Teknik İngilizce Kelimeler
ABKANTPRESSE (ALM)-PRESS BRAKE  abkant pres, bükme presi
ABNORMAL LEVEL tehlikeli seviye
ABNORMAL                                          anormal, normal olmayan
ABRASION aşınma, aşındırma
ABRASION RESISTING STEEL aşınmaya dayanıklı çelik
ABSOLUTE FREQUENCY mutlak frekans, sıklık
ABSOLUTE HUMIDITY mutlak nem
ABSOLUTE HUMIDITY mutlak nem
ABSOLUTE TEMPERATURE mutlak sıcaklık
ABSORBENT emici
ABSORBER, SHOCK amortisör
ABSORPTION emme, mas etme
ACCELERATE hızlandırma, ivme kazandırma
ACCELERATED TEST hızlandırılmış deney
ACCEPTABILITY CONSTANT (K) kabul edilebilirlik sabiti
ACCEPTANCE INSPECTION kabul muayenesi
ACCEPTANCE PROCEDURE kabul yöntemi
ACCEPTANCE SAMPLING kabul örneklemesi
ACCEPTANCE SPECIFICATION kabul şartnamesi
ACCESS giriş, geçit
ACCESSORY yardımcı parça, teferruat, aksesuar
ACCIDENT kaza
ACCOMMODATE yerleştirmek, birbirine uydurmak
ACCUMULATE toplanmak, birikmek
ACCUMULATOR akümülatör, batarya, biriktirici
ACCURACY hassasiyet, doruluk
ACCURACY OF THE MEAN ortalamanın doruluu 
ACETYLENE WELDING asetilen kaynaı 
ACIDITY asidlik
ACID BESSEMER CONVERTER asit bessemer konvertörü
ACID BRITTLENESS asitle temizlenmiş çelik çubuk tam yıkanmadan souk çekme yapılırsa yüzeydeki serbest hidrojen kırılma yapar.
ACID CLEANING asitle temizlemek
ACID LINING asid tula ile astarlama
ACID SINTER asidik sinter
ACID SLAG asidik curuf
ACRYLONITRILE AND BUTADIEN RUBBER lastik
ACTION LIMITS çalışma sınırları
ACTIVATING başlatıcı
ACTIVE etkin, aktif, eylemli
ACTIVE REPAIR TIME gerçek onarım zamanı
ACTIVITY faaliyet, etkinlik
ACTIVITY COEFFICIENT aktivite kat sayısı
ACTUATE harekete geçirmek, işlemek
tahrik etmek
ACTUATOR harekete geçiren
ADAPTER uydurucu, uyarlayıcı, dönüştürücü, adaptör
ADDENDUM diş başı yükseklii
ADDITION katkı, ilave
ADDITION AGENTS, ADDITION katkı maddeleri
MATERIALS, ADDITIVES
ADDITIVE BINS katkı maddesi siloları, bunkerleri
ADHERE yapışmak, balanmak
ADHESION yapışma, yapışkanlık
ADJACENT bitişik
ADJUST ayarlamak
ADJUSTABLE ayarlanabilir
ADJUSTING NUT ayar somunu
ADJUSTING SCREW ayar vidası
ADJUSTMENT ayar
ADMINISTRATIVE TIME karar zamanı
ADSORBENT yüzey tutan
ADVANCE ilerleme, avans
AERATE havalandırma
AEROMETER gaz younluunu ölçer, gaz younluk ölçüleri
AFLOAT yüzen, yüzmekte, havada 
AFTER sonra
AFTER BLOW oksijen üflemesi sonrası
AGENT ilave edilen madde, katkı maddesi
AGE HARDENING yaşlandırma sertleşmesi
AGGLOMERATING PLANT topraklama tesisi
AGGREGATE toptan, küme, topak
AGGREGATE MATERIAL kum, çakıl
AGITATE çalkalamak, karıştırmak
AGITATOR karıştırıcı, çalkalayıcı
AIR hava, havalandırma
AIR BLAST hava püskürtme
AIR BLAST CIRCUIT BREAKER havalı devre kesici
AIR BOTTLE basınçlı hava kabı
AIR BRAKE hava freni
AIR CHAMBER hava hücresi
AIR CHISEL hava ile çalışan keski
AIR CLEANER hava filitresi
AIR CLEANING hava temizleme
AIR COMPRESSOR hava kompresörü
AIR CONDITIONING havanın ıslahı, şartlarını düzenleme
AIR COOLED hava ile soutulmuş
AIR COOLING hava ile soutma
AIR DRIVEN hava ile çalışan
AIR FILTER hava filitresi
AIR FLOW hava akımı
AIR GAP hava aralıı
AIR HAMMER hava çekici
AIR HARDENING havada sertleştirme
AIR HEATER hava ısıtıcısı
AIR INTAKE hava girişi
AIR NEEDED FOR COMBUSTION yanma için gerekli hava
AIR OPERATED hava kumandalı, pnömatik
AIR POLLUTION hava kirlenmesi
AIR TIGHT hava geçirmez
AIR VENT havalandırma delii
ALARM uyarı
ALIGN ayar etmek, hizalamak
ALIGNMENT ayar, hizalandırma, sıralama, sıra dizi
ALKALINE alkali (Kim)
ALL bütün, tüm, tamamen
ALLOWANCE tolerans, müsaade, tahsisat
ALLOY alaşım
ALLOYING ELEMENT alaşım elemanı
ALLOY SCRAP alaşımlı çelik hurdası
ALL IRON tamamen demirden
ALL OVER her tarafì
ALPHA IRON demir-karbon diyagramìnda faz
ALTERNATE deişken, alternatif
ALTERNATE CURRENT alternatif akım
ALTERNATE ROLL dönüşümlü hadde
ALTERNATOR alternatör, generatör
AMBIENT ortam, çevre, dolaşan 
AMBIENT AIR çevre havası
AMERICAN INSTITUTE OF STELL Amerikan Çelik Konstrüksiyon Enstitüsü
CONSTRUCTION
AMERICAN SOCIETY FOR TESTING Amerikan Makine Mühendisleri Kurumu
AND MATERIAL
AMERICAN SOCIETY OF MECHANICAL Amerikan Milli Standardlar Enstitüsü
ENGINEERS
AMERICAN WELDING SOCIETY Amerikan Test ve Malzeme Kurumu
AMMONIA amonyak (KIM)
AMPERE amper, elektrik akım kuvvet birimi
AMPERMETER akım ölçer, ampermetre
AMPLITUDE genlik, açıklık, sıa
ANALOGY kıyaslama
ANALYSIS analiz, tahlil
ANCHOR BOLT ankraj civatası, balama civatası
ANCILARY yardımcı
ANCILLARY EQUIPMENT yardımcı techizat
ANGLE köşebent
ANGLE EQUALLEG eşitkenar köşebent
ANGLE OF BITE kapma açısı
ANGLE UNEQALLEG çeşitkenar köşebent
ANGLE VALVE klapeli valf (açìlì)
ANION UNITS anyon üniteleri
ANNEAL tavlamak, gerilim gidermek
ANNEALING FURNACE tav fırını
ANNUAL yıllık
ANODE anod (KIM)
ANVIL örs
APART aralıklı
APERTURE açıklık, delik, pencere
APPARATUS cihaz, aygıt, donanım
APPLIANCE alet, cihaz, tertibat, avadanlık
APPLICATION uygulama, müracaat, başvuru
APPLICATION FORM müracaat formu
APPLY tatbik etmek, müracaat etmek, başvurmak
APPRAISAL COST deerlendirme maliyeti
APPROACH yaklaşma, yanaştıìrma, yaklaşım
APPROACH TABLE yanaştırma masası, girişten önceki role yolu
APPROACH TABLE yanaştırma masası, giriş masası
APPROVE tastik etmek, tasvip etmek, onaylamak
APPROXIMATELY yaklaşık
APPROXIMATE METHOD yaklaşık yöntem
ARBOR Mil, malafa
ARCH kemer, kavis
ARCH STONE kemer, kilit taşı
ARC HEATING elektrikli ark ile ısıtma
ARC WELDING elektrik ark kaynaı
AREA saha, alan
ARITHMETICAL MEAN aritmetik ortalama
ARM kol, dal, mil-silah
ARMATURE armatür, bobin endüvisi
ARMOR PLATE zırh levhası
ARRANGE sisteme sokmak, tanzim etmek, düzenlemek
ARRANGEMENT düzenleme
ASCENSION PIPE kok fabrikalarìndan yükselen boru
ASH kül
ASH PIT kül çukuru
ASSEL MILL et kalınlıı fazla ve büyük çaplı dikişsiz boru imalinde kullanılan üçlü özel boru haddesi
ASSEMBLY takım, tertibat, montaj, donanım, komple
ASSEMBLY CABLE kablo takımı
ASSEMBLY DRAWING montaj resmi, komple parça resmi
ASSEMBLY DRIVE tahrik donanımı
ASSEMBLY LINE montaj hattı
ASSEMBLY OF PARTS parçaların montajı
ASSESSED MEAN LIFE deerlendirilen ortalama ömür
ASSESSED RELIABILITY deerlendirilmiş güvenirlik
ASSIGNABLE CAUSE deerlendirilen sebeb
ASYNCHRONOUS asenkron
ASYNCHRONOUS MOTOR asenkron motor
ATOMIZER püskürtücü zerrelere ayırıcı
ATTACH balamak, zapt etmek, tesbit etmek
ATTACHMENT ba, alaka, ek ilave
ATTACH COLLAR tesbit bilezii
ATTACH FLANGE tesbit flanşı
ATTACH RAIL tesbit sürgüsü
ATTENTION TIME gözleme süresi
AUGER burgu
AUSTEMPERING kurşun veya tuz banyosunda çelie aralıklı su vererek iç gerilimsi beynit yapının elde edilmesi.
AUSTENITE demir-karbon denge diyagramında A1 ve Acm üzerindeki faz yapısı
AUTO-SWITCH otomatik şalter
AUTOMATIC  otomatik
AUTOMATIC CONTROL özdenetim, otomatik kontrol
AUTOMATION otomasyon
AUTOMOBILE otomobil
AUTONOMY otonom idare, baımsız yönetim
AUTO STOP otomatik duruş
AUXILIARY yardımcı, tali
AUXILIARY EQUIPMENT yardımcı tesis, yardımcı techizat
AVERAGE ortalama
AVERAGE CURRENT ortalama akım
AVERAGE OUTGOING QUALITY (AOQ) ortalama çıkış kalitesi
AVERAGE QUALITY PROTECTION ortalama kalite koruması
AVERAGE SAMPLE NUMBER (A.S.N) ortalama numune sayısı
AVERAGE TOTAL INSPECTION (ATI) ortalama toplam muayene
AVERRAGE LOAD ortalama yük
AVOGADRO'S LAW avagadro kanunu
AWARUITE tabiatta bulunan bir alaşım FeNi2
AXIAL eksenel
AXIS eksen
AXLE aks, eksen
AXLE ARM dingil başı
AXLE DRIVING tahrik dingili
AXLE FORKED çatal dingili
AXLE FRONT ön dingili
AXLE LATCH dingil tesbit mandalı
AXLE NUT dingil başı somunu
AXLE OIL BOX poyra, dingil kovanı
AXLE REAR arka dingil
AXLE SHAFT aks mili
AXLE SLING amortisör askısı
AXLE STEERING ana dingil
B.O.F. PLANT bazìk oksìjen konvertorlu celìkhane
BABBIT METAL Kaymalì yatak yapmakta kullanìlan bakìr,antìmon kursun, cinko ve kalay karìsìmì 
BACILLARY STRUCTURE elyaflì doku
BACK gerì, arka taraf, destek vermek
BACKING SAND dolgu kumu
BACKLASH bosluk, aralìk, dìs boşluu
BACK E.M.F karsì elektromotor kuvvetì
BACK NUT kontra somun
BACK PULL SPRING geri çekme yayı
BACK ROLL destek merdanesì
BACK TABLE çıkış masası
BACK UP destek, takvìye
BACK UP ROLL destek merdanesì
BACK UP ROLL destek merdanesi
BACK WALL arka duvar
BAFFLE TOWER yüksek fırın gaz temìzlemede ozel kule
BAG torba, çuval
BAG FILTER torba fìlìtre (toz tutucu)
BAINITE orta hızda soutulmus çelik yapısı (yada soumuş)
BAKE kurutma, fırında pişirme
BAKELITE bakalìt
BAKING pìsìrme
BALANCE balans, dengelemek
BALANCE PIPE basìnc dengeleme borusu
BALANCE SHEET bìlanco (muhasebe)
BALL top, mìsket, bìlya, rulman, kure
BALLAST kıìrma tas, balast
BALLING bìlya gìbì yapma, topraklastıìrma
BALLING MILL topraklama tamburu
BALL BEARING rulmanlì yatak
BALL BEARING bìlyalì yatak
BALL MILL bìlyalì degìrmen
BALL ROLLING MILL bìlya haddeleme tezgahı
BALL VALVE kuresel valf
BAND şerit, şerit çelìkler, ambalaj, şeriti
BANDAGE sargì, kuruyucu cember, bandaj
BANKING THE FURNACE fìrìnìn kìsa bir muddet durdurulmasì (YF)
BANKS koltuklar
BAR çubuk, bara
BARB dìken, kanca, oltu ucu
BARBED WIRE dìkenlì tel
BARFING bìr nevì menevìsleme metodu (saclarìn yuzeyì kìzgìn
 buharda tavlanìyor:)
BARREL fıçı
BAR CHART DIAGRAM çubuk diagram
BASCULE baskul, terazì
BASE kaìde, temel, dìp, esas, taban, baz
BASIC esas, temel, bazìk
BASICITY bazìklìk
BASICITY RATE bazìklìk oranì
BASIC SIZE anma büyüklüü
BATCH part, kume, yıın, grup
BATH banyo
BATTER hafìf meyìl
BATTERY batarya, bir sıradaki fırınlar (KOK F), akumalator (EL),
BATTERY LIMIT çalışma sahası sınırı
BATTER PILE meyìllì kazık
BAUXITE boksìt
BAY hol, ìkì dìkme arasì
BEADING TEST hafìf yassì malzemelerìn galvanìz v.s ìle kaplì ìken
ìntìbak ve ìrtìbat deneyì.
BEAM profìl, kìrìs, putrel, huzme kol
BEAMERIAL radyofar antenì
BEAM AND POISE (LEVER) MACHINE cekme deneyìnde kullanìlan bìr cìhaz
BEAM BLANK profìl ìcìn yarmalì ozel blum
BEAM POWER TUBE elektron sualì lamba, tub
BEARING yatak, mesnet
BEARING CHOCKE yatak destei, yatak kasası
BEARING ROLL merdane yataı
BED yatak
BEDDING alìstìrma, yerlestìrme, destek, rodaj
BEDDING PLANT cevher stok ve karìstìrma yerì (MAD)
BED PLATE taban plakasì
BEGINNING OF STRESS gerìlme baslangìcì
BELL kulah, can (YF), zìl
BELLESS cansìz (YF)
BELLOW koruk
BELL AND SPIGOT bìr tur boru baglantìsì
BELL FURNACE can tìpì fìrìn (sac, bobìn tavì ìcìn ozel fìrìn)
BELOW altıìnda
BELT kayış, konveyor bandı
BELT CHARGING SYSTEM bandlıì şarj sìstemì
BELT CONVEYOR bandlı konveyor
BELT WEIGHER bant kantarı
BENCH sıra, raf
BENCH LIFE döküm kumu kullanım emri
BEND emek, eilmek, bükmek
BENTONITE kose, dìrsek
BENZENE benzol 
BENZINE benzìn
BETWEEN arasında
BETWEEN GUIDE ara yolluk
BEVELED END pahlì (konìk) uc
BEVEL  mahrutì , sìv, konìk
BEVEL GEAR konìk dìslì
BEVEL GEAR konik dişli
BIAS yan
BID teklìf verme, fìyat verme, pey surme
BIDDING FILE ihale dosyasi
BIG-END-DOWN MOLD tabanı genìs konìk ìngot kalıbı
BIG-END-UP MOLD tabanı dar konìk ìngot kalıbı
BILLET kutuk
BILL OF MATERIAL malzeme lìstesì
BIN bunker, kömür ambarı, depo, sìlo
BINDER balayıcı
BINDING takvìye cemberì, baglama, vìdayì salma
BINDING JOINT tel conta
BINDING JUMPER iki hat arasındaki kısa devre balantısı
BINDING POST kablo baglantì ucu
BINDING WIRE baglantı telì
BINOMINIAL DISTRIBUTION bìnom daılımı, bìnomìnal daılım
BITE kapma, kavrama
BITE ANGLE kapma acısı (haddelemede)
BLACK sìyah
BLACK BODY radyasyon enerjìsìnì yansìtmayìp tamamen absorbe eden sey, cìsìm, kara kìtle
BLADE bìcak agzì, kanat, kanatcìk
BLAST fırına verìlen tazyìklì hava,üflemek (YF)
BLASTERING matlaştırma
BLAST FURNACE yüksek fırın
BLAST FURNACE AIR yüksek fırın havası
BLAST FURNACE CEMENT yüksek fırın curuf çimentosu
BLAST FURNACE GAS yüksek fırın gazı
BLEDING harmanlama, karıştırma
BLEEDER (BLEEDER VALVE) Yüksek fırının üsütndeki  gaz emnìyet valfì (gaz basıncının artışı ìle otomatìk olarak acìlìyor) 
BLEEDING ingot kusuru, gaz basıncıyla sıvı çeliin dış kabuu çatlaması
BLEEDING YARD harmanlama sahası
BLEMISH özür
BLEMISHED UNIT özürlü bìrìm
BLEND harmanlamak, karıştırmak
BLENDER harmanlayıcı, karıştırıcı
BLIND RISER kor cıkıcı kor besleyìcì
BLINKER sìnyal
BLOAT genlesme şişme
BLOCK kapamak, engellemek
BLOCKER tutucu,sıkıcı
BLOCKER ROLL sıkma merdanesì
BLOCKER ROLL sıkma merdanesi
BLOOM blum, dìkdortgen kesìtlì kutuk
BLOOMERY hadde, demìrcì ocagì
BLOOMING MILL blum haddehanesì
BLOOM SHEAR blum makasì
BLOW uflemek, ufleme
BLOW-OUT fırının uzun bìr müddet ìcìn durdurulmasì (YF)
BLOWER koruk, vantìlator
BLOWHOLE gözenek, göz boşlugu, ìngot sogurken ìçinde veya yüzünde gazların genìslemesì sonunda hasıl olan delìkler
BLOW COCK bosaltma muslugu
BLOW LAMP kaynak lambası
BLOW PIPE tuyer basì ìle asìl tuyler arasìndakì ufkì, demìrden hava
borusu, ufleme borusu (YF)
BODY gövde
BOGIE bugì, uzerìnde ìngot dokulen veya tunel fìrìnlarìnda arabalar
BOIL kaynama
BOILER buhar kazanì
BOILER HOUSE kazan daìresì
BOILING POINT kaynama noktasì
BOLT cìvata
BOLT CFOUNDATION temel cìvatasì
BOLT CIRCLE civata delik dairesi
BOLT COUNTERSUNK BOLT havsa baslì cìvata
BOLT HEAD civata başı
BOND bag, baglantì, baglanmak
BONDED STORE kabul edìlen mamul deposu
BOOM bum, vìnc kaldìrma kolu, uzun putrel, dìrek
BOOM HOIST bumlu vìnc
BOOSTER buster, yardìmcì, guclendìrìcì, yardìmcì kompresor
BOOSTER BRAKE vakum frenì
BOOSTER COIL ilk hareket bobini
BOOSTER FAN basìnc artìrìcì fan
BOOT-LOCK bagaj kìlìdì
BOOT LID HANDLE bagaj kapagì kolu
BORING sondaj
BOSH fırının karın bölgesi, fırının en geniş kısmı (YF)
BOTH her ìkì
BOTT curuf akıtma delii tıkayıcı (YF)
BOTTLENECK darbogaz
BOTTOM dìp, alt, taban
BOTTOM BUBLING sıcak çelìgìn alttan uflenen gaz ìle karıştırılması (MET)
BOTTOM CAST alttan dokum
BOTTOM OF PIPE borunun altı
BOTTOM PLATE taban plakası
BOTTOM POURING pota dìbìnden dokum
BOX kutu, sandık
BOX-PASS kutu paso (H)
BOX RESIN sıcak kutu reçinesi
BRACE destek, bag, matkap kolu, payanda
BRACING desteklemek, takviye etmek, kusaklama, atkì
BRACKET kenet, destek, braket, mesnet, kaìde, kulak pens,
yatak 
BRACKET maden kuyusu uzerìndekì platform (MAD)
BRAKE fren
BRAND marka, cìns
BRANNER teneke, kalaylama hattìnda son yuzey temìzleme unìtesì 
BRASS pìrìnc metalì
BRAZE lehìm lehìmlemek
BREAK kìrmak, patlamak, zaman boslugu
BREAKDOWN kaba hadde
BREAKING STRENGTH kìrìlma mukavemetì
BREAK DOWN arìza, ezmek,
BREAK EVEN-POINT kara gecme noktasì, basabas noktasì
BREAST gogus
BREAST ROLLER yardìmcì merdane
BREATHER havalandìrìcì
BREECHING dìp, kìc
BREEZE kok tozu
BRICK tugla
BRICKLAYER tugla ören, duvarcı
BRIDGE köprü
BRIDGE CIRCUIT köprü devresì
BRIDGE CRANE köprü vìncì
BRIDGE WIRE kopru yapìmìnda kullanìlmak uzere ozel ìmal edìlen yuksek mukavetmetlì kaplamalì tel
BRIDLE tuyler basìnì ufleme borusuna bastìrmak suretìyle bìrlestìren yaylì celìk cubuk (YF) etek
BRIDLE ROLL gerdìrme merdanesì
BRIDLE ROLL gerdirme merdanesi
BRIGHT parlak
BRINELL HARDNESS brìnsel sertlìgì
BRIQUETTE bìrìket, top, topak hale getìrìlmìs
BRITTLE kolay kìrìlan, gevƒek
BRITTLENESS kìrìlganlìk
BROAD-FLANGED BEAM (WIDE FLANGE SECTION) genìs ayaklì profìl
BRUSH fìrca, kollektor (EL)
BRUSHING fìrca ìle boyama
BRUSHLESS ALTERNATOR fìrcasìz alternatör
BRUSH WIRE fìrca telì
BUBBLE sìvì ìcìndekì gaz kabarcìgì
BUBBLING gaz kabarcìklarì ìle karìstìrma (MET), kaynamak
BUCKET kova, kepce
BUCKET ELEVATOR kovalì elevatör
BUCKET WHEEL RECLAIMER kovalì tìp harmanlama makìnasì
BUCKLE haddeleme hatalarìndan ondule
BUFFER tampon
BUGGY bogì arabası
BUILD inşa etmek
BUILDING FOUNDATIONS inşaat temelleri
BULB ANGLES üç taraflı şişkin  köşebent
BULK büyük mìktar, dökme malzeme, hacìm, kütle
BULK DENSITY hacim younluu, yıgın younluu
BULK SAMPLING dökme malzeme örneklemesì
BULL BLOCK tambur
BUMP yumru
BUMPER tampon (vagon veya otomobìl)
BUNCH demet, deste, küme
BUNKER bunker, sìlo
BURDEN şarj (YF), yük
BURDEN MATERIAL şarj malzemesì
BURN yanmak, yakmak, oksìjen ìle kesmek, pìşmek (tugla)
BURNED DOLAMITE yanmış dolomìt
BURNER bek, salome, brulor
BURNT yanmış
BURNT IN SAND dökümde kum sarması
BURRS çapak
BURST patlamak, yarmak
BUSBAR bara (EL)
BUSHING burc, yatak, zìvana, kovan
BUSTLE PIPE hava tevzì borusu, sìmìt (YF) karın kısmını çevreleyen sıcak hava borusu
BUSTLE PIPE hava tevzi borusu, simit (YF)
BUTT uc uca
BUTTERFLY kelebek somunu
BUTTERFLY VALVE kelebek valf
BUTTON düme, buton
BUTTON TEST çelìk teller üzerìne yapìlan kaplamanın kalìtesìnì tesbìt gayesìyle ve telìn çap üzerìne sarılmasıyla yapılan fìzìkì test
BUTTRESS-THREAD özel dìkìşsìz boru bìrleştìrme metodu
BUTTUN HEAD BOLT yarım yuvarlak başlı cìvata
BUTT CRACKS bìr cìns ìngot catlagı, ìçerì batmıs çapakların hemen altında oluşan yatay çatlaklar
BUTT WELD alın kaynaı, kut kaynak
BUTT WELD uç uça kaynak, küt kaynak
BY-PASS baypas kestìrme, yoldan yapmak
BY-PRODUCT yan ürün
CAB kiralık otomobil, taks, kabin
CABINET kabine
CABLE kablo, çelik halat
CABLE CAR havai hat arabası
CABLE DRUM kablo makarası, kablo tamburu
CAGE yuva, kafes
CAKE kalıplaşmak, katılaşmak
CALCAREUS kalker
CALCIFTY kireçsi hale getirmek
CALCINATION kalsinasyon, sıcaklık etkisi ile toz haline gelmek, kireçsi olmak
CALCULATE hesap etmek, hesaplamak
CALCULATION hesap, tahmin
CALCULATOR hesap makinası
CALIBRATION kalibrasyon
CALIPERS çap pergeli, kumpas 
CAM kam, eksantrik mil
CAMFER egrilik, kavis
CAMPAIGN kampanya, çalışma süresi
CAM SHAFT eksantrik mil
CAM SWITCH kamlı salter
CANCEL iptal etmek
CANNING konserve yapmak, kutuya koymak
CAP kapak, başlık tapa
CAPABILITY APPROVAL yetenek onayı
CAPACITOR kondensatör, kapasitör
CAPITAL COST kuruluş maliyeti
CAPITAL INVESTMENT sermaye yatırımı
CAPPED STEEL bir çeşit kaynar çelik, kapaklı ingota döküm şekli
CAR araba, otomobil, vagon
CARBON karbon (KIM)
CARBON BRICK karbon tugla
CARBON EQUIVALENT karbon eşdeeri
CARBON STEEL karbonlu çelik
CARBON STELL karbonlu çelik
CARRIER taşıyıcı
CAR HAUL vagon çekici (demiryolu)
CASCADE ardışık
CASE kutu, sandık, muhafaza; vaka, hal
CASE-HARDENING sementasyon, çeliklerin yüzeyinde iç kısma göre daha sert bir tabaka yaratmak için yapılan karbon endirme, nitrürleme gibi sertleştirme işlemi   
CASING muhafaza (kırıcı), çerçeve, sandık
CAST döküm
CASTABLE dökülebilir, döküm teknii ile şekillendirilebilir
CASTEL  NUT mazgallı somun
CASTER dökücü, döküm makinası
CASTING döküm
CASTING PIT döküm çukuru
CAST IRON dökme demir
TelcisanKapat