliği, e)Özel Kalem Müdürlüğü. Personel Dairesi Başkanlığı Madde 19- Personel Dairesi Başkanlığının görevleri şunlardır: a) Bakanlığın insan gücü planlaması ve personel politikası ile ilgili ça- lışmaları yapmak, personel sisteminin geliştirilmesi için tekliflerde bulun- mak, b) Bakanlık personelinin atama, özlük ve emeklilik ve benzeri işlemlerini yürütmek, c) Eğitim planlarını hazırlamak, hizmet öncesi ve hizmetiçi eğitim programlarını düzenlemek ve uygulamak, d) Bakanlıkça verilecek diğer görevleri yapmak. İdari ve Mali İşler Dairesi Başkanlığı Madde 20 - İdari ve Mali İşler Dairesi Başkanlığının görevleri şunlardır: a) Bakanlık için gerekli araç, gereç ve malzemenin temini ile ilgili hiz- metleri yürütmek, b) İhtiyaç duyulan bina ve arazinin kiralanması ve satınalma işlemlerini yürütmek, c) Bakanlığın mali işlerle ilgili hizmetlerini yürütmek, d) Temizlik, aydınlatma, ısıtma, bakım, onarım ve taşıma hizmetlerini yap- mak, e) sosyal tesislerin kurulması ve yönetimi ile ilgili hizmetleri düzenle- mek ve yürütmek, f) Bakanlık personelinin ve ailelerinin sağlık hizmetlerinden yararlanma- larını sağlamak, g) Bakanlığa gelen yazı ve mesajlardan gerekenlerin Bakan veya Müsteşara sunulmasını sağlamak, h) Bakan ve Müsteşarın direktif ve emirlerini ilgililere duyurmak ve işlem- lerini takip etmek, Bakanlığın iç ve dış protokol hizmetlerini yürütmek, i) Süreli evrakın zamanında işleme konulmasını sağlamak, j) Bakanlığı ilgilendiren toplantı, brifing ve görüşmeleri düzenlemek bun- lara ait önemli not ve tutanakları tutmak, KANUNLAR, AĞUSTOS 1992 (Ek - 13) k) Genel evrak, arşiv ve haber merkezinin hizmet ve faaliyetlerini dü- zenlemek ve yürütmek, l) Bakanlıkça verilecek diğer görevleri yapmak. Yayın Dairesi Başkanlığı Madde 21 - Yayın Dairesi Başkanlığının görevleri şunlardır. a) Ülkemizin toprak, su, orman ve iklim gibi kaynaklarını, yaban hayatını, orman ürünlerini, orman köy hayatını, orman köylülerinin geleneksel ve bugün- kü el sanatlarını ve ilgi alanına giren diğer konuları araştırmak, b) (a) bendinde sözü edilen konularda araştırma yapan veya bu konularla il- gili derlemeleri olanlara basım ve yayım konularında yardımcı olmak, c) Yukarıdaki konuları tanıtacak, benimsetecek film, slayt, fotoğraf ve benzeri belgeleri hazırlamak,hazırlatmak, d) Arşiv,dökümantasyon ve kütüphane hizmetlerini yürütmek, e) Ormanla ilgili kamu ve özel kuruluşlarla ormancılık yayını konusunda iş- birliği yapmak, f) Bakanlıkça verilecek diğer görevleri yapmak. Savunma Sekreterliği Madde 22 - Savunma sekreterliği, özel kanununda ve diğer kanunlarda göste- rilen görevleri yapar. Özel Kalem Müdürlüğü Madde 23 - Özel Kalem Müdürlüğünün görevleri şunlardır: a) Bakanın özel ve resmi yazışmalarını yürütmek, b) Bakanın her türlü protokol ve tören işlerini düzenlemek ve yürütmek, c) Bakanın ziyaret, davet, karşılama, uğurlama, ağırlama, bayramlarla igili hizmetlerini düzenlemek ve yürütmek, diğer kuruluşlarla koordine etmek, d) Bakanca verilecek benzeri görevleri yapmak. ÜÇÜNCÜ KISIM Sürekli Kurullar, Taşra ve Yurtdışı Teşkilatı, Bağlı Kuruluşlar Sürekli Kurullar Madde 24 - Orman Bakanlığındaki sürekli kurullar şunlardır: a) Ormancılık Şurası, b) Yüksek Fen Kurulu, c) Merkez Av Komisyonu. Bu kurulların teşkili, çalışma ve uygulama esasları yönetmelikle düzenlenir. Taşra Teşkilatı Madde 25 - Bakanlık, 27.9.1984 tarih ve 3046 sayılı Kanun ve Genel Kadro ve Usulü Hakkında Kanun Hükmünde Kararname Hükümlerine uygun olarak taşra teşkila- tı kurar. Bakanlık taşra teşkilatı; ana hizmet birimlerinin yürüteceği ormancılık hizmetlerinin özelliği ve tekniği gereği olarak bölge seviyesinde kurulacak bölge müdürlükleri ile bunlara bağlı müdürlükler, başmühendislikler, mühendis- likler ve şefliklerdan teşekkül eder. Bölge Müdürlüklerinin çalışma esas ve usulleri ile Bakanlığın ve Orman Genel Müdürlüğünün taşra kuruluşları arasındaki koordinasyon yönetmelikle düzenlenir. Yurt Dışı Teşkilatı Madde 26 - Bakanlık; 13.12.1983 tarih ve 189 sayılı Kamu Kurum ve Kuruluş- larının Yurt Dışı Teşkilatı Hakkında Kanun Hükmünde Kararname esas ve usulleri- ne uygun olarak, yurt dışı teşkilatı kurar. Bağlı Kuruluşlar Madde 27 - Orman Bakanlığının bağlı kuruluşu Orman Genel Müdürlüğüdür. DÖRDÜNCÜ KISIM Sorumluluk ve Yetkiler Yöneticilerin Sorumlulukları Madde 28 - Bakanlık merkez ve taşra teşkilatı ile bağlı ve ilgili kuruluş- ların her kademedeki yöneticileri,yapmakla yükümlü bulundukları hizmet veya görevleri, Bakanlık emir ve direktifleri yönünde mevzuata, plan ve programlara uygun olarak düzenlemek ve yürütmekten bir üst kademeye karşı sorumludur. Koordinasyon ve İşbirliği Konusunda Bakanlığın Görev, Yetki ve Sorumluluğu Madde 29- Bakanlık, görevleri ile ilgili konularda diğer bakanlıkların ve kamu kurum ve kuruluşlarının uyacakları esasları, yürürlükteki mevzuata uygun olarak belirlemekle, kaynak israfını önleyecek ve koordinasyonu sağlayacak ted- birleri almakla görevli ve yetkilidir. Bakanlık, diğer bakanlıkların hizmet alanına giren konulara ilişkin faali- yetlerinde, Başbakanlıkça belirlenen esaslar çerçevesinde ilgili bakanlıklara danışmak ve gerekli işbirliği ve koordinasyonu sağlamaktan sorumludur. Mahalli İdarelerle Koordinasyon Sorumluluğu Madde 30 - Bakanlık, hizmet alanına giren konularda mahalli idarelerle koor- dinasyonu sağlamaktan sorumludur. Yetki Devri Madde 31- Bakan, Müşteşar ve her kademedeki Bakanlık ve kuruluş yöneticile- ri gerektiğinde, sınırlarını yazılı olarak açıkca belirlemek şartıyla yetkile- rinden bir kısmını astlarına devredebilir. Ancak, yetki devri, yetki devreden amirin sorumluluğunu kaldırmaz. BEŞİNCİ KISIM Çeşitli Hükümler Atama Madde 32 - 23.4.1981 tarihli ve 2451 sayılı Kanun hükümleri dışında kalan memurların atanmaları Bakan tarafından yapılır. Bakan bu yetkisini alt kademe- lere devredebilir. İl İdaresi Kanunu hükümleri saklıdır. Bakanlık bağlı ve ilgili kuruluşlarının kuruluş kanunlarında atamaya iliş- kin özel hükümler saklıdır. Kadrolar Madde 33 - Kadroların tespit, ihdas, kullanımı ve iptali ile kadrolara iliş- kin diğer hususlar Genel Kadro ve Usulü hakkında Kanun Hükmünde Kararname hü- kümlerine göre düzenlenir. Araştırma, Etüt ve Proje Hizmetleri Madde 34- Bakanlık, görev alanına giren konularda her türlü araştırma, etüt ve proje hizmetlerini gerçek ve tüzelkişilere sözleşme ile yaptırabilir. Döner Sermaye Madde 35 - Bakanlık ihtiyaç duyduğu hallerde ve lüzum gördüğü merkezlerde Ba- kanın onayı ile görev ve hizmetlerle ilgili olarak On milyar TL.na kadar döner sermayeli işletmeler kurabilir. Bu miktar Bakanlar Kurulu Kararı ile arttırılabilir.İşletmelerin görevleri, gelirleri,işleyişi ve denetimi ile diğer hususlar yönetmelikle düzenlenir. KANUNLAR, AĞUSTOS 1992 (Ek - 13) Kaldırılan Hükümler Madde 36 - 31.10.1985 tarihli ve 3234 sayılı Kanunun 2 nci maddesinin bi- rinci fıkrasının (d),(e),(f),(m) bentleri; 6 ncı maddesinin birinci fıkrasının (e) bendi,(f) bendindeki "Ağaçlandırma ve" ibaresi, (g) bendi, 11 inci maddesi, 12 nci maddesinin başlığındaki "Ağaçlandırma ve " ibaresi, aynı maddenin birinci fıkrasının (a),(b),(c),(d),(g) bentleri ile l3 üncü maddesi yürürlükten kaldırılmıştır. Kanuna ekli 1 sayılı cetvelde yer alan anahizmet birimlerinden 5-fidanlık ve Tohum İşleri Dairesi Başkanlığı, 6-Ağaçlandırma ve Silvikültür Dairesinin "Ağaçlandırma ve" 7-Milli Parklar Dairesi Başkanlığı ibareleri çıkarılmıştır. ALTINCI KISIM Geçici Hükümler Geçici Madde 1 - Bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihte, a) Orman Genel Müdürlüğünün merkez teşkilatında bulunan Milli Parklar Dai- resi Başkanlığına Silvikültür hizmetleri ve personeli hariç Ağaçlandırma ve Silvikültür Dairesi Başkanlığına, Fidanlık ve Tohum İşleri Dairesi Başkanlığı- na, b) Orman Genel Müdürlüğünün taşra teşkilatındaki Ormancılık Araştırma Ens- titüsü Müdürlüğüne, Kavak ve Hızlı Gelişen Yabancı Tür Orman Ağaçları Araştırma Enstitüsü Müdürlüğüne, Orman Ağaçları ve Tohumları Islah Enstitüsü Müdürlüğüne, milli parklar müdürlüklerine, toprak muhafaza proje müdürlüklerine, fidanlık müdürlüklerine,toprak laboratuvar müdürlüklerine, ağaçlandırma, fidanlık, araş- tırma, milli park,tabiat parkı, av koruma ve üretim şefliklerine, Ait tüm personel kadroları ile birlikte Orman Bakanlığına devredilmiştir. Geçici Madde 2 - Kadro ve ünvanları değişenler veya kaldırılanlar yeni bir kadroya atanıncaya kadar, durumlarına uygun işlerde görevlendirilebilirler.Bun- ların eski kadrolarına ait aylık, ek gösterge, her türlü zam ve tazminatlar ile diğer özlük hakları şahıslarına bağlı olarak devam eder. Ancak bunların atandıkları yeni kadroların aylık, ek gösterge ile zam ve tazminatlarının toplamı, eski kadrolardan almakta olduğu aylık, ek gösterge ile zam ve tazminatlardan az olduğu takdirde eski kadrolarına ait aylık, ek gösterge ile zam ve tazminatlarının ödenmesine devam olunur. Geçici Madde 3 - Bu Kanuna göre teşkilatlanma tamamlanıncaya kadar Bakanlık taşra teşkilatına ait görev ve hizmetler Orman Genel Müdürlüğü taşra teşkilatı tarafından yürütülür. Geçici Madde 4 - Ekli I sayılı listede yer alan kadrolar ihdas edilerek 190 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye bağlı cetvellere Orman Bakanlığı bölümleri olarak eklenmiştir. Ekli II sayılı listelerde yer alan kadrolar iptal edilerek, 190 sayılı Ka- nun Hükmünde Kararnameye bağlı cetvellerin Orman Genel Müdürlüğü bölümlerinden çıkarılmıştır. Geçici Madde 5 - Bu Kanunun uygulamasına ait mevzuat yeniden düzenleninceye kadar, mevcut mevzuatın bu Kanuna aykırı olmayan hükümlerinin uygulanmasına de- vam olunur. Geçici Madde 6 - Orman Bakanlığından ve Orköy Daire Başkanlığından Tarım Or- man ve Köyişleri Bakanlığının merkez ve taşra teşkilatlarına devredilmiş olan her türlü menkul, gayrimenkul, tesis, araç, gereç, demirbaş ve personelin Orman Bakanlığına devri ile Orman Genel Müdürlüğünden Köy Hizmetleri Genel Müdürlüğüne devredilmiş olan tamirhaneler, iş makineleri, araç-gereç, her türlü menkul ve gayrimenkulün Orman Genel Müdürlüğüne devri Tarım ve Köyişleri Bakanlığı ve Or- man Bakanlığı arasında yapılacak protokolle tesbit edilir. İhtilaf halinde so- run Başbakanlıkça çözümlenir. Geçici Madde 7 - Orman Genel Müdürlüğünden Bakanlığın ana hizmet birimlerine geçen hizmetlerde kullanılmakta olan menkullerin devri ile gayrimenkullerin kullanılmasına ait esas ve usuller Bakanlıkça belirlenir. Geçici Madde 8 - Orman Bakanlığı ile bu Bakanlığın bağlı ve ilgili kuruluş- ları 2813 sayılı Telsiz Kanununa göre ödenecek telsiz ücretlerinden muaftır. Yürürlük Madde 37 - Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer. Yürütme Madde 38 - Bu Kanunu Bakanlar Kurulu yürütür.

Kaynak: www.yargitay.gov.tr

ORMAN BAKANLIĞININ KURULUŞ VE GÖREVLERİ HAKKINDA KANUN (ORMAN BAKANLIĞININ KURULUŞ VE GÖREVLERİ HAKKINDA 7.8.1991 TARİHLİ VE 442 SAYILI KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMENİN DEĞİŞTİRİLEREK KABULÜNE DAİR KANUN) Kanun Numarası :3800 Kabul Tarihi :21.5.1992 Yayımlandığı R.Gazete :Tarih :4.6.1992 Sayı :21248 Yayımlandığı Düstur :Tertip :5 Cilt :31 Sayfa : BİRİNCİ KISIM Amaç, Görev ve Teşkilat Amaç Madde 1 - Bu Kanunun amacı, ormanların korunması ve geliştirilmesinin sağlan- ması, ormanların içinde ve bitişiğinde yaşayan köylülerin kalkındırılması ve bunun için gerekli tedbirlerin alınması, orman ürünlerine olan ihtiyaçların karşılanması ve orman ürünleri sanayiinin geliştirilmesi için Orman Bakanlığı- nın kurulmasına, teşkilat ve görevlerine ilişkin esasları düzenlemektir. Görev Madde 2- Orman Bakanlığının görevleri şunlardır: a) Ormanların korunmasını, imar, ıslah ve bakımını sağlamak, b) Orman sınırlandırılması ve kadastrosunu yapmak, vasıf tayini ile Devlet ormanlarına ilişkin irtifak hakkı tesisi ve iznine ait işleri yürütmek, c) Orman sınırları içerisinde ve yeniden orman rejimine alınacak yerlerde genel ağaçlandırma planı düzenlemek, bu planın gerektirdiği etüd ve proje işle- ri ile ağaçlandırmaları yapmak ve yaptırmak, d) Erozyonu önleyici her türlü tedbirleri almak, e) Devlet ormanları içindeki otlak, yaylak ve kışlakları özel mevzuatına göre ıslah etmek, otlatma amenajman planlarını yapmak ve yaptırmak. f) Her türlü orman ağacı fidanı ihtiyacını karşılamak üzere devamlı ve ge- çici fidanlıklar kurmak, g) Ağaçlandırma yapmak ve fidanlık tesis etmek isteyen gerçek ve tüzel ki- şilere gerekli teknik yardımda bulunmak ve teşvik etmek, h) Devlete veya diğer kamu tüzel kişilerine ait arazilerde örnek nitelikte ağaçlandırmalar yapmak ve yapacaklara yardımcı olmak, ı) Devlet ormanları ile tüzel kişiliği haiz kamu kurumlarına ve özel orman- lara ait amenajman planlarını yapmak veya yaptırmak. i) Devlet ormanları içinde ve bitişiğinde oturan köylülerin sosyal ve eko- nomik gelişmelerini sağlamak maksadıyla her türlü çalışmaları yapmak, j) Orman köylülerinin kalkındırılmasıyla ilgili her türlü kredi ve yardım kaynaklarını en iyi şekilde kullanarak, devlet ile orman köylülerinin işbir- liğini sağlayacağı gerekli tedbirleri almak, k) Başka yerlere nakledilecek orman köylülerinin bıraktıkları taşınmazla- rın kamulaştırılmasını sağlamak, KANUNLAR, AĞUSTOS 1992 (Ek - 13) l) Yurtiçi odun hammadde ihtiyacını karşılamak, gerektiğinde ithalat, ihra- cat yapmak, m) Milli parklar, tabiat parkları, tabiat anıtları, tabiatı koruma alanları ve orman içi mesire yerleri ile av ve yaban hayatı sahalarının ayrılmasını, korunmasını, geliştirilmesini ve idaresini sağlamak, n) Bakanlığın çalışma alanına giren hizmetlere ilişkin olarak, araştırma birimleri, eğitim merkezleri açmak, yurt içinde ve dışında gerekli personeli yetiştirmek, her çeşit uygulamalı araştırmalarla eğitim, yayın ve yayım çalış- maları yapmak, yaptırmak. Madde 3 - Orman Bakanlığı teşkilatı, merkez ve taşra teşkilatı ile bağlı ve ilgili kuruluşlardan meydana gelir. Merkez Teşkilatı Madde 4- Bakanlık merkez teşkilatı, anahizmet birimleri ile danışma ve dene- tim birimleri ve yardımcı birimlerden meydana gelir. Bakanlık merkez teşkilatı ekli 1 sayılı cetvelde gösterilmiştir.
TelcisanKapat