Kur'andaki sıraya göre Sure isimleri
Kur’andaki sıraya göre Sure isimleri 1. Fatiha2. Bekara3. Âl-i İmran4. Nisa5. Maide6. En’âm7. A’raf8. Enfal9. Tevbe10. Yunus11. Hud12. Yusuf13. Ra’d14. İbrahim15. Hicr16. Nahl17. İsra18. Kehf19. Meryem20. Taha21. Enbiya22. Hac23. Mü’minun24. Nur25. Furkan26. Şuara27. Neml28. Kasas29. Ankebut30. Rum31. Lokman32. Secde33. Ahzab34. Sebe35. Fatır36. Yasin37. Saffat38. Sad39. Zümer40. Mü’min41. Fussilet42. Şura43. Zuhruf44. Duhan45. Casiye46. Ahkaf47. Muhammed48. Fetih49. Hucurat50. Kaf51. Zâriyat52. Tur53. Necm54. Kamer55. Rahman56. Vakıa57. Hadid58. Mücadele59. Haşr60. Mümtehine61. Saf62. Cum’a63. Münafikun64. Tegabün65. Talak66. Tahrim67. Mülk68. Kalem69. Hakka70. Mearic71. Nuh72. Cin73. Müzzemmil74. Müddessir75. Kıyamet76. İnsan 77. Mürselat78. Nebe79. Naziat80. Abese81. Tekvir82. İnfitar83. Mutaffifin84. İnşikak85. Büruc86. Tarık87. A’la88. Gaşiye89. Fecr90. Beled91. Şems92. Leyl93. Duha94. İnşirah95. Tin96. Alak97. Kadir98. Beyyine99. Zilzâl 100. Adiyat101. Kari’a102. Tekasür103. Asr104. Hümeze105. Fil106. Kureyş107. Ma’un108. Kevser109. Kâfirun110. Nasr111. Tebbet112. İhlas113. Felak114. NasAlfabetik sıraya göre Sure adı ve Kur’an-ı kerimdeki sıralarıÂl-i İmran ( 3.)A’raf (7.)Ankebut (29.)Ahzab (33.)Ahkaf (46.)Abese (80.)A’la (87.)Alak (96.)Adiyat (100.)Asr (103.)Bekara (2.)Büruc (85.)Beled (90.)Beyyine (98.)Casiye (45.)Cum’a (62.)Cin (72.)Duhan (44.)Duha (93.)En’âm (6.)Enfal (8.)Enbiya (21.)Fatiha (1.)Furkan (25.)Fatır (35.)Fussilet (41.)Fetih (48.)Fecr (89.)Fil (105.)Felak (113.)Gaşiye (88.)Hud (11.)Hicr (15.)Hac (22.)Hucurat (49.)Hadid (57.)Haşr (59.)Hakka (69.)Hümeze (104.)İbrahim (14.)İsra (17.)İnsan (76.)İnfitar (82.)İnşikak (84.)İnşirah (94.)İhlas (112.)Kehf (18.)Kasas (28.)Kaf (50.)Kamer (54.)Kalem (68.)Kıyamet (75.)Kadir (97.)Kari’a (101.)Kureyş (106.)Kevser (108.)Kâfirun (109.)Lokman (31.)Leyl (92.)Maide (5.)Meryem (19.)Mü’minun (23.)Mü’min (40.)Muhammed (47.)Mücadele (58.)Mümtehine (60.)Münafikun (63.)Mülk (67.)Mearic (70.)Müzzemmil (73.)Müddessir (74.) Mürselat (77.)Mutaffifin (83.)Ma’un (107.)Nisa (4.)Nahl (16.)Nur (24.)Neml (27.)Necm (53.)Nuh (71.)Nebe (78.)Naziat (79.)Nasr (110.)Nas (114.)Ra’d (13.)Rum (30.)Rahman (55.)Secde (32.)Sebe (34.)Saffat (37.)Sad (38.)Saf (61.)Şuara (26.)Şura (42.)Şems (91.)Tevbe (9.)Taha (20.)Tur (52.)Tegabün (64.)Talak (65.)Tahrim (66.)Tekvir (81.)Tarık (86.)Tin (95.)Tekasür (102.)Tebbet (111.)Vakıa (56.)Yunus (10.)Yusuf (12.)Yasin (36.)Zümer (39.)Zuhruf (43.)Zariyat (51.)Zilzâl (99.)
Ozan MakinaKapat