MD5 ile Şifreleme
MD5 ile Şifreleme Bu makalenin içeriğinde MD5 ile şifreleme yapıp üyelik sistemlerinde login olarak örnek yapacağızİlk olarak bir yeni üye formumuz olmalı, ziyaretçiler bu formu doldurup gönderdikten sonra yeni bir kayıt eklerken alınan şifre verisini MD5 fonksiyonunu kullanarak veritabanına kayıt edeceğizÖrnek olarak sadece şifre kayıt etme kısmını verirsekrsUye("Password") = MD5(Request.Form("Password"))%>Böylece veritabanına şifreleme yaparak kayıt ettik, kullanıcı "123456" gibi bir şifre yazarsa çıktısı "e10adc3949ba59abbe56e057f20f883e" olacaktırASP sayfasında MD5 ile şifrelenmiş veriyi 3. parti programlar ile geri döndürülebiliyor fakat bu bizim konumuz değilKullanıcılar ise login olurken aldığınız şifre ile eşleştirirken yine şifreleyerek eşleştiriliyor ve böylece veritabanında MD5 ile korunan üye şifreleri oluyor.MD5 kullanırken sadeceVeri = "ASPRehberi"Response.Write(MD5(Veri))%>Şeklinde yapmanız olacaktır.MD5 fonksiyonunu olduğu gibi değişiklik yapmadan kullancağınız sayfaya eklemeniz yeterli olacaktır.Fonksiyon aşağıdadır. Private Const BITS_TO_A_BYTE = 8Private Const BYTES_TO_A_WORD = 4Private Const BITS_TO_A_WORD = 32Private m_lOnBits(30)Private m_l2Power(30)    m_lOnBits(0) = CLng(1)    m_lOnBits(1) = CLng(3)    m_lOnBits(2) = CLng(7)    m_lOnBits(3) = CLng(15)    m_lOnBits(4) = CLng(31)    m_lOnBits(5) = CLng(63)    m_lOnBits(6) = CLng(127)    m_lOnBits(7) = CLng(255)    m_lOnBits(8) = CLng(511)    m_lOnBits(9) = CLng(1023)    m_lOnBits(10) = CLng(2047)    m_lOnBits(11) = CLng(4095)    m_lOnBits(12) = CLng(8191)    m_lOnBits(13) = CLng(16383)    m_lOnBits(14) = CLng(32767)    m_lOnBits(15) = CLng(65535)    m_lOnBits(16) = CLng(131071)    m_lOnBits(17) = CLng(262143)    m_lOnBits(18) = CLng(524287)    m_lOnBits(19) = CLng(1048575)    m_lOnBits(20) = CLng(2097151)    m_lOnBits(21) = CLng(4194303)    m_lOnBits(22) = CLng(8388607)    m_lOnBits(23) = CLng(16777215)    m_lOnBits(24) = CLng(33554431)    m_lOnBits(25) = CLng(67108863)    m_lOnBits(26) = CLng(134217727)    m_lOnBits(27) = CLng(268435455)    m_lOnBits(28) = CLng(536870911)    m_lOnBits(29) = CLng(1073741823)    m_lOnBits(30) = CLng(2147483647)        m_l2Power(0) = CLng(1)    m_l2Power(1) = CLng(2)    m_l2Power(2) = CLng(4)    m_l2Power(3) = CLng(8)    m_l2Power(4) = CLng(16)    m_l2Power(5) = CLng(32)    m_l2Power(6) = CLng(64)    m_l2Power(7) = CLng(128)    m_l2Power(8) = CLng(256)    m_l2Power(9) = CLng(512)    m_l2Power(10) = CLng(1024)    m_l2Power(11) = CLng(2048)    m_l2Power(12) = CLng(4096)    m_l2Power(13) = CLng(8192)    m_l2Power(14) = CLng(16384)    m_l2Power(15) = CLng(32768)    m_l2Power(16) = CLng(65536)    m_l2Power(17) = CLng(131072)    m_l2Power(18) = CLng(262144)    m_l2Power(19) = CLng(524288)    m_l2Power(20) = CLng(1048576)    m_l2Power(21) = CLng(2097152)    m_l2Power(22) = CLng(4194304)    m_l2Power(23) = CLng(8388608)    m_l2Power(24) = CLng(16777216)    m_l2Power(25) = CLng(33554432)    m_l2Power(26) = CLng(67108864)    m_l2Power(27) = CLng(134217728)    m_l2Power(28) = CLng(268435456)    m_l2Power(29) = CLng(536870912)    m_l2Power(30) = CLng(1073741824)Private Function LShift(lValue, iShiftBits)    If iShiftBits = 0 Then        LShift = lValue        Exit Function    ElseIf iShiftBits = 31 Then        If lValue And 1 Then            LShift = &H80000000        Else            LShift = 0        End If        Exit Function    ElseIf iShiftBits 31 Then        Err.Raise 6    End If    If (lValue And m_l2Power(31 - iShiftBits)) Then        LShift = ((lValue And m_lOnBits(31 - (iShiftBits + 1))) * m_l2Power(iShiftBits)) Or &H80000000    Else        LShift = ((lValue And m_lOnBits(31 - iShiftBits)) * m_l2Power(iShiftBits))    End IfEnd FunctionPrivate Function RShift(lValue, iShiftBits)    If iShiftBits = 0 Then        RShift = lValue        Exit Function    ElseIf iShiftBits = 31 Then        If lValue And &H80000000 Then            RShift = 1        Else            RShift = 0        End If        Exit Function    ElseIf iShiftBits 31 Then        Err.Raise 6    End If        RShift = (lValue And &H7FFFFFFE) m_l2Power(iShiftBits)    If (lValue And &H80000000) Then        RShift = (RShift Or (&H40000000 m_l2Power(iShiftBits - 1)))    End IfEnd FunctionPrivate Function RotateLeft(lValue, iShiftBits)    RotateLeft = LShift(lValue, iShiftBits) Or RShift(lValue, (32 - iShiftBits))End FunctionPrivate Function AddUnsigned(lX, lY)    Dim lX4    Dim lY4    Dim lX8    Dim lY8    Dim lResult    lX8 = lX And &H80000000    lY8 = lY And &H80000000    lX4 = lX And &H40000000    lY4 = lY And &H40000000    lResult = (lX And &H3FFFFFFF) + (lY And &H3FFFFFFF)    If lX4 And lY4 Then        lResult = lResult Xor &H80000000 Xor lX8 Xor lY8    ElseIf lX4 Or lY4 Then        If lResult And &H40000000 Then            lResult = lResult Xor &HC0000000 Xor lX8 Xor lY8        Else            lResult = lResult Xor &H40000000 Xor lX8 Xor lY8        End If    Else        lResult = lResult Xor lX8 Xor lY8    End If    AddUnsigned = lResultEnd FunctionPrivate Function F(x, y, z)    F = (x And y) Or ((Not x) And z)End FunctionPrivate Function G(x, y, z)    G = (x And z) Or (y And (Not z))End FunctionPrivate Function H(x, y, z)    H = (x Xor y Xor z)End FunctionPrivate Function I(x, y, z)    I = (y Xor (x Or (Not z)))End FunctionPrivate Sub FF(a, b, c, d, x, s, ac)    a = AddUnsigned(a, AddUnsigned(AddUnsigned(F(b, c, d), x), ac))    a = RotateLeft(a, s)    a = AddUnsigned(a, b)End SubPrivate Sub GG(a, b, c, d, x, s, ac)    a = AddUnsigned(a, AddUnsigned(AddUnsigned(G(b, c, d), x), ac))    a = RotateLeft(a, s)    a = AddUnsigned(a, b)End SubPrivate Sub HH(a, b, c, d, x, s, ac)    a = AddUnsigned(a, AddUnsigned(AddUnsigned(H(b, c, d), x), ac))    a = RotateLeft(a, s)    a = AddUnsigned(a, b)End SubPrivate Sub II(a, b, c, d, x, s, ac)    a = AddUnsigned(a, AddUnsigned(AddUnsigned(I(b, c, d), x), ac))    a = RotateLeft(a, s)    a = AddUnsigned(a, b)End SubPrivate Function ConvertToWordArray(sMessage)    Dim lMessageLength    Dim lNumberOfWords    Dim lWordArray()    Dim lBytePosition    Dim lByteCount    Dim lWordCount        Const MODULUS_BITS = 512    Const CONGRUENT_BITS = 448        lMessageLength = Len(sMessage)        lNumberOfWords = (((lMessageLength + ((MODULUS_BITS - CONGRUENT_BITS) BITS_TO_A_BYTE)) (MODULUS_BITS BITS_TO_A_BYTE)) + 1) * (MODULUS_BITS BITS_TO_A_WORD)    ReDim lWordArray(lNumberOfWords - 1)        lBytePosition = 0    lByteCount = 0    Do Until lByteCount>= lMessageLength        lWordCount = lByteCount BYTES_TO_A_WORD        lBytePosition = (lByteCount Mod BYTES_TO_A_WORD) * BITS_TO_A_BYTE        lWordArray(lWordCount) = lWordArray(lWordCount) Or LShift(Asc(Mid(sMessage, lByteCount + 1, 1)), lBytePosition)        lByteCount = lByteCount + 1    Loop    lWordCount = lByteCount BYTES_TO_A_WORD    lBytePosition = (lByteCount Mod BYTES_TO_A_WORD) * BITS_TO_A_BYTE    lWordArray(lWordCount) = lWordArray(lWordCount) Or LShift(&H80, lBytePosition)    lWordArray(lNumberOfWords - 2) = LShift(lMessageLength, 3)    lWordArray(lNumberOfWords - 1) = RShift(lMessageLength, 29)        ConvertToWordArray = lWordArrayEnd FunctionPrivate Function WordToHex(lValue)    Dim lByte    Dim lCount        For lCount = 0 To 3        lByte = RShift(lValue, lCount * BITS_TO_A_BYTE) And m_lOnBits(BITS_TO_A_BYTE - 1)        WordToHex = WordToHex & Right("0" & Hex(lByte), 2)    NextEnd FunctionPublic Function MD5(sMessage)    Dim x    Dim k    Dim AA    Dim BB    Dim CC    Dim DD    Dim a    Dim b    Dim c    Dim d        Const S11 = 7    Const S12 = 12    Const S13 = 17    Const S14 = 22    Const S21 = 5    Const S22 = 9    Const S23 = 14    Const S24 = 20    Const S31 = 4    Const S32 = 11    Const S33 = 16    Const S34 = 23    Const S41 = 6    Const S42 = 10    Const S43 = 15    Const S44 = 21    x = ConvertToWordArray(sMessage)        a = &H67452301    b = &HEFCDAB89    c = &H98BADCFE    d = &H10325476    For k = 0 To UBound(x) Step 16        AA = a        BB = b        CC = c        DD = d            FF a, b, c, d, x(k + 0), S11, &HD76AA478        FF d, a, b, c, x(k + 1), S12, &HE8C7B756        FF c, d, a, b, x(k + 2), S13, &H242070DB        FF b, c, d, a, x(k + 3), S14, &HC1BDCEEE        FF a, b, c, d, x(k + 4), S11, &HF57C0FAF        FF d, a, b, c, x(k + 5), S12, &H4787C62A        FF c, d, a, b, x(k + 6), S13, &HA8304613        FF b, c, d, a, x(k + 7), S14, &HFD469501        FF a, b, c, d, x(k + 8), S11, &H698098D8        FF d, a, b, c, x(k + 9), S12, &H8B44F7AF        FF c, d, a, b, x(k + 10), S13, &HFFFF5BB1        FF b, c, d, a, x(k + 11), S14, &H895CD7BE        FF a, b, c, d, x(k + 12), S11, &H6B901122        FF d, a, b, c, x(k + 13), S12, &HFD987193        FF c, d, a, b, x(k + 14), S13, &HA679438E        FF b, c, d, a, x(k + 15), S14, &H49B40821            GG a, b, c, d, x(k + 1), S21, &HF61E2562        GG d, a, b, c, x(k + 6), S22, &HC040B340        GG c, d, a, b, x(k + 11), S23, &H265E5A51        GG b, c, d, a, x(k + 0), S24, &HE9B6C7AA        GG a, b, c, d, x(k + 5), S21, &HD62F105D        GG d, a, b, c, x(k + 10), S22, &H2441453        GG c, d, a, b, x(k + 15), S23, &HD8A1E681        GG b, c, d, a, x(k + 4), S24, &HE7D3FBC8        GG a, b, c, d, x(k + 9), S21, &H21E1CDE6        GG d, a, b, c, x(k + 14), S22, &HC33707D6        GG c, d, a, b, x(k + 3), S23, &HF4D50D87        GG b, c, d, a, x(k + 8), S24, &H455A14ED        GG a, b, c, d, x(k + 13), S21, &HA9E3E905        GG d, a, b, c, x(k + 2), S22, &HFCEFA3F8        GG c, d, a, b, x(k + 7), S23, &H676F02D9        GG b, c, d, a, x(k + 12), S24, &H8D2A4C8A                    HH a, b, c, d, x(k + 5), S31, &HFFFA3942        HH d, a, b, c, x(k + 8), S32, &H8771F681        HH c, d, a, b, x(k + 11), S33, &H6D9D6122        HH b, c, d, a, x(k + 14), S34, &HFDE5380C        HH a, b, c, d, x(k + 1), S31, &HA4BEEA44        HH d, a, b, c, x(k + 4), S32, &H4BDECFA9        HH c, d, a, b, x(k + 7), S33, &HF6BB4B60        HH b, c, d, a, x(k + 10), S34, &HBEBFBC70        HH a, b, c, d, x(k + 13), S31, &H289B7EC6        HH d, a, b, c, x(k + 0), S32, &HEAA127FA        HH c, d, a, b, x(k + 3), S33, &HD4EF3085        HH b, c, d, a, x(k + 6), S34, &H4881D05        HH a, b, c, d, x(k + 9), S31, &HD9D4D039        HH d, a, b, c, x(k + 12), S32, &HE6DB99E5        HH c, d, a, b, x(k + 15), S33, &H1FA27CF8        HH b, c, d, a, x(k + 2), S34, &HC4AC5665            II a, b, c, d, x(k + 0), S41, &HF4292244        II d, a, b, c, x(k + 7), S42, &H432AFF97        II c, d, a, b, x(k + 14), S43, &HAB9423A7        II b, c, d, a, x(k + 5), S44, &HFC93A039        II a, b, c, d, x(k + 12), S41, &H655B59C3        II d, a, b, c, x(k + 3), S42, &H8F0CCC92        II c, d, a, b, x(k + 10), S43, &HFFEFF47D        II b, c, d, a, x(k + 1), S44, &H85845DD1        II a, b, c, d, x(k + 8), S41, &H6FA87E4F        II d, a, b, c, x(k + 15), S42, &HFE2CE6E0        II c, d, a, b, x(k + 6), S43, &HA3014314        II b, c, d, a, x(k + 13), S44, &H4E0811A1        II a, b, c, d, x(k + 4), S41, &HF7537E82        II d, a, b, c, x(k + 11), S42, &HBD3AF235        II c, d, a, b, x(k + 2), S43, &H2AD7D2BB        II b, c, d, a, x(k + 9), S44, &HEB86D391            a = AddUnsigned(a, AA)        b = AddUnsigned(b, BB)        c = AddUnsigned(c, CC)        d = AddUnsigned(d, DD)    Next        MD5 = LCase(WordToHex(a) & WordToHex(b) & WordToHex(c) & WordToHex(d))End FunctionResponse.Write(MD5("123456"))%>
ERKAN MAKİNA / ALİ ERKANKapat