Markatescilim
BALIKÇILIK VE SU ÜRÜNLERİ MEVZUATI

1. TANIMLAR VE KAVRAMLAR
􀂾 Su Ürünleri: Denizler, iç sular ve suni olarak yapılmış havuz, baraj, gölet,
dalyan ve çiftlik gibi tesislerde tabii veya suni olarak istihsal edilen, yetiştirilen
su bitkileri, balıklar, süngerler, yumuşakçalar, kabuklular, memeliler,
sürüngenler gibi canlılarla bunlardan imal edilen ürünlerini ifade eder.
􀂾 Su Ürünleri Müstahsilleri: Ticari amaçla deniz ve iç sularda su ürünleri istihsal
eden kaptan, balıkçı reisi, balıkçı ve tayfa gibi gerçek kişiler ile tüzel kişileri,
bunların ortak ve çalışanları ile su ürünleri yetiştiricilerini ifade eder.
􀂾 İstihsal Yerleri: Su ürünlerinin yetiştirildiği ve doğal olarak ürediği, avlanma,
üretim, yetiştirme ve istihsal yapılmak üzere, içinde veya üzerinde herhangi bir
istihsal vasıtasının veya tesisinin kurulabildiği, kullanılabildiği su sahalarını ifade eder.
􀂾 İstihsal Vasıtaları: Su ürünlerinin avlanma, üretim, yetiştirme ve istihsalinde
kullanılan gemiler, ağlar, her türlü araç ve gereç ile malzeme, teçhizat, alet,
edevat, yem, takım ve tesisleri ifade eder.
􀂾 Uzatma Ağları: Balıkların solungaç kapaklarından (galsamalarından) ağa
takılması veya ağa vurdukları esnada yaptıkları hareketlerle ağlara sarılması ya
da sık gözlü ağa çarparak, seyrek gözlü ağda torba yapmak suretiyle
yakalanmalarını sağlayan istihsal vasıtasını ifade eder.
􀂾 Çevirme Ağları: Balıkların etrafını çevirmek ve bunları ağ içerisinde hapsetmek
suretiyle yakalanmalarını sağlayan istihsal vasıtasını ifade eder.
􀂾 Gırgır Ağları: Alttan büzülen çevirme ağlarını ifade eder.
􀂾 Alamana Ağları: Alttan büzülmeyen, voli ağları olarak da adlandırılan çevirme ağlarını ifade eder.
􀂾 Sürütme Ağları: İnsan gücü veya mekanik bir güçle istihsal alanının dibinden
sürütülerek çekilmek suretiyle toplanıp karaya veya gemiye alınabilen su
ürünleri istihsal vasıtasını ifade eder.
􀂾 Çökertme Ağları: İstihsal sahalarında suyun dibine veya içine çökertilmek
suretiyle kullanılan su ürünleri istihsal vasıtasını ifade eder.
􀂾 Serpme Ağlar: Balığın üstten atılan ağ ile kapatılmasını ve ağ içinde kalmasını
sağlayan istihsal vasıtasını ifade eder.
􀂾 Trol: Gemiye bağlı ve mekanik olarak, dipte su içinde veya su yüzeyine yakın
kesimlerde sürütülerek çekilen ve su ürünlerinin bir torbada toplanarak
avlanmasını sağlayan istihsal vasıtasını ifade eder.
􀂾 Ağ gözü Açıklığı: Ağ ıslakken, ağ ipinin ve düğümünün kalınlığına
bakılmaksızın, gergin halde bir ağ gözünün birbirine karşılıklı iki düğümü
arasındaki mesafedir. Ağın akış yönü dikkate alınarak, birbirini takip eden yirmi
ağ gözünde yapılan ölçümün ortalamasını ifade eder.
􀂾 Balık Boyu: Ağzı kapalı iken balık başının ön ucu ile kuyruk yüzgecinin en
uzun ışınının bitim noktası arasındaki izdüşümü uzunluğunu ifade eder.
􀂾 Sportif Avcılık: Ticari amaç dışı ve spor amacıyla amatör olarak yapılan su
ürünleri avcılığını ifade eder.
􀂾 Atık: Fiziksel, kimyasal ve biyolojik özellikleriyle karıştıkları alıcı sulara da
dolaylı veya doğrudan zarar verebilen ve ortamda doğal bileşimin ve özelliklerin
değişmesine yol açan katı, sıvı veya gaz halindeki maddelerle enerjilerini ifade eder.
􀂾 Alıcı Su: Atık suların boşaltıldığı göl, baraj, dere, akarsu, yeraltı suları, kıyı
deniz veya diğer su kaynaklarını ifade eder.
􀂾 Atık Su: Evsel, endüstriyel, tarımsal ve diğer kullanımlar sonucu kirlenmiş ve
özellikleri değişmiş suları ifade eder.
􀂾 Ege Denizi : Edirne ili, Meriç Nehri’nin denize döküldüğü yer ile Muğla-
Antalya il sınırındaki Eşen Çayı’nın denize döküldüğü yer arasında kalan kara sularımızı ifade eder.
􀂾 Akdeniz: Muğla- Antalya il sınırındaki Eşen Çayı’nın denize döküldüğü yer ile
Suriye sınırı arasında kalan kara sularımızı kapsar.
􀂾 Zaman Yasağı: Bu sirkülerde zaman yasaklarında belirtilen aylar, sirkülerin
geçerli olduğu yıllara ait ayları ifade eder. Avlanma zamanına ilişkin
düzenlemenin yapıldığı tarihlerin başlangıç ve bitimini gösteren günler, düzenlemeye dâhildir.
􀂾 Balık Boyu (Toplam Boy) : Ağzı kapalı iken balık başının ön ucu ile kuyruk
yüzgecinin en uzun ışınının bitim noktası arasındaki izdüşümü uzunluğudur.
Kılıç balığında, balığın alt çene ucu ile kuyruk yüzgecinin çatalı arasındaki uzunluk (çatal boy) esas alınır.
􀂾 Kerevit, Deniz Böceği ve Ista
􀂾 koz Boyu: Burnun dikenimsi ucundan kuyruk yelpazesinin sonuna kadar olan kısmın uzunluğudur.
􀂾 Kum Midyesi Boyu: Kabukların birleşme noktasından dikey olarak inen çap uzunluğudur.
􀂾 İstiridye Boyu: Büyük kabuğun (sol kabuğun) baştaki tepe noktasından (umbo) dikey olarak inen çap uzunluğudur.
􀂾 Mavi Yengeç Boyu: Kabuğun (karapaksın) sağ ve sol taraflarındaki sivri
çıkıntıların uçları arasındaki izdüşümü uzunluğudur.
􀂾 Ağ Gözü Açıklığı: Ağ ıslakken, ağ ipinin ve düğümünün kalınlığına
bakılmaksızın, gergin hâlde bir ağ gözünün birbirine karşılıklı iki düğümü
arasındaki mesafedir. Ağın akış yönü dikkate alınarak, birbirini takip eden yirmi
ağ gözünde yapılan ölçümün ortalamasını ifade eder.
􀂾 Dip Trolü: Su ürünleri avcılığında, kapı kullanılarak deniz zeminine temas
etmek sureti ile çekilen trol ağları ve bunlarla yapılan su ürünleri istihsalidir.
􀂾 Orta Su Trolü: Pelajik balıkların avcılığında kullanılan, dibe temas etmeksizin
suyun ortasından veya yüzüne yakın kısmından çekilen trol ağları ve bunlarla yapılan su ürünleri istihsalidir.
􀂾 Uzatma Ağları: Balıkların galsamalarından ağa takılması veya ağa vurdukları
esnada yaptıkları hareketlerle ağlara sarılması ya da sık gözlü ağa çarparak,
seyrek gözlü ağda torba yapmak suretiyle yakalanmalarını sağlayan istihsal vasıtasını ifade eder.
􀂾 Çapari: Bir beden üzerinde her biri ayrı köstek ile bağlı, ikiden fazla tüylü veya
tüysüz, yemli veya yemsiz iğne bulunan olta takımıdır.
􀂾 Çevirme Ağları: Balıkların etrafını çevirmek ve bunları ağ içerisinde
hapsetmek suretiyle yakalanmalarını sağlayan istihsal vasıtasını ifade eder.
􀂾 Gırgır Ağları: Alttan büzülen çevirme ağlarını ifade eder.
􀂾 Alamana Ağları: Alttan büzülmeyen, voli ağları olarak da adlandırılan çevirme ağlarını ifade eder.
1.2. İstihsal Vasıtaları, Genel Yasakla, Sınırlamalar ve Yükümlülükler
1.2.1. Gemiler
Su ürünleri istihsalinde kullanılan gemilerde aranılan asgari vasıf ve şartlar aşağıda sıralamıştır:
1.2.1.1. Motorsuz Gemiler
Motorsuz gemilerle; olta, uzatma, fanyalı, çökertme, serpme ve alamana tipi çevirme
ağları; ığrıp, manyat, trata, tarlakoz gibi sürütme ağları ve sepetler dışındaki vasıtalarla
avlanma yapılamaz. Ancak trol, gırgır gibi istihsal vasıtalarında ve dalyanlarda yardımcı
tekne olarak kullanılabilir.
1.2.1.2. Motorlu Gemiler
Uzunluğu 12 metreden küçük olan gemilerde; motorsuz gemilerde kullanılan her türlü
av araç ve gereç ile direç, algarna, kankava, skafandır, karides trolü, zıpkın gibi avlanma
vasıtaları bulundurulabilir. Bu gemiler gırgır tekneleri ile dalyan benzeri diğer istihsal
vasıtalarına yardımcı olarak da kullanılabilir.
Uzunluğu 12 metre dâhil 22 metreye kadar olan gemilerde; motorsuz ve 12 metreye
kadar olan motorlu gemilerde kullanılan her türlü av araç ve gereçleri ile gırgır, trol ve
benzeri avlanma vasıtaları da bulundurulabilir.
Uzunluğu 22 metre ve daha büyük gemilerde, işaret tabancası ve fişeği, telsiz, su üstü
radarı, pis su tankı ve asgari soğuk muhafaza şartlarına haiz yalıtımlı ve soğutmalı depoların
bulundurulması zorunludur. Ancak bu Yönetmeliğin yürürlük tarihinden önce ruhsat almış
gemilerde bahsi geçen soğuk muhafaza şartları ve tesisleri aranmaz. Bu gemilerde 22
metreye kadar olan gemilerde bulundurulan av araç ve gereçleri de bulundurulabilir.
1.2.2. Ağlar
Su ürünleri istihsalinde kullanılan ağların asgari vasıf ve şartları şunalardır:
􀂾 Kanunun yasakladığı yerler dışındaki karasularımızda, dip trolü ile yapılacak su
ürünleri istihsalinde, gerek dip trolünün torba ağ göz açıklıkları, gerekse dip
trolü dışına konulan muhafazanın ağ göz açıklıkları 18 milimetreden küçük
olamaz. Dip trolünün birden fazla gemi ile çekilmesi yasaktır. Dip trolü ile su
ürünleri avcılığına ayrıca yer, zaman, mesafe ve benzeri bakımdan getirilecek,
yasak, sınırlama ve yükümlülükler ile bunların diğer asgari vasıf ve şartları
Tarım Bakanlığınca çıkarılacak sirkülerle belirlenir ve ilan edilir.
􀂾 Orta Su Trolü: Orta su trolünün dip trolünün dip trolü olarak kullanılması,
orta su trolü ile istihsal yapan gemilerde dip balıkları bulundurulması ve
nakledilmesi yasaktır.
􀂾 Karides Trolü: Karasularımızda, karides trolü ile yapılacak avcılığın esas ve
usulleri, bunlara ait yasak, sınırlama ve yükümlülükler ile asgari vasıf ve şartlar
Tarım Bakanlığınca çıkarılacak Sirkülerle belirlenir ve ilan edilir.
􀂾 Diğer Ağlar: Uzatma, çevirme, sürütme, çökertme ve serpme ağlarının, sepet
ve pinterlerin su ürünleri istihsalinde kullanılma esas ve usulleri, bunlara ait
yasak, sınırlama ve yükümlülükler ile asgari vasıf ve şartlar Bakanlıkça
çıkarılacak sirküler ile belirlenir ve ilan edilir. Sürütülerek çekme esasına
dayanan halat çevirme usulü ile su ürünleri istihsali yasaktır.
􀂾 Hamsi, izmarit, gümüş, sardalye, papalina, çaça ve karides istihsalinde
kullanılanlar hariç, voli, manyat, ığrıp, trata, tarlakoz ve benzeri sürütme
ağlarında ağ gözü açıklığı 18 milimetreden küçük olamaz.
􀂾 Ege Denizinde ığrıp ve trata ile yapılan avcılıkta, birden fazla tekne ve 5 ipten
fazla ip atılarak avcılık yapılamaz. Iğrıpların kata kulalarında kullanılan ağların
ağ göz açıklığı 16 milimetreden küçük olamaz. İl müdürlüklerince belirlenen
voli yerlerinde ığrıp, manyat, tarlakoz gibi sürütme ağları ile avlanmak, ayrıca
avlanmayı engelleyecek tarzda uzatma ağları ile avcılık yapmak yasaktır.
Çökertme ağlarının seyrüsefere engel olacak şekilde kurulmaları ve çakılı
kazıklarla kullanılan tiplerinde, kazıkların istihsalden sonra dipte çakılı olarak
bırakılmaları yasaktır. Elleme usulü ile çevirme ağları kullanılarak belirli bir
alan kapatmak ve bu ağlara dalarak avcılık yapmak veya bu ağları elle çekerek,
kıyıda dar bir alan oluşturmak ve bu alanda toplanan balıkları yakalamak yasaktır.
1.2.3. Diğer İstihsal Vasıtaları
􀂾 Su ürünleri istihsalinde her nevi olta kullanılması serbesttir.
􀂾 Su ürünleri istihsalinde kullanılan yemler, sudaki canlıların sağlığına veya
üremelerine zarar verecek özellikte olamaz.
􀂾 Her türlü güvenlik tedbirlerinin alınması kaydıyla ışık ile balık avcılığında,
aydınlatma ancak su üstünde yapılır.
􀂾 Denizlerde ve iç sularda sabit olarak kurulan istihsal vasıtalarına ve yerlerine
gündüzleri flama, geceleri ise ışıklı flama veya benzeri bir işaret konulması zorunludur.
1.2.4. Özel Yasak Sınırlama ve Yükümlülükler
􀂾 Kefallerin yumurtlamak üzere deniz tarafına ve beslenmek üzere tatlı sular
yönünde yaptıkları göçler esnasında lagün ve dalyan ağızları Tarım Bakanlığınca
tespit edilecek zamanlarda açık tutulur.
􀂾 Dalyanların ve lagünlerin kuzuluklarına gelen yumurtalı kefallerin %10’ unun
Tarım İl Müdürlüğü görevlilerinin nezaretinde deniz tarafına salınması zorunludur.
􀂾 Deniz kaplumbağası üreme alanı olarak tespit edilen yerlerde kum ve çakıl çıkarılması yasaktır.
􀂾 Koordinatları Kültür Bakanlığınca tespit ve Resmi Gazetede ilan edilen
bölgelerde, sünger hariç, dalış yapılarak su ürünleri avcılığı yasaktır.
􀂾 Kum midyesi ve deniz salyangozunun algarna ve dreç ile istihsalinde gemide
birden fazla algarna ve dreç bulundurulamaz ve kullanılamaz.
􀂾 Akarsuların denize karıştıkları yerler merkez olmak üzere, denize doğru 500
metre yarıçaplı sahalarda her türlü su ürünleri avcılığı yasaktır.
􀂾 Kabuklu ve yumuşakçaların atık sularda ve atık suların alıcı sulara karıştığı yer
merkez olmak üzere, 500 metre yarıçaplı sahalarda avlanmaları yasaktır.
􀂾 Tüp, nargile, maske ile dalış yapılarak, şnorkel su altı tüfekleri ve zıpkın
kullanılarak, su altında ticari amaçla balık avcılığı yasaktır.
1.2.5. Arızi Olarak İstihsal Edilen Su Ürünleri
􀂾 Yasaklara rağmen yanlışlıkla yakalanan su ürünlerinden, canlı olanlar,
avlandıkları sulara iade olunur. Ölü olanlar, en yakın İl ve İlçe Müdürlüğüne
veya Bakanlık İl Kontrol Laboratuvarına muayene ettirilir.
􀂾 Muayene sonunda insan gıdası olarak tüketiminde ve sanayide kullanılmasında
sakınca görülmeyenlerin il ve ilçe müdürlüklerince satışı yapılarak, bedelinin
Maliye veznesine yatırılması sağlanır. Satışa ait esas ve usuller Bakanlıkça
belirlenir. Satılamayanlar veya muhammen bedel üzerinden alıcı bulamayanlar,
sosyal yardım kurumlarına belge karşılığı bağışlanır. Tüketimi sakıncalı
görülenler ile bağışlanamayanlar imha edilir ve durum tutanakla belirlenir.
1.3. Denizlerle İlgili Yasaklar
Şekil 1: Trol uygulaması
1.3.1. Trol Yasaklar
1.3.1.1. Marmara ve Boğazlar
İç sular, Marmara Denizi, İstanbul ve Çanakkale Boğazlarında her çeşit trol ile su
ürünleri istihsali yasaktır. İlmi maksatlarla yapılacak incelemelerde trol kullanılabilir.
Kara sularımız dâhilinde dip trolü ürünleri istihsali şekli ayrı bir yönetmelikle
düzenlenir. Bu yönetmelik hükümlerine aykırı olarak dip trolü ile su ürünleri istihsali
yasaktır. Orta su trolünün dip trolü olarak kullanılması yasaktır
İç sular, Marmara Denizi ile İstanbul Boğazı’nda, Kelağra (Galere) Burnu ile Dalyan
(Kilyos başı) Burnu arasında çekilen hattın güneyinde kalan kısımda ve Çanakkale
Boğazı’nda her türlü trol ile su ürünleri avcılığı yasaktır. Münhasıran sünger avında
kullanılan kankava, trolden sayılmaz.
1.3.1.2. Karadeniz
􀂾 Ordu ili, Ünye ilçesi, Taşkana Burnu’ndan - Gürcistan sınırına kadar olan kara sularımızda,
􀂾 Sinop ili, İnce Burun ile Samsun ili, Yakakent ilçesi, Çayağzı Burnu arasında kalan kara sularımızda,
􀂾 Zonguldak ili, Ereğli Balıkçı Barınağı ile Bartın ili, Amasra ilçesi, Tarla Ağzı
Balıkçı Barınağı arasında kalan kara sularımızda, her türlü trol ile su ürünleri avcılığı yasaktır.
1.3.1.3. Ege Denizi
􀂾 Saroz Körfezi’nde;
Edirne ili dâhilindeki Boztepe Burnu (40° 36' 51" N - 26° 04' 30" E) ile Çanakkale ili
dâhilindeki Büyük Kemikli Burnu (40° 19' 30" N - 26° 12' 45" E), Gökçeada Aydıncık
Burnu (40° 10' 00" N - 26° 00' 30" E), Bozcaada Batı Burnu (39° 49' 50" N - 25° 57' 49" E)
ile Baba Kale’yi (39° 27' 00" N - 26° 03' 50" E) birleştiren hattın doğusunda kalan sahada
􀂾 Edremit Körfezi’nde;
• Küçükkuyu, Mıhlı Deresi’nin denize döküldüğü yer (39° 33' 06”N–26°
39' 33" E) ile Maden Adası (39° 24' 36" N- 26° 34' 40" E),
• Güneş Adası Feneri (39° 19' 56" N -26° 31' 54" E), Çıplak Ada Yumru
Burnu (39 16' 40" N- 26 34' 30" E) ve Eğri Bucak Burnu’nu (39 16'
26"N- 26 36'46"E) birleştiren hattın doğusunda kalan sahada
􀂾 Dikili Körfezi’nde;
Madra Çayı (39° 09' 52" N - 26° 46' 00" E) ile Ada Tepe Burnu (39° 02' 30" N - 26°
48' 42" E) arasında çekilen hattın doğusunda kalan sahada,
􀂾 Çandarlı Körfezi’nde;
Maltepe Burnu (36° 57' 27" N - 26° 47' 52" E) ile Ilıca Burnu (38° 49' 36" N - 26° 53'
44" E) arasında çekilen hattın doğusunda kalan sahada,
􀂾 İzmir Körfezi’nde;
Ardıç Burnu (38° 31' 58" N - 26° 37' 22" E) ile Deveboynu’nu (38° 39' 24" N - 26°
43' 42" E ) birleştiren hattın güneydoğusunda kalan sahada,
􀂾 Çeşme Boğazı’nda;
• Teke Burnu (38° 26' 45" N - 26° 23' 45" E),
• Kar Ada - kuzey ucu (38° 27'25" N - 26°21'35" E),
• Kara Ada - batı ucu (38° 26' 30" N - 26° 19' 30" E),
• Alev Adası’ndan batıda (38° 23' 26" N- 26°14'20" E),
• Boğaz Adası kuzey ucu (38° 17' 57" N- 26°12' 30" E),
• Boğaz Adası güney ucu (38° 17' 30" N- 26°12' 42" E),
• Kara Abdullah Burnu (38°15'55" N–26°14'30" E) arasında çekilen hattın doğusunda kalan sahada,
􀂾 Sığacık Körfezi’nde;
Gök Liman (38° 08' 30" N - 26° 36' 30" E) ile Kilik Burnu (38° 09' 36" N - 26° 46'
00" E) arasında çekilen hattın kuzeyinde kalan sahada,
􀂾 Kuşadası Körfezi’nde;
Özdere Balıkçı Barınağı ile (38° 00' 05" N - 27° 06' 55" E), Yalancı Burnu (37° 51'
42" N - 27°14' 12"E) arasında çekilen hattın doğusunda kalan sahada,
􀂾 Dilek Boğazı’nda;
Dip burun (37° 39' 42" N – 27° 00' 12" E) ile Tekağaç Burnu (37° 21' 18" N - 27° 11'
30" E) arasında çekilen hattın doğusunda kalan sahada,
􀂾 Muğla ili, Yeşilova Körfezi’nde;
Kızılada (360 39,03’N–280 02,30’E) ile karşısındaki Taşlıca Ada arasında çekilen
hattın doğusunda kalan sahada,
􀂾 Hisarönü Körfezi’nde;
Dil (Lindos) Burnu (360 45,36’N–280 00,45’E) ile karşısındaki Ağıl Adası’nı (360
41,68’N-270 58,70’E) birleştiren hattın doğusunda kalan sahada,
􀂾 Gökova Körfezi’nde;
Gerence Burnu ile Mersincik Burnu’nu (360 50,43’N–280 00,33’E) birleştiren hattın
doğusunda kalan sahada, Ören Burnu ile karşısındaki Teke Burnu’nu birleştiren hattın doğusunda kalan sahada,
􀂾 Güllük Körfezi’nde;
• Kazıklı Limanı’nda; Kapalı Burnu (370 18,40’N–270 24,75’E) ile Teke Burnu arası,
• Çam Limanında; Teke Burnu (370 15,11’N–270 27,46’E) ile İncegöl
Burnu (370 14,37’N–270 30,30’E) arası,
• Asin Körfezinde; İncegöl Burnu (370 14,37’N-270 30,30’E) ile İnce
Burun (370 11,74’N-270 31,59’E) arası,
􀂾 Güvercinlik Körfezi’nde;
• İnce Burun ile Saplı Burun ve Kızılyar Burnu arasında çekilen hattın doğusunda kalan sahada,
• Köyceğiz Limanı’nda; Kızılburun ile Bozburun’u birleştiren hattın
kuzeyinde kalan sahada her türlü trol ile su ürünleri avcılığı yasaktır.
1.3.1.4. Akdeniz
Antalya ili, Side ilçesi, Selimiye Feneri ile Gazipaşa ilçesi, Selinti Burnu Feneri
arasındaki karasularımızda her türlü trol ile avcılık yapılması yasaktır.
Her türlü trol avcılığının yasaklandığı yerlerde, yasak alan içerisinde yer alan balıkçı
barınaklarından, Bakanlıkça izin verilen balıkçı barınaklarına geçiş amacı ile giriş ve çıkış serbesttir.
Fotoğraf 1: Balıkçı tekneleri
1.3.2. Dip Trolü Yasağı
1.3.2.1. Dip trolüne bölge, zaman ve vasıflar bakımından konulan yasaklar aşağıda belirtilmiştir:
1.3.2.1.1. İç sular, Marmara Denizi, İstanbul ve Çanakkale Boğazlarında her çeşit trol ile av yasakları şunlardır:
􀂾 Bilimsel amaçla yapılacak incelemelerde trol kullanılabilir. Kara sularımız
dâhilinde dip trolü ile su ürünleri istihsali şekli ayrı bir yönetmelikle düzenlenir.
Bu yönetmelik hükümlerine aykırı olarak dip trolü ile su ürünleri istihsali yasaktır
􀂾 Orta su trolünün dip trolü olarak kullanılması yasaktır
􀂾 Serbest alanlarda ise dip trolünün birden fazla gemiyle çekilmesi yasaktır.
1.3.2.1.2. Trol Avcılığına Açık Kara Sularımızda Yer ve Mevsimsel Yasaklar
􀂾 Karadeniz’de;
Trol avcılığına açık kara sularımızda sahilden itibaren 3 mil içerisinde dönem
boyunca, 3 mil dışında ise 1 Mayıs - 30 Eylül tarihleri arasında dip trolü ile su ürünleri istihsali yasaktır.
􀂾 Ege Denizi’nde;
Meriç Nehri’nin denize döküldüğü yer ile Boztepe Burnu arasında kalan kara
sularımızda sahilden itibaren 3 mil içerisinde
􀂾 Gökçeada’da;
Adanın kuzeyinde, Kömür Burnu (400 09,46’ N-250 40,72’ E) ve Kaşkaval Burnu (400
14,39’’N-250 56,72’E) arasında kalan kara sularımızda sahilden itibaren 1.5 mil, adanın
diğer taraflarında ise 3 mil içerisinde Bozcaada kara sularımızda sahilden itibaren 3 mil içerisinde,
􀂾 Çeşme Kara Abdullah Burnu;
(38° 15' 55" N - 26° 14' 30" E) ile Sığacık Teke Burnu (38° 06' 25" N - 26° 35' 30" E)
arasında kalan kara sularımızda sahilden itibaren 3 mil içerisinde dip trolü ile su ürünleri istihsali yasaktır.
Belirtilen yerler dışında sahilden itibaren 1,5 mil içerisinde kalan kara sularımızda
dönem boyunca, avcılığın serbest olduğu yerlerde ise 1 Nisan – 15 Temmuz tarihleri
arasında dip trolü ile su ürünleri istihsali yasaktır. Ancak, Aydın ili Dilek (Sisam)
Boğazı’nda; Tavşan Adası, Bayrak Adası ve Zeytin Burnu’nu birleştiren hattın sahilden
itibaren 200 m’lik mesafesi dışında, zaman yasağına uymak şartıyla dip trolü ile su ürünleri avcılığı serbesttir.
􀂾 Akdeniz'de;
• İncekum burnu (360 14,10’N (330 56,90’ E) ile Susanoğlu- Atakent
arasında kalan kara sularımızda sahilden itibaren 3 mil içerisinde,
• Seyhan Nehri’nin denize döküldüğü yer ile Ceyhan Nehri’nin denize
döküldüğü yer arasında kalan kara sularımızda sahilden itibaren 3 mil içerisinde,
• Akıncı Burnu ile Suriye sınırı arasında kalan kara sularımızda ise 1 mil içerisinde,
• Belirtilen yerler dışında kalan diğer karasularımızda sahilden itibaren 2
mil içerisinde dönem boyunca dip trolü ile su ürünleri avcılığı yasaktır.
• Avcılığın serbest olduğu yerlerde ise Eşen Çayı’nın denize döküldüğü yer
ile Anamur Burnu arasında kalan kara sularımızda 1 Nisan - 15 Eylül,
• Anamur Burnu ile Suriye sınırı arasında kalan kara sularımızda ise 1
Mayıs - 15 Eylül tarihleri arasında dip trolü ile su ürünleri avcılığı yasaktır.
1.3.2.1.3. Dip Trolü Ağlarının Torba Ağ Göz Açıklığı
44 mm’ den, torba dışına konulan muhafazanın ağ göz açıklığı ise 88 mm’ den küçük
olamaz. Ancak, Karadeniz'de torba ağ göz açıklığı en az 40 mm ve torba dışına konulan
muhafazanın ağ göz açıklığı en az 80 mm. olan dip trol ağları ile avcılık yapılabilir. Dip trol
ağlarının torba kısmında 37/1 numaralı sirküler döneminde kare gözlü ağ kullanımına
geçilecektir. Dip trolü ağlarında, 1 Mayıs 2005 tarihinden itibaren torba göz açıklığından
daha küçük gözlü ağ kullanılması yasaktır. Dip trol ağlarının torba kısmında misina (tek katolta
misinası) ağların kullanılması yasaktır.
1.3.2.1.4. Dip Trolü Ağları
Trol avcılığının yasaklandığı yer ve zamanlarda gemilerde toplanmış olarak
nakledilebilir. Trol kapıları asılı vaziyette bulundurulamaz. Kapıların asılı olduğu yerlerin
(Matafora) geminin içerisine dönük olması zorunludur.
Marmara Denizi’nden geçecek trol gemilerinin, Çanakkale ve İstanbul İl Müdürlükleri
tarafından belirlenecek esaslar çerçevesinde, İstanbul ve Çanakkale Boğazlarından Marmara
Denizi’ne girişlerinde ağların ve kapılarının mühürletilmesi zorunludur. Ağlar ambarda,
kapılar ise güvertede veya ambarda bulundurulmalıdır. İstanbul Boğazı’ndan girecek dip trol
gemilerinin mühürleme işlemi Büyükdere’de yapılacaktır.
İlk hareket noktası Marmara Denizi olan ve diğer kara sularımıza trol avcılığı yapmak
üzere gidecek trol gemileri, ağ ve kapılarını geminin bulunduğu yere en yakın il ve ilçe
müdürlüklerine müracaat ederek mühürleteceklerdir.
1.3.2.1.5. Asgarî Göz Açıklığı
Askari göz açıklığı ölçülerinden küçük dip trolü ağlarının gemilerde bulundurulması yasaktır.
Şekil 2: Trol ağının genel yapısı
1.3.3. Orta Su Trolü Yasağı
Her türlü trol ile avcılığın yasaklandığı yerlerde, Marmara Denizi, Ege Denizi ve
Akdeniz’de orta su trolü ile su ürünleri avcılığı yasaktır. Orta su trolünün 18 m' den (10
kulaç) daha sığ sularda çekilmesi ve 1 Mayıs - 30 Eylül tarihleri arasında su ürünleri
istihsalinde kullanılması yasaktır.
Ancak, Karadeniz’de dip trol avcılığına açık alanlarda çift gemi ile çekilmek şartıyla,
1 Mayıs - 31 Mayıs tarihleri arasında, Samsun ili, Yakakent ilçesi, Çayağzı Burnu ile Terme
ilçesi, Çatlı Burnu arasında 20 kulaç ve daha derin sularda orta su trolü ile çaça avcılığı
serbesttir. Bu istisnadan faydalanacak balıkçı gemileri için, Samsun İl Müdürlüğü’nden izin
belgesi alınması zorunludur.
şekil 3: Orta su trolü
1.4. Denizlerde Cins, Boy ve Zaman Yasakları
1.4.1. Avlanması Tamamen Yasak Olan Cins ve Türler
Yunuslar, foklar, denizalaları, eşkina ve mersin balıkları, beni balığı, yağlı balık, deniz
kaplumbağaları, ticarî deniz süngerleri, pina, kırmızı yıldız, triton, denizatı, denizkulağı,
kırmızı ve siyah mercanlar ve güneşlenen köpek balıklarının (Cetorhimus maximus),
Posidonia oceanica, Zostera noltinin, iç sular dâhil bütün sularımızda avlanmaları, toplanmaları yasaktır.
1.4.1.1. Karidese Zaman, Yer ve Avlanma Vasıtası Olarak Getirilen Yasaklar
Karidese zaman, yer ve avlanma vasıtası olarak getirilen yasaklar aşağıda belirtilmiştir.
􀂾 Marmara Denizi hariç, bütün kara sularımızda, İstanbul ve Çanakkale
Boğazlarında algarna ile karides istihsali yasaktır.
􀂾 Marmara Denizi ile İstanbul ve Çanakkale Boğazlarında, 15 Nisan - 31 Ağustos
ve 1 – 31 Ocak tarihleri arasında her türlü istihsal vasıtası ile karides avcılığı
yasaktır. Ancak, 15 Haziran – 31 Temmuz tarihleri arasında uzatma ağları ile
oluklu karides (P. kerathurus) avcılığı serbesttir.
􀂾 Marmara Denizi’nde avcılığın serbest olduğu dönemlerde; ek-2’de belirtilen alanlarda;
􀂾 Derin su pembe karidesinin; 50. m’den daha derin sularda, ağız yüksekliği 50
cm., omuz ve torba kısmında ağ göz açıklığı en az 32 mm. ve torba boyu en
fazla 6 kulaç (11 m) olan, toplam boyu 15 m.yi geçmeyen çift torbalı 2 algarna
ya da boyları 5 m.yi geçmeyen tek torbalı 3 algarna ile avlanılması serbesttir.
􀂾 Her türlü karidesin torba ağ göz açıklığı 24 mm’den küçük olmayan manyat ile
avlanılması serbesttir. Ancak, 1 Eylül 2005 tarihinden itibaren torba ağ göz
açıklığı 28 mm’ den küçük olan manyatların kullanımı yasaktır.
􀂾 Manyat ve algarna ile karides istihsalinde bulunacak balıkçı gemileri için, gemi
ruhsat tezkeresinin verildiği il müdürlüğünden izin belgesi alınması zorunludur (EK-1).
􀂾 Avlanan karidesler için “Menşe Belgesi” (EK-3) alınması ve avlanan ürünlerin il
müdürlüklerince belirlenecek ve ilân edilecek yerlerden karaya çıkarılması zorunludur.
􀂾 Ege Denizi’nde, 1 Nisan - 15 Temmuz tarihleri arasında uzatma ağları hariç her
türlü istihsal vasıtasıyla karides avcılığı yasaktır.
􀂾 Akdeniz'de; İncekum Burnu (360 14,10’N (330 56,90’ E) ile Susanoğlu -
Atakent arasında kalan kara sularımızda sahilden itibaren 3 mil içerisinde,
􀂾 Seyhan Nehri’nin denize döküldüğü yer ile Ceyhan Nehri’nin denize döküldüğü
yer arasında kalan kara sularımızda sahilden itibaren 3 mil içerisinde,
􀂾 Akıncı Burnu ile Suriye sınırı arasında kalan kara sularımızda ise 1 mil
içerisinde, belirtilen yerler dışında kalan diğer kara sularımızda sahilden itibaren
2 mil içerisinde dönem boyunca, uzatma ağları hariç her türlü istihsal vasıtası ile karides avcılığı yasaktır.
􀂾 Serbest yerlerde ise Eşen Çayı’nın denize döküldüğü yer ile Anamur Burnu
arasında kalan kara sularımızda 1 Nisan - 15 Eylül,
􀂾 Anamur Burnu ile Suriye sınırı arasında kalan kara sularımızda, 1 Mayıs - 15
Eylül, tarihleri arasında uzatma ağları hariç her türlü istihsal vasıtası ile karides avcılığı yasaktır.
􀂾 Akdeniz’de karides avcılığının serbest olduğu yer ve zamanlarda karides trolü ile avcılık;
􀂾 Torba boyu 5 m, tünel ve omuz kısmı dâhil 8 m, kanatları ise 9 m den fazla
olmamak şartıyla toplam ağ boyu 22 m yi geçmeyen,
􀂾 Torba ağ göz açıklığı 44 mm, torbanın dışına konan muhafazanın ağ göz açıklığı
96 mm, tünel ve omuz kısımlarındaki ağ göz açıklığı ise 56 mm ve kanatlardaki
göz açıklığı ise 96 mmden az olmayan,
􀂾 Maçalarla kapılar arasında kullanılacak halat kurşunsuz olmak üzere, boyu en
fazla 26 m olan ağlarla yapılabilir.
􀂾 Ege Denizi’nde ve Akdeniz’de uzatma ağları ile karides avcılığı dönem boyunca serbesttir.
1.4.1.2. Deniz Salyangozunda Zaman, Yer ve Avlanma Vasıtası Olarak Getirilen Yasaklar
􀂾 Karadeniz’de; İstanbul Boğazı girişindeki Rumeli Karaburun ile Anadolu
Karaburun arasında kalan kara sularımızda deniz salyangozu avcılığı yasaktır.
Bu yer dışında kalan kara sularımızda dalma ve sepet yöntemi ile deniz
salyangozu istihsali serbesttir
􀂾 Marmara Denizi; İstanbul ve Çanakkale Boğazları’nda dönem boyunca, bu
yerler dışında kalan kara sularımızda ise 1 Mayıs - 31 Ağustos tarihleri arasında
algarna ile deniz salyangozu avcılığı yasaktır.
􀂾 Deniz salyangozu istihsalinde kullanılacak algarnaların; ağız genişliği azamî 3
m, ağız derinliği azamî 40 cm, torba boyu azamî 1 m ve torba ağ göz açıklığı 90 mm. olmalıdır.
􀂾 Deniz salyangozu istihsalinin, gün doğumu ile gün batımı arasında yapılması zorunludur.
􀂾 Algarna ile sahilden itibaren 500 metre mesafe içerisinde istihsal yapılamaz.
􀂾 Gemide birden fazla algarna bulundurulamaz ve kullanılamaz.
􀂾 Deniz salyangozu istihsalinde bulunacak balıkçı gemileri için, gemi ruhsat
tezkeresinin verildiği il müdürlüğünden, “Deniz Salyangozu Avlama İzin
Belgesi” alınması zorunludur.
􀂾 Deniz salyangozu istihsalinde bulunacak balıkçı gemilerinde zıpkın bulundurulması yasaktır.
1.4.1.3. Böcek, Istakoz, Ahtapot ve Mavi Yengeçte Zaman, Yer ve Avlanma
Vasıtası Olarak Getirilen Yasaklar
􀂾 Bütün kara sularımızda, 15 Haziran- 15 Nisan tarihleri arasında, böcek ve
ıstakoz avcılığı yasaktır.
􀂾 Bütün kara sularımızda, 1 Mayıs - 31 Ekim tarihleri arasında, ahtapot (O.
vulgaris) avcılığı yasaktır.
􀂾 Akdeniz’de, 1 Mayıs–31 Ekim tarihleri arasında mavi yengeç avcılığı yasaktır;
ancak dalyanlarda il müdürlüklerince belirlenen açık zamanlarda mavi yengeç avcılığı yapılabilir.
1.4.1.4. Çift Kabuklu Yumuşakçalarda Zaman, Yer ve Avlanma Vasıtası Olarak Getirilen Yasaklar
1.4.1.4.1. Beyaz Kum Midyesi
􀂾 Marmara Denizi ile İstanbul ve Çanakkale Boğazları’nda,
􀂾 Karadeniz'de, İstanbul Boğazı girişinde Anadolu Karaburun ile Rumeli
Karaburun arasında kalan kara sularımızda,
􀂾 Kocaeli ili, Kefken Adası Feneri ile Zonguldak ili, Ereğli Balıkçı Barınağı
arasında kalan kara sularımızda,
􀂾 Samsun ili Yakakent ilçesi, Çayağzı Burnu ile Gürcistan sınırı arasında kalan
kara sularımızda, her türlü istihsal vasıtası ile beyaz kum midyesi istihsali yasaktır.
􀂾 Yasak yerler dışında beyaz kum midyesinin;
􀂾 Karadeniz'de, 1 Mayıs - 31 Ağustos,
􀂾 Diğer kara sularımızda, 15 Nisan - 31 Ağustos tarihleri arasında her türlü istihsal vasıtası ile istihsali yasaktır.
􀂾 Beyaz kum midyesi istihsalinde kullanılan algarna ve dreçlerin ağız açıklığı 80
cm'den, ağız derinliği 20 cm den büyük, torba boy uzunluğu ise 200 cm den
fazla olamaz. Hidrolik dreçlerin ise ağız açıklıkları 350 cm den, boyları 300 cm den fazla olamaz.
􀂾 5 m den daha sığ sularda her türlü istihsal vasıtası ile beyaz kum midyesi istihsali yasaktır.
􀂾 Algarna ve dreç ile beyaz kum midyesi istihsalinde gemide birden fazla algarna
ve dreç bulundurulamaz ve kullanılamaz.
􀂾 Beyaz kum midyesi istihsali yapacak tekneler için, gemi ruhsat tezkeresinin
verildiği il müdürlüğünden "Kum Midyesi Avlama İzin Belgesi" alınması zorunludur (EK-1).
􀂾 Cardium edule ve C. lamarki türlerinin avcılığında bu bentteki düzenlemeler esas alınır."
1.4.1.4.2. Akivides ve Kidonya
􀂾 Bütün kara sularımızda, 15 Mayıs - 15 Eylül tarihleri arasında her türlü istihsal
vasıtası akivides ve kidonya avcılığı yasaktır.
􀂾 Akivides avcılığında kullanılan eleklerde, elek göz açıklığı 24 mm.'den, kidonya
istihsalinde kullanılan eleklerde, elek göz açıklığı 30 mm.'den, küçük olamaz.
1.4.1.4.3. İstiridye ve Tarak Avcılığı
􀂾 Bütün kara sularımızda, 15 Mayıs - 15 Eylül tarihleri arasında her türlü istihsal
vasıtası ile istiridye ve tarak avcılığı yasaktır.
1.4.1.4.4. Kara Midye
􀂾 İstanbul Boğazı’nda, Ahırkapı (41° 00' 27" N- 28° 95' 05" E) ve Kadıköy İnci
Burnu Mendirek Feneri’ni (40° 59' 05" N- 29° 00' 52" E) birleştiren hat ile
Yeniköy Vapur İskelesi (41° 07' 01" N- 29° 04' 18" E) ve Paşabahçe Feneri’ni
(41° 06' 57" N - 29° 05' 23" E) birleştiren hat arasında kalan sahada her türlü
istihsal vasıtası ile kara ve kıllı midye avcılığı yasaktır
􀂾 Çanakkale Boğazı’nda, Nara Burnu Feneri (400 11, 89’N- 260 24, 47’E) ile
Kepez Feneri (400 05, 85’N- 260 22, 18’E) arasında çekilen hattın doğusunda
kalan sahada kara ve kıllı midye avcılığı yasaktır.
􀂾 İstanbul Boğazı’nın serbest alanlarında ve diğer kara sularımızda, 1 Mayıs - 30
Haziran tarihleri arasında kara ve kıllı midye avcılığı yasaktır.
1.4.1.5. Kalkan, Kılıç, Orfoz, Lagos, Dil ve Pisi Balıklarında Zaman, Yer ve
Avlanma Vasıtası Olarak Getirilen Yasaklar
Bütün kara sularımızda, Kalkan’ın 1 Mayıs - 30 Haziran, tarihleri arasında her türlü
istihsal vasıtası ile avlanması yasaktır. Parakete ve fanyalı ağlar ile kalkan avcılığı dönem boyunca yasaktır.
􀂾 Kılıç’ın 1 Ekim - 31 Ocak tarihleri arasında avcılığı yasaktır.
􀂾 Dil ve pisi avcılığında kullanılacak ağların göz açıklığı 72 mm’ den küçük
olamaz. 15 Şubat - 15 Mart tarihleri arasında her türlü av vasıtasıyla dil ve pisi balığı avcılığı yasaktır.
􀂾 Orfoz ve lagosun 15 Haziran - 31 Temmuz tarihleri arasında avlanmaları
yasaktır; ancak, bu dönemde 9 numaradan küçük (ebat olarak büyük) olta iğnesi
kullanmak şartıyla parakete ile lagos avcılığı yapılması serbesttir.
􀂾 Dalarak zıpkınla ve sepet, pinter vb. tuzaklarla orfoz ve lagos avcılığı yapılması yasaktır.
1.4.1.6. Palamut, Torik, Orkinos, Yazılı Orkinos, Tombik, Akya, Sarıkuyruk ve Sardalya Avcılığı
1.4.1.6.1. Palamut - Torik
􀂾 Marmara Denizinde; 1 Aralık - 31 Ağustos tarihleri arasında torik (45 cm’den
büyük palamut), 1 Nisan - 31 Ağustos tarihleri arasında ise tüm karasularımızda
ağ dalyanları dahil her türlü istihsal vasıtası ile palamut ve torik avcılığı
yasaktır; ancak, 15–31 Ağustos tarihleri arasında çapari ile palamut avcılığı serbesttir.
􀂾 Karadeniz’de Kerempe Burnu’ndan Bulgaristan sınırına kadar olan kara
sularımızda, yasak zaman dışında uzatma ağları ile palamut avcılığının yalnızca
ay ışığında yapılması zorunludur.
1.4.1.6.2. Orkinos
􀂾 Bütün kara sularımızda orkinos avcılığı 16 Temmuz - 15 Ağustos tarihleri
arasında yasaktır. Ancak, ICCAT’ın (Atlantik Ton Balıklarını Koruma
Uluslararası Komisyonu) ülkemize tanıdığı orkinos av kotası dolduğu taktirde,
Bakanlık bu yasak süresini uzatmaya yetkilidir.
􀂾 Orkinos avcılığı yapan teknelerin, parakete ile avcılık dışında, ana tekne ve
yardımcı tekneleri ile yem olarak kullanmak amacıyla diğer balıkları avlamaları yasaktır.
􀂾 Orkinos ağlarının bocilik kısmında ağ göz açıklığı 44 mm’den küçük olamaz.
􀂾 Orkinos avcılığı yapacak gemiler için gemi ruhsat tezkeresinin verildiği il
müdürlüğünden “Orkinos Avlama İzin Belgesi” alınması zorunludur (EK-1).
1.4.1.6.3. Yazılı Orkinos, Gobene (Tombik), Akya, Sarıkuyruk;
􀂾 Yazılı orkinos, gobene (tombik), akya ve sarıkuyruk balıklarının Mıhlı Çayı ile
Suriye sınırları arasında kalan kara sularımızda 1 Mayıs–31 Mayıs tarihleri
arasında avcılığı serbesttir. Bu istisnadan faydalanacak balıkçı gemileri için,
gemi ruhsat tezkeresinin verildiği il müdürlüğünden izin belgesi alınması zorunludur (EK-1).
􀂾 Meriç Nehri’nin denize döküldüğü yer ile Boztepe Burnu, Büyük Kemikli
Burnu, Bozcaada Batı Burnu ile Küçükkuyu Mıhlı Çayı’nı birleştiren hattın
doğusunda kalan kara sularımızda 15 Nisan - 15 Ağustos tarihleri arasında
orkinos, yazılı orkinos ve gobene (tombik) balıklarının avcılığı yasaktır.
􀂾 Uzatma ağları ile sardalya avcılığı dönem boyunca serbesttir.
􀂾 Muğla ili, Gökova ve Güllük Körfezlerinde, akya ve palamut ağlarının 07.00 -
19.00 saatleri arasında denizde bırakılması yasaktır.
1.4.1.7. Yosun İstihsali
􀂾 Bütün kara sularımızda caulerpa türü deniz yosunlarının toplanması, istihsali ve
ticareti yasaktır.
􀂾 Bütün kara sularımızda gracilaria türü yosunların 1 Nisan - 15 Temmuz tarihleri arasında istihsali yasaktır.
􀂾 Serbest olduğu dönemlerde ise en az 1/3’ ünün spor dökecek şekilde münavebe
ile istihsali il müdürlüklerinin iznine tâbidir.
1.4.1.8. Sünger İstihsali
Bütün kara sularımızda sünger avcılığı dönem boyunca yasaktır.
1.4.2. Boy ve Ağırlık Yasakları
Aşağıda avlanabilir asgarî boyları ve ağırlıkları belirtilen su ürünlerinin daha küçüklerinin avlanmaları yasaktır.
Tür Asgarî Boy (cm) Asgarî Ağırlık (gr)
Ahtapot - 1000
Akivides 2.4
Akya 30
Barbunya 13
Berlam 25
Çipura 15
Deniz Böceği 20
Hamsi 9
İstakoz 25
İstavrit 13
İstiridye 6
Kalkan 40
Karagöz 15
Kefal (Amuderya kefali) 35
Kefal (Sarıkulak kefal) 30
Kefal (Has kefal) 30
Kefal (Diğer kefaller) 20
Kılıç 130
Kırlangıç 25 1
Kidonya 3
Kolyoz 18
Kum Şirlanı (Tellina) 2.5
Lagos 30
Levrek 18
Lipsöz 15
Çinekop 14
Mavi yengeç 8
Kırmızı Mercan 15
Midye (Beyaz kum midyesi) 1.7 1
Minekop (Kötek, Karakulak) 25
Nil barbunyası 10
Orfoz 40
Palamut (Çingene) 25
Pisi 20
Sarıkuyruk 30
Sarıağız (Halili, Muskar, Grenyüz) 25
Sinagrit 20
Tekir 11
Ton (Orkinos) 90
Uskumru 20
Yazılı Orkinos 45
* Ağırlıkça hamsi ve istavritte %15, diğer balıklarda ve su ürünlerinde % 5 nispetinde
küçük boylara müsaade edilir.
Tablo-1: Avlanabilir asgarî balık boyları ve ağırlıkları tablosu
1.5. Av Vasıtası Yasakları
1.5.1. Çevirme Ağları ile Avcılıkta Yasaklar
􀂾 İstanbul Boğazı’nda: Ahırkapı (41° 00' 27" N - 28° 59' 05" E) ve Kadıköy İnci
Burnu Mendirek Feneri’ni ( 40° 59' 05" N - 29° 00' 52" E) birleştiren hat ile
Yeniköy Vapur İskelesi (41° 07' 01" N - 29° 04' 18" E) ve Paşabahçe Feneri’ni
(41° 06' 57" N - 29° 05' 23" E) birleştiren hat arasında kalan sahada,
􀂾 Çanakkale Boğazı’nda; Nara Feneri ile Akbaş Feneri ve Kepez Feneri ile
Soğandere Feneri arasında kalan sahada,
􀂾 İstanbul ve Çanakkale boğazlarında; trafik ayırım düzeni içerisinde,
􀂾 İstanbul Adalar’da;
• Burgazada Çeşme Burnu (40° 53' 06" N- 29° 04' 17" E),
• Heybeliada Değirmen Burnu (40° 52' 98" N- 29° 05' 31" E), Dragos (40°
54' 40" N- 29° 08' 30" E), Büyükada Çakarı (40° 53' 01" N- 29° 07' 92" E),
• Büyükada Su İskelesi (40° 52' 04" N- 29° 08' 53" E) ve Büyükada (40°
51' 85" N- 29° 08' 00"E) noktalarını birleştiren hat içerisinde
• Büyükada Dil Burnu (40° 51' 63" N- 29° 06' 42" E) ve Heybeliada
Askerî Liman (40° 52' 34" N- 29° 06' 15" E) noktalarını birleştiren hat içerisinde
• Heybeliada (40° 52' 40" N- 29° 04' 50" E) ve Burgazada (40° 52' 50" N-
29° 04' 00" E) noktalarını birleştiren hat içerisinde, gırgır ile su ürünleri avcılığı yasaktır.
􀂾 Muğla ili, Güllük Körfezi’nde; Bombataşı Burnu ile Marata Burnu’nu birleştiren
hattın doğusunda kalan Tuzla Boğazı’nda,
􀂾 Büyük Ziraat Adası’nın güney ucu ile Zeytin Burnu’nu birleştiren hattın
kuzeyinde kalan sahada,
􀂾 Kazıklı Limanı’nda; Karaburun ile Teke Burnu’nu birleştiren hattın kuzey
doğusunda kalan sahada,
􀂾 Gökova Körfezi’nde; Akbük Burnu ile Kıran sahili Güvercin Kayası’nı
birleştiren hattın kuzeyinde kalan sahada,
􀂾 Gökova Limanı’nda;Akçakapuz Burnu ile karşısındaki Güvercin Kayası’nı
birleştiren hattın doğusunda kalan sahada,
􀂾 Güvercinlik Körfezi’nde; Sıralık Burnu ile karşısındaki Pina (Kimse) Burnu’nu
birleştiren hattın doğusunda kalan sahada,
􀂾 Köyceğiz, İztuzu sahilinde; Akiye Burnu ile Bozburun’u birleştiren hattın
doğusunda kalan sahada,
􀂾 Fethiye Körfezi’nde; Paçarız Burnu ile Fethiye Adası ve Eğrikum Burnu
arasında çekilen hattın doğusunda kalan sahada,
􀂾 Artvin ili, Hopa ilçesi, Kemalpaşa Bucağı, Sarp Köyü açıklarında, (41°34' 48" N
- 41° 17' 13" E) ile (41° 30' 42" N - 41° 32' 12" E) koordinatlarını birleştiren
hattın Gürcistan sınırına kadar olan kısmında kalan kara sularımızda,
􀂾 Taşucu Körfezinde, Güvercinada ile İncekum Burnu (36° 14, 10’N 33° 56, 90’
E) arasında çekilen hattın kuzeyinde gırgır ağları ile su ürünleri avcılığı yasaktır.
􀂾 Karadeniz, Marmara Denizi, İstanbul ve Çanakkale Boğazları’nda 1 Mayıs - 31
Ağustos tarihleri arasında gırgır ağları ile su ürünleri avcılığı yasaktır.
􀂾 Ege Denizi’nde; Meriç Nehri’nin denize döküldüğü yer ile Mıhlı Çayı arasında
kalan kara sularımızda 15 Nisan - 15 Ağustos,
􀂾 Mıhlı Çayı ile Eşen Çayı arasında kalan kara sularımızda 1 Mayıs – 31 Ağustos
tarihleri arasında gırgır ağları ile su ürünleri avcılığı yasaktır.
􀂾 Akdeniz’de; Eşen Çayı’nın denize döküldüğü yer ile Anamur Burnu arasında
kalan kara sularımızda 1 Mayıs - 31 Ağustos tarihleri arasında,
􀂾 Anamur Burnu ile Suriye sınırı arasında kalan kara sularımızda 1 Mayıs - 15
Eylül tarihleri arasında gırgır ağları ile su ürünleri istihsali yasaktır.
􀂾 Mıhlı Çayı ile Suriye sınırı arasında gırgır ağları ile 1 Mayıs - 31 Mayıs tarihleri
arasında Yazılı Orkinos, Gobene (Tombik), Akya, Sarıkuyruk balıklarının avcılığı serbesttir.
􀂾 Marmara Denizi’nde kullanılan gırgır ağlarının ağ derinliği 90 kulaçtan fazla olamaz.
􀂾 12 kulaç derinliğe kadar olan fanyalı ve fanyasız, alttan büzülmeyen, mapa ve
tel bulunmayan, alamana (voli) ağları ile dönem boyu avcılık yapılması serbesttir.
􀂾 Bütün kara sularımızda gırgır ağları ile 10 kulaç (18 m) derinlikten daha sığ
sularda avcılık yapılması yasaktır.
􀂾 Ancak; Karadeniz’de; Kastamonu ili, Cide ilçesi Köpekkaya Burnu ile
Bulgaristan sınırı arasında kalan kara sularımızda ve Marmara Denizi’nde 1
Eylül - 1 Aralık tarihleri arasında 6 kulaca (11 m), Akdeniz’de; Seyhan
Nehri’nin denize döküldüğü yer ile Susanoğlu-Atakent arasında kalan
karasularımızda 6 kulaca (11 m) kadar olan sularda gırgır ağları ile avcılık yapılması serbesttir.
􀂾 Akdeniz’de, Seyhan Nehri’nin denize döküldüğü yer ile Yumurtalık Balıkçı
Barınağı arasında kalan karasularımızda 10 kulaçtan (18 m),
􀂾 Yumurtalık Balıkçı Barınağı ile Akıncı Burnu arasında kalan karasularımızda 8
kulaçtan (14 m) daha sığ sularda çevirme (gırgır ve alamana) ağları ile avcılık
yapılması yasaktır.
􀂾 Orkinos avcılığında kullanılan gırgır ağları hariç, derinliği 90 kulaçtan daha
fazla gırgır ağlarının kullanımına izin verilmeyecektir.
Şekil 4: Gırgır ağı
1.5.2. Işıkla Avcılıkta Yasaklar
1.5.2.1. Marmara Denizinde Işıkla Avcılıkta yasaklar
İstanbul ve Çanakkale Boğazlarında ışık ile avcılık, dönem boyunca yasaktır. Diğer
kara sularımızda ışıkla avcılık yapmak üzere bu yerlerden geçecek gemiler, bulundukları
mahallin en yakınındaki il veya ilçe müdürlüğünden geçiş güzergâhlarını beyan ederek
“Geçiş Belgesi” almak ve en geç 3 gün içerisinde geçişlerini yapmak zorundadırlar (EK-4).
1.5.2.2. Ege Denizinde Işıkla Avcılıkta yasaklar
􀂾 Edirne ili dâhilindeki Boztepe Burnu (40° 36' 51” N - 26° 04' 30” E) ile,
Çanakkale ili dâhilindeki Büyük Kemikli Burnu (40° 19' 30” N - 26° 12' 45” E),
Gökçeada Aydıncık Burnu (40° 10' 00” N - 26° 00' 30” E), Bozcaada Batı
Burnu (39° 49' 50” N - 25° 57' 49” E) ile Babakale'yi (39° 27' 00” N - 26° 03'
50” E) birleştiren hattın doğusunda kalan sahada
􀂾 Babakale (39° 27' 00” N - 26° 03' 50” E) ile Küçükkuyu, Mıhlı Deresi’nin
denize döküldüğü yeri (39° 33' 06” N - 26° 39' 33” E) birleştiren hattın
güneyinde kalan sahada 2 mil içerisinde, Gökçeada’da; adanın kuzeyinde,
Kömür Burnu (40° 09, 46’ N-25° 40,72’ E) ve Kaşkaval Burnu (40° 14, 39’’ N -
25° 56, 72” E) arasında kalan sahada sahilden itibaren 1.5 mil, adanın diğer
taraflarında ise 3 mil içerisinde, Bozcaada da; sahilden itibaren 3 mil içerisinde
kalan sahada ışıkla avcılık yapılması yasaktır.
􀂾 İzmir Körfezi’nde, Ardıç Burnu ile Kapan Burnu arasında çekilen hattın
güneyinde kalan kara sularımızda ışık ile avcılık dönem boyunca yasaktır.
􀂾 Meriç Nehri’nin denize döküldüğü yer ile Mıhlı Çayı arasında kalan
karasularımızda 1 Nisan - 31 Ağustos tarihleri arasında ışık ile su ürünleri
avcılığı yasaktır.
􀂾 Mıhlı Çayı ile Eşen Çayı arasında kalan kara sularımızda 1 Mayıs – 31 Ağustos
tarihleri arasında ışıkla su ürünleri avcılığı yasaktır.
1.5.2.3. Akdeniz’de Işıkla Avcılıkta yasaklar
Eşen Çayı’nın denize döküldüğü yer ile Anamur Burnu arasında kalan kara
sularımızda 1 Mayıs - 31 Ağustos tarihleri arasında, Anamur Burnu ile Suriye sınırı arasında
kalan kara sularımızda ise dönem boyunca ışıkla su ürünleri avcılığı yasaktır.
1.5.2.4. Işık ile Avcılıkta Uyulacak Kurallar
􀂾 Işık ile avcılıkta bulunacak balıkçı gemilerinde takımda sadece bir teknede ışık
kaynağı bulunabilir.
􀂾 Işık ile avcılıkta bulunacak balıkçı gemileri için, istihsalde bulunacakları yerin
bulunduğu il müdürlüklerinden birine müracaat edilerek “Işıkla Avcılık İzin
Belgesi” alınması zorunludur (EK-1).
􀂾 100 watta kadar olan aydınlatma gücünün kullanımı müsaadeye bağlı değildir.
Işıkla avcılığa izin verilen alanlarda kullanılacak ışık takatı, ana tekne, yardımcı
ve taşıyıcı tekneler dâhil toplam 8000 wattı geçemez. Işık ile avcılıkta
aydınlatma ancak su üstünde yapılır.
􀂾 İki ayrı takımın ışık tekneleri arasında en az 200 m. mesafe bulunmalıdır. 30
m’den daha sığ sularda ışık yakılması yasaktır.
􀂾 Lamba teknelerinde personel bulundurulması zorunludur.
􀂾 Gırgır ağları ile yapılan avcılıkta, etrafı çevrilmiş balıkların ağın ağzından
kaçmasını önlemek için kısa süreli olarak yakılıp söndürülen, 12 veya 24 volt
100 wattan küçük tek lâmba ışık kaynağı olarak değerlendirilmez.
􀂾 Gırgır gemilerindeki hizmet botları, ışık teknesi olarak kullanılabilir.
1.5.3. Sürütme, Uzatma ve Diğer Ağlar ile Avcılıkta Yasaklar
1.5.3.1. Bütün Kara Sularımızda Sürütme, Uzatma ve Diğer Ağlar ile Avcılıkta Yasaklar
􀂾 Iğrıp, trata, tarlakoz, manyat ve benzeri kıyı sürütme ağları ile her türlü su
ürünleri avcılığı yasaktır. Bu sürütme ağları ile ağları kullanmaya yarayacak
donanımların balıkçı gemilerinde bulundurulması yasaktır.
􀂾 Ancak; Paşabahçe, Küçüksu, Vaniköy, Ortaköy, İstinye Tokmak Burnu, Tuzla
Karaaslan (Şıkır), Kumlar, Yalakdere, Yalova, Esenköy, Çınarcık, Kireçburnu,
Kumburnu, Çınarkoy’da, il müdürlüklerince belirlenecek alanlarda 1 Mayıs -
30 Eylül tarihleri arasındaki dönem dışında, Çanakkale Boğazı’ndaki Kepez
Dalyan Burnu’nda (Akıntı Burnu) ve Kilitbahir Feneri (Namazgah) Burnu’nda
250 m yarıçapındaki deniz sahasında, 1 Nisan - 31 Ağustos tarihleri dışında
manyat ile avcılık yapılabilir.
􀂾 Bu alanlarda avcılık faaliyetinde bulunacak balıkçı gemileri için, istihsalde
bulunacakları yerin bulunduğu il müdürlüğünden izin belgesi alınması zorunludur.
1.5.3.2. Marmara Denizi’nde Sürütme, Uzatma ve Diğer Ağlar ile Avcılıkta Yasaklar
Karides avcılığında kullanılan manyat ile karides için getirilen düzenlemelere uymak
şartıyla karides avcılığı yapılabilir.
1.5.3.3. Ege Denizi’nde Sürütme, Uzatma ve Diğer Ağlar ile Avcılıkta Yasaklar
􀂾 Eğribucak Burnu - Babakale Burnu arasında çekilen hattın doğusunda kalan
sahada, 1 Nisan - 15 Temmuz tarihleri dışında trata ile avcılık yapılabilir. Bu
avcılık faaliyetinde bulunacak balıkçı gemileri için, Balıkesir İl
Müdürlüğü’nden izin belgesi alınması zorunludur (EK-1).
􀂾 İl müdürlüklerince belirlenen voli yerlerinde ığrıp, manyat, tarlakoz gibi
sürütme ağlarıyla avlanmak, ayrıca avlanmayı engelleyecek tarzda her türlü
uzatma ağları ile avlanmak yasaktır.
􀂾 Ege Denizi’nde ve Akdeniz’de algarna ile her türlü su ürünleri avcılığı yasaktır.
1.5.3.4. Diğer Denizlerimizde Sürütme, Uzatma ve Diğer Ağlar ile Avcılıkta Yasaklar
􀂾 Kargılı ağlarla yapılan kefal avcılığında, su yüzeyinde, kargılar vasıtasıyla yatay
durumda tutulan ağlarda, ağ gözü açıklığı 48 mm' den küçük olamaz.
􀂾 Trabzon ili, Of ilçesi, Solaklı Deresi ile Sarp Sınır Kapısı arasındaki Solaklı,
Baltacı (Of), İyidere, Büyükçay (Çayeli), Fırtına Deresi (Ardeşen), Çağlayan
(Fındıklı), Kapisre (Arhavi) Hopa Çayı ve Osmaniye Deresi’nin (Kemalpaşa)
denize döküldükleri yerler merkez olmak üzere, derelerin sağındaki ve
solundaki sahil kesiminde her iki yöne doğru 1’ er km’ lik ve denize doğru 500
m’ lik mesafeyi birleştiren alan içinde, 01 Nisan - 30 Haziran tarihleri arasında
her türlü sabit ağ kurulması ve zıpkınla avcılık yapılması yasaktır.
􀂾 Marmara Denizi’nde karides avcılığında kullanılan manyat hariç, bütün kara
sularımızda kıyı sürütme ağlarının (ığrıp, trata, tarlakoz, manyat v.b) kullanımı,
37/1 numaralı sirküler döneminden itibaren yasaklanacaktır.
1.6. Diğer Yasaklar
Denizlerde su ürünleri avcılığı ile ilgili yasaklar:
􀂾 Trol gemilerinde su üstü radarı veya GPS gibi mevki konumlandırıcı cihazlar
bulundurulması zorunludur.
􀂾 Marmara Denizi’nde su ürünleri avcılığında frekans çıkışı 20 Khz (dâhil) ve
daha aşağı olan sonarların kullanılması yasaktır.
􀂾 İstanbul ve Çanakkale Boğazlarından, Marmara Denizi’ne girecek olan 20
Khz'den (dâhil) küçük sonarlara sahip tekneler, sonarlarını il müdürlüklerine
mühürletmek, çıkışlarında müracaat ederek açtırmak zorundadır.
􀂾 Akarsuların denize karıştıkları yerler merkez olmak üzere, denize ve akarsu
yönüne doğru 500 m yarıçaplı sahalarda, Bakanlıkça verilen izinler hariç, her
türlü su ürünleri avcılığı yasaktır.
􀂾 Limanlarda, balıkçı barınak, barınma ve çekek yerlerinde su ürünleri istihsali yasaktır.
􀂾 Çevirme ağları içerisinde; dalarak, zıpkınla ve su altı tüfekleri ile su ürünleri
avcılığı ve çevirme ağları kullanılarak belirli bir alan kapatılmak ve bu ağlara
dalarak ve elle çekerek kıyıda dar bir saha içerisine toplamak suretiyle (Elleme
veya Eleme adı verilen yöntemle) su ürünleri avcılığı yasaktır.
􀂾 Münhasır ekonomik bölgede ve uluslararası sularda avlanılacak su ürünlerinin
cins, çeşit, ağırlık, irilik, büyüklük gibi vasıfları, avlanabilir miktarları,
zamanları ve istihsalde kullanılacak vasıtaların haiz olmaları gereken asgarî
vasıf ve şartlar ile bunların kullanma usul ve esasları ile diğer faaliyetler
Bakanlıkça tespit edilir. Karadeniz’de “Ülkemiz Münhasır Ekonomik Bölge”
sınırları dışında avcılık yapılamaz.
􀂾 Bakanlıkça farklı bir düzenleme yapılarak ilân edilmediği sürece, sirküler ile
kara sularımız için getirilen düzenlemeler, bu suların bitişiğindeki münhasır
ekonomik bölgede ve uluslararası sularda da aynı şeklide uygulanır.
􀂾 Uluslararası sularda avlanacak gemiler, yer ve zaman olarak yasak bölgelerden
geçerlerken, kanunlarda belirtilen tedbirler haricinde, Bakanlıkça belirlenecek
esaslara uymak zorundadır.
􀂾 Yaptıkları anlaşmalar çerçevesinde diğer ülke karasularında avcılık yapacak
ülkemiz balıkçı gemileri için Bakanlıktan izin alınması ve istihsal edilen
ürünlerin belirtilen esaslar doğrultusunda izinlerinde gösterilen limanlardan
çıkarılması zorunludur.
􀂾 Parakete ile yapılan su ürünleri avcılığında, orkinos ve kılıç hariç, 10 numaradan
küçük (ebat olarak) iğnelerin kullanılması yasaktır. Orkinos ve kılıç avcılığında
kullanılan paraketelerde yalnızca 1 ve 2 numaralı iğneler kullanılabilir.
􀂾 Denize bırakılan dip ağları dışındaki uzatma ağlarının ve paraketelerin gündüz
flâma (şamandıra), gece ise ışıklı şamandıra ile işaretlendirilmesi zorunludur.
􀂾 Denizlerde yapılan avcılık 6’ ncı madde ile koruma altına alınan türler hariç,
arızî (amaç dışı, istenmeden) olarak avlanan su ürünleri türlerine ağırlıkça % 5
nispetinde müsaade edilir. Karides trolü hariç 12 metrenin altındaki balıkçı
gemilerine trol ruhsatı verilemez.
􀂾 Su ürünlerinin ve yaşama ortamlarının korunması amacıyla Marmara Denizi’nde
kum çıkarılması yasaktır.
􀂾 Su ürünleri avcılığında 2,5 km’den büyük drift-net ağlarının kullanılması yasaktır.
􀂾 Hassas ekosistemlerin korunması ve balıkçılığın geliştirilmesi amacıyla
kaynakların üretimini arttırmak ve desteklemek için tasarlanıp zemine
yerleştirilen sucul canlılara özel yapay barınaklar olan yapay resiflerin deniz ve
iç sularımıza bırakılması, tesis edilmesi Bakanlık iznine tâbidir.
􀂾 Bakanlığın belirleyeceği esaslara göre, su ürünleri avcılığı yapan gemilerin
sahiplerinin / donatanlarının, Su Ürünleri Kanunu’nun 28 inci maddesi
gereğince, yaptıkları avcılık ve avladıkları türlere ilişkin kayıtları tutması ve
istenilen şekilde Bakanlığa vermeleri mecburdur.
􀂾 Karadeniz’de kalkan balığı stoklarını artırmak amacı ile denize bırakılan markalı
(işaretlenmiş) kalkan balığı yavrularının yakalanması hâlinde en yakın il ve ilçe
müdürlüklerine veya Trabzon Merkez Su Ürünleri Araştırma Enstitüsü
Müdürlüğü’ne başvurulması zorunludur.
1.7. İç Sular ile İlgili Yasaklar
1.7.1. Zaman Yasakları
1.7.1.1. Sazangiller Yasağı
􀂾 Adana, Adıyaman, Antalya, Aydın, Batman, Denizli, Diyarbakır, Gaziantep,
Hatay, İzmir, Kahramanmaraş, Kilis, Manisa, Mardin, Mersin, Muğla,
Osmaniye, Siirt, Şanlıurfa, Şırnak illeri sınırları içerisinde kalan bütün sularda,
15 Mart - 15 Haziran tarihleri arasında sazangillerin avcılığı yasaktır.
􀂾 Afyon, Aksaray, Amasya, Ankara, Balıkesir, Bartın, Bilecik, Bolu, Burdur,
Bursa, Çanakkale, Çankırı, Çorum, Düzce, Edirne, Eskişehir, Isparta, İstanbul,
Karabük, Karaman, Kastamonu, Kırıkkale, Kırklareli, Kırşehir, Kocaeli, Konya,
Kütahya, Nevşehir, Niğde, Sakarya, Samsun, Sinop, Tekirdağ, Uşak, Yalova,
Zonguldak illeri sınırları içerisinde kalan bütün sularda, 1 Nisan - 30 Haziran
tarihleri arasında sazangillerin avcılığı yasaktır.
􀂾 Artvin, Bingöl, Elazığ, Erzincan, Giresun, Gümüşhane, Kayseri, Malatya, Ordu,
Rize, Sivas, Tokat, Trabzon, Tunceli, Yozgat illeri sınırları içerisinde kalan
bütün sularda, 15 Nisan - 15 Temmuz tarihleri arasında sazangillerin avcılığı yasaktır.
􀂾 Ağrı, Ardahan, Bayburt, Bitlis, Erzurum, Hakkâri, Iğdır, Kars, Muş, Van illeri
sınırları içerisinde kalan bütün sularda, 15 Mayıs - 15 Ağustos tarihleri arasında
sazangillerin avcılığı yasaktır.
􀂾 Bu maddede yer alan bölge sınıflamalarında, iki ya da daha fazla ili kapsayan
durumlarda avlak sahası büyük olan ildeki yasak uygulanır. Sirküler ile zaman
yasağı getirilmemiş olan türler için (gümüş balığı hariç) sazangillere getirilen av yasağı uygulanır.”
􀂾 Ticarî amaçlı su ürünleri istihsali yapmak üzere Bakanlıkça izin verilmiş veya
projesi onaylanmışlar dışında kalan göletlerde ticarî amaçlı avcılık yapılması
yasaktır. İzinli veya projeli olarak istihsale açılacak göletlerdeki avcılık esas ve
usulleri Bakanlıkça belirlenir.
1.7.2. Cins ve Boy Yasakları
1.7.2.1. Alabalık Avcılığında Cins ve Boy Yasakları
􀂾 Aras ve Çoruh nehirleri ve kollarında, Ardahan, Bayburt, Erzurum, Kars,
Tunceli ve Van illeri sınırları içerisinde yer alan akarsularda ve kollarında,
􀂾 Muğla ili, Fethiye ilçesi, Eşen Çayı’nın Kırkpınarlar ile Ören arasında kalan
kısmında ve Köyceğiz ilçesi, Yuvarlak Çay’da,
􀂾 Tunceli ili, Munzur ve Pülümür çaylarında,
􀂾 Konya ili, İvriz ve Delimahmut çaylarında, dönem boyunca alabalık avcılığı yasaktır.
􀂾 Bu yerler dışında kalan tüm iç sularda 1 Eylül - 31 Mart tarihleri arasında her tür
alabalığın avlanması yasaktır.
􀂾 Ancak, Çankırı - Güldürcek, Bolu – Gölköy, Samsun - Derbent, Kastamonu-
Beyler, Karaman- İvriz, Erzurum- Kuzgun, Van- Zernek baraj göllerinde
gökkuşağı alabalığı avcılığı dönem boyunca serbesttir.
􀂾 Avcılığın serbest olduğu dönemlerde ise 25 cm 'den büyük alabalıklar avlanabilir.
􀂾 Akarsularda ve 1 km2 den küçük göllerde alabalıklar, yasak süre dışında olta ile
avlanabilir. Buralarda diğer av araç ve gereçleriyle alabalıkların avlanması yasaktır.
1.7.2.2. Karabalık ve Yılan Balığı Avcılığında Cins ve Boy Yasakları
􀂾 Bütün iç sularda, 1 Mayıs–31 Temmuz tarihleri arasında karabalıkların avlanması yasaktır.
􀂾 Hatay ili, Gölbaşı Gölü ve Asi Nehri’nde 1 Nisan–30 Haziran tarihleri arasında
karabalık ve yılan balığının avlanması yasaktır.
􀂾 Avcılığın serbest olduğu dönemde ise karabalığın 35 cm’ den, yılan balığının 50 cm’ den büyükleri avlanabilir.
1.7.2.3. Kerevit Avcılığında Cins ve Boy Yasakları
􀂾 Bütün iç sularda, 24 Aralık–15 Haziran tarihleri arasında kerevitlerin avlanması,
nakli, pazarlaması, ihracatı ve işlenmesi yasaktır.
􀂾 Ancak, hastalık durumu takip edilerek, gerektiğinde Bakanlıkça bu süre
uzatılabilir veya yeni yasaklamalar getirilebilir.
􀂾 Orman Bakanlığı'na bağlı orman içi sularda kerevit avcılığı dönem boyunca yasaktır.
􀂾 Her türlü yem kullanarak avcılık yapmak yasaktır.
􀂾 Bu avlanma döneminde 9 cm’ den küçük kerevitlerin avlanması yasaktır.
􀂾 Kerevitler sepetlerden çıkartılırken 9 cm’ den küçük olanlar avlandıkları suya
iade edilir. Seçimi yapılmamış kerevitlerin livarlarda, havuzlarda, depolama
yerlerinde, işleme tesislerinde bulundurulmaları yasaktır. Herhangi bir yerde
bulundurulan kerevitlerin içinde sayısal olarak % 10 veya daha fazla oranda 9
cm.' den küçük kerevit tespit edildiğinde, bir ayrıma tâbi tutulmadan tamamı
sağlıklı ise kerevitin avlandığı su kaynağına bırakılır. Hastalıklı veya ölü ise imha edilir.
􀂾 Av yasağından önce avlanılan canlı kerevitlerin, yasağın başlamasından itibaren
48 saat içerisinde Bakanlık il müdürlüklerince stok tespitlerinin yapılması ve bu
kerevitlerin yasağın başlama tarihinden itibaren en geç 7 gün içerisinde
işlenmesi veya pazarlanması zorunludur.
􀂾 Kerevit istihsal edilen göllerimizde karaya çıkış yerleri il müdürlüklerince tespit
ve ilân edilir. İlân edilen yerler dışında karaya çıkış yasaktır.
􀂾 Avlanılan kerevitler için il veya ilçe müdürlüklerinden “Menşe Belgesi”
alınması zorunludur (EK-3). “Menşe Belgesi” alınmadan kerevitlerin nakli ve pazarlaması yapılamaz.
􀂾 Kiralanmamış veya kiralama işlemleri tamamlanmamış istihsal sahalarından
avlanılan kerevitler için hiçbir şekilde “Menşe Belgesi” düzenlenmez.
􀂾 Kaçak avlanmış kerevitler sağlıklı ise, öncelikle avlandığı su kaynağına, bu
mümkün olmadığı takdirde içerisinde kerevit bulunan en yakın su kaynağına iadesi zorunludur.
􀂾 Av araç gereçlerinin bir sudan diğerlerine izinsiz olarak her ne suretle olursa
olsun nakli ve dezenfekte edilmeden kullanılması yasaktır.
1.7.2.4. Turna Avcılığında Cins ve Boy Yasakları
􀂾 Tüm iç sularda, 15 Aralık - 31 Mart tarihleri arasında turna avcılığı yasaktır.
Avlanmanın serbest olduğu dönemlerde ise 40 cm’ den daha küçüklerinin avlanması yasaktır.
􀂾 Karamık Gölleri’nde sazan av yasağı döneminde turna avcılığı da yasaktır.
􀂾 Işıklı Gölü’nde turna avcılığı dönem boyunca yasaktır.
1.7.2.5. Sudak ve Tatlı Su Levreği Avcılığında Cins ve Boy Yasakları
􀂾 Tüm iç sularda, 15 Mart- 30 Nisan tarihleri arasında her türlü istihsal vasıtası ile
sudak ve tatlı su levreği avcılığı yasaktır.
􀂾 Sazangillerin avcılığının yasak olduğu dönemlerde ise yalnızca parakete ile
sudak ve tatlı su levreği avcılığı yapılabilir.
􀂾 Beyşehir, Eğirdir-Hoyran, Uylupınar (Gölhisar), Gölmarmara gölleri ile
Hirfanlı, Avşar ve Sevişler baraj göllerinde sazangillerin avlanmasının yasak
olduğu dönemde her türlü istihsal vasıtası ile sudak ve tatlı su levreği avcılığı da yasaktır.
􀂾 Beyşehir Gölü’nde dönem boyunca parakete ile sudak avcılığı yasaktır.
􀂾 Parakete ile sudak avcılığında yem olarak canlı balık kullanılması yasaktır.
􀂾 22 cm ’den daha küçük sudak avlanması yasaktır.
􀂾 Avlanan sudakların il müdürlüklerince belirlenen karaya çıkış noktaları dışında
karaya çıkarılması yasaktır.
􀂾 Sudak balığı için il veya ilçe müdürlüklerinden “Menşe Belgesi” alınması zorunludur.
􀂾 Menşe belgesi bulunmayan sudak balıklarının tesislerde işlenmesi ve ihraç edilmesi yasaktır.
1.7.2.6. Sazan, Kadife, Yayın, İnci Kefali Balıkları Avcılığında Cins ve Boy Yasakları
􀂾 Sazan balıklarının 30 cm, kadife balığının 22 cm, yayın balığının 90 cm boydan
küçük olanlarının dönem boyunca avlanmaları yasaktır.
􀂾 Uluabat Gölü ile bu göle bağlantılı sularda dönem boyunca yayın avcılığı yasaktır.
􀂾 Yayın bulunan iç sularımızda sazangillerin yasak olduğu dönemlerde yayın avcılığı da yasaktır.
􀂾 Van Gölü havzasında ve İnci Kefali bulunan bütün iç sularımızda her türlü
istihsal vasıtası ile 15 Nisan - 30 Haziran tarihleri arasında inci kefali avcılığı yasaktır.
1.8. Avlanmanın Tamamen ve Kısmen Yasaklandığı İç Sular
1.8.1. Avlanmanın Tamamen Yasaklandığı İç Sular
Avlanmanın tamamen yasaklandığı iç sular aşağıdaki listede belirtilmiştir.
İLİ KAYNAK ADI
ADANA Seyhan Nehri HES ile Yeni Regülâtör Köprüsü arası
ADIYAMAN Azaplı, Gölbaşı, İnekli Gölleri, Recep ve Değirmen Çayları, Kırkgöz Suyu
AFYON Eber, Karakuyu Gölleri.
AKSARAY Bozkır ve Kültepe Barajı, Ihlara Çayı
AMASYA Yedikır, Sarayözü Barajları
ANKARA Kurtboğazı, Çamlıdere, Eğrekkaya, Çubuk I-II, Bayındır (Kayaş), Kesikköprü, Akyar Barajları, Mogan Gölü
ANTALYA Oymapınar, Manavgat Barajları. Kepez I HES yükleme göleti ile bu göleti Kepez II HES yükleme göletine bağlayan ana kanal Alakır, Çayboğazı, Korkuteli Barajları Manavgat Irmağı ve kolları, Köprü Çayı
ARTVİN Arcivan Arsiyan, Balıklık, Bilbilan Karagöl, Karagöl, Meşeli, Pınarlı gölleri Arhavi, Barhal, Başköy, Bıçakcılar, Dokumacılar, Düzenli, Efeler, Hatila, İçkale, Kemani, Mansurat, Meşeköy, Orçi, Pepart, Tekkale, Uğur, Yüncüler dereleri ve kolları
AYDIN Koçarlı İlçesi, Bıyıklı Kasabası sınırları içerisindeki, Büyük Menderes Nehri ile bağlantılı Kiremitli Gedik’ten (Bölüntü), Sülüklü Azmak, Söğütlü dâhil olmak üzere Yarıntı Başı’na kadar olan bölüm.
BALIKESİR Çamköy Barajı, Susurluk Çayı
BAYBURT Çoruh Nehri ile kolları olan Beşpınar, Çatıksu, Demirışık, Kılıçkaya, Kopsuyu, Kopuz, Ozansu, Pulur, Yazyurdu,Yıldırım, Yoncalı Dereleri, Çoruh çayı
BİLECİK Kızıldamlar Barajı. Karasu Çayı
BİNGÖL Gayt Barajı. Cilli, Korlu (Roste), Sarıçiçek, Birim, Bahri, İbrahim Ağa gölleri.
BİTLİS Sor Çayı.
BOLU Akpınar, Aksu, Aktaş, Aktaşgobi, Boyalıdere, Büyük Sarma, Çamlık, Çampınar, Soğuksu, Çanaklı, Çayırbıçkı, Değirmen, Derceören, Doğandere, Eyriova, Gökbulatan, Kirazlı, Göynük, Harmankaya, Hızardere, Kabaklı, Karadibek, Karlıdere, Kırkpınar, Kızılpınar, Kilsuyu, Kirazlıyayla, Köroğlu, Kuğu, Mahya, Samandere, Serinoba, Serkedere, Soğuksu, Şimşir, Tatlı, Tekke, Tezdere, Yaylaçay Dereleri
BURDUR Kızılsu, Onaç, Kozağacı Barajları
BURSA Doğancı Barajı Uludağ Millî Parkı içerisinde bulunan göl, gölet ve tüm akarsular
ÇANAKKALE Tayfur Barajı
ÇORUM Yenihayat, Çorum Barajları. Akçataş ve Kuzyurt dereleri.
DENİZLİ Adıgüzel, Gökpınar Barajları. Akçay, Gökçay, Gökpınar Dereleri Işıklı Barajı1
DİYARBAKIR Dicle Nehri
ELAZIĞ Cip Barajı
ERZİNCAN Çataksu,Deresoran,Dirasor,Gökkaya,Hakbilir,Hırdıç,Ilgara,Otlukbel i Çayları Konarlı ve Yaylım Dereleri
ERZURUM Palandöken Barajı, Tortum, Aygır ve Şah Gölleri, Çoruh Nehri.
ESKİŞEHİR Kaymaz, Musaözü Barajları
GİRESUN Aygır, Bağırsak, Karagöl, Sağrak Gölleri, Aksu, Batlama, Çömlekci, Derin, Gelevera, Uzundere, Yücedere Dereleri
GÜMÜŞHANE İl sınırları içindeki bütün iç sular
HAKKARİ Beyazan, Gehdibi, Kavgababa, Sirte, Tal Dereleri Zap Suyu
HATAY Deliçay ve Özerli Dereleri
ISPARTA Gölcük ve Kovada Gölleri. Köprüçay Irmağı. Kovada Gölü kanalı
İSTANBUL Gökçe, Büyükçekmece, Elmalı II, Darlık, Ömerli, Alibeyköy, Sazlıdere Barajları Terkos Gölü. Ayvaz Benti, Büyük Bend, Kirazlı Bend Topuzlu Bent, Valide Sultan Bendi, Sultan II. Mahmut Benti, Odaiçi Deresi
İZMİR Balçova, Güzelhisar, Ürkmez, Alaçatı, Tahtalı Barajları
MERSİN Berdan Barajı Kurtsuyu, Lemas, Dragon (Su Gözü Köyü -Akdeniz arası 65 km lik kesimde), Sultansuyu Çayları
K. MARAŞ Suçatı Barajı. Söğütlü, Hurman, Tekir, Fırnız, Körsüllü Çayları Kömür Suyu
KARAMAN Aşağı Çağlar ve Zeyve dereleri
KASTAMONU Karaçomak, Çatak Barajları. Aydos, Bedestendere, Çilekli, Soğukçam, Hışhış, Hızardere, Ilgaz, Kapısuyu, Kazancıpınarı, Kızılkese, Irmak, Devrez Dereleri
KAYSERİ Akköy, Yamula Barajları Şeker Fabrikası Gölü
KIRIKKALE Kapulukaya barajı, Delice Irmağı.
KIRKLARELİ Armağan, Kırklareli Barajları, Değirmendere, Dolapdere, Pabuçdere, Kazandere, Velikadere.
KONYA May, Altınapa, Sille Barajları, Karagöl (krater), İzvit Çayı Akşehir Gölü 1
KOCAELİ Yuvacık Barajı
MALATYA Polat, Medik Barajları
MUĞLA Mumcular Barajı, Bencik Gölü
MUŞ Arpayazı, Varto-Merkez, Köprücük, Bulanık, Çobandağ, Doğdap, Haçlı (Kazan) Gölleri
NEVŞEHİR Ayhanlar Barajı
NİĞDE Altunhisar Gebere, Akkaya, Murtaza Barajları. Ecemiş Akarsuyu ORDU Kozeren, Gölköy, Ortadere, Porsuk, Tam,Tekmezar, Tifi, İki Tekkiraz dereleri
RİZE Dipsizgöl, Koyungölü, Cemil Başköy gölü, Soğanlı Gölü, Şefkar Gölleri, Kapılıgöller, Atmeydanı Gölü, Karagöl, Çermeş Gölü, Balıklıgöller, Kermikereç Gölü, Derebaşı Gölü, Öküzyatağı Gölü, Deniz Gölü, Avusor Gölü, Kaçkar Gölü, Büyük Göl, Balıklı Göl, Öküzboğan Gölü, Yedi Göller. Çağlayan, Çataldere, Fındıklı, Kolaskuri, Pazar dereleri ve kolları, Pishala, Tuncaderesi ve kolları, Uzundere, Sümer Deresi, Arılı Dere, Işıklı Deresi ve kolları, Fırtına Deresi ve Kolları, Tar Deresi, Kavron Deresi, Durak Deresi, Çat Deresi, Verçenik Deresi, Elevit Deresi, Palavit Deresi, Kara Dere, Cimil Deresi, Anzer Deresi, Gürgen Deresi, Islahiye Deresi, Avusor Deresi, Yukarışimşirli Deresi, Hemşin Deresi ve kolları. Potamya Çayı
SAMSUN Çakmak Barajı, Simenit ve Akgöl Gölleri.
SAKARYA Acarlar, Sapanca, Küçükboğaz, Poyrazlar, Taşkısığı (Çaltıcak), Büyük Akgöl (Gölkent) Gölleri. Melen, Mudurnu Çayları, Maden Deresi
SİNOP Akgöl, Sarıkum Gölleri, Baba Çayı.
SİVAS 4 Eylül barajları, Denizinyazı Gölü Hurman Çayı’nda (Akdere), Karamuklu mevkiinden itibaren 10 km’ lik kısım
TOKAT Ataköy Barajı, Bebek Deresi
TRABZON Balıklıgöl, Binömer, Haldiran, Karagöl, Uzungöl Gölü, Ayeser, Baltacı, Çamlıdüz, Demirciler, Galyan, Halli, Mulağa, Okene, Paparza dereleri. Apasar (Anadere), Arpalı, Fol, Kirazlık, Kustul, Miki, Solaklı Yanbolu, Zarha Dereleri ve kolları
UŞAK Küçükler Barajı
YALOVA Nacaklı Deresi
YOZGAT Uzunlu Barajı, Aşağıtekke, Deveçukuru, Cehennem, Göndelen, Kanakboğazı Dereleri
ZONGULDAK Kozlu, Gülüç Barajları. Aksu, Acısu Davulga, Değirmendere, Gebedek, Gümeli, İncedere, Karadere, Karakaya, Şimşir Dereleri, Kocamandere ve kolları,
1.8.2. Diğer Yasaklar
􀂾 İç Sularda Alınacak Tedbirler, Doğal göl, baraj gölü, gölet, arsu ve bu gibi su
ürünleri istihsal yerlerinde sulama ve diğer amaçlarla yararlanmak için
kullanılan her türlü kanal ve arkların başlangıç kısımlarına uygun bir ızgara veya
kafes konulması zorunludur.
􀂾 Bakanlığın müsaadesi alınmadan, bu gibi yerlerde su ürünlerinin geçmesine
veya yetişmesine engel olacak şekilde ağlar, bent, çit ve benzeri engeller kurulması yasaktır.
􀂾 Ağ Yasağı: Asgarî vasıf ve şartları il müdürlüklerince tespit ve ilân edilecek
ağların dışında ağ kullanarak iç sularımızda istihsal yapılması yasaktır.
􀂾 Bakanlık izni olmadan tüm iç sularımızda, ığrıp ve manyat ağları ile avcılık yapılması yasaktır.
􀂾 Çevirme (gırgır) ve her türlü trol ağlarının tüm iç sularımızda kullanılması yasaktır.
􀂾 Van ve Bitlis illeri dâhilindeki Van Gölü ve mansaplarında kullanılacak ağların göz açıklıkları 40 mm’ den küçük olamaz.
1.9. İdari Para Cezalarınınu Uygulanması Ve Yaptırımlar
1.9.1. İdari Para Cezası Kesim Yetkisi
􀂾 Mülki Amirler: İdari para cezaları mahallin en büyük mülki amiri tarafından
kesilir. Mülki amirler, ceza kesme yetkilerini Kanunun 33’ üncü maddesinde
belirtilen görevlilere önceden ilan etmek şartıyla devredebilirler.
􀂾 Sahil Güvenlik Komutanlığı Bot Komutanları: Sahil Güvenlik Komutanlığı bot
komutanları, Türk Karasuları ile münhasır ekonomik bölgeler içinde kalan
denizlerde, İstanbul ve Çanakkale Boğazlarında, liman ve körfezlerde idari para
cezası kesmeye yetkilidir.
􀂾 Kontrol Ekipleri Kurulması: 9.1.1, 9.1.2’inci maddeleri çerçevesinde yetkili
kılınanlar, Kanunda belirtilen hususlara aykırılıkların kontrolü ve tespitini,
Kanun'un 33’ üncü maddesinde belirtilen personel arasından seçilen ve en az iki
kişiden oluşan kontrol ekiplerince yapar.
1.9.2. Suçun Tespiti
􀂾 Kanunda belirtilen hususlara aykırılığın tespitinde, mümkün olduğu durumlarda
fotoğraf, kamera ve diğer teknik cihazlardan da yararlanılabilir.
􀂾 Suçun tespiti için numune alınması gerekiyorsa, bu numuneler usulüne uygun
olarak alınır, etiketlenir ve mühürlenerek, en kısa zamanda yetkili Bakanlık
laboratuvarına gönderilir. Analiz sonuç raporları delil olarak değerlendirilir.
􀂾 Suçun tespiti için fotoğraf, kamera veya diğer teknik cihazlardan yararlanılması
veya numune alınması işleminin fiili imkânsızlıklar yahut sanıkların suç
mahallinden ayrılması nedenleriyle yapılamadığı hallerde, suçun tespiti için suç
tespit tutanağının tanzimi yeterlidir.
1.9.3. Ceza Miktarının Tespiti
􀂾 Kanunda belirtilen idari para cezaları; tam boyu 12 metre dâhil 22 metreye kadar
olan gemiler için iki katı, tam boyu 22 metre ve daha uzun gemiler için üç katı olarak uygulanır.
􀂾 Ayrıca, Kanunda suç olarak sayılan fiillerin tekrarı halinde idari para cezaları iki misli olarak uygulanır.
􀂾 Suç konusu fiillerin tekrarı, suçun tespit edildiği tarihten itibaren iki yıl içinde
ilk cezaya konu suçun tekrar işlenmesini ifade eder.
1.9.4. İdari Para Cezası Kesmeye İlişkin Belgeler
İdari para cezası kesmeye ilişkin belgeler aşağıda belirtilmiştir:
􀂾 İdari Para Cezası Kararı (Ek-10) : Bakanlık ve il müdürlüklerince seri
numaralı olarak 4 nüsha bastırılır.
􀂾 Mahallin en büyük mülki amirince ceza kesme yetkisi verilen kurumlar, "İdari
Para Cezası Kararı" makbuz ihtiyaçlarını, bulundukları ildeki il müdürlüğünden karşılar.
􀂾 Sahil Güvenlik Bot Komutanlıklarının "İdari Para Cezası Kararı" makbuz
ihtiyaçları, Bakanlıkça Sahil Güvenlik Komutanlığına gönderilen makbuzlardan karşılanır.
􀂾 Tutanak ve Tebligat (Ek-11): Kontrolle görevli kurumlar tarafından bastırılır
veya bu bilgileri içerecek şekilde kontrol sırasında düzenlenir.
􀂾 Su ürünleri toptan ve perakende satış yerleri, su ürünleri yetiştiricilik tesisleri,
fabrika, imalathane, işleme tesisleri, kum ve taş ocakları gibi farklılık gösteren
yerler için biçim ve içeriği farklı tutanak ve tebligat düzenlenebilir.
􀂾 Zapt Etme (El Koyma) Tutanağı (Ek-12): Kontrolle görevli kurumlar tarafından
bastırılır veya bu bilgileri içerecek şekilde kontrol sırasında düzenlenir.
1.9.5. Cezanın Kesilmesi ve Yapılacak Diğer İşlemler
Kontrol ekipleri tarafından suç teşkil eden bir durumun tespit edilmesi halinde, "İdari
Para Cezası Kararı (Ek-10)" ve idari para cezası kesilmesine neden olan aykırılık su ürünleri
veya istihsal vasıtalarının da zaptını gerektiriyorsa "Zapt Etme (El Koyma) Tutanağı (Ek-
12)" da düzenlenir.
Bu belgelerin birer örneği düzenlenecek "Tutanak ve Tebligat (Ek-11)"a eklenmek
suretiyle cezanın muhatabına tebliğ edilir.
“İdari Para Cezası” Kararının bir nüshası tahsil edilmek üzere vergi dairesi
müdürlüğüne, vergi dairesi bulunmayan yerlerde mal müdürlüğüne gönderilir. Cezanın
muhatabının su ürünleri ruhsat tezkeresine sahip olması halinde ise bir nüshası da ruhsat
tezkeresinin düzenlendiği il müdürlüğüne gönderilir.
Süresinde ödenmeyen idari para cezaları 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil
Usulü Hakkında Kanun hükümlerine göre tahsil edilir.
1.9.6. Ruhsat Tezkerelerinin Geri Alınması ve İptali
Kanunun genel yasaklar, tahdit ve mükellefiyetler, sağlık, memleket ekonomisi,
seyrüsefer, teknik, ilmi bakımlardan bölgeler, mevsimler, zamanlar, su ürünleri cinsleri,
çeşitleri, ağırlık, irilik, büyüklük gibi vasıfları ve istihsali yasak olan su ürünlerinden arızi
olarak istihsal olunanların deniz veya iç sulara iadeleri veya bunlar için yapılacak sair
muameleler yönetmelikle düzenlenir ve kara sularımız dahilinde dip trolü ile su ürünleri
istihsali şekli yönetmelik hükümlerine aykırı olarak dip trolü ile su ürünleri istihsali yasaktır.
Suçun islenmesi halinde; su ürünleri istihsalinde bulunan gemiler ile gerçek kişilerin ruhsat
tezkereleri; suçun ilk defa işlenmesi halinde bir ay, ikinci defa işlenmesi halinde üç ay süre
ile geri alınır, tekrarlanması halinde iptal edilir. Suç konusu fiillerin tekrarı, suçun tespit
edildiği tarihten itibaren iki yıl içinde ilk cezaya konu suçun tekrar işlenmesini ifade eder.
Geri alınma işlemi uygulanacak ruhsat tezkerelerinin, suçun tespitinden itibaren altı ay
içinde düzenlendiği il müdürlüğüne teslim edilmesi zorunludur. Bu süre içinde teslim
edilmeyen ruhsat tezkerelerinin geri alınması, vize işlemi veya herhangi bir nedenle il
müdürlüğüne başvurulduğunda yerine getirilir.
İptal durumuna geldiği anlaşılan ruhsat tezkerelerinin iptal işlemi, düzenleyen il
müdürlüğünce yapılır, ilgililere yazıyla bildirilir.
2. RUHSAT TEZKERESİ
2.1. Ruhsat Tezkeresi Alma Yükümlülüğü, Usulü ve Şekli
Su ürünleri istihsalinde bulunacak gerçek ve tüzel kişiler, gerek kendileri ve gerekse
istihsalde kullanacakları gemiler için “Ruhsat Tezkeresi” almakla yükümlüdür. Ancak
gemide toplam çalışanların %20’ sini geçmemek üzere, 15 – 18 yaş arasındaki balıkçı
yardımcıları, ruhsat almaksızın çalıştırılabilir.
Ruhsat Tezkeresi almak üzere, gerçek kişiler ikametgâhlarının, tüzel kişiler merkez
veya şubelerinin bulunduğu, gemilerin sahip veya donatanları ise geminin bağlı olduğu yerin
en büyük mülki amirine dilekçe ile başvururlar.
Kaymakamlığa verilen dilekçeler, valiliğe gönderilir. Valilik, dilekçelerini il
müdürlüğüne intikal ettirir. İl müdürlüğü, ilgili dairelerin görüşlerini de alarak gerekli
incelemeleri yapar, sonuç olumlu ise ruhsat tezkeresi verilir. Ruhsat tezkereleri, il
müdürlüğünce “Ruhsat Kayıt Defteri”ne kayıt edilir.
Tüzel kişiler ve balıkçı gemileri için düzenlenen ruhsat tezkerelerinin süresi iki yıl,
gerçek kişiler için düzenlenen ruhsat tezkerelerinin süresi ise beş yıldır. Bu süre ilgililerin
müracaatı üzerine, ortak ise ortak olduğu su ürünleri kooperatif veya birliğinden, ortak değil
ise kendilerine en yakın su ürünleri kooperatif veya birliğinden, il sınırları içerisinde su
ürünleri kooperatif veya birliğinin bulunmaması durumunda, il veya ilçe müdürlüklerinden
su ürünleri istihsali yaptıklarını gösterir belge getirmeleri kaydıyla verildiği valilikçe vize
edilerek tüzel kişiler ve balıkçı gemileri için ikişer, gerçek kişiler için beşer yıllık sürelerle uzatılır.
Su ürünleri kooperatifleri ve birlikleri; üyelerinin ruhsat, vize işlemlerini topluca yaptırabilirler.
Ruhsat süresinin sona erdiği tarihten itibaren 60 gün içerisinde vize işleminin
yaptırılması zorunludur. Ancak özrünü belgeleyenler için bu süre 1 ay daha uzatılır.
Vize işlemini yaptırmayanların ruhsatı iptal edilmiş sayılır. Ruhsatı iptal edilmiş
olanlar iki yıl süre ile yeni ruhsat talebinde bulunamaz. Ruhsat tezkeresinin kaybında, ilan
vermek suretiyle yenisi alınabilir.
Gerçek kişiler, tüzel kişiler ve gemiler için Ruhsat Tezkereleri bu yönetmeliğin 1, 2,
ve 3 nulu eklerinde belirtilen formlara uygun olarak düzenlenir.
2.1.1. Ruhsat Tezkeresi Alma Şartlar
Ruhsat tezkeresi almak üzere müracaat eden gerçek kişilerin; 18 yaşını bitirmiş
bulunmaları ve hükümet tabibinden alacakları sağlık raporunu, ikametgâh belgesini, dalgıç
ve balık adamların ise ayrıca resmi kuruluşlardan alacakları Dalgıç ve Balık Adam belgesi’ni
ibraz etmeleri gerekmektedir.
Gemiler için verilen ruhsat tezkeresine ait ruhsat numarasının, plaka olarak
görülebilecek bir şekilde gemiye takılması zorunludur. Bu plakanın şekil ve özellikleri
Bakanlıkça belirlenir.
Ortaklarının tamamı Türk vatandaşı olmayan tüzel kişiler, ruhsat tezkeresi alamazlar.
Ancak, Yabancı Sermaye Mevzuatına uygun olarak kurulmuş tüzel kişiliklere, projeleri ve
teknik yeterlilikleri Bakanlıkça onaylanmak kaydı ile ruhsat tezkeresi verilebilir. Öngörülen
şartları taşımayan ve denizde su ürünleri istihsalinde bulunanlar için “Denize Elverişlilik
Belgesi” ni ibraz edemeyen gemilere ruhsat tezkeresi verilmez.
Orman bölgelerinde veya sulama tesislerinin bulunduğu sularda su ürünleri
istihsalinde bulunacak Ruhsat Tezkeresi sahipleri, ruhsatlarını ayrıca mahalli Orman veya
Devlet Su İşleri Teşkilatına vize ettirmekle yükümlüdürler.
2.1.2. Sportif Avcılık
Sportif avcılık; yasak olmayan yer ve zamanlarda, paraketa dışında kalan çapari,
seğirtme ve kaşık dahil her nevi olta ile, 5 kg ağırlığa kadar serpme ağlar ve kepçelerle
yapılır.
Bunların dışındaki sportif av araç ve gereçlerinin kullanımı Bakanlıkça belirtilen
esaslara uygun olarak il müdürlerince verilecek izinle yapılabilir. Ayrıca, kiralanan istihsal
sahalarında yapılacak sportif avcılığın esasları Bakanlıkça belirlenir.Deniz ve iç sularda
avcılık ile ilgili her türlü sportif faaliyetler Bakanlığın iznine tabidir.
2.1.3. Baraj, Suni Göller ve Akarsularda Alınacak Tedbirler
Baraj gölü, gölet, set gibi tesisler yapılırken balık geçitleri, asansörleri ve balık
perdeleri yapılması zorunludur. Doğal göl, baraj gölü, gölet, ve akarsu gibi su ürünleri
istihsal yerlerinden sulama ve diğer amaçlarla yararlanmak için, kullanılan her türlü kanal ve
arkların başlangıç kısımlarına uygun bir ızgara veya kafes konulması zorunludur. Bakanlık
izni alınmadan, bu gibi yerlerde su ürünlerinin geçmesine veya yetişmesine engel olacak
şekilde ağ, bent, çit ve benzeri engeller kurulması yasaktır.
2.1.4. Patlayıcı, Zararlı Maddeler Kullanımı
Bomba, torpil, dinamit, kapsül, mayın, karpit ve benzeri maddeler ile su ürünleri
istihsal yerlerinde su ürünlerine zarar veren öldürücü, uyuşturucu, zehirleyici maddeler ve
sönmemiş kireç kullanarak su ürünleri avlanması yasaktır. Elektrik cereyanı, elektroşok veya
hava basıncı ile su ürünleri avlanması Bakanlık iznine bağlıdır. Işık ile yapılacak avcılığın
esasları Bakanlıkça belirlenir.
2.1.5. Su Altında Yapılacak Çalışmalar
Göçmen balıkların; Akdeniz’den Karadeniz’e geçiş devreleri olan nisan, mayıs,
haziran ve temmuz aylarında Çanakkale Boğazı ile girişinde, Karadeniz’den Akdeniz’e geçiş
devreleri olan eylül, ekim, kasım, aralık, ocak ve şubat aylarında İstanbul Boğazı ile
girişinde batık gemilerin çıkarılması, yüzdürülmesi veya diğer su altı çalışmaları için
patlayıcı madde kullanılması yasaktır.
2.1.6. Sulara Zararlı Maddelerin Dökülmesi
Su ürünlerine veya bunları tüketenlerin veya kullananların sağlığına veya istihsal
vasıtalarına zarar veren maddelerin iç sulara ve denizlerdeki istihsal yerlerine veya
civarlarına dökülmesi ve dökülecek şekilde tesisat yapılması yasaktır. Su ürünleri istihsal
yerleri ile civarında, ilaçla zirai mücadele uygulaması Bakanlık iznine bağlıdır.
2.2. Kafeslerde Deniz Ürünleri Yetiştiriciliğinde Ön İzin Aşamasında
Dikkat Edilecek Hususlar
Ege ve Akdeniz sahillerimizde Bakanlığımız ile Dünya Bankası işbirliği kapsamında
yapmış olduğumuz çalışma sonucunda pek çok su ürünleri yetiştiriciliğine uygun olabilecek
muhtemel üretim alanları belirlenmiştir. Ancak, bu sahillerimiz balıkçılık açısından da önem
arz etmektedir.
Bu nedenle planlamanın iyi yapılarak taleplerin değerlendirilmesinde aşağıdaki
hususlar göz önünde bulundurulacaktır.
2.2.1. Yer Seçimi
Deniz ürünleri yetiştiriciliğinde gelişmenin devam edebilmesi için, sağlam bir yer tespiti
stratejisi geliştirilmelidir. Kafes yerinin hâkim rüzgârlardan veya fırtına tahribatından
korunması için bir burun veya adanın sağlayacağı konumdan yararlanması dikkate
alınmalıdır.
2.2.1.1. Su Derinliği
Sahil açığındaki tesislerin mümkün olduğu kadar uygun derinlikte ve dinamik sularda
kurulması gerekir. Kafeslerin kurulacağı yerin derinliği 15 m’ den az olmamalı, mümkünse
en az 20–25 m. derinlikte kurulmalıdır. Küçük kafeslerde, kafes derinliğinin en az 3 katı
derinlikte su olmalıdır.
2.2.1.2. Akıntı Durumu
Hareketli yerler, az akıntılı yerlere tercih edilmelidir. Sert ve kaba (taşlı, kumlu)
zeminler, daha kuvvetli akıntıların işaretidir.
2.2.1.3. Kafes Tipi
Dayanıklı ve sağlam kafesler kullanılarak açık sahilin avantajlarından
yararlanılmalıdır. Metal çerçeveli kare, çokgen veya polietilen dairesel kafesler açık deniz
şartlarına dayanabilir. Daha dayanıklı ve büyük kafeslerin kullanılması ve bunların daha açık
sulara kurulması özendirilmelidir.
2.2.2. Tesis Büyüklüğü (Kapasite)
Su ortamının taşıma kapasitesi ve meydana gelecek atık miktarı, planlama aşamasında
tesis büyüklüğünün tayininde önemli bir etmendir.
Çiftlik büyüklüğü; deniz alanı, kafes sayısı, yıllık üretim veya tutulan biyomas olarak
tarif edilebilir.
Optimal çiftlik büyüklüğü 250–300 ton/yıl’dır. Maksimum büyüklüğün ise 500 ton/yıl
olması tavsiye edilir. Daha büyük tesisler, ekolojik tahribata ve balık sağlığında
olumsuzluklara neden olur.
Kafesler için gerekli olan kiralık alan tespit edilirken, rotasyona veya alanın
dinlendirilmesine imkân verecek kadar fazladan alan bırakılmalıdır. Böylece kafeslerin
altındaki deniz tabanı kalitesi korunmuş olur. Yerin, eski haline dönmesine fırsat vermek için
2–3 yılda bir defa belli bir eksen etrafında rotasyon uygulanmalıdır; yani kafesler, yer değiştirmelidir.
Müteşebbis, müracaat dilekçesinde proje kapasitesini (ton/yıl olarak) belirtmelidir.
Bundan hareketle, gerekli balık sayısı ve gelişmenin büyüklüğü ile atık madde miktarı tahmin edilebilir.
Tarım Bakanlığı ile Dünya Bankası işbirliğinde yapılan çalışmalara göre, kiralamalar
için önerilen minimum yüzey alanları:
Kafes Tesisi Kapasitesi Minimum Yüzey Alanı
30 ton/yıl’a kadar 15.000 m2
30-100 ton /yıl 20.000 m2
100-250 ton/yıl 32.500 m2
250-500 ton/yıl 65.000 m2
Yer tahsisinde, birim alandan (hacimden) elde edilecek üretim miktarı da dikkate
alınmalıdır. Üretim, kafes sayısına ve en uygun stoklama yoğunluğuna bağlıdır.
Üretim kapasitesine göre önerilen kafes alanları:
Kapasite Kafes Alanı Gerekli Kafes Sayısı
(Ton/Yıl) (m2) 10 m2’lik 15 m2’lik 20 m çaplı
100 2.400 24 Adet 12 Adet 8 Adet
250 6.000 60 Adet 30 Adet 20 Adet
500 12.000 120 Adet 60 Adet 40 Adet
2.2.3. Stoklama Yoğunluğu
Optimal stoklama yoğunluğu, üretim miktarı, kafes sayısı ve alanına bağlıdır.
Stoklama yoğunluğu;
􀂾 Somon yetiştiriciliğinde;
• Kafeslerde: 18–20 kg/m3
• Tanklarda: 25–30 kg/m3
􀂾 Levrek ve Çipura yetiştiriciliğinde;
• Kafeslerde: 15–18 kg/m3
• Tanklarda: 6- 8 kg/m3
􀂾 Kalkan yetiştiriciliğinde;
• Erginlerde: 50–60 kg/m2
• Yavrularda: 5- 10 kg/m2
􀂾 Karides Yetiştiriciliğinde;
• 1 m2’ye 30 adet (Genç)
• 1 m2’ye 25 adet (Ergin)
2.2.4. Tesisler Arası Mesafeler
Hastalıkların önlenmesi, görsel etki, bentik ve su kalite etkileri bakımından tesisler
arasında belli mesafeler bırakılmalıdır. Küçük veya büyük çiftliklerde hastalık riski benzer
olduğundan, arada bırakılacak mesafe üretim kapasitesinin büyüklüğüne bağlı değildir.
Haçeri su girişine yakın yerlerde, kafes tesisi kurulmamalıdır. Antifoulantların
kullanıldığı kafes yerlerine yakın yerde, kabuklu (midye, istiridye, karides vs.) tesisleri
kurulmamalıdır. Ayrıca, arıtılmamış kanalizasyon kaynaklarına yakın yerlerde kabuklu
tesisleri kurulmamalıdır. Aksi halde bazı riskler olabilir. Bu riskler;
􀂾 Yetiştiricilik tesisleri arasında hastalığın hızla yayılmasına,
􀂾 İnsan sağlığına zararlı olması,
􀂾 Kötü görsel etki,
􀂾 Su ve sediment kalitesinin tahrip edilmesidir.
Bu konuda belli kural ve prensiplerin oluşturulmasında bazı faktörler hesaba katılmalıdır. Bu faktörler;
􀂾 Tesisin tipi ve büyüklüğü,
􀂾 Yetiştiricilik faaliyetinin su ve sediment kalitesine etkisinin tahmini,
􀂾 Hidrografik kriterler,
􀂾 Nutrient (besin) seviyelerinin önceki durumu ve gelişimi,
􀂾 Diğer kriterler (balık avcılığı, rekreasyon, koruma zonları vs.)’dir.
Deniz ürünleri yetiştiricilik tesislerinin çeşitli alanlara ve faaliyetlere asgari mesafeleri
aşağıdaki şekilde önerilmektedir (metre):
TESİS TİPİ MESAFE AÇIKLAMALAR
Kafes-Kafes 1.000 ÇED/İzleme sonuçlarına bağlı
Kafes-Haçeri 1.000
Tedavi maddelerinin haçeri su girişine karışımı, haçeri boşaltımlarının kafesleri etkileme riski
Haçeri-Haçeri 10.000 Yüksek hastalık bulaşma riski
Kafes-Kabuklu 500 Madeni (Kalay) bileşikleri kalkınılıyorsa, risk yüksek
Kafes-Doğal Hayat Alanı 1.000 - Kafes-Konutlar 800 Kanalizasyondan dolayı kirlenme riski,
nutrient ve açmanın artması riski,
Kafesler-Turizm 1.500 Gizlemeye vb. bağlı
Haçeri-Yumurtlama yatakları 5.000 -
Haçeri-Doğal Hayat Alanı 1.000 -
Haçeri-Konutlar 5.000 Kanalizasyondan dolayı kirlenme riski,
nutrient ve ayrışmanın artması riski,
Haçeri-Turizm 1.000 Gizlenmeye vb. bağlı
Haçeri-Kabuklu
Tesisi 500 -
Bu mesafeler, topoğrafik yapıya uygun biçimde gizlenmeye ve perdelemeye bağlıdır.
2.2.5. Taşıma Kapasiteleri
Tasıma kapasitesi ile, ortam kalitesini tahrip etmeden suyun destekleyebileceği
maksimum biyolojik üretim kastedilir. Üretim kapasitelerini limitleyen faktör, birincil
(primer) üretim/plankton üretimidir.
2.2.6. Çevresel Etki Değerlendirilmesi (ÇED)
ÇED prensipleri kullanılarak çevreye olabilecek zararların kontrolü yapılabilir.
ÇED’in uygulamaya sokulması, duruma bağlıdır. Bu bağlamda ön incelemeyi yapan uzman,
gerekli görürse ÇED’e başvurulabilir. Her çiftlik için ÇED şartı aranmamalıdır. Yetiştiricilik
faaliyetinin (projenin) potansiyel etkisi yerel anlamda düşünülerek ÇED’in gerekli olup
olmadığına karar verilmelidir.
Proje kapasitesi 100 ton/yıl’a kadar olan tesisler ÇED kapsamı dışında tutulmalıdır.
Bu kapasitenin üzerindeki tesisler ÖN ÇED kapsamına alınabilir.
2.2.7. Ölü Balık ve Atıkların İmhası
Yetiştiricilik tesisleri, atıklardan kurtulmak için karada bir yere sahip olmalıdır. Ölü
balık ve atıklar yakılarak veya kireçli çukurlara gömülerek imha edilmeli, düzenli olarak
toplanıp tesislerden uzaklaştırılmalıdır. Atıklar, kesinlikle su kaynakların dökülmemelidir.
Yakma işlemi tesisten uzakta yapılmalıdır. En iyisi toplu halde özel bir yerde yakılarak baca
ile koku ve dumanın uzağa yayılması sağlanmalıdır.
2.2.8. Açık Deniz (Off-Shore) Balık Yetiştiriciliği
Son yıllarda gelişen teknolojiye ve su ürünlerine olan talebin artmasına paralel olarak,
birçok ülke küçük hacimli ahşap kafesleri terk ederek, daha büyük hacimlerde ve daha
dayanıklı malzemeden üretilmiş kafeslerde üretim yapmaya başlamışlardır.
2.2.8.1. Açık Deniz Balık Yetiştiriciliğinde Kullanılan Kafesler
Açık deniz balık yetiştiriciliğinde kullanılan kafes elemanları, yapı itibariyle esnek
veya esnek olmayan bir yapıda olabildiği gibi, bu malzemelerin karışımından da
oluşmaktadır. Son zamanlarda piyasada kullanılan çeşitli tipteki açık deniz kafes sistemleri
şu şekilde sınıflandırılmıştır.
􀂾 Esnek Yüzer Kafesler: Birçok deniz alanlarında yaygın olarak kullanılmakta
olup, diğerlerine göre en ucuz ve basit yapıdadır. 16-20 metre derinliğinde, kare,
altıgen veya yedigen şekilli konfigürasyonlarda kullanılmaktadır. Çok geniş
hacimlere sahiptirler.
􀂾 Esnek Olmayan Yüzer Kafesler: Bu kafesler, esnek yüzer kafeslere göre,
biraz daha farklı dizayn edilmişlerdir. Bu kafesler genellikle altıgen, dairesel
şekilli olup, plastik malzemeden yapılmıştır. Bu sistemde az sayıda kafes kurma
imkânı vardır. Kuruluş maliyeti yüksek olup, yaygın olarak kullanılmamaktadır.
􀂾 Esnek Yarı Batabilir Kafesler: Basit olarak, germe ayaklı bu kafesler, ters
dönmüş geleneksel kafes olarak tanımlanabilir. Bu kafesler düşük maliyetle
kurulabilmektedir. Pek yaygın olarak kullanılmamaktadır.
􀂾 Yarı Batabilir Sert Kafesler: Bu kafesler, kışı çok sert geçen ülkelerde,
kışın deniz veya iç sularda kullanılmaktadır. Daha çok deneysel amaçlı olarak
kullanılan bu kafeslerin değişik modelleri vardır. Bu modeller;.üstte çok sağlam
çelik yapı ve bunun altında hafif kurşun tüpler kullanılarak şekil verilen kafes
tipinde bir ağ bulunmaktadır. Bu kafesler, Karadeniz, Akdeniz ve Hazar Denizi’
nde kullanılmaktadır.
􀂾 Özellikle kış aylarında buzlanma problemine karşı geliştirilmiş başka bir model
de kullanılmaktadır. Bu kafesler, Küresel şekilli, yüksek gerilme gücünde, deniz
ortamına dayanıklı alüminyumdan yapılmıştır. İsrail’de Doğu Akdeniz şartları
için geliştirilen başka bir model kafesler 1700–3400 m3 hacime sahip 8 kafesten
oluşan sistemler kullanılmaktadır.
2.2.9. Su Ürünleri Projeleri ile İlgili Alınacak İzin Belgeleri
2.2.9.1. Denizlerde Üretim Yapılması Halinde
􀂾 Ulaştırma Bakanlığı Ulaşım Dairesinden o yerin deniz ulaşımına bir zararının
olup olmadığına dair izin belgesi.
􀂾 Ulaştırma Bakanlığı Liman Dairesinden o yerde liman ve buna benzer bir
yapının yapılıp yapamayacağına dair izin.
􀂾 Yerin bağlı olduğu ilin tarım il müdürlüğünden kurulacak işletmenin mahalli
balıkçılara bir zararının dokunmayacağına dair izin belgesi.
􀂾 İşletmenin kurulacağı sahada batık gibi eski eserlerin olup olmadığına dair izin alınması
􀂾 Denizde belirlenen ekolojik alanın yetiştiricilik için uygun olup olmadığına dair araştırma belgesi.
2.2.9.2. Karada İsletme Kurulması Halinde
􀂾 Kara Yolları Genel Müdürlüğü’ nden engel olmadığına dair yazı
􀂾 Devlet Su İşleri’nden işletmede kullanılacak suyun durumu ile ilgili rapor
􀂾 Su kaynağı Devlet Su İşleri kayıtlarında mevcut değilse Köy Hizmetleri Bölge
Müdürlüğünden aynı türde yazı.
􀂾 Çevre ve insan sağlığına zararlı olmadığına dair mahalli tabipten rapor
􀂾 Karadaki su kaynağından çevre köylüleri herhangi bir şekilde istifade ediyorsa
ilgili muhtardan yazı
2.3. Deniz Ürünleri Yetiştiriciliğinde Uygulanacak Örnek Teknik Şartname
􀂾 Ağ kafeslerde yetiştiricilik faaliyetleri Maliye Bakanlığı’ndan kiralanan
belirlenmiş koordinatlar arasında kalan alanda yapılacaktır.
􀂾 Kafeslerde yetiştiricilik projelerinin planlanması, projelendirilmesi ve
işletilmesinde 1380 sayılı kanunda belirtilen kuruluşların da görüş, öneri ve
şartları dikkate alınacaktır.
􀂾 Kafeslerde yetiştiriciliği yapılacak su ürünleri onaylı projeye uygun olacak ve
yetiştiriciliğine izin verilen türlerden oluşacaktır. Kafeslerde beslenecek su
ürünleri türlerinin denize kaçmasını önleyecek her türlü tedbir yetiştirici
tarafından alınacaktır.
􀂾 Yetiştirici kullanacağı her türlü personel, araç, gereç, ekipman, malzeme, yem,
ilaç, besleyeceği su ürünleri türlerinin miktar ve niteliği ile yetiştirme tarihleri ve
yetiştiriciliğe ilişkin yapacağı işleri gösteren ilişik forma göre hazırlanmış yıllık
iş programını Tarım ve Köyişleri Bakanlığı’na (Tarım İl Müdürlüğü)
onaylatacaklardır.
􀂾 Denizde Taşıma Araçları Yönetmeliği hükümlerine göre “kafes
yetiştiriciliği”nde kullanılacak motorlu teknelerin seyrüsefere uygun durumda
olması ve aynı zamanda herhangi bir belediye ve liman dairesine kayıtlı
bulunması, sürücülerin de deniz aracı sürücü yeterlik belgesine sahip olması
şarttır. Kürek ile sevk ve idare edilebilecek motorsuz teknelerin sürücü yeterlik
belgesi alması zorunlu değildir. Ayrıca, motorlu ve motorsuz tekneler için 1380
Sayılı Su Ürünleri Kanunu’nun 3’üncü maddesi, Su Ürünleri Yönetmeliğinin
4’üncü ve 5’inci maddelerine göre “Gemiler İçin Su Ürünleri Ruhsat Tezkeresi “
alınacaktır.
􀂾 Denizin içinde ve civarında suların kirlenmesine neden olacak yıkama, ilaçlama
ve diğer faaliyetlerde bulunulmayacak, denize hiçbir katı veya sıvı madde
atılmayacaktır.
􀂾 Denizde su kirliliği seyrinin takibi açısından yetiştirici, kirliliğin olmadığı
dönemlerde 6 ayda bir, kirlilik limitlerinin yükselmesi durumunda ise daha sık
periyotlarda su numuneleri alınacak ve bu numunelerde, ücreti yetiştirici
tarafından ödenmek üzere istenen paremetreleri analiz ettirecek, sonuçlarına
göre Tarım ve Köyişleri Bakanlığı (Tarım İl Müdürlüğü)’nca işlem yapılacaktır.
Yetiştirici bu amaçların yürütülmesi için belirlenecek şartlara uyacaktır.
􀂾 Yetiştiricilik tesislerinin ve çalışmaların fırtına, yüksek dalgalar, salgın hastalık
vb. gibi doğal afetlerle; dalga, rüzgar ve diğer kötü hava şartları ve hırsızlığa
karşı korunması, ulaşım ve seyrüsefer engel olmaması hastalık ve kirlenmeye
sebebiyet vermemesi, med- cezir’den zarar görmemesi vb. gibi tedbirler
yetiştirici tarafından alınacaktır.
􀂾 Yetiştirici, Tarım ve Köyişleri Bakanlığı’nın ilgili elemanlarına muhatap olmak
üzere bir personel görevlendirecektir. Bu personelin su ürünleri konusunda
eğitilmiş olması tercih edilecektir.
􀂾 Yetiştirici ürettiği balıkların cins ve miktarlarını, tarihler itibariyle gösteren bir
defter tutacaktır. Bu defter, lüzum görüldüğünde tetkik edilmek üzere Tarım ve
Köyişleri Bakanlığı yetkili elemanlarınca incelenebilecektir. Ayrıca kafeslerde
yetiştirilen su ürünlerinin tür ve miktarı ekli forma göre 3 ayda bir Tarım ve
Köyişleri Bakanlığı’na (İl Müdürlüğü) yetiştirici tarafından verilecektir.
􀂾 Yetiştirici, yem temini veya başka bir amaçlarla denizde (kiraladığı saha dahil)
su ürünleri avcılığı yapmayacaktır.
􀂾 Kafeslerde yapılacak su ürünleri yetiştiriciliğinde denizde herhangi bir kirletici
unsurun bulaşmaması için kullanılacak yem, ekipman, malzeme, araç, gereç,
ilaç, vs. ile çalışma metotları Tarım ve Köyişleri Bakanlığı (Tarım İl
Müdürlüğü)’nın ilgili elemanlarınca zaman zaman kontrol edilecek, Bakanlık
elemanlarının bu konudaki önerileri yetiştirici tarafından tatbik edilecektir.
􀂾 Kafeslerde su ürünleri yetiştiriciliği projesinin uygulanması ve işletilmesi
sırasında denizin ekolojisine, biyolojik yapısına ve kirlenmeye karşı etkilerinin
araştırılması amacıyla Tarım ve Köyişleri Bakanlığı ilgili elemanlarınca
yapılacak her türlü çalışmalarda, yetiştirici mevcut imkânları ile ilgililere yardım
edecek ve her türlü kolaylığı gösterecektir.
􀂾 Tarım ve Köyişleri Bakanlığı’nın iznini almak şartıyla ilgili kuruluş veya
üniversitelerce proje sahasında yapılacak hiçbir etüt ve araştırmaya yetiştirici
engel olmayacaktır.
􀂾 Tarım ve Köyişleri Bakanlığı deniz suyunun niteliği ve niceliği konusunda
hiçbir zaman garanti ve taahhüt vermez. Suyun nitelik ve niceliğindeki
değişmelerden Bakanlık sorumlu tutulmaz.
􀂾 Yetiştiricilik projesinin uygulanması ve işletilmesi sırasında denizin ekolojisine,
biyolojik yapısına ve kullanma amaçlarına zarar verecek düzeyde kirlenme ve
hastalık tesbit edildiğinde, denizin güvenliği, ulaşım ve seyrüseferin olumsuz
yönde etkilenmesi, deniz ile ilgili diğer kuruluş, özel ve tüzel kişilerle sosyal
problemlerin meydana gelmesi halinde Tarım ve Köyişleri Bakanlığı tarafından
verilecek rapor doğrultusunda Maliye Bakanlığınca kira sözleşmesi fesh
edilecek ve bahis konusu proje uygulamadan kaldırılacaktır.
􀂾 Yukarıdaki nedenlerden dolayı kira sözleşmesinin ve yetiştiricilik projesinin
fesh edilmesi durumlarında veya yetiştiricilik projesinin uygulanması sırasında
kirlenme, hastalık, dalga, yangın, deprem, rüzgar, diğer kötü hava şartları,
ulaşım ve seyrüsefer, hırsızlık, su seviyesinde ve suyun kimyasal ve biyolojik
yapısında meydana gelen değişiklikler nedeniyle oluşacak zarar ve ziyandan
dolayı yetiştirici Tarım ve Köyişleri Bakanlığı’ndan herhangi bir hak ve
tazminat talebinde bulunamayacaktır.
2.4. Su Ürünleri Sağlığı
2.4.1. Karantina
Tarım Bakanlığı gerekli gördüğü hallerde su ürünleri hastalık ve zararlılarına karşı
karantina tedbirleri alır. Bununla ilgili olarak istihsal ve yetiştirme yerleri kontrol ve
muhafaza altına alır. Karantina altına alınan yerlere giriş ve çıkışlar, alınacak tedbirler il
müdürlükleri tarafından mahalli yayın vasıtaları ile ilan edilir. Karantinayı gerekli kılan
sebepler ortadan kalkınca, bu durum yeniden ilan edilir. Karantinaya alınan yerlerden, av
araç ve gereçleri, yem ve benzeri maddelerin çıkarılması damızlık, yavru, yumurta ve anaç
su ürünlerinin satışı yasaktır.
İl, İlçe Müdürlükleri veya Bakanlık İl Kontrol Laboratuvar Müdürlüklerince yapılan
muayene sonucunda, insan sağlığına ve su canlılarına zarar verebileceği tespit edilen su
ürünleri imha edilir. Bunun için ilgililere herhangi bir ücret ödenmez.
2.4.2. Su Ürünlerinin İthal ve İhracı
Su Ürünlerinin ithal ve ihracı, gümrükle ilgili kuruluşun uygun görüşü üzerine,
Bakanlıkça belirlenerek, Resmi Gazete’ de ilan edilen kapılar dışında yapılamaz.
İthal edilecek su ürünleri için, bulaşıcı hastalıklardan arınmış olduğuna ve sağlıklı
bulunduğuna dair, satıcı ülke resmi kuruluşlarınca düzenlenmiş “Sağlık Sertifikası ile Menşe
Belgesi” nin ibraz edilmesi zorunludur. Damızlık materyal ithalatında bu belgelerin ayrıca, o
ülkedeki T.C. konsolosluklarınca onaylanması gerekir. İhraç edilecek su ürünlerine ait menşe
belgeleri ile sağlık sertifikaları Bakanlıkça düzenlenir.
2.4.3. Damızlık Belgesi
Damızlık su ürünleri üreten ve pazarlayan özel ve resmi kuruluşlar Bakanlıktan
Damızlık Sağlık Belgesi almak zorundadırlar. Bu kuruluşlar, sağlık ve hijyen şartları
yönünden, yılda en az iki defa olmak üzere Bakanlıkça kontrol edilir. Sağlık yönünden
uygun görülen işletmelerde, damızlık satışına müsaade edilir.
2.4.4. Koruyucu ve Tedavi Edici Maddeler
Su ürünlerinin sağlığında kullanılacak her türlü ilaç, biyolojik ve kimyasal maddelerin
imali, kullanılması, satışı, nakli, depolanması ve ithaline ilişkin esas ve usuller Bakanlıkça
belirlenir.
2.4.5. Su Ürünleri İşleme Tesislerinin Teknik ve Sağlık Şartları, Tüketilecek Ve
İşlenecek Su Ürünlerinin Özellikleri
􀂾 Tesis Çalışma İzni: Su ürünleri işleme tesisi kuran gerçek ve tüzel kişiler
faaliyete geçmeden önce Bakanlığa müracaat ederek çalışma izni almakla
yükümlüdürler. Uygun görülen tesislere çalışma izni verilir. Ayrıca, ilgilisi
tarafından talep edilmesi halinde, Bakanlıkça yapılan ayrı bir değerlendirme
sonucu, “Sağlık Kontrol Numarası” verilir.
􀂾 Tesislerin Genel Sağlık Şartları: Su ürünleri işleme ve değerlendirme
tesislerinde aranan asgari genel sağlık şartları aşağıda gösterilmiştir:
• Tesis, kapasitesine uygun genişlikte işleme ve kullanım bölümlerine sahip
olmalıdır. Bu bölümler, ürünün bir kontaminasyona uğramasını
engelleyecek tarzda, ürün alanları ile atık ve kirli materyalin birbirinden
net olarak ayrılacağı şeklinde yapılmalıdır.
Suyu emmeyen, geçirmeyen, kolaylıkla yıkanabilir ve dezenfekte
edilebilir nitelikli bir zemin döşemesine sahip bulunmalı ve zemin atık
suların tahliyesine imkan sağlayan bir sistemle donatılmış olmalıdır.
• Duvarlar ve tavan kolaylıkla temizlenebilir, dayanıklı ve su geçirmeyen
malzemeden yapılmalı, bunlar ürünlerin kontaminasyona uğramaması için
temiz ve bakımlı durumda bulundurulmalıdır. Kapılar, kolaylıkla
temizlenme özelliklerine sahip, bozuşmaz ve sağlam yapıdaki materyalden
üretilmiş olmalıdır.
• İyi bir havalandırma ve gerektiği takdirde etkin bir buhar tahliye sistemi
ile yeterli bir aydınlatmaya sahip olmalıdır.
• Su ürünlerinin canlı olarak bulundurulduğu tesislerde yaşam koşullarına
uygun temiz ve zehirleyici olmayan bir suyla beslenen havuzlar
bulunmalıdır.
• Tesiste kullanılan araç ve gereçler, işleme tezgahları, kaplar ve taşıma
konveyörleri korozyona karşı dayanıklı, kolayca temizlenebilir ve
dezenfekte edilebilir nitelikte olmalıdır. Bunlar asli amaçları dışında hiçbir
şekilde kullanılmamalıdır. Ancak Bakanlıktan izin almak kaydı ile bunlar
diğer gıda maddelerinin işleme işlerinde de kullanılabilir.
• Korozyona dayanıklı ve tam bir sızdırmazlığa sahip, içlerine atıkların
konulacağı, iş günü sonunda ilgili yerlere nakledilebilecek, uygun sayıda
toplama tankları bulunmalıdır.
• Tesiste, temiz su veya temizlenmemiş basınçlı deniz suyu sağlayan bir
özel sistem bulundurulması zorunludur. Ancak, yukarıda bahsedilen
sistemlere karışmayacak şekilde, buhar elde etmek, yangınları söndürmek
veya frigorifik tesisi soğutmak amaçları ile, içilemez suyun kullanılmasına
da izin verebilir. İçilemez suyun boru donanımları, temiz su ile
temizlenmiş deniz suyu boru donanımlarından farklı olmalıdır.
• Tesiste uygun bir atıksa tahliye sistemi olmalı, böcek, kemirgen, kuş ve
benzeri hayvanlara karşı koruyucu düzenekler bulunmalıdır.
• Yıkanarak temizlenebilir duvar ve zemine sahip, doğrudan doğruya işleme
birimlerine açılmayan yeteri kadar tuvalet, lavabo ve soyunma odası
bulunmalıdır. Lavabolar ellerin temizlenmesi ve dezenfekte edilmesi için
gerekli malzemelerle ve düzeneklerle donatılmalıdır.
• Deterjan, dezenfektanlar veya benzeri maddeler, ürün ve donanım
üzerinde olumsuz etki yaratmamalıdır Personel temiz iş elbisesi giyerek
çalışmalı ve hijyen şartlarına uymalıdır.
• Su ürünleri işleme ve değerlendirme faaliyetlerine bizzat katılan
personelin sağlık durumları periyodik olarak, tıbbi bir raporla
belirlenmelidir.
• Üretim kapasitesi 500 kg/gün ve yukarı olan tesislerde gıda konusunda
yüksek öğrenim görmüş sorumlu bir teknik elemanın istihdam edilmesi
zorunludur.
􀂾 Taze Ürünlerin İşlenmesiyle İlgili Teknik Şartlar
• Taze su ürünleri, hiçbir şekilde dondurma veya herhangi bir işleme tabii
tutulmamış, doğal olarak veya parçalanarak hazırlanmış vakum altında
veya değiştirilmiş atmosferik koşullar altında ambalajlanmış ürünler
olmalıdır.
• Derhal sevk edilmedikleri veya işlenmedikleri takdirde, tesise gelen
soğutulmuş su ürünleri, buz altında, tesisin izotermik deposunda
muhafazaya alınmalıdır. İhtiyaç duyuldukça buz uygulaması
tekrarlanmalıdır. Tuzlu veya tuzsuz olarak temiz içme suyundan veya
temiz deniz suyundan imal edilecek olan buz, sağlıklı koşullar altında elde
edilmeli, temiz ve bakımlı konteynerler içerisinde muhafaza edilmelidir.
• Kesim ve temizlemenin sağlığa uygun koşullar altında yapılması
gerekmektedir. Bu işlemlerden hemen sonra ürünler içme suyu veya temiz
deniz suyu ile iyice yıkanmalıdır.
• Dilimleme ve fileto çıkarma işlemleri kesim ve temizleme işlerinin
yapıldığı yerden farklı bir yerde uygulanmalıdır. Dilim ve filetolar, uygun
süre içerisinde hazırlanmalı ve derhal soğutulmalıdır.
• İç organlara ve işe yaramaz diğer kısımlar, insan tüketimi için hazırlanan
üründen ayrı bir yerde tutulmalıdır.
• Taze su ürünlerinin muhafazası ve dağıtımı için kullanılan
konteynerler,ürünleri kontaminasyondan koruyacak ve eriyen buz suyunun
tahliyesini sağlayacak şekilde yapılmalıdır.
• Tahliye sistemlerinin mevcut olmaması halinde atıklar, kapaklı ve tam
sızdırmazlığa sahip ve kolayca temizlenebilen ve dezenfekte edilebilen
kaplar içerisinde muhafaza edilmelidir. Atıklar, birikmeye
bırakılmamalıdır. Atık kapları işgünü sonunda düzenli olarak tanklara
veya kapalı mahallere boşaltılmalıdır. Atıklarla temas halindeki kaplar,
konteynerler ve yerler her kullanımdan sonra iyice temizlenmeli ve
gerektiği takdirde de dezenfekte edilmelidir.
􀂾 Dondurulmuş ürünlerle İlgili Teknik Şartlar
• Dondurulmuş ürünlerin, işlenmiş olsun veya olmasın en az – 18’ C
düzeyinde bulunan bir ortamda dondurularak hazırlanması gerekmektedir.
• Tesislerin frigorifik yeterliliği, ürünün sıcaklık derecesini süratle
belirlenen düzeye düşürmeye ve o sıcaklık derecesinde muhafaza etmeyi
sağlayacak şekilde olmalıdır.
• Depolama yerlerinde kolaylıkla okunabilecek şekilde yerleştirilmiş bir
termometre bulunmalı, ısı kayıt grafikleri tutulmalı, ürünün muhafaza
edildiği süre içerisinde kontrol edilmelidir.
• Su ürünlerinin buzu, sağlık şartlarına uygun olarak çözülmeli ve eriyen
buzun suları tahliye edilmelidir. Erime aşamasında, ürünün sıcaklığı aşırı
düzeyde bir artış göstermemelidir. Buzu çözülen ürünler mümkün
olduğunca süratli bir şekilde hazırlanmalı veya işlenmelidir.
􀂾 İşlenmiş Ürünlerle İlgili Teknik Şartlar
• Konserve: Konserve ürünleri, mikro organizmaları yok etmeye veya
etkisiz kılmak için, hermetekli olarak kapatılan ve etkileşime açık olmayan
bir ortamda elde edilmiş olmalıdır.
• Konserve su ürünlerinin hazırlanmasında içme suyu kullanılmalıdır. Isı
işlemi, ısıtma süresi, sıcaklığı, doldurma kaplarının büyüklüğü ve benzeri
kriterler dikkate alınarak uygun bir şekilde yapılmalı ve patojenik
organizmaları tahrip edecek şekilde uygulanmalıdır.
• Ürünlerin uygun ısı işlemine tabi tutulduğu imalatçı tarafından kontrol
edilmelidir.
• İnkübasyon testleri, 7 gün için 37 santigrat derecede ve 10 gün için 35
santigrat derecede veya bir başka eş değer kombinasyonda yapılmalıdır.
• Kapların içindeki ürünün mikrobiyolojik ve toksikolojik muayenesi,
tesisin laboratuarlarında veya Bakanlığın ilgili laboratuarlarında yapılmalı
ve kayıtları tutulmalıdır.
• Günlük olarak üretilen ürün serilerinden, belirli aralıklarla alınacak
numuneler üzerinden, kalite kontrolleri yapılmalıdır.
􀂾 Tütsüleme
• Tütsüleme veya füme işlemlerinin, duman ve ısının tesisin başka
bölümlerine yayılmasını önleyen bir havalandırma sistemi ile donatılmış,
özel bir yerde yapılması gereklidir.
• Balığın tütsülenmesi için kullanılacak duman sağlayıcı materyal,
tütsüleme tesisinden ayrı bir yerde ve ürünleri kontamine etmeyecek
şekilde istiflenerek muhafaza edilmelidir.
• Ürünün tütsülemesi için gerekli dumanın sağlanmasında boyalı, vernikli,
renginden arındırılmış veya koruyucularla kaplı odunların kullanılması
yasaktır.
• Tütsüleme işlemi tamamlandığında, ürünler ambalajlanmadan önce,
konserve halinde saklanabilmeleri için gerekli sıcaklık derecesine kadar
süratle soğutulmalıdır.
􀂾 Salamura
• Ürünlerin salamura veya tuzlama işlemine tabi tutacakları yer tesisin diğer
bölümlerinden yeterince uzak bir mesafede olmalıdır.
• Su ürünlerinin salamurası için kullanılacak olan tuz temiz olmalı ve temiz
bir şekilde muhafaza edilmelidir. Bir kez kullanılmış olan tuz bir daha
kullanılmamalıdır. Salamura için kullanılan kaplar, salamura işlemi süresi
boyunca ürünün kontaminasyona uğramasını önleyecek şekilde yapılmış
olmalıdır. Uygulamadan önce salamura kapları ve salamura üretim yerleri
temiz durumda olmalıdır.
2.4.6. İşlenecek ve Tüketilecek Su Ürünlerinin Özellikleri
Tüketime arz edilecek ve işletmeye ham madde olarak alınacak su ürünleri normal;
besin değerini kaybetmemiş, kendine özgü renk, görünüş ve kokuda, balıkların pulları
sağlam ve deriye yapışmış, etleri sıkı, solungaçlar parlak kırmızı, gözler canlı görünümde,
deride bakteriyel orijinli mukoz salgı oluşmamış, deri nemli ve parlak olmalıdır. Bu
özelliklere uygun olmayan su ürünleri işlenemez ve tüketilemez.
Taze ve işlenmiş su ürünleri, görülebilir her türlü parazitin teşhis edilmesi için
muayene edilmelidir. Parazitlerle bulaşık olunan taze ve işlenmiş su ürünlerinin, insan
tüketimi için piyasaya verilmesi yasaktır.
2.4.7. İnsan Gıdaları ve Sanayi Maddelerinin Özellikleri
Su ürünlerinden hazırlanan insan gıdaları ile sanayi maddelerinin bu yönetmelık
hükümlerine ve mecburi uygulamada bulunan Türk Standartlarında belirtilen usul ve esaslara
göre hazırlanması zorunludur.
Su ürünlerinden hazırlanan gıdalar, kendine özgü renk, görünüş, koku ve tadında
olmalı, yabancı madde ihtiva etmemeli, ürünlerin hazırlanmasında kullanılan hammadde,
yardımcı madde, katkı maddeleri bu yönetmelik hükümlerine ve ilgili standartlara uygun
olmalıdır.
İnsan tüketimine sunulacak canlı, taze ve işlenmiş su ürünlerinin, kalite ve sağlık
şartları açısından, kimyasal, mikrobiyolojik ve toksik özellikleri itibariyle kriterlere uygun
olması zorunludur.
2.4.8. Ambalajlama, Etiketleme ve Nakliye:
􀂾 Ambalajlama, bu ürünlerin kontaminasyonunu önleyecek uygun sağlık koşulları
altında yapılmalı, ambalaj malzemeleri su ürünlerinin organik özelliklerini
bozmamalı, insan sağlığına zararlı olacak ve ürünlere geçebilecek maddeler
içermemelidir. Ayrıca ürünleri yeterince koruyacak sağlamlıkta olmalıdır.
􀂾 Ambalaj malzemeleri tekrar kullanılamaz. Ancak, temizlendikten ve dezenfekte
edildikten sonra kullanılabilen, su ve hava geçirmez, çürümeye dayanıklı
malzemelerden yapılan özel kaplar bu hükmün dışındadır. Kullanılmayan
ambalaj malzemeleri, kapalı bir alan içerisinde muhafaza edilmelidir.
􀂾 Ürünlerin piyasaya arzında, ilgili standartlarda yer alan ambalajlama kurallarına
uyulmalı, ambalaj üzerinde, üretici firma adı, varsa tescilli marka ve adresi, ürün
adı, türü, cinsi, kalitesi, sınıfı, imal tarihi ve nu’su, son kullanma tarihi, net
ağırlığı, yardımcı ve katkı maddelerini belirtir, bir etiket bulunmalıdır.
􀂾 Ürünler; sıcaklığı ve nispi nemi uygun odalarda muhafaza edilmeli, yeterli
korumayı sağlayacak şekilde ambalajlanmadıkça, bu ürünlerin hijyenini
etkileyecek veya onları kontamine edecek diğer ürünlerle depolanmamalı ve
nakliye edilmemelidir.
􀂾 Taze veya işlenmiş su ürünlerinin nakliyesi için kullanılan araçlar, nakliye
sırasında istenilen sıcaklığı muhafaza edecek ekipmanla donatılmalıdır.
􀂾 Nakliye araçlarının iç yüzleri düz ve temizlenmesi kolay olmalı, aynı anda su
ürünleriyle, başka ürünlerin bir arada taşınması için kullanılmamalıdır. Ürünlerin
nakliyesinde ve depolanmasında ilgili standartlara uyulmalıdır.
2.4.9. Kontrol
Bakanlık, su ürünleri müstahsillerini, su ürünleri ile iştigal eden tüccar, sanayici,
esnaf, ithalatçı ve ihracatçı ile bunların işyerlerini, balıkhaneleri, mezat yerlerini, su ürünleri
işleme ve değerlendirme tesislerini, buradan elde edilen ürünleri, istihsal yerlerini, balıkçı
liman, barınak, barınma ve çekek yerlerini ve istihsal vasıtalarını teftiş ve kontrol ederek
mevzuata göre gerekli işlemleri yapar.
Bakanlıkça su ürünlerinin koruma ve kontrolü ile görevlendirilen memur ve
hizmetliler 1380 sayılı Su Ürünleri Kanunu ve bu kanunun bazı maddelerini tadil eden 3288
sayılı kanun şümulüne giren suçlar hakkında zabıt tutmak, suçta kullanılan istihsal
vasıtalarını ve su ürünlerini zaptetmek ve bunları adli mercilere teslim etmekle görevli ve
yetkilidirler.
Bu, amaçla görevlendirilen memurlar için yönetmelığın 10 sayılı Ekinde gösterilen
kimlik kartı düzenlenir.
3. ULUSLARARASI SULARDA AVCILIK
Münhasır ekonomik bölgedeki su ürünlerinin cins, ağırlık, boy gibi özellikleri,
avlanabilir miktarları, zamanları ve istihsalde kullanılacak vasıtaların haiz olmaları gereken
asgari vasıf ve şartlar ile bunların kullanma esas ve usulleri ile diğer şartlar Bakanlıkça
belirlenir. Uluslararası sularda av yapacak olan gemiler yer ve zaman olarak yasak
bölgelerden geçerken, ilgili kanunlarda belirtilen tedbirler dışında bakanlık il
müdürlüklerinden de izin almak zorundadırlar
“Denizlerde ve İçsularda Ticari Amaçlı Su Ürünleri Avcılığını Düzenleyen 2004–
2006 Av Dönemine Ait 36/1 Numaralı Sirküler”in 21/6’ ıncı maddesinde, uluslararası
sularda yapılacak avcılığın esaslarının Bakanlıkça belirleneceği, 21/7 inci maddesi ile de
uluslararası sularda av yapacak gemilerin yer ve zaman olarak yasak bölgelerden geçerlerken
il müdürlüklerinden izin almaları gerektiği belirtilmiştir. Bu doğrultuda;
􀂾 Ege Denizinde; Meriç Nehrinin denize döküldüğü yer ile Eşen çayının denize
döküldüğü yer arasında kalan uluslararası sularda av yapmak üzere, 1 Nisan–1
Mayıs 2005 tarihleri arasında trol gemilerinin,
􀂾 Akdeniz’de, Anamur Burnu ile Suriye sınırı arasında kalan uluslararası sularda
av yapmak üzere, 1 Mayıs–30 Haziran 2005 tarihleri arasında trol gemileri ile
ışıkla avcılık yapmamak üzere gırgır gemilerinin,
3.2. Karasularımızdan Geçiş
􀂾 Uluslararası sularda av yapacak balıkçı gemileri için, halen geminin bulunduğu
yerin, il müdürlüğüne müracaat edilerek, av yapmak istedikleri uluslararası
suları (Ege ve/veya Akdeniz) bildirip " Uluslararası Sulara Geçiş İzin Belgesi "
(EK–1) alacaklardır. Asıl olarak 2 adet düzenlenecek belgenin, bir adedi il
müdürlüğünde muhafaza edilip, bir adedi başvuru sahibine verilecektir.
􀂾 Uluslararası Sulara Geçiş İzin Belgesi alan balıkçı gemileri ile avlanılan ürünler,
mutlaka EK–2’ de belirtilen limanlar ve barınaklardan karaya çıkarılacaktır.
􀂾 Uluslararası sularda avlanılan ürünler için, ürünün karaya çıkış yerindeki il veya
ilçe müdürlüklerine başvurularak "Menşe Belgesi" (EK–3) alınacaktır. İl veya
ilçe müdürlükleri ise izin verilen gemiye ait "Uluslararası Sulara Geçiş İzin
Belgesi"ne istinaden, asıl olarak 2 adet Menşe Belgesi (EK–3) düzenleyecektir.
Menşe Belgesinin bir adedi verilen müdürlükçe muhafaza edilirken, diğeri
başvuru sahibine verilecek ve ürün nakledileceği yere kadar bu belge ile sevk
edilecektir. İzin verilen karaya çıkış noktaları dışındaki il veya ilçe
müdürlüklerinden alınan “Menşe Belgesi” geçerli olmayacaktır. Karaya çıkış
noktalarında il müdürlüklerince öngörülen tedbirler alınacak ve gerekli
kontroller yapılacaktır.
􀂾 Herhangi bir yere nakledilen ürünün, satış için birden fazla “Mahal” e
dağıtılması söz konusu ise, satışın yapılacağı yerdeki il veya ilçe Müdürlüğüne
başvurularak, “ Dağıtım/Satış Belgesi ” (EK–4) alınacaktır. Bu belgeye haiz
olmayan ürünlerin satışı yapılamayacaktır.
􀂾 Yapılan kontrollerde, usulsüz avcılık yapıldığı tespit edildiğinde, tespiti yapan
yetkili, izin belgesine el koyarak durumu iznin verildiği il müdürlüğüne
bildirecektir. İzni veren il müdürlüğü de "Uluslararası Sulara Geçiş İzin Belgesi"
ni iptal edecektir.
􀂾 İzin belgesi iptal edilen gemilere, avlanma dönemi itibariyle hiçbir şekilde yeni
"Uluslararası Sulara Geçiş İzin Belgesi" verilmeyecektir.
􀂾 İzin verilen gemiler, avlanan ürünlerle ilgili olarak ilişikte gönderilen form (EK–
5), ilçe müdürlükleri tarafından düzenlenen Menşe Belgeleri’ne ilişkin bilgileri
de içerecek şekilde tanzim edilerek, izin süresinin bitim tarihinden itibaren 1
aylık süre zarfında Bakanlığa gönderilecektir.
􀂾 İl müdürlüklerince koruma ve kontrol hizmetleri etkin bir şekilde yürütülerek,
bu hizmetlerin yürütülmesinde ilgili kamu kuruluşları ile de gerekli
koordinasyon sağlanacaktır.

KAYNAK:www.megep.meb.gov.tr

TelcisanKapat