SAĞLIK UYGULAMA TEBLİĞİ İLE İLGİLİ SIK SORULAN SORULAR - SSK


Hangi sağlık tesislerine, nasıl müracaat edilebilir?

Kurum ile sözleşmesi bulunan birinci, ikinci ve üçüncü basamak sağlık kurum ve
kuruluşlarına doğrudan veya sevk edilmek suretiyle müracaat edilebilir.

Müracaat belgelerinin aslı veya fotokopisi sağlık tesisine verilecek mi?

Sadece; iş kazasına uğramış ve 90 gün prim ödeme gün sayısı dolmamış 506
kapsamındaki aktif sigortalılara ait iş kazası bölümü doldurulmuş vizite kağıdı ile yurt dışı
sigortalılarına ait sigorta il/sigorta müdürlüklerince düzenlenmiş ve onaylanmış Sosyal

Güvenlik Sözleşmesine Göre Sağlık Yardım Belgesi fotokopisi sağlık tesisine verilecektir
Fatura ekinde çalışanlara ait vizite kağıdını gönderecek miyiz?

Sadece iş kazası nedeniyle müracaat etmiş sigortalılara ait tedavi faturalarının ekinde gönderilecektir.

Devlet memurları ve yeşil kartlılar SGK Sağlık Uygulama Tebliği ve sözleşmelerinin kapsamına giriyor mu?

5510 sayılı yasa ile ilgili çalışmalar tamamlanana kadar, devlet memurları ve yeşil kart
sahipleri SGK sözleşmelerinin kapsamı dışında olup, bu hasta gruplarına da hizmet sunmak
isteyenlerin Maliye Bakanlığı ve Sağlık Bakanlığı ile iletişim kurması gerekmektedir.

15 Haziran 2007 tarihinden itibaren MEDULA üzerinden işlem yapma mecburiyeti olanlar kimlerdir?

Yeni hazırlanan “Sosyal Güvenlik Kurumu Özel Sağlık Kurumundan/Kuruluşundan
Sağlık Hizmeti Satın Alma Sözleşmesi” metnini imzalayarak SGK kapsamındaki hastalara
hizmet sunmayı taahhüt eden tüm özel sağlık tesisleri, yeni dönem sözleşmesini imzaladıkları
tarihten itibaren MEDULA üzerinden hastaların müstahaklık sorgusunu ve tüm fatura
işlemlerini yapmakla yükümlü olacaktır.

Resmi sağlık kurum ve kuruluşları için MEDULA üzerinden işlem yapma mecburiyeti ne zaman başlıyor?

Resmi sağlık kurum ve kuruluşları için müstahaklık sorgusunun MEDULA üzerinden
yapılması zorunluluğu 15 Temmuz 2007 tarihinde; elektronik fatura oluşturma işlemleri ise
01 Eylül 2007 tarihinde başlayacaktır.

Hizmet alımı yapan sağlık tesisine, hizmet alımı yapılan tesislerce, tetkik/tahlil
sonuçları eposta ile gönderilebiliyor. Bu sonuçlar hizmet alımı yapan sağlık tesisince
antetli kağıtlarına basılabilir mi?

Bu şekilde hizmet alan sağlık tesisi tetkik sonuçlarını kendi antetli kağıdına basılabilir.
Ancak, hizmet alımı yaptığı sağlık tesisi, sonuç belgesinde belirtilmelidir.
Yurtdışı kemik iliği/ kordon kanı tedavileri için avans ödemeleri nasıl yapılacak?
 
Yurt dışı sağlık tesisince işlemler için avans talep edilmesi halinde, yurt dışı kaynaklı
verici taraması, vericinin ileri testleri, sağlık kontrol masrafları, kök hücre toplanması gibi
işlemlerin her biri için WMDA (Dünya Kemik İliği Vericileri Birliği) tarafından belirlenmiş
bedel, istemde bulunan yurt içi kemik iliği doku bilgi bankasına, Kurumca (devredilen SSK
sağlık işleri il müdürlüğü) avans şeklinde ödenir. Avans bir ay içerisinde belge karşılığında kapatılır.

Sağlık Uygulama Tebliği Md. 24.1.2 de “Ayaktan Tedavilerde Sağlık Kurum ve
Kuruluşlarına Başvuru Başına Ödemede Uzmanlık Dallarına Göre Fiyat Listesi" sadece
SSK ve BAĞKUR’lu hastalar ile Emekli Sandığına bağlı emeklilere mi uygulanacak?
 
Evet.

Resmi sevkli memur ve yeşilkartlı hastalarda başvuru başına ödeme
uygulanmayacak mı? Ek8 ve Ek9 mu uygulanacak? Bu uygulama 15 hazirandan itibaren mi geçerli?
 
Bahsedilen kişiler SGK tarafından yayımlanan SUT kapsamı dışındadır. Bu kişiler için
uygulanacak kurallar Maliye Bakanlığı tarafından yayımlanan Tedavi Yardımına İlişkin
Uygulama Tebliğinde belirtilmiştir.

İlçemizdeki Devlet Hastanesine eş ve çocuklarımı sağlık karnesi ile tedaviye
götüremiyorum, sevk isteniyor. Diğer il ve ilçelerdeki hastanelere gittiğimizde sadece sağlık
karnesi ile işlem yapılıyor. Uygulama nedir?
 
SGK kapsamındaki kişiler için SUT 3.1 maddesi hükümlerinde belirtilen müracaat
belgeleri istenmektedir. Kurumla sözleşmeli sağlık tesislerine sevk aranmaksızın doğrudan müracaat edilebilir.

Hastanelerin hizmet alım sözleşmesi yaptığı tetkik merkezi ve laboratuarların
doktorları reçete yazabilir mi?
 
Hayır. Sağlık tesislerinin hizmet alımı yaptığı tetkik merkezi, lab. Hekimleri Kurum
sağlık yardımlarından yararlandırılanlara yazdıkları reçete bedelleri Kurumca karşılanmaz.

Paket ameliyatlar sonrasındaki 15 gün içinde yapılacak olan ilk kontrol muayenesi
ücretsiz denilmektedir. Hasta 15 gün içinde ikinci kez kontrole çağırılırsa vaka başı olarak faturalanabilecek mi?
 
Paket ameliyatlardan sonraki 15 gün içinde yapılacak olan bütün muayeneler ve bu
muayeneler sonucunda gerekli görülen rutin biyokimyasal, bakteriyolojik, hematolojik,
kardiyolojik (EKG, EKO, efor) ve radyolojik tetkikler paket işlem fiyatına dahil olup başvuru
başı olarak faturalandırılamaz.

EK–9 Paket işlem uygulanan hastalar için, daha önce hastaya yapılan tanıya
yönelik olan muayene, tetkik ve tahliller paket işlem ücretine dahil midir?
 
Tanıya yönelik olarak yapılmış olan muayene, tetkik ve tahliller ayaktan başvuru
başına ödeme kapsamında değerlendirilerek ödenir. Ancak, tanı konulduktan sonra işleme
yönelik yapılacak her türlü muayene, tetkik ve tahlil paket işlem fiyatına dahildir.

Hangi şartlarda yol paraları ödeniyor?
 
ES ve SSK kapsamında olup yol/zaruri giderleri Kurumca karşılanan kişilere,
müracaat edilen Kurumla sözleşmeli sağlık kurum ve kuruluşlarınca sevk evrakı tanzim
edilerek en yakın sözleşmeli sağlık kurumuna sevk edilmeleri halinde yol ve zaruri giderler ödenmektedir.

Ödemiş olduğum yol parasını nasıl geri alabilirim?
 
ES ve SSK kapsamında olup yol ve zaruri giderleri Kurumca karşılanan kişilerin
ödemeler için sigorta il/sigorta müdürlüklerine müracaat etmeleri gerekmektedir.

Tomografi, MR, vb. İleri Tetkik İşlemleri için özel merkezlere sevk edilmesi mümkün mü?
 
Kurumla sözleşmesi bulunan özel sağlık tesislerince Tomografi, MR, vb. İleri Tetkik
İşlemleri için özel merkezlere sevk yapılmayacak olup, bu tesislerce kendi bünyelerinde veya
hizmet alım yoluyla sözleşme yaptıkları merkezlerden sağlanacaktır.
Resmi sağlık tesislerince ise; SUT’un yürürlük tarihi olan 15/6/2007 tarihinden
itibaren 120 günlük süre içinde Tomografi, MR, vb. İleri Tetkik İşlemleri Sevk Formu (EK
1/D) tanzim edilerek Kurumla (devredilen SSK, BağKur, Emekli Sandığı) sözleşmesi
bulunan merkezlere sevk yapılabilecektir.

İstirahat raporları nasıl düzenlenecek?

Kurumla sözleşmeli/anlaşmalı sağlık kurum ve kuruluşu hekimlerince, ayaktan
müracaat eden 506 Sayılı Sosyal Sigortalar Kanununa tabi çalışan sigortalılara, SUT eki İş
Göremezlik Belgesi” (EK11/ B) tanzim edilerek bir defada en fazla 10 gün istirahat verilebilir
ve sonrasında 10 gün daha uzatılabilir.

20 günü aşan sürelerde istirahat raporu verilebilir mi?

506 Sayılı Sosyal Sigortalar Kanununa tabi çalışan sigortalılara 20 günden fazla
istirahat verilmesi gerekiyorsa sağlık kurulunca rapor verilir. Sağlık kurulunun ilk vereceği
istirahat süresi, sigortalının tedavi altına alındığı tarihten başlamak üzere 6 ayı geçemez.
Ancak tedaviye devam edilmesi halinde “malullük halinin önlenebileceği veya önemli oranda
azalacağı” sağlık kurulu raporu ile tespit edilirse bu süre uzatılır.

506 Sayılı Sosyal Sigortalar Kanununa tabi çalışan sigortalılara istirahat verilmese
dahi Çalışabilir Kâğıdı (EK11/ A) düzenlenmesi zorunlu mu?

Sözleşmeli sağlık kurum ve kuruluşları hekimlerince yapılan muayeneleri sonucu
istirahatlı bırakılmalarına gerek görülmeyen veya ayakta 20 günü aşmayan müddetle
tedavileri sağlanıp da iş görebilecek duruma gelen 506 Sayılı Sosyal Sigortalar Kanununa tabi
çalışan sigortalılar için müdavi hekimlerce, işyerlerine ibraz etmeleri ve iş göremezlik
ödeneğinin ödenebilmesi bakımından Tebliğ eki “Çalışabilir Kâğıdı” (EK–11/A)
düzenlenmesi gerekmektedir.

Kurumla sözleşmeli sağlık tesislerince 506 Sayılı Sosyal Sigortalar Kanununa tabi
çalışan sigortalılara istirahat verilmiş ise hangi işlemler yürütülecektir ?

506 Sayılı Sosyal Sigortalar Kanununa tabi çalışan sigortalılara geçici iş göremezlik
ödeneğinin verilebilmesi için sağlık kurum ve kuruluşlarınca, geçici iş göremezlik belgesinin
bir nüshası, vizite kâğıdına bağlı olarak bir liste ekinde yazı ile vizite kâğıdında belirtilen
işyeri sicil numarasının ililçe kodu ile işyerinin adresi göz önünde bulundurularak, bağlı
bulunduğu ilgili devredilen SSK sigorta il/ sigorta müdürlüklerine gönderilmesi gerekmektedir.

Yurt dışı sigortalılarına istirahat raporu verilebilir mi?

Kurumla sözleşmeli sağlık tesislerince yurt dışı sigortalılarına da yurt içi sigortalılara
istirahat rapor verilmesi kurallarına uyulmak koşulu ile istirahat raporu verilebilir.

Kurumla sözleşmesi olmayan sağlık tesislerindeki acil tedavi bedelleri ödeniyor mu?

Sözleşmesiz sağlık tesislerine acil haller nedeniyle müracaat edilmesi halinde, acil
tıbbi müdahale yapılmasını zorunlu kılan durumun, müdahaleyi yapan hekim tarafından
imzalanmış bir belge ile belgelendirilmesi koşuluyla, verilen hizmetlerin Tebliğ eki “Paket
İşlem Fiyat Listesi”nde (EK–9) yer alması durumunda bu liste fiyatları, yer almıyorsa Tebliğ
eki “Sağlık Kurumları Fiyat Listesi” (EK–8) esas alınarak kişilere ödenir.

Kimlerden poliklinik katılım payı alınıyor?

506 sayılı Kanun kapsamında sağlık yardımlarından yararlandırılan sigortalının eşi,
çocukları, ana ve babası, Kurumdan gelir ve aylık almakta olanlar ve aile bireyleri ile sigortalı
iken sigortalılık niteliğini yitiren sigortalı ile eşi, geçindirmekle yükümlü oldukları çocukları,
ana ve babaları, 1479 sayılı ve 2926 sayılı Kanun kapsamındaki (BağKur)
aktif sigortalılar ve aylık alanlar ile bunların eşi ve bakmakla yükümlü oldukları çocukları, ana ve babaları,

Poliklinik katılım payları nereden tahsil edilecek?

Kurumdan gelir ve aylık alanlar ile bakmakla yükümlü olduğu eş, çocuk, ana ve
babaları için gelir ve aylıklarından, Diğer kişiler için ise reçete ile ilaç temini için başvurulan Kurumla sözleşme yapmış
serbest eczaneler tarafından, Tahsil edilecektir.

İlaç katılım payları nerden tahsil edilecek?

Kurumdan gelir ve aylık alanlar ile bakmakla yükümlü olduğu eş, çocuk, ana ve
babaları için gelir ve aylıklarından, Diğer kişiler için ise reçete ile ilaç temini için başvurulan Kurumla sözleşme yapmış
serbest eczaneler tarafından, Tahsil edilecektir.

İlaç katılım payı oranları nedir?

Kurumdan gelir ve aylık alanlar ile bakmakla yükümlü olduğu eş, çocuk, ana ve
babaları için reçete bedelinin %10, Diğer kişiler için ise reçete bedelinin %20 si

Yurt dışı tedavi giderleri karşılanıyor mu?

Yurt içinde tedavisinin mümkün olmadığı anlaşılan hastalıklarının tedavisi için, yurt
dışına tedaviye gönderilmesi gereken ve söz konusu giderleri mevzuat gereği devredilen
Kurumlarca karşılanan kişiler için; Yurtdışında Tedavi Amacıyla Sağlık Kurulu Raporu
Vermeye Yetkili Resmi Sağlık Kurumları Listesinde yer alan hastanelerce sağlık kurulu
raporu düzenlenmesi, düzenlenen raporun Ankara Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesince
teyit edilmesi ve sonrasında da Sağlık Bakanlığınca onaylanması gerekmektedir. Bu
işlemlerden sonra kişilerin devredilen kurumlardan hangisi kapsamında ise o kuruma
müracaat etmeleri gerekmektedir.

Özel diş hekimi muayenehanelerinde yapılan tedavi bedelleri ödeniyor mu?

Özel diş hekimi muayenehanelerinde yapılan diş tedavi bedellerinin ödenebilmesi için
resmi sağlık tesislerince kron ve protez tedavisine 90 gün, dolgu tedavisine 30 gün, diğer diş
tedavilerine de 45 gün içinde başlanamayacağının belirtilmesi ve SUT eki Diş İşlemleri sevk
formu ile sevk edilmesi ve işlem sonrasında sevk yapan sağlık tesisince işlemlerin
yapıldığının onaylanması gerekmektedir.
Özel diş hekimi muayenehanelerinde yapılan diş tedavi bedelleri kişiler tarafından
ödenecek olup sonrasında SSK ve Emekli Sandığı mensuplarının ödemeleri SSK sigorta
il/sigorta müdürlüklerince, BağKur mensuplarının ödemeleri BağKur il müdürlüklerince kişilere yapılacaktır.

Özürlülerin özel diş hekimi muayenehanelerindeki diş tedavilerinde de resmi sağlık tesisinden sevk gerekiyor mu?

%40 ve üzerinde özürlü kişiler, diş tedavileri için özürlülük durumunu belgelendirmek
suretiyle, tüm sağlık kurum ve kuruluşlarına veya serbest diş hekimliklerine doğrudan başvurabilirler.

İlaçlar sağlık karnesi haricinde reçeteye yazılabilir mi?

İlaçların, sağlık karnelerinde bulunan otokopili reçetelere yazılması zorunludur. Ancak
sağlık yardımlarına ilişkin işlemleri devredilen SSK tarafından yürütülüp sağlık karnelerinin
reçete sayfaları biten ve yenilenmeyenler için sözleşmeli sağlık kurum ve kuruluşlarının reçeteleri kullanılabilir.

Kurumla sözleşmeli özel sağlık tesislerince ilaç kullanım raporu, istirahat raporu,
malzeme teminine ilişkin rapor/sağlık kurulu raporu düzenlenebilir mi?

SUT hükümleri ve Sağlık Bakanlığının sağlık raporlarının düzenlemesine ilişkin
mevzuatı doğrultusunda Kurumla sözleşmeli özel sağlık tesislerince düzenlenen raporlar geçerli kabul edilmektedir.

Yurt dışından kemik iliği/kordon kanı getirtilmesi sürecinde, yurt dışı sağlık
tesisince avans talep edilmesi halinde işlemler nasıl yürütülecek?

Yurt dışı sağlık tesisince işlemler için avans talep edilmesi halinde, yurt dışı kaynaklı
verici taraması, vericinin ileri testleri, sağlık kontrol masrafları, kök hücre toplanması gibi
işlemlerin her biri için WMDA (Dünya Kemik İliği Vericileri Birliği) tarafından belirlenmiş
bedel, istemde bulunan yurt içi kemik iliği doku bilgi bankasına, Kurumca (devredilen SSK
sağlık işleri il müdürlüğü) avans şeklinde ödenir. Avans bir ay içerisinde belge karşılığında kapatılır.

Hemodiyaliz tedavisine yönelik raporların hangi sıklıkla yenilenmesi gerekmektedir?

Hemodiyaliz tedavisine yönelik raporlar, öngörülen seans sayısının veya diyaliz
tipinin değişmesi durumunda yenilenecek, bunun dışında yeniden rapor düzenlenmeyecektir.

Hiperbarik oksijen tedavisi için mutlaka ikinci veya üçüncü basamak sağlık
kurumları tarafından sağlık kurulu raporu düzenlenmesi zorunlu mu?

Dekompresyon hastalığı, hava ve gaz embolisi, karbon monoksit zehirlenmesi, siyanit
zehirlenmesi, akut duman inhalasyonu gibi acil durumlarda, bu durumların tedaviyi yapan
hekim tarafından imzalanmış bir belge ile belgelendirilmesi şartıyla sağlık kurulu raporu aranmamaktadır.

KAYNAK:www.ssk.gov.tr

TelcisanKapat