caspImage
cAspImage (ing) Bu kod ile çalıştırdığınız klasör içindeki resimlerin detaylı bilgilerini veriyor.Boyut, isim, en, boy gibi özellikler gösteriliyor.Aşağıdaki kodu herhangi bir isimde kayıt etmeniz yeterli olacaktır.Sonra çalıştırabilirsiniz.Uygulama ile aynı klasörde olan belirtilmiş resmin özelliklerini veriyor.Kodun en aşağısında bulunun "test.gif" dosya adı deneme amaçlı olduğu için resmin özelliklerini almak için kendi resminizin ismini yazmanız gerekmektedir.**********************************************************************"=======================================================" MODULE:  cAspImage.asp" AUTHOR:  www.u229.no" CREATED:  May 2005"=======================================================" COMMENT:" Read Image Properties from BMP, GIF, PNG and JPG files." Requirements: Microsoft Data Access Components installed on Web Server."  PLEASE NOTE: Some JPEG files contain Thumbnails.  In  those cases this code will fail because" it will think that the thumbnail"s width/height are the "real" values."  If  this is a concern see more info on line 151."=======================================================" TODO:"=======================================================" ROUTINES:" -  Private  Sub Class_Initialize()" -  Private  Sub Class_Terminate()" -  Public  Function ReadImage(sFullPath)" -  Private  Function ReadByteArray(sFullPath)" -  Private  Sub EmptyVariables()"=======================================================Class  cAspImage"// MODULE VARIABLESPrivate  m_arrBytes                "// Byte array holding the image filePrivate  m_lWidth                  "// Width  in  pixelsPrivate  m_lHeight                  "// Height  in  pixelsPrivate  m_iColorDepth          "// Color Depth (BitsPerPixel)Private  m_lImageSize            "// # Bytes  in  imagePrivate  m_sDateCreated        "// Date CreatedPrivate  m_sLastModified        "// Date last savedPrivate  m_sImageType          "// PNG, JPG, GIF87a/GIF89a, BMPPrivate  m_sErrorMsg              "// Error message: Check this  if  ReadImage returns  false"// PROPERTIESPublic  Property Get Width()    Width = m_lWidthEnd  PropertyPublic  Property Get Height()    Height = m_lHeightEnd  PropertyPublic  Property Get ColorDepth()    ColorDepth = m_iColorDepthEnd  PropertyPublic  Property Get ImageSize()    ImageSize = m_lImageSizeEnd  PropertyPublic  Property Get DateCreated()    DateCreated = m_sDateCreatedEnd  PropertyPublic  Property Get DateLastModified()    DateLastModified = m_sLastModifiedEnd  PropertyPublic  Property Get ImageType()    ImageType = m_sImageTypeEnd  PropertyPublic  Property Get ErrorMessage()    ErrorMessage = m_sErrorMsgEnd  Property"------------------------------------------------------------------------------------------------------------" Comment: Init module variables."------------------------------------------------------------------------------------------------------------Private  Sub Class_Initialize()    On Error Resume  Next    Call EmptyVariablesEnd  Sub"------------------------------------------------------------------------------------------------------------" Comment: Clean up."------------------------------------------------------------------------------------------------------------Private  Sub Class_Terminate()End  Sub"------------------------------------------------------------------------------------------------------------" Comment: Main routine returning the image properties."------------------------------------------------------------------------------------------------------------Public  Function ReadImage(sFullPath)"    On Error Resume  Next    Dim  oFSO    Dim  oFile    Dim  i    Dim  bStop    Dim  lTmpHeight    Dim  lTmpWidth    Dim  iTmpDepth    "// These 3 are created  to  speed up the looping.    Dim  i4    Dim  byteTmp    Dim  lSafeSize    Call EmptyVariables    bStop =  False    If  IsEmpty(oFSO)  Then  Set oFSO = Server.CreateObject("Scripting.FileSystemObject")    If  oFSO.FileExists(sFullPath)  Then        Set  oFile = oFSO.GetFile(sFullPath)        m_lImageSize = oFile.Size        m_sDateCreated =  FormatDateTime(oFile.DateCreated, 2)        m_sLastModified =  FormatDateTime(oFile.DateLastModified, 2)        If  Not ReadByteArray(sFullPath)  Then  m_sErrorMsg = "Error Reading Image File""---------------------------- GIF        If  AscB(MidB(m_arrBytes, 1, 1)) = 71 And AscB(MidB(m_arrBytes, 2, 1)) = 73 And AscB(MidB( _                        m_arrBytes, 3, 1)) = 70  Then            m_sImageType = "GIF89a"            If  AscB(MidB(m_arrBytes, 5, 1)) = 55  Then  m_sImageType = "GIF87a"            m_lWidth =  CLng(AscB(MidB(m_arrBytes, 7, 1)) + (AscB(MidB(m_arrBytes, 8, 1)) * 256))            m_lHeight =  CLng(AscB(MidB(m_arrBytes, 9, 1)) + (AscB(MidB(m_arrBytes, 10, 1)) * 256))            m_iColorDepth = 2 ^ ((Asc(CStr(AscB(MidB(m_arrBytes, 11, 1)))) And 7) + 1)            bStop =  True        End  If"---------------------------- JPG        If  Not bStop  Then            If  AscB(MidB(m_arrBytes, 1, 1)) = 255 And AscB(MidB(m_arrBytes, 2, 1)) = 216 And AscB(MidB( _                            m_arrBytes, 3, 1)) = 255 And AscB(MidB(m_arrBytes, 4, 1)) = 224  Then                m_sImageType = "JPG"                lSafeSize = (m_lImageSize - 1)                For  i = 5  To  lSafeSize                    If  AscB(MidB(m_arrBytes, i, 1)) = 255  Then                        byteTmp = AscB(MidB(m_arrBytes, i + 1, 1))                        If  (byteTmp> 191) And (byteTmp                                                     i4 = AscB(MidB(m_arrBytes, i + 4, 1))"======================================================="// Some JPEG files contain Thumbnails.  In  those cases this code will fail because it will think that the thumbnail"s width/height are the "real" values."//  If  you care about the "thumbnail problem" you may comment existing code/uncomment the other lines below."// Be aware that this will dramatically slow down the looping time because we  then  will have  to  loop through the whole file(s)                            m_lHeight =  CLng(AscB(MidB(m_arrBytes, i + 6, 1)) + (AscB(MidB(m_arrBytes, i + 5, 1)) * 256))                            m_lWidth =  CLng(AscB(MidB(m_arrBytes, i + 8, 1)) + (AscB(MidB(m_arrBytes, i + 7, 1)) * 256))                            m_iColorDepth =  CInt(i4) *  CInt(AscB(MidB(m_arrBytes, i + 9, 1)))"                            lTmpHeight =  CLng(AscB(MidB(m_arrBytes, i + 6, 1)) + (AscB(MidB(m_arrBytes, i + 5, 1)) * 256))"                            lTmpWidth =  CLng(AscB(MidB(m_arrBytes, i + 8, 1)) + (AscB(MidB(m_arrBytes, i + 7, 1)) * 256))"                            iTmpDepth =  CInt(i4) *  CInt(AscB(MidB(m_arrBytes, i + 9, 1)))"                            If  m_iColorDepth> 0 And (i4> 1 And i4 "                            If  iTmpDepth> 0 And (i4> 1 And i4 "                                If  (lTmpHeight> m_lHeight) Or (lTmpWidth> m_lWidth)  Then"                                    m_lHeight = lTmpHeight"                                    m_lWidth = lTmpWidth"                                    m_iColorDepth = iTmpDepth                                                                        Exit  For"                                End  If                            End  If"=======================================================                        End  If                    End  If                Next                bStop =  True            End  If        End  If"---------------------------- PNG        If  Not bStop  Then            If  AscB(MidB(m_arrBytes, 1, 1)) = 137 And AscB(MidB(m_arrBytes, 2, 1)) = 80 And AscB( _                            MidB(m_arrBytes, 3, 1)) = 78 And AscB(MidB(m_arrBytes, 4, 1)) = 71 _                            And AscB(MidB(m_arrBytes, 5, 1)) = 13 And AscB(MidB(m_arrBytes, 6, _                            1)) = 10 And AscB(MidB(m_arrBytes, 7, 1)) = 26 And AscB(MidB(m_arrBytes, 8, 1)) = 10  Then                m_sImageType = "PNG"                m_lWidth =  CLng(AscB(MidB(m_arrBytes, 20, 1)) + (AscB(MidB(m_arrBytes, 19, 1)) * 256))                m_lHeight =  CLng(AscB(MidB(m_arrBytes, 24, 1)) + (AscB(MidB(m_arrBytes, 23, 1)) * 256))                Select  Case  CInt(AscB(MidB(m_arrBytes, 26, 1)))                                  "// Get Bit Depth                    Case  0                        m_iColorDepth =  CInt(AscB(MidB(m_arrBytes, 25, 1)))                  "// Grayscale                                            Case  2                        m_iColorDepth =  CInt(AscB(MidB(m_arrBytes, 25, 1))) * 3            "// RGB encoded                                            Case  3                        m_iColorDepth = 8                                                                    "// Palette based, 8 bpp                                                Case  4                        m_iColorDepth =  CInt(AscB(MidB(m_arrBytes, 25, 1))) * 2            "// greyscale  with  alpha                                            Case  6                        m_iColorDepth =  CInt(AscB(MidB(m_arrBytes, 25, 1))) * 4            "// RGB encoded  with  alpha                                            Case  Else                End  Select                bStop =  True            End  If        End  If"---------------------------- BMP        If  Not bStop  Then            If  AscB(MidB(m_arrBytes, 1, 1)) = 66 And AscB(MidB(m_arrBytes, 2, 1)) = 77  Then                m_sImageType = "BMP"                m_lWidth =  CLng(AscB(MidB(m_arrBytes, 19, 1)) + (AscB(MidB(m_arrBytes, 20, 1)) * 256))                m_lHeight =  CLng(AscB(MidB(m_arrBytes, 23, 1)) + (AscB(MidB(m_arrBytes, 24, 1)) * 256))                m_iColorDepth =  CInt(AscB(MidB(m_arrBytes, 29, 1)))                bStop =  True            End  If        End  If"----------------------------    Else        m_sErrorMsg = "Error  in  File Path: " & sFullPath    End  If        Set  oFile =  Nothing    Set  oFSO =  Nothing    ReadImage = (Err.Number = 0)End  Function"------------------------------------------------------------------------------------------------------------" Comment: Read image into byte array."------------------------------------------------------------------------------------------------------------Private  Function ReadByteArray(sFullPath)    On Error Resume  Next    Dim  oStream    If  IsEmpty(oStream)  Then  Set oStream = Server.CreateObject("ADODB.Stream")    With  oStream        .Type = 1                    "// adTypeBinary        .Open        .LoadFromFile sFullPath        m_arrBytes = .Read    End  With    oStream.Close    Set  oStream =  Nothing    ReadByteArray = (Err.Number = 0)End  Function"------------------------------------------------------------------------------------------------------------" Comment:  Set  module variables empty."------------------------------------------------------------------------------------------------------------Private  Sub EmptyVariables()    On Error Resume  Next    m_lWidth = 0    m_lHeight = 0    m_iColorDepth = 0    m_lImageSize = 0    m_sDateCreated = ""    m_sLastModified = ""    m_sImageType = "Unknown"    m_sErrorMsg = ""End  SubEnd  Class"// HOW  TO  USE THIS CODE:Set  oAspImg = New cAspImageWith  oAspImg    .ReadImage(Server.MapPath("test.gif"))    Response.Write "ImageSize: " & .ImageSize & ""    Response.Write "Date Created: " & .DateCreated & ""    Response.Write "Date Last Modified: " & .DateLastModified & ""    Response.Write "ColorDepth: " & .ColorDepth & ""    Response.Write "Width: " & .Width & ""    Response.Write "Height: " & .Height & ""    Response.Write "ImageType: " & .ImageType & ""    Response.Write "Error Message: " & .ErrorMessage & ""End  WithSet  oAspImg =  Nothing%>
ÜÇKAR SÜT GIDA VE ZİRAİ ÜRÜN. SAN. VE TİC.LTD. ŞTİ.Kapat