Ağaçlandırma Fonu Yönetmeliği
Ağaçlandırma Fonu Yönetmeliği AĞAÇLANDIRMA FONU YÖNETMELİĞİ Bakanlar Kurulu Kararının Tarihi : 20.2.1989, No: 89/13850 Dayandığı Kanunun Tarihi : 31.8.1956, No: 6831 Yayımlandığı R. Gazetenin Tarihi : 11.3.1989, No: 20105 Yayımlandığı Düsturun Tertibi : 5 Cildi:28 S. 1713 BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Tanımlar Amaç ve Kapsam

Madde 1 - Bu Yönetmeliğin amacı; gerçek ve tüzel kişiler ile kamu kurum ve kuruluşlarının orman ve fidanlık tesis etmesi ve işletmesi çalışmalarını destek- lemek maksadıyla kurulmuş olan Ağaçlandırma Fonunun işleyişine,Fondan yapılacak ödemelere ve diğer hususlara dair esas ve usulleri belirlemektir.

Hukuki dayanak

Madde 2 - Bu Yönetmelik, 6831 sayılı Orman Kanununun 3373 sayılı Kanunla değişik 64 üncü maddesine dayanılarak düzenlenmiştir.

Tanımlar

Madde 3 - (Değişik:3/2/1994 - 94/5308 K.) Bu Yönetmelikte geçen; Bakanlık: Orman Bakanlığını, Bakan: Orman Bakanını, Genel Müdürlük: Ağaçlandırma ve Erozyon Kontrolu Genel Müdürlüğünü, Bölge Müdürlüğü: Bakanlık Bölge MüdürlüğünÜ, (1) Bölge Müdürü; Bakanlık Bölge Müdürünü, (1) Fon: Ağaçlandırma Fon"unu, İdare Süresi: Bir ormanın tesisi ile istihsali arasında geçen süreyi, ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Fon Yönetimi İta amirleri

Madde 4 - Merkezde, Fonun birinci derecede ita amiri Bakandır.Bakan bu yet- kisini sınırlarını açıkça belirtmek suretiyle alt kademelere devredebilir. (Değişik: 7/8/1996 - 96/8651 K.) Taşrada Fonun ikinci derecede ita amirleri bölge müdürleridir.Bölge müdürleri ita amirliği yetkisini yardımcılarına ve/veya başmühendislere devredebilirler. İta amirleri,birinci derecede imza atmaya yetkili olup,mevzuat dahilinde Fon"un amaca uygun kullanılmasını ve Fon menfaatlerinin korunmasını sağlar ve Fon"u yönetir. İta amirliği, saymanlık ve tahakkuk memurluklarından ikisi aynı kimse üzerinde birleşemez. Merkez Fon Saymanı ve saymanlar (2)

Madde 5 - (Ek birinci fıkra: 7/8/1996 - 96/8651 K.) Fonun hesap işleri Genel Müdürlükte Merkez Fon Saymanı, ihtiyaç duyulan bölge müdürlüklerinde Bakanlığın teklifi üzerine Maliye Bakanlığı onayı ile kurulacak fon saymanlıkları tarafın- dan yürütülür. Merkez Fon Saymanı, fonun bütün mali işlemleri ve hesaplarına yö- nelik, taşradaki sayman ve sayman mutemetlerince düzenlenecek aylık cetvel ve belgeleri istemek, ilgililer de göndermekle yükümlüdür. Fon saymanı,Bakanlığın teklifi üzerine Maliye ve Gümrük Bakanlığınca atanır. ----------------------- (1) Bölge Müdürlüğü ve Bölge müdürü tanımları 24/2/1995 tarih ve 95/6645 sayılı BKK ile yürürlüğe konulan Yönetmelik ile metne işlendiği şekilde değiştiril- miştir. (2) Bu madde başlığı; 7/8/1996 tarih ve 96/8651 sayılı BKK ile değiştirilmiş ve metne işlenmiştir. Fon saymanının görev, yetki ve sorumlulukları aşağıda gösterilmiştir; a) Fon saymanı; geliri tahsil, gideri hak sahiplerine tediye, nakit ve ayni- yatı muhafaza ile bu işlere ait her türlü evrak, defter, cetvel, mizan ve bilan- çoyu usulüne göre düzenlemek,sayman mutemetlerinin hesap ve işlemlerinin düzgün yürütülmesini sağlamak, genel bilançoyu kesin hesapla birlikte kanuni süresi içerisinde Sayıstay Başkanlığı"na göndermekle yükümlüdür. b) Fon saymanı; emanete alınıpta ilgili kurumlara ödenmesi gereken vergi, sigorta primi ve emekli keseneği gibi ödemelerin gecikmesinden,muhasebe hata- larından doğan iş ve işlemlerden,takip edilmemekten dolayı zaman aşımına uğrayan idare hak ve alacaklarından tek başına,mevzuata aykırı ödemelerle müsbit evrak noksanlığından,vergi,sigorta primi,emekli keseneği gibi kesintilerin tahakkuku ve emanete alınmasından tahakkuk memuru ile birlikte sorumludur. c) Fon saymanı; bütçe dışı ödemelerle (a) ve (b) bentleri hariç diğer mali işlemlerden ita amiri ve varsa tahakkuk memuru ile müştereken sorumludur. Fon saymanının kanuni izin,geçici görev, disiplin cezası uygulaması veya görevden uzaklaştırma nedenleriyle işinden geçici olarak ayrılması halleri ile saymanlık kadrosunun boşalması halinde 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu"nun vekalet görevi ile ilgili hükümleri uygulanır. Tahakkuk memurları

Madde 6 - (Değişik birinci fıkra:3/2/1994 - 94/5308 K.) Fon"un tahakkuk memurları merkezde birinci,taşrada ikinci derece ita amir- lerince belirlenir. Tahakkuk memurları; mevzuatına uygun olarak, Fonun gelir ve giderlerini tahakkuk ettirmekten sorumludurlar.

Sorumluluğu üstlenme

Madde 7 - Ödeneğin kifayetsizliği,taahhüt ve tahakkuk evrakının noksanı, maddi hata ve hak sahibinin kimliği dolayısıyla kabul edilmeyen tediye emirleri- nin ödenmesine Fon saymanı zorlanamaz. Fon saymanı ile tahakkuk memurları düzenledikleri evrakın doğruluğundan ve kanunlara uygunluğundan sorumludurlar.Bunların,kanuna aykırılıktan sözedilerek yapılmasından sakındıkları ödemelerin yerine getirilmesi,ita amirleri tarafın- dan yazılı olarak bildirildiği takdirde sorumluluk, emri veren ita amirine ait olur.

Sayman mutemetleri

Madde 8 - Sayman mutemetleri,taşrada Fon hizmetlerinin gerektirdiği tahsilat ve tediyatı sayman adına yapmakla yükümlü,saymana karşı sorumlu,kefalete tabi memurlardır. Sayman mutemetlerinin ibrası Fon saymanı tarafından yapılır. (Değişik fıkra:3/2/1994 - 94/5308 K.) Sayman mutemetleri ita amirlerince görevlendirilir.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Fonun Gelirleri ve Giderleri Fonun gelirleri

Madde 9 - Fon aşağıdaki gelirlerden teşekkül eder. a) Genel bütçeden aktarılacak miktar, b) Orman Genel Müdürlüğünün yıllık satış gelirlerinden yüzde beşe kadar,Ba- kanca tesbit edilerek alınacak miktar, (1) c) 6831 sayılı Orman Kanunu"nun 16, 17, 18 ve 115 inci maddelerine göre verilen izin,muvafakat,intifa ve irtifak hakları gelirleri, d) Bağışlar, e) Diğer gelirler. --------------------- (1) Bu bentteki "Genel Müdürlüğün" ibaresi 24/2/1995 tarih ve 95/6645 sayılı BKK ile yürürlüğe konulan Yönetmelik ile metne işlendiği şekilde değiştiril- miştir. Bu maddenin (b) ve (c) bendlerinde belirtilen gelirler, tahsilatı yapan or- man işletme müdürlükleri tarafından tahsilatın yapıldığı tarihi takip eden onbeş gün içinde merkezde açılacak Fon hesabına yatırılır.

Fon giderleri

Madde 10 - Fonun giderleri şunlardır; a) Ağaçlandırma suretiyle orman ve orman fidanlıkları tesisi için verilecek kredi ve hibeler, b) Köy tüzel kişiliklerine ait tesis ve uygulama projelerinin tanzimi için yapılacak harcamalar, c) Genel Müdürlükçe yapılacak ve yaptırılacak her türlü ağaçlandırma çalış- maları ile bu çalışmalarla ilgili etüd, projelendirme ve tesis harcamaları, d) Kamu kurum ve kuruluşlarının, askeri birliklerin ve okulların alacakları fidan bedelleri ile "Yeşil Kuşak" projelerinin protokollarla tesbit edilecek te- sis ve bakım giderleri, e) Hatıra ormanı kurulmak üzere şartlı bağışta bulunan gerçek ve tüzel kişi- ler için yapılacak ağaçlandırma harcamaları. f) (Ek: 3/2/1994 - 94/5308 K.) Fonun yönetimi ile ilgili vergi,resim,harç, faiz ödemeleri,PTT ücretleri,demirbaş ve tüketim harcamaları. (Ek fıkra: 3/2/1994 - 94/5308 K.) Fon harcamaları Fonlar İhale Yönetmeliği hükümleri çerçevesinde yapılır.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Kredi Tahsisi ve Denetim Kredi ve hibe esasları

Madde 11 - (Değişik: 3/2/1994 - 94/5308 K.) Kredi ve hibe, 6831 sayılı Orman Kanununun 3302 sayılı Kanunla değişik 57 nci maddesi ile bu Yönetmelik hükümlerine göre;köy tüzel kişilikleri ile diğer gerçek ve tüzel kişilere kendi arazilerinde, orman içi açıklıklarda,Hazi- ne arazilerinde orman fidanlığı,enerji ormanı veya ağaçlandırma suretiyle orman kurmak ve işletmek için verilir. Kredi ve hibe, Genel Müdürlüğün tespit edeceği esaslar dahilinde kontrollu olarak kullandırılır. İç Anadolu, Doğu Anadolu ve Güneydoğu Anadolu bölgeleri ile Karadeniz Bölgesinin iç kısımlarında erozyona maruz yerlerde ağaçlandırma yapacaklara öncelik verilir. Hibe, sadece köy tüzel kişiliklerine yapılır.

Müracaat ve kredi tahsisi

Madde 12 - Ağaçlandırma Yönetmeliği"ndeki esas ve usullere göre saha tahsis izni almış ve projesi tasdik edilmiş gerçek ve tüzel kişiler, kredi ve hibe al- mak üzere ilgili bölge müdürlüklerine müracaat ederler. Bu müracaatlar, her ayın ilk haftasında Genel Müdürlükçe değerlendirilir. Uygun görülerek onaylananlar için kredi ve hibe tahsisi kesinleşir. Kredi ve hi- be tahsisi kesinleşenler liste halinde Fon saymanlığına gönderilir. Fon sayman- lığı ilgili bölge müdürlüklerine talep sahipleri adına nakit tahsisi yapar.

Köy tüzel kişiliklerinin hibe ve kredileri

Madde 13 - Köy tüzel kişiliklerine; a) Orman ağacı fidanı yetiştirilmek üzere en az bir hektar sahada kurulacak fidanlıklar için tasdikli proje maliyet tutarı kadar faizsiz kredi verilir. Kre- dinin vadesi on yıl olup üç yılı ödemesizdir. Ana para; dördüncü yıldan başlaya- rak, yedi eşit taksitte ve her yılın ekim ayında tahsil edilir. b) (Değişik: 3/2/1994 - 94/5308 K.) Hızlı gelişen yerli ve yabancı tür orman ağaçları ile yapılacak ağaçlan- dırmalara, tasdikli projenin tutarı kadar faizsiz kredi verilir. Üretimin yapıl- dığı yılın veya en geç dikimi takip eden onbeşinci yılın ekim ayında,ana para defaten tahsil edilir. c) İdare süresi otuz yılı aşan ağaç türleriyle yapılacak ağaçlandırmalara ve köy korulukları tesislerine tasdikli proje tutarının tamamı hibe olarak verile- bilir.

Diğer gerçek ve tüzel kişilerin kredileri

Madde 14 - Diğer gerçek ve tüzel kişilere; a) Orman ağacı fidanı yetiştirmek üzere en az bir hektar sahada kurulacak fidanlıklar için tasdikli proje maliyeti tutarı kadar kredi verilir. Taşıt, traktör ve sabit tesisler için kredi verilmez. Kredinin vadesi yedi yıldır. İlk üç yılı faizsiz ve geri ödemesizdir. Dördüncü yıldan itibaren, her yıl dörtte biri ödenmek kaydıyla ana para ile faizi beraberce her yılın ekim ayında tahsil edilir. Fidanlık tesis kredisine, T.C.Ziraat Bankası"nın bitkisel üretim için verdiği yatırım kredisi faizinin yarısı kadar faiz uygulanır. b) (Değişik: 3/2/1994 - 94/5308 K.) En küçük parçası yarım hektar olacak şekilde, orman sınırları dışında enaz bir hektar,orman sınırları içerisinde enaz üç hektar sahada hızlı gelişen yerli ve yabancı tür orman ağaçları ile yapılacak ağaçlandırmalara;tasdikli projesindeki kadar olmak üzere dikenli tel,ihata ka- zığı,arazi hazırlığı ,fidan dikimi ve fidan bedelleri ile üç yıllık bakım tutarı kadar kredi verilir.Verilen krediye T.C. Ziraat Bankasının bitkisel üretim için verdiği kredilere, o yıl için uyguladığı faiz oranının üçte biri kadar faiz uy- gulanır.Ana para faizi ile birlikte üretimin yapıldığı yılın veya engeç onbeşin- ci yılın ekim ayında defaten tahsil edilir. (1) c) (Değişik:3/2/1994 - 94/5308 K.) En küçük parçası yarım hektar olacak şekilde orman sınırları dışında enaz bir hektar,orman sınırları içinde en az üç hektar sahada,idare süresi otuz yılı aşan ağaç türleri ile yapılacak ağaçlandırmalara tasdikli projesindeki ka- dar olmak üzere,dikenli tel,ahşap ihata kazığı,arazi hazırlığı,fidan dikimi ve fidan bedelleri ile üç yıllık bakım tutarı kadar kredi faizsiz olarak verilir. Kredinin vadesi otuz yıl olup,ana para otuzuncu yılın ekim ayında defaten tahsil edilir. (1) d) (Ek: 3/2/1994 - 94/5308 K.) Verilen kredinin geriye dönüşünde uygulana- cak faizin hesaplanmasında T.C.Ziraat Bankasının bitkisel üretim kredisi için uyguladığı faizlendirme usulü kullanılır.

Fondan yapılacak ödemeler ve borçlandırma

Madde 15 - (Değişik: 3/2/1994 - 94/5308 K.) Kredi tahsisi kesinleşenlere Fondan yapılacak ödemeler;16 ncı maddede belirlenen komisyonca düzenlenen ve tahakkuk memurluğunca tahakkuk ettirilip ikinci derece ita amirliğince tasdik edilen hakediş raporuna göre merkezdeki hesaba çek düzenlenmek veya banka tali- matı sureti ile yapılır.Özel fidanlık kuruluş raporunun tasdikinden sonra,uygu- lama projesinin onaylanıp krediye hak kazandığının tebliğ tarihine kadarki süre- de,tasdikli projesindeki işlerden yapılanlara da kredi verilir. Kredi ödemeleri; iki taksitte yapılır. Tasdikli projedeki iş gruplarının,o dönem itibariyle yapılması mümkün her iş grubuna ait proje tutarının yarısı avans olarak verilir.Verilen avansın karşılığı işin yapıldığı hakediş raporuyla tesbit edildikten sonra, diğer yarısı da avans olarak verilir. Yılı içinde avans almadan veya ilk avansıyla,ihata,arazi hazırlığı ve dikim işini,projesine uygun olarak tamamlayanlara,uygulama projesinin onayını müteakip,bu işlerin kredisi bir defada ödenir.Kredi alacak köy tüzel kişileri, köy tüzel kişiliği adına düzenlenecek borç senedi,diğer kişiler iki muteber müş- terek ve müteselsil kefil tarafından imzalanacak borç senedi veya banka teminatı veya gayrimenkul ipoteği karşılığında borçlandırılırlar. Borç senedi alındığı takdirde bu senette, kredinin vadesi sonunda faizi ile birlikte bu Yönetmelik esaslarına göre ödeneceği hususu ile kredinin amacına uy- gun olarak kullanılacağının taahhüt edildiği belirtilir. Kredi miktarı tesbitinde,kredinin tahsis edildiği yıla ait Genel Müdürlük birim fiatları kullanılır. --------------------- (1) Bu bendde yer alan "fidan dikimi" ibaresi 24/2/1995 tarih ve 95/6645 sayılı BKK ile yürürlüğe konulan yönetmelik ile eklenmiştir. Denetim,kredi ve iznin iptali

Madde 16 - (Değişik birinci fıkra: 3/2/1994-94/5308 K.)Uygulamaların dene- timi,Bölge Müdürlüğünce görevlendirilecek iki teknik eleman ve ilgili mühendis- ten oluşan üç kişilik komisyon tarafından yapılır. (Değişik: 3/2/1994-94/5308 K.) Komisyon tarafından Ağaçlandırma Yönetmeliği ve tasdikli projesindeki teknik ve idari esaslara ve taahütnamedeki şartlara uygun hareket etmediği tesbit edilenler Bölge Müdürlüğünce yazılı olarak ikaz edilir.İkazın gereğini aynı yıl içinde yerine getirmeyenlerin kredisi geçici olarak durdurulur.Uygulamada görülen noksanlık ve aksaklıkları yılı içinde giderenlerin kredi imkanı iade edilir. Ancak yapılan ikazın gereklerini ertesi yılın sonuna kadar yerine getirme- yenlerin ağaçlandırma izni kaldırılır. Fidanlık tesis projelerinde, ilk yılda görülen noksanlık ve aksaklıkların giderilmesi hususunda yapılan ikazın gereklerini ertesi yıl sonuna kadar yerine getirmeyenlerin kredisi ve fidanlık kurma izni kaldırılır. İzinleri iptal edilenlere verilmiş olan krediler, verildiği tarihten itiba- ren geçerli olmak üzere, kanuni faizleriyle birlikte 6183 sayılı Amme Alacakla- rının Tahsil Usulü Hakkında Kanun esaslarına göre geri alınır. BEŞİNCİ BÖLÜM

Fon Bütçesi ve Fon Bakiyesi Fon bütçesi

Madde 17 - Fon bütçesi Genel Müdürlükçe yıllık olarak hazırlanır ve Bakanın onayı ile yürürlüğe girer. Hesap dönemi mali yıldır. Fon parası; T.C. Merkez Bankasında, Merkez Bankasının bulunmadığı yerlerde T.C. Ziraat Bankasında açılacak özel hesapta toplanır. Fon saymanlığınca tutulacak defterler ile muhasebe kayıtları ve kullanılacak belgeler hakkında Maliye ve Gümrük Bakanlığınca hazırlanıp 15/2/1968 tarihli ve 12827 sayılı Resmi Gazete"de yayımlanan Döner Sermaye Muhasebesi Hesap Yönetme- liğinde belirtilen esaslar uygulanır. Ancak adıgeçen Yönetmelikte hüküm bulunma- yan hallerde Devlet Harcama Belgeleri Yönetmeliğinin ilgili hükümleri uygulanır. (Değişik : 7/8/1996-96/8651 K.) Fon hesapları; merkezde Merkez Fon Saymanı, bölge müdürlüklerinde ise fon saymanları vasıtasıyla yürütülür. Fon bilançosu ve kesin hesabı ile gelir ve gider belgeleri ertesi yılın Mart ayı içinde Fon saymanlığınca Sayıştay Başkanlığına gönderilir.

Fondan yapılacak harcama miktarı ve fon bakiyesi

Madde 18 - Fondan kredi olarak tahsis edilecek meblağ, Fonda mevcut meblağ- dan fazla olamaz.

ALTINCI BÖLÜM

Çeşitli Hükümler

İcra takip işleri

Madde 19- (Değişik:24/2/1995-95/6645 K.) Fonla ilgili dava ve icra takipleri, 6831 sayılı Orman Kanununun 64 üncü maddesi hükümlerine göre yürütülür.

Uygulanmayacak hükümler

Madde 20 - Fonla ilgili işlemler 1050 sayılı Muhasebei Umumiye Kanunu ve 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu hükümlerine tabi değildir.

Yürürlük

Madde 21 - Sayıştay"ın görüşü alınarak hazırlanan bu Yönetmelik yayımı ta- rihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

Madde 22 - Bu Yönetmelik hükümlerini Tarım Orman ve Köyişleri Bakanı yürütür.

ERKAN MAKİNA / ALİ ERKANKapat