HUKUK ALANINDAKİ MESLEK GÖREV VE TANIMLARI

A. ALANIN MEVCUT DURUMU VE GELECEĞİ
Geçtiğimiz yüzyılda olduğu gibi yeni yüzyılda
da öne çıkması beklenen alanların başında hukuk yine
önemli bir yer tutmaktadır.
Çağdaş devletin en önemli özelliği, ilişkilerin
ve faaliyetlerin her tamamen hukuk kuralları ile
çevrelenmiş olmasıdır. Kısaca, “hukukun üstünlüğü”
anlayışına uygun bir devlet olmasıdır.
Günümüzde her alanda geçerli olan küreselleşme olgusu karşısında, tüm ülkeler
gerek hukuk sistemleri boyutunda, gerek ekonomik, sosyal, kültürel boyutta, değişik
teknolojik araçlar ve iletişim araçları ile birbirlerini rahatlıkla tanıma imkânına sahip,
birbirlerine bağlı, birbirlerinden etkilenen birimler, bir anlamda neredeyse bir bütünün farklı
parçaları durumuna dönüşmüşlerdir.
Bu özellikler, devletler açısından, birbirlerinin hukuk sistemlerini tanıma ve hatta
hukuk sistemlerini benzeştirme zorunluluklarını da beraberinde getirmektedir.
Hukukçulara olan ihtiyaç, sadece özel ve kamu hukuku alanında değil, hukukun tüm
alanlarında ve dallarında; aynı zamanda belli bir uygulama ve meslek alanında değil, hukuka
ilişkin tüm uygulama ve meslek alanlarında ihtiyaç duyulan bir olgu haline gelmiştir. Bu
alanda iyi yetişmiş akademisyenlere, avukatlara, yargıçlara, savcılara kısaca hukukçulara
ihtiyaç vardır.
B. ALANIN KAPSADIĞI MESLEKLER
ü Hâkim
ü Savcı
ü Avukat

Hâkim
Tanımı
Devlet ile birey arasındaki veya bireylerin kendi aralarındaki veya devletin iki idari
birimi arasındaki anlaşmazlıkları ile kamu düzenini bozan suçlara ilişkin konuları,
Anayasaya, kanunlara ve hukuk ilkelerine uygun olarak inceleyen, vicdani kanaatine göre
ve bağımsız olarak karar verme bilgi ve becerisine sahip kişidir.
Görevleri
Ø Kendisine gelen dava konusu dosyayı incelemek,
Ø Davacı ve davalı taraflar ile onların avukatlarını, tanıkları ve bilirkişileri dinlemek,
Ø Sunulan bilgi ve belgeleri almak, dava dosyalarına eklemek ve bunları
değerlendirmek,
Ø Kanıtlar ve verilen ifadeler ile yürürlükteki kanunlar ışığında, dava hakkında hüküm
vermek.
Savcı
Tanımı

Herhangi bir şekilde haberdar olduğu suçlara
bizzat veya emniyet kuvvetleri yardımıyla el koyup,
lehte veya aleyhte tüm delilleri toplayarak olay
hakkında kamu davası açıp açmamaya karar veren,
açılan kamu davalarında iddia makamını temsil eden,
adli görevleri yanında idari görevleri de bulunan kamu
görevlisidir.
Görevleri
Ø Ağır cezalık suçlar ile kanunda kamu davası açılması gerektiği belirtilen konularda;
Ø Şikâyetçi olsun veya olmasın hazırlık soruşturmasını yapmak, kamu davası açmak,
Ø Kanıt toplamak ve sanığı sorguya çekmek,
Ø Ölüm olaylarında cesetlerin adli muayenesini yaptırmak,
Ø İddianame hazırlamak ve yargı kararlarını yerine getirmek,
Ø Suçtan zarar gören kişilerin ve toplumun haklarını savunmak,
Ø Medeni hukuku ilgilendiren, kanundan doğan bazı davaları açmak.(Derneğin veya
vakfın hukuken ortadan kaldırılması, evlenmeye itiraz vs.)
Avukatlık
Tanımı

Avukat, kişi ya da kurumlar arasında ortaya çıkan anlaşmazlıkların mahkemelerde
yasalara uygun olarak, kısa sürede ve güven içinde giderilmesi, bu yolla adaletin
gerçekleşmesi için yargıçlara yardımcı olan kişidir.
Görevleri
Ø Hukuksal sorunlarda ve yasal konularda yorum yapmak,
Ø Mahkeme ya da yargı yetkilisi bulunan diğer organlar karşısında gerçek ve tüzel
kişilere ilişkin hakları dava etmek ve savunmak;
Ø Adli işleri, resmi dairelerdeki tüm işleri izlemek, bu işlerle ilgili belgeleri
düzenlemek,
Ø Kendisine verilen ya da kendisinin kabul ettiği bir davayı ister kısa, ister uzun zaman
aralığını kapsasın, sonuna dek izlemektir.
C. MESLEK ELEMANINDA ARANAN ÖZELLİKLER
Hukuk programını tercih etmek isteyen bir öğrencinin;
ü Üst düzeyde akademik yeteneğe, sözel akıl yürütme becerisine,
ü Sağlam bir mantık ve sezgiye sahip,
ü Sosyal bilimlere ilgili ve bu alanda başarılı,
ü Sabırlı ve anlayışlı,
ü Tarafsız karar verebilen,
ü Sorumluluk sahibi,
ü Değişik görüşlere ve yeniliklere açık, okumayı ve araştırmayı seven,
ü Kuvvetli bir belleğe sahip,
ü Araştırmacı, titiz, dikkatli ve düzenli,
ü İnsanlarla rahat iletişim kurabilen, zor koşullarda çalışabilen,
ü Cesaretli, sabırlı, soğukkanlı bir kimse olması gerekir.
D.ÇALIŞMA ORTAMI VE KOŞULLARI
Hâkimler, Adalet Bakanlığına bağlı mahkeme salonlarında resmi bir kıyafetle görev
yaparlar. Duruşma öncesi duruşmaya hazırlık yapılan çalışma ortamı temiz, düzenli ve
rahattır. Hâkimlerin çalışma saatleri düzenlidir. Ancak genç hâkimler atama nedeniyle sık sık
yer değiştirmeleri söz konusudur. Hâkimler mahkemelerin bağımsızlığı ve hâkimlik teminatı
esaslarına göre görev yaparlar. Hâkimler çalışırken meslektaşlarıyla, avukatlarla, savcılarla,
hukukçularla, kamu yöneticileriyle, mübaşirlerle, bilirkişilerle, yurttaşlarla iletişimde
bulunurlar.
Savcılar genellikle bürolarda ve mahkemelerde çalışırlar. Ancak, suçla ilgili
araştırma yapmak için olay yerinde ve olumsuz koşullarda da çalışmak zorunda kalabilirler.
Keşif, otopsi, tespit gibi durumlarda açık havada görev yapabilirler. Sorumluluk isteyen,
yoğun iş yükü bulunan ve stresli bir meslektir. Atama nedeniyle sık sık yer değiştirme söz
konusudur. Çalışırken, hâkim, kaymakam, vali, yerel yöneticiler ve vatandaşlarla iletişim
halindedir.
Avukatın işinin ağırlığı ya da hafifliği, aldığı ya da kendisine verilen dava sayısına
göre değişir. Özellikle serbest çalışan avukatlar için dava sayısının, buna bağlı olarak da iş
kapasitesinin artması, yorgunlukla birlikte, kazancı da artırır.
Avukatlar, 20 Temmuz ile 5 Eylül arasındaki “adli tatil” süresi dışında, bütün yıl
çalışırlar. Kamu kesiminde çalışan avukatlar, haftalık çalışmalarını, resmi çalışma saatlerine
bağlı olarak sürdürürler. Serbest çalışan avukat için, çalışma saati sınırlaması yoktur.
Avukat, mesleğinde ilerlemeyi, avukatlıkta gösterdiği başarı ile sağlar. Bunun
yanında avukatın başka alanlara geçme olanakları da vardır. Bir avukat, belli koşulları yerine
getirerek hariciyeci, kaymakam, vali, müfettiş, hukuk müşaviri olabilir. Yüksekokul ve
üniversite öğretim elemanlığı da belli koşullarla avukata açıktır. Avukat ayrıca, iktisadi
devlet kuruluşlarında yönetim kurulu üyesi başkanı ya da denetçisi olabilir.
E. İŞ BULMA İMKÂNLARI
Hâkimler, Anayasa Mahkemesi, Danıştay, Yargıtay, Askeri Yargıtay, Askeri
Yüksek İdare Mahkemesi, Vergi Mahkemeleri, İdare Mahkemeleri, Asliye Hukuk
Mahkemeleri, Asliye Ticaret Mahkemeleri, İş Mahkemeleri, Sulh Hukuk Mahkemeleri, İcra100
Sulh Ceza Mahkemeleri, Devlet Güvenlik Mahkemeleri, Çocuk Mahkemeleri vb. yerlerde
çalışırlar.
Savcılık mesleğini seçmiş olan kişilerin Adalet Bakanlığı'nın merkez ve taşra
teşkilatı dışında çalışma olanağı yoktur. Kişinin kendine ait işyeri açması veya özel sektörde
çalışması mümkün değildir. Mesleğe girişte görev yeri, Hâkimler ve Savcılar Yüksek
Kurulunca yapılacak ad çekme yöntemiyle belirlenir. Daha sonra bölge esasına göre
atanmaları söz konusudur.
Kamu kesiminde ya da özel kesimde görev yapan avukatlar, ücretli olarak çalışırlar.
Ayrıca avukatlık tazminatı alırlar ya da çalışmaları özel statüye bağlanır. Bu, avukatlığın
aynı sektörlerde çalışan memurlardan daha kazançlı olmasını sağlar.
F. EĞİTİM VE KARİYER İMKÂNLARI
Hâkimlik mesleği; adli yargı hâkimi ve idari yargı hâkimi olarak iki branşa ayrılır.
Adli Yargıda ön eğitim Hukuk Fakültelerinde, İdari yargıda ön eğitim ise hukuk fakülteleri
veya hukuk programlarına yer veren Siyasal Bilgiler Fakülteleri, İktisadi ve İdari Bilimler
Fakülteleri, İktisat Fakülteleri ve İşletme Fakültelerinin İşletme, İktisat, Kamu Yönetimi,
Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri, Maliye bölümlerinde verilmektedir.
Mesleğin eğitiminin verildiği Hukuk, İktisat, İşletme, İktisadi ve İdari bilimler,
Siyasal Bilgiler fakültelerine girebilmek için, ÖSYM tarafından yapılan öğrenci seçme
sınavında ilgili bölümler için yeterli Eşit Ağırlık (EA) puanı almak gerekmektedir.
Hâkim olabilmek için ÖSYM'nin yaptığı sınavda başarılı olmak ve daha sonraki iki
yıl boyunca yoğun bir eğitim programı uygulanan stajı tamamlamak ve staj sonucunda
yapılan sınavda başarılı olmak gerekmektedir.
Savcı olabilmek için, hukuk fakültelerinden mezun olduktan sonra ÖSYM'nin
yaptığı sınavda Hâkimlik ve Savcılık sınavını kazanmak, iki yıl hâkim ve savcıların yanında
staj yapmak gerekmektedir.
Avukat olabilmek için, hukuk fakültesini bitirdikten sonra; bir yıl süren avukatlık
stajını yapmak gerekir. Stajın altı ayı mahkemelerde, altı ayI da bir avukatın yanında
gerçekleştirilir. Bu staj kesintisiz yapılır.

KAYNAK: http://www.megep.meb.gov.tr/

Ozan MakinaKapat