Compacting an Access database from ASP code
Compacting an Access database from ASP code (ing) Access veritabanını web üzerinden sıkıştırıp, küçülterek hatalarını gideren(Compact and Repair) örnek bir kod.Eski dosyayı "oldFile" değişkeninde belirtebilirsiniz ve yeni olacak veritabanını "newFile" değişkeninin değerinde isimlerini ayarlamalısınız.   oldFile = Server.MapPath("db.mdb")  newFile = Server.MapPath("bak.mdb")  strConn = "Provider=Microsoft.Jet.OLEDB.4.0;Data Source="& oldFile  strConnBak = "Provider=Microsoft.Jet.OLEDB.4.0;Data Source=" & newFile      Set objJRO = Server.CreateObject("JRO.JetEngine")  objJRO.CompactDatabase strConn, strConnBak  Set objJRO = Nothing  Set objFSO = Server.CreateObject("Scripting.FileSystemObject")  If objFSO.FileExists(newFile) And objFSO.FileExists(oldFile) Then  objFSO.DeleteFile(oldFile)  objFSO.MoveFile newFile, oldFile  Response.Write "Compact and Repair was successful."  Else  Response.Write "Compact and Repair failed."  End If  Set objFSO = Nothing  %>
Ozan MakinaKapat