A'DAN Z'YE LABORATUVAR TESTLERİNİN NORMAL DEĞERLERİ VE YORUMLARI - G -

GAİTA ANALİZİ (Tam) (Gaita mikroskobisi, parazit incelemesi, gaitada gizli kan, hazım testi ve pH ölçümü)
GAİTA KÜLTÜRÜ (Normalde patojen bakteri ürememelidir)

GAİTADA AMİP İNCELEMESİ
Normal Değer : Negatif
Kullanımı: Entamoeba histolytica kist ve trofozitlerinin araştırılması
GAİTADA CRYPTOSPORİDİUM İNCELEMESİ
Kullanımı: HIV hastalarında, gündüz bakım evlerinde ve su kaynaklı salgınlarda diareye neden olan bir protozoadır. İmmün sistemi normal olan kişilerde asemptomatik seyreder ya da kendi kendini sınırlayan diaremeye neden olur.

GAİTADA GİZLİ KAN ARAŞTIRILMASI
Normal Değer: Negatif
Kullanımı: Gaitada kimyasal kan reaksiyonunun araştırılması

GAİTADA HAZIM TESTİ

GAİTADA MİKROSKOBİK İNCELEME
Kullanımı: Gaitada eritrosit, lökosit vb hücrelerin varlığının araştırılması

GAİTADA PARAZİT ARAŞTIRILMASI
Kullanımı: Gaitada parazit yumurtaları ve protozoalarının araştırılması

GAİTADA pH ARAŞTIRILMASI
Kullanımı: Gaita normalde nötral veya hafif alkali pH’a sahiptir. Karbonhidrat ve protein yıkımının izlenmesinde kullanılır.

GAİTADA REDÜKTAN MADDE
Normal Değer: Negatif

GAİTADA ROTA VİRÜS ANTİJEN (Rota virüs antijeni)
Kullanımı: Yenidoğanlarda ve 6 ay 2 yaş grubu çoçuklarda, özellikle kış döneminde ishal yapan en önemli nonbakteriyel gastroenterit etkeni olan rota virüs antijeninin gösterilmesinde kullanılır.

GAİTADA STERKOBİLİNOJEN
Kullanımı: Safranın duodenuma ulaşmasını engelleyen obstrüksiyonların değerlendirilmesinde ve özellikle de bilier atrezi olasılığının araştırılmasında kullanılır.
GAİTADA TRİPSİN
Kullanımı: Kistik fibrozis için tarama testlerinden biridir. Gaitadaki tripsin miktarı malabsorbsiyonda artmışken, pankreas fonksiyon kaybı ve kistik fibrozisde azalmıştır. >4 yaşın üzerindeki çocuklarda değeri düşüktür.

GAMA GLUTAMİL TRANSFERAZ (GGT, Gama GT, Gama Glutamil transpeptidaz)
Normal Değer:

Kord 11-194 IU/L
Prematüre 11-194 IU/L
0-7 gün 10-300 IU/L
7 gün-1 ay 7-180 IU/L
2-3 ay 7-100 IU/L
4 ay-15 yaş 7-50 IU/L
>15 yaş Erkek 7-60 IU/L
Kadın 7-40 IU/L
Kullanımı: Karaciğer fonksiyon testlerinden biridir. Alkol ve ilaçların karaciğer üzerine toksik etkisini takip etmede kullanılır. Obstrüktif sarılık, intrahepatik kolestazis, pankreatit ve karaciğerdeki metastatik karsinomların tanısında da değerlidir. Serum GGT düzeyi, karaciğer hastalıklarında ALP ile paralel hareket ederken, kemik hastalıklarında etmez.

GASTRİN
Normal Değer: 25-125 pg/ml
Kullanımı: Zollinger-Ellison sendromu, aklorhidri veya pernisiyöz anemi, multiple endokrin neoplazi ve diğer hipergastrinemilerin tanısında kullanılır.

GEBELİK TESTİ (İdrar) (BETA-HCG İdrar)

GEBELİK TESTİ (Serum) (BETA-HCG Kan)

GLİADİN ANTİKORLARI IgA ve IgG (Anti-gliadin antikorları)
Kullanımı: Celiac sprue hastalığında tanı ve tedavinin takibinde kullanılır. Tedaviden sonra önce IgA (3 ay), daha sonra IgG (12 ay) düşer. Tedavi bırakılıp diyet normale döndükten 3 ay sonra tekrar pozitifleşir.

GLUKOHEMOGLOBİN (HbAIC)
Normal Değer: %4,2-6,4
Kullanımı: Diabetes mellitusun uzun dönem takibinde kullanılır. Son 4-8 hafta içindeki ortalama kan glukoz konsantrasyonunu gösterir.

GLUKOZ (Açlık kan şekeri, AKŞ)
Normal Değer:

Kord 45-96 mg/dl
Prematüre 20-60 mg/dl
0-7 gün 40-60 mg/dl
7 gün-1 ay 40-80 mg/dl
2 ay-15 yaş 60-100 mg/dl
16-60 yaş 70-110 mg/dl
>60 yaş 80-110 mg/dl
Kullanımı: Karbonhidrat metabolizmasının değerlendirilmesinde kullanılır.

GLUKOZ (İdrar)
Normal Değer:
Spot idrar 1-15 mg/dl
24 saatlik idrar <0,5 g/gün
Kullanımı: Böbrek fonksiyonlarının değerlendirilmesi ve diabetes mellitus takibinde kullanılır.

GLUKOZ (Mayi)
Normal Değer:

BOS 0-12 yaş 60-80 mg/dl
13-15 yaş 50-75 mg/dl
>15 yaş 40-70 mg/dl
Kullanımı: Normalde BOS glukoz değeri, eş zamanlı kan glukozunun %60-80’i düzeyindedir. Bakteriyel menenjitler, merkezi sinir sistemi maligniteleri, romatoid menenjit ve hipoglisemi BOS glukoz düzeyinde düşüşe neden olur.

GLUKOZ-6-FOSFAT DEHİDROGENAZ (G6PD)
Normal Değer:

<1 yaş 6,50-14,40 U/g Hb
>1 yaş 4,60-13,50 U/g Hb
Kullanımı: G6PD eksikliğine bağlı olarak gelişen hemolitik aneminin tanısında kullanılır. Genç eritrositlerde G6PD aktivitesi yüksek olduğundan, hemolitik epizod sonrasında eksikliğin belirlenmesi genellikle mümkün olmaz.

GLUKOZAMİNOGLİKAN
Kullanımı: Mukopolisakkaridozislerin taranması amacıyla kullanılır.

GONOKOK KÜLTÜRÜ (Neisseriae gonorhoeae kültürü)
Kullanımı : Neisseriae gonorrhoeae izolasyonu ve identifikasyonu

GÖZ KÜLTÜRÜ (Konjonktiva kültürü)
Kullanımı: Göz enfeksiyonlarında bakteriyolojik ajanın izolasyonu

GRAM BOYALI PREPARAT
Kullanımı: Klinik materyalde hücre ve bakteri varlığının araştırılması ve bakteri morfolojisinin belirlenmesi

GROWTH FAKTÖR (Somatomedin C)

GROWTH HORMON (GH, Somatotropin, STH)
Normal Değer: 0-20 mIU/ml
Kullanımı: Hipofiz fonksiyonlarının değerlendirilmesi, çocuklarda dwarfizm ve gigantizm, erişkinlerde ise akromegalinin tanı ve tedavisinin takibinde kullanılır. Çocuklarda GH yetmezliklerinin değerlendirilmesinde bazal değerler yetersiz olabileceğinden stimülasyon testlerine ihtiyaç duyulabilir.

GRUBER-WİDAL TESTİ
Kullanımı: Tifo ve paratifo enfeksiyonlarında O aglütininleri 8.günden, H aglütininleri ise 10-12 günden sonra tespit edilebilir düzeye ulaşır. Akut hastalık tanısı için 10-15 gün ara ile alınan kan örneklerinde titre artışı gözlenmelidir. Tek başına H aşılamayı, O ise hastalığı işaret eder. Erken dönemde tedaviye başlanan vakalarda pozitiflik görülmeyebilir. Tek başına tanı koydurucu değildir. Non-spesifik reaksiyonlara rastlanabilir.

HAM TESTİ
Normal Değer: Negatif
Kullanımı: Paroksismal noktürnal hemoglobinüri tanısında kullanılır.
HAPTOGLOBİN (HPT)
Normal Değer: 30-200 mg/dl
Kullanımı: İn vivo hemoliz tanısında kullanılan bir akut faz proteinidir. Akut ve kronik inflamasyonlar, neoplastik hastalıklar, kortikosteroid tedavisi ve bilier obstrüksiyonlarda serum HPT seviyesi artarken, in vivo hemoliz (hemoglobinopatiler, eritrosit membran defektleri, otoimmün hemolitik hastalıklar, mekan hemoliz, hipersplenizm), karaciğer hastalıkları, östrojen tedavisi, gebelik ve oral kontraseptif kullanımı ile HPT seviyesi düşer.

HAV IgG (Hepatit A antikoru IgG; Anti-HAV IgG)
Normal Değer: Negatif
Kullanımı: Akut HAV (Hepatit A) enfeksiyonunun tanısında kullanılır. 15-45 günlük bir inkübasyonu takiben semptomların ortaya çıkması ile beraber kanda görülür ve genelde 3-6 ay pozitif kalır.

Hb ELEKTROFOREZİ

HbeAg (Hepatit Be Antijeni)
Normal Değer: Negatif
Kullanımı: HBV (Hepatit B) enfeksiyonunun takibinde kullanılır. Enfeksiyonun erken evrelerinde, HbsAg’den sonra ortaya çıkar. Virüsde aktif viral replikasyonun olduğunu gösterir.

HbsAg (Hepatit B surface antigen)
Normal Değer: Negatif
Kullanımı: Akut veya kronik HBV enfeksiyonlarının tanısında kullanılır. HBV enfeksiyonu sırasında serumda ortaya çıkan ilk serolojik markerdir (6-16 hafta). Akut enfeksiyonlarda genelde semptomlar çıktıntan 1-2 ay sonra ortadan kaybolur. HbsAg’nin 6 aydan uzun süre bulunması kronik taşıyıcılık veya kronik karaciğer hastalığının göstergesidir.

HBV DNA (Hibridizasyon)
Kullanımı: Serumdaki HBV miktarını belirlemek için kullanılır. Klinik ve diğer laboratuvar bulguları ile beraber hastalığın prognozunun belirlenmesi ve tedavi takibinde değerlidir.

HBV DNA (PCR)
Normal Değer: Negatif
Kullanımı: HBV enfeksiyonlarının erken evrelerinde antikor düzeyi düşük olduğundan serolojik testler yetersiz kalmaktadır. Bu nedenle virüsün doğrudan tespit edildiği duyarlı ve spesifik bir yöntem olan PCR kullanılır. Asemptomatik taşıyıcılar, antikorun henüz oluşmadığı vakalar, seropozitif annelerden doğan bebekler, immünolojik reaksiyon göstermeyen hastalar ve serolojik testleri pozitif olan hastalarda tanının doğrulanması ve tedavinin takibinde HBV DNA kullanılabilir.

HCV GENOTİP TAYİNİ
Kullanımı: HCV (Hepatit C) tip tayini hastalığın seyri ve tedavisi için önemlidir. Tespit edilebilen genotip ve alt tipleri şunlardır: 1a, 1b, 1c, 2a/c, 2b, 3a, 3c, 4a, 4b, 4c/d, 4e, 4f, 4h, 5a, 6a.

HCV RNA
Normal Değer: Negatif
Kullanımı: HCV enfeksiyonlarının erken evrelerinde antikor düzeyi düşük olduğundan serolojik testler yetersiz kalmaktadır. Ayrıca özellikle HCV’de antikorun varlığı her zaman viremi ile birlikte görülmez. Bu nedenle virüsün doğrudan tespit edildiği duyarlı ve spesifik bir yöntem olan PCR kullanılır. Asemptomatik taşıyıcılar, antikorun henüz oluşmadığı vakalar, seropozitif annelerden doğan bebekler, immünolojik reaksiyon göstermeyen hastalar ve serolojik testleri pozitif olan hastalarda tanının doğrulanması ve tedavinin takibinde HCV RNA kullanılabilir.

HCV VİRAL YÜK
Kullanımı: Serum veya plazmadaki HCV RNA miktarını belirlemek için kullanılır. Klinik ve diğer laboratuvar bulguları ile beraber hastalığın prognozunun belirlenmesi ve tedavi takibinde değerlidir.

HDL KOLESTEROL (HDL-C)
Normal Değer:

Prematüre 5-50 mg/dl
0-1 yaş 30-65 mg/dl
2-15 yaş 35-75 mg/dl
Erkek Kadın
16-20 yaş 30-70 mg/dl 35-80 mg/dl
21-60 yaş 40-70 mg/dl 40-80 mg/dl
>60 yaş 40-75 mg/dl 40-80 mg/dl
Kullanımı: Koroner kalp hastalığı riskinin değerlendirilmesi normal değerin altına düşmesi, kalp-damar hastalığı riskinin arttığını gösterir.

HDV RNA
Normal Değer: Negatif
Kullanımı: Serumdaki delta antijen düzeyi akut enfeksiyon sırasında değişkendir. Kronik enfeksiyon sırasında ise delta antijeni nadiren tespit edilebilir. Ayrıca anti-HDV tespit edilmesi de aktif HDV enfeksiyonu olduğu anlamına gelmez. Bu durumda aktif HDV enfeksiyonunu tespit edebilmek için PCR ile HDV RNA ölçümü yapılabilir.

2.5-HEGZANDİON
Normal Değer: <50 mg/L
Kullanımı: n-hegzan ile çalışan kişilerin bu maddeden ne kadar etkilendiğinin tespitinde kullanılır.

HELICOBACTER PYLORİ ANTİJEN (HpSA)
Normal Değer: Negatif
Kullanımı: Erişkinlerde H.pylori varlığını göstermek ve tedavi sonrası eradikasyonu izlemekte kullanılır. H.pylori, gastrit, gastrik ve duodenal ülser, gastrik kanser ve neden olur. Non-invazif bir test olduğundan tedaviye cevabın izlenmesinde tercih edilir.

HELICOBACTER PYLORİ ANTİKOR TARAMA
Normal Değer: Negatif
Kullanımı: H.pylori tanısında kullanılan non-invazif testlerden biridir. Aktif H.pylori ilişkili gastriti olan hastalarda, H.pylori enfeksiyonu tanısına yardımcı olan bir tarama testidir. Tedaviden sonraki 6-8 ay içinde antikor düşüşü saptanır.

HELİCOBACTER PYLORİ ANTİKORLARI IgA ve IgG
Normal Değer: Negatif
Kullanımı: H.pylori tanısında kullanılan non-invazif testlerdir. Tedaviden sonraki 6-8 ay içinde antikor düşüşü saptanır.

HEMATOKRİT (Hct)
Normal Değer:

Kord %42-60
Prematüre %42-60
0-7 gün %45-67
7 gün-1ay %42-63
2-3 ay %31-55
4-6 ay %29-41
7 ay-3 yaş %33-39
4-5 yaş %34-40
6-12 yaş %35-45
Erkek Kadın
13-15 yaş %37-49 %36-46
16-50 yaş %40-53 %36-46
>50 yaş %41-53 %36-46
Kullanımı: Anemi, kan kaybı, polistemi vb. durumların değerlendirilmesinde kullanılır. Polistemi, egzersiz, hemokonsantrasyon (dehidratasyon, yanık, aşırı kusma, intestinal obstrüksiyon vb) ve yüksek rakım Hct’te artışa neden olurken, anemi ve yatar pozisyonda Hct düşer. Saat 17.00-07.00 arasında ve yemeklerden sonra Hct düzeyinde %10’luk bir düşme olabilir. Ayrıca kan alırken turnikenin uzun süre kalması yanlış yüksek sonuçlara neden olabilir.

HEMOFİLİ A BAĞLANTI ANALİZİ (FVIII eksikliği)
Kullanımı: Hasta bireyin annesinden aldığı allel, bağlantı analizi denilen indirek metot ile tespit edilir. Mutasyonu belirlenmemiş hasta ailelerine prenatal tanı ve/veya taşıyıcılık tanısına yardımcı olabilmek amacı ile indirek analiz uygulanabilir.

HEMOFİLİ A İNTRON 22 İNVERSİYON ANALİZİ (FVIII eksikliği)
Kullanımı: Hemofili A, faktör VIII eksikliğinden kaynaklanan bir çeşit kanama hastalığıdır. Hastalık, X kromozomu üzerinde bulunan FVIII geninde meydana gelen mutasyonlardan kaynaklandığı için erkek çocuklarda görülür. Plazmadaki normal faktör düzeyleri %50-150 ünite (=0,2 mg/ml) arasında değişir. Değer %1’in altında ise ağır hemofili denir. Ağır hemofililerde kanamalar travma olmaksızın kendiliğinden de başlayabilir. İntron 22 inversiyon mutasyonunun, Türk Hemofili A hastalarında görülme sıklığının %29 olduğu (ağır hemofili vakalarının %42’si) bildirilmiştir.

HEMOFİLİ B BAĞLANTI ANALİZİ (FIX eksikliği; Christmas hastalığı)
Kullanımı: Hemofili B, faktör IX eksikliğinden kaynaklanan bir çeşit kanama hastalığıdır. Görülme sıklığı Hemofili A’ya oranla çok düşüktür. Hastalık X kromozomu üzerinde bulunan FIX geninde meydana gelen mutasyonlardan kaynaklandığı için erkek çocuklarda görülür. Hasta bireyin annesinden aldığı allele, bağlantı analizi denilen indirek metot ile tespit edilir. Hasta ailelerine prenatal tanı ve/veya taşıyıcılık tanısına yardımcı olabilmek amacı ile indirek analiz uygulanabilir.

HEMOGLOBİN (Hb)
Normal Değer:

Kord 13,50-20,00 g/dl
Prematüre 13,50-20,00 g/dl
0-7 gün 14,50-22,50 g/dl
7 gün-1ay 13,50-20,50 g/dl
Erkek Kadın
2-3 ay 10,00-14,50 g/dl 10,00-14,00 g/dl
4-6 ay 9,50-13,50 g/dl 9,50-13,50 g/dl
7 ay-3 yaş 10,50-13,50 g/dl 10,50-13,50 g/dl
4-5 yaş 11,50-13,50 g/dl 11,50-13,50 g/dl
6-12 yaş 11,50-15,50 g/dl 11,50-15,50 g/dl
13-15 yaş 13,00-16,00 g/dl 12,00-16,00 g/dl
16-50 yaş 13,50-17,50 g/dl 12,00-16,00 g/dl
>50 yaş 14,00-18,00 g/dl 13,00-17,00 g/dl

Kullanımı: Anemi, kan kaybı, polistemi vb durumların değerlendirilmesinde kullanılır. Polistemi, egzersiz, hemokonsantrasyon (dehidratasyon, yanık, aşırı kusma, intestinal obstrüksiyon vb.) ve yüksek rakım Hb’de artışa neden olurken, anemi ve yatar pozisyonda Hb düşer. Saat 17.00-07.00 arasında ve yemeklerden sonra Hb düzeyinde %10’luk bir düşme olabilir. Ayrıca kan alırken turnikenin uzun süre kalması yanlış yüksek sonuçlara neden olabilir.

HEMOGLOBİN A1C (Bk. Glukohemoglobin)

 

HEMOGLOBİN A2 (HbA2)
Normal Değer: %0-4
Kullanımı: Talasemi tanısında kullanılır. HbA2 düzeyi demir eksikliğinden etkilenebilir. b-talasemi ve megaloblastik anemide HbA2 düzeyi artarken, demir eksikliği, eritrolösemi, HbH hastalığı, s-talasemi ve bs-talasemide HbA2 düzeyi düşer.
HEMOGLOBİN ELEKTROFOREZİ (Bk. Beta Talasemi ve Hemoglobinopati Taraması)

HEMOSİDERİN
Normal Değer: Negatif
Kullanımı: Plazmadaki serbest hemoglobin miktarının yüksek olması ve buna bağlı olarak hemopeksin ve haptoglobulin düzeylerinin düşmesi, idrarda hemosiderin bulunmasına neden olur. Hemosiderinüri genelde intravasküler hemolize bağlıdır. İntravasküler hemolize neden olan anemilerde ve hemakromatozisde hemosiderinüri görülür.

HEPATİT D VİRÜS ANTİKORU (Delta antikoru, Anti-Delta, Anti-HDV)
Normal Değer: Negatif
Kullanımı: HDV enfeksiyonunun tanısında kullanılır. Özellikle stabil kronik HBV enfeksiyonu olanlarda ani alevlenme olduğundan delta antikoru bakılmalıdır.

HETEROFİL ANTİKOR (Monospot test)
Normal Değer: Negatif
Kullanımı: EBV enfeksiyonu tanısında kullanılır. EBV B lenfositleri etkilendiğinden spesifik ve non-spesifik antikor oluşumu gözlenir. Testin sonucu hastalığın ağırlığı hakkında bilgi vermez fakat titre artışının takibi anlamlıdır.

HIV-1/HIV-2 ANTİKOR
Normal Değer: Negatif
Kullanımı: HIV tanısında kullanılır. HIV ile karşılandıktan sonra 6-12.haftadan önce pozitifliği saptanmaz. Genellikle 6-12.aydan sonra pozitifleşir. AIDS geliştikten sonra, hastalığın son evrelerinde antikor düzeyi saptanabilir sınırın altına düşebilir. Negatif ve pozitif sonuçlar dikkatlice değerlendirilmelidir. Pozitif sonuçlar, Western blot ve PCR ile doğrulanmalıdır.

HIV-1 PROVİRAL DNA
Normal Değer: Negatif
Kullanımı: ELISA ve Western Blot gibi serolojik testler HIV’a karşı oluşan antikorları tespitt ettiğinden bu testlerin serokonversiyondan önceki değerleri sınırlıdır. PCR ile HIV-1’in doğrudan tespit edilmesi sağlanır. Yeni doğanlarda ve yüksek riskli hastalarda erken tanı için ve doğrulama amacıyla HIV-1 proviral DNA testi kullanılabilir.

HIV-1 RNA (HIV-1 viral yük)
Kullanımı: Plazmadaki HIV-1 RNA miktarını belirlemek için kullanılan bir testtir. Klinik ve diğer laboratuvar bulguları ile beraber prognozun belirlenmesi ve tedavi takibinde kullanılır.

HIV-1 VİRAL YÜK

HIV p24Ag + IgG COMBI
Normal Değer: Negatif
Kullanımı: Akut HIV enfeksiyonu sendromu tanısında kullanılır. Antikor oluşumundan önce antijenemi geliştiğinden şüpheli temastan 3 hafta sonra kullanılabilir. Negatif ve pozitif sonuçlar dikkatlice değerlendirilmelidir. Pozitif sonuçlar, Western blot ve PCR ile doğrulanmalıdır.

HİDROKSİBÜTİRAT DEHİDROGENAZ (HBDH, Alfa-hidroksibütirik dehidrogenaz, a-HBD)
Normal Değer: 75-200 U/L
Kullanımı: AMI (MI sonrası 72 saatte pik yapar ve 2 hafta yüksek kalır), hemolitik veya megaloblastik anemi, akut hepatoselüler hasar, müsküler distrofi, lösemi, lenfoma, malign melanom, postoperatif dönem ve nefrotik sendromda serum HBDH düzeyi artar.

5-HİDROKSİİNDOLASETİK ASİT (5-HIAA, 5-OH indolasetik asit)
Normal Değer: 10,4-31,2 mmol/gün
Kullanımı: Karsinoid tümörlerin tanısında kullanılır. Ayrıca çölyak sprue, whipple hastalığı ve bronş karsinomlarında 5-HIAA düzeyi artarken, depresyon, ince bağırsak rezeksiyonu, PKU ve Hartnup hastalığında ise 5-HIAA düzeyi azalır.

25-HİDOKSİ KOLEKALSİFEROL (Bk. Vitamin D3)

17-HİDROKSİPROGESTERON (17-OH Progesteron)
Normal Değer:

Kord 9,00-50,00 ng/ml
Prematüre 0,30-5,60 ng/ml
0-7 gün 0,20-2,30 ng/ml
7 gün-5 yaş 0,10-0,90 ng/ml
6-15 yaş 0,10-1,00 ng/ml
16-50 yaş 0,20-1,00 ng/ml
>50 yaş 0,20-0,50 ng/ml
Hamile 0,20-1,00 ng/ml
Menapoz 0,10-0,50 ng/ml
Folliküler faz 0,20-1,00 ng/ml
Pik 0,20-1,00 ng/ml
Luteal faz 0,20-3,00 ng/ml
Kullanımı: 11-hidroksilaz veya 21-hidroksilaz eksikliğine bağlı olan konjenital adrenal hiperplaziler için en iyi tarama testidir. Hirşutizm veya infertilitesi olan kadınlarda, adult-onset konjenital adrenal hiperplazilerin değerlendirilmesinde ve konjenital adrenal hiperplazi nedeniyle glukokortikoid tedavisi alan hastaların takibinde de kullanılır.

HİDROKSSİPROLİN, TOTAL
Normal Değer:

1-5 yaş 20-65 mg/gün
6-12 yaş 35-99 mg/gün
13-15 yaş 63-180 mg/gün
16-20 yaş 20-55 mg/gün
21-40 yaş 15-42 mg/gün
>40 yaş 16-49 mg/gün
Kullanımı: Total kollajen turnover’ını gösterir. Kemik rezorbsiyonu için iyi bir göstergedir. Ayrıca primer ve sekonder tümörlere bağlı kemik yıkımının değerlendirilmesinde de kullanılabilir. Akromegali, hipertiroidizm, Paget hastalığı, rickets, osteomalazi, büyük kemik kırıkları, kemik tümörleri, osteoporoz, sarkoidoz ve akut osteomyelitlerde hidroksiprolin düzeyi artarken, hipotiroidizm, hipopitüiterizm, hipoparatiroidizm ve malnutrisyonda ise hidroksiprolin düzeyi düşer.

5-HİDROKSİ TRİPTAMİN (Bk. Seratonin)

 

HİPOKONDROPLAZİ (HCH) MUTASYON ANALİZİ
Kullanımı: Bu kondrodistrofi, akondroplazi’nin allelik formudur. Radyolojik ve klinik bulgular sayesinde akondroplazi’den ayırdedilebilir. Otozomal dominant olduğu için taşıyıcılık durumu göstermez. Doğrudan hastalık fenotipi görülür.
HİPPÜRİK ASİT
Normal Değer: <1,5 g/g kreatinin
Kullanımı: Tolven ve xylen ile çalışan kişilerin bu maddelerden ne kadar etkilendiğinin tespitinde kullanılır.

HLA B-7
Kullanımı: HLA doku grubu tayininde kullanılır.

HLA B-27
Kullanımı: HLA doku grubu tayininde kullanılır. Ankilozan spondilit ve romatoid artritte destekleyici bir bulgudur.

HLA-DR

HOMOSİSTEİN (Hcy)
Normal Değer:

>12 yaş 0-12 mmol/L (normal)
12-15 mmol/L (sınırda yüksek)
>15 mmol/L (yüksek)
Kullanımı: Plazma total homosistein düzeyi kardiyovasküler hastalıklar için bağımsız bir risk faktörüdür. Genetik mutasyonlar veya esansiyel vitamin kofaktörlerindeki eksiklik enzim fonksiyonlarını etkileyerek homosistein düzeyini arttırır. Homosistein düzeyi yüksek olanlarda ateroskleroz ve tromboembolizm riski artmıştır. Ayrıca kanda ve idrarda homosistein düzeyinin artmış olduğu doğumsal bir metabolizma bozukluğu olan homosistinürinin tanısında da kullanılır. Vitamin B12 eksikliği, yaş ve sigara kullanımı homosistein düzeyini arttırırken, folik asit kullanımı ile homosistein düzeyi düşer.

HOMOVANİLİK ASİT (HVA)
Normal Değer:

24 saatlik idrar 3-5 yaş 1,40-4,30 mg/gün
6-12 yaş 2,10-4,70 mg/gün
13-15 yaş 2,40-8,70 mg/gün
>15 yaş 1,40-8,80 mg/gün
Kullanımı: Dopaminin majör terminal metabolitidir. Feokromasitoma, nöroblastoma ve ganglioblastomanın tanı ve takibinde kullanılır. 24 saatlik idrarda ölçüm yapılması tercih edilir.

HPV PCR ve GENOTİP TAYİNİ
Normal Değer: Negatif
Kullanımı: Servikal kanserler, servikal intraepitelial neoplazi (CIN) ve Condylomata acuminatada HPV varlığının tespit edilmesinde kullanılır. İstenildiği takdirde varlığı belirlenen virüsün tip tayini yapılabilir. HPV 6, 11, 16, 18, 31, 33 ve 35 tipleri tayin edilebilmektedir.

HSV TİP-1 ANTİKORLARI IgM ve IgG (Herpes Simplex tip I IgM ve IgG)
Kullanımı: Yakın bir süre önce veya geçmişte geçirilmiş HSV tip-1 enfeksiyonuna karşı oluşan antikorları göstermektedir. Sıklıkla gingivostomatit, herpes labialis, keratit, konjonktivit ve veziküler lezyonlara neden olur. Tedavi edilmeyen herpes ensefaliti ve yenidoğan herpes enfeksiyonu %70 fatal seyredebilir. HSV enfeksiyonunda antiviral tedavi önemli olduğundan, erken tanı önemlidir.

HSV TİP-2 ANTİKORLARI IgM ve IgG (Herpes Simplex tip II IgM ve IgG)
Kullanımı: Yakın bir süre önce veya geçmişte geçirilmiş HSV tip-2 enfeksiyonuna karşı oluşan antikorları göstermektedir. HSV tip-2 genital herpese neden olmaktadır. Doğum sırasında anneden çocuğa bulaşabileceğinden erken tanı ve tedavisi önemlidir.

ISIYA REZİSTAN ALKALEN FOSFATAZ (56°C)
Normal Değer: %25-35
Kullanımı: Alkalen fosfataz yüksekliklerinin nedeninin araştırılmasında kullanılır. Klinikte en önemli kullanım alanı kemik ve karaciğer kaynaklı ALP’nin birbirinden ayrılmasıdır. Bunun için ısı ile inaktivasyon kullanılabilir 56°C’de 16 dakikada kemik kaynaklı ALP’nin %90-100’ü inaktive olur.
ISIYA REZİSTAN ALKALEN FOSFATAZ (65°C) (Bk. Plasental Alkalen Fosfataz)
ISLET ADACIK ANTİKORU (Pankreas islet cell antikor, ICA)
Normal Değer: Negatif
Kullanımı: Tip I diabetes mellituslu (DM) hastaların %90’ında pozitiftir. Tip I DM’ta klinik bulgular başlamadan yıllar önce antikor saptanabilir. Diabeti olmayan kişilerde pozitif bulunduğunda tip I DM’a yatkınlığı gösterir. Birinci derece akrabalarında tip I DM olduğu bilinen kişilerde, düşük derecede ICA pozitifliği varsa ileride tip 1 DM gelişme olasılığı %40, yüksek titrede ICA pozitifliği varsa %100’dür. Ayrıca diabetes mellitusta tip 1-2 ayrımında da kullanılabilir.

İDRAR KÜLTÜRÜ VE KOLONİ SAYIMI
Normal Değer: Üreme olmamalıdır.
Kullanımı: İdrar yolu enfeksiyonu veya bakteriüri etkeni bakterilerin izolasyonu ve koloni sayısının belirlenmesinde kullanılır.
İKİLİ TEST (Bk. Birinci trimester tarama testi)

İKİNCİ TRİMESTER TARAMA TESTİ (Bk. Üçlü tarama testi)

İMMÜNFENOTİPLENDİRME PANELİ (Lösemi paneli, Lenfoma paneli)
Kullanımı: Lenfomaların tiplendirilmelerinde kullanılır. Standart panel dışında ilave monoklonallerin tayini istendiğinde belirtilmelidir.

İMMÜNFİKSASYON ELEKTROFOREZİ (İmmünglobulin elektroforezi)
Kullanımı: Multiple myeloma ve Waldenström makroglobulinemisi gibi immünproliferatif hastalıklar ve immün yetmezliklerin tanı ve takibinde kullanılır. Antikoagülanlar, antikonvülzanlar, oral kontraseptifler, isoniazid ve prokainamid kullanımı tüm immünglobulin düzeylerinde yanlış yükselmelere neden olurken, fenitoin ve melilprednizolon kullanımı ise IgG ve IgA düzeylerinde düşmeye neden olabilir.

İMMÜNFİKSASYON ELEKTROFOREZİ (İdrar) (Bence-Jones proteini)
Kullanımı: Çalışmada idrarla atılan serbest Lambda ve Kappa hafif zincir bulunup bulunmadığı değerlendirilir. Özellikle multiple myelomanın değerlendirilmesinde kullanılır. Amyloidozis, Fanconi sendromu ve Waldenström makroglobulinemisinde de idrarla atılan hafif zincir miktarı artabilir.

İMMÜNFİKSASYON ELEKTROFOREZİ (BOS)

İMMÜNGLOBULİN A (IgA)
Normal Değer:

Serum Prematüre 1,00-4,00 mg/dl
0-7 gün 2,00-30,00 mg/dl
7 gün-1 ay 2,00-50,00 mg/dl
2-6 ay 4,00-80,00 mg/dl
7-12 ay 15,00-110,00 mg/dl
1-3 yaş 15,00-150,00 mg/dl
4-5 yaş 18,00-160,00 mg/dl
6-12 yaş 25,00-160,00 mg/dl
13-15 yaş 45,00-250,00 mg/dl
>15 yaş 45,00-380,00 mg/dl
BOS 0-0,60 mg/dl

Kullanımı: Özellikle sekresyonlarda bulunur ve virüs nötralizasyonunda rol oynar. IgA myeloma, siroz, kronik karaciğer hastalıkları ve kronik enfeksiyonlarda IgA düzeyi artarken, immün yetmezlikler, protein kaybına neden olan hastalıklar ve ataksi telenjiektazide ise IgA düzeyi düşer.

İMMÜNGLOBULİN D (IgD)
Normal Değer: 2,00-99,30 IU/ml
Kullanımı: IgD myelomasının tanı ve takibinde kullanılır.

İMMÜNGLOBULİN E (IgE)
Normal Değer:

0-1 yaş 0-65 IU/L
2-12 yaş 0-150 IU/L
13-15 yaş 1-200 IU-L
>15 yaş 1-100 IU/L
Kullanımı: Allerjik hastalıkların değerlendirilmesinde kullanılır. Allerjik hastalıklar, parazit enfestasyonları, bronkopulmoner aspergillosis, astma, hiperimmünglobulin E sendromu ve Wiskott-Aldrich sendromunda serum IgE düzeyi artarken, bazı neoplazmalar, ataksi telenjiektazi ve bazı agamaglobulinemilerde IgE düzeyi düşer.

İMMÜNGLOBULİN ELEKTROFOREZİ (Bk. İmmünofiksasyon Elektroforezi)

İMMÜNGLOBULİN G (IgG)
Normal Değer:

Serum Prematüre 650-1600 mg/dl
0-1 ay 250-900 mg/dl
2-6 ay 200-700 mg/dl
7-12 ay 220-1070 mg/dl
1-3 yaş 340-1200 mg/dl
4-5 yaş 420-1240 mg/dl
>5 yaş 650-1600 mg/dl
BOS <15 yaş 1,50-5,50 mg/dl
15-60 yaş 3,30-6,10 mg/dl
>60 yaş 4,20-6,40 mg/dl

Kullanımı: bakteri, virüs ve toksinlere karşı uzun süreli koruyuculuğu sağlayan antikorlardır. IgG myeloma, karaciğer hastalıkları, kronik tekrarlayan enfeksiyonlar, otoimmün hastalıklar ve bazı malignitelerde IgG düzeyi artarken, immün yetmezlikler ve protein kaybına neden olan hastalıklarda IgG düzeyi düşer. Nörolojik hastalıkların ayırcı tanısında ise BOS’daki IgG düzeyleri yol gösterici olabilir. Multiple skleroz, subakut sklerozan panensefalit ve merkezi sinir sistemi sifilisinde BOS IgG düzeyinde artış görülebilir.

İMMÜNGLOBULİN G İNDEKSİ (IgG indeksi)
Normal Değer: 0,3-0,6
Kullanımı: Multiple skleroz ve diğer merkezi sinir sistemi demiyelizan hastalıklarının değerlendirilmesinde kullanılır.
İMMÜNGLOBULİN G SUBCLASSLARI
Normal Değer:

IgG1 0-6 ay 200-400 mg/dl
7-12 ay 200-800 mg/dl
1-12 yaş 300-800 mg/dl
13-15 yaş 350-1000 mg/dl
>15 yaş 200-1150 mg/dl
IgG2 0-1 yaş 50-100 mg/dl
2-3 yaş 30-450 mg/dl
4-15 yaş 100-450 mg/dl
>15 yaş 100-550 mg/dl
IgG3 0-1 yaş 15-150 mg/dl
2-12 yaş 15-117 mg/dl
>12 yaş 15-120 mg/dl
IgG4 <1 yaş 0-50 mg/dl
>1 yaş 0-125 mg/dl


Kullanımı: Humoral ve kombine (humoral+hücresel) immün yetmezliklerin değerlendirilmesinde kullanılır. Açıklanamayan ve tekrar eden kulak enfeksiyonları, sinopulmoner hastalıklar ve atopik allerjilerde IgG alt tiplerine bakılabilir. Hipogamaglobulinemi, ataksi-telenjiektazi ve Wiskott-Aldrich sendromunda tüm IgG alt tiplerinin düzyei düşer. Atopik allerjilerde IgG4 düzeyi artarken, rekürrent sinopulmoner enfeksiyonlar ve otitis mediada ise IgG2, IgG3 ve IgG4 düzeyi düşer.

İMMÜNGLOBULİN M (IgM)
Normal Değer:

Serum 0-1 ay 220-80 mg/dl
2-3 ay 20-100 mg/dl
4-6 ay 35-125 mg/dl
7-12 ay 35-150 mg/dl
1-5 yaş 45-200 mg/dl
6-12 yaş 50-250 mg/dl
>12 yaş 50-300 mg/dl
BOS 0-1,30 mg/dl
Kullanımı: Bakteri ve virüslere karşı üretilen ilk antikorlardır. Waldenstrom makroglobulinemisi, enfeksiyonların akut fazı, otoimmün hastalıklar, kronik karaciğer hastalıkları, aktif sarkoidoz, nefrotik sendrom ve bazı lenfomalarda IgM düzeyi artarken, immün yetmezlikler ve protein kaybına neden olan hastalıklarda IgM düzeyi düşer. BOS’da 3 mg/dl’nin üzerindeki IgM değerleri bakteriyel menenjit lehinedir.

İMMÜNKOMPLEKS C1q (C1q, Compleman component C1q, C1q binding test)
Normal Değer : 0-50 mg/ml
Kullanımı: Dolaşımda immünkompleks bulunan hastalıkların (ör.SLE, glomerülonefrit, idiopatik intersitisiel pnömoni, enfektif endokardit, ıyme hastalığı, kronik HBV enfeksiyonu, HIV enfeksiyonu) değerlendirilmesinde ve romatoid artrit ve SLE’nin takibinde kullanılır. Ayrıca bazı malignitelerde (ör.akut lösemi) prognostik değeri de vardır.

İNDİAN INK BOYALI PREPARAT
Normal Değer: Negatif
Kullanımı: BOS’da cryptococcus neoformans varlığının araştırılması

İNDİREK COOMBS
Kullanımı: Rh (-) hamilelerde yenidoğanın hemolitik hastalığı (eritroblastozis fetalis) riskinin belirlenmesinde kullanılır.

İNFANTİL POLİKİSTİK BÖBREK HASTALIĞI (ARPKD) BAĞLANTI ANALİZİ (Otozomal resesif polikistik böbrek hastalığı)
Kullanımı: İnfantil polikistik böbrek hastalığı (ARPKD), en sık görülen kalıtsal renal kistik hastalıklardan biridir. İnsidansı canlı doğumlarda 1/6.000 (Amerika) ile 1/40.000 (Avrupa) arasında değişmektedir. Tüm veriler dikkate alınınca muhtemel insidans canlı doğumlarda 1-2/10.000’dir. ARPKD, birçok çocukta ölüme neden olduğu için, hasta çocuğu olan ailelerde prenatal tanı çok önemlidir. ARPKD’in fetal ultrason ile prenatal tanısı (hatta doğumda oldukça genişlemiş böbreğe sahip olan vakalarda bile) genellikle 22.gebelik haftasından önce mümkün değildir. Hafif manifestasyonu olan vakalarda ultrason ile prenatal tanı imkansız olabilir. ARPKD lokusunun 6 p’nin proksimaline haritalanması, riskli ailelerde haplotipe dayalı prenatal tanıya imkan vermektedir. Bu hastalıktan sorumlu olan gen henüz klonlanmadığı için taşıyıcılık tanısı ve prenatal tanıda henüz mutasyon analizi yapılamamaktadır.
Prenatal tanı isteyen ailelerde başvurunun kabulü için gereken kriterler:
Karakteristik ultrasonografik bulguların da olduğu tipik klinik işaretlerin manifestasyonu,
Aşağıda belirtilen kriterlerden en az birinin varlığı,
-Ebeveynlerde ultrason incelemesi sonucunda renal kist olmaması,
-Hepatik fibrozisin klinik işaretleri veya histopatolojik kanıtı,
-En az bir hasta kardeşte ARPKD’in patolojik kanıtı,
-Ebeveynlerin akraba olması.

İNHALANT ALLERJENLER (Phadiotop)
Normal Değer: Negatif
Kullanımı: Solunum yoluyla alınan allerjenlere karşı oluşan IgE varlığının taranmasında kullanılır.
İNORGANİK FOSFOR

İNSÜLİN
Normal Değer:

Açlık <7 gün 3-20 mIU/ml
>7 gün 5-25 mIU/ml
Tokluk 16-166 mIU/ml

Kullanımı: Tip I ve II diabetes mellitus, hipoglisemi, insülinoma ve insülin rezistan diabetin değerlendirilmesinde kullanılır. İnsülinoma, reaktif hipoglisemi, fazla insülin alınması, Cushing sendromu, tip I diabetes mellitus, feokromasitoma ve akromegalide insülin düzeyi artarken, pankreas b hücre harabiyetinde insülin düzeyi düşer.

İNSÜLİN ANTİKORU

İNSÜLİN C-PEPTİT

İNSÜLİN-LİKE GROWTH FAKTÖR

İYONİZE KALSİYUM (Ca1, Ca+2)
Normal Değer: 1,12-1,32 mmol/L
Kullanımı: Kalsiyumun fizyolojik olarak aktif olan formudur. Total kalsiyumun %50-55’i bu formda bulunur. Anormal total kalsiyum sonuçlarının ve yenidoğanın kalsiyum dengesinin değerlendirilmesinde kullanılır. Primer hiperparatiroidizm, fazla D vitamini alımı ve bazı malignitelerde iyonize Ca düzeyi artarken, primer hipoparatiroidizm, pseudohipoparatiroidizm, D vitamini eksikliği, magnezyum eksikliği, postoperatif durumlar, travma, sepsis, yanıklar, pankreatit ve multiple organ yetmezliğinde ise iyonize kalsiyum düzeyi düşer.

İYOT (I)
Normal Değer: Spot idrar kreatinine oranlanarak verilir.
Kullanımı: Besinler veya ilaçlarla alınan iyot miktarının değerlendirilmesinde kullanılır.
JO-1 ANTİKORLARI
Kullanımı: Özellikle intersitisiel pulmoner fibrozis ve simetrik poliartriti olan polimyozitli hastaların tanısında kullanılır. Jo-1 antikorları pozitif olan bu hastalarda pulmonerr tutulum riski daha fazladır.

 


KABAKULAK ANTİKORLARI IgM ve IgG (Mumps antikorları IgM ve IgG)
Kullanımı: IgM akut enfeksiyonu, IgG ise doğal veya aşılama ile kazanılan bağışıklığı gösterir. İnkübasyon süresi 18-21 gündür. Hastalığın başlamasından 7-14 gün sonra antikor saptanabilir. Bazı hastalarda yaklaşık 1 yıl boyunca düşük düzeyde pozitif kalabilir. Kabakulak virüsü merkezi sinir sistemini de enfekte edebilir. Bu durumda tanı için BOS’taki antikor düzeylerine bakılır.
KADMİYUM (Cd)
Normal Değer:

Tam Kan 0,3-1,2 mg/L
Spot İdrar 0,5-4,7 mg/L
Kullanımı: Kadmiyuma maruz kalan kişilerin bu maddeden ne kadar etkilendiğinin tespitinde kullanılır.

KALSİFEROL (Bk. Vitamin D3)

KALSİTONİN (Tirokalsitonin, hCT)
Normal Değer: 0-50 pg/ml
Kullanımı: Medüller tiroid karsinomlarının tanısında ve kalsiyum metabolizmasının değerlendirilmesinde kullanılır. Bazı akciğer, meme ve pankreas kanserleri, Zollinger-Ellison sendromu, pernisyöz anemi, kronik böbrek yetmezliği, pseudohipoparatiroidizm, APUD hücreli tümörler, karsinoid sendrom, alkolik siroz, gebelik ve benign akciğer hastalıklarında serum kalsitonin seviyesi yükselir.
KALSİYUM (Ca)
Normal Değer:

Kord kanı 8,20-11,50 mg/dl
Prematüre 6,20-11,00 mg/dl
0-7 gün 8,00-10,60 mg/dl
7 gün-12 yaş 8,80-10,80 mg/dl
13-60 yaş 8,40-10,20 mg/dl
>60 yaş 8,40-10,00 mg/dl
Kullanımı: Çeşitli endokrin ve metabolik bozuklukların değerlendirilmesinde kullanılır. Primer ve tersier hiperparatiroidizm, kemik metastazları, çeşitli maligniteler, polisitemiavera, feokromasitoma, sarkoidozis, vitamin D intoksikasyonu, süt-alkali sendromu, tirotoksikozis, akromegali ve dehidratasyona neden olan durumlarda serum Ca düzeyi artarken, hipoparatiroidizm, pseudohipoparatiroidizm, vitamin D eksikliği, kronik böbrek yetmezliği, magnezyum eksikliği, akut pankreattit, hiperfosfatemi, sistinozis, osteomalazi, alkolizm, hepatik siroz ve hipoalbuminemi durumlarında serum Ca düzeyi azalır. Ayrıca total Ca düzeyi, kandaki protein konsantrasyonundan da etkilenir. Protein miktarı 1 g/dl artarsa, kalsiyum miktarı yaklaşık 0,8 mg/dl azalır.

KALSİYUM (İdrar)
Normal Değer: 24 saatlik idrar 0,10-0,30 g/gün
Kullanımı: Kalsiyum metabolizmasının değerlendirilmesinde kullanılır. Hiperparatiroidizm, osteolitik kemik metastazları, myeloma, osteoporozis, vitamin D intoksikasyonu, distal renal tübüler asidoz, idiopatik hiperkalsiüri, tirotoksikozis, immobilizasyon ve sarkoidozisde idrar Ca düzeyi artarken, hipoparatiroidizm, pseudohipoparatiroidizm, rikets, akut nefrit, osteomalazi, serum Ca düzeyinin düşük olduğu durumlar, osteoblastikk metastazlar, hipotiroidizm ve çölyak sprue hastalığında idrar Ca düzeyi düşer.

KAN GRUPLARI ve Rh TAYİNİ (ABO grupları)
Kullanımı: Kan grupları ve Rh tiplendirmesinin yapılmasında kullanılır.

KAN KÜLTÜRÜ (Hemakültürü)
Kullanımı: Bakteriyemi veya sepsis etkeni bakterilerin izolasyonu ve identifikasyonu

KAN Ph
Normal Değer: 7,35-7,45
Kullanımı: Asit-baz dengesinin değerlendirilmesi

KANAMA ZAMANI
Normal Değer: 3-7 dakika
Kullanımı: Kapiller fonksiyonlar ile trombositlerin sayı ve fonksiyonunun değerlendirilmesinde kullanılır. Ekimoz ve spontan kanamaların incelenmesinde yararlıdır. Aspirin sensitivitesi, Glanzman ve von Willebrand hastalıklarında kanama zamanı uzar. Ayrıca Bernard-Soulier sendromu, üremi, konnektif doku hastalıkları, herediter telanjiektazi ve karaciğer hastalıklarında da kanama zamanı uzayabilir.

KANDA PLASMODİUM ARAŞTIRILMASI (Sıtma paratizinin araştırılması, Plasmodium araştırılması)

KANSER ANTİJEN 125 (Bk. CA 125)

KANSER ANTİJEN 15-3 (Bk. CA 15-3)

KANSER ANTİJEN 19-9(Bk. CA 19-9)

KANSER ANTİJEN 72-4(Bk. CA 72-4)

KAPPA HAFİF ZİNCİR (Kappa light chain-serum)
Kullanımı: Multiple myelom olasılığının araştırması sırasında genellikle immünglobulin konsantrasyonları ile birlikte kullanılır. Kappa/Lambda oranının referans aralık sınırları dışında olması paraproteinemi olasılığını destekler.

KAPPA HAFİF ZİNCİR (idrar) (Kappa light chain-idrar)
Kullanımı: Paraproteinemilerle ilgili araştırma yapılırken, özellikle hafif zincir hastalığı olasılığının değerlendirilmesi amacıyla kullanılır. İmmünglobulin katabolizmasında artışa neden olan durumlarda da idrarla atılan hafif zincir miktarı artmış bulunabilir.

KARBAMAZEPİN (Tegretol)
Normal Değer:

Terapötik konsantrasyon 5-10 mg/ml
Toksik konsantrasyon >15 mg/ml
Kullanımı: İlaç düzeyinin takibinde kullanılır.

KAROTEN

KARSİNOEMBRİYONİK ANTİJEN

KATEKOLAMİNLER
Normal Değer:

Epinefrin 10-67 pg/ml
Norepinefrin 95-446 pg/ml
Dopamin 0-87 pg/ml
Kullanımı: Hipertansiyonun değerlendirilmesinde ve feokromasitoma, nöroblastoma ve ganglionöromaların tanı ve tedavi takibinde kullanılır. Selektif venöz örnekleme ile tümör lokalizasyonunda da değerlidir. Ortostatik hipotansiyonlu hastaların tanısında ise plazma norepinefrin düzeyinin ölçümü faydalıdır. Ayakta durmakla norepinefrin düzeyinin artmaması sempatik sinir sisteminde bozukluk olduğunu gösterir. Feokromasitomada plazma norepinefrin düzeyi epinefrinden daha çok artar. Epinefrin düzeyinin norepinefrinden daha yüksek olması ise feokromasitomanın adrenal medulla veya Zückerkendl organı kaynaklı olduğunu gösterir. Nöroblastoma, ganglionöroblastoma, ganglionöroma ve paragangliomalar, AMI, stres, egzersiz, ayakta durma, hipotiroidizm ve diabetik ketoasidozda plazma katekolamin düzeyi artarken, otonom nöropatilerde plazma katekolamin düzeyi düşer.

KATEKOLAMİNLER (İdrar)
Normal Değer:

Epinefrin 0-3 yaş 0-6 mg/gün
4-12 yaş 0-10 mg/gün
>12 yaş 0,5-20 mg/gün
Norepinefrin 0-3 yaş 0-29 mg/gün
4-12 yaş 8-65 mg/gün
13-15 yaş 8-80 mg/gün
>15 yaş 8-100 mg/gün
Dopamin 0-1 yaş 0-85 mg/gün
2-3 yaş 10-140 mg/gün
4-5 yaş 40-260 mg/gün
>5 yaş 65-400 mg/gün
Kullanımı: Katekolamin üretiminin değerlendirilmesinde kullanılır. Egzersiz, stres, sigara kullanımı ve ağrı idrarla atılan katekolamin düzeyini arttırır. Katekolamin atılımı geceleri en düşük düzeyde bulunur. Ayrıca menstrüal siklusun luteal fazında epinefrin ve norepinefrin atılımı artarken, ovülatuar periyodda en alt seviyeye iner. Akut hipertansif atağın değerlendirilmesi için, atak sırasında alınacak olan spot idrarda ölçüm yapılması tercih edilir.

KEMİK GLA PROTEİNİ
KEMİK İLİĞİ İNCELEMESİ

17-KETOSTEROİDLER (17-KS)
Normal Değer:

0-1 yaş 0-1 mg/gün
2-3 yaş 1-2 mg/gün
4-12 yaş 1-4 mg/gün
13-15 yaş 3-10 mg/gün
>15 yaş Erkek 10-24 mg/gün
Kadın 6-15 mg/gün
Kullanımı: Erkeklerde androjenik adrenal ve testiküler, kadınlarda ise androjenik adrenal hormon sentezinin değerlendirilmesinde kullanılır. Bununla beraber adrenal androjen üretiminin değerlendirilmesinde kanda DHEA-S ölçümü daha değerlidir. Testiküler tümörler, lutein hücreli over karsinomu, Cushing hastalığı, ektopik ACTH üreten tümörler, adrenal tümörler, stres, gebeliğin son trimesteri ve Stein-Leventhal sendromunda 17-KS düzeyi artarken, Addison hastalığı, panhipopitüiterizm, miksödem, sekonder female hipogonadizm, hipotiroidizm ve primer male hipogonadizmde (Kleinifelter sendromu, kastrasyon vb.) 17-KS düzeyi düşer.

KIRMIZI KÜRE SAYISI (Bk. Eritrosit Sayısı)

KIZAMIK ANTİKORLARI IgM ve IgG (Rubeola IgM ve IgG)
Kullanımı: Kızamık virüsüne bağlı enfeksiyonun varlığının ve muhtemel evresinin belirlenmesinde kullanılır. IgM’in pozitif olması, yeni başlayan bir enfeksiyonu, eski enfeksiyondan sonra kalan rezidü antikorları veya aşılamayı düşündürür. Hamilelerde ve immün sistemi suprese olan hastalarda ağır pnömoni ve merkezi sinir sistemi enfeksiyonuna neden olabileceğinden bu hastaların kızamık virüsü ile bağışıklık durumlarının belirlenmesi için antikorları önceden ölçülmelidir. İmmün sistemi normal olan çocuklarda da komplikasyonlara karşı dikkatli olunmalıdır.

KIZAMIKÇIK ANTİKORLARI IgM ve IgG (Rubeola IgM ve IgC)

KİST HİDATİK İNDİREK HEMAGLÜTİNASYON TESTİ (Echinococcus serolojik testi)
Normal Değer: Negatif
Kullanımı: Echinococcus hastalığı için serolojik tarama testi olarak kullanılır. Hastanın exposure öyküsü, kliniği ve radyolojik verileri ışığında tanı konulur. Kollajen doku hastalıkları, siroz, şistozomiazis ve diğer parazitik enfestasyonlar yalancı pozitifliklere neden olabilir.

KİST HİDATİK SPESİFİK IgE (Echinococcus spesifik IgE)
Normal Değer: Negatif
Kullanımı: Echinococcus hastalığı için tarama testi olarak kullanılır.

KİSTİK FİBROZ (CF) BAĞLANTI ANALİZİ (CF, CFTR)
Kullanımı: CF tanısı klinik ve laboratuvar bulguları ile kesinleşen, fakat mutasyonun tespit edilemediği durumlarda hasta bireyin anne ve babasından aldığı alleler, bağlantı analizi denilen indirek metot ile tespit edilir.

KİSTİK FİBROZ (CF) MUTASYON ANALİZİ (CF, CFTR)
Kullanımı. Hastada kistik fibrozise neden olan mutasyonun tespit edilmesini sağlar.

KLONAZEPAM (Rivotril)
Normal Değer:

Terapötik konsantrasyon 27-75 ng/ml
Toksik konsantasyon >80 ng/ml
Kullanımı: İlaç düzeyinin takibinde kullanılır.

KLORÜR (CI)
Normal Değer:

Kord kanı 96-104 mEq/L
Prematüre 95-110 mEq/L
0-7 gün 96-110 mEq/L
>7 gün 95-110 mEq/L
Kullanımı: Elektrolit dengesi ve asit-bazz ile su metabolizmasının değerlendirilmesinde kullanılır. Dehidratasyon, renal tübüler asidoz, akut böbrek yetmezliği, diabetes inspidus, salisilat intoksikasyonu ve respratuar alkalozda serum CI düzeyi artarken, aşırı kusma, aldosteronizm, respratuar asidoz ve su intoksikasyonu gibi durumlarda ise CI düzeyi düşer.


KLORÜR (İdrar)
Normal Değer:

0-7 gün 2-10 mEq/gün
7 gün-5 yaş 15-40 mEq/gün
6-12 yaş Erkek 35-110 mEq/gün Kadın 15-75 mEq/gün
13-15 yaş Erkek 60-175 mEq/gün Kadın 35-175 mEq/gün
16-60 yaş 110-250 mEq/gün
>60 yaş 95-200 mEq/gün
Kullanımı: Normalde idrardaki klor miktarı diyetle alınan miktara bağlıdır. Artmış tuz alımı, herhangi bir nedene bağlı masif diürez, potasyum kaybı, adrenokortikal yetmezlik ve Bartter sendromunda idrarla atılan CI seviyesi artarken, tuz alımının kısıtlanması, ekstrarenal CI kaybı (kusma, intestinal fistül, ağır diare) ve adrenokortikal hiperfonksiyon durumlarında ise idrarla atılan CI seviyesi azalır.

KLORÜR (BOS)
Normal Değer:

<1 yaş 110-130 mEq/L
>1 yaş 118-132 mEq/L
Kullanımı: Serum klor düzeyini arttıran durumlarda BOS klor düzeyi de artar. Tüberküloz menenjit, diğer bakteriyel menenjitler ve serum klor düzeyini düşüren durumlarda ise BOS klor düzeyi düşer.

KLORÜR (Ter) (Ter testi, iyontoferez)
Normal Değer: 0-60 mEq/L
Kullanımı: Kistik fibrozis tanısında kullanılır. Kistik fibrozisli hastalarda terdeki tuz kaybı anormal derecede yüksektir. Atılım, normal kişilerdeki klor miktarına göre 2,5 kat fazladır ve bu hastalık için patognomoniktir. Hasta infantlarda 3-5.haftadan sonra pozitifleşir. Adrenal yetmezlik, malabsorbsiyon, pankreas yetmezliği, hipotiroidizm ve bazı renal hastalıklarda da terdeki CI miktarı yükselebilir.

KOLESTEROL (Total) (Total kolesterol)
Normal Değer:

Kord kanı 45-100 mg/dl
0-3 ay 50-135 mg/dl
4-6 ay 60-145 mg/dl
7-12 ay 60-160 mg/dl
1-5 yaş 70-175 mg/dl
6-15 yaş 110-200 mg/dl
16-50 yaş 125-200 mg/dl
51-60 yaş 135-200 mg/dl
>60 yaş 140-200 mg/dl
Kullanımı: Hipolipidemi ve hiperlipideminin tanısı ile atherosklerotik riskin değerlendirilmesinde kullanılır.

KOLİNESTERAZ II

KOMPLEMAN C3 (C3)
Normal Değer:

Serum Kord 57-116 mg/dl
Prematüre 57-116 mg/dl
0-1 ay 50-120 mg/dl
2-3 ay 60-150 mg/dl
4-6 ay 60-175 mg/dl
7-12 ay 70-180 mg/dl
1-3 yaş 75-180 mg/dl
>3 yaş 85-200 mg/dl
Kullanımı: Akutt faz reaktanlarından biridir. Kompleman sistemindeki klasik ve alternatif yollar C3 basamağında birleşir. C3 düzeyindeki artışlar akut inflamatuar hastalıklar, atopik dermatit, bilier obstrüksiyon ve amiloidozise bağlı olabilirken, otoimmün hastalıklar, bakteriemi, doku hasarı, kronik hepatit, nefrit, malnutrisyon, DIC ve konjenital eksiklikler C3 düzeyinde düşüklüğe neden olabilir.

KOMPLEMAN C4 (C4)
Normal Değer:

Serum Kord 7-23 mg/dl
Prematüre 7-23 mg/dl
0-7 gün 7-25 mg/dl
7 gün-3 ay 7-30 mg/dl
4 ay-1 yaş 8-42 mg/dl
2-12 yaş 15-42 mg/dl
>12 yaş 15-50 mg/dl
Kullanımı: Akut faz reaktanlarından biridir. Kompleman sistemindeki klasik yolda yer alır. Akut inflamatuar durumlar ve malignitelerde C4 düzeyi artarken SLE, akut glomerülonefrit, kronik hepatit, otoimmün hastalıklar, herediter anjioödem, protein kaybedilen hastalıklar ve konjenital eksiklik durumlarında serum C4 düzeyi düşebilir.

KONJUGE BİLİRUBİN

KOPROPORFİRİN
Normal Değer: 0-160 mg/gün
Kullanımı: Porfiriaların etyoloji ve tipinin belirlenmesi ve obstrüktif sarılığın değerlendirilmesinde kullanılır. Kurşun zehirlenmesi, karaciğer hastalığı, AMI, hemolitik ve pernisyöz anemiler, alkolik siroz, egzersiz, Hodgkin hastalığı, lösemi, tirotoksikoz ve vitamin eksikliklerinde idrar koproporfirin düzeyi artar.

KOPROPORFİRİN

KORTİKOTROPİN

KORTİZOL (Hidrokortizon, Compound F)
Normal Değer:

Sabah 7,00-29,00 mg/dl
Akşam 7,00-17,50 mg/dl
Kullanımı: Hipotalamus-hipofiz-adrenal korteks aksının değerlendirilmesinde kullanılır. Cushing hastalığı, adrenal adenom ve karsinomlar, ektopik ACTH sendromu, gebelik ve eksternal östrojen kullanımı ile serum kortizol düzeyi artarken, Addison hastalığı, konjenital adrenal hiperplazi ve hipopitüiterizmde kortizol düzeyi düşer. Akut stres, alkolizm, depresyon ve bazı ilaçlar normal diurnal varyasyonu bozarak bazal düzeyi etkileyebilir.

KORTİZOL (İdrar) (İdrarda serbest kortizol)
Normal Değer:

0-12 yaş 2-27 mg/gün
13-15 yaş 5-55 mg/gün
>15 yaş 10-100 mg/gün
Kullanımı : Cushing sendromunun tanısı için sensitivite ve spesifitesi en yüksek olan testtir. Ayrıca konjenital adrenal hiperplazi ve adrenal yetmezliklerin değerlendirilmesinde de kullanılır. Akut stres, alkolizm, depresyon ve bazı ilaçlar (kortizon ve antikonvülzanlar) diurnal varyasyonu bozarak bazal düzeyin yükselmesine ve supresyon stimülasyon testlerinde cevabın azalmasına neden olur. Renal hastalıklarda düşük değerler elde edilirken, gebelikte normalden yüksek sonuçlar alınabilir. Ayrıca eksojen glukokortikoid kullanımı testte interferansa yol açabilir.

KREATİN
Normal Değer:

Serum Kadın Erkek
<15 yaş 0,30-0,90 mg/dl <12 yaş 0,30-0,90 mg/dl
>15 yaş 0,35-0,95 mg/dl >12 yaş 0,20-0,75 mg/dl
24 saatlik idrar Erkek 0-40 mg/gün
Kadın 0-80 mg/gün
Kullanımı: Diyetle et alımının artması ve kas yıkımında serum kreatin düzeyi artar. İdrar kreatin miktarı ise çocukluk çağı, gebelik, uzun süren açlık myopatiler, enfeksiyonlar, yanıklar, lösemi, SLE ve bazı endokrin hastalıklarda (hipertiroidizm, Addison hastalığı, Cushing sendromu, akromegali, diabetes mellitus) artarken, hipotiroidizmde düşer.

KREATİN FOSFOKİNAZ (Bk. Kreatin Kinaz)

KREATİN KİNAZ (CK, Total kreatin kinaz, CPK, Kreatin fosfokinaz)
Normal Değer:

0-7 gün 22-500 IU/L
7 gün-1 ay 22-240 IU/L
>1 ay 22-200 IU/L
Kullanımı: İskelet ve kalp kasında dejenerasyona yol açan durumların değerlendirilmesinde kullanılır. AMI, progresif muskülerr distrofi, polimyozit, yanıklar, travma, ağır egzersiz, status epileptikus, postoperatif dönem, yaygın beyin enfarktüsü, gebeliğin son dönemleri ve doğum, malign hipertermi, IM enfeksiyonlar, konvülsiyonlar ve kardiyak defibrilasyon sonrasında CK düzeyi artar.

KREATİN KİNAZ, MB (CK-MB)
Normal Değer:

İmmünoinhibisyon 0-25 U/L
MEIA 0-5 ng/ml
Kullanımı: AMI tanısında kullanılır. CK/CK-MB oranı tercih edilir. AMI sonrasında 4-8 saatte yükselmeye başlar ve 24 saatte pik yapar. Ayrıca kardiyak travmalar, myokardit, konjestif kalp yetmezliği, koroner anjiografi, kalp cerrahisi, musküler distrofi, polimyozit, SLE, yanıklar, Reye sendromu, hipotermi ve hipertermide de CK-MB düzeyi yükselir.

KREATİNİN (Kan)
Normal Değer:

Kord 0,60-1,20 mg/dl
Prematüre 0,30-1,00 mg/dl
0-7 gün 0,30-1,00 mg/dl
7 gün-3 ay 0,20-0,40 mg/dl
4 ay-5 yaş 0,30-0,70 mg/dl
6-12 yaş 0,50-1,00 mg/dl
13-15 yaş 0,50-1,20 mg/dl
>15 yaş Erkek 0,50-1,40 mg/dl
Kadın 0,50-1,30 mg/dl
Kullanımı: Böbrek fonksiyonlarının değerlendirilmesinde kullanılır. Böbrek hastalıkları, şok, maligniteler, SLE, diabetik nefropati, konjestif kalp yetmezliği ve akromegalide serum kreatinin düzeyi artarken, musküler distrofi ve diabetik ketoasidozda düşer.

KREATİNİN (İdrar)
Normal Değer:

24 saatlik idrar
0-3 ay 0,02-0,10 g/gün
4-12 ay 0,10-0,50 g/gün
1-3 yaş 0,10-0,60 g/gün
Erkek Kadın
4-12 yaş 0,30-0,80 g/gün 0,10-0,60 g/gün
13-15 yaş 0,40-1,10 g/gün 0,30-1,10 g/gün
>15 yaş 0,80-1,80 g/gün 0,60-1,60 g/gün
Kullanımı: Böbrek fonksiyonlarının değerlendirilmesinde kullanılır.

KREATİNİN KLİRENSİ (Glomerüler filtrasyon hızı, GFR)
Normal Değer:

1-3 yaş 45-65 ml/dk
4-5 yaş 60-80 ml/dk
6-12 yaş 70-100 ml/dk
Erkek Kadın
13-50 yaş 90-137 ml/dk 80-125 ml/dk
51-60 yaş 85-132 ml/dk 75-120 ml/dk
>60 yaş 80-132 ml/dk 70-120 ml/dk
Kullanımı: Böbrek fonksiyonlarının değerlendirilmesi ve böbrek hastalıklarının takibinde kullanılır. Glomerüler filtrasyon hızını azaltan her türlü böbrek hastalığı, şok, hipovolemi, nefrotoksik ilaçlar, konjestif kalp yetmezliği ve dehidratasyon kreatinin klirensinde düşmeye neden olur.

KROM (Cr)
Normal Değer:

Tam Kan 2,8-45,0 mg/L
24 saatlik idrar 0,1-2,0 mg/L
Kullanımı: Kroma maruz kalan kişilerde, bu maddeden etkilenme derecesini gösterir.

KRYOFİBRİNOJEN
Normal Değer: Negatif
Kullanımı: Kanda kryoglobulin düzeyinin yüksek olduğu durumlar, hemofili, akut FMF krizi ve oral kontraseptif kullananlarda kryofibrinojen düzeyi yüksek olabilir. Heparin kullanımı yanlış negatif sonuçlara neden olabilir.

KRYOGLOBULİN
Normal Değer: Negatif
Kullanımı: Reynaud benzeri semptomu olan hastalarda kryoglobulinemi tanısında kullanılır. Neoplastik hastalıklar, akut ve kronik enfeksiyonlar ve kollajen doku hastalıklarında serum kryoglobulin miktarı artar.

KULAK AKINTISI KÜLTÜRÜ
Normal Değer: Patojen bakteri ürememelidir.
Kullanımı: Kulak akıntısına neden olan bakteriyel etkenin izolasyonu

KURŞUN (Pb)

<15 yaş >15 yaş
Plazma 0-10 mg/dl 0-20 mg/dl
İdrar 0-80 mg/L
Saç 0-5 mg/g saç
Kullanımı: Kurşun zehirlenmelerinin tanısında kullanılır. Kurşun zehirlenmesinde, anoreksia, abdominal ağrı, kusma, irritabilite, apati, ensefalopati, anemi ve periferal nöropati görülebilir.

LAKTAT DEHİDROGENAZ (LDH, LD, Laktik asit dehidrogenaz)
Normal Değer:

0-3 ay 100-450 IU/L
4-12 ay 100-400 IU/L
1-3 yaş 100-300 IU/L
4-12 yaş 100-250 IU/L
>12 yaş 90-240 IU/L
Kullanımı: Kalp ve karaciğerr hastalıklarının tanısında kullanılır. AMI, megaloblastik ve pernisyöz anemi, karaciğer hastalıkları, şok, hipoksi, siroz, obstrüktif sarılık, böbrek hastalıkları, kas hastalıkları, neoplastik hastalıklar, konjestif kalp yetmezliği, lösemi, hemolitik anemi, orak hücreli anemi, lenfoma, renal enfarktüs ve akut pankreatitte LDH düzeyi artar.
LAKTAT DEHİDROGENAZ (Mayi)
Normal Değer: 10-40 IU/L
Kullanımı: İntraserebral yerleşimli tümörler, lösemi veya lenfosarkoma, menenjit, subaraknoid kanama ve serebrovasküler olaylarda BOS LDH düzeyi artar.

LAKTAT DEHİDROGENAZ İZOENZİMLERİ (LDH izoenzimleri, LDH izoenzim elektroforezi)
Normal Değer:

LD1 %17-31
LD2 %35-48
LD3 %15-29
LD4 %4-9,5
LD5 %3-10
Kullanımı: LDH yüksekliğinin kaynağının belirlenmesi amacıyla kullanılır. AMI, karaciğer hastalıkları, neoplaziler ve iskelet kası hastalıklarının ayırıcı tanısında değerlidir.

LAKTİK ASİT (Laktat, L-laktat)
Normal Değer: 5,70-22,00 mg/dl
Kullanımı: Metabolik asidoz, dehidratasyon ve diabetik asidozun değerlendirilmesinde kullanılır. Egzersiz, hiperventilasyon ve kan alımı sırasında turnikenin uzun süre kalması laktik asit düzeyini arttırır.

LAKTİK ASİT (BOS)
Normal Değer: 10,80-18,90 mg/dl
Kullanımı: Merkezi sinir sistemi hastalıklarının değerlendirilmesi ile bakteriyel ve viral menenjitlerin ayrımında kullanılır. Viral menenjitlerde BOS laktik asit düzeyi 35 mg/dl’nin altında iken, bakteriyel menenjitlerde bu değerin üzerindedir. Serebral kan akımı veya oksijenizasyonun azalması, intrakraniyel basıncın artması, travma, felç, intrakraniyel hemoraji, multiple skleroz, primer veya metastatik merkezi sinir sistemi tümörleri, hipokapni ve bakteriyel ve tüberküloz menenjitlerde BOS laktik asit düzeyi artar.

LAKTOZ TOLERANS TESTİ
Kullanımı: İnce bağırsak mukozasında laktaz eksikliğine bağlı olarak gelişen karbonhidrat emilim bozukluklarının değerlendirilmesinde kullanılır.

LAMBDA HAFİF ZİNCİR (Lambda light chain-serum)
Normal Değer: Raporda belirtilmektedir.
Kullanımı: Multiple myelom olasılığının araştırması sırasında genellikle immunoglobülin konsantrasyonları ile birlikte kullanılır. Kappa/Lambda oranının referans aralık sınırları dışında olması paraproteinemi olasılığını destekler.

LAMBDA HAFİF ZİNCİR (İdrar) (Lambda light chain-idrar)
Kullanımı: Paraproteinemilerle ilgili araştırma yapılırken, özellikle hafif zincir hastalığı olasılığının değerlendirilmesi amacıyla kullanılır. İmmünglobulin katabolizmasında artışa neden olan durumlarda da idrarla atılan hafif zincir miktarı artmış bulunabilir.

LAMOTRİGİNE (Lamictal)
Normal Değer:

Terapötik konsantrasyon 0,5-4,0 mg/ml
Toksik konsantrasyon >8,0 mg/ml
Kullanımı: İlaç düzeyinin takibinde kullanılır.

LD-1 İZOENZİMİ (LD-1 aktivite)
Normal Değer: 10-44 IU/L
Kullanımı: Laktat dehidrogenaz izoenzimlerinden biridir. Özellikle AMI sonrası LD-1 artar. Ayrıca pernisyöz, hemolitik, orak hücreli (akut atak sırasında) ve megaloblastik anemilerde, akut renal kortikal nekrozisde ve herhangi bir nedene bağlı in vivo veya in vitro hemolizde de LD-1 düzeyi yükselir.

LDH

LDH İZOENZİM ELEKTROFOREZİ

LDH İZOENZİMLERİ

LDL KOLESTEROL (Direk Ölçüm) (LDL-C)
Normal Değer: 60-130 mg/dl
Kullanımı: Koroner kalp hastalığı riskinin değerlendirilmesinde kullanılır.

LE HÜCRESİ (Lupus erythematosus hücre testi)
Normal Değer: Negatif
Kullanımı: SLE’li hastaların %70-90’ında LE hücresi görülür. Ayrıca romatoid artrit, skleroderma, konnektif doku hastalıkları, ilaç reaksiyonları ve lupoid hepatitte de LE hücresi %3-9 oranında görülür.

LEGİONELLA ANTİKORU
Normal Değer: Negatif
Kullanımı: Legionella enfeksiyonunun tanısında kullanılır. Serolojik tanıda enfeksiyonun erken döneminde (hastalığın başlangıcının ilk haftası) ve konvalesan dönemde (3-6 hafta) alınacak kan örneklerinde serokonversiyon veya en az 4 katt titre artışının gösterilmesi önemlidir.

LEGİONELLA KÜLTÜRÜ
Kullanımı: Legionella izolasyonu

LENFOMA PANELİ (Lenfosit alt grupları, Lenfosit tiplendirilmesi)
Normal Değer:

CD 3 (T) %60-85
CD 19 (B) %7-23
CD 4 (Helper) %29-59
CD 8 (Supressor) %19-48
CD 16-56 (NK) %6-29
Aktive T %7-15
Kullanımı: İmmün yetmezlikler ile otoimmün viral ve kronik granülomatöz hastalıkların tanı ve takibinde kullanılır. Kalp, karaciğer, böbrek ve kemik iliği transplantasyonlarının izlenmesinde de yararlıdır.

LENFOMA PANELİ

LENFOSİT ALT GRUPLARI

LENFOSİT TİPLENDİRİLMESİ

LESİTİN / SPİNGOMYELİN ORANI (L/S oranı, Amniyotik sıvı fosfolipidleri)
Normal Değer:

<1,5 İmmatür
1,5-1,9 Transizyonel
>2,0 Matür
Kullanımı: Fetüsün akciğer gelişiminin değerlendirilmesinde kullanılır.

LİPAZ (Triaçilgliserol açilhidrolaz)
Normal Değer: 0-60 U/L
Kullanımı: Pankreas fonksiyon testlerindendir. Pankreatitler, safra kesesi koliti, strangüle veya enfarkte bağırsak, pankreas kist veya pseudokistleri ve peritonitlerde serum lipaz düzeyi artar. Akut pankreatitte serum lipaz aktivitesi, serum amilazından daha uzun süre yüksek kalır. Ayrıca akut pankreatit için lipazın sensitivite ve spesifitesi amilazdan daha yüksektir. Pankreatitlerde ascite sıvısındaki lipaz da yükselebilir. Akciğer tümörlerine bağlı olarak gelişen plevral transüdalarda da nadiren lipaz düzeyi artar. ERCP, oddi sfinkterinde spazma neden olan narkotik analjezikler ve heparin de serum lipaz düzeyinin yükselmesine neden olabilir.

LİPİD ELEKTROFOREZİ

LİPOPROTEİN (a) (Lp (a)
Normal Değer: 0-30 mg/dl
Kullanımı: Serum Lp (a) düzeyinin yüksek olması, prematüre koroner ateroskleroz ve inme riskinin artışına neden olur. Ayrıca kontrolsüz diabet ve ağır hipotrioidizmde de Lp (a) düzeyi artabilir.

LİPOPROTEİN ELEKTROFOREZİ (Lipid elektroforezi)
Kullanımı: Serum total kolesterol veya lipoprotein düzeylerinde anormallik olan hastaların değerlendirilmesinde kullanılır.

LİSTERİA AGLÜTİNASYON TESTİ
Kullanımı: Serumda Listeria aglütininlerinin varlığının gösterilmesi ve titrenin belirlenmesinde kullanılır.

LİTYUM (Li)
Normal Değer:

Terapötik konsantrasyon 0,5-1,0 mEq/L
Toksik konsantrasyon >2,0 mEq/L
Kullanımı: İlaç düzeyinin takibinde kullanılır.

LİVER-KİDNEY MİKROZOMAL ANTİKOR TİP 1

LİZOZİM (Muramidaz)
Normal Değer: 9,60-16,80 mg/L
Kullanımı: Granülosit ve monosit turnoverinin göstergesidir. Granülositik veya monositik lösemiler, myeloproliferatif hastalıklar ve malign histiositozis tanısında kullanılır. Akut monositik veya myelomonositik lösemi, kronik myeloid lösemi, polistemia vera, bazı böbrek hastalıkları ve kronik enfeksiyonlarda (ör.tüberküloz) serum lizozim düzeyi artar.

LKM TİP 1 ANTİKORLARI (Liver-Kidney mikrozomal antikor Tip 1)
Normal Değer: Negatif
Kullanımı: Daha çok çocuklarda görülen otoimmün kronik aktif hepatit tip-2 tanısında kullanılır.

LÖKOSİT (Beyaz küre sayısı, WBC)
Normal Değer:

Prematüre 9,00-30,00 K/mm3
0-1 ay 9,40-34,00 K/mm3
2-12 ay 5,00-19,50 K/mm3
1-3 yaş 6,00-17,50 K/mm3
4-5 yaş 5,50-15,50 K/mm3
6-15 yaş 4,50-13,50 K/mm3
>15 yaş 4,50-11,00 K/mm3
Kullanımı: Kandaki beyaz küre sayısının değerlendirilmesinde kullanılır.


LÖKOSİT (BOS)
Kullanımı: SSS hastalıklarının ayırıcı tanısında kullanılır.

LÖKOSİT ALKALEN FOSFATAZ (LAP, LAP skoru, LAPA, Nötrofil alkalen fosfataz)
Normal Değer: %30-140
Kullanımı: KML ile lökomoid reaksiyonun ve polistemia vera ile sekonder polisteminin ayırıcı tanısında kullanılır. Polistemia vera, lökomoid reaksiyonlar, Down sendromu, myeloproliferatif hastalıklar, stres, gebelik, ALL, Hodgkin lenfoma, aplastik anemi ve bakretiyel enfeksiyonlarda LAP yükselirken, KML, sideroblastik anemi, ITP, PNH, kollajen doku hastalıkları, AML, siroz, konjestif kalp yetmezliği, diabetes mellitus, gut, pernisyöz anemi ve sarkoidozisde LAP düşer. Ayrıca KML’nin remisyon fazında LAP normale dönebilir. Blast krizi veya agresif fazda ise LAP artabilir.

LÖSEMİ PANELİ

Lp (a)

LUMİNAL

LUPUS ANTİKOAGÜLAN (PTT-LA, DRVVT testi)
Normal Değer: Negatif
Kullanımı: Lupus antikorları, SLE, trombotik olaylar, tekrarlayan fetal kayıplar, trombositopeni ve çeşitli nörolojik bozukluklarla ilişkilidir. Diğer otoimmün bozukluklar, maligniteler, enfeksiyonlar ve bazı ilaçların kullanımında da (ör.fenotiazinler ve kardiyak antiaritmik ilaçlar) lupus antikoagülanları bulunabilir. Bu hastalarda aPTT gibi fosfolipide bağımlı in vitro pıhtılaşma testlerinde uzama olabilir.

LUPUS ERYTHEMATOSUS HÜCRE TESTİ

LUTEİNİZAN HORMON (LH, Lutotropin)
Normal Değer:

Kadın 0-6 ay 1,00-18,00 mIU/m
7 ay-12 yaş 0,20-5,00 mIU/m
6-12 yaş 0,10-5,00 mIU/m
>12 yaş 2,00-10,00 mIU/m
13-15 yaş 2,00-10,00 mIU/m
16-50 yaş 2,00-15,00 mIU/m
>50 yaş 20,00-90,00 mIU/m
Hamile 2,00-15,00 mIU/m
Menapoz 10,00-90,00 mIU/m
Folliküler faz 2,00-15,00 mIU/m
Pik 12,00-80,00 mIU/m
Luteal faz 5,00-20,00 mIU/m
Ovülasyon takibi 2,00-15,00 mIU/m
Erkek 1,00-18,00 mIU/ml

Kullanımı: Hipotalamik ve pitüiter fonksiyonların değerlendirilmesinde ve primer-sekonder gonadal yetmezlik ayırıcı tanısında kullanılır. Primer gonadal disfonksiyonlar, PKOS ve postmenapozda LH düzeyi artarken, pitüiter veya hipotalamik zedelenme, Kallmann sendromu (izole gonadotropik yetmezlik) anoreksia nervoza, stres, malnutrisyon ve kronik hastalık durumlarında LH düşer.

LUTOTROPİN

LYME SCREEN

MAGNEZYUM (Mg)
Normal Değer: 1,20-2,50 mg/dl
Kullanımı: Magnezyum metabolizması ve elektrolit dengesinin değerlendirilmesi ile preeklampsi tedavisi uygulanan hastaların takibinde kullanılır. Serum magnezyum konsantrasyon genellikle BOS ve eritrositlerdeki ile paralel haraket eder. Dehidratasyon, böbrek yetmezliği, adrenokortikal yetmezlik, Addison hastalığı, travma, hipotiroidizm ve multiple mylelomada serum magnezyum düzeyi artarken, diyetle magnezyum alımının azalması, akut pankreatit, hipoparatiroidizm, kronik alkolizm, delirium tremens, kronik glomerülonefrit, hiperaldosteronizm, diabetik ketoasidoz ve gebelikte ise magnezyum düzeyi düşer.
MAGNEZYUM (Eritrosit İçi)
Normal Değer: 4,00-6,40 mg/dl
Kullanımı: Eritrosit içi magnezyum konsantrasyonu genelde serum magnezyum konsantrasyonu ile paralel hareket eder.
MAGNEZYUM (İdrar)
Normal Değer: 50-150 mg/gün
Kullanımı: Magnezyum metabolizması ve elektrolit dengesinin değerlendirilmesinde kullanılır. Diyetle alınan magnezyum miktarı, idrarla atılan miktarı etkiler. Ayrıca alkol kullanımı, diüretikler, Bartter sendromu, kortikosteroidler ve cisplatin idrarla atılan magnezyum miktarını arttırır.

MAKROPROLAKTİNEMİ TARAMASI
Normal Değer: Raporda belirtilmektedir.
Kullanımı: Klinikle uyumsuz hiperprolaktinemisi olan hastalarda makroprolaktin tayininde kullanılır.

MANDELİK ASİT
Normal Değer: Raporda belirtilmektedir.
Kullanımı: Etilbenzen ve styren ile çalışan kişilerin bu maddelerden ne kadar etkilendiğinin tespitinde kullanılır.

MANTAR DİREK BAKIMI
Kullanımı: İncelenen örnekte dermatofitlerin gözlenmesi

METANEFRİNLER
Normal Değer:

Metanefrin Normetanefrin
0-3 ay 5,90-37,00 mg/gün 47,00-156,00 mg/gün
4-6 ay 6,10-42,00 mg/gün 31,00-111,00 mg/gün
7-12 ay 8,50-101,00 mg/gün 23,00-103,00 mg/gün
1-3 yaş 6,70-52,00 mg/gün 32,00-118,00 mg/gün
4-5 yaş 11,00-99,00 mg/gün 50,00-111,00 mg/gün
6-12 yaş 54,00-198,00 mg/gün 47,00-176,00 mg/gün
13-15 yaş 39,00-243,00 mg/gün 53,00-290,00 mg/gün
>15 yaş 52,00-341,00 mg/gün 88,00-444,00 mg/gün
Kullanımı: Feokromasitoma ve nörojenik tümörlerin tanı ve takibinde kullanılır. Feokromasitoma için tarama testi olarak kullanılabilecek en uygun testtir. Hipertansif bireylerde de idrarla atılan metanefrin düzeyi artmıştır. Stres, buspiron, MAO inhibitörleri, amfetaminler, kafein, klonidin, deksametazon, diüretikler, metildopa, trisiklik antidepresanlar ve vazodilatatörler yanlış yüksek sonuçlara neden olabilir.
METHb

METHEMOGLOBİN (MetHb, HbM)
Normal Değer: %0-1,50
Kullanımı: Konjenital ve kazanılmış methemoglobinemi, karbon monoksit zehirlenmesi, benzokain, nitrogliserin, lidokain, nitratlar, fenasetin, sülfonamidler ve radyasyon methemoglobin düzeyinde artışa neden olur.

METİLENTETRAHİDROFOLAT REDÜKTAZ MUTASYON ANALİZİ

METOTREKSAT
Normal Değer :

Terapötik konsantrasyon:
4-6 saat içinde IV infüzyon ile 50 mg/m2-15 g/m2 doz uygulandığında;
24.saatte 5,00-10,0 mmol/L
48.saatte 0,5-1,0 mmol/L
72.saatte <0,2 mmol/L
Toksik konsantrasyon:
4-6 saat içinde IV infüzyon ile 50 mg/m2-15 g/m2 doz uygulandığında;
24.saatte >10,0 mmol/L
48.saatte >1,0 mmol/L
72.saatte >0,2 mmol/L
Kullanımı: İlaç düzeyinin takibinde kullanılır.

MİKROALBUMİN
Normal Değer:

24 saatlik idrar 0-16,60 mg/gün
Bir gecelik idrar 0-7,10 mg/gün
Kullanımı: Diabetik nefropati ve retinopati ile tip I diabetes mellitusun erken tanı ve tedavi takibinde kullanılır.

MTHFR MUTASYON ANALİZİ (Metilentetrahidrofolat redüktaz enzim eksikliğine bağlı homosistinüri, MTHFR eksikliği)
Normal Değer:

N/N = Homozigot normal
Mt/N = Heterozigot
Mt/Mt = Homozigot mutant
Kullanımı: Kardiyovasküler hastalıklarla ilişkisi olduğu bilinen MTHFR mutasyonunun tespitinde kullanılır.

MUMPS ANTİKORLARI IgM ve IgG

MURAMİDAZ

MYCOBACTERİUM KÜLTÜRÜ (Tüberküloz kültürü, Bactec mikrobacteri kültürü)
Kullanımı: Mikrobakterinin hızlı kültür yöntemi ile izolasyonunda kullanılır. Üreme süresi 3-21 gündür (ortalama 12 gün). Bakterilerin üretilmesi ve daha sonrasında tip tayini ve direnç testlerinin çalışılmasının sağlanması açısından mycobacterium kültürü önemlidir.

MYCOPLASMA PNEUMONİA IgM ve IgG
Kullanımı: Akut ya da geçirilmiş Mycoplasma Pneumonia enfeksiyonuna karşı oluşan antikorların gösterilmesinde kullanılır. M.Pneumonia başlıca primer atipik pnömoni etkenidir. IgM ve IgG’nin birlikte pozitif olması yakın bir süre öncesine ait bir enfeksiyonu, sadece IgG’nin pozitif olması ise geçirilmiş bir enfeksiyonu gösterir.

MYOGLOBİN (Mb)
Normal Değer:

Erkek 16-74 ng/ml
Kadın 7-64 ng/ml
Kullanımı: Serum myoglobin düzeyi direk olarak kas kitlesi ile ilişkilidir. İskelet ve kalp kasında hasar, nekroz veya lizise neden olabilecek her türlü durum (ör.iskemi, rabdomyoliz, myopati, musküler distrofi, myozit), üremi, travma, felç, inflamatuvar myopati, IM enfeksiyon, egzersiz ve yanıklarda serum myoglobin düzeyi artarken, dolaşımda myoglobine karşı antikor bulunması ve romatoid artritte myoglobin düzeyi düşer. AMI sonrası 1-4.saatte myoglobin düzeyi yükselir ve 24.saatte normale döner.

MYOGLOBİN (İdrar)
Normal Değer: 0-200 ng/ml
Kullanımı: İdrar myoglobin konsantrasyonu renal fonksiyonlara bağlıdır. İskelet veya kardiyak kas hasarı, sekonder toksik myoglobinüri (hafif hastalığı), elektrik şoku ve termal yanıklarda idrar myoglobin düzeyi artar. Yüksek myoglobin değerleri nefrotoksiktir ve akut tübüler nekroza neden olabilir.

N-ASETİL GLUKOZAMİNİDAZ (NAG, Total heksozaminidaz, Beta-N-Asetil heksozaminidaz)
Normal Değer: 1,50-6,10 U/L
Kullanımı: Böbrek hastalıklarının tanısında kullanılır. Böbrek hasarı olan durumlarda idrar NAG düzeyi artar. Nefrotoksik ilaçlara bağlı olarak oluşan böbrek hasarlarında idrar NAG düzeyi, serum kreatinin düzeyinden daha çabuk yükselir. Böbrek transplantasyonlarının sonrasında rejeksiyonun erken tanısında da NAG değerlidir.
NAZAL SMEAR (Eozinofil smear)
Normal Değer: Negatif
Kullanımı: Allerjik ve astmatik hastalıklar ve parazitik infestasyonların değerlendirilmesinde kullanılır.

NAZOFARİNKS KÜLTÜRÜ
Kullanımı: Hastalık etkeni bakterinin izolasyonu

NEİSSERİAE GONORHOEAE KÜLTÜRÜ

NEONATAL TSH
Normal Değer: 0-20 mIU/L
Kullanımı: Konjenital hipotiroidi taramasında kullanılır. Pozitif sonuçlar, klinik bulgular ve diğer biyokimyasal testler ile doğrulanmalıdır.

NON-PROSTATİK ASİT FOSFATAZ
Normal Değer:

Erkek 0-3,90 U/ml
Kadın 0-2,90 U/ml
Kullanımı: Prostat dışındaki dokulardan kaynaklanan (karaciğer, dalak, eritrositler, trombositler ve kemik iliği) asit fosfataz düzeylerinin değerlendirilmesinde kullanılır. Normal bir yetişkin erkekteki total asit fosfataz düzeyinin yaklaşık yarısı prostat dışındaki dokulardan kaynaklanır. Kadınlarda ise total asit fosfatazın büyük kısmını karaciğer, eritrosit ve trombosit kaynaklı asit fosfataz oluşturur.

NOREPİNEFRİN

NORMETANEFRİN

NÖRON SPESİFİK ENOLAZ (NSE)
Normal Değer: 0-12,5 mg/L
Kullanımı: APUD hücreli nöroendokrin tümörlere (ör. Nöroblastoma, retinoblastoma, tiroid medüller ca, pankreas islet hücreli ca, carsinoid tümör, feokromasitoma ve küçük hücreli akciğer ca) spesifik bir markerdir. Bu tümörlerin tanı ve takibinde NSE kullanılır. Özellikle nöroblastoma ve küçük hücreli akciğer ca için sensitivitesi yüksektir. Ayrıca septik şok, pnömoni ve nöral travmalar da NSE düzeyinde yükselmeye neden olabilir.

NÖTROFİL ALKALEN FOSFATAZ

NSE

5’-NT

NÜKLEER MATRİKS PROTEİN 22 (NMP22)
Normal Değer : 0-10 U/ml
Kullanımı: Üriner traktus transizyonel hücre karsinomlarında idrar NMP22 düzeyi yükselir. Bu hastalıklarda NMP22 düzeyi le hastalığın derecesi doğru orantılıdır. Ayrıca postoperatif rekürrens takibinde de kullanılır. Egzersiz ve sistemik kemoterapi yanlış yüksek sonuçlara neden olabilir. Sistoskopi ve üriner kateterizasyon sonrasında doku hasarına bağı olarak 5 gün süre ile NMP22 yüksekliği görülebilir.

5’-NÜKLEOTİDAZ (5’-NT)
Normal Değer: 2-10 U/L
Kullanımı: Hepatobilier hastalıkların değerlendirilmesinde kullanılır. İntra veya ekstrahepatik bilier obstrüksiyonlar, karaciğer maligniteleri, bilier siroz ve gebeliğin son trimesterinde 5’-NT düzeyi yükselir.
OKSALAT
Normal Değer:

<15 yaş 140-420 mmol/gün
>15 yaş Erkek 80-490 mmol/gün
Kadın 40-320 mmol/gün
Kullanımı: Ürolitiazisin değerlendirilmesinde kullanılır. Primer hiperoksalüri, diabetes mellitus, siroz, piridoksin eksikliği, sarkoidoz, pankreas yetmezliği, çölyak sprue, ileal rezeksiyon, jejunoileal şant, safra yolları hastalıkları ve ince bağırsak hastalıklarında idrar oksalat düzeyi artarken, böbrek yetmezliğinde idrar oksalat düzeyi düşer.

OKSİYUR YUMURTASI ARAŞTIRILMASI (Enterobius vermicularis yumurtası aranması)
Kullanımı: Oksiyur yumurtasının aranması
OLİGOKLONAL BANT ARAŞTIRMASI (BOS’da oligoklonal bant araştırması, BOS’ti immünfiksasyon elektroforezi)
Kullanımı: Multiple skleroz tanısında kullanılır. Kriptokokal menenjit, idiopatik polinörit, nörosifilis, kronik rubella panensefaliti ve subakut sklerozan panensefalitte de BOS’da oligoklonal bant görülebilir.

ORAKLAŞMA TESTİ

OSMOLALİTE
Normal Değer:

<50 yaş 275-295 mOsm/kg
>50 yaş 280-300 mOsm/kg
Kullanımı: Elekrolit dengesi ve hidrasyonun değerlendirilmesinde kullanılır. Dehidratasyon, hiperosmolar nonketotik diabetik koma, diabetik ketoasidoz, hipernatremik etanol zehirlenmesi, diabetes inspidus, hiperkalsemi ve serebral lezyonlarda serum osmolalitesi artarken, andrenokortikal yetmezlik, panhipopitüiterizm ve aşırı sıvı alımı ile osmolalite azalır.

OSMOLALİTE (İdrar)
Normal Değer: 300-1090 mOsm/kg
Kullanımı: Böbrek fonksiyonları ile elektrolit ve su dengesinin takibinde kullanılır. Diabetes inspidus ve primer polidipside idrar osmolalitesi düşer.

OSMOTİK FRAJİLİTE (Eritrosit frajilitesi)
Normal Değer: Hasta sonuçları ile beraber çalışılan kontrol örneği kıyaslanarak verilir.
Kullanımı: Eritrosit frajilitesinin bozulduğu hastalıkların tanısında kullanılır. Eritrositlerin lizise uğramadan s alma kapasitelerini gösterir. Herediter sferositozis, herediter stomatositozis, hemolitik anemiler, mekanik travmalar (ör.prostatik kalp kapakçığı) ve enzim eksikliklerinde (ör.G6PD) osmotik frajilite artmışken, hipokromik-mikrositik anemiler (ör. demir eksikliği anemisi, talasemi), karaciğre hastalıklar, polistemia vera, splenektomi sonrası ve leptositozisde ise osmotik frajilite azalmıştır.

OSTEOKALSİN (Kemik gla proteini, BGP)
Normal Değer:

6 ay-5 yaş 10-40 ng/ml
6-15 yaş 5-60 ng/ml
>15 yaş 2-12 ng/ml
Kullanımı: Serum osteokalsin düzeyi kemik yapımı ile ilişkilidir. Bu nedenle osteokalsin düzeyinin yükselmesi osteoblastik aktivitenin arttığını gösterir. Serum osteokalsin düzeyi, alkalen fosfataz düzeyi ile beraber hareket eder. Paget hastalığı, renal osteodistrofi, primer ve sekonder hipertiroidizm, iskelet metastazları ve kronik böbrek yetmezliğinde osteokalsin düzeyi artarken, primer bilier siroz, gebelik, glukokortikoid tedavisi ve GH eksikliğinde osteokalsin düzeyi düşer. Osteoporozda ise osteokalsin düzeyi yüksek ya da düşük olabilir. Ayrıca kalsitriol tedavisinin takibinde de osteokalsin kullanılabilir.

OTOPROTROMBİN C

OTOPROTROMBİN I

OTOPROTROMBİN II

OTOPROTROMBİN III

P
P4
PA

pANCA ANTİKORLARI (MPO ANCA)
Kullanımı: Nötrofillerde bulunan myeloperoksidaz enzimine karşı oluşan antikorlar ölçülür. Sistemik vaskülitlerin (özellikle renal ve pulmoner tutulumlarının) tanı ve tedavilerinin takibinde kullanılır.

PANKREAS ISLET CELL ANTİKORU

PANKREATİK AMİLAZ
Normal Değer: 17-115 U/L
Kullanımı: Pankreas hastalıklarının değerlendirilmesinde kullanılır. Amilaz aktivitesinin en yüksek olduğu dokular pankreas ve parotis bezidir. Ayrıca overler, ince ve kalın bağırsaklar ve iskelet kasında da az da olsa amilaz bulunur. Pankreatik amilaz ölçümü ile sadece pankreas kaynaklı amilazın tespiti sağlanır.

PAP

PARASETAMOL

PARATİROİD HORMON (İNTAKT) (PTH, Parathyrin, Parathormon)
Normal Değer: 10-65 pg/ml
Kullanımı: Sadece biyolojik olarak intakt olan PTH molekülleri ölçülür. Primer hiperparatiroidizm ile malignite kaynaklı hiperkalseminin ayırıcı tanısında kullanılır. İyonize kalsiyum tarafından regüle edilmektedir.

PARATHYRİN

PARATİROİD HORMON (C TERMİNAL) (PTH, Parathyrin, PTH-C, Parathormon)
Normal Değer: 0,40-1,40 ng/ml
Kullanımı: PTH’ın kendisi ve C-terminal fragmanı ölçülür. Primer ve sekonder hiperparatiroidizm ve hiperkalseminin değerlendirilmesinde kullanılır. Normal ve hiperparatiroidisi olan hastalarda C-terminal fragmanı predominanttır. Hiperparatiroidi tanısında sensitivitesi %85, spesifitesi %95’dir. Serumdaki C-terminal konsantrasyonu periferal metabolizma ve glomerüler filtrasyona bağlıdır. Bu nedenle böbrek fonksiyonları bozuk olan hastalarda C-terminal ile paratiroid bezin fonksiyonlarını değerlendirmek zordur.

PARİETAL HÜCRE ANTİKORU

PARSİYEL TROMBOPLASTİN ZAMANI

PARVOVİRÜS B-19 ANTİKORLARI IgM ve IgG
Normal Değer: Negatif
Kullanımı: Parvovirüs enfeksiyonları çocuklarda genellikle asemptomatik seyreder. Klinik bulgulara neden olmuşsa çoğunlukla eritema infeksiyozum veya 5.hastalığa neden olur. En önemli komplikasonlarından biri ağır anemidir. Ayrıca hamilelerde hidropsi fetalise de yol açabilir. Hastalığın başlangıcından 7-14 gün sonra IgM pozitifleşir.

Pb

PcHE

PERİFERİK YAYMA İNCELEMESİ

PETİMİT

PHADİOTOP

PIHTILAŞMA ZAMANI
Normal Değer: <15 dakika
Kullanımı: Kanama bozukluklarına yol açan hastalıkların değerlendirilmesinde kullanılır.


PİRÜVAT (Pirüvik asit)
Normal Değer:

Tam kan 0,30-1,00 mg/dl
BOS 0,50-1,70 mg/dl
Kullanımı: Metabolik asidozun değerlendirilmesinde kullanılır. Plazma pirüvat düzeyi, diyet, cinsiyet, yaş, diurnal varyasyon, fiziksel aktivite, menstrüel siklus, gebelik ve çevresel faktörlerden etkilenir. Karaciğer hastalıkları, kalp yetmezliği, üremi, ağır metal zehirlenmesi, tip I diabetes mellitus, kardiyak arrest, hemoraji, AMI, şok, diabetik ketoasidoz, malign hipertermi ve Reye sendromunda pirüvat düzeyi artar.

PİRÜVAT KİNAZ (PK)
Normal Değer: 60-220 MU/milyar eritrosit
Kullanımı: Pirüvat kinaz eksikliği, konjenital non-sferositik hemolitikk anemiye neden olur. Ayrıca AMI, kas hastalıkları, Duchenne musküler distrofi ve egzersiz de pirüvat kinaz düzeyinde artışa neden olabilir.

PİRÜVİK ASİT

PİTÜİTER GONADOTROPİN

PK

PKU

PKU MOLEKÜLER ANALİZİ

PLAP

PLASENTAL ALKALEN FOSFATAZ (PLAP)
Normal Değer: %0-1
Kullanımı: Alkalen fosfatazın, ısıya dayanıklı, plasental izoenzimidir. Gebeliğin 12.haftasından itibaren görülür. Ayrıca seminomların %50’si ve meme ve over kanserli hastaların %20’sinde de plasental alkalen fosfataz görülebilir.

PLASMODİUM ARAŞTIRILMASI

PLATELET SAYISI

PLAZMA AKSELERATÖR GLOBULİN

PLAZMA RENİN AKTİVİTESİ

PLAZMA TROMBOPLASTİN ANTESEDAN

PLAZMİNOJEN
Normal Değer: %55-145
Kullanımı: Herediter plazminojen azlığı venözz tromboza eğilimle ilişkilidir. Ayrıca karaciğer hastalığı, DIC ve trombolitik tedavi esnasında da plazminojen düzeyinde düşme görülebilir.

PORFİRİNLER
Normal Değer:

Koproporfirin 0-160 mg/gün
Üroporfirin 0-60 mg/gün
Kullanımı: İdrar porfirinleri, kutanöz fotosensitivite ile porfiria cutanea tarda ayırıcı tanısında kullanılabilir. Akut porfiriaların değerlendirilmesinde ise idrar porfobilinojen düzeyi kullanılmalıdır.

PORFOBİLİNOJEN
Normal Değer: 0-2 mg/gün
Kullanımı: Porfiriaların değerlendirilmesi ve akut porfiria atağının tespitinde kullanılır.

POTASYUM (K+)
Normal Değer:

Kord 5,00-10,20 mEq/L
Prematüre 3,00-6,00 mEq/L
0-7 gün 3,70-5,90 mEq/L
>7 gün 3,50-5,50 mEq/L
Kullanımı: Elektrolit ve asit-baz dengesinin değerlendirilmesi ile böbrek fonksiyonlarının takibinde kullanılır. Trombositoz, lösemi, hemoliz, doku hasarı, status epileptikus, malign hiperpireksi, asidoz, akut böbrek yetmezliği, Addison hastalığı, pseudohipoaldosteronizm, ağır egzersiz, şok ve dehidratasyonda serum potasyum konsantrasyonu artar. Kronik açlık, diare, kusma, intestinal fistüler, renal tübüler asidoz, Fanconi sendromu, primer ve sekonder aldosteronizm, Cushing sendromu, Bartter sendromu, alkaloz ve osmotik diürezde ise serum potasyum konsantrasyonu düşer.

POTASYUM (BOS)
Normal Değer: 2,20-3,30 mEq/L

POTASYUM (İdrar)
Normal Değer:

Erkek Kadın
12 yaş 15-55 mEq/gün 8-37 mEq/gün
13-15 yaş 20-60 mEq/gün 18-60 mEq/gün
>15 yaş 28-125 mEq/gün 25-125 mEq/gün
Kullanımı: Elektrolit ve asit-baz dengesinin değerlendirilmesi ile böbrek fonksiyonlarının takibinde kullanılır. Cushing sendromu, primer ve sekonder aldosteronizm, primer renal hastalıklar ve kortizon tedavisi sırasında idrarla atılan K+ miktarı artarken, Addison hastalığında azalır.

PR3 ANCA

PRA

PREALBUMİN (Transthyretin, PA)
Normal Değer: 17-42 mg/dl
Kullanımı: Nutrisyonel durumun değerlendirilmesinde kullanılır. Özellikle prematüre infantlar ve parenteral nutrisyon tedavisi alan hastaların takibinde değerlidir. Ayrıca negatif akut faz reaktanlarından biridir. Oral kontraseptif, kortikosteroid, anabolik steroid kullanımı ve Hodgkin hastalığında serum prealbumin düzeyi artarken, malnutrisyon, inflamasyon, malignitte, kronik hastalıklar, siroz ve protein kaybı olan durumlarda prealbumin düzeyi düşer.

PRENATAL TANI (Doğum öncesi tanı)
Kullanımı: Ailede görülen ve kalıtsal hastalığa neden olan mutasyonlar veya aile içindeki “hastalık geçiş paterni” daha önce belirlenmiş ise, fetüste DNA analizi yapılarak aynı hastalığın ortaya çıkıp çıkmayacağı belirlenebilir.

PRİDİNOLİN

PRİDİNOLİN KOLLAJEN CROSSLİNKS (Pyrilinks, Pyrilinks-D)
Normal Değer:

Pridinolin
Erkek >20 yaş 18-40 nM/mM kreatinin
Kadın 20-50 yaş 20-62 nM/mM kreatinin
Deoksipridinolin
Erkek >20 yaş 5-14 nM/mM kreatinin
Kadın 20-50 yaş 5-22 nM/mM kreatinin
Kullanımı: Kemik metabolizmasının değerlendirilmesinde kullanılırlar. Kemik rezorbsiyonu için spesifik göstergelerdir. Özellikle hastalığın aktivitesinin belirlenmesi ve tedavi takibinde değerlidir. Pridinolin kartilaj ve kemiklerde bulunurken, deoksipridinolin kemik ve dentin dokusunda bulunur. Osteoporoz, primer hiperparatiroidizm, hipertiroidizm, Paget hastalığı ve kemik metastazları idrar pridinolin kollajen crosslinkslerinde artışa neden olur.

PRİMİDON (Mysoline)
Normal Değer:

Terapötik konsantrasyon 5-15 mg/ml
Toksik konsantrasyon >15 mg/ml
Kullanımı: İlaç düzeyinin takibinde kullanılır.

PRL

PROAKSELERİN

PROGESTERON (C-21 steroid, P4)
Normal Değer:

Kadın <12 yaş 0,10-0,31 ng/ml
>12 yaş 0,10-1,00 ng/ml
Folliküler faz 0,10-1,10 ng/ml
Pik 0,10-1,10 ng/ml
Luteal faz 3,00-20,00 ng/ml
Erkek <12 yaş 0,10-0,31 ng/ml
>12 yaş 0,10-1,00 ng/ml
Kullanımı: Ovülasyon, corpus luteum fonksiyonları ve gebelikte plasental fonksiyonların değerlendirilmesi, indüksiyon takibi, progesteron tedavisinin takibi ve erken abortus riski olan hastaların takibinde kullanılır. Konjenital adrenal hiperplazi, lipoid ovarien tümör, teka lutein kisti, molar gebelik ve over koryoepiteliomalarında serum progesteron düzeyi artarken, abortus riski, primer veya sekonder hipogonadizm ve kısa luteal faz sendromunda ise progesteron düzeyi düşer.

PROKONVERTİN

PROLAKTİN (PRL)
Normal Değer:

Kord 0-5650 ng/ml
Prematüre 0-330 ng/ml
0-7 gün 0-495 ng/ml
7 gün-1 ay 0-125 ng/ml
Kadın Erkek
2-12 ay 8,25-41,25 ng/ml 8,25-24,75 ng/ml
1-3 yaş 3,00-19,75 ng/ml 4,60-16,50 ng/ml
4-15 yaş 5,25-29,50 ng/ml 4,60-18,00 ng/ml
16-60 yaş 6,50-30,00 ng/ml 3,50-20,00 ng/ml
>60 yaş 4,50-25,00 ng/ml 3,50-20,00 ng/ml
Hamile 6,50-180,00 ng/ml
Folliküler faz 6,50-30,00 ng/ml
Pik 6,50-30,00 ng/ml
Luteal faz 6,50-33,00 ng/ml
Kullanımı: Prolaktin salgılayan tümörler, hipotalamo-pitüiter hastalıklar, primer hipotiroidizm, anoreksia nervosa, PKOS, böbrek yetmezliği, insülin kaynaklı hipoglisemi ve adrenal yetmezliklerde serum prolaktin düzeyi artarken, Sheehan sendromunda prolaktin düzeyi azalır. Prolaktin salgılayan tümörlerde tedavi takibinde değerlidir.

PROSTATİK ASİT FOSFATAZ (PAP, Prostat spesifik asit fosfataz)
Normal Değer: 0-3,0 ng/ml
Kullanımı: Prostattan salgılanan bir glikoproteindir. Prostat maligniteleri, biopsi, tuşe, kateterizasyon, postoperatif dönem, benign prostat hiperplazisi, prostatit, prostat enfarktı vb durumlarda serum prostatik asit fosfataz düzeyi artar. Prostat kanserleri için tarama amaçlı olarak kullanılamaz. Klinik kullanımı, metastatik prostat kanserlerinin doğrulanması ve derecelendirilmesi ile sınırlıdır. Ayrıca radikal prostatektomili hastalarda rekürrens takibi ve tedaviye cevabın izlenmesinde de yardımcıdır.

PROSTAT-SPESİFİK ANTİJEN (PSA, f/t PSA, Serbest/total PSA)
Normal Değer:

Total PSA 0-4 ng/ml
Serbest PSA 0-1 ng/ml
Kullanımı: Prostat hastalıklarının (özellikle prostat karsinomları ve benign prostat hiperplazisi) tanı ve takibinde kullanılır. Laboratuvarımızdaki mevcut veri birikimi, f/t PSA oranları değerlendirilirken, %15’in altında malign vakaların yer aldığı, %15-23 arasında malign ve benign vakaların çakıştığı ve %23’ün üzerinde ise benign vakaların yer aldığı bölge olarak kabul edilebileceğini göstermektedir.

PROSTAT-SPESİFİK ANTİJEN (Sensitif) (Sensitif PSA)
Normal Değer: 0-4 ng/ml
Kullanımı: Prostat hastalıklarının tanı ve takibinde kullanılır. PSA değerleri günden güne değişebilir ve yaşla birlikte artar. Ayrıca prostat manüplasyonu da PSA düzeyinde artışa neden olabilir. Prostat kanserlerinin yanı sıra, bazı benign prostat hipertrofileri, prostat enfarktları ve prostatitlerde de PSA düzeyi artar.

PROTEİN C AKTİVİTESİ (Protein C fonksiyonel)
Normal Değer:

<6 ay %15-50
>6 ay %70-140
Kullanımı: Konjenital ve akkiz protein C yetersizliklerinin saptanmasında kullanılır. Protein C yetersizliklerinde tromboza eğilim artar.

PROTEİN C FONKSİYONEL

PROTEİN ELEKTROFOREZİ
Normal Değer:

Albümin %58,8-69,6
Alfa-1 %1,8-3,8
Alfa-2 %3,7-13,1
Beta %8,9-13,6
Gamma %8,4-18,3
Kullanımı: Elektroforez ile serum proteinleri 5 ana banta ayrılır. Kandaki protein dağılımı bazı hastalıkların tanısında değerlidir.

PROTEİN ELEKTROFOREZİ (İdrar)
Normal Değer: Raporda belirtilmektedir.
Kullanımı: Normalde idrarla çok az protein atılırken, bazı hastalıklarda protein atılımı artar. Atılan proteinlerin tipi tanı için yol gösterici olabilir. Lipoid nefrozisde selekti proteinüri (albumin) bulunurken, glomerülonefritlerde nonselektif proteinüri görülür. Ayrıca Bence Jones proteinleri de beta ve gamma globulin bölgelerine göç eder.

PROTEİN S AKTİVİTESİ (Protein S fonksiyonel)
Normal Değer:

<6 ay %15-50
> 6 ay %55-160
Kullanımı: Konjenital ve akkiz protein S yetersizliğinin saptanmasında kullanılır. Protein S yetersizliklerinde tromboza eğilim artar.

PROTEİN S FONKSİYONEL

PROTROMBİN AKTİVİTESİ

PROTROMİN GEN MUTASYON ANALİZİ (FII gen analizi, F2, Hiperprotrombinemia, Protrombin 20210)
Normal Değer:

N/N Homozigot normal
Mt/N Heterozigot
Mt/Mt Homozigot mutant
Kullanımı: İdiopatik serebral ven trombozu olan vakalrda protrombin gen mutasyonunun bulunduğu görülmüştür. Özellikle FV-Leiden mutasyonunu heterozigot olarak taşıyan kişiler, aynı zamanda protrombin gen mutasyonunu da heterzigot olarak taşıyan kişiler, aynı zamanda protrombin gen mutasyonunu da hetezigot olarak taşıyorlarsa, bu kişilerde yinelenen derin ven trombozların görülme sıklığı, sadece FV-Leiden taşıyıcılarına oranla 2,6 kat artmıştır.


PROTROMBİN ZAMANI (PTZ)
Normal Değer: 11-14 sn, 0,9-1,4 INR
Kullanımı: Protrombin zamanı ekstrensek yolun göstergesidir. Genellikle oral antikoagülan tedavinin izlenmesinde kullanılır. Ayrıca faktör II, V, VII ve X’un konjenital yetersizlikleri, disfibrinojenemi, karaciğer yetmezliği, DIC ve K vitamini yetersizliğinin araştırılmasında da yararlıdır.

PSEUDOKOLİNESTERAZ (PCHE, Kolinesteraz II, SchE, Açilkolin açilhidrolaz)
Normal Değer:

Erkek 5400-13200 U/L
Kadın 0-15 yaş 5400-13200 U/L
16-50 yaş 4300-11500 U/L
>50 yaş 5400-13200 U/L
Hamile 3700-9300 U/L
Kullanımı: Karaciğer fonksiyon testlerinden biridir. Uzamış anestezi, sinir gazı ve organofosforlu insektisit zehirlenmelerinin değerlendirilmesinde kullanılır. Genetik pseudokolinesteraz varyantları (anestezinin uzamasına neden olur), hepatitler, siroz, malnutrisyon, anemiler, akut enfeksiyonlar, AMI, pulmoner embolizm, postoperatif dönem, kronik böbrek yetmezliği, gebeliğin son dönemleri ve serum albumin konsantrasyonunu düşüren durumlarda serum pseudokolinesteraz düzeyi düşer.

PSEUDOMEMBRANÖZ KOLİT SEROLOJİK TESTİ

PÜ KÜLTÜRÜ
Kullanımı: Aerobik bakteriel enfeksiyon etkeninin izolasyonu ve identifikasyonu

RAPİD PLASMA REAGİN SİFİLİS TESTİ
REDÜKTAN MADDE (İdrar)
Normal Değer: Negatif
Kullanımı: İdrarda redüktan madde varlığının değerlendirilmesinde kullanılır. Glukozüri, gebeliğin son dönemleri, laktasyon, galaktozemi, esansiyel pentozüri, musküler distrofi ve infantlarda idrarda redüktan madde görülebilir.

REDÜKTAN MADDE –Gaita

RENİN (Plazma renin aktivitesi, PRA)
Normal Değer:

0-1 yaş 2,40-37,00 ng/ml/saat
2-3 yaş 1,70-11,20 ng/ml/saat
4-5 yaş 1,00-6,50 ng/ml/saat
6-12 yaş 0,50-5,90 ng/ml/saat
13-15 yaş 0,50-5,00 ng/ml/saat
>15 yaş 0,20-3,40 ng/ml/saat
Kullanımı: Hipertansiyonun değerlendirilmesinde kullanılır. Renal parankimal hastalıklar, renin salgılayan tümörler, OKS kaynaklı hipertansiyon, feokromasitoma, siroz, hepatit, konjestif kalp yetmezliği, Bartter sendromu ve elektrolit kaybı olan durumlarda plazma renin aktivitesi artarken, primer aldosteronizm, pseudohiperaldosteronizm ve hiperkalemide ise azalır.

RESPİRATORY SYNCTİAL VİRÜS ANTİKORLARI

RETİKÜLİN ANTİKORU

RETİKÜLOSİT
Normal Değer: %0,50-2,50
Kullanımı: Retikülosit sayısının değerlendirilmesinde kullanılır. Eritropoezisin arttığı durumlar ve anemilerin tedavisi sırasında retikülosit sayısı artarken, aplastik anemi, renal hastalıklar, demir eksikliği anemisi, kronik hastalık anemisi, sideroblastik ve megaloblastik anemilerde ise retikülosit sayısı düşer.

RETİNOL

RETİNOL BİNDİNG PROTEİN (RBP)
Normal Değer: 30-60 mg/L
Kullanımı: Böbrek fonksiyonları ve malnutrisyonun takibinde kullanılır. Kronik böbrek yetmezliğinde serum RBP düzeyi artarken, proteinüri, karaciğer hastalıkları, hiperparatiroidizm, kistik fibrozis ve Kwashiorkorda RBP düzeyi azalır.


RETİNOL BİNDİNG PROTEİN (İdrar)
Normal Değer: 0-0,10 mg/gün
Kullanımı: Renal tübüler fonksiyonların takibinde kullanılır. Tübüler fonksiyon kaybı varsa idrar RBP düzeyi artar.

RİBONÜKLEOPROTEİN ANTİKORLARI

RİSTOSETİN KOFAKTÖR

RİSTOSETİN VON WİLLEBRAND KOFAKTÖR AKTİVİTESİ (Ristosetin kofaktör)
Normal Değer: %50-150
Kullanımı: Hemofili A ve von Willebrand hastalığı arasında ayırıcı tanının yapılmasında kullanılır.

RNP ANTİKORLARI (Ribonükleoprotein antikorları)
Normal Değer: Negatif
Kullanımı: Özellikle SLE miks bağ dokusu hastalığı, Sjögren sendromu ve sklerodermada saptanan ENA grubu antikorlardandır.

ROMATOİD FAKTÖR (RF)
Normal Değer: <20 IU/ml
Kullanımı: IgG’ye karşı kanda dolaşan antikorlardır. Romatoid artrit, miks bağ dokusu hastalığı, Sjögren sendromu, skleroderma, dermatomyozit, SLE gibi otoimmün hastalıklar, enfeksiyöz mononükleoz gibi bazı viral hastalıklar ve bazı akut iltihabi hastalıklarda serum RF düzeyi artar.

ROTA VİRÜS ANTİJEN TESTİ (Bk. GAİTADA ROTA VİRÜS ANTİJENİ)

RPR TESTİ (Rapid plasma reagin sifilis testi, VDRL kart test)
Kullanımı: Sifilis tanısında kullanılır. Aktif sifilis enfeksiyonu veya aktif enfeksiyonun başlangıç evresinde test pozitif olur. Uygun tedavi ile negatifleşir.


RSV ANTİKORLARI IgM ve IgG (Respiratory syncytial virüs antikorları)
Normal Değer: Negatif
Kullanımı: Aktif veya geçirilmiş RSV enfeksiyonunun serolojik olarak gösterilmesinde kullanılır. RSV, yenidoğan ve çocukluk döneminde gözlenen alt solunum yolu enfeksiyonlarının en sık nedenidir. 5 yaşın üzerinde antikor genellikle pozitiftir. IgG antikoru düşük düzeyde saptanır fakat IgM antikoru saptanmazsa, hasta konvelesan dönemde olabilir. Bu durumda iki hafta sonra tekrar test edilmelidir.

RUBELLA ANTİKORLARI IgM ve IgG (Kızamıkçık antikorları IgM ve IgG)
Kullanımı: Rubella enfeksiyonunun tanısında kullanılır. Rubella virüsü çocuk ve erişkinlerde hafif egzantamatöz hastalıklara neden olur. Enfeksiyonun hamilelik sırasında geçirilmesi önemlidir. Hamileliğin birinci trimesterinde geçirilen enfeksiyonlar fetal ölüme veya konjenital rubella sendromuna (katarkt, sağırlık, kardiyak anomaliler) neden olur. IgG seviyesine bakılarak aşılama yapılabilir.

RUBELLA IgG AVİDİTE
Kullanımı: Konjenital Rubella enfeksiyonları ağır sekellere neden olabilir. İkinci trimesterden sonraki enfeksiyonlar fetüsü etkilemediğinden enfeksiyonun başlangıç tarihi çok önemlidir. Avidite testi ile Rubella enfeksiyonunun başlangıç tarihi hakkında bilgi sahibi olunabilir.

SAFRA ASİTLERİ
Normal Değer:

Açlık 0-10 mmol/L
Tokluk 0-15 mmol/L
Kullanımı: Açlık safra asiti düzeyinin yüksek olması hepatik klirensin bozulmasına bağlıdır ve karaciğer hastalıkları için sensitif bir göstergedir. Normalm bireylerde yemek sonrasında safra asitleri sadece hafif düzeyde yükselirken, siroz, hepatit, kolestaz, portal ven trombozu, Budd-Chiari sendromu, kolanjit, Wilson hastalığı ve hemakromatozisde ise çok yükselir. İntestinal malabsorbsiyon veya metabolik karaciğer hastalığı (Gilbert, Crigler-Najjar, Dubin-Johnson) olan hastalarda ise safra asiti düzeyinde değişiklik olmaz.
 

SALİSİLAT (Asetilsalisilik asit, ASA, Salisilik asit)
Normal Değer:

Analjezik konsantrasyon 2-10 mg/dl
Anti inflamatuar konsantrasyon 15-30 mg/dl
Toksik konsantrasyon >30 mg/dl
Kullanımı: İlaç düzeyinin takibinde kullanılır.

SALMONELLA KÜLTÜRÜ (Selektif Salmonella kültürü)
Kullanımı: Salmonella bakterisinin izolasyonu

SCL-70 ANTİKORLARI
Kullanımı: Skleroderma tanısında kullanılan ENA grubu antikorlardan biridir ve topoizomeraz I’e karşı oluşur. SCL-70 antikoru pozitif olan hastaların ANA boyanma tipleri genellikle beneklidir.

SEDİMENTASYON

SEKS HORMON-BİNDİNG GLOBULİN (SHBG, Testesteron-estradiol-binding globulin, TeBG)
Normal Değer:

1-12 yaş 4,90-9,00 mg/L
13-15 yaş 1,80-9,00 mg/L
Erkek Kadın
16-50 yaş 0,90-6,30 mg/L 1,80-9,00 mg/L
>50 yaş 0,60-4,70 mg/L 1,20-7,70 mg/L
Kullanımı: Testesteron ve östrojenler gibi gonadal hormonlar SHBG tarafından bağlanarak dolaşımda taşınır. Hipertiroidizm, anoreksia nervosa, gebelik ve sirozda SHBG düzeyi düşerken, hipotiroidizm, hirşutizm, obesite ve PKOS’da SHBG düzeyi artar.

SELENYUM (Se)
Normal Değer:

Serum 95-165 mg/L
24 saatlik idrar 0-35 mg/gün
Kullanımı: Retiküloendotelial neoplazi ve endüstriyel selenyum toksisitelerinde kan Se düzeyi artarken, gastrointestinal sistem kanserleri, malnutrisyon, total parenteral nutrisyon, gebelik, siroz ve hepatitlerde Se düzeyi düşer. Se zehirlenmelerinde nefes ve idrarda sarımsak kokusu, ağızda metalik tat, baş ağrısı, bulantı, kusma, pulmoner ödem ve dolaşım kollapsı görülebilir.

SELOFAN BANT

SEMEN ANALİZİ (Spermogram)
Kullanımı: Erkek infertilitesinin değerlendirilmesinde kullanılır.

SEMEN KÜLTÜRÜ (Ejakülat kültürü, sperm kültürü)
Kullanımı: Semende enfeksiyon etkeni olabilecek aerobik bakterilerin izolasyonu

SEMEN VİTAL İNCELEME (Canlı sperm oranı belirleme)

SEMENDE FRUKTOZ TAYİNİ
Kullanımı: Vesiculo seminalislerin fonksiyonel ve ejakülatuar ductusların açık olduğunun gösterilmesinde kullanılır.

SERBEST T3 (FT3, Serbest triiyodotironin)
Normal Değer: 3,00-9,00 pmol/L
Kullanımı: Tiroid fonksiyonlarının değerlendirilmesinde kullanılır. Hipertiroidizm ve T3 tirotoksikozunda serum FT3 düzeyi artarken, hipotiroidizmde azalır. Ayrıca kronik hastalığı olan veya uzun süre hastanede yatmış olan kişiler ötiroid olsalar bile FT3 düzeyi düşük bulunabilir. Total T3’ün yaklaşık %0,2-0,5’i FT3’tür.

SERBEST T4 (FT4, Serbest tiroksin)
Normal Değer:

Prematüre 18,00-40,00 pmol/L
<7 gün 8,50-40,50 pmol/L
>7 gün 9,00-25,00 pmol/L
Kullanımı: Tiroid fonksiyonlarının değerlendirilmesinde kullanılır. Hipertiroidizmde serum FT4 düzeyi artarken, hipotiroidizmde azalır. Total T4’ün yaklaşık %0,02-0,04’ü FT4’tür.

 

SEROTONİN (5-OH triptamin)
Normal Değer:

Serum 50,00-230,00 ng/ml
24 saatlik idrar 26,60-182,20 ng/gün
Kullanımı: Karsinoid tümörlerin tanı ve takibinde kullanılır.

SERULOPLAZMİN (Bakır oksidaz, Cp)
Normal Değer:

0-6 ay 5-18 mg/dl
7-12 ay 33-43 mg/dl
1-3 yaş 26-55 mg/dl
4-5 yaş 27-56 mg/dl
6-12 yaş 20-54 mg/dl
>12 yaş 20-63 mg/dl
Kullanımı: Bakır bağlayıcı proteindir. Wilson hastalığının tanısında ve akut faz reaktanı olarak kullanılır. Gebelik, östrojn ve oral kontraseptif kullanımı, inflamasyon, doku nekrozu, osteosarkomlar, bilier siroz ve travmalarda serum seruloplazmin düzeyi artarken, Wilson hastalığı, Menkes kinky hair sendromu ve gastroenteropatilerde azalır.

SİKLİNG TESTİ (Oraklaşma testi)
Normal Değer: Negatif
Kullanımı: Orak hücreli anemi tanısında kullanılır. HbS (>%25 olduğu durumlar) ve diğer oraklaşmaya neden olan hemoglobinlerin (ör.HbC-Harlem) varlığında test pozitif olur. Orak hücreli anemi, sickle trait ve HbS’in diğer hastalıklarla kombine olduğu durumlarda (beta talasemi vb) HbS görülür. Sikling testinin pozitif olması durumunda kesin tanı için doğrulayıcı testler (ör.Hb elektroforezi) yapılmalıdır.

SİKLOSPORİN
Normal Değer:

Terapötik konsantrasyon 150-500 ng/ml
Toksik konsantrasyon >400 ng/ml
Kullanımı: İlaç düzeyinin takibinde kullanılır.

SİSTATİN C
Normal Değer:

Erkek 0,57-0,96 mg/L
Kadın 0,50-0,96 mg/L
Kullanımı: Böbrek yetmezliklerinin teşhis ve takibinde kullanılır. Glomerüler filtrasyon hızının tahminide kreatinin klirens hesabından üstün olduğunu kabul edenler vardır.

SİSTİN
Normal Değer: >1 yaş <0,42 mmol/gün
Kullanımı: Sistinüri tanısında kullanılır. Sistinürili hastalarda arginin, ornitin ve lizin atılımı da artmıştır. Dibazik aminoasidürilerde ise sistin atılımı normaldir.

SİTRİK ASİT (Sitrat)
Normal Değer:

21-25 yaş 157-450 mg/gün
26-30 yaş 193-450 mg/gün
31-35 yaş 228-450 mg/gün
36-40 yaş 264-450 mg/gün
41-45 yaş 299-450 mg/gün
46-50 yaş 335-450 mg/gün
51-60 yaş 363-450 mg/gün
>60 yaş 434-450 mg/gün
Kullanımı: Kalsiyum içeren böbrek taşları ve renal tübüler asidozun tanı ve takibinde kullanılır. Referans aralığın altındaki değerler potansiyel bir taş oluşum riski taşır. 150 mg/gün’ün altındaki değerlerde ise metabolik asidoz açısından araştırma yapılmalıdır.

SİYANOKOBALAMİN

SM ANTİKORU (Smith antikor)
Kullanımı : SLE tanısında kullanılır ve SLE için spesifitesi yüksektir. ENA grubu antikorlarından biridir. İlaç kaynaklı SLE, romatoid artrit, skleroderma ve Sjögren sendromu da antikor pozitifliğine neden olabilir.

SMA MUTASYON ANALİZİ

SMİTH ANTİKOR

SODYUM (Na)
Normal Değer:

Prematüre 116-140 mEq/L
0-7 gün 134-146 mEq/L
>7 gün 130-150 mEq/L
Kullanımı: Elektrolit ve su dengesinin değerlendirilmesinde kullanılır.

SODYUM (BOS)
Normal Değer: 142-150 mEq/L
Kullanımı: BOS elektrolit dengesinin değerlendirilmesinde kullanılır.

SODYUM (İdrar)
Kullanımı: İdrarla sodyum atılımı diyetle alıma ve hidrasyon derecesine bağlıdır. Diyetle sodyum alımının azalması, postmentrüal diürez, adrenal yetmezlik, tübülointersitisiel hastalıklar, renal tübüler asidoz, diüretik tedavisi, Bartter sendromu ve alkalozisde idrarla atılan sodyum miktarı artarken, diyetle sodyum alımının azalması, premenstrüel dönem, adrenokortikal hiperfonksiyon, glomerüler filtrasyon hızının azaldığı durumlar, diare ve aşırı terleme durumlarında ise idrarla atılan sodyum miktarı azalır.

SODYUM (Ter)
Normal Değer: 10-40 mEq/L
Kullanımı: Kistik fibrozis tanısında kullanılır. Kistik fibrozis, Addison hastalığı, ailesel hipoparatiroidizm terle atılan sodyum miktarı artarken, adrenokortikal hiperfonksiyonda azalır. Ayrıca diyetle alınan tuzun kısıtlanması yanlış düşük sonuçlara, mekonyum ileus, ektodermal displazi, mukopolisakkaridoz, G6PD eksikliği, alkolik pankreatit ve malnutrisyon ise yanlış yüksek sonuçlara neden olabilir.

SOĞUK AGLÜTİNASYON TESTİ
Kullanımı: Soğuk aglütininlerin bulunduğu hastalıkların tanısında kullanılır. Bu hastalarda çoğunlukla IgM yapısındaki antikorlar eritrositlere bağlanarak kronik anemi ve lokal staza neden olur. Atipik pnömoniler (mycoplasma pneumonia, influenza A, influenza B, parainfluenza, adenovirüs vb. kaynaklı) ve bazı hemolitik anemilerde aglütinasyon gözlenir. 37°C inkübasyonda aglütinasyonda düzelme olmuyorsa reaksiyon soğuk aglütinasyon değildir. Mycoplasma pneumonia enfeksiyonunda çocuklarda %50, erişkinlerde %70 oranında aglütinasyon gözlenir.

 

SOMATOMEDİN C (IGF-1, İnsülin-like growth faktör, Growth faktör 1, GF1)
Normal Değer:

0-3 yaş 50-143 ng/ml
4-5 yaş 51-218 ng/ml
6-12 yaş 106-250 ng/ml
13-15 yaş 126-261 ng/ml
16-20 yaş 150-562 ng/ml
21-25 yaş 84-376 ng/ml
26-30 yaş 90-271 ng/ml
31-35 yaş 90-226 ng/ml
36-50 yaş 94-210 ng/ml
>50 yaş 70-197 ng/ml
Kullanımı: GH sekresyon ve etkisini takip etmekte kullanılır. IGFBP3 ile birlikte kullanıldığında klinik sensitivite ve spesifitesi GH fonksiyon testlerinden daha yüksektir. IGF-1, akromegalide yüksek, GH eksikliği, anoreksia nervosa ve malnutrisyonu olanlarda ise düşüktür. Bir diğer özelliği de nutrisyonel durumun belirlenmesinde prealbumin, RBP veya transferrinden daha sensitif bir indikatör olmasıdır.

SORBİTOL DEHİDROGENAZ (SDH, İditol dehidrogenaz)
Normal Değer: 0-60 SigmaU/ml
Kullanımı: Normalde serum SDH düzeyi tespit edilemeyecek düzeylerdedir. SDH düzeyinin yükselmesi karaciğerde parankimalm hücre hasarı olduğunu gösterir. Akut enfeksiyöz hepatitler, toksik hepatitler, hipoksik karaciğer hasarı, siroz ve primer veya sekonder karaciğer malignitelerinde serum SDH düzeyi artar.

SPERM ANTİKORLARI

SPERM HAZIRLAMA (Sperm yıkama, Sil select, Swip up)
Kullanımı: İntra uterin inseminasyon için kaliteli spermlerin ayrılması işlemidir.

SPERM KÜLTÜRÜ

SPERM MAR TESTİ (Sperm otoantikor testi)
Normal Değer: Negatif
Kullanımı: Seminal plazmada sperm otoantikorlarının varlığının gösterilmesinde kullanılır.

SPERM MORFOLOJİSİ
Kullanımı: Strict kruger kriterlerine göre sperm morfolojileri normal olanların yüzde oranlarının belirlenmesinde kullanılır. Spermlerin morfolojik olarak değerlendirilmesi, fertilite parametreleri arasındaki en önemli kriterdir.

SPESİFİK IgE
Normal Değer: Negatif
Kullanımı: Astım, allerjik rinit, dermatit, anaflaksi ve ürtiker gibi allerjik hastalıkların teşhisinde kullanılır.

SPİNAL MUSKÜLER ATROFİ (SMA) MUTASYON ANALİZİ (Werding-Hoffmann Hastalığı (SMA Tip I); SMA intermedia (SMA Tip II), Kugelberg-Welander Sendromu (SMA Tip III)
Kullanımı: SMA, omurilikteki anterior boynuz hücrelerinin dejenerasyonuna bağlı olarak, simetrik kas güçsüzlüğü ve istemli kasların yıkılması ile ortaya çıkan kalıtsal bir hastalıktır. Hastalık ile bağlantılı olarak adı geçen birkaç genden en önemlisi olan SMN geni, 5.kromozom üzerinde, telomerik ve sentromerik iki kopya halinde bulunur. Hastalık fenotipinin %80-85’inde görülen ve SMN tel geninde meydana gelen delesyon mutasyonlarıdır. Hastalık tanısı, klinik bulguları destekleyen yüksek serum CPK değerleri, EMG ve kas biyopsi bulguları ile konur.

SS-A ANTKOR (Anti-Ro antikoru)
Kullanımı: Sjögren sendromu, SLE ve romatoid artrit tanısında kullanılır. ENA grubu antikorlardan biridir. ENA antikoru negatif olan SLE hastalarında da pozitif olabilir.

SS-B ANTİKORU (Anti-La antikoru)
Kullanımı: Sjögren sendromu, SLE ve romatoid artrit tanısında kullanılır. ENA grubu antikorlardan biridir. SS-B antikorunun pozitif olması kliniğin daha hafif olabileceğinin göstergesidir. Bu hastalarda özellikle renal tutulum çok hafif veya yoktur.

SUKROZ HEMOLİZ TESTİ
Normal Değer:

Lizis <%5 Negatif
%6-10 Şüpheli
>%10 Pozitif
Kullanımı: Paroksismal noktürnal hemoglobinüri tanısında kullanılan bir tarama testidir.

SÜLFAT
Kullanımı: İdrardaki sülfat miktarı, diyetle protein alımının (özellikle et, balık, tavuk) göstergesidir. Bu nedenle hayvansal proteinlerin diyetle alımının değerlendirilmesinde kullanılır. Ayrıca böbrek taşı olan hastalarda da idrarla atılan sülfat miktarı artmıştır.

ŞEKER KROMATOGRAFİSİ
Kullanımı: Glukozürinin değerlendirilmesinde kullanılır.
UNKOJUGE E3
ÜÇLÜ TARAMA TESTİ (Triple test)
Normal Değer: NTD için 1/1000, Trizomi 21 için 1/270 ve Trizomi 18 için 1/100’ün üzerindeki değerler riskli olarak kabul edilir.
Kullanımı: Nöral tüp defektleri, trizomi 21 ve trizomi 18 için prenatal tarama testidir. Nöral tüp defektleri için AFP, trizomi 21 ve trizomi 18 için AFP, uE3 ve hCG’nin gebelik haftasına göre değerleri, anne yaşı ile kombine edilerek kantitatif risk tayini yapılmaktadır. Bir tarama testi olduğu unutulmamalıdır. Normal sonuçlar bebeğin herhangi bir defekt taşımadığı anlamına gelmediği gibi, anormal test sonuçlarının doğrulanması için genetik incelemelere ihtiyaç duyulur. Testin yapılması için ideal zaman 16-18.gebelik haftaları olmakla beraber test 14-24.haftalar arasında yapılabilir.
ÜRAT

ÜRE NİTROJENİ (BUN, Üre)
Normal Değer:

Kord 21,00-40,00 mg/dl
Prematüre 3,00-25,00 mg/dl
0-7 gün 4,00-12,00 mg/dl
7 gün-6 ay 5,00-15,00 mg/dl
7 ay-3 yaş 5,00-18,00 mg/dl
4-15 yaş 5,00-25,00 mg/dl
16-60 yaş 7,00-25,00 mg/dl
>60 yaş 7,00-28,00 mg/dl
Kullanımı: Böbrek fonksiyon testlerinden biridir. Protein metabolizmasının değerlendirilmesinde kullanılır. Yaş ve diyetteki protein içeriği arttıkça BUN düzeyi de artar. Renal perfüzyonun azaldığı durumlar, akut ve kronik intrensek böbrek hastalığı, postrenal obstrüksiyon ve yüksek proteinli diyet serum BUN düzeyini yükseltirken, düşük proteinli diyet, gebeliğin son dönemleri, infantlar, akromegali, ağır karaciğer hastalıkları ve çölyak sprue’da BUN düzeyi düşer.

ÜRE NİTROJENİ (İdrar)
Normal Değer: 12-20 g/gün
Kullanımı: Böbrek fonksiyon testlerinden biridir. Diyetle fazla protein alınması, hipertiroidizm ve postoperatif dönemde idrar BUN miktarı yüksekken, infant ve çocuklar, gebelik, düşük proteinli diyet, karaciğer hastalığı, toksemi ve böbrek hastalıklarında BUN miktarı düşüktür.

ÜRETRAL AKINTI KÜLTÜRÜ (Ekülman kültürü)
Kullanımı: Trichomonas ve Neisseria gonorrhoeae izolasyonu

ÜRİK ASİT (Ürat, ÜA)
Normal Değer:

1 hafta-5 yaş 2,0-5,5 mg/dl
6-12 yaş 2,0-5,8 mg/dl
13-15 yaş 2,0-6,0 mg/dl
Erkek Kadın
16-50 yaş 3,0-7,2 mg/dl 2,6-6,0 mg/dl
51-60 yaş 3,5-7,2 mg/dl 2,6-6,3 mg/dl
>60 yaş 3,5-7,5 mg/dl 2,6-6,5 mg/dl
Kullanımı: Gut ve diğer pürin metabolizma bozukluklarının tanı ve takibinde kullanılır. Gut, böbrek yetmezliği, lösemi, multiple myeloma, polistemi, lenfoma, gebelik toksemisi, psöriazis, polikistik böbrek hastalığı, pürinden zengin diyet (karaciğer, böbrek vb) ve ağır egzersizde serum ürik asit düzeyi yükselirker, Wilson hastalığı, Fanconi sendromu, ksantinüri ve düşük pürin içeren diyetle beslenmede ise ürik asit düzeyi düşer.

ÜRİK ASİT (İdrar)
Normal Değer: 0,25-0,75 mg/gün
Kullanımı: Böbrek taşı olan hastaların değerlendirilmesi ve takibinde kullanılır. İdrarla atılan ürik asit miktarının artması genelde artmış plazma ürik asit düzeyleri ile beraberdir.

ÜRİNER SİSTEM TAŞ ANALİZİ
Kullanımı: Üriner sistem taşlarının içeriğinin belirlenmesinde kullanılır.

ÜROGENİTAL MYCOPLASMA KÜLTÜRÜ VE ANTİBİYOTİK DUYARLILIK TESTİ
Kullanımı: Ureaplasma urealyticum ve Mycoplasma hominis bakterilerinin varlığının belirlenmesi ile semikantitatif düzeyli antibakteriyel duyarlılık testleri için kullanılır.
ÜROPEPSİNOJEN

ÜROPORFİRİN

VAJİNAL KÜLTÜR (Servikovajinal kültür)
Kullanımı: Candida, Trichomonas, Neisseria gonorrhoeae, Gardnerella ve diğer bakteriyel etkenlerin izolasyonu
VALPROİK ASİT
Normal Değer:

Terapötik konsantrasyon 50-100 mg/ml
Toksik konsantrasyon >100 mg/ml
Kullanımı: İlaç düzeyinin takibinde kullanılır.

VANİLMANDELİK ASİT (VMA, 3-Metoksi, 4-Hidrosimandelik asit)
Normal Değer:

6-12 ay 0,50-2,00 mg/gün
1-5 yaş 0,50-2,50 mg/gün
6-12 yaş 0,75-3,00 mg/gün
13-15 yaş 1,00-6,00 mg/gün
>15 yaş 3,00-9,00 mg/gün
Kullanımı: Feokromasitoma tanı ve tedavi takibinde kullanılır. Ayrıca nöroblastoma, ganglionöroma ve karsinoid tümörlerin değerlendirilmesinde de kullanılabilir.
VARİCELLA ZOSTER ANTİKORLARI IgM ve IgG

VAZOPRESSİN

VDRL TESTİ (Venereal disease research lab testi)
Kullanımı: Sifilis tanısında kullanılan non-spesifik bir testtir. Sadece erken ve geç dönem sifilis lezyonlarında bulunmaz, aynı zamanda latent subklinik sifilis tanısında da kullanılır. Non-spesifik testlerdeki pozitiflik spesifik testlerle doğrulanmalıdır. Ayrıca epidemiyolojik çalışmalarda da yol göstericidir.

VİBRİO KÜLTÜRÜ (Kolera kültürü)
Kullanımı: Vibrio Cholera’nın izolasyonu

VİTAMİN A (Vit A, Retinol)
Normal Değer:

0-5 yaş 20-43 mg/ml
6-12 yaş 26-49 mg/ml
13-15 yaş 26-72 mg/dl
>15 yaş 30-80 mg/dl
Kullanımı: Malabsorbsiyon sendromu ayırıcı tanısında ve A vitamini düzeyinin değerlendirilmesinde kullanılır.

VİTAMİN B12 (Vit B12, Siyanokobalamin)
Normal Değer:

<7 gün 160-1300 pg/ml
>7 gün 220-940 pg/ml
Kullanımı: Hematopoezis ve normal nöronal fonksiyonlar için Vit B12 gereklidir. Kronik böbrek yetmezliği, konjenital kalp yetmezliği, diabetes mellitus, AML, KML, lökositoz, polistemia vera, karaciğer hastalıkları ve protein malnutrisyonunda serum Vit B12 düzeyi yüksekken, intrensek faktör eksikliği, malabsorbsiyon ve vejeteryanlarda Vit B12 düzeyi düşüktür.

VİTAMİN C (Askorbik asit, Vit C)
Normal Değer : 0,50-1,80 mg/dl
Kullanımı: C vitamini eksikliği ve fazlalığının değerlendirilmesinde kullanılır. Vitamin C, nöropeptitler, adrenal kortikal steroid hormonlar, tropokollajen-kollajen dönüşümü ve tirozin ve folat metabolizmasında rol oynar .

VİTAMİN D3 (Vit D3, 25-Hidroksi kolekalsiferol, 25 (OH) Kalsiferol, Kalsiferol)
Normal Değer: 10,00-40,00 ng/ml
Kullanımı: Kalsiyum ve fosfor metabolizması için çok önemlidir. Plazma düzeyi, kişinin diyetle aldığı D vitamini düzeyini gösterir. Diyetle yetersiz alınması, bazı karaciğer hastalıkları, Vit D 25 hidroksilaz enzim aktivitesinin azalması ve nontropik sprue’ya bağlı malabsorbsiyonlarda serum Vitamin D düzeyi azalır.

VİTAMİN E (a-Tokoferol, a-T, Alfa-tokoferol, Vit E)
Normal Değer:

0-1 yaş 0,25-0,37 mg/dl
2,12 yaş 0,30-0,90 mg/dl
13-15 yaş 0,60-1,00 mg/dl
>15 yaş 0,50-1,80 mg/dl
Kullanımı: E vitamini, lipid membranlardaki doymamış yağ asitleri için bir antioksidandır. Malabsorbsiyon, prematüre infantlar ve abetalipoproteinemide Vit E düzeyi düşükken, aşırı E vitamini fazlalığı genelde hiperlipidemi ile ilişkilidir. Yağda eriyen bir vitamin olduğundan serum lipid düzeyinden etkilenir. Bu nedenle Vit E/lipid oranı serum Vit E düzeyinin değerlendirilmesinde daha iyi bir göstergedir.
Vit E / Total kolesterol + Trigliserit = 1,4-5,7
Vit E / Total lipid > 0,6 (çocuk)
>0,8 (yetişkin) olmalıdır.

VLDL KOLESTEROL (VLDL-C)
Normal Değer:

0-3 yaş 7,30 mg/dl
4-15 yaş 10-35 mg/dl
>15 yaş 10-40 mg/dl
Kullanımı: Lipid metabolizmasının değerlendirilmesi


VON WİLLEBRAND FAKTÖR ANTİJENİ (Faktör VIII ile ilişkili antijen)
Normal Değer: %60-150
Kullanımı: Akkiz veya konjenital von Willebrand hastalığının (vWD) tanısı, hemofili A ile ayırıcı tanı ve vWD’li hastalara uygulanan tedavinin takibinde kullanılır.

VZV ANTİKORLARI IgM ve IgG (Varicella Zoster antikorları IgM ve IgG)
Kullanımı: Aktif veya geçirilmiş enfeksiyonun serolojik olarak gösterilmesinde kullanılır. Döküntüler ortaya çıktıktan 8-10 gün sonra IgM saptanabilir ve 18-19. günlerde pik yapar. IgG ise 13-14 gün sonra saptanabilir düzeye ulaşır ve 30-60.günlerde pik yapar. İmmün sistemi suprese olan hastalarda VZV enfeksiyonları ağır seyredebilir.

WBC
WEİL-FELİX TESTİ
Kullanımı: Proteus bakterilerinin Riketsia ile ortak antijenler taşıdığı esasına dayanarak, Riketsia antikorlarının varlığının gösterilmesinde kullanılır.

WESTERGREN SEDİMENTASYON HIZI

XYLOSE ABSORBSİYON TESTİ
YARA KÜLTÜRÜ
Kullanımı: Yara enfeksiyonuna neden olabilecek aerobik bakterilerin izolasyonu
YENİDOĞANDA KALITSAL METABOLİK HASTALIK TARAMASI (ES TANDEM MASS SPEKTROMETERE İLE)
Kullanımı: Örnekte fenilalanin, tirozin, metionin, valin, lösin/izolösin, glisin, sitrülin ve ornitin amino asitleri ile açilkarnitin düzeyleri değerlendirilerek yenidoğanın tabloda verilen kalıtsal metabolik hastalıklar yönünden taranması amacıyla kullanılır.

GAİTA ANALİZİ (Tam) (Gaita mikroskobisi, parazit incelemesi, gaitada gizli kan, hazım testi ve pH ölçümü)
GAİTA KÜLTÜRÜ (Normalde patojen bakteri ürememelidir)

GAİTADA AMİP İNCELEMESİ
Normal Değer : Negatif
Kullanımı: Entamoeba histolytica kist ve trofozitlerinin araştırılması
GAİTADA CRYPTOSPORİDİUM İNCELEMESİ
Kullanımı: HIV hastalarında, gündüz bakım evlerinde ve su kaynaklı salgınlarda diareye neden olan bir protozoadır. İmmün sistemi normal olan kişilerde asemptomatik seyreder ya da kendi kendini sınırlayan diaremeye neden olur.

GAİTADA GİZLİ KAN ARAŞTIRILMASI
Normal Değer: Negatif
Kullanımı: Gaitada kimyasal kan reaksiyonunun araştırılması

GAİTADA HAZIM TESTİ

GAİTADA MİKROSKOBİK İNCELEME
Kullanımı: Gaitada eritrosit, lökosit vb hücrelerin varlığının araştırılması

GAİTADA PARAZİT ARAŞTIRILMASI
Kullanımı: Gaitada parazit yumurtaları ve protozoalarının araştırılması

GAİTADA pH ARAŞTIRILMASI
Kullanımı: Gaita normalde nötral veya hafif alkali pH’a sahiptir. Karbonhidrat ve protein yıkımının izlenmesinde kullanılır.

GAİTADA REDÜKTAN MADDE
Normal Değer: Negatif

GAİTADA ROTA VİRÜS ANTİJEN (Rota virüs antijeni)
Kullanımı: Yenidoğanlarda ve 6 ay 2 yaş grubu çoçuklarda, özellikle kış döneminde ishal yapan en önemli nonbakteriyel gastroenterit etkeni olan rota virüs antijeninin gösterilmesinde kullanılır.

GAİTADA STERKOBİLİNOJEN
Kullanımı: Safranın duodenuma ulaşmasını engelleyen obstrüksiyonların değerlendirilmesinde ve özellikle de bilier atrezi olasılığının araştırılmasında kullanılır.
GAİTADA TRİPSİN
Kullanımı: Kistik fibrozis için tarama testlerinden biridir. Gaitadaki tripsin miktarı malabsorbsiyonda artmışken, pankreas fonksiyon kaybı ve kistik fibrozisde azalmıştır. >4 yaşın üzerindeki çocuklarda değeri düşüktür.

GAMA GLUTAMİL TRANSFERAZ (GGT, Gama GT, Gama Glutamil transpeptidaz)
Normal Değer:

Kord 11-194 IU/L
Prematüre 11-194 IU/L
0-7 gün 10-300 IU/L
7 gün-1 ay 7-180 IU/L
2-3 ay 7-100 IU/L
4 ay-15 yaş 7-50 IU/L
>15 yaş Erkek 7-60 IU/L
Kadın 7-40 IU/L
Kullanımı: Karaciğer fonksiyon testlerinden biridir. Alkol ve ilaçların karaciğer üzerine toksik etkisini takip etmede kullanılır. Obstrüktif sarılık, intrahepatik kolestazis, pankreatit ve karaciğerdeki metastatik karsinomların tanısında da değerlidir. Serum GGT düzeyi, karaciğer hastalıklarında ALP ile paralel hareket ederken, kemik hastalıklarında etmez.

GASTRİN
Normal Değer: 25-125 pg/ml
Kullanımı: Zollinger-Ellison sendromu, aklorhidri veya pernisiyöz anemi, multiple endokrin neoplazi ve diğer hipergastrinemilerin tanısında kullanılır.

GEBELİK TESTİ (İdrar) (BETA-HCG İdrar)

GEBELİK TESTİ (Serum) (BETA-HCG Kan)

GLİADİN ANTİKORLARI IgA ve IgG (Anti-gliadin antikorları)
Kullanımı: Celiac sprue hastalığında tanı ve tedavinin takibinde kullanılır. Tedaviden sonra önce IgA (3 ay), daha sonra IgG (12 ay) düşer. Tedavi bırakılıp diyet normale döndükten 3 ay sonra tekrar pozitifleşir.

GLUKOHEMOGLOBİN (HbAIC)
Normal Değer: %4,2-6,4
Kullanımı: Diabetes mellitusun uzun dönem takibinde kullanılır. Son 4-8 hafta içindeki ortalama kan glukoz konsantrasyonunu gösterir.

GLUKOZ (Açlık kan şekeri, AKŞ)
Normal Değer:

Kord 45-96 mg/dl
Prematüre 20-60 mg/dl
0-7 gün 40-60 mg/dl
7 gün-1 ay 40-80 mg/dl
2 ay-15 yaş 60-100 mg/dl
16-60 yaş 70-110 mg/dl
>60 yaş 80-110 mg/dl
Kullanımı: Karbonhidrat metabolizmasının değerlendirilmesinde kullanılır.

GLUKOZ (İdrar)
Normal Değer:
Spot idrar 1-15 mg/dl
24 saatlik idrar <0,5 g/gün
Kullanımı: Böbrek fonksiyonlarının değerlendirilmesi ve diabetes mellitus takibinde kullanılır.

GLUKOZ (Mayi)
Normal Değer:

BOS 0-12 yaş 60-80 mg/dl
13-15 yaş 50-75 mg/dl
>15 yaş 40-70 mg/dl
Kullanımı: Normalde BOS glukoz değeri, eş zamanlı kan glukozunun %60-80’i düzeyindedir. Bakteriyel menenjitler, merkezi sinir sistemi maligniteleri, romatoid menenjit ve hipoglisemi BOS glukoz düzeyinde düşüşe neden olur.

GLUKOZ-6-FOSFAT DEHİDROGENAZ (G6PD)
Normal Değer:

<1 yaş 6,50-14,40 U/g Hb
>1 yaş 4,60-13,50 U/g Hb
Kullanımı: G6PD eksikliğine bağlı olarak gelişen hemolitik aneminin tanısında kullanılır. Genç eritrositlerde G6PD aktivitesi yüksek olduğundan, hemolitik epizod sonrasında eksikliğin belirlenmesi genellikle mümkün olmaz.

GLUKOZAMİNOGLİKAN
Kullanımı: Mukopolisakkaridozislerin taranması amacıyla kullanılır.

GONOKOK KÜLTÜRÜ (Neisseriae gonorhoeae kültürü)
Kullanımı : Neisseriae gonorrhoeae izolasyonu ve identifikasyonu

GÖZ KÜLTÜRÜ (Konjonktiva kültürü)
Kullanımı: Göz enfeksiyonlarında bakteriyolojik ajanın izolasyonu

GRAM BOYALI PREPARAT
Kullanımı: Klinik materyalde hücre ve bakteri varlığının araştırılması ve bakteri morfolojisinin belirlenmesi

GROWTH FAKTÖR (Somatomedin C)

GROWTH HORMON (GH, Somatotropin, STH)
Normal Değer: 0-20 mIU/ml
Kullanımı: Hipofiz fonksiyonlarının değerlendirilmesi, çocuklarda dwarfizm ve gigantizm, erişkinlerde ise akromegalinin tanı ve tedavisinin takibinde kullanılır. Çocuklarda GH yetmezliklerinin değerlendirilmesinde bazal değerler yetersiz olabileceğinden stimülasyon testlerine ihtiyaç duyulabilir.

GRUBER-WİDAL TESTİ
Kullanımı: Tifo ve paratifo enfeksiyonlarında O aglütininleri 8.günden, H aglütininleri ise 10-12 günden sonra tespit edilebilir düzeye ulaşır. Akut hastalık tanısı için 10-15 gün ara ile alınan kan örneklerinde titre artışı gözlenmelidir. Tek başına H aşılamayı, O ise hastalığı işaret eder. Erken dönemde tedaviye başlanan vakalarda pozitiflik görülmeyebilir. Tek başına tanı koydurucu değildir. Non-spesifik reaksiyonlara rastlanabilir.

HAM TESTİ
Normal Değer: Negatif
Kullanımı: Paroksismal noktürnal hemoglobinüri tanısında kullanılır.
HAPTOGLOBİN (HPT)
Normal Değer: 30-200 mg/dl
Kullanımı: İn vivo hemoliz tanısında kullanılan bir akut faz proteinidir. Akut ve kronik inflamasyonlar, neoplastik hastalıklar, kortikosteroid tedavisi ve bilier obstrüksiyonlarda serum HPT seviyesi artarken, in vivo hemoliz (hemoglobinopatiler, eritrosit membran defektleri, otoimmün hemolitik hastalıklar, mekan hemoliz, hipersplenizm), karaciğer hastalıkları, östrojen tedavisi, gebelik ve oral kontraseptif kullanımı ile HPT seviyesi düşer.

HAV IgG (Hepatit A antikoru IgG; Anti-HAV IgG)
Normal Değer: Negatif
Kullanımı: Akut HAV (Hepatit A) enfeksiyonunun tanısında kullanılır. 15-45 günlük bir inkübasyonu takiben semptomların ortaya çıkması ile beraber kanda görülür ve genelde 3-6 ay pozitif kalır.

Hb ELEKTROFOREZİ

HbeAg (Hepatit Be Antijeni)
Normal Değer: Negatif
Kullanımı: HBV (Hepatit B) enfeksiyonunun takibinde kullanılır. Enfeksiyonun erken evrelerinde, HbsAg’den sonra ortaya çıkar. Virüsde aktif viral replikasyonun olduğunu gösterir.

HbsAg (Hepatit B surface antigen)
Normal Değer: Negatif
Kullanımı: Akut veya kronik HBV enfeksiyonlarının tanısında kullanılır. HBV enfeksiyonu sırasında serumda ortaya çıkan ilk serolojik markerdir (6-16 hafta). Akut enfeksiyonlarda genelde semptomlar çıktıntan 1-2 ay sonra ortadan kaybolur. HbsAg’nin 6 aydan uzun süre bulunması kronik taşıyıcılık veya kronik karaciğer hastalığının göstergesidir.

HBV DNA (Hibridizasyon)
Kullanımı: Serumdaki HBV miktarını belirlemek için kullanılır. Klinik ve diğer laboratuvar bulguları ile beraber hastalığın prognozunun belirlenmesi ve tedavi takibinde değerlidir.

HBV DNA (PCR)
Normal Değer: Negatif
Kullanımı: HBV enfeksiyonlarının erken evrelerinde antikor düzeyi düşük olduğundan serolojik testler yetersiz kalmaktadır. Bu nedenle virüsün doğrudan tespit edildiği duyarlı ve spesifik bir yöntem olan PCR kullanılır. Asemptomatik taşıyıcılar, antikorun henüz oluşmadığı vakalar, seropozitif annelerden doğan bebekler, immünolojik reaksiyon göstermeyen hastalar ve serolojik testleri pozitif olan hastalarda tanının doğrulanması ve tedavinin takibinde HBV DNA kullanılabilir.

HCV GENOTİP TAYİNİ
Kullanımı: HCV (Hepatit C) tip tayini hastalığın seyri ve tedavisi için önemlidir. Tespit edilebilen genotip ve alt tipleri şunlardır: 1a, 1b, 1c, 2a/c, 2b, 3a, 3c, 4a, 4b, 4c/d, 4e, 4f, 4h, 5a, 6a.

HCV RNA
Normal Değer: Negatif
Kullanımı: HCV enfeksiyonlarının erken evrelerinde antikor düzeyi düşük olduğundan serolojik testler yetersiz kalmaktadır. Ayrıca özellikle HCV’de antikorun varlığı her zaman viremi ile birlikte görülmez. Bu nedenle virüsün doğrudan tespit edildiği duyarlı ve spesifik bir yöntem olan PCR kullanılır. Asemptomatik taşıyıcılar, antikorun henüz oluşmadığı vakalar, seropozitif annelerden doğan bebekler, immünolojik reaksiyon göstermeyen hastalar ve serolojik testleri pozitif olan hastalarda tanının doğrulanması ve tedavinin takibinde HCV RNA kullanılabilir.

HCV VİRAL YÜK
Kullanımı: Serum veya plazmadaki HCV RNA miktarını belirlemek için kullanılır. Klinik ve diğer laboratuvar bulguları ile beraber hastalığın prognozunun belirlenmesi ve tedavi takibinde değerlidir.

HDL KOLESTEROL (HDL-C)
Normal Değer:

Prematüre 5-50 mg/dl
0-1 yaş 30-65 mg/dl
2-15 yaş 35-75 mg/dl
Erkek Kadın
16-20 yaş 30-70 mg/dl 35-80 mg/dl
21-60 yaş 40-70 mg/dl 40-80 mg/dl
>60 yaş 40-75 mg/dl 40-80 mg/dl
Kullanımı: Koroner kalp hastalığı riskinin değerlendirilmesi normal değerin altına düşmesi, kalp-damar hastalığı riskinin arttığını gösterir.

HDV RNA
Normal Değer: Negatif
Kullanımı: Serumdaki delta antijen düzeyi akut enfeksiyon sırasında değişkendir. Kronik enfeksiyon sırasında ise delta antijeni nadiren tespit edilebilir. Ayrıca anti-HDV tespit edilmesi de aktif HDV enfeksiyonu olduğu anlamına gelmez. Bu durumda aktif HDV enfeksiyonunu tespit edebilmek için PCR ile HDV RNA ölçümü yapılabilir.

2.5-HEGZANDİON
Normal Değer: <50 mg/L
Kullanımı: n-hegzan ile çalışan kişilerin bu maddeden ne kadar etkilendiğinin tespitinde kullanılır.

HELICOBACTER PYLORİ ANTİJEN (HpSA)
Normal Değer: Negatif
Kullanımı: Erişkinlerde H.pylori varlığını göstermek ve tedavi sonrası eradikasyonu izlemekte kullanılır. H.pylori, gastrit, gastrik ve duodenal ülser, gastrik kanser ve neden olur. Non-invazif bir test olduğundan tedaviye cevabın izlenmesinde tercih edilir.

HELICOBACTER PYLORİ ANTİKOR TARAMA
Normal Değer: Negatif
Kullanımı: H.pylori tanısında kullanılan non-invazif testlerden biridir. Aktif H.pylori ilişkili gastriti olan hastalarda, H.pylori enfeksiyonu tanısına yardımcı olan bir tarama testidir. Tedaviden sonraki 6-8 ay içinde antikor düşüşü saptanır.

HELİCOBACTER PYLORİ ANTİKORLARI IgA ve IgG
Normal Değer: Negatif
Kullanımı: H.pylori tanısında kullanılan non-invazif testlerdir. Tedaviden sonraki 6-8 ay içinde antikor düşüşü saptanır.

HEMATOKRİT (Hct)
Normal Değer:

Kord %42-60
Prematüre %42-60
0-7 gün %45-67
7 gün-1ay %42-63
2-3 ay %31-55
4-6 ay %29-41
7 ay-3 yaş %33-39
4-5 yaş %34-40
6-12 yaş %35-45
Erkek Kadın
13-15 yaş %37-49 %36-46
16-50 yaş %40-53 %36-46
>50 yaş %41-53 %36-46
Kullanımı: Anemi, kan kaybı, polistemi vb. durumların değerlendirilmesinde kullanılır. Polistemi, egzersiz, hemokonsantrasyon (dehidratasyon, yanık, aşırı kusma, intestinal obstrüksiyon vb) ve yüksek rakım Hct’te artışa neden olurken, anemi ve yatar pozisyonda Hct düşer. Saat 17.00-07.00 arasında ve yemeklerden sonra Hct düzeyinde %10’luk bir düşme olabilir. Ayrıca kan alırken turnikenin uzun süre kalması yanlış yüksek sonuçlara neden olabilir.

HEMOFİLİ A BAĞLANTI ANALİZİ (FVIII eksikliği)
Kullanımı: Hasta bireyin annesinden aldığı allel, bağlantı analizi denilen indirek metot ile tespit edilir. Mutasyonu belirlenmemiş hasta ailelerine prenatal tanı ve/veya taşıyıcılık tanısına yardımcı olabilmek amacı ile indirek analiz uygulanabilir.

HEMOFİLİ A İNTRON 22 İNVERSİYON ANALİZİ (FVIII eksikliği)
Kullanımı: Hemofili A, faktör VIII eksikliğinden kaynaklanan bir çeşit kanama hastalığıdır. Hastalık, X kromozomu üzerinde bulunan FVIII geninde meydana gelen mutasyonlardan kaynaklandığı için erkek çocuklarda görülür. Plazmadaki normal faktör düzeyleri %50-150 ünite (=0,2 mg/ml) arasında değişir. Değer %1’in altında ise ağır hemofili denir. Ağır hemofililerde kanamalar travma olmaksızın kendiliğinden de başlayabilir. İntron 22 inversiyon mutasyonunun, Türk Hemofili A hastalarında görülme sıklığının %29 olduğu (ağır hemofili vakalarının %42’si) bildirilmiştir.

HEMOFİLİ B BAĞLANTI ANALİZİ (FIX eksikliği; Christmas hastalığı)
Kullanımı: Hemofili B, faktör IX eksikliğinden kaynaklanan bir çeşit kanama hastalığıdır. Görülme sıklığı Hemofili A’ya oranla çok düşüktür. Hastalık X kromozomu üzerinde bulunan FIX geninde meydana gelen mutasyonlardan kaynaklandığı için erkek çocuklarda görülür. Hasta bireyin annesinden aldığı allele, bağlantı analizi denilen indirek metot ile tespit edilir. Hasta ailelerine prenatal tanı ve/veya taşıyıcılık tanısına yardımcı olabilmek amacı ile indirek analiz uygulanabilir.

HEMOGLOBİN (Hb)
Normal Değer:

Kord 13,50-20,00 g/dl
Prematüre 13,50-20,00 g/dl
0-7 gün 14,50-22,50 g/dl
7 gün-1ay 13,50-20,50 g/dl
Erkek Kadın
2-3 ay 10,00-14,50 g/dl 10,00-14,00 g/dl
4-6 ay 9,50-13,50 g/dl 9,50-13,50 g/dl
7 ay-3 yaş 10,50-13,50 g/dl 10,50-13,50 g/dl
4-5 yaş 11,50-13,50 g/dl 11,50-13,50 g/dl
6-12 yaş 11,50-15,50 g/dl 11,50-15,50 g/dl
13-15 yaş 13,00-16,00 g/dl 12,00-16,00 g/dl
16-50 yaş 13,50-17,50 g/dl 12,00-16,00 g/dl
>50 yaş 14,00-18,00 g/dl 13,00-17,00 g/dl

Kullanımı: Anemi, kan kaybı, polistemi vb durumların değerlendirilmesinde kullanılır. Polistemi, egzersiz, hemokonsantrasyon (dehidratasyon, yanık, aşırı kusma, intestinal obstrüksiyon vb.) ve yüksek rakım Hb’de artışa neden olurken, anemi ve yatar pozisyonda Hb düşer. Saat 17.00-07.00 arasında ve yemeklerden sonra Hb düzeyinde %10’luk bir düşme olabilir. Ayrıca kan alırken turnikenin uzun süre kalması yanlış yüksek sonuçlara neden olabilir.

HEMOGLOBİN A1C (Bk. Glukohemoglobin)

 

HEMOGLOBİN A2 (HbA2)
Normal Değer: %0-4
Kullanımı: Talasemi tanısında kullanılır. HbA2 düzeyi demir eksikliğinden etkilenebilir. b-talasemi ve megaloblastik anemide HbA2 düzeyi artarken, demir eksikliği, eritrolösemi, HbH hastalığı, s-talasemi ve bs-talasemide HbA2 düzeyi düşer.
HEMOGLOBİN ELEKTROFOREZİ (Bk. Beta Talasemi ve Hemoglobinopati Taraması)

HEMOSİDERİN
Normal Değer: Negatif
Kullanımı: Plazmadaki serbest hemoglobin miktarının yüksek olması ve buna bağlı olarak hemopeksin ve haptoglobulin düzeylerinin düşmesi, idrarda hemosiderin bulunmasına neden olur. Hemosiderinüri genelde intravasküler hemolize bağlıdır. İntravasküler hemolize neden olan anemilerde ve hemakromatozisde hemosiderinüri görülür.

HEPATİT D VİRÜS ANTİKORU (Delta antikoru, Anti-Delta, Anti-HDV)
Normal Değer: Negatif
Kullanımı: HDV enfeksiyonunun tanısında kullanılır. Özellikle stabil kronik HBV enfeksiyonu olanlarda ani alevlenme olduğundan delta antikoru bakılmalıdır.

HETEROFİL ANTİKOR (Monospot test)
Normal Değer: Negatif
Kullanımı: EBV enfeksiyonu tanısında kullanılır. EBV B lenfositleri etkilendiğinden spesifik ve non-spesifik antikor oluşumu gözlenir. Testin sonucu hastalığın ağırlığı hakkında bilgi vermez fakat titre artışının takibi anlamlıdır.

HIV-1/HIV-2 ANTİKOR
Normal Değer: Negatif
Kullanımı: HIV tanısında kullanılır. HIV ile karşılandıktan sonra 6-12.haftadan önce pozitifliği saptanmaz. Genellikle 6-12.aydan sonra pozitifleşir. AIDS geliştikten sonra, hastalığın son evrelerinde antikor düzeyi saptanabilir sınırın altına düşebilir. Negatif ve pozitif sonuçlar dikkatlice değerlendirilmelidir. Pozitif sonuçlar, Western blot ve PCR ile doğrulanmalıdır.

HIV-1 PROVİRAL DNA
Normal Değer: Negatif
Kullanımı: ELISA ve Western Blot gibi serolojik testler HIV’a karşı oluşan antikorları tespitt ettiğinden bu testlerin serokonversiyondan önceki değerleri sınırlıdır. PCR ile HIV-1’in doğrudan tespit edilmesi sağlanır. Yeni doğanlarda ve yüksek riskli hastalarda erken tanı için ve doğrulama amacıyla HIV-1 proviral DNA testi kullanılabilir.

HIV-1 RNA (HIV-1 viral yük)
Kullanımı: Plazmadaki HIV-1 RNA miktarını belirlemek için kullanılan bir testtir. Klinik ve diğer laboratuvar bulguları ile beraber prognozun belirlenmesi ve tedavi takibinde kullanılır.

HIV-1 VİRAL YÜK

HIV p24Ag + IgG COMBI
Normal Değer: Negatif
Kullanımı: Akut HIV enfeksiyonu sendromu tanısında kullanılır. Antikor oluşumundan önce antijenemi geliştiğinden şüpheli temastan 3 hafta sonra kullanılabilir. Negatif ve pozitif sonuçlar dikkatlice değerlendirilmelidir. Pozitif sonuçlar, Western blot ve PCR ile doğrulanmalıdır.

HİDROKSİBÜTİRAT DEHİDROGENAZ (HBDH, Alfa-hidroksibütirik dehidrogenaz, a-HBD)
Normal Değer: 75-200 U/L
Kullanımı: AMI (MI sonrası 72 saatte pik yapar ve 2 hafta yüksek kalır), hemolitik veya megaloblastik anemi, akut hepatoselüler hasar, müsküler distrofi, lösemi, lenfoma, malign melanom, postoperatif dönem ve nefrotik sendromda serum HBDH düzeyi artar.

5-HİDROKSİİNDOLASETİK ASİT (5-HIAA, 5-OH indolasetik asit)
Normal Değer: 10,4-31,2 mmol/gün
Kullanımı: Karsinoid tümörlerin tanısında kullanılır. Ayrıca çölyak sprue, whipple hastalığı ve bronş karsinomlarında 5-HIAA düzeyi artarken, depresyon, ince bağırsak rezeksiyonu, PKU ve Hartnup hastalığında ise 5-HIAA düzeyi azalır.

25-HİDOKSİ KOLEKALSİFEROL (Bk. Vitamin D3)

17-HİDROKSİPROGESTERON (17-OH Progesteron)
Normal Değer:

Kord 9,00-50,00 ng/ml
Prematüre 0,30-5,60 ng/ml
0-7 gün 0,20-2,30 ng/ml
7 gün-5 yaş 0,10-0,90 ng/ml
6-15 yaş 0,10-1,00 ng/ml
16-50 yaş 0,20-1,00 ng/ml
>50 yaş 0,20-0,50 ng/ml
Hamile 0,20-1,00 ng/ml
Menapoz 0,10-0,50 ng/ml
Folliküler faz 0,20-1,00 ng/ml
Pik 0,20-1,00 ng/ml
Luteal faz 0,20-3,00 ng/ml
Kullanımı: 11-hidroksilaz veya 21-hidroksilaz eksikliğine bağlı olan konjenital adrenal hiperplaziler için en iyi tarama testidir. Hirşutizm veya infertilitesi olan kadınlarda, adult-onset konjenital adrenal hiperplazilerin değerlendirilmesinde ve konjenital adrenal hiperplazi nedeniyle glukokortikoid tedavisi alan hastaların takibinde de kullanılır.

HİDROKSSİPROLİN, TOTAL
Normal Değer:

1-5 yaş 20-65 mg/gün
6-12 yaş 35-99 mg/gün
13-15 yaş 63-180 mg/gün
16-20 yaş 20-55 mg/gün
21-40 yaş 15-42 mg/gün
>40 yaş 16-49 mg/gün
Kullanımı: Total kollajen turnover’ını gösterir. Kemik rezorbsiyonu için iyi bir göstergedir. Ayrıca primer ve sekonder tümörlere bağlı kemik yıkımının değerlendirilmesinde de kullanılabilir. Akromegali, hipertiroidizm, Paget hastalığı, rickets, osteomalazi, büyük kemik kırıkları, kemik tümörleri, osteoporoz, sarkoidoz ve akut osteomyelitlerde hidroksiprolin düzeyi artarken, hipotiroidizm, hipopitüiterizm, hipoparatiroidizm ve malnutrisyonda ise hidroksiprolin düzeyi düşer.

5-HİDROKSİ TRİPTAMİN (Bk. Seratonin)

 

HİPOKONDROPLAZİ (HCH) MUTASYON ANALİZİ
Kullanımı: Bu kondrodistrofi, akondroplazi’nin allelik formudur. Radyolojik ve klinik bulgular sayesinde akondroplazi’den ayırdedilebilir. Otozomal dominant olduğu için taşıyıcılık durumu göstermez. Doğrudan hastalık fenotipi görülür.
HİPPÜRİK ASİT
Normal Değer: <1,5 g/g kreatinin
Kullanımı: Tolven ve xylen ile çalışan kişilerin bu maddelerden ne kadar etkilendiğinin tespitinde kullanılır.

HLA B-7
Kullanımı: HLA doku grubu tayininde kullanılır.

HLA B-27
Kullanımı: HLA doku grubu tayininde kullanılır. Ankilozan spondilit ve romatoid artritte destekleyici bir bulgudur.

HLA-DR

HOMOSİSTEİN (Hcy)
Normal Değer:

>12 yaş 0-12 mmol/L (normal)
12-15 mmol/L (sınırda yüksek)
>15 mmol/L (yüksek)
Kullanımı: Plazma total homosistein düzeyi kardiyovasküler hastalıklar için bağımsız bir risk faktörüdür. Genetik mutasyonlar veya esansiyel vitamin kofaktörlerindeki eksiklik enzim fonksiyonlarını etkileyerek homosistein düzeyini arttırır. Homosistein düzeyi yüksek olanlarda ateroskleroz ve tromboembolizm riski artmıştır. Ayrıca kanda ve idrarda homosistein düzeyinin artmış olduğu doğumsal bir metabolizma bozukluğu olan homosistinürinin tanısında da kullanılır. Vitamin B12 eksikliği, yaş ve sigara kullanımı homosistein düzeyini arttırırken, folik asit kullanımı ile homosistein düzeyi düşer.

HOMOVANİLİK ASİT (HVA)
Normal Değer:

24 saatlik idrar 3-5 yaş 1,40-4,30 mg/gün
6-12 yaş 2,10-4,70 mg/gün
13-15 yaş 2,40-8,70 mg/gün
>15 yaş 1,40-8,80 mg/gün
Kullanımı: Dopaminin majör terminal metabolitidir. Feokromasitoma, nöroblastoma ve ganglioblastomanın tanı ve takibinde kullanılır. 24 saatlik idrarda ölçüm yapılması tercih edilir.

HPV PCR ve GENOTİP TAYİNİ
Normal Değer: Negatif
Kullanımı: Servikal kanserler, servikal intraepitelial neoplazi (CIN) ve Condylomata acuminatada HPV varlığının tespit edilmesinde kullanılır. İstenildiği takdirde varlığı belirlenen virüsün tip tayini yapılabilir. HPV 6, 11, 16, 18, 31, 33 ve 35 tipleri tayin edilebilmektedir.

HSV TİP-1 ANTİKORLARI IgM ve IgG (Herpes Simplex tip I IgM ve IgG)
Kullanımı: Yakın bir süre önce veya geçmişte geçirilmiş HSV tip-1 enfeksiyonuna karşı oluşan antikorları göstermektedir. Sıklıkla gingivostomatit, herpes labialis, keratit, konjonktivit ve veziküler lezyonlara neden olur. Tedavi edilmeyen herpes ensefaliti ve yenidoğan herpes enfeksiyonu %70 fatal seyredebilir. HSV enfeksiyonunda antiviral tedavi önemli olduğundan, erken tanı önemlidir.

HSV TİP-2 ANTİKORLARI IgM ve IgG (Herpes Simplex tip II IgM ve IgG)
Kullanımı: Yakın bir süre önce veya geçmişte geçirilmiş HSV tip-2 enfeksiyonuna karşı oluşan antikorları göstermektedir. HSV tip-2 genital herpese neden olmaktadır. Doğum sırasında anneden çocuğa bulaşabileceğinden erken tanı ve tedavisi önemlidir.

ISIYA REZİSTAN ALKALEN FOSFATAZ (56°C)
Normal Değer: %25-35
Kullanımı: Alkalen fosfataz yüksekliklerinin nedeninin araştırılmasında kullanılır. Klinikte en önemli kullanım alanı kemik ve karaciğer kaynaklı ALP’nin birbirinden ayrılmasıdır. Bunun için ısı ile inaktivasyon kullanılabilir 56°C’de 16 dakikada kemik kaynaklı ALP’nin %90-100’ü inaktive olur.
ISIYA REZİSTAN ALKALEN FOSFATAZ (65°C) (Bk. Plasental Alkalen Fosfataz)
ISLET ADACIK ANTİKORU (Pankreas islet cell antikor, ICA)
Normal Değer: Negatif
Kullanımı: Tip I diabetes mellituslu (DM) hastaların %90’ında pozitiftir. Tip I DM’ta klinik bulgular başlamadan yıllar önce antikor saptanabilir. Diabeti olmayan kişilerde pozitif bulunduğunda tip I DM’a yatkınlığı gösterir. Birinci derece akrabalarında tip I DM olduğu bilinen kişilerde, düşük derecede ICA pozitifliği varsa ileride tip 1 DM gelişme olasılığı %40, yüksek titrede ICA pozitifliği varsa %100’dür. Ayrıca diabetes mellitusta tip 1-2 ayrımında da kullanılabilir.

İDRAR KÜLTÜRÜ VE KOLONİ SAYIMI
Normal Değer: Üreme olmamalıdır.
Kullanımı: İdrar yolu enfeksiyonu veya bakteriüri etkeni bakterilerin izolasyonu ve koloni sayısının belirlenmesinde kullanılır.
İKİLİ TEST (Bk. Birinci trimester tarama testi)

İKİNCİ TRİMESTER TARAMA TESTİ (Bk. Üçlü tarama testi)

İMMÜNFENOTİPLENDİRME PANELİ (Lösemi paneli, Lenfoma paneli)
Kullanımı: Lenfomaların tiplendirilmelerinde kullanılır. Standart panel dışında ilave monoklonallerin tayini istendiğinde belirtilmelidir.

İMMÜNFİKSASYON ELEKTROFOREZİ (İmmünglobulin elektroforezi)
Kullanımı: Multiple myeloma ve Waldenström makroglobulinemisi gibi immünproliferatif hastalıklar ve immün yetmezliklerin tanı ve takibinde kullanılır. Antikoagülanlar, antikonvülzanlar, oral kontraseptifler, isoniazid ve prokainamid kullanımı tüm immünglobulin düzeylerinde yanlış yükselmelere neden olurken, fenitoin ve melilprednizolon kullanımı ise IgG ve IgA düzeylerinde düşmeye neden olabilir.

İMMÜNFİKSASYON ELEKTROFOREZİ (İdrar) (Bence-Jones proteini)
Kullanımı: Çalışmada idrarla atılan serbest Lambda ve Kappa hafif zincir bulunup bulunmadığı değerlendirilir. Özellikle multiple myelomanın değerlendirilmesinde kullanılır. Amyloidozis, Fanconi sendromu ve Waldenström makroglobulinemisinde de idrarla atılan hafif zincir miktarı artabilir.

İMMÜNFİKSASYON ELEKTROFOREZİ (BOS)

İMMÜNGLOBULİN A (IgA)
Normal Değer:

Serum Prematüre 1,00-4,00 mg/dl
0-7 gün 2,00-30,00 mg/dl
7 gün-1 ay 2,00-50,00 mg/dl
2-6 ay 4,00-80,00 mg/dl
7-12 ay 15,00-110,00 mg/dl
1-3 yaş 15,00-150,00 mg/dl
4-5 yaş 18,00-160,00 mg/dl
6-12 yaş 25,00-160,00 mg/dl
13-15 yaş 45,00-250,00 mg/dl
>15 yaş 45,00-380,00 mg/dl
BOS 0-0,60 mg/dl

Kullanımı: Özellikle sekresyonlarda bulunur ve virüs nötralizasyonunda rol oynar. IgA myeloma, siroz, kronik karaciğer hastalıkları ve kronik enfeksiyonlarda IgA düzeyi artarken, immün yetmezlikler, protein kaybına neden olan hastalıklar ve ataksi telenjiektazide ise IgA düzeyi düşer.

İMMÜNGLOBULİN D (IgD)
Normal Değer: 2,00-99,30 IU/ml
Kullanımı: IgD myelomasının tanı ve takibinde kullanılır.

İMMÜNGLOBULİN E (IgE)
Normal Değer:

0-1 yaş 0-65 IU/L
2-12 yaş 0-150 IU/L
13-15 yaş 1-200 IU-L
>15 yaş 1-100 IU/L
Kullanımı: Allerjik hastalıkların değerlendirilmesinde kullanılır. Allerjik hastalıklar, parazit enfestasyonları, bronkopulmoner aspergillosis, astma, hiperimmünglobulin E sendromu ve Wiskott-Aldrich sendromunda serum IgE düzeyi artarken, bazı neoplazmalar, ataksi telenjiektazi ve bazı agamaglobulinemilerde IgE düzeyi düşer.

İMMÜNGLOBULİN ELEKTROFOREZİ (Bk. İmmünofiksasyon Elektroforezi)

İMMÜNGLOBULİN G (IgG)
Normal Değer:

Serum Prematüre 650-1600 mg/dl
0-1 ay 250-900 mg/dl
2-6 ay 200-700 mg/dl
7-12 ay 220-1070 mg/dl
1-3 yaş 340-1200 mg/dl
4-5 yaş 420-1240 mg/dl
>5 yaş 650-1600 mg/dl
BOS <15 yaş 1,50-5,50 mg/dl
15-60 yaş 3,30-6,10 mg/dl
>60 yaş 4,20-6,40 mg/dl

Kullanımı: bakteri, virüs ve toksinlere karşı uzun süreli koruyuculuğu sağlayan antikorlardır. IgG myeloma, karaciğer hastalıkları, kronik tekrarlayan enfeksiyonlar, otoimmün hastalıklar ve bazı malignitelerde IgG düzeyi artarken, immün yetmezlikler ve protein kaybına neden olan hastalıklarda IgG düzeyi düşer. Nörolojik hastalıkların ayırcı tanısında ise BOS’daki IgG düzeyleri yol gösterici olabilir. Multiple skleroz, subakut sklerozan panensefalit ve merkezi sinir sistemi sifilisinde BOS IgG düzeyinde artış görülebilir.

İMMÜNGLOBULİN G İNDEKSİ (IgG indeksi)
Normal Değer: 0,3-0,6
Kullanımı: Multiple skleroz ve diğer merkezi sinir sistemi demiyelizan hastalıklarının değerlendirilmesinde kullanılır.
İMMÜNGLOBULİN G SUBCLASSLARI
Normal Değer:

IgG1 0-6 ay 200-400 mg/dl
7-12 ay 200-800 mg/dl
1-12 yaş 300-800 mg/dl
13-15 yaş 350-1000 mg/dl
>15 yaş 200-1150 mg/dl
IgG2 0-1 yaş 50-100 mg/dl
2-3 yaş 30-450 mg/dl
4-15 yaş 100-450 mg/dl
>15 yaş 100-550 mg/dl
IgG3 0-1 yaş 15-150 mg/dl
2-12 yaş 15-117 mg/dl
>12 yaş 15-120 mg/dl
IgG4 <1 yaş 0-50 mg/dl
>1 yaş 0-125 mg/dl


Kullanımı: Humoral ve kombine (humoral+hücresel) immün yetmezliklerin değerlendirilmesinde kullanılır. Açıklanamayan ve tekrar eden kulak enfeksiyonları, sinopulmoner hastalıklar ve atopik allerjilerde IgG alt tiplerine bakılabilir. Hipogamaglobulinemi, ataksi-telenjiektazi ve Wiskott-Aldrich sendromunda tüm IgG alt tiplerinin düzyei düşer. Atopik allerjilerde IgG4 düzeyi artarken, rekürrent sinopulmoner enfeksiyonlar ve otitis mediada ise IgG2, IgG3 ve IgG4 düzeyi düşer.

İMMÜNGLOBULİN M (IgM)
Normal Değer:

Serum 0-1 ay 220-80 mg/dl
2-3 ay 20-100 mg/dl
4-6 ay 35-125 mg/dl
7-12 ay 35-150 mg/dl
1-5 yaş 45-200 mg/dl
6-12 yaş 50-250 mg/dl
>12 yaş 50-300 mg/dl
BOS 0-1,30 mg/dl
Kullanımı: Bakteri ve virüslere karşı üretilen ilk antikorlardır. Waldenstrom makroglobulinemisi, enfeksiyonların akut fazı, otoimmün hastalıklar, kronik karaciğer hastalıkları, aktif sarkoidoz, nefrotik sendrom ve bazı lenfomalarda IgM düzeyi artarken, immün yetmezlikler ve protein kaybına neden olan hastalıklarda IgM düzeyi düşer. BOS’da 3 mg/dl’nin üzerindeki IgM değerleri bakteriyel menenjit lehinedir.

İMMÜNKOMPLEKS C1q (C1q, Compleman component C1q, C1q binding test)
Normal Değer : 0-50 mg/ml
Kullanımı: Dolaşımda immünkompleks bulunan hastalıkların (ör.SLE, glomerülonefrit, idiopatik intersitisiel pnömoni, enfektif endokardit, ıyme hastalığı, kronik HBV enfeksiyonu, HIV enfeksiyonu) değerlendirilmesinde ve romatoid artrit ve SLE’nin takibinde kullanılır. Ayrıca bazı malignitelerde (ör.akut lösemi) prognostik değeri de vardır.

İNDİAN INK BOYALI PREPARAT
Normal Değer: Negatif
Kullanımı: BOS’da cryptococcus neoformans varlığının araştırılması

İNDİREK COOMBS
Kullanımı: Rh (-) hamilelerde yenidoğanın hemolitik hastalığı (eritroblastozis fetalis) riskinin belirlenmesinde kullanılır.

İNFANTİL POLİKİSTİK BÖBREK HASTALIĞI (ARPKD) BAĞLANTI ANALİZİ (Otozomal resesif polikistik böbrek hastalığı)
Kullanımı: İnfantil polikistik böbrek hastalığı (ARPKD), en sık görülen kalıtsal renal kistik hastalıklardan biridir. İnsidansı canlı doğumlarda 1/6.000 (Amerika) ile 1/40.000 (Avrupa) arasında değişmektedir. Tüm veriler dikkate alınınca muhtemel insidans canlı doğumlarda 1-2/10.000’dir. ARPKD, birçok çocukta ölüme neden olduğu için, hasta çocuğu olan ailelerde prenatal tanı çok önemlidir. ARPKD’in fetal ultrason ile prenatal tanısı (hatta doğumda oldukça genişlemiş böbreğe sahip olan vakalarda bile) genellikle 22.gebelik haftasından önce mümkün değildir. Hafif manifestasyonu olan vakalarda ultrason ile prenatal tanı imkansız olabilir. ARPKD lokusunun 6 p’nin proksimaline haritalanması, riskli ailelerde haplotipe dayalı prenatal tanıya imkan vermektedir. Bu hastalıktan sorumlu olan gen henüz klonlanmadığı için taşıyıcılık tanısı ve prenatal tanıda henüz mutasyon analizi yapılamamaktadır.
Prenatal tanı isteyen ailelerde başvurunun kabulü için gereken kriterler:
Karakteristik ultrasonografik bulguların da olduğu tipik klinik işaretlerin manifestasyonu,
Aşağıda belirtilen kriterlerden en az birinin varlığı,
-Ebeveynlerde ultrason incelemesi sonucunda renal kist olmaması,
-Hepatik fibrozisin klinik işaretleri veya histopatolojik kanıtı,
-En az bir hasta kardeşte ARPKD’in patolojik kanıtı,
-Ebeveynlerin akraba olması.

İNHALANT ALLERJENLER (Phadiotop)
Normal Değer: Negatif
Kullanımı: Solunum yoluyla alınan allerjenlere karşı oluşan IgE varlığının taranmasında kullanılır.
İNORGANİK FOSFOR

İNSÜLİN
Normal Değer:

Açlık <7 gün 3-20 mIU/ml
>7 gün 5-25 mIU/ml
Tokluk 16-166 mIU/ml

Kullanımı: Tip I ve II diabetes mellitus, hipoglisemi, insülinoma ve insülin rezistan diabetin değerlendirilmesinde kullanılır. İnsülinoma, reaktif hipoglisemi, fazla insülin alınması, Cushing sendromu, tip I diabetes mellitus, feokromasitoma ve akromegalide insülin düzeyi artarken, pankreas b hücre harabiyetinde insülin düzeyi düşer.

İNSÜLİN ANTİKORU

İNSÜLİN C-PEPTİT

İNSÜLİN-LİKE GROWTH FAKTÖR

İYONİZE KALSİYUM (Ca1, Ca+2)
Normal Değer: 1,12-1,32 mmol/L
Kullanımı: Kalsiyumun fizyolojik olarak aktif olan formudur. Total kalsiyumun %50-55’i bu formda bulunur. Anormal total kalsiyum sonuçlarının ve yenidoğanın kalsiyum dengesinin değerlendirilmesinde kullanılır. Primer hiperparatiroidizm, fazla D vitamini alımı ve bazı malignitelerde iyonize Ca düzeyi artarken, primer hipoparatiroidizm, pseudohipoparatiroidizm, D vitamini eksikliği, magnezyum eksikliği, postoperatif durumlar, travma, sepsis, yanıklar, pankreatit ve multiple organ yetmezliğinde ise iyonize kalsiyum düzeyi düşer.

İYOT (I)
Normal Değer: Spot idrar kreatinine oranlanarak verilir.
Kullanımı: Besinler veya ilaçlarla alınan iyot miktarının değerlendirilmesinde kullanılır.
JO-1 ANTİKORLARI
Kullanımı: Özellikle intersitisiel pulmoner fibrozis ve simetrik poliartriti olan polimyozitli hastaların tanısında kullanılır. Jo-1 antikorları pozitif olan bu hastalarda pulmonerr tutulum riski daha fazladır.

 


KABAKULAK ANTİKORLARI IgM ve IgG (Mumps antikorları IgM ve IgG)
Kullanımı: IgM akut enfeksiyonu, IgG ise doğal veya aşılama ile kazanılan bağışıklığı gösterir. İnkübasyon süresi 18-21 gündür. Hastalığın başlamasından 7-14 gün sonra antikor saptanabilir. Bazı hastalarda yaklaşık 1 yıl boyunca düşük düzeyde pozitif kalabilir. Kabakulak virüsü merkezi sinir sistemini de enfekte edebilir. Bu durumda tanı için BOS’taki antikor düzeylerine bakılır.
KADMİYUM (Cd)
Normal Değer:

Tam Kan 0,3-1,2 mg/L
Spot İdrar 0,5-4,7 mg/L
Kullanımı: Kadmiyuma maruz kalan kişilerin bu maddeden ne kadar etkilendiğinin tespitinde kullanılır.

KALSİFEROL (Bk. Vitamin D3)

KALSİTONİN (Tirokalsitonin, hCT)
Normal Değer: 0-50 pg/ml
Kullanımı: Medüller tiroid karsinomlarının tanısında ve kalsiyum metabolizmasının değerlendirilmesinde kullanılır. Bazı akciğer, meme ve pankreas kanserleri, Zollinger-Ellison sendromu, pernisyöz anemi, kronik böbrek yetmezliği, pseudohipoparatiroidizm, APUD hücreli tümörler, karsinoid sendrom, alkolik siroz, gebelik ve benign akciğer hastalıklarında serum kalsitonin seviyesi yükselir.
KALSİYUM (Ca)
Normal Değer:

Kord kanı 8,20-11,50 mg/dl
Prematüre 6,20-11,00 mg/dl
0-7 gün 8,00-10,60 mg/dl
7 gün-12 yaş 8,80-10,80 mg/dl
13-60 yaş 8,40-10,20 mg/dl
>60 yaş 8,40-10,00 mg/dl
Kullanımı: Çeşitli endokrin ve metabolik bozuklukların değerlendirilmesinde kullanılır. Primer ve tersier hiperparatiroidizm, kemik metastazları, çeşitli maligniteler, polisitemiavera, feokromasitoma, sarkoidozis, vitamin D intoksikasyonu, süt-alkali sendromu, tirotoksikozis, akromegali ve dehidratasyona neden olan durumlarda serum Ca düzeyi artarken, hipoparatiroidizm, pseudohipoparatiroidizm, vitamin D eksikliği, kronik böbrek yetmezliği, magnezyum eksikliği, akut pankreattit, hiperfosfatemi, sistinozis, osteomalazi, alkolizm, hepatik siroz ve hipoalbuminemi durumlarında serum Ca düzeyi azalır. Ayrıca total Ca düzeyi, kandaki protein konsantrasyonundan da etkilenir. Protein miktarı 1 g/dl artarsa, kalsiyum miktarı yaklaşık 0,8 mg/dl azalır.

KALSİYUM (İdrar)
Normal Değer: 24 saatlik idrar 0,10-0,30 g/gün
Kullanımı: Kalsiyum metabolizmasının değerlendirilmesinde kullanılır. Hiperparatiroidizm, osteolitik kemik metastazları, myeloma, osteoporozis, vitamin D intoksikasyonu, distal renal tübüler asidoz, idiopatik hiperkalsiüri, tirotoksikozis, immobilizasyon ve sarkoidozisde idrar Ca düzeyi artarken, hipoparatiroidizm, pseudohipoparatiroidizm, rikets, akut nefrit, osteomalazi, serum Ca düzeyinin düşük olduğu durumlar, osteoblastikk metastazlar, hipotiroidizm ve çölyak sprue hastalığında idrar Ca düzeyi düşer.

KAN GRUPLARI ve Rh TAYİNİ (ABO grupları)
Kullanımı: Kan grupları ve Rh tiplendirmesinin yapılmasında kullanılır.

KAN KÜLTÜRÜ (Hemakültürü)
Kullanımı: Bakteriyemi veya sepsis etkeni bakterilerin izolasyonu ve identifikasyonu

KAN Ph
Normal Değer: 7,35-7,45
Kullanımı: Asit-baz dengesinin değerlendirilmesi

KANAMA ZAMANI
Normal Değer: 3-7 dakika
Kullanımı: Kapiller fonksiyonlar ile trombositlerin sayı ve fonksiyonunun değerlendirilmesinde kullanılır. Ekimoz ve spontan kanamaların incelenmesinde yararlıdır. Aspirin sensitivitesi, Glanzman ve von Willebrand hastalıklarında kanama zamanı uzar. Ayrıca Bernard-Soulier sendromu, üremi, konnektif doku hastalıkları, herediter telanjiektazi ve karaciğer hastalıklarında da kanama zamanı uzayabilir.

KANDA PLASMODİUM ARAŞTIRILMASI (Sıtma paratizinin araştırılması, Plasmodium araştırılması)

KANSER ANTİJEN 125 (Bk. CA 125)

KANSER ANTİJEN 15-3 (Bk. CA 15-3)

KANSER ANTİJEN 19-9(Bk. CA 19-9)

KANSER ANTİJEN 72-4(Bk. CA 72-4)

KAPPA HAFİF ZİNCİR (Kappa light chain-serum)
Kullanımı: Multiple myelom olasılığının araştırması sırasında genellikle immünglobulin konsantrasyonları ile birlikte kullanılır. Kappa/Lambda oranının referans aralık sınırları dışında olması paraproteinemi olasılığını destekler.

KAPPA HAFİF ZİNCİR (idrar) (Kappa light chain-idrar)
Kullanımı: Paraproteinemilerle ilgili araştırma yapılırken, özellikle hafif zincir hastalığı olasılığının değerlendirilmesi amacıyla kullanılır. İmmünglobulin katabolizmasında artışa neden olan durumlarda da idrarla atılan hafif zincir miktarı artmış bulunabilir.

KARBAMAZEPİN (Tegretol)
Normal Değer:

Terapötik konsantrasyon 5-10 mg/ml
Toksik konsantrasyon >15 mg/ml
Kullanımı: İlaç düzeyinin takibinde kullanılır.

KAROTEN

KARSİNOEMBRİYONİK ANTİJEN

KATEKOLAMİNLER
Normal Değer:

Epinefrin 10-67 pg/ml
Norepinefrin 95-446 pg/ml
Dopamin 0-87 pg/ml
Kullanımı: Hipertansiyonun değerlendirilmesinde ve feokromasitoma, nöroblastoma ve ganglionöromaların tanı ve tedavi takibinde kullanılır. Selektif venöz örnekleme ile tümör lokalizasyonunda da değerlidir. Ortostatik hipotansiyonlu hastaların tanısında ise plazma norepinefrin düzeyinin ölçümü faydalıdır. Ayakta durmakla norepinefrin düzeyinin artmaması sempatik sinir sisteminde bozukluk olduğunu gösterir. Feokromasitomada plazma norepinefrin düzeyi epinefrinden daha çok artar. Epinefrin düzeyinin norepinefrinden daha yüksek olması ise feokromasitomanın adrenal medulla veya Zückerkendl organı kaynaklı olduğunu gösterir. Nöroblastoma, ganglionöroblastoma, ganglionöroma ve paragangliomalar, AMI, stres, egzersiz, ayakta durma, hipotiroidizm ve diabetik ketoasidozda plazma katekolamin düzeyi artarken, otonom nöropatilerde plazma katekolamin düzeyi düşer.

KATEKOLAMİNLER (İdrar)
Normal Değer:

Epinefrin 0-3 yaş 0-6 mg/gün
4-12 yaş 0-10 mg/gün
>12 yaş 0,5-20 mg/gün
Norepinefrin 0-3 yaş 0-29 mg/gün
4-12 yaş 8-65 mg/gün
13-15 yaş 8-80 mg/gün
>15 yaş 8-100 mg/gün
Dopamin 0-1 yaş 0-85 mg/gün
2-3 yaş 10-140 mg/gün
4-5 yaş 40-260 mg/gün
>5 yaş 65-400 mg/gün
Kullanımı: Katekolamin üretiminin değerlendirilmesinde kullanılır. Egzersiz, stres, sigara kullanımı ve ağrı idrarla atılan katekolamin düzeyini arttırır. Katekolamin atılımı geceleri en düşük düzeyde bulunur. Ayrıca menstrüal siklusun luteal fazında epinefrin ve norepinefrin atılımı artarken, ovülatuar periyodda en alt seviyeye iner. Akut hipertansif atağın değerlendirilmesi için, atak sırasında alınacak olan spot idrarda ölçüm yapılması tercih edilir.

KEMİK GLA PROTEİNİ
KEMİK İLİĞİ İNCELEMESİ

17-KETOSTEROİDLER (17-KS)
Normal Değer:

0-1 yaş 0-1 mg/gün
2-3 yaş 1-2 mg/gün
4-12 yaş 1-4 mg/gün
13-15 yaş 3-10 mg/gün
>15 yaş Erkek 10-24 mg/gün
Kadın 6-15 mg/gün
Kullanımı: Erkeklerde androjenik adrenal ve testiküler, kadınlarda ise androjenik adrenal hormon sentezinin değerlendirilmesinde kullanılır. Bununla beraber adrenal androjen üretiminin değerlendirilmesinde kanda DHEA-S ölçümü daha değerlidir. Testiküler tümörler, lutein hücreli over karsinomu, Cushing hastalığı, ektopik ACTH üreten tümörler, adrenal tümörler, stres, gebeliğin son trimesteri ve Stein-Leventhal sendromunda 17-KS düzeyi artarken, Addison hastalığı, panhipopitüiterizm, miksödem, sekonder female hipogonadizm, hipotiroidizm ve primer male hipogonadizmde (Kleinifelter sendromu, kastrasyon vb.) 17-KS düzeyi düşer.

KIRMIZI KÜRE SAYISI (Bk. Eritrosit Sayısı)

KIZAMIK ANTİKORLARI IgM ve IgG (Rubeola IgM ve IgG)
Kullanımı: Kızamık virüsüne bağlı enfeksiyonun varlığının ve muhtemel evresinin belirlenmesinde kullanılır. IgM’in pozitif olması, yeni başlayan bir enfeksiyonu, eski enfeksiyondan sonra kalan rezidü antikorları veya aşılamayı düşündürür. Hamilelerde ve immün sistemi suprese olan hastalarda ağır pnömoni ve merkezi sinir sistemi enfeksiyonuna neden olabileceğinden bu hastaların kızamık virüsü ile bağışıklık durumlarının belirlenmesi için antikorları önceden ölçülmelidir. İmmün sistemi normal olan çocuklarda da komplikasyonlara karşı dikkatli olunmalıdır.

KIZAMIKÇIK ANTİKORLARI IgM ve IgG (Rubeola IgM ve IgC)

KİST HİDATİK İNDİREK HEMAGLÜTİNASYON TESTİ (Echinococcus serolojik testi)
Normal Değer: Negatif
Kullanımı: Echinococcus hastalığı için serolojik tarama testi olarak kullanılır. Hastanın exposure öyküsü, kliniği ve radyolojik verileri ışığında tanı konulur. Kollajen doku hastalıkları, siroz, şistozomiazis ve diğer parazitik enfestasyonlar yalancı pozitifliklere neden olabilir.

KİST HİDATİK SPESİFİK IgE (Echinococcus spesifik IgE)
Normal Değer: Negatif
Kullanımı: Echinococcus hastalığı için tarama testi olarak kullanılır.

KİSTİK FİBROZ (CF) BAĞLANTI ANALİZİ (CF, CFTR)
Kullanımı: CF tanısı klinik ve laboratuvar bulguları ile kesinleşen, fakat mutasyonun tespit edilemediği durumlarda hasta bireyin anne ve babasından aldığı alleler, bağlantı analizi denilen indirek metot ile tespit edilir.

KİSTİK FİBROZ (CF) MUTASYON ANALİZİ (CF, CFTR)
Kullanımı. Hastada kistik fibrozise neden olan mutasyonun tespit edilmesini sağlar.

KLONAZEPAM (Rivotril)
Normal Değer:

Terapötik konsantrasyon 27-75 ng/ml
Toksik konsantasyon >80 ng/ml
Kullanımı: İlaç düzeyinin takibinde kullanılır.

KLORÜR (CI)
Normal Değer:

Kord kanı 96-104 mEq/L
Prematüre 95-110 mEq/L
0-7 gün 96-110 mEq/L
>7 gün 95-110 mEq/L
Kullanımı: Elektrolit dengesi ve asit-bazz ile su metabolizmasının değerlendirilmesinde kullanılır. Dehidratasyon, renal tübüler asidoz, akut böbrek yetmezliği, diabetes inspidus, salisilat intoksikasyonu ve respratuar alkalozda serum CI düzeyi artarken, aşırı kusma, aldosteronizm, respratuar asidoz ve su intoksikasyonu gibi durumlarda ise CI düzeyi düşer.


KLORÜR (İdrar)
Normal Değer:

0-7 gün 2-10 mEq/gün
7 gün-5 yaş 15-40 mEq/gün
6-12 yaş Erkek 35-110 mEq/gün Kadın 15-75 mEq/gün
13-15 yaş Erkek 60-175 mEq/gün Kadın 35-175 mEq/gün
16-60 yaş 110-250 mEq/gün
>60 yaş 95-200 mEq/gün
Kullanımı: Normalde idrardaki klor miktarı diyetle alınan miktara bağlıdır. Artmış tuz alımı, herhangi bir nedene bağlı masif diürez, potasyum kaybı, adrenokortikal yetmezlik ve Bartter sendromunda idrarla atılan CI seviyesi artarken, tuz alımının kısıtlanması, ekstrarenal CI kaybı (kusma, intestinal fistül, ağır diare) ve adrenokortikal hiperfonksiyon durumlarında ise idrarla atılan CI seviyesi azalır.

KLORÜR (BOS)
Normal Değer:

<1 yaş 110-130 mEq/L
>1 yaş 118-132 mEq/L
Kullanımı: Serum klor düzeyini arttıran durumlarda BOS klor düzeyi de artar. Tüberküloz menenjit, diğer bakteriyel menenjitler ve serum klor düzeyini düşüren durumlarda ise BOS klor düzeyi düşer.

KLORÜR (Ter) (Ter testi, iyontoferez)
Normal Değer: 0-60 mEq/L
Kullanımı: Kistik fibrozis tanısında kullanılır. Kistik fibrozisli hastalarda terdeki tuz kaybı anormal derecede yüksektir. Atılım, normal kişilerdeki klor miktarına göre 2,5 kat fazladır ve bu hastalık için patognomoniktir. Hasta infantlarda 3-5.haftadan sonra pozitifleşir. Adrenal yetmezlik, malabsorbsiyon, pankreas yetmezliği, hipotiroidizm ve bazı renal hastalıklarda da terdeki CI miktarı yükselebilir.

KOLESTEROL (Total) (Total kolesterol)
Normal Değer:

Kord kanı 45-100 mg/dl
0-3 ay 50-135 mg/dl
4-6 ay 60-145 mg/dl
7-12 ay 60-160 mg/dl
1-5 yaş 70-175 mg/dl
6-15 yaş 110-200 mg/dl
16-50 yaş 125-200 mg/dl
51-60 yaş 135-200 mg/dl
>60 yaş 140-200 mg/dl
Kullanımı: Hipolipidemi ve hiperlipideminin tanısı ile atherosklerotik riskin değerlendirilmesinde kullanılır.

KOLİNESTERAZ II

KOMPLEMAN C3 (C3)
Normal Değer:

Serum Kord 57-116 mg/dl
Prematüre 57-116 mg/dl
0-1 ay 50-120 mg/dl
2-3 ay 60-150 mg/dl
4-6 ay 60-175 mg/dl
7-12 ay 70-180 mg/dl
1-3 yaş 75-180 mg/dl
>3 yaş 85-200 mg/dl
Kullanımı: Akutt faz reaktanlarından biridir. Kompleman sistemindeki klasik ve alternatif yollar C3 basamağında birleşir. C3 düzeyindeki artışlar akut inflamatuar hastalıklar, atopik dermatit, bilier obstrüksiyon ve amiloidozise bağlı olabilirken, otoimmün hastalıklar, bakteriemi, doku hasarı, kronik hepatit, nefrit, malnutrisyon, DIC ve konjenital eksiklikler C3 düzeyinde düşüklüğe neden olabilir.

KOMPLEMAN C4 (C4)
Normal Değer:

Serum Kord 7-23 mg/dl
Prematüre 7-23 mg/dl
0-7 gün 7-25 mg/dl
7 gün-3 ay 7-30 mg/dl
4 ay-1 yaş 8-42 mg/dl
2-12 yaş 15-42 mg/dl
>12 yaş 15-50 mg/dl
Kullanımı: Akut faz reaktanlarından biridir. Kompleman sistemindeki klasik yolda yer alır. Akut inflamatuar durumlar ve malignitelerde C4 düzeyi artarken SLE, akut glomerülonefrit, kronik hepatit, otoimmün hastalıklar, herediter anjioödem, protein kaybedilen hastalıklar ve konjenital eksiklik durumlarında serum C4 düzeyi düşebilir.

KONJUGE BİLİRUBİN

KOPROPORFİRİN
Normal Değer: 0-160 mg/gün
Kullanımı: Porfiriaların etyoloji ve tipinin belirlenmesi ve obstrüktif sarılığın değerlendirilmesinde kullanılır. Kurşun zehirlenmesi, karaciğer hastalığı, AMI, hemolitik ve pernisyöz anemiler, alkolik siroz, egzersiz, Hodgkin hastalığı, lösemi, tirotoksikoz ve vitamin eksikliklerinde idrar koproporfirin düzeyi artar.

KOPROPORFİRİN

KORTİKOTROPİN

KORTİZOL (Hidrokortizon, Compound F)
Normal Değer:

Sabah 7,00-29,00 mg/dl
Akşam 7,00-17,50 mg/dl
Kullanımı: Hipotalamus-hipofiz-adrenal korteks aksının değerlendirilmesinde kullanılır. Cushing hastalığı, adrenal adenom ve karsinomlar, ektopik ACTH sendromu, gebelik ve eksternal östrojen kullanımı ile serum kortizol düzeyi artarken, Addison hastalığı, konjenital adrenal hiperplazi ve hipopitüiterizmde kortizol düzeyi düşer. Akut stres, alkolizm, depresyon ve bazı ilaçlar normal diurnal varyasyonu bozarak bazal düzeyi etkileyebilir.

KORTİZOL (İdrar) (İdrarda serbest kortizol)
Normal Değer:

0-12 yaş 2-27 mg/gün
13-15 yaş 5-55 mg/gün
>15 yaş 10-100 mg/gün
Kullanımı : Cushing sendromunun tanısı için sensitivite ve spesifitesi en yüksek olan testtir. Ayrıca konjenital adrenal hiperplazi ve adrenal yetmezliklerin değerlendirilmesinde de kullanılır. Akut stres, alkolizm, depresyon ve bazı ilaçlar (kortizon ve antikonvülzanlar) diurnal varyasyonu bozarak bazal düzeyin yükselmesine ve supresyon stimülasyon testlerinde cevabın azalmasına neden olur. Renal hastalıklarda düşük değerler elde edilirken, gebelikte normalden yüksek sonuçlar alınabilir. Ayrıca eksojen glukokortikoid kullanımı testte interferansa yol açabilir.

KREATİN
Normal Değer:

Serum Kadın Erkek
<15 yaş 0,30-0,90 mg/dl <12 yaş 0,30-0,90 mg/dl
>15 yaş 0,35-0,95 mg/dl >12 yaş 0,20-0,75 mg/dl
24 saatlik idrar Erkek 0-40 mg/gün
Kadın 0-80 mg/gün
Kullanımı: Diyetle et alımının artması ve kas yıkımında serum kreatin düzeyi artar. İdrar kreatin miktarı ise çocukluk çağı, gebelik, uzun süren açlık myopatiler, enfeksiyonlar, yanıklar, lösemi, SLE ve bazı endokrin hastalıklarda (hipertiroidizm, Addison hastalığı, Cushing sendromu, akromegali, diabetes mellitus) artarken, hipotiroidizmde düşer.

KREATİN FOSFOKİNAZ (Bk. Kreatin Kinaz)

KREATİN KİNAZ (CK, Total kreatin kinaz, CPK, Kreatin fosfokinaz)
Normal Değer:

0-7 gün 22-500 IU/L
7 gün-1 ay 22-240 IU/L
>1 ay 22-200 IU/L
Kullanımı: İskelet ve kalp kasında dejenerasyona yol açan durumların değerlendirilmesinde kullanılır. AMI, progresif muskülerr distrofi, polimyozit, yanıklar, travma, ağır egzersiz, status epileptikus, postoperatif dönem, yaygın beyin enfarktüsü, gebeliğin son dönemleri ve doğum, malign hipertermi, IM enfeksiyonlar, konvülsiyonlar ve kardiyak defibrilasyon sonrasında CK düzeyi artar.

KREATİN KİNAZ, MB (CK-MB)
Normal Değer:

İmmünoinhibisyon 0-25 U/L
MEIA 0-5 ng/ml
Kullanımı: AMI tanısında kullanılır. CK/CK-MB oranı tercih edilir. AMI sonrasında 4-8 saatte yükselmeye başlar ve 24 saatte pik yapar. Ayrıca kardiyak travmalar, myokardit, konjestif kalp yetmezliği, koroner anjiografi, kalp cerrahisi, musküler distrofi, polimyozit, SLE, yanıklar, Reye sendromu, hipotermi ve hipertermide de CK-MB düzeyi yükselir.

KREATİNİN (Kan)
Normal Değer:

Kord 0,60-1,20 mg/dl
Prematüre 0,30-1,00 mg/dl
0-7 gün 0,30-1,00 mg/dl
7 gün-3 ay 0,20-0,40 mg/dl
4 ay-5 yaş 0,30-0,70 mg/dl
6-12 yaş 0,50-1,00 mg/dl
13-15 yaş 0,50-1,20 mg/dl
>15 yaş Erkek 0,50-1,40 mg/dl
Kadın 0,50-1,30 mg/dl
Kullanımı: Böbrek fonksiyonlarının değerlendirilmesinde kullanılır. Böbrek hastalıkları, şok, maligniteler, SLE, diabetik nefropati, konjestif kalp yetmezliği ve akromegalide serum kreatinin düzeyi artarken, musküler distrofi ve diabetik ketoasidozda düşer.

KREATİNİN (İdrar)
Normal Değer:

24 saatlik idrar
0-3 ay 0,02-0,10 g/gün
4-12 ay 0,10-0,50 g/gün
1-3 yaş 0,10-0,60 g/gün
Erkek Kadın
4-12 yaş 0,30-0,80 g/gün 0,10-0,60 g/gün
13-15 yaş 0,40-1,10 g/gün 0,30-1,10 g/gün
>15 yaş 0,80-1,80 g/gün 0,60-1,60 g/gün
Kullanımı: Böbrek fonksiyonlarının değerlendirilmesinde kullanılır.

KREATİNİN KLİRENSİ (Glomerüler filtrasyon hızı, GFR)
Normal Değer:

1-3 yaş 45-65 ml/dk
4-5 yaş 60-80 ml/dk
6-12 yaş 70-100 ml/dk
Erkek Kadın
13-50 yaş 90-137 ml/dk 80-125 ml/dk
51-60 yaş 85-132 ml/dk 75-120 ml/dk
>60 yaş 80-132 ml/dk 70-120 ml/dk
Kullanımı: Böbrek fonksiyonlarının değerlendirilmesi ve böbrek hastalıklarının takibinde kullanılır. Glomerüler filtrasyon hızını azaltan her türlü böbrek hastalığı, şok, hipovolemi, nefrotoksik ilaçlar, konjestif kalp yetmezliği ve dehidratasyon kreatinin klirensinde düşmeye neden olur.

KROM (Cr)
Normal Değer:

Tam Kan 2,8-45,0 mg/L
24 saatlik idrar 0,1-2,0 mg/L
Kullanımı: Kroma maruz kalan kişilerde, bu maddeden etkilenme derecesini gösterir.

KRYOFİBRİNOJEN
Normal Değer: Negatif
Kullanımı: Kanda kryoglobulin düzeyinin yüksek olduğu durumlar, hemofili, akut FMF krizi ve oral kontraseptif kullananlarda kryofibrinojen düzeyi yüksek olabilir. Heparin kullanımı yanlış negatif sonuçlara neden olabilir.

KRYOGLOBULİN
Normal Değer: Negatif
Kullanımı: Reynaud benzeri semptomu olan hastalarda kryoglobulinemi tanısında kullanılır. Neoplastik hastalıklar, akut ve kronik enfeksiyonlar ve kollajen doku hastalıklarında serum kryoglobulin miktarı artar.

KULAK AKINTISI KÜLTÜRÜ
Normal Değer: Patojen bakteri ürememelidir.
Kullanımı: Kulak akıntısına neden olan bakteriyel etkenin izolasyonu

KURŞUN (Pb)

<15 yaş >15 yaş
Plazma 0-10 mg/dl 0-20 mg/dl
İdrar 0-80 mg/L
Saç 0-5 mg/g saç
Kullanımı: Kurşun zehirlenmelerinin tanısında kullanılır. Kurşun zehirlenmesinde, anoreksia, abdominal ağrı, kusma, irritabilite, apati, ensefalopati, anemi ve periferal nöropati görülebilir.

LAKTAT DEHİDROGENAZ (LDH, LD, Laktik asit dehidrogenaz)
Normal Değer:

0-3 ay 100-450 IU/L
4-12 ay 100-400 IU/L
1-3 yaş 100-300 IU/L
4-12 yaş 100-250 IU/L
>12 yaş 90-240 IU/L
Kullanımı: Kalp ve karaciğerr hastalıklarının tanısında kullanılır. AMI, megaloblastik ve pernisyöz anemi, karaciğer hastalıkları, şok, hipoksi, siroz, obstrüktif sarılık, böbrek hastalıkları, kas hastalıkları, neoplastik hastalıklar, konjestif kalp yetmezliği, lösemi, hemolitik anemi, orak hücreli anemi, lenfoma, renal enfarktüs ve akut pankreatitte LDH düzeyi artar.
LAKTAT DEHİDROGENAZ (Mayi)
Normal Değer: 10-40 IU/L
Kullanımı: İntraserebral yerleşimli tümörler, lösemi veya lenfosarkoma, menenjit, subaraknoid kanama ve serebrovasküler olaylarda BOS LDH düzeyi artar.

LAKTAT DEHİDROGENAZ İZOENZİMLERİ (LDH izoenzimleri, LDH izoenzim elektroforezi)
Normal Değer:

LD1 %17-31
LD2 %35-48
LD3 %15-29
LD4 %4-9,5
LD5 %3-10
Kullanımı: LDH yüksekliğinin kaynağının belirlenmesi amacıyla kullanılır. AMI, karaciğer hastalıkları, neoplaziler ve iskelet kası hastalıklarının ayırıcı tanısında değerlidir.

LAKTİK ASİT (Laktat, L-laktat)
Normal Değer: 5,70-22,00 mg/dl
Kullanımı: Metabolik asidoz, dehidratasyon ve diabetik asidozun değerlendirilmesinde kullanılır. Egzersiz, hiperventilasyon ve kan alımı sırasında turnikenin uzun süre kalması laktik asit düzeyini arttırır.

LAKTİK ASİT (BOS)
Normal Değer: 10,80-18,90 mg/dl
Kullanımı: Merkezi sinir sistemi hastalıklarının değerlendirilmesi ile bakteriyel ve viral menenjitlerin ayrımında kullanılır. Viral menenjitlerde BOS laktik asit düzeyi 35 mg/dl’nin altında iken, bakteriyel menenjitlerde bu değerin üzerindedir. Serebral kan akımı veya oksijenizasyonun azalması, intrakraniyel basıncın artması, travma, felç, intrakraniyel hemoraji, multiple skleroz, primer veya metastatik merkezi sinir sistemi tümörleri, hipokapni ve bakteriyel ve tüberküloz menenjitlerde BOS laktik asit düzeyi artar.

LAKTOZ TOLERANS TESTİ
Kullanımı: İnce bağırsak mukozasında laktaz eksikliğine bağlı olarak gelişen karbonhidrat emilim bozukluklarının değerlendirilmesinde kullanılır.

LAMBDA HAFİF ZİNCİR (Lambda light chain-serum)
Normal Değer: Raporda belirtilmektedir.
Kullanımı: Multiple myelom olasılığının araştırması sırasında genellikle immunoglobülin konsantrasyonları ile birlikte kullanılır. Kappa/Lambda oranının referans aralık sınırları dışında olması paraproteinemi olasılığını destekler.

LAMBDA HAFİF ZİNCİR (İdrar) (Lambda light chain-idrar)
Kullanımı: Paraproteinemilerle ilgili araştırma yapılırken, özellikle hafif zincir hastalığı olasılığının değerlendirilmesi amacıyla kullanılır. İmmünglobulin katabolizmasında artışa neden olan durumlarda da idrarla atılan hafif zincir miktarı artmış bulunabilir.

LAMOTRİGİNE (Lamictal)
Normal Değer:

Terapötik konsantrasyon 0,5-4,0 mg/ml
Toksik konsantrasyon >8,0 mg/ml
Kullanımı: İlaç düzeyinin takibinde kullanılır.

LD-1 İZOENZİMİ (LD-1 aktivite)
Normal Değer: 10-44 IU/L
Kullanımı: Laktat dehidrogenaz izoenzimlerinden biridir. Özellikle AMI sonrası LD-1 artar. Ayrıca pernisyöz, hemolitik, orak hücreli (akut atak sırasında) ve megaloblastik anemilerde, akut renal kortikal nekrozisde ve herhangi bir nedene bağlı in vivo veya in vitro hemolizde de LD-1 düzeyi yükselir.

LDH

LDH İZOENZİM ELEKTROFOREZİ

LDH İZOENZİMLERİ

LDL KOLESTEROL (Direk Ölçüm) (LDL-C)
Normal Değer: 60-130 mg/dl
Kullanımı: Koroner kalp hastalığı riskinin değerlendirilmesinde kullanılır.

LE HÜCRESİ (Lupus erythematosus hücre testi)
Normal Değer: Negatif
Kullanımı: SLE’li hastaların %70-90’ında LE hücresi görülür. Ayrıca romatoid artrit, skleroderma, konnektif doku hastalıkları, ilaç reaksiyonları ve lupoid hepatitte de LE hücresi %3-9 oranında görülür.

LEGİONELLA ANTİKORU
Normal Değer: Negatif
Kullanımı: Legionella enfeksiyonunun tanısında kullanılır. Serolojik tanıda enfeksiyonun erken döneminde (hastalığın başlangıcının ilk haftası) ve konvalesan dönemde (3-6 hafta) alınacak kan örneklerinde serokonversiyon veya en az 4 katt titre artışının gösterilmesi önemlidir.

LEGİONELLA KÜLTÜRÜ
Kullanımı: Legionella izolasyonu

LENFOMA PANELİ (Lenfosit alt grupları, Lenfosit tiplendirilmesi)
Normal Değer:

CD 3 (T) %60-85
CD 19 (B) %7-23
CD 4 (Helper) %29-59
CD 8 (Supressor) %19-48
CD 16-56 (NK) %6-29
Aktive T %7-15
Kullanımı: İmmün yetmezlikler ile otoimmün viral ve kronik granülomatöz hastalıkların tanı ve takibinde kullanılır. Kalp, karaciğer, böbrek ve kemik iliği transplantasyonlarının izlenmesinde de yararlıdır.

LENFOMA PANELİ

LENFOSİT ALT GRUPLARI

LENFOSİT TİPLENDİRİLMESİ

LESİTİN / SPİNGOMYELİN ORANI (L/S oranı, Amniyotik sıvı fosfolipidleri)
Normal Değer:

<1,5 İmmatür
1,5-1,9 Transizyonel
>2,0 Matür
Kullanımı: Fetüsün akciğer gelişiminin değerlendirilmesinde kullanılır.

LİPAZ (Triaçilgliserol açilhidrolaz)
Normal Değer: 0-60 U/L
Kullanımı: Pankreas fonksiyon testlerindendir. Pankreatitler, safra kesesi koliti, strangüle veya enfarkte bağırsak, pankreas kist veya pseudokistleri ve peritonitlerde serum lipaz düzeyi artar. Akut pankreatitte serum lipaz aktivitesi, serum amilazından daha uzun süre yüksek kalır. Ayrıca akut pankreatit için lipazın sensitivite ve spesifitesi amilazdan daha yüksektir. Pankreatitlerde ascite sıvısındaki lipaz da yükselebilir. Akciğer tümörlerine bağlı olarak gelişen plevral transüdalarda da nadiren lipaz düzeyi artar. ERCP, oddi sfinkterinde spazma neden olan narkotik analjezikler ve heparin de serum lipaz düzeyinin yükselmesine neden olabilir.

LİPİD ELEKTROFOREZİ

LİPOPROTEİN (a) (Lp (a)
Normal Değer: 0-30 mg/dl
Kullanımı: Serum Lp (a) düzeyinin yüksek olması, prematüre koroner ateroskleroz ve inme riskinin artışına neden olur. Ayrıca kontrolsüz diabet ve ağır hipotrioidizmde de Lp (a) düzeyi artabilir.

LİPOPROTEİN ELEKTROFOREZİ (Lipid elektroforezi)
Kullanımı: Serum total kolesterol veya lipoprotein düzeylerinde anormallik olan hastaların değerlendirilmesinde kullanılır.

LİSTERİA AGLÜTİNASYON TESTİ
Kullanımı: Serumda Listeria aglütininlerinin varlığının gösterilmesi ve titrenin belirlenmesinde kullanılır.

LİTYUM (Li)
Normal Değer:

Terapötik konsantrasyon 0,5-1,0 mEq/L
Toksik konsantrasyon >2,0 mEq/L
Kullanımı: İlaç düzeyinin takibinde kullanılır.

LİVER-KİDNEY MİKROZOMAL ANTİKOR TİP 1

LİZOZİM (Muramidaz)
Normal Değer: 9,60-16,80 mg/L
Kullanımı: Granülosit ve monosit turnoverinin göstergesidir. Granülositik veya monositik lösemiler, myeloproliferatif hastalıklar ve malign histiositozis tanısında kullanılır. Akut monositik veya myelomonositik lösemi, kronik myeloid lösemi, polistemia vera, bazı böbrek hastalıkları ve kronik enfeksiyonlarda (ör.tüberküloz) serum lizozim düzeyi artar.

LKM TİP 1 ANTİKORLARI (Liver-Kidney mikrozomal antikor Tip 1)
Normal Değer: Negatif
Kullanımı: Daha çok çocuklarda görülen otoimmün kronik aktif hepatit tip-2 tanısında kullanılır.

LÖKOSİT (Beyaz küre sayısı, WBC)
Normal Değer:

Prematüre 9,00-30,00 K/mm3
0-1 ay 9,40-34,00 K/mm3
2-12 ay 5,00-19,50 K/mm3
1-3 yaş 6,00-17,50 K/mm3
4-5 yaş 5,50-15,50 K/mm3
6-15 yaş 4,50-13,50 K/mm3
>15 yaş 4,50-11,00 K/mm3
Kullanımı: Kandaki beyaz küre sayısının değerlendirilmesinde kullanılır.


LÖKOSİT (BOS)
Kullanımı: SSS hastalıklarının ayırıcı tanısında kullanılır.

LÖKOSİT ALKALEN FOSFATAZ (LAP, LAP skoru, LAPA, Nötrofil alkalen fosfataz)
Normal Değer: %30-140
Kullanımı: KML ile lökomoid reaksiyonun ve polistemia vera ile sekonder polisteminin ayırıcı tanısında kullanılır. Polistemia vera, lökomoid reaksiyonlar, Down sendromu, myeloproliferatif hastalıklar, stres, gebelik, ALL, Hodgkin lenfoma, aplastik anemi ve bakretiyel enfeksiyonlarda LAP yükselirken, KML, sideroblastik anemi, ITP, PNH, kollajen doku hastalıkları, AML, siroz, konjestif kalp yetmezliği, diabetes mellitus, gut, pernisyöz anemi ve sarkoidozisde LAP düşer. Ayrıca KML’nin remisyon fazında LAP normale dönebilir. Blast krizi veya agresif fazda ise LAP artabilir.

LÖSEMİ PANELİ

Lp (a)

LUMİNAL

LUPUS ANTİKOAGÜLAN (PTT-LA, DRVVT testi)
Normal Değer: Negatif
Kullanımı: Lupus antikorları, SLE, trombotik olaylar, tekrarlayan fetal kayıplar, trombositopeni ve çeşitli nörolojik bozukluklarla ilişkilidir. Diğer otoimmün bozukluklar, maligniteler, enfeksiyonlar ve bazı ilaçların kullanımında da (ör.fenotiazinler ve kardiyak antiaritmik ilaçlar) lupus antikoagülanları bulunabilir. Bu hastalarda aPTT gibi fosfolipide bağımlı in vitro pıhtılaşma testlerinde uzama olabilir.

LUPUS ERYTHEMATOSUS HÜCRE TESTİ

LUTEİNİZAN HORMON (LH, Lutotropin)
Normal Değer:

Kadın 0-6 ay 1,00-18,00 mIU/m
7 ay-12 yaş 0,20-5,00 mIU/m
6-12 yaş 0,10-5,00 mIU/m
>12 yaş 2,00-10,00 mIU/m
13-15 yaş 2,00-10,00 mIU/m
16-50 yaş 2,00-15,00 mIU/m
>50 yaş 20,00-90,00 mIU/m
Hamile 2,00-15,00 mIU/m
Menapoz 10,00-90,00 mIU/m
Folliküler faz 2,00-15,00 mIU/m
Pik 12,00-80,00 mIU/m
Luteal faz 5,00-20,00 mIU/m
Ovülasyon takibi 2,00-15,00 mIU/m
Erkek 1,00-18,00 mIU/ml

Kullanımı: Hipotalamik ve pitüiter fonksiyonların değerlendirilmesinde ve primer-sekonder gonadal yetmezlik ayırıcı tanısında kullanılır. Primer gonadal disfonksiyonlar, PKOS ve postmenapozda LH düzeyi artarken, pitüiter veya hipotalamik zedelenme, Kallmann sendromu (izole gonadotropik yetmezlik) anoreksia nervoza, stres, malnutrisyon ve kronik hastalık durumlarında LH düşer.

LUTOTROPİN

LYME SCREEN

MAGNEZYUM (Mg)
Normal Değer: 1,20-2,50 mg/dl
Kullanımı: Magnezyum metabolizması ve elektrolit dengesinin değerlendirilmesi ile preeklampsi tedavisi uygulanan hastaların takibinde kullanılır. Serum magnezyum konsantrasyon genellikle BOS ve eritrositlerdeki ile paralel haraket eder. Dehidratasyon, böbrek yetmezliği, adrenokortikal yetmezlik, Addison hastalığı, travma, hipotiroidizm ve multiple mylelomada serum magnezyum düzeyi artarken, diyetle magnezyum alımının azalması, akut pankreatit, hipoparatiroidizm, kronik alkolizm, delirium tremens, kronik glomerülonefrit, hiperaldosteronizm, diabetik ketoasidoz ve gebelikte ise magnezyum düzeyi düşer.
MAGNEZYUM (Eritrosit İçi)
Normal Değer: 4,00-6,40 mg/dl
Kullanımı: Eritrosit içi magnezyum konsantrasyonu genelde serum magnezyum konsantrasyonu ile paralel hareket eder.
MAGNEZYUM (İdrar)
Normal Değer: 50-150 mg/gün
Kullanımı: Magnezyum metabolizması ve elektrolit dengesinin değerlendirilmesinde kullanılır. Diyetle alınan magnezyum miktarı, idrarla atılan miktarı etkiler. Ayrıca alkol kullanımı, diüretikler, Bartter sendromu, kortikosteroidler ve cisplatin idrarla atılan magnezyum miktarını arttırır.

MAKROPROLAKTİNEMİ TARAMASI
Normal Değer: Raporda belirtilmektedir.
Kullanımı: Klinikle uyumsuz hiperprolaktinemisi olan hastalarda makroprolaktin tayininde kullanılır.

MANDELİK ASİT
Normal Değer: Raporda belirtilmektedir.
Kullanımı: Etilbenzen ve styren ile çalışan kişilerin bu maddelerden ne kadar etkilendiğinin tespitinde kullanılır.

MANTAR DİREK BAKIMI
Kullanımı: İncelenen örnekte dermatofitlerin gözlenmesi

METANEFRİNLER
Normal Değer:

Metanefrin Normetanefrin
0-3 ay 5,90-37,00 mg/gün 47,00-156,00 mg/gün
4-6 ay 6,10-42,00 mg/gün 31,00-111,00 mg/gün
7-12 ay 8,50-101,00 mg/gün 23,00-103,00 mg/gün
1-3 yaş 6,70-52,00 mg/gün 32,00-118,00 mg/gün
4-5 yaş 11,00-99,00 mg/gün 50,00-111,00 mg/gün
6-12 yaş 54,00-198,00 mg/gün 47,00-176,00 mg/gün
13-15 yaş 39,00-243,00 mg/gün 53,00-290,00 mg/gün
>15 yaş 52,00-341,00 mg/gün 88,00-444,00 mg/gün
Kullanımı: Feokromasitoma ve nörojenik tümörlerin tanı ve takibinde kullanılır. Feokromasitoma için tarama testi olarak kullanılabilecek en uygun testtir. Hipertansif bireylerde de idrarla atılan metanefrin düzeyi artmıştır. Stres, buspiron, MAO inhibitörleri, amfetaminler, kafein, klonidin, deksametazon, diüretikler, metildopa, trisiklik antidepresanlar ve vazodilatatörler yanlış yüksek sonuçlara neden olabilir.
METHb

METHEMOGLOBİN (MetHb, HbM)
Normal Değer: %0-1,50
Kullanımı: Konjenital ve kazanılmış methemoglobinemi, karbon monoksit zehirlenmesi, benzokain, nitrogliserin, lidokain, nitratlar, fenasetin, sülfonamidler ve radyasyon methemoglobin düzeyinde artışa neden olur.

METİLENTETRAHİDROFOLAT REDÜKTAZ MUTASYON ANALİZİ

METOTREKSAT
Normal Değer :

Terapötik konsantrasyon:
4-6 saat içinde IV infüzyon ile 50 mg/m2-15 g/m2 doz uygulandığında;
24.saatte 5,00-10,0 mmol/L
48.saatte 0,5-1,0 mmol/L
72.saatte <0,2 mmol/L
Toksik konsantrasyon:
4-6 saat içinde IV infüzyon ile 50 mg/m2-15 g/m2 doz uygulandığında;
24.saatte >10,0 mmol/L
48.saatte >1,0 mmol/L
72.saatte >0,2 mmol/L
Kullanımı: İlaç düzeyinin takibinde kullanılır.

MİKROALBUMİN
Normal Değer:

24 saatlik idrar 0-16,60 mg/gün
Bir gecelik idrar 0-7,10 mg/gün
Kullanımı: Diabetik nefropati ve retinopati ile tip I diabetes mellitusun erken tanı ve tedavi takibinde kullanılır.

MTHFR MUTASYON ANALİZİ (Metilentetrahidrofolat redüktaz enzim eksikliğine bağlı homosistinüri, MTHFR eksikliği)
Normal Değer:

N/N = Homozigot normal
Mt/N = Heterozigot
Mt/Mt = Homozigot mutant
Kullanımı: Kardiyovasküler hastalıklarla ilişkisi olduğu bilinen MTHFR mutasyonunun tespitinde kullanılır.

MUMPS ANTİKORLARI IgM ve IgG

MURAMİDAZ

MYCOBACTERİUM KÜLTÜRÜ (Tüberküloz kültürü, Bactec mikrobacteri kültürü)
Kullanımı: Mikrobakterinin hızlı kültür yöntemi ile izolasyonunda kullanılır. Üreme süresi 3-21 gündür (ortalama 12 gün). Bakterilerin üretilmesi ve daha sonrasında tip tayini ve direnç testlerinin çalışılmasının sağlanması açısından mycobacterium kültürü önemlidir.

MYCOPLASMA PNEUMONİA IgM ve IgG
Kullanımı: Akut ya da geçirilmiş Mycoplasma Pneumonia enfeksiyonuna karşı oluşan antikorların gösterilmesinde kullanılır. M.Pneumonia başlıca primer atipik pnömoni etkenidir. IgM ve IgG’nin birlikte pozitif olması yakın bir süre öncesine ait bir enfeksiyonu, sadece IgG’nin pozitif olması ise geçirilmiş bir enfeksiyonu gösterir.

MYOGLOBİN (Mb)
Normal Değer:

Erkek 16-74 ng/ml
Kadın 7-64 ng/ml
Kullanımı: Serum myoglobin düzeyi direk olarak kas kitlesi ile ilişkilidir. İskelet ve kalp kasında hasar, nekroz veya lizise neden olabilecek her türlü durum (ör.iskemi, rabdomyoliz, myopati, musküler distrofi, myozit), üremi, travma, felç, inflamatuvar myopati, IM enfeksiyon, egzersiz ve yanıklarda serum myoglobin düzeyi artarken, dolaşımda myoglobine karşı antikor bulunması ve romatoid artritte myoglobin düzeyi düşer. AMI sonrası 1-4.saatte myoglobin düzeyi yükselir ve 24.saatte normale döner.

MYOGLOBİN (İdrar)
Normal Değer: 0-200 ng/ml
Kullanımı: İdrar myoglobin konsantrasyonu renal fonksiyonlara bağlıdır. İskelet veya kardiyak kas hasarı, sekonder toksik myoglobinüri (hafif hastalığı), elektrik şoku ve termal yanıklarda idrar myoglobin düzeyi artar. Yüksek myoglobin değerleri nefrotoksiktir ve akut tübüler nekroza neden olabilir.

N-ASETİL GLUKOZAMİNİDAZ (NAG, Total heksozaminidaz, Beta-N-Asetil heksozaminidaz)
Normal Değer: 1,50-6,10 U/L
Kullanımı: Böbrek hastalıklarının tanısında kullanılır. Böbrek hasarı olan durumlarda idrar NAG düzeyi artar. Nefrotoksik ilaçlara bağlı olarak oluşan böbrek hasarlarında idrar NAG düzeyi, serum kreatinin düzeyinden daha çabuk yükselir. Böbrek transplantasyonlarının sonrasında rejeksiyonun erken tanısında da NAG değerlidir.
NAZAL SMEAR (Eozinofil smear)
Normal Değer: Negatif
Kullanımı: Allerjik ve astmatik hastalıklar ve parazitik infestasyonların değerlendirilmesinde kullanılır.

NAZOFARİNKS KÜLTÜRÜ
Kullanımı: Hastalık etkeni bakterinin izolasyonu

NEİSSERİAE GONORHOEAE KÜLTÜRÜ

NEONATAL TSH
Normal Değer: 0-20 mIU/L
Kullanımı: Konjenital hipotiroidi taramasında kullanılır. Pozitif sonuçlar, klinik bulgular ve diğer biyokimyasal testler ile doğrulanmalıdır.

NON-PROSTATİK ASİT FOSFATAZ
Normal Değer:

Erkek 0-3,90 U/ml
Kadın 0-2,90 U/ml
Kullanımı: Prostat dışındaki dokulardan kaynaklanan (karaciğer, dalak, eritrositler, trombositler ve kemik iliği) asit fosfataz düzeylerinin değerlendirilmesinde kullanılır. Normal bir yetişkin erkekteki total asit fosfataz düzeyinin yaklaşık yarısı prostat dışındaki dokulardan kaynaklanır. Kadınlarda ise total asit fosfatazın büyük kısmını karaciğer, eritrosit ve trombosit kaynaklı asit fosfataz oluşturur.

NOREPİNEFRİN

NORMETANEFRİN

NÖRON SPESİFİK ENOLAZ (NSE)
Normal Değer: 0-12,5 mg/L
Kullanımı: APUD hücreli nöroendokrin tümörlere (ör. Nöroblastoma, retinoblastoma, tiroid medüller ca, pankreas islet hücreli ca, carsinoid tümör, feokromasitoma ve küçük hücreli akciğer ca) spesifik bir markerdir. Bu tümörlerin tanı ve takibinde NSE kullanılır. Özellikle nöroblastoma ve küçük hücreli akciğer ca için sensitivitesi yüksektir. Ayrıca septik şok, pnömoni ve nöral travmalar da NSE düzeyinde yükselmeye neden olabilir.

NÖTROFİL ALKALEN FOSFATAZ

NSE

5’-NT

NÜKLEER MATRİKS PROTEİN 22 (NMP22)
Normal Değer : 0-10 U/ml
Kullanımı: Üriner traktus transizyonel hücre karsinomlarında idrar NMP22 düzeyi yükselir. Bu hastalıklarda NMP22 düzeyi le hastalığın derecesi doğru orantılıdır. Ayrıca postoperatif rekürrens takibinde de kullanılır. Egzersiz ve sistemik kemoterapi yanlış yüksek sonuçlara neden olabilir. Sistoskopi ve üriner kateterizasyon sonrasında doku hasarına bağı olarak 5 gün süre ile NMP22 yüksekliği görülebilir.

5’-NÜKLEOTİDAZ (5’-NT)
Normal Değer: 2-10 U/L
Kullanımı: Hepatobilier hastalıkların değerlendirilmesinde kullanılır. İntra veya ekstrahepatik bilier obstrüksiyonlar, karaciğer maligniteleri, bilier siroz ve gebeliğin son trimesterinde 5’-NT düzeyi yükselir.
OKSALAT
Normal Değer:

<15 yaş 140-420 mmol/gün
>15 yaş Erkek 80-490 mmol/gün
Kadın 40-320 mmol/gün
Kullanımı: Ürolitiazisin değerlendirilmesinde kullanılır. Primer hiperoksalüri, diabetes mellitus, siroz, piridoksin eksikliği, sarkoidoz, pankreas yetmezliği, çölyak sprue, ileal rezeksiyon, jejunoileal şant, safra yolları hastalıkları ve ince bağırsak hastalıklarında idrar oksalat düzeyi artarken, böbrek yetmezliğinde idrar oksalat düzeyi düşer.

OKSİYUR YUMURTASI ARAŞTIRILMASI (Enterobius vermicularis yumurtası aranması)
Kullanımı: Oksiyur yumurtasının aranması
OLİGOKLONAL BANT ARAŞTIRMASI (BOS’da oligoklonal bant araştırması, BOS’ti immünfiksasyon elektroforezi)
Kullanımı: Multiple skleroz tanısında kullanılır. Kriptokokal menenjit, idiopatik polinörit, nörosifilis, kronik rubella panensefaliti ve subakut sklerozan panensefalitte de BOS’da oligoklonal bant görülebilir.

ORAKLAŞMA TESTİ

OSMOLALİTE
Normal Değer:

<50 yaş 275-295 mOsm/kg
>50 yaş 280-300 mOsm/kg
Kullanımı: Elekrolit dengesi ve hidrasyonun değerlendirilmesinde kullanılır. Dehidratasyon, hiperosmolar nonketotik diabetik koma, diabetik ketoasidoz, hipernatremik etanol zehirlenmesi, diabetes inspidus, hiperkalsemi ve serebral lezyonlarda serum osmolalitesi artarken, andrenokortikal yetmezlik, panhipopitüiterizm ve aşırı sıvı alımı ile osmolalite azalır.

OSMOLALİTE (İdrar)
Normal Değer: 300-1090 mOsm/kg
Kullanımı: Böbrek fonksiyonları ile elektrolit ve su dengesinin takibinde kullanılır. Diabetes inspidus ve primer polidipside idrar osmolalitesi düşer.

OSMOTİK FRAJİLİTE (Eritrosit frajilitesi)
Normal Değer: Hasta sonuçları ile beraber çalışılan kontrol örneği kıyaslanarak verilir.
Kullanımı: Eritrosit frajilitesinin bozulduğu hastalıkların tanısında kullanılır. Eritrositlerin lizise uğramadan s alma kapasitelerini gösterir. Herediter sferositozis, herediter stomatositozis, hemolitik anemiler, mekanik travmalar (ör.prostatik kalp kapakçığı) ve enzim eksikliklerinde (ör.G6PD) osmotik frajilite artmışken, hipokromik-mikrositik anemiler (ör. demir eksikliği anemisi, talasemi), karaciğre hastalıklar, polistemia vera, splenektomi sonrası ve leptositozisde ise osmotik frajilite azalmıştır.

OSTEOKALSİN (Kemik gla proteini, BGP)
Normal Değer:

6 ay-5 yaş 10-40 ng/ml
6-15 yaş 5-60 ng/ml
>15 yaş 2-12 ng/ml
Kullanımı: Serum osteokalsin düzeyi kemik yapımı ile ilişkilidir. Bu nedenle osteokalsin düzeyinin yükselmesi osteoblastik aktivitenin arttığını gösterir. Serum osteokalsin düzeyi, alkalen fosfataz düzeyi ile beraber hareket eder. Paget hastalığı, renal osteodistrofi, primer ve sekonder hipertiroidizm, iskelet metastazları ve kronik böbrek yetmezliğinde osteokalsin düzeyi artarken, primer bilier siroz, gebelik, glukokortikoid tedavisi ve GH eksikliğinde osteokalsin düzeyi düşer. Osteoporozda ise osteokalsin düzeyi yüksek ya da düşük olabilir. Ayrıca kalsitriol tedavisinin takibinde de osteokalsin kullanılabilir.

OTOPROTROMBİN C

OTOPROTROMBİN I

OTOPROTROMBİN II

OTOPROTROMBİN III

P
P4
PA

pANCA ANTİKORLARI (MPO ANCA)
Kullanımı: Nötrofillerde bulunan myeloperoksidaz enzimine karşı oluşan antikorlar ölçülür. Sistemik vaskülitlerin (özellikle renal ve pulmoner tutulumlarının) tanı ve tedavilerinin takibinde kullanılır.

PANKREAS ISLET CELL ANTİKORU

PANKREATİK AMİLAZ
Normal Değer: 17-115 U/L
Kullanımı: Pankreas hastalıklarının değerlendirilmesinde kullanılır. Amilaz aktivitesinin en yüksek olduğu dokular pankreas ve parotis bezidir. Ayrıca overler, ince ve kalın bağırsaklar ve iskelet kasında da az da olsa amilaz bulunur. Pankreatik amilaz ölçümü ile sadece pankreas kaynaklı amilazın tespiti sağlanır.

PAP

PARASETAMOL

PARATİROİD HORMON (İNTAKT) (PTH, Parathyrin, Parathormon)
Normal Değer: 10-65 pg/ml
Kullanımı: Sadece biyolojik olarak intakt olan PTH molekülleri ölçülür. Primer hiperparatiroidizm ile malignite kaynaklı hiperkalseminin ayırıcı tanısında kullanılır. İyonize kalsiyum tarafından regüle edilmektedir.

PARATHYRİN

PARATİROİD HORMON (C TERMİNAL) (PTH, Parathyrin, PTH-C, Parathormon)
Normal Değer: 0,40-1,40 ng/ml
Kullanımı: PTH’ın kendisi ve C-terminal fragmanı ölçülür. Primer ve sekonder hiperparatiroidizm ve hiperkalseminin değerlendirilmesinde kullanılır. Normal ve hiperparatiroidisi olan hastalarda C-terminal fragmanı predominanttır. Hiperparatiroidi tanısında sensitivitesi %85, spesifitesi %95’dir. Serumdaki C-terminal konsantrasyonu periferal metabolizma ve glomerüler filtrasyona bağlıdır. Bu nedenle böbrek fonksiyonları bozuk olan hastalarda C-terminal ile paratiroid bezin fonksiyonlarını değerlendirmek zordur.

PARİETAL HÜCRE ANTİKORU

PARSİYEL TROMBOPLASTİN ZAMANI

PARVOVİRÜS B-19 ANTİKORLARI IgM ve IgG
Normal Değer: Negatif
Kullanımı: Parvovirüs enfeksiyonları çocuklarda genellikle asemptomatik seyreder. Klinik bulgulara neden olmuşsa çoğunlukla eritema infeksiyozum veya 5.hastalığa neden olur. En önemli komplikasonlarından biri ağır anemidir. Ayrıca hamilelerde hidropsi fetalise de yol açabilir. Hastalığın başlangıcından 7-14 gün sonra IgM pozitifleşir.

Pb

PcHE

PERİFERİK YAYMA İNCELEMESİ

PETİMİT

PHADİOTOP

PIHTILAŞMA ZAMANI
Normal Değer: <15 dakika
Kullanımı: Kanama bozukluklarına yol açan hastalıkların değerlendirilmesinde kullanılır.


PİRÜVAT (Pirüvik asit)
Normal Değer:

Tam kan 0,30-1,00 mg/dl
BOS 0,50-1,70 mg/dl
Kullanımı: Metabolik asidozun değerlendirilmesinde kullanılır. Plazma pirüvat düzeyi, diyet, cinsiyet, yaş, diurnal varyasyon, fiziksel aktivite, menstrüel siklus, gebelik ve çevresel faktörlerden etkilenir. Karaciğer hastalıkları, kalp yetmezliği, üremi, ağır metal zehirlenmesi, tip I diabetes mellitus, kardiyak arrest, hemoraji, AMI, şok, diabetik ketoasidoz, malign hipertermi ve Reye sendromunda pirüvat düzeyi artar.

PİRÜVAT KİNAZ (PK)
Normal Değer: 60-220 MU/milyar eritrosit
Kullanımı: Pirüvat kinaz eksikliği, konjenital non-sferositik hemolitikk anemiye neden olur. Ayrıca AMI, kas hastalıkları, Duchenne musküler distrofi ve egzersiz de pirüvat kinaz düzeyinde artışa neden olabilir.

PİRÜVİK ASİT

PİTÜİTER GONADOTROPİN

PK

PKU

PKU MOLEKÜLER ANALİZİ

PLAP

PLASENTAL ALKALEN FOSFATAZ (PLAP)
Normal Değer: %0-1
Kullanımı: Alkalen fosfatazın, ısıya dayanıklı, plasental izoenzimidir. Gebeliğin 12.haftasından itibaren görülür. Ayrıca seminomların %50’si ve meme ve over kanserli hastaların %20’sinde de plasental alkalen fosfataz görülebilir.

PLASMODİUM ARAŞTIRILMASI

PLATELET SAYISI

PLAZMA AKSELERATÖR GLOBULİN

PLAZMA RENİN AKTİVİTESİ

PLAZMA TROMBOPLASTİN ANTESEDAN

PLAZMİNOJEN
Normal Değer: %55-145
Kullanımı: Herediter plazminojen azlığı venözz tromboza eğilimle ilişkilidir. Ayrıca karaciğer hastalığı, DIC ve trombolitik tedavi esnasında da plazminojen düzeyinde düşme görülebilir.

PORFİRİNLER
Normal Değer:

Koproporfirin 0-160 mg/gün
Üroporfirin 0-60 mg/gün
Kullanımı: İdrar porfirinleri, kutanöz fotosensitivite ile porfiria cutanea tarda ayırıcı tanısında kullanılabilir. Akut porfiriaların değerlendirilmesinde ise idrar porfobilinojen düzeyi kullanılmalıdır.

PORFOBİLİNOJEN
Normal Değer: 0-2 mg/gün
Kullanımı: Porfiriaların değerlendirilmesi ve akut porfiria atağının tespitinde kullanılır.

POTASYUM (K+)
Normal Değer:

Kord 5,00-10,20 mEq/L
Prematüre 3,00-6,00 mEq/L
0-7 gün 3,70-5,90 mEq/L
>7 gün 3,50-5,50 mEq/L
Kullanımı: Elektrolit ve asit-baz dengesinin değerlendirilmesi ile böbrek fonksiyonlarının takibinde kullanılır. Trombositoz, lösemi, hemoliz, doku hasarı, status epileptikus, malign hiperpireksi, asidoz, akut böbrek yetmezliği, Addison hastalığı, pseudohipoaldosteronizm, ağır egzersiz, şok ve dehidratasyonda serum potasyum konsantrasyonu artar. Kronik açlık, diare, kusma, intestinal fistüler, renal tübüler asidoz, Fanconi sendromu, primer ve sekonder aldosteronizm, Cushing sendromu, Bartter sendromu, alkaloz ve osmotik diürezde ise serum potasyum konsantrasyonu düşer.

POTASYUM (BOS)
Normal Değer: 2,20-3,30 mEq/L

POTASYUM (İdrar)
Normal Değer:

Erkek Kadın
12 yaş 15-55 mEq/gün 8-37 mEq/gün
13-15 yaş 20-60 mEq/gün 18-60 mEq/gün
>15 yaş 28-125 mEq/gün 25-125 mEq/gün
Kullanımı: Elektrolit ve asit-baz dengesinin değerlendirilmesi ile böbrek fonksiyonlarının takibinde kullanılır. Cushing sendromu, primer ve sekonder aldosteronizm, primer renal hastalıklar ve kortizon tedavisi sırasında idrarla atılan K+ miktarı artarken, Addison hastalığında azalır.

PR3 ANCA

PRA

PREALBUMİN (Transthyretin, PA)
Normal Değer: 17-42 mg/dl
Kullanımı: Nutrisyonel durumun değerlendirilmesinde kullanılır. Özellikle prematüre infantlar ve parenteral nutrisyon tedavisi alan hastaların takibinde değerlidir. Ayrıca negatif akut faz reaktanlarından biridir. Oral kontraseptif, kortikosteroid, anabolik steroid kullanımı ve Hodgkin hastalığında serum prealbumin düzeyi artarken, malnutrisyon, inflamasyon, malignitte, kronik hastalıklar, siroz ve protein kaybı olan durumlarda prealbumin düzeyi düşer.

PRENATAL TANI (Doğum öncesi tanı)
Kullanımı: Ailede görülen ve kalıtsal hastalığa neden olan mutasyonlar veya aile içindeki “hastalık geçiş paterni” daha önce belirlenmiş ise, fetüste DNA analizi yapılarak aynı hastalığın ortaya çıkıp çıkmayacağı belirlenebilir.

PRİDİNOLİN

PRİDİNOLİN KOLLAJEN CROSSLİNKS (Pyrilinks, Pyrilinks-D)
Normal Değer:

Pridinolin
Erkek >20 yaş 18-40 nM/mM kreatinin
Kadın 20-50 yaş 20-62 nM/mM kreatinin
Deoksipridinolin
Erkek >20 yaş 5-14 nM/mM kreatinin
Kadın 20-50 yaş 5-22 nM/mM kreatinin
Kullanımı: Kemik metabolizmasının değerlendirilmesinde kullanılırlar. Kemik rezorbsiyonu için spesifik göstergelerdir. Özellikle hastalığın aktivitesinin belirlenmesi ve tedavi takibinde değerlidir. Pridinolin kartilaj ve kemiklerde bulunurken, deoksipridinolin kemik ve dentin dokusunda bulunur. Osteoporoz, primer hiperparatiroidizm, hipertiroidizm, Paget hastalığı ve kemik metastazları idrar pridinolin kollajen crosslinkslerinde artışa neden olur.

PRİMİDON (Mysoline)
Normal Değer:

Terapötik konsantrasyon 5-15 mg/ml
Toksik konsantrasyon >15 mg/ml
Kullanımı: İlaç düzeyinin takibinde kullanılır.

PRL

PROAKSELERİN

PROGESTERON (C-21 steroid, P4)
Normal Değer:

Kadın <12 yaş 0,10-0,31 ng/ml
>12 yaş 0,10-1,00 ng/ml
Folliküler faz 0,10-1,10 ng/ml
Pik 0,10-1,10 ng/ml
Luteal faz 3,00-20,00 ng/ml
Erkek <12 yaş 0,10-0,31 ng/ml
>12 yaş 0,10-1,00 ng/ml
Kullanımı: Ovülasyon, corpus luteum fonksiyonları ve gebelikte plasental fonksiyonların değerlendirilmesi, indüksiyon takibi, progesteron tedavisinin takibi ve erken abortus riski olan hastaların takibinde kullanılır. Konjenital adrenal hiperplazi, lipoid ovarien tümör, teka lutein kisti, molar gebelik ve over koryoepiteliomalarında serum progesteron düzeyi artarken, abortus riski, primer veya sekonder hipogonadizm ve kısa luteal faz sendromunda ise progesteron düzeyi düşer.

PROKONVERTİN

PROLAKTİN (PRL)
Normal Değer:

Kord 0-5650 ng/ml
Prematüre 0-330 ng/ml
0-7 gün 0-495 ng/ml
7 gün-1 ay 0-125 ng/ml
Kadın Erkek
2-12 ay 8,25-41,25 ng/ml 8,25-24,75 ng/ml
1-3 yaş 3,00-19,75 ng/ml 4,60-16,50 ng/ml
4-15 yaş 5,25-29,50 ng/ml 4,60-18,00 ng/ml
16-60 yaş 6,50-30,00 ng/ml 3,50-20,00 ng/ml
>60 yaş 4,50-25,00 ng/ml 3,50-20,00 ng/ml
Hamile 6,50-180,00 ng/ml
Folliküler faz 6,50-30,00 ng/ml
Pik 6,50-30,00 ng/ml
Luteal faz 6,50-33,00 ng/ml
Kullanımı: Prolaktin salgılayan tümörler, hipotalamo-pitüiter hastalıklar, primer hipotiroidizm, anoreksia nervosa, PKOS, böbrek yetmezliği, insülin kaynaklı hipoglisemi ve adrenal yetmezliklerde serum prolaktin düzeyi artarken, Sheehan sendromunda prolaktin düzeyi azalır. Prolaktin salgılayan tümörlerde tedavi takibinde değerlidir.

PROSTATİK ASİT FOSFATAZ (PAP, Prostat spesifik asit fosfataz)
Normal Değer: 0-3,0 ng/ml
Kullanımı: Prostattan salgılanan bir glikoproteindir. Prostat maligniteleri, biopsi, tuşe, kateterizasyon, postoperatif dönem, benign prostat hiperplazisi, prostatit, prostat enfarktı vb durumlarda serum prostatik asit fosfataz düzeyi artar. Prostat kanserleri için tarama amaçlı olarak kullanılamaz. Klinik kullanımı, metastatik prostat kanserlerinin doğrulanması ve derecelendirilmesi ile sınırlıdır. Ayrıca radikal prostatektomili hastalarda rekürrens takibi ve tedaviye cevabın izlenmesinde de yardımcıdır.

PROSTAT-SPESİFİK ANTİJEN (PSA, f/t PSA, Serbest/total PSA)
Normal Değer:

Total PSA 0-4 ng/ml
Serbest PSA 0-1 ng/ml
Kullanımı: Prostat hastalıklarının (özellikle prostat karsinomları ve benign prostat hiperplazisi) tanı ve takibinde kullanılır. Laboratuvarımızdaki mevcut veri birikimi, f/t PSA oranları değerlendirilirken, %15’in altında malign vakaların yer aldığı, %15-23 arasında malign ve benign vakaların çakıştığı ve %23’ün üzerinde ise benign vakaların yer aldığı bölge olarak kabul edilebileceğini göstermektedir.

PROSTAT-SPESİFİK ANTİJEN (Sensitif) (Sensitif PSA)
Normal Değer: 0-4 ng/ml
Kullanımı: Prostat hastalıklarının tanı ve takibinde kullanılır. PSA değerleri günden güne değişebilir ve yaşla birlikte artar. Ayrıca prostat manüplasyonu da PSA düzeyinde artışa neden olabilir. Prostat kanserlerinin yanı sıra, bazı benign prostat hipertrofileri, prostat enfarktları ve prostatitlerde de PSA düzeyi artar.

PROTEİN C AKTİVİTESİ (Protein C fonksiyonel)
Normal Değer:

<6 ay %15-50
>6 ay %70-140
Kullanımı: Konjenital ve akkiz protein C yetersizliklerinin saptanmasında kullanılır. Protein C yetersizliklerinde tromboza eğilim artar.

PROTEİN C FONKSİYONEL

PROTEİN ELEKTROFOREZİ
Normal Değer:

Albümin %58,8-69,6
Alfa-1 %1,8-3,8
Alfa-2 %3,7-13,1
Beta %8,9-13,6
Gamma %8,4-18,3
Kullanımı: Elektroforez ile serum proteinleri 5 ana banta ayrılır. Kandaki protein dağılımı bazı hastalıkların tanısında değerlidir.

PROTEİN ELEKTROFOREZİ (İdrar)
Normal Değer: Raporda belirtilmektedir.
Kullanımı: Normalde idrarla çok az protein atılırken, bazı hastalıklarda protein atılımı artar. Atılan proteinlerin tipi tanı için yol gösterici olabilir. Lipoid nefrozisde selekti proteinüri (albumin) bulunurken, glomerülonefritlerde nonselektif proteinüri görülür. Ayrıca Bence Jones proteinleri de beta ve gamma globulin bölgelerine göç eder.

PROTEİN S AKTİVİTESİ (Protein S fonksiyonel)
Normal Değer:

<6 ay %15-50
> 6 ay %55-160
Kullanımı: Konjenital ve akkiz protein S yetersizliğinin saptanmasında kullanılır. Protein S yetersizliklerinde tromboza eğilim artar.

PROTEİN S FONKSİYONEL

PROTROMBİN AKTİVİTESİ

PROTROMİN GEN MUTASYON ANALİZİ (FII gen analizi, F2, Hiperprotrombinemia, Protrombin 20210)
Normal Değer:

N/N Homozigot normal
Mt/N Heterozigot
Mt/Mt Homozigot mutant
Kullanımı: İdiopatik serebral ven trombozu olan vakalrda protrombin gen mutasyonunun bulunduğu görülmüştür. Özellikle FV-Leiden mutasyonunu heterozigot olarak taşıyan kişiler, aynı zamanda protrombin gen mutasyonunu da heterzigot olarak taşıyan kişiler, aynı zamanda protrombin gen mutasyonunu da hetezigot olarak taşıyorlarsa, bu kişilerde yinelenen derin ven trombozların görülme sıklığı, sadece FV-Leiden taşıyıcılarına oranla 2,6 kat artmıştır.


PROTROMBİN ZAMANI (PTZ)
Normal Değer: 11-14 sn, 0,9-1,4 INR
Kullanımı: Protrombin zamanı ekstrensek yolun göstergesidir. Genellikle oral antikoagülan tedavinin izlenmesinde kullanılır. Ayrıca faktör II, V, VII ve X’un konjenital yetersizlikleri, disfibrinojenemi, karaciğer yetmezliği, DIC ve K vitamini yetersizliğinin araştırılmasında da yararlıdır.

PSEUDOKOLİNESTERAZ (PCHE, Kolinesteraz II, SchE, Açilkolin açilhidrolaz)
Normal Değer:

Erkek 5400-13200 U/L
Kadın 0-15 yaş 5400-13200 U/L
16-50 yaş 4300-11500 U/L
>50 yaş 5400-13200 U/L
Hamile 3700-9300 U/L
Kullanımı: Karaciğer fonksiyon testlerinden biridir. Uzamış anestezi, sinir gazı ve organofosforlu insektisit zehirlenmelerinin değerlendirilmesinde kullanılır. Genetik pseudokolinesteraz varyantları (anestezinin uzamasına neden olur), hepatitler, siroz, malnutrisyon, anemiler, akut enfeksiyonlar, AMI, pulmoner embolizm, postoperatif dönem, kronik böbrek yetmezliği, gebeliğin son dönemleri ve serum albumin konsantrasyonunu düşüren durumlarda serum pseudokolinesteraz düzeyi düşer.

PSEUDOMEMBRANÖZ KOLİT SEROLOJİK TESTİ

PÜ KÜLTÜRÜ
Kullanımı: Aerobik bakteriel enfeksiyon etkeninin izolasyonu ve identifikasyonu

RAPİD PLASMA REAGİN SİFİLİS TESTİ
REDÜKTAN MADDE (İdrar)
Normal Değer: Negatif
Kullanımı: İdrarda redüktan madde varlığının değerlendirilmesinde kullanılır. Glukozüri, gebeliğin son dönemleri, laktasyon, galaktozemi, esansiyel pentozüri, musküler distrofi ve infantlarda idrarda redüktan madde görülebilir.

REDÜKTAN MADDE –Gaita

RENİN (Plazma renin aktivitesi, PRA)
Normal Değer:

0-1 yaş 2,40-37,00 ng/ml/saat
2-3 yaş 1,70-11,20 ng/ml/saat
4-5 yaş 1,00-6,50 ng/ml/saat
6-12 yaş 0,50-5,90 ng/ml/saat
13-15 yaş 0,50-5,00 ng/ml/saat
>15 yaş 0,20-3,40 ng/ml/saat
Kullanımı: Hipertansiyonun değerlendirilmesinde kullanılır. Renal parankimal hastalıklar, renin salgılayan tümörler, OKS kaynaklı hipertansiyon, feokromasitoma, siroz, hepatit, konjestif kalp yetmezliği, Bartter sendromu ve elektrolit kaybı olan durumlarda plazma renin aktivitesi artarken, primer aldosteronizm, pseudohiperaldosteronizm ve hiperkalemide ise azalır.

RESPİRATORY SYNCTİAL VİRÜS ANTİKORLARI

RETİKÜLİN ANTİKORU

RETİKÜLOSİT
Normal Değer: %0,50-2,50
Kullanımı: Retikülosit sayısının değerlendirilmesinde kullanılır. Eritropoezisin arttığı durumlar ve anemilerin tedavisi sırasında retikülosit sayısı artarken, aplastik anemi, renal hastalıklar, demir eksikliği anemisi, kronik hastalık anemisi, sideroblastik ve megaloblastik anemilerde ise retikülosit sayısı düşer.

RETİNOL

RETİNOL BİNDİNG PROTEİN (RBP)
Normal Değer: 30-60 mg/L
Kullanımı: Böbrek fonksiyonları ve malnutrisyonun takibinde kullanılır. Kronik böbrek yetmezliğinde serum RBP düzeyi artarken, proteinüri, karaciğer hastalıkları, hiperparatiroidizm, kistik fibrozis ve Kwashiorkorda RBP düzeyi azalır.


RETİNOL BİNDİNG PROTEİN (İdrar)
Normal Değer: 0-0,10 mg/gün
Kullanımı: Renal tübüler fonksiyonların takibinde kullanılır. Tübüler fonksiyon kaybı varsa idrar RBP düzeyi artar.

RİBONÜKLEOPROTEİN ANTİKORLARI

RİSTOSETİN KOFAKTÖR

RİSTOSETİN VON WİLLEBRAND KOFAKTÖR AKTİVİTESİ (Ristosetin kofaktör)
Normal Değer: %50-150
Kullanımı: Hemofili A ve von Willebrand hastalığı arasında ayırıcı tanının yapılmasında kullanılır.

RNP ANTİKORLARI (Ribonükleoprotein antikorları)
Normal Değer: Negatif
Kullanımı: Özellikle SLE miks bağ dokusu hastalığı, Sjögren sendromu ve sklerodermada saptanan ENA grubu antikorlardandır.

ROMATOİD FAKTÖR (RF)
Normal Değer: <20 IU/ml
Kullanımı: IgG’ye karşı kanda dolaşan antikorlardır. Romatoid artrit, miks bağ dokusu hastalığı, Sjögren sendromu, skleroderma, dermatomyozit, SLE gibi otoimmün hastalıklar, enfeksiyöz mononükleoz gibi bazı viral hastalıklar ve bazı akut iltihabi hastalıklarda serum RF düzeyi artar.

ROTA VİRÜS ANTİJEN TESTİ (Bk. GAİTADA ROTA VİRÜS ANTİJENİ)

RPR TESTİ (Rapid plasma reagin sifilis testi, VDRL kart test)
Kullanımı: Sifilis tanısında kullanılır. Aktif sifilis enfeksiyonu veya aktif enfeksiyonun başlangıç evresinde test pozitif olur. Uygun tedavi ile negatifleşir.


RSV ANTİKORLARI IgM ve IgG (Respiratory syncytial virüs antikorları)
Normal Değer: Negatif
Kullanımı: Aktif veya geçirilmiş RSV enfeksiyonunun serolojik olarak gösterilmesinde kullanılır. RSV, yenidoğan ve çocukluk döneminde gözlenen alt solunum yolu enfeksiyonlarının en sık nedenidir. 5 yaşın üzerinde antikor genellikle pozitiftir. IgG antikoru düşük düzeyde saptanır fakat IgM antikoru saptanmazsa, hasta konvelesan dönemde olabilir. Bu durumda iki hafta sonra tekrar test edilmelidir.

RUBELLA ANTİKORLARI IgM ve IgG (Kızamıkçık antikorları IgM ve IgG)
Kullanımı: Rubella enfeksiyonunun tanısında kullanılır. Rubella virüsü çocuk ve erişkinlerde hafif egzantamatöz hastalıklara neden olur. Enfeksiyonun hamilelik sırasında geçirilmesi önemlidir. Hamileliğin birinci trimesterinde geçirilen enfeksiyonlar fetal ölüme veya konjenital rubella sendromuna (katarkt, sağırlık, kardiyak anomaliler) neden olur. IgG seviyesine bakılarak aşılama yapılabilir.

RUBELLA IgG AVİDİTE
Kullanımı: Konjenital Rubella enfeksiyonları ağır sekellere neden olabilir. İkinci trimesterden sonraki enfeksiyonlar fetüsü etkilemediğinden enfeksiyonun başlangıç tarihi çok önemlidir. Avidite testi ile Rubella enfeksiyonunun başlangıç tarihi hakkında bilgi sahibi olunabilir.

SAFRA ASİTLERİ
Normal Değer:

Açlık 0-10 mmol/L
Tokluk 0-15 mmol/L
Kullanımı: Açlık safra asiti düzeyinin yüksek olması hepatik klirensin bozulmasına bağlıdır ve karaciğer hastalıkları için sensitif bir göstergedir. Normalm bireylerde yemek sonrasında safra asitleri sadece hafif düzeyde yükselirken, siroz, hepatit, kolestaz, portal ven trombozu, Budd-Chiari sendromu, kolanjit, Wilson hastalığı ve hemakromatozisde ise çok yükselir. İntestinal malabsorbsiyon veya metabolik karaciğer hastalığı (Gilbert, Crigler-Najjar, Dubin-Johnson) olan hastalarda ise safra asiti düzeyinde değişiklik olmaz.
 

SALİSİLAT (Asetilsalisilik asit, ASA, Salisilik asit)
Normal Değer:

Analjezik konsantrasyon 2-10 mg/dl
Anti inflamatuar konsantrasyon 15-30 mg/dl
Toksik konsantrasyon >30 mg/dl
Kullanımı: İlaç düzeyinin takibinde kullanılır.

SALMONELLA KÜLTÜRÜ (Selektif Salmonella kültürü)
Kullanımı: Salmonella bakterisinin izolasyonu

SCL-70 ANTİKORLARI
Kullanımı: Skleroderma tanısında kullanılan ENA grubu antikorlardan biridir ve topoizomeraz I’e karşı oluşur. SCL-70 antikoru pozitif olan hastaların ANA boyanma tipleri genellikle beneklidir.

SEDİMENTASYON

SEKS HORMON-BİNDİNG GLOBULİN (SHBG, Testesteron-estradiol-binding globulin, TeBG)
Normal Değer:

1-12 yaş 4,90-9,00 mg/L
13-15 yaş 1,80-9,00 mg/L
Erkek Kadın
16-50 yaş 0,90-6,30 mg/L 1,80-9,00 mg/L
>50 yaş 0,60-4,70 mg/L 1,20-7,70 mg/L
Kullanımı: Testesteron ve östrojenler gibi gonadal hormonlar SHBG tarafından bağlanarak dolaşımda taşınır. Hipertiroidizm, anoreksia nervosa, gebelik ve sirozda SHBG düzeyi düşerken, hipotiroidizm, hirşutizm, obesite ve PKOS’da SHBG düzeyi artar.

SELENYUM (Se)
Normal Değer:

Serum 95-165 mg/L
24 saatlik idrar 0-35 mg/gün
Kullanımı: Retiküloendotelial neoplazi ve endüstriyel selenyum toksisitelerinde kan Se düzeyi artarken, gastrointestinal sistem kanserleri, malnutrisyon, total parenteral nutrisyon, gebelik, siroz ve hepatitlerde Se düzeyi düşer. Se zehirlenmelerinde nefes ve idrarda sarımsak kokusu, ağızda metalik tat, baş ağrısı, bulantı, kusma, pulmoner ödem ve dolaşım kollapsı görülebilir.

SELOFAN BANT

SEMEN ANALİZİ (Spermogram)
Kullanımı: Erkek infertilitesinin değerlendirilmesinde kullanılır.

SEMEN KÜLTÜRÜ (Ejakülat kültürü, sperm kültürü)
Kullanımı: Semende enfeksiyon etkeni olabilecek aerobik bakterilerin izolasyonu

SEMEN VİTAL İNCELEME (Canlı sperm oranı belirleme)

SEMENDE FRUKTOZ TAYİNİ
Kullanımı: Vesiculo seminalislerin fonksiyonel ve ejakülatuar ductusların açık olduğunun gösterilmesinde kullanılır.

SERBEST T3 (FT3, Serbest triiyodotironin)
Normal Değer: 3,00-9,00 pmol/L
Kullanımı: Tiroid fonksiyonlarının değerlendirilmesinde kullanılır. Hipertiroidizm ve T3 tirotoksikozunda serum FT3 düzeyi artarken, hipotiroidizmde azalır. Ayrıca kronik hastalığı olan veya uzun süre hastanede yatmış olan kişiler ötiroid olsalar bile FT3 düzeyi düşük bulunabilir. Total T3’ün yaklaşık %0,2-0,5’i FT3’tür.

SERBEST T4 (FT4, Serbest tiroksin)
Normal Değer:

Prematüre 18,00-40,00 pmol/L
<7 gün 8,50-40,50 pmol/L
>7 gün 9,00-25,00 pmol/L
Kullanımı: Tiroid fonksiyonlarının değerlendirilmesinde kullanılır. Hipertiroidizmde serum FT4 düzeyi artarken, hipotiroidizmde azalır. Total T4’ün yaklaşık %0,02-0,04’ü FT4’tür.

 

SEROTONİN (5-OH triptamin)
Normal Değer:

Serum 50,00-230,00 ng/ml
24 saatlik idrar 26,60-182,20 ng/gün
Kullanımı: Karsinoid tümörlerin tanı ve takibinde kullanılır.

SERULOPLAZMİN (Bakır oksidaz, Cp)
Normal Değer:

0-6 ay 5-18 mg/dl
7-12 ay 33-43 mg/dl
1-3 yaş 26-55 mg/dl
4-5 yaş 27-56 mg/dl
6-12 yaş 20-54 mg/dl
>12 yaş 20-63 mg/dl
Kullanımı: Bakır bağlayıcı proteindir. Wilson hastalığının tanısında ve akut faz reaktanı olarak kullanılır. Gebelik, östrojn ve oral kontraseptif kullanımı, inflamasyon, doku nekrozu, osteosarkomlar, bilier siroz ve travmalarda serum seruloplazmin düzeyi artarken, Wilson hastalığı, Menkes kinky hair sendromu ve gastroenteropatilerde azalır.

SİKLİNG TESTİ (Oraklaşma testi)
Normal Değer: Negatif
Kullanımı: Orak hücreli anemi tanısında kullanılır. HbS (>%25 olduğu durumlar) ve diğer oraklaşmaya neden olan hemoglobinlerin (ör.HbC-Harlem) varlığında test pozitif olur. Orak hücreli anemi, sickle trait ve HbS’in diğer hastalıklarla kombine olduğu durumlarda (beta talasemi vb) HbS görülür. Sikling testinin pozitif olması durumunda kesin tanı için doğrulayıcı testler (ör.Hb elektroforezi) yapılmalıdır.

SİKLOSPORİN
Normal Değer:

Terapötik konsantrasyon 150-500 ng/ml
Toksik konsantrasyon >400 ng/ml
Kullanımı: İlaç düzeyinin takibinde kullanılır.

SİSTATİN C
Normal Değer:

Erkek 0,57-0,96 mg/L
Kadın 0,50-0,96 mg/L
Kullanımı: Böbrek yetmezliklerinin teşhis ve takibinde kullanılır. Glomerüler filtrasyon hızının tahminide kreatinin klirens hesabından üstün olduğunu kabul edenler vardır.

SİSTİN
Normal Değer: >1 yaş <0,42 mmol/gün
Kullanımı: Sistinüri tanısında kullanılır. Sistinürili hastalarda arginin, ornitin ve lizin atılımı da artmıştır. Dibazik aminoasidürilerde ise sistin atılımı normaldir.

SİTRİK ASİT (Sitrat)
Normal Değer:

21-25 yaş 157-450 mg/gün
26-30 yaş 193-450 mg/gün
31-35 yaş 228-450 mg/gün
36-40 yaş 264-450 mg/gün
41-45 yaş 299-450 mg/gün
46-50 yaş 335-450 mg/gün
51-60 yaş 363-450 mg/gün
>60 yaş 434-450 mg/gün
Kullanımı: Kalsiyum içeren böbrek taşları ve renal tübüler asidozun tanı ve takibinde kullanılır. Referans aralığın altındaki değerler potansiyel bir taş oluşum riski taşır. 150 mg/gün’ün altındaki değerlerde ise metabolik asidoz açısından araştırma yapılmalıdır.

SİYANOKOBALAMİN

SM ANTİKORU (Smith antikor)
Kullanımı : SLE tanısında kullanılır ve SLE için spesifitesi yüksektir. ENA grubu antikorlarından biridir. İlaç kaynaklı SLE, romatoid artrit, skleroderma ve Sjögren sendromu da antikor pozitifliğine neden olabilir.

SMA MUTASYON ANALİZİ

SMİTH ANTİKOR

SODYUM (Na)
Normal Değer:

Prematüre 116-140 mEq/L
0-7 gün 134-146 mEq/L
>7 gün 130-150 mEq/L
Kullanımı: Elektrolit ve su dengesinin değerlendirilmesinde kullanılır.

SODYUM (BOS)
Normal Değer: 142-150 mEq/L
Kullanımı: BOS elektrolit dengesinin değerlendirilmesinde kullanılır.

SODYUM (İdrar)
Kullanımı: İdrarla sodyum atılımı diyetle alıma ve hidrasyon derecesine bağlıdır. Diyetle sodyum alımının azalması, postmentrüal diürez, adrenal yetmezlik, tübülointersitisiel hastalıklar, renal tübüler asidoz, diüretik tedavisi, Bartter sendromu ve alkalozisde idrarla atılan sodyum miktarı artarken, diyetle sodyum alımının azalması, premenstrüel dönem, adrenokortikal hiperfonksiyon, glomerüler filtrasyon hızının azaldığı durumlar, diare ve aşırı terleme durumlarında ise idrarla atılan sodyum miktarı azalır.

SODYUM (Ter)
Normal Değer: 10-40 mEq/L
Kullanımı: Kistik fibrozis tanısında kullanılır. Kistik fibrozis, Addison hastalığı, ailesel hipoparatiroidizm terle atılan sodyum miktarı artarken, adrenokortikal hiperfonksiyonda azalır. Ayrıca diyetle alınan tuzun kısıtlanması yanlış düşük sonuçlara, mekonyum ileus, ektodermal displazi, mukopolisakkaridoz, G6PD eksikliği, alkolik pankreatit ve malnutrisyon ise yanlış yüksek sonuçlara neden olabilir.

SOĞUK AGLÜTİNASYON TESTİ
Kullanımı: Soğuk aglütininlerin bulunduğu hastalıkların tanısında kullanılır. Bu hastalarda çoğunlukla IgM yapısındaki antikorlar eritrositlere bağlanarak kronik anemi ve lokal staza neden olur. Atipik pnömoniler (mycoplasma pneumonia, influenza A, influenza B, parainfluenza, adenovirüs vb. kaynaklı) ve bazı hemolitik anemilerde aglütinasyon gözlenir. 37°C inkübasyonda aglütinasyonda düzelme olmuyorsa reaksiyon soğuk aglütinasyon değildir. Mycoplasma pneumonia enfeksiyonunda çocuklarda %50, erişkinlerde %70 oranında aglütinasyon gözlenir.

 

SOMATOMEDİN C (IGF-1, İnsülin-like growth faktör, Growth faktör 1, GF1)
Normal Değer:

0-3 yaş 50-143 ng/ml
4-5 yaş 51-218 ng/ml
6-12 yaş 106-250 ng/ml
13-15 yaş 126-261 ng/ml
16-20 yaş 150-562 ng/ml
21-25 yaş 84-376 ng/ml
26-30 yaş 90-271 ng/ml
31-35 yaş 90-226 ng/ml
36-50 yaş 94-210 ng/ml
>50 yaş 70-197 ng/ml
Kullanımı: GH sekresyon ve etkisini takip etmekte kullanılır. IGFBP3 ile birlikte kullanıldığında klinik sensitivite ve spesifitesi GH fonksiyon testlerinden daha yüksektir. IGF-1, akromegalide yüksek, GH eksikliği, anoreksia nervosa ve malnutrisyonu olanlarda ise düşüktür. Bir diğer özelliği de nutrisyonel durumun belirlenmesinde prealbumin, RBP veya transferrinden daha sensitif bir indikatör olmasıdır.

SORBİTOL DEHİDROGENAZ (SDH, İditol dehidrogenaz)
Normal Değer: 0-60 SigmaU/ml
Kullanımı: Normalde serum SDH düzeyi tespit edilemeyecek düzeylerdedir. SDH düzeyinin yükselmesi karaciğerde parankimalm hücre hasarı olduğunu gösterir. Akut enfeksiyöz hepatitler, toksik hepatitler, hipoksik karaciğer hasarı, siroz ve primer veya sekonder karaciğer malignitelerinde serum SDH düzeyi artar.

SPERM ANTİKORLARI

SPERM HAZIRLAMA (Sperm yıkama, Sil select, Swip up)
Kullanımı: İntra uterin inseminasyon için kaliteli spermlerin ayrılması işlemidir.

SPERM KÜLTÜRÜ

SPERM MAR TESTİ (Sperm otoantikor testi)
Normal Değer: Negatif
Kullanımı: Seminal plazmada sperm otoantikorlarının varlığının gösterilmesinde kullanılır.

SPERM MORFOLOJİSİ
Kullanımı: Strict kruger kriterlerine göre sperm morfolojileri normal olanların yüzde oranlarının belirlenmesinde kullanılır. Spermlerin morfolojik olarak değerlendirilmesi, fertilite parametreleri arasındaki en önemli kriterdir.

SPESİFİK IgE
Normal Değer: Negatif
Kullanımı: Astım, allerjik rinit, dermatit, anaflaksi ve ürtiker gibi allerjik hastalıkların teşhisinde kullanılır.

SPİNAL MUSKÜLER ATROFİ (SMA) MUTASYON ANALİZİ (Werding-Hoffmann Hastalığı (SMA Tip I); SMA intermedia (SMA Tip II), Kugelberg-Welander Sendromu (SMA Tip III)
Kullanımı: SMA, omurilikteki anterior boynuz hücrelerinin dejenerasyonuna bağlı olarak, simetrik kas güçsüzlüğü ve istemli kasların yıkılması ile ortaya çıkan kalıtsal bir hastalıktır. Hastalık ile bağlantılı olarak adı geçen birkaç genden en önemlisi olan SMN geni, 5.kromozom üzerinde, telomerik ve sentromerik iki kopya halinde bulunur. Hastalık fenotipinin %80-85’inde görülen ve SMN tel geninde meydana gelen delesyon mutasyonlarıdır. Hastalık tanısı, klinik bulguları destekleyen yüksek serum CPK değerleri, EMG ve kas biyopsi bulguları ile konur.

SS-A ANTKOR (Anti-Ro antikoru)
Kullanımı: Sjögren sendromu, SLE ve romatoid artrit tanısında kullanılır. ENA grubu antikorlardan biridir. ENA antikoru negatif olan SLE hastalarında da pozitif olabilir.

SS-B ANTİKORU (Anti-La antikoru)
Kullanımı: Sjögren sendromu, SLE ve romatoid artrit tanısında kullanılır. ENA grubu antikorlardan biridir. SS-B antikorunun pozitif olması kliniğin daha hafif olabileceğinin göstergesidir. Bu hastalarda özellikle renal tutulum çok hafif veya yoktur.

SUKROZ HEMOLİZ TESTİ
Normal Değer:

Lizis <%5 Negatif
%6-10 Şüpheli
>%10 Pozitif
Kullanımı: Paroksismal noktürnal hemoglobinüri tanısında kullanılan bir tarama testidir.

SÜLFAT
Kullanımı: İdrardaki sülfat miktarı, diyetle protein alımının (özellikle et, balık, tavuk) göstergesidir. Bu nedenle hayvansal proteinlerin diyetle alımının değerlendirilmesinde kullanılır. Ayrıca böbrek taşı olan hastalarda da idrarla atılan sülfat miktarı artmıştır.

ŞEKER KROMATOGRAFİSİ
Kullanımı: Glukozürinin değerlendirilmesinde kullanılır.
UNKOJUGE E3
ÜÇLÜ TARAMA TESTİ (Triple test)
Normal Değer: NTD için 1/1000, Trizomi 21 için 1/270 ve Trizomi 18 için 1/100’ün üzerindeki değerler riskli olarak kabul edilir.
Kullanımı: Nöral tüp defektleri, trizomi 21 ve trizomi 18 için prenatal tarama testidir. Nöral tüp defektleri için AFP, trizomi 21 ve trizomi 18 için AFP, uE3 ve hCG’nin gebelik haftasına göre değerleri, anne yaşı ile kombine edilerek kantitatif risk tayini yapılmaktadır. Bir tarama testi olduğu unutulmamalıdır. Normal sonuçlar bebeğin herhangi bir defekt taşımadığı anlamına gelmediği gibi, anormal test sonuçlarının doğrulanması için genetik incelemelere ihtiyaç duyulur. Testin yapılması için ideal zaman 16-18.gebelik haftaları olmakla beraber test 14-24.haftalar arasında yapılabilir.
ÜRAT

ÜRE NİTROJENİ (BUN, Üre)
Normal Değer:

Kord 21,00-40,00 mg/dl
Prematüre 3,00-25,00 mg/dl
0-7 gün 4,00-12,00 mg/dl
7 gün-6 ay 5,00-15,00 mg/dl
7 ay-3 yaş 5,00-18,00 mg/dl
4-15 yaş 5,00-25,00 mg/dl
16-60 yaş 7,00-25,00 mg/dl
>60 yaş 7,00-28,00 mg/dl
Kullanımı: Böbrek fonksiyon testlerinden biridir. Protein metabolizmasının değerlendirilmesinde kullanılır. Yaş ve diyetteki protein içeriği arttıkça BUN düzeyi de artar. Renal perfüzyonun azaldığı durumlar, akut ve kronik intrensek böbrek hastalığı, postrenal obstrüksiyon ve yüksek proteinli diyet serum BUN düzeyini yükseltirken, düşük proteinli diyet, gebeliğin son dönemleri, infantlar, akromegali, ağır karaciğer hastalıkları ve çölyak sprue’da BUN düzeyi düşer.

ÜRE NİTROJENİ (İdrar)
Normal Değer: 12-20 g/gün
Kullanımı: Böbrek fonksiyon testlerinden biridir. Diyetle fazla protein alınması, hipertiroidizm ve postoperatif dönemde idrar BUN miktarı yüksekken, infant ve çocuklar, gebelik, düşük proteinli diyet, karaciğer hastalığı, toksemi ve böbrek hastalıklarında BUN miktarı düşüktür.

ÜRETRAL AKINTI KÜLTÜRÜ (Ekülman kültürü)
Kullanımı: Trichomonas ve Neisseria gonorrhoeae izolasyonu

ÜRİK ASİT (Ürat, ÜA)
Normal Değer:

1 hafta-5 yaş 2,0-5,5 mg/dl
6-12 yaş 2,0-5,8 mg/dl
13-15 yaş 2,0-6,0 mg/dl
Erkek Kadın
16-50 yaş 3,0-7,2 mg/dl 2,6-6,0 mg/dl
51-60 yaş 3,5-7,2 mg/dl 2,6-6,3 mg/dl
>60 yaş 3,5-7,5 mg/dl 2,6-6,5 mg/dl
Kullanımı: Gut ve diğer pürin metabolizma bozukluklarının tanı ve takibinde kullanılır. Gut, böbrek yetmezliği, lösemi, multiple myeloma, polistemi, lenfoma, gebelik toksemisi, psöriazis, polikistik böbrek hastalığı, pürinden zengin diyet (karaciğer, böbrek vb) ve ağır egzersizde serum ürik asit düzeyi yükselirker, Wilson hastalığı, Fanconi sendromu, ksantinüri ve düşük pürin içeren diyetle beslenmede ise ürik asit düzeyi düşer.

ÜRİK ASİT (İdrar)
Normal Değer: 0,25-0,75 mg/gün
Kullanımı: Böbrek taşı olan hastaların değerlendirilmesi ve takibinde kullanılır. İdrarla atılan ürik asit miktarının artması genelde artmış plazma ürik asit düzeyleri ile beraberdir.

ÜRİNER SİSTEM TAŞ ANALİZİ
Kullanımı: Üriner sistem taşlarının içeriğinin belirlenmesinde kullanılır.

ÜROGENİTAL MYCOPLASMA KÜLTÜRÜ VE ANTİBİYOTİK DUYARLILIK TESTİ
Kullanımı: Ureaplasma urealyticum ve Mycoplasma hominis bakterilerinin varlığının belirlenmesi ile semikantitatif düzeyli antibakteriyel duyarlılık testleri için kullanılır.
ÜROPEPSİNOJEN

ÜROPORFİRİN

VAJİNAL KÜLTÜR (Servikovajinal kültür)
Kullanımı: Candida, Trichomonas, Neisseria gonorrhoeae, Gardnerella ve diğer bakteriyel etkenlerin izolasyonu
VALPROİK ASİT
Normal Değer:

Terapötik konsantrasyon 50-100 mg/ml
Toksik konsantrasyon >100 mg/ml
Kullanımı: İlaç düzeyinin takibinde kullanılır.

VANİLMANDELİK ASİT (VMA, 3-Metoksi, 4-Hidrosimandelik asit)
Normal Değer:

6-12 ay 0,50-2,00 mg/gün
1-5 yaş 0,50-2,50 mg/gün
6-12 yaş 0,75-3,00 mg/gün
13-15 yaş 1,00-6,00 mg/gün
>15 yaş 3,00-9,00 mg/gün
Kullanımı: Feokromasitoma tanı ve tedavi takibinde kullanılır. Ayrıca nöroblastoma, ganglionöroma ve karsinoid tümörlerin değerlendirilmesinde de kullanılabilir.
VARİCELLA ZOSTER ANTİKORLARI IgM ve IgG

VAZOPRESSİN

VDRL TESTİ (Venereal disease research lab testi)
Kullanımı: Sifilis tanısında kullanılan non-spesifik bir testtir. Sadece erken ve geç dönem sifilis lezyonlarında bulunmaz, aynı zamanda latent subklinik sifilis tanısında da kullanılır. Non-spesifik testlerdeki pozitiflik spesifik testlerle doğrulanmalıdır. Ayrıca epidemiyolojik çalışmalarda da yol göstericidir.

VİBRİO KÜLTÜRÜ (Kolera kültürü)
Kullanımı: Vibrio Cholera’nın izolasyonu

VİTAMİN A (Vit A, Retinol)
Normal Değer:

0-5 yaş 20-43 mg/ml
6-12 yaş 26-49 mg/ml
13-15 yaş 26-72 mg/dl
>15 yaş 30-80 mg/dl
Kullanımı: Malabsorbsiyon sendromu ayırıcı tanısında ve A vitamini düzeyinin değerlendirilmesinde kullanılır.

VİTAMİN B12 (Vit B12, Siyanokobalamin)
Normal Değer:

<7 gün 160-1300 pg/ml
>7 gün 220-940 pg/ml
Kullanımı: Hematopoezis ve normal nöronal fonksiyonlar için Vit B12 gereklidir. Kronik böbrek yetmezliği, konjenital kalp yetmezliği, diabetes mellitus, AML, KML, lökositoz, polistemia vera, karaciğer hastalıkları ve protein malnutrisyonunda serum Vit B12 düzeyi yüksekken, intrensek faktör eksikliği, malabsorbsiyon ve vejeteryanlarda Vit B12 düzeyi düşüktür.

VİTAMİN C (Askorbik asit, Vit C)
Normal Değer : 0,50-1,80 mg/dl
Kullanımı: C vitamini eksikliği ve fazlalığının değerlendirilmesinde kullanılır. Vitamin C, nöropeptitler, adrenal kortikal steroid hormonlar, tropokollajen-kollajen dönüşümü ve tirozin ve folat metabolizmasında rol oynar .

VİTAMİN D3 (Vit D3, 25-Hidroksi kolekalsiferol, 25 (OH) Kalsiferol, Kalsiferol)
Normal Değer: 10,00-40,00 ng/ml
Kullanımı: Kalsiyum ve fosfor metabolizması için çok önemlidir. Plazma düzeyi, kişinin diyetle aldığı D vitamini düzeyini gösterir. Diyetle yetersiz alınması, bazı karaciğer hastalıkları, Vit D 25 hidroksilaz enzim aktivitesinin azalması ve nontropik sprue’ya bağlı malabsorbsiyonlarda serum Vitamin D düzeyi azalır.

VİTAMİN E (a-Tokoferol, a-T, Alfa-tokoferol, Vit E)
Normal Değer:

0-1 yaş 0,25-0,37 mg/dl
2,12 yaş 0,30-0,90 mg/dl
13-15 yaş 0,60-1,00 mg/dl
>15 yaş 0,50-1,80 mg/dl
Kullanımı: E vitamini, lipid membranlardaki doymamış yağ asitleri için bir antioksidandır. Malabsorbsiyon, prematüre infantlar ve abetalipoproteinemide Vit E düzeyi düşükken, aşırı E vitamini fazlalığı genelde hiperlipidemi ile ilişkilidir. Yağda eriyen bir vitamin olduğundan serum lipid düzeyinden etkilenir. Bu nedenle Vit E/lipid oranı serum Vit E düzeyinin değerlendirilmesinde daha iyi bir göstergedir.
Vit E / Total kolesterol + Trigliserit = 1,4-5,7
Vit E / Total lipid > 0,6 (çocuk)
>0,8 (yetişkin) olmalıdır.

VLDL KOLESTEROL (VLDL-C)
Normal Değer:

0-3 yaş 7,30 mg/dl
4-15 yaş 10-35 mg/dl
>15 yaş 10-40 mg/dl
Kullanımı: Lipid metabolizmasının değerlendirilmesi


VON WİLLEBRAND FAKTÖR ANTİJENİ (Faktör VIII ile ilişkili antijen)
Normal Değer: %60-150
Kullanımı: Akkiz veya konjenital von Willebrand hastalığının (vWD) tanısı, hemofili A ile ayırıcı tanı ve vWD’li hastalara uygulanan tedavinin takibinde kullanılır.

VZV ANTİKORLARI IgM ve IgG (Varicella Zoster antikorları IgM ve IgG)
Kullanımı: Aktif veya geçirilmiş enfeksiyonun serolojik olarak gösterilmesinde kullanılır. Döküntüler ortaya çıktıktan 8-10 gün sonra IgM saptanabilir ve 18-19. günlerde pik yapar. IgG ise 13-14 gün sonra saptanabilir düzeye ulaşır ve 30-60.günlerde pik yapar. İmmün sistemi suprese olan hastalarda VZV enfeksiyonları ağır seyredebilir.

WBC
WEİL-FELİX TESTİ
Kullanımı: Proteus bakterilerinin Riketsia ile ortak antijenler taşıdığı esasına dayanarak, Riketsia antikorlarının varlığının gösterilmesinde kullanılır.

WESTERGREN SEDİMENTASYON HIZI

XYLOSE ABSORBSİYON TESTİ
YARA KÜLTÜRÜ
Kullanımı: Yara enfeksiyonuna neden olabilecek aerobik bakterilerin izolasyonu
YENİDOĞANDA KALITSAL METABOLİK HASTALIK TARAMASI (ES TANDEM MASS SPEKTROMETERE İLE)
Kullanımı: Örnekte fenilalanin, tirozin, metionin, valin, lösin/izolösin, glisin, sitrülin ve ornitin amino asitleri ile açilkarnitin düzeyleri değerlendirilerek yenidoğanın tabloda verilen kalıtsal metabolik hastalıklar yönünden taranması amacıyla kullanılır.

GAİTA ANALİZİ (Tam) (Gaita mikroskobisi, parazit incelemesi, gaitada gizli kan, hazım testi ve pH ölçümü)
GAİTA KÜLTÜRÜ (Normalde patojen bakteri ürememelidir)

GAİTADA AMİP İNCELEMESİ
Normal Değer : Negatif
Kullanımı: Entamoeba histolytica kist ve trofozitlerinin araştırılması
GAİTADA CRYPTOSPORİDİUM İNCELEMESİ
Kullanımı: HIV hastalarında, gündüz bakım evlerinde ve su kaynaklı salgınlarda diareye neden olan bir protozoadır. İmmün sistemi normal olan kişilerde asemptomatik seyreder ya da kendi kendini sınırlayan diaremeye neden olur.

GAİTADA GİZLİ KAN ARAŞTIRILMASI
Normal Değer: Negatif
Kullanımı: Gaitada kimyasal kan reaksiyonunun araştırılması

GAİTADA HAZIM TESTİ

GAİTADA MİKROSKOBİK İNCELEME
Kullanımı: Gaitada eritrosit, lökosit vb hücrelerin varlığının araştırılması

GAİTADA PARAZİT ARAŞTIRILMASI
Kullanımı: Gaitada parazit yumurtaları ve protozoalarının araştırılması

GAİTADA pH ARAŞTIRILMASI
Kullanımı: Gaita normalde nötral veya hafif alkali pH’a sahiptir. Karbonhidrat ve protein yıkımının izlenmesinde kullanılır.

GAİTADA REDÜKTAN MADDE
Normal Değer: Negatif

GAİTADA ROTA VİRÜS ANTİJEN (Rota virüs antijeni)
Kullanımı: Yenidoğanlarda ve 6 ay 2 yaş grubu çoçuklarda, özellikle kış döneminde ishal yapan en önemli nonbakteriyel gastroenterit etkeni olan rota virüs antijeninin gösterilmesinde kullanılır.

GAİTADA STERKOBİLİNOJEN
Kullanımı: Safranın duodenuma ulaşmasını engelleyen obstrüksiyonların değerlendirilmesinde ve özellikle de bilier atrezi olasılığının araştırılmasında kullanılır.
GAİTADA TRİPSİN
Kullanımı: Kistik fibrozis için tarama testlerinden biridir. Gaitadaki tripsin miktarı malabsorbsiyonda artmışken, pankreas fonksiyon kaybı ve kistik fibrozisde azalmıştır. >4 yaşın üzerindeki çocuklarda değeri düşüktür.

GAMA GLUTAMİL TRANSFERAZ (GGT, Gama GT, Gama Glutamil transpeptidaz)
Normal Değer:

Kord 11-194 IU/L
Prematüre 11-194 IU/L
0-7 gün 10-300 IU/L
7 gün-1 ay 7-180 IU/L
2-3 ay 7-100 IU/L
4 ay-15 yaş 7-50 IU/L
>15 yaş Erkek 7-60 IU/L
Kadın 7-40 IU/L
Kullanımı: Karaciğer fonksiyon testlerinden biridir. Alkol ve ilaçların karaciğer üzerine toksik etkisini takip etmede kullanılır. Obstrüktif sarılık, intrahepatik kolestazis, pankreatit ve karaciğerdeki metastatik karsinomların tanısında da değerlidir. Serum GGT düzeyi, karaciğer hastalıklarında ALP ile paralel hareket ederken, kemik hastalıklarında etmez.

GASTRİN
Normal Değer: 25-125 pg/ml
Kullanımı: Zollinger-Ellison sendromu, aklorhidri veya pernisiyöz anemi, multiple endokrin neoplazi ve diğer hipergastrinemilerin tanısında kullanılır.

GEBELİK TESTİ (İdrar) (BETA-HCG İdrar)

GEBELİK TESTİ (Serum) (BETA-HCG Kan)

GLİADİN ANTİKORLARI IgA ve IgG (Anti-gliadin antikorları)
Kullanımı: Celiac sprue hastalığında tanı ve tedavinin takibinde kullanılır. Tedaviden sonra önce IgA (3 ay), daha sonra IgG (12 ay) düşer. Tedavi bırakılıp diyet normale döndükten 3 ay sonra tekrar pozitifleşir.

GLUKOHEMOGLOBİN (HbAIC)
Normal Değer: %4,2-6,4
Kullanımı: Diabetes mellitusun uzun dönem takibinde kullanılır. Son 4-8 hafta içindeki ortalama kan glukoz konsantrasyonunu gösterir.

GLUKOZ (Açlık kan şekeri, AKŞ)
Normal Değer:

Kord 45-96 mg/dl
Prematüre 20-60 mg/dl
0-7 gün 40-60 mg/dl
7 gün-1 ay 40-80 mg/dl
2 ay-15 yaş 60-100 mg/dl
16-60 yaş 70-110 mg/dl
>60 yaş 80-110 mg/dl
Kullanımı: Karbonhidrat metabolizmasının değerlendirilmesinde kullanılır.

GLUKOZ (İdrar)
Normal Değer:
Spot idrar 1-15 mg/dl
24 saatlik idrar <0,5 g/gün
Kullanımı: Böbrek fonksiyonlarının değerlendirilmesi ve diabetes mellitus takibinde kullanılır.

GLUKOZ (Mayi)
Normal Değer:

BOS 0-12 yaş 60-80 mg/dl
13-15 yaş 50-75 mg/dl
>15 yaş 40-70 mg/dl
Kullanımı: Normalde BOS glukoz değeri, eş zamanlı kan glukozunun %60-80’i düzeyindedir. Bakteriyel menenjitler, merkezi sinir sistemi maligniteleri, romatoid menenjit ve hipoglisemi BOS glukoz düzeyinde düşüşe neden olur.

GLUKOZ-6-FOSFAT DEHİDROGENAZ (G6PD)
Normal Değer:

<1 yaş 6,50-14,40 U/g Hb
>1 yaş 4,60-13,50 U/g Hb
Kullanımı: G6PD eksikliğine bağlı olarak gelişen hemolitik aneminin tanısında kullanılır. Genç eritrositlerde G6PD aktivitesi yüksek olduğundan, hemolitik epizod sonrasında eksikliğin belirlenmesi genellikle mümkün olmaz.

GLUKOZAMİNOGLİKAN
Kullanımı: Mukopolisakkaridozislerin taranması amacıyla kullanılır.

GONOKOK KÜLTÜRÜ (Neisseriae gonorhoeae kültürü)
Kullanımı : Neisseriae gonorrhoeae izolasyonu ve identifikasyonu

GÖZ KÜLTÜRÜ (Konjonktiva kültürü)
Kullanımı: Göz enfeksiyonlarında bakteriyolojik ajanın izolasyonu

GRAM BOYALI PREPARAT
Kullanımı: Klinik materyalde hücre ve bakteri varlığının araştırılması ve bakteri morfolojisinin belirlenmesi

GROWTH FAKTÖR (Somatomedin C)

GROWTH HORMON (GH, Somatotropin, STH)
Normal Değer: 0-20 mIU/ml
Kullanımı: Hipofiz fonksiyonlarının değerlendirilmesi, çocuklarda dwarfizm ve gigantizm, erişkinlerde ise akromegalinin tanı ve tedavisinin takibinde kullanılır. Çocuklarda GH yetmezliklerinin değerlendirilmesinde bazal değerler yetersiz olabileceğinden stimülasyon testlerine ihtiyaç duyulabilir.

GRUBER-WİDAL TESTİ
Kullanımı: Tifo ve paratifo enfeksiyonlarında O aglütininleri 8.günden, H aglütininleri ise 10-12 günden sonra tespit edilebilir düzeye ulaşır. Akut hastalık tanısı için 10-15 gün ara ile alınan kan örneklerinde titre artışı gözlenmelidir. Tek başına H aşılamayı, O ise hastalığı işaret eder. Erken dönemde tedaviye başlanan vakalarda pozitiflik görülmeyebilir. Tek başına tanı koydurucu değildir. Non-spesifik reaksiyonlara rastlanabilir.

HAM TESTİ
Normal Değer: Negatif
Kullanımı: Paroksismal noktürnal hemoglobinüri tanısında kullanılır.
HAPTOGLOBİN (HPT)
Normal Değer: 30-200 mg/dl
Kullanımı: İn vivo hemoliz tanısında kullanılan bir akut faz proteinidir. Akut ve kronik inflamasyonlar, neoplastik hastalıklar, kortikosteroid tedavisi ve bilier obstrüksiyonlarda serum HPT seviyesi artarken, in vivo hemoliz (hemoglobinopatiler, eritrosit membran defektleri, otoimmün hemolitik hastalıklar, mekan hemoliz, hipersplenizm), karaciğer hastalıkları, östrojen tedavisi, gebelik ve oral kontraseptif kullanımı ile HPT seviyesi düşer.

HAV IgG (Hepatit A antikoru IgG; Anti-HAV IgG)
Normal Değer: Negatif
Kullanımı: Akut HAV (Hepatit A) enfeksiyonunun tanısında kullanılır. 15-45 günlük bir inkübasyonu takiben semptomların ortaya çıkması ile beraber kanda görülür ve genelde 3-6 ay pozitif kalır.

Hb ELEKTROFOREZİ

HbeAg (Hepatit Be Antijeni)
Normal Değer: Negatif
Kullanımı: HBV (Hepatit B) enfeksiyonunun takibinde kullanılır. Enfeksiyonun erken evrelerinde, HbsAg’den sonra ortaya çıkar. Virüsde aktif viral replikasyonun olduğunu gösterir.

HbsAg (Hepatit B surface antigen)
Normal Değer: Negatif
Kullanımı: Akut veya kronik HBV enfeksiyonlarının tanısında kullanılır. HBV enfeksiyonu sırasında serumda ortaya çıkan ilk serolojik markerdir (6-16 hafta). Akut enfeksiyonlarda genelde semptomlar çıktıntan 1-2 ay sonra ortadan kaybolur. HbsAg’nin 6 aydan uzun süre bulunması kronik taşıyıcılık veya kronik karaciğer hastalığının göstergesidir.

HBV DNA (Hibridizasyon)
Kullanımı: Serumdaki HBV miktarını belirlemek için kullanılır. Klinik ve diğer laboratuvar bulguları ile beraber hastalığın prognozunun belirlenmesi ve tedavi takibinde değerlidir.

HBV DNA (PCR)
Normal Değer: Negatif
Kullanımı: HBV enfeksiyonlarının erken evrelerinde antikor düzeyi düşük olduğundan serolojik testler yetersiz kalmaktadır. Bu nedenle virüsün doğrudan tespit edildiği duyarlı ve spesifik bir yöntem olan PCR kullanılır. Asemptomatik taşıyıcılar, antikorun henüz oluşmadığı vakalar, seropozitif annelerden doğan bebekler, immünolojik reaksiyon göstermeyen hastalar ve serolojik testleri pozitif olan hastalarda tanının doğrulanması ve tedavinin takibinde HBV DNA kullanılabilir.

HCV GENOTİP TAYİNİ
Kullanımı: HCV (Hepatit C) tip tayini hastalığın seyri ve tedavisi için önemlidir. Tespit edilebilen genotip ve alt tipleri şunlardır: 1a, 1b, 1c, 2a/c, 2b, 3a, 3c, 4a, 4b, 4c/d, 4e, 4f, 4h, 5a, 6a.

HCV RNA
Normal Değer: Negatif
Kullanımı: HCV enfeksiyonlarının erken evrelerinde antikor düzeyi düşük olduğundan serolojik testler yetersiz kalmaktadır. Ayrıca özellikle HCV’de antikorun varlığı her zaman viremi ile birlikte görülmez. Bu nedenle virüsün doğrudan tespit edildiği duyarlı ve spesifik bir yöntem olan PCR kullanılır. Asemptomatik taşıyıcılar, antikorun henüz oluşmadığı vakalar, seropozitif annelerden doğan bebekler, immünolojik reaksiyon göstermeyen hastalar ve serolojik testleri pozitif olan hastalarda tanının doğrulanması ve tedavinin takibinde HCV RNA kullanılabilir.

HCV VİRAL YÜK
Kullanımı: Serum veya plazmadaki HCV RNA miktarını belirlemek için kullanılır. Klinik ve diğer laboratuvar bulguları ile beraber hastalığın prognozunun belirlenmesi ve tedavi takibinde değerlidir.

HDL KOLESTEROL (HDL-C)
Normal Değer:

Prematüre 5-50 mg/dl
0-1 yaş 30-65 mg/dl
2-15 yaş 35-75 mg/dl
Erkek Kadın
16-20 yaş 30-70 mg/dl 35-80 mg/dl
21-60 yaş 40-70 mg/dl 40-80 mg/dl
>60 yaş 40-75 mg/dl 40-80 mg/dl
Kullanımı: Koroner kalp hastalığı riskinin değerlendirilmesi normal değerin altına düşmesi, kalp-damar hastalığı riskinin arttığını gösterir.

HDV RNA
Normal Değer: Negatif
Kullanımı: Serumdaki delta antijen düzeyi akut enfeksiyon sırasında değişkendir. Kronik enfeksiyon sırasında ise delta antijeni nadiren tespit edilebilir. Ayrıca anti-HDV tespit edilmesi de aktif HDV enfeksiyonu olduğu anlamına gelmez. Bu durumda aktif HDV enfeksiyonunu tespit edebilmek için PCR ile HDV RNA ölçümü yapılabilir.

2.5-HEGZANDİON
Normal Değer: <50 mg/L
Kullanımı: n-hegzan ile çalışan kişilerin bu maddeden ne kadar etkilendiğinin tespitinde kullanılır.

HELICOBACTER PYLORİ ANTİJEN (HpSA)
Normal Değer: Negatif
Kullanımı: Erişkinlerde H.pylori varlığını göstermek ve tedavi sonrası eradikasyonu izlemekte kullanılır. H.pylori, gastrit, gastrik ve duodenal ülser, gastrik kanser ve neden olur. Non-invazif bir test olduğundan tedaviye cevabın izlenmesinde tercih edilir.

HELICOBACTER PYLORİ ANTİKOR TARAMA
Normal Değer: Negatif
Kullanımı: H.pylori tanısında kullanılan non-invazif testlerden biridir. Aktif H.pylori ilişkili gastriti olan hastalarda, H.pylori enfeksiyonu tanısına yardımcı olan bir tarama testidir. Tedaviden sonraki 6-8 ay içinde antikor düşüşü saptanır.

HELİCOBACTER PYLORİ ANTİKORLARI IgA ve IgG
Normal Değer: Negatif
Kullanımı: H.pylori tanısında kullanılan non-invazif testlerdir. Tedaviden sonraki 6-8 ay içinde antikor düşüşü saptanır.

HEMATOKRİT (Hct)
Normal Değer:

Kord %42-60
Prematüre %42-60
0-7 gün %45-67
7 gün-1ay %42-63
2-3 ay %31-55
4-6 ay %29-41
7 ay-3 yaş %33-39
4-5 yaş %34-40
6-12 yaş %35-45
Erkek Kadın
13-15 yaş %37-49 %36-46
16-50 yaş %40-53 %36-46
>50 yaş %41-53 %36-46
Kullanımı: Anemi, kan kaybı, polistemi vb. durumların değerlendirilmesinde kullanılır. Polistemi, egzersiz, hemokonsantrasyon (dehidratasyon, yanık, aşırı kusma, intestinal obstrüksiyon vb) ve yüksek rakım Hct’te artışa neden olurken, anemi ve yatar pozisyonda Hct düşer. Saat 17.00-07.00 arasında ve yemeklerden sonra Hct düzeyinde %10’luk bir düşme olabilir. Ayrıca kan alırken turnikenin uzun süre kalması yanlış yüksek sonuçlara neden olabilir.

HEMOFİLİ A BAĞLANTI ANALİZİ (FVIII eksikliği)
Kullanımı: Hasta bireyin annesinden aldığı allel, bağlantı analizi denilen indirek metot ile tespit edilir. Mutasyonu belirlenmemiş hasta ailelerine prenatal tanı ve/veya taşıyıcılık tanısına yardımcı olabilmek amacı ile indirek analiz uygulanabilir.

HEMOFİLİ A İNTRON 22 İNVERSİYON ANALİZİ (FVIII eksikliği)
Kullanımı: Hemofili A, faktör VIII eksikliğinden kaynaklanan bir çeşit kanama hastalığıdır. Hastalık, X kromozomu üzerinde bulunan FVIII geninde meydana gelen mutasyonlardan kaynaklandığı için erkek çocuklarda görülür. Plazmadaki normal faktör düzeyleri %50-150 ünite (=0,2 mg/ml) arasında değişir. Değer %1’in altında ise ağır hemofili denir. Ağır hemofililerde kanamalar travma olmaksızın kendiliğinden de başlayabilir. İntron 22 inversiyon mutasyonunun, Türk Hemofili A hastalarında görülme sıklığının %29 olduğu (ağır hemofili vakalarının %42’si) bildirilmiştir.

HEMOFİLİ B BAĞLANTI ANALİZİ (FIX eksikliği; Christmas hastalığı)
Kullanımı: Hemofili B, faktör IX eksikliğinden kaynaklanan bir çeşit kanama hastalığıdır. Görülme sıklığı Hemofili A’ya oranla çok düşüktür. Hastalık X kromozomu üzerinde bulunan FIX geninde meydana gelen mutasyonlardan kaynaklandığı için erkek çocuklarda görülür. Hasta bireyin annesinden aldığı allele, bağlantı analizi denilen indirek metot ile tespit edilir. Hasta ailelerine prenatal tanı ve/veya taşıyıcılık tanısına yardımcı olabilmek amacı ile indirek analiz uygulanabilir.

HEMOGLOBİN (Hb)
Normal Değer:

Kord 13,50-20,00 g/dl
Prematüre 13,50-20,00 g/dl
0-7 gün 14,50-22,50 g/dl
7 gün-1ay 13,50-20,50 g/dl
Erkek Kadın
2-3 ay 10,00-14,50 g/dl 10,00-14,00 g/dl
4-6 ay 9,50-13,50 g/dl 9,50-13,50 g/dl
7 ay-3 yaş 10,50-13,50 g/dl 10,50-13,50 g/dl
4-5 yaş 11,50-13,50 g/dl 11,50-13,50 g/dl
6-12 yaş 11,50-15,50 g/dl 11,50-15,50 g/dl
13-15 yaş 13,00-16,00 g/dl 12,00-16,00 g/dl
16-50 yaş 13,50-17,50 g/dl 12,00-16,00 g/dl
>50 yaş 14,00-18,00 g/dl 13,00-17,00 g/dl

Kullanımı: Anemi, kan kaybı, polistemi vb durumların değerlendirilmesinde kullanılır. Polistemi, egzersiz, hemokonsantrasyon (dehidratasyon, yanık, aşırı kusma, intestinal obstrüksiyon vb.) ve yüksek rakım Hb’de artışa neden olurken, anemi ve yatar pozisyonda Hb düşer. Saat 17.00-07.00 arasında ve yemeklerden sonra Hb düzeyinde %10’luk bir düşme olabilir. Ayrıca kan alırken turnikenin uzun süre kalması yanlış yüksek sonuçlara neden olabilir.

HEMOGLOBİN A1C (Bk. Glukohemoglobin)

 

HEMOGLOBİN A2 (HbA2)
Normal Değer: %0-4
Kullanımı: Talasemi tanısında kullanılır. HbA2 düzeyi demir eksikliğinden etkilenebilir. b-talasemi ve megaloblastik anemide HbA2 düzeyi artarken, demir eksikliği, eritrolösemi, HbH hastalığı, s-talasemi ve bs-talasemide HbA2 düzeyi düşer.
HEMOGLOBİN ELEKTROFOREZİ (Bk. Beta Talasemi ve Hemoglobinopati Taraması)

HEMOSİDERİN
Normal Değer: Negatif
Kullanımı: Plazmadaki serbest hemoglobin miktarının yüksek olması ve buna bağlı olarak hemopeksin ve haptoglobulin düzeylerinin düşmesi, idrarda hemosiderin bulunmasına neden olur. Hemosiderinüri genelde intravasküler hemolize bağlıdır. İntravasküler hemolize neden olan anemilerde ve hemakromatozisde hemosiderinüri görülür.

HEPATİT D VİRÜS ANTİKORU (Delta antikoru, Anti-Delta, Anti-HDV)
Normal Değer: Negatif
Kullanımı: HDV enfeksiyonunun tanısında kullanılır. Özellikle stabil kronik HBV enfeksiyonu olanlarda ani alevlenme olduğundan delta antikoru bakılmalıdır.

HETEROFİL ANTİKOR (Monospot test)
Normal Değer: Negatif
Kullanımı: EBV enfeksiyonu tanısında kullanılır. EBV B lenfositleri etkilendiğinden spesifik ve non-spesifik antikor oluşumu gözlenir. Testin sonucu hastalığın ağırlığı hakkında bilgi vermez fakat titre artışının takibi anlamlıdır.

HIV-1/HIV-2 ANTİKOR
Normal Değer: Negatif
Kullanımı: HIV tanısında kullanılır. HIV ile karşılandıktan sonra 6-12.haftadan önce pozitifliği saptanmaz. Genellikle 6-12.aydan sonra pozitifleşir. AIDS geliştikten sonra, hastalığın son evrelerinde antikor düzeyi saptanabilir sınırın altına düşebilir. Negatif ve pozitif sonuçlar dikkatlice değerlendirilmelidir. Pozitif sonuçlar, Western blot ve PCR ile doğrulanmalıdır.

HIV-1 PROVİRAL DNA
Normal Değer: Negatif
Kullanımı: ELISA ve Western Blot gibi serolojik testler HIV’a karşı oluşan antikorları tespitt ettiğinden bu testlerin serokonversiyondan önceki değerleri sınırlıdır. PCR ile HIV-1’in doğrudan tespit edilmesi sağlanır. Yeni doğanlarda ve yüksek riskli hastalarda erken tanı için ve doğrulama amacıyla HIV-1 proviral DNA testi kullanılabilir.

HIV-1 RNA (HIV-1 viral yük)
Kullanımı: Plazmadaki HIV-1 RNA miktarını belirlemek için kullanılan bir testtir. Klinik ve diğer laboratuvar bulguları ile beraber prognozun belirlenmesi ve tedavi takibinde kullanılır.

HIV-1 VİRAL YÜK

HIV p24Ag + IgG COMBI
Normal Değer: Negatif
Kullanımı: Akut HIV enfeksiyonu sendromu tanısında kullanılır. Antikor oluşumundan önce antijenemi geliştiğinden şüpheli temastan 3 hafta sonra kullanılabilir. Negatif ve pozitif sonuçlar dikkatlice değerlendirilmelidir. Pozitif sonuçlar, Western blot ve PCR ile doğrulanmalıdır.

HİDROKSİBÜTİRAT DEHİDROGENAZ (HBDH, Alfa-hidroksibütirik dehidrogenaz, a-HBD)
Normal Değer: 75-200 U/L
Kullanımı: AMI (MI sonrası 72 saatte pik yapar ve 2 hafta yüksek kalır), hemolitik veya megaloblastik anemi, akut hepatoselüler hasar, müsküler distrofi, lösemi, lenfoma, malign melanom, postoperatif dönem ve nefrotik sendromda serum HBDH düzeyi artar.

5-HİDROKSİİNDOLASETİK ASİT (5-HIAA, 5-OH indolasetik asit)
Normal Değer: 10,4-31,2 mmol/gün
Kullanımı: Karsinoid tümörlerin tanısında kullanılır. Ayrıca çölyak sprue, whipple hastalığı ve bronş karsinomlarında 5-HIAA düzeyi artarken, depresyon, ince bağırsak rezeksiyonu, PKU ve Hartnup hastalığında ise 5-HIAA düzeyi azalır.

25-HİDOKSİ KOLEKALSİFEROL (Bk. Vitamin D3)

17-HİDROKSİPROGESTERON (17-OH Progesteron)
Normal Değer:

Kord 9,00-50,00 ng/ml
Prematüre 0,30-5,60 ng/ml
0-7 gün 0,20-2,30 ng/ml
7 gün-5 yaş 0,10-0,90 ng/ml
6-15 yaş 0,10-1,00 ng/ml
16-50 yaş 0,20-1,00 ng/ml
>50 yaş 0,20-0,50 ng/ml
Hamile 0,20-1,00 ng/ml
Menapoz 0,10-0,50 ng/ml
Folliküler faz 0,20-1,00 ng/ml
Pik 0,20-1,00 ng/ml
Luteal faz 0,20-3,00 ng/ml
Kullanımı: 11-hidroksilaz veya 21-hidroksilaz eksikliğine bağlı olan konjenital adrenal hiperplaziler için en iyi tarama testidir. Hirşutizm veya infertilitesi olan kadınlarda, adult-onset konjenital adrenal hiperplazilerin değerlendirilmesinde ve konjenital adrenal hiperplazi nedeniyle glukokortikoid tedavisi alan hastaların takibinde de kullanılır.

HİDROKSSİPROLİN, TOTAL
Normal Değer:

1-5 yaş 20-65 mg/gün
6-12 yaş 35-99 mg/gün
13-15 yaş 63-180 mg/gün
16-20 yaş 20-55 mg/gün
21-40 yaş 15-42 mg/gün
>40 yaş 16-49 mg/gün
Kullanımı: Total kollajen turnover’ını gösterir. Kemik rezorbsiyonu için iyi bir göstergedir. Ayrıca primer ve sekonder tümörlere bağlı kemik yıkımının değerlendirilmesinde de kullanılabilir. Akromegali, hipertiroidizm, Paget hastalığı, rickets, osteomalazi, büyük kemik kırıkları, kemik tümörleri, osteoporoz, sarkoidoz ve akut osteomyelitlerde hidroksiprolin düzeyi artarken, hipotiroidizm, hipopitüiterizm, hipoparatiroidizm ve malnutrisyonda ise hidroksiprolin düzeyi düşer.

5-HİDROKSİ TRİPTAMİN (Bk. Seratonin)

 

HİPOKONDROPLAZİ (HCH) MUTASYON ANALİZİ
Kullanımı: Bu kondrodistrofi, akondroplazi’nin allelik formudur. Radyolojik ve klinik bulgular sayesinde akondroplazi’den ayırdedilebilir. Otozomal dominant olduğu için taşıyıcılık durumu göstermez. Doğrudan hastalık fenotipi görülür.
HİPPÜRİK ASİT
Normal Değer: <1,5 g/g kreatinin
Kullanımı: Tolven ve xylen ile çalışan kişilerin bu maddelerden ne kadar etkilendiğinin tespitinde kullanılır.

HLA B-7
Kullanımı: HLA doku grubu tayininde kullanılır.

HLA B-27
Kullanımı: HLA doku grubu tayininde kullanılır. Ankilozan spondilit ve romatoid artritte destekleyici bir bulgudur.

HLA-DR

HOMOSİSTEİN (Hcy)
Normal Değer:

>12 yaş 0-12 mmol/L (normal)
12-15 mmol/L (sınırda yüksek)
>15 mmol/L (yüksek)
Kullanımı: Plazma total homosistein düzeyi kardiyovasküler hastalıklar için bağımsız bir risk faktörüdür. Genetik mutasyonlar veya esansiyel vitamin kofaktörlerindeki eksiklik enzim fonksiyonlarını etkileyerek homosistein düzeyini arttırır. Homosistein düzeyi yüksek olanlarda ateroskleroz ve tromboembolizm riski artmıştır. Ayrıca kanda ve idrarda homosistein düzeyinin artmış olduğu doğumsal bir metabolizma bozukluğu olan homosistinürinin tanısında da kullanılır. Vitamin B12 eksikliği, yaş ve sigara kullanımı homosistein düzeyini arttırırken, folik asit kullanımı ile homosistein düzeyi düşer.

HOMOVANİLİK ASİT (HVA)
Normal Değer:

24 saatlik idrar 3-5 yaş 1,40-4,30 mg/gün
6-12 yaş 2,10-4,70 mg/gün
13-15 yaş 2,40-8,70 mg/gün
>15 yaş 1,40-8,80 mg/gün
Kullanımı: Dopaminin majör terminal metabolitidir. Feokromasitoma, nöroblastoma ve ganglioblastomanın tanı ve takibinde kullanılır. 24 saatlik idrarda ölçüm yapılması tercih edilir.

HPV PCR ve GENOTİP TAYİNİ
Normal Değer: Negatif
Kullanımı: Servikal kanserler, servikal intraepitelial neoplazi (CIN) ve Condylomata acuminatada HPV varlığının tespit edilmesinde kullanılır. İstenildiği takdirde varlığı belirlenen virüsün tip tayini yapılabilir. HPV 6, 11, 16, 18, 31, 33 ve 35 tipleri tayin edilebilmektedir.

HSV TİP-1 ANTİKORLARI IgM ve IgG (Herpes Simplex tip I IgM ve IgG)
Kullanımı: Yakın bir süre önce veya geçmişte geçirilmiş HSV tip-1 enfeksiyonuna karşı oluşan antikorları göstermektedir. Sıklıkla gingivostomatit, herpes labialis, keratit, konjonktivit ve veziküler lezyonlara neden olur. Tedavi edilmeyen herpes ensefaliti ve yenidoğan herpes enfeksiyonu %70 fatal seyredebilir. HSV enfeksiyonunda antiviral tedavi önemli olduğundan, erken tanı önemlidir.

HSV TİP-2 ANTİKORLARI IgM ve IgG (Herpes Simplex tip II IgM ve IgG)
Kullanımı: Yakın bir süre önce veya geçmişte geçirilmiş HSV tip-2 enfeksiyonuna karşı oluşan antikorları göstermektedir. HSV tip-2 genital herpese neden olmaktadır. Doğum sırasında anneden çocuğa bulaşabileceğinden erken tanı ve tedavisi önemlidir.

ISIYA REZİSTAN ALKALEN FOSFATAZ (56°C)
Normal Değer: %25-35
Kullanımı: Alkalen fosfataz yüksekliklerinin nedeninin araştırılmasında kullanılır. Klinikte en önemli kullanım alanı kemik ve karaciğer kaynaklı ALP’nin birbirinden ayrılmasıdır. Bunun için ısı ile inaktivasyon kullanılabilir 56°C’de 16 dakikada kemik kaynaklı ALP’nin %90-100’ü inaktive olur.
ISIYA REZİSTAN ALKALEN FOSFATAZ (65°C) (Bk. Plasental Alkalen Fosfataz)
ISLET ADACIK ANTİKORU (Pankreas islet cell antikor, ICA)
Normal Değer: Negatif
Kullanımı: Tip I diabetes mellituslu (DM) hastaların %90’ında pozitiftir. Tip I DM’ta klinik bulgular başlamadan yıllar önce antikor saptanabilir. Diabeti olmayan kişilerde pozitif bulunduğunda tip I DM’a yatkınlığı gösterir. Birinci derece akrabalarında tip I DM olduğu bilinen kişilerde, düşük derecede ICA pozitifliği varsa ileride tip 1 DM gelişme olasılığı %40, yüksek titrede ICA pozitifliği varsa %100’dür. Ayrıca diabetes mellitusta tip 1-2 ayrımında da kullanılabilir.

İDRAR KÜLTÜRÜ VE KOLONİ SAYIMI
Normal Değer: Üreme olmamalıdır.
Kullanımı: İdrar yolu enfeksiyonu veya bakteriüri etkeni bakterilerin izolasyonu ve koloni sayısının belirlenmesinde kullanılır.
İKİLİ TEST (Bk. Birinci trimester tarama testi)

İKİNCİ TRİMESTER TARAMA TESTİ (Bk. Üçlü tarama testi)

İMMÜNFENOTİPLENDİRME PANELİ (Lösemi paneli, Lenfoma paneli)
Kullanımı: Lenfomaların tiplendirilmelerinde kullanılır. Standart panel dışında ilave monoklonallerin tayini istendiğinde belirtilmelidir.

İMMÜNFİKSASYON ELEKTROFOREZİ (İmmünglobulin elektroforezi)
Kullanımı: Multiple myeloma ve Waldenström makroglobulinemisi gibi immünproliferatif hastalıklar ve immün yetmezliklerin tanı ve takibinde kullanılır. Antikoagülanlar, antikonvülzanlar, oral kontraseptifler, isoniazid ve prokainamid kullanımı tüm immünglobulin düzeylerinde yanlış yükselmelere neden olurken, fenitoin ve melilprednizolon kullanımı ise IgG ve IgA düzeylerinde düşmeye neden olabilir.

İMMÜNFİKSASYON ELEKTROFOREZİ (İdrar) (Bence-Jones proteini)
Kullanımı: Çalışmada idrarla atılan serbest Lambda ve Kappa hafif zincir bulunup bulunmadığı değerlendirilir. Özellikle multiple myelomanın değerlendirilmesinde kullanılır. Amyloidozis, Fanconi sendromu ve Waldenström makroglobulinemisinde de idrarla atılan hafif zincir miktarı artabilir.

İMMÜNFİKSASYON ELEKTROFOREZİ (BOS)

İMMÜNGLOBULİN A (IgA)
Normal Değer:

Serum Prematüre 1,00-4,00 mg/dl
0-7 gün 2,00-30,00 mg/dl
7 gün-1 ay 2,00-50,00 mg/dl
2-6 ay 4,00-80,00 mg/dl
7-12 ay 15,00-110,00 mg/dl
1-3 yaş 15,00-150,00 mg/dl
4-5 yaş 18,00-160,00 mg/dl
6-12 yaş 25,00-160,00 mg/dl
13-15 yaş 45,00-250,00 mg/dl
>15 yaş 45,00-380,00 mg/dl
BOS 0-0,60 mg/dl

Kullanımı: Özellikle sekresyonlarda bulunur ve virüs nötralizasyonunda rol oynar. IgA myeloma, siroz, kronik karaciğer hastalıkları ve kronik enfeksiyonlarda IgA düzeyi artarken, immün yetmezlikler, protein kaybına neden olan hastalıklar ve ataksi telenjiektazide ise IgA düzeyi düşer.

İMMÜNGLOBULİN D (IgD)
Normal Değer: 2,00-99,30 IU/ml
Kullanımı: IgD myelomasının tanı ve takibinde kullanılır.

İMMÜNGLOBULİN E (IgE)
Normal Değer:

0-1 yaş 0-65 IU/L
2-12 yaş 0-150 IU/L
13-15 yaş 1-200 IU-L
>15 yaş 1-100 IU/L
Kullanımı: Allerjik hastalıkların değerlendirilmesinde kullanılır. Allerjik hastalıklar, parazit enfestasyonları, bronkopulmoner aspergillosis, astma, hiperimmünglobulin E sendromu ve Wiskott-Aldrich sendromunda serum IgE düzeyi artarken, bazı neoplazmalar, ataksi telenjiektazi ve bazı agamaglobulinemilerde IgE düzeyi düşer.

İMMÜNGLOBULİN ELEKTROFOREZİ (Bk. İmmünofiksasyon Elektroforezi)

İMMÜNGLOBULİN G (IgG)
Normal Değer:

Serum Prematüre 650-1600 mg/dl
0-1 ay 250-900 mg/dl
2-6 ay 200-700 mg/dl
7-12 ay 220-1070 mg/dl
1-3 yaş 340-1200 mg/dl
4-5 yaş 420-1240 mg/dl
>5 yaş 650-1600 mg/dl
BOS <15 yaş 1,50-5,50 mg/dl
15-60 yaş 3,30-6,10 mg/dl
>60 yaş 4,20-6,40 mg/dl

Kullanımı: bakteri, virüs ve toksinlere karşı uzun süreli koruyuculuğu sağlayan antikorlardır. IgG myeloma, karaciğer hastalıkları, kronik tekrarlayan enfeksiyonlar, otoimmün hastalıklar ve bazı malignitelerde IgG düzeyi artarken, immün yetmezlikler ve protein kaybına neden olan hastalıklarda IgG düzeyi düşer. Nörolojik hastalıkların ayırcı tanısında ise BOS’daki IgG düzeyleri yol gösterici olabilir. Multiple skleroz, subakut sklerozan panensefalit ve merkezi sinir sistemi sifilisinde BOS IgG düzeyinde artış görülebilir.

İMMÜNGLOBULİN G İNDEKSİ (IgG indeksi)
Normal Değer: 0,3-0,6
Kullanımı: Multiple skleroz ve diğer merkezi sinir sistemi demiyelizan hastalıklarının değerlendirilmesinde kullanılır.
İMMÜNGLOBULİN G SUBCLASSLARI
Normal Değer:

IgG1 0-6 ay 200-400 mg/dl
7-12 ay 200-800 mg/dl
1-12 yaş 300-800 mg/dl
13-15 yaş 350-1000 mg/dl
>15 yaş 200-1150 mg/dl
IgG2 0-1 yaş 50-100 mg/dl
2-3 yaş 30-450 mg/dl
4-15 yaş 100-450 mg/dl
>15 yaş 100-550 mg/dl
IgG3 0-1 yaş 15-150 mg/dl
2-12 yaş 15-117 mg/dl
>12 yaş 15-120 mg/dl
IgG4 <1 yaş 0-50 mg/dl
>1 yaş 0-125 mg/dl


Kullanımı: Humoral ve kombine (humoral+hücresel) immün yetmezliklerin değerlendirilmesinde kullanılır. Açıklanamayan ve tekrar eden kulak enfeksiyonları, sinopulmoner hastalıklar ve atopik allerjilerde IgG alt tiplerine bakılabilir. Hipogamaglobulinemi, ataksi-telenjiektazi ve Wiskott-Aldrich sendromunda tüm IgG alt tiplerinin düzyei düşer. Atopik allerjilerde IgG4 düzeyi artarken, rekürrent sinopulmoner enfeksiyonlar ve otitis mediada ise IgG2, IgG3 ve IgG4 düzeyi düşer.

İMMÜNGLOBULİN M (IgM)
Normal Değer:

Serum 0-1 ay 220-80 mg/dl
2-3 ay 20-100 mg/dl
4-6 ay 35-125 mg/dl
7-12 ay 35-150 mg/dl
1-5 yaş 45-200 mg/dl
6-12 yaş 50-250 mg/dl
>12 yaş 50-300 mg/dl
BOS 0-1,30 mg/dl
Kullanımı: Bakteri ve virüslere karşı üretilen ilk antikorlardır. Waldenstrom makroglobulinemisi, enfeksiyonların akut fazı, otoimmün hastalıklar, kronik karaciğer hastalıkları, aktif sarkoidoz, nefrotik sendrom ve bazı lenfomalarda IgM düzeyi artarken, immün yetmezlikler ve protein kaybına neden olan hastalıklarda IgM düzeyi düşer. BOS’da 3 mg/dl’nin üzerindeki IgM değerleri bakteriyel menenjit lehinedir.

İMMÜNKOMPLEKS C1q (C1q, Compleman component C1q, C1q binding test)
Normal Değer : 0-50 mg/ml
Kullanımı: Dolaşımda immünkompleks bulunan hastalıkların (ör.SLE, glomerülonefrit, idiopatik intersitisiel pnömoni, enfektif endokardit, ıyme hastalığı, kronik HBV enfeksiyonu, HIV enfeksiyonu) değerlendirilmesinde ve romatoid artrit ve SLE’nin takibinde kullanılır. Ayrıca bazı malignitelerde (ör.akut lösemi) prognostik değeri de vardır.

İNDİAN INK BOYALI PREPARAT
Normal Değer: Negatif
Kullanımı: BOS’da cryptococcus neoformans varlığının araştırılması

İNDİREK COOMBS
Kullanımı: Rh (-) hamilelerde yenidoğanın hemolitik hastalığı (eritroblastozis fetalis) riskinin belirlenmesinde kullanılır.

İNFANTİL POLİKİSTİK BÖBREK HASTALIĞI (ARPKD) BAĞLANTI ANALİZİ (Otozomal resesif polikistik böbrek hastalığı)
Kullanımı: İnfantil polikistik böbrek hastalığı (ARPKD), en sık görülen kalıtsal renal kistik hastalıklardan biridir. İnsidansı canlı doğumlarda 1/6.000 (Amerika) ile 1/40.000 (Avrupa) arasında değişmektedir. Tüm veriler dikkate alınınca muhtemel insidans canlı doğumlarda 1-2/10.000’dir. ARPKD, birçok çocukta ölüme neden olduğu için, hasta çocuğu olan ailelerde prenatal tanı çok önemlidir. ARPKD’in fetal ultrason ile prenatal tanısı (hatta doğumda oldukça genişlemiş böbreğe sahip olan vakalarda bile) genellikle 22.gebelik haftasından önce mümkün değildir. Hafif manifestasyonu olan vakalarda ultrason ile prenatal tanı imkansız olabilir. ARPKD lokusunun 6 p’nin proksimaline haritalanması, riskli ailelerde haplotipe dayalı prenatal tanıya imkan vermektedir. Bu hastalıktan sorumlu olan gen henüz klonlanmadığı için taşıyıcılık tanısı ve prenatal tanıda henüz mutasyon analizi yapılamamaktadır.
Prenatal tanı isteyen ailelerde başvurunun kabulü için gereken kriterler:
Karakteristik ultrasonografik bulguların da olduğu tipik klinik işaretlerin manifestasyonu,
Aşağıda belirtilen kriterlerden en az birinin varlığı,
-Ebeveynlerde ultrason incelemesi sonucunda renal kist olmaması,
-Hepatik fibrozisin klinik işaretleri veya histopatolojik kanıtı,
-En az bir hasta kardeşte ARPKD’in patolojik kanıtı,
-Ebeveynlerin akraba olması.

İNHALANT ALLERJENLER (Phadiotop)
Normal Değer: Negatif
Kullanımı: Solunum yoluyla alınan allerjenlere karşı oluşan IgE varlığının taranmasında kullanılır.
İNORGANİK FOSFOR

İNSÜLİN
Normal Değer:

Açlık <7 gün 3-20 mIU/ml
>7 gün 5-25 mIU/ml
Tokluk 16-166 mIU/ml

Kullanımı: Tip I ve II diabetes mellitus, hipoglisemi, insülinoma ve insülin rezistan diabetin değerlendirilmesinde kullanılır. İnsülinoma, reaktif hipoglisemi, fazla insülin alınması, Cushing sendromu, tip I diabetes mellitus, feokromasitoma ve akromegalide insülin düzeyi artarken, pankreas b hücre harabiyetinde insülin düzeyi düşer.

İNSÜLİN ANTİKORU

İNSÜLİN C-PEPTİT

İNSÜLİN-LİKE GROWTH FAKTÖR

İYONİZE KALSİYUM (Ca1, Ca+2)
Normal Değer: 1,12-1,32 mmol/L
Kullanımı: Kalsiyumun fizyolojik olarak aktif olan formudur. Total kalsiyumun %50-55’i bu formda bulunur. Anormal total kalsiyum sonuçlarının ve yenidoğanın kalsiyum dengesinin değerlendirilmesinde kullanılır. Primer hiperparatiroidizm, fazla D vitamini alımı ve bazı malignitelerde iyonize Ca düzeyi artarken, primer hipoparatiroidizm, pseudohipoparatiroidizm, D vitamini eksikliği, magnezyum eksikliği, postoperatif durumlar, travma, sepsis, yanıklar, pankreatit ve multiple organ yetmezliğinde ise iyonize kalsiyum düzeyi düşer.

İYOT (I)
Normal Değer: Spot idrar kreatinine oranlanarak verilir.
Kullanımı: Besinler veya ilaçlarla alınan iyot miktarının değerlendirilmesinde kullanılır.
JO-1 ANTİKORLARI
Kullanımı: Özellikle intersitisiel pulmoner fibrozis ve simetrik poliartriti olan polimyozitli hastaların tanısında kullanılır. Jo-1 antikorları pozitif olan bu hastalarda pulmonerr tutulum riski daha fazladır.

 


KABAKULAK ANTİKORLARI IgM ve IgG (Mumps antikorları IgM ve IgG)
Kullanımı: IgM akut enfeksiyonu, IgG ise doğal veya aşılama ile kazanılan bağışıklığı gösterir. İnkübasyon süresi 18-21 gündür. Hastalığın başlamasından 7-14 gün sonra antikor saptanabilir. Bazı hastalarda yaklaşık 1 yıl boyunca düşük düzeyde pozitif kalabilir. Kabakulak virüsü merkezi sinir sistemini de enfekte edebilir. Bu durumda tanı için BOS’taki antikor düzeylerine bakılır.
KADMİYUM (Cd)
Normal Değer:

Tam Kan 0,3-1,2 mg/L
Spot İdrar 0,5-4,7 mg/L
Kullanımı: Kadmiyuma maruz kalan kişilerin bu maddeden ne kadar etkilendiğinin tespitinde kullanılır.

KALSİFEROL (Bk. Vitamin D3)

KALSİTONİN (Tirokalsitonin, hCT)
Normal Değer: 0-50 pg/ml
Kullanımı: Medüller tiroid karsinomlarının tanısında ve kalsiyum metabolizmasının değerlendirilmesinde kullanılır. Bazı akciğer, meme ve pankreas kanserleri, Zollinger-Ellison sendromu, pernisyöz anemi, kronik böbrek yetmezliği, pseudohipoparatiroidizm, APUD hücreli tümörler, karsinoid sendrom, alkolik siroz, gebelik ve benign akciğer hastalıklarında serum kalsitonin seviyesi yükselir.
KALSİYUM (Ca)
Normal Değer:

Kord kanı 8,20-11,50 mg/dl
Prematüre 6,20-11,00 mg/dl
0-7 gün 8,00-10,60 mg/dl
7 gün-12 yaş 8,80-10,80 mg/dl
13-60 yaş 8,40-10,20 mg/dl
>60 yaş 8,40-10,00 mg/dl
Kullanımı: Çeşitli endokrin ve metabolik bozuklukların değerlendirilmesinde kullanılır. Primer ve tersier hiperparatiroidizm, kemik metastazları, çeşitli maligniteler, polisitemiavera, feokromasitoma, sarkoidozis, vitamin D intoksikasyonu, süt-alkali sendromu, tirotoksikozis, akromegali ve dehidratasyona neden olan durumlarda serum Ca düzeyi artarken, hipoparatiroidizm, pseudohipoparatiroidizm, vitamin D eksikliği, kronik böbrek yetmezliği, magnezyum eksikliği, akut pankreattit, hiperfosfatemi, sistinozis, osteomalazi, alkolizm, hepatik siroz ve hipoalbuminemi durumlarında serum Ca düzeyi azalır. Ayrıca total Ca düzeyi, kandaki protein konsantrasyonundan da etkilenir. Protein miktarı 1 g/dl artarsa, kalsiyum miktarı yaklaşık 0,8 mg/dl azalır.

KALSİYUM (İdrar)
Normal Değer: 24 saatlik idrar 0,10-0,30 g/gün
Kullanımı: Kalsiyum metabolizmasının değerlendirilmesinde kullanılır. Hiperparatiroidizm, osteolitik kemik metastazları, myeloma, osteoporozis, vitamin D intoksikasyonu, distal renal tübüler asidoz, idiopatik hiperkalsiüri, tirotoksikozis, immobilizasyon ve sarkoidozisde idrar Ca düzeyi artarken, hipoparatiroidizm, pseudohipoparatiroidizm, rikets, akut nefrit, osteomalazi, serum Ca düzeyinin düşük olduğu durumlar, osteoblastikk metastazlar, hipotiroidizm ve çölyak sprue hastalığında idrar Ca düzeyi düşer.

KAN GRUPLARI ve Rh TAYİNİ (ABO grupları)
Kullanımı: Kan grupları ve Rh tiplendirmesinin yapılmasında kullanılır.

KAN KÜLTÜRÜ (Hemakültürü)
Kullanımı: Bakteriyemi veya sepsis etkeni bakterilerin izolasyonu ve identifikasyonu

KAN Ph
Normal Değer: 7,35-7,45
Kullanımı: Asit-baz dengesinin değerlendirilmesi

KANAMA ZAMANI
Normal Değer: 3-7 dakika
Kullanımı: Kapiller fonksiyonlar ile trombositlerin sayı ve fonksiyonunun değerlendirilmesinde kullanılır. Ekimoz ve spontan kanamaların incelenmesinde yararlıdır. Aspirin sensitivitesi, Glanzman ve von Willebrand hastalıklarında kanama zamanı uzar. Ayrıca Bernard-Soulier sendromu, üremi, konnektif doku hastalıkları, herediter telanjiektazi ve karaciğer hastalıklarında da kanama zamanı uzayabilir.

KANDA PLASMODİUM ARAŞTIRILMASI (Sıtma paratizinin araştırılması, Plasmodium araştırılması)

KANSER ANTİJEN 125 (Bk. CA 125)

KANSER ANTİJEN 15-3 (Bk. CA 15-3)

KANSER ANTİJEN 19-9(Bk. CA 19-9)

KANSER ANTİJEN 72-4(Bk. CA 72-4)

KAPPA HAFİF ZİNCİR (Kappa light chain-serum)
Kullanımı: Multiple myelom olasılığının araştırması sırasında genellikle immünglobulin konsantrasyonları ile birlikte kullanılır. Kappa/Lambda oranının referans aralık sınırları dışında olması paraproteinemi olasılığını destekler.

KAPPA HAFİF ZİNCİR (idrar) (Kappa light chain-idrar)
Kullanımı: Paraproteinemilerle ilgili araştırma yapılırken, özellikle hafif zincir hastalığı olasılığının değerlendirilmesi amacıyla kullanılır. İmmünglobulin katabolizmasında artışa neden olan durumlarda da idrarla atılan hafif zincir miktarı artmış bulunabilir.

KARBAMAZEPİN (Tegretol)
Normal Değer:

Terapötik konsantrasyon 5-10 mg/ml
Toksik konsantrasyon >15 mg/ml
Kullanımı: İlaç düzeyinin takibinde kullanılır.

KAROTEN

KARSİNOEMBRİYONİK ANTİJEN

KATEKOLAMİNLER
Normal Değer:

Epinefrin 10-67 pg/ml
Norepinefrin 95-446 pg/ml
Dopamin 0-87 pg/ml
Kullanımı: Hipertansiyonun değerlendirilmesinde ve feokromasitoma, nöroblastoma ve ganglionöromaların tanı ve tedavi takibinde kullanılır. Selektif venöz örnekleme ile tümör lokalizasyonunda da değerlidir. Ortostatik hipotansiyonlu hastaların tanısında ise plazma norepinefrin düzeyinin ölçümü faydalıdır. Ayakta durmakla norepinefrin düzeyinin artmaması sempatik sinir sisteminde bozukluk olduğunu gösterir. Feokromasitomada plazma norepinefrin düzeyi epinefrinden daha çok artar. Epinefrin düzeyinin norepinefrinden daha yüksek olması ise feokromasitomanın adrenal medulla veya Zückerkendl organı kaynaklı olduğunu gösterir. Nöroblastoma, ganglionöroblastoma, ganglionöroma ve paragangliomalar, AMI, stres, egzersiz, ayakta durma, hipotiroidizm ve diabetik ketoasidozda plazma katekolamin düzeyi artarken, otonom nöropatilerde plazma katekolamin düzeyi düşer.

KATEKOLAMİNLER (İdrar)
Normal Değer:

Epinefrin 0-3 yaş 0-6 mg/gün
4-12 yaş 0-10 mg/gün
>12 yaş 0,5-20 mg/gün
Norepinefrin 0-3 yaş 0-29 mg/gün
4-12 yaş 8-65 mg/gün
13-15 yaş 8-80 mg/gün
>15 yaş 8-100 mg/gün
Dopamin 0-1 yaş 0-85 mg/gün
2-3 yaş 10-140 mg/gün
4-5 yaş 40-260 mg/gün
>5 yaş 65-400 mg/gün
Kullanımı: Katekolamin üretiminin değerlendirilmesinde kullanılır. Egzersiz, stres, sigara kullanımı ve ağrı idrarla atılan katekolamin düzeyini arttırır. Katekolamin atılımı geceleri en düşük düzeyde bulunur. Ayrıca menstrüal siklusun luteal fazında epinefrin ve norepinefrin atılımı artarken, ovülatuar periyodda en alt seviyeye iner. Akut hipertansif atağın değerlendirilmesi için, atak sırasında alınacak olan spot idrarda ölçüm yapılması tercih edilir.

KEMİK GLA PROTEİNİ
KEMİK İLİĞİ İNCELEMESİ

17-KETOSTEROİDLER (17-KS)
Normal Değer:

0-1 yaş 0-1 mg/gün
2-3 yaş 1-2 mg/gün
4-12 yaş 1-4 mg/gün
13-15 yaş 3-10 mg/gün
>15 yaş Erkek 10-24 mg/gün
Kadın 6-15 mg/gün
Kullanımı: Erkeklerde androjenik adrenal ve testiküler, kadınlarda ise androjenik adrenal hormon sentezinin değerlendirilmesinde kullanılır. Bununla beraber adrenal androjen üretiminin değerlendirilmesinde kanda DHEA-S ölçümü daha değerlidir. Testiküler tümörler, lutein hücreli over karsinomu, Cushing hastalığı, ektopik ACTH üreten tümörler, adrenal tümörler, stres, gebeliğin son trimesteri ve Stein-Leventhal sendromunda 17-KS düzeyi artarken, Addison hastalığı, panhipopitüiterizm, miksödem, sekonder female hipogonadizm, hipotiroidizm ve primer male hipogonadizmde (Kleinifelter sendromu, kastrasyon vb.) 17-KS düzeyi düşer.

KIRMIZI KÜRE SAYISI (Bk. Eritrosit Sayısı)

KIZAMIK ANTİKORLARI IgM ve IgG (Rubeola IgM ve IgG)
Kullanımı: Kızamık virüsüne bağlı enfeksiyonun varlığının ve muhtemel evresinin belirlenmesinde kullanılır. IgM’in pozitif olması, yeni başlayan bir enfeksiyonu, eski enfeksiyondan sonra kalan rezidü antikorları veya aşılamayı düşündürür. Hamilelerde ve immün sistemi suprese olan hastalarda ağır pnömoni ve merkezi sinir sistemi enfeksiyonuna neden olabileceğinden bu hastaların kızamık virüsü ile bağışıklık durumlarının belirlenmesi için antikorları önceden ölçülmelidir. İmmün sistemi normal olan çocuklarda da komplikasyonlara karşı dikkatli olunmalıdır.

KIZAMIKÇIK ANTİKORLARI IgM ve IgG (Rubeola IgM ve IgC)

KİST HİDATİK İNDİREK HEMAGLÜTİNASYON TESTİ (Echinococcus serolojik testi)
Normal Değer: Negatif
Kullanımı: Echinococcus hastalığı için serolojik tarama testi olarak kullanılır. Hastanın exposure öyküsü, kliniği ve radyolojik verileri ışığında tanı konulur. Kollajen doku hastalıkları, siroz, şistozomiazis ve diğer parazitik enfestasyonlar yalancı pozitifliklere neden olabilir.

KİST HİDATİK SPESİFİK IgE (Echinococcus spesifik IgE)
Normal Değer: Negatif
Kullanımı: Echinococcus hastalığı için tarama testi olarak kullanılır.

KİSTİK FİBROZ (CF) BAĞLANTI ANALİZİ (CF, CFTR)
Kullanımı: CF tanısı klinik ve laboratuvar bulguları ile kesinleşen, fakat mutasyonun tespit edilemediği durumlarda hasta bireyin anne ve babasından aldığı alleler, bağlantı analizi denilen indirek metot ile tespit edilir.

KİSTİK FİBROZ (CF) MUTASYON ANALİZİ (CF, CFTR)
Kullanımı. Hastada kistik fibrozise neden olan mutasyonun tespit edilmesini sağlar.

KLONAZEPAM (Rivotril)
Normal Değer:

Terapötik konsantrasyon 27-75 ng/ml
Toksik konsantasyon >80 ng/ml
Kullanımı: İlaç düzeyinin takibinde kullanılır.

KLORÜR (CI)
Normal Değer:

Kord kanı 96-104 mEq/L
Prematüre 95-110 mEq/L
0-7 gün 96-110 mEq/L
>7 gün 95-110 mEq/L
Kullanımı: Elektrolit dengesi ve asit-bazz ile su metabolizmasının değerlendirilmesinde kullanılır. Dehidratasyon, renal tübüler asidoz, akut böbrek yetmezliği, diabetes inspidus, salisilat intoksikasyonu ve respratuar alkalozda serum CI düzeyi artarken, aşırı kusma, aldosteronizm, respratuar asidoz ve su intoksikasyonu gibi durumlarda ise CI düzeyi düşer.


KLORÜR (İdrar)
Normal Değer:

0-7 gün 2-10 mEq/gün
7 gün-5 yaş 15-40 mEq/gün
6-12 yaş Erkek 35-110 mEq/gün Kadın 15-75 mEq/gün
13-15 yaş Erkek 60-175 mEq/gün Kadın 35-175 mEq/gün
16-60 yaş 110-250 mEq/gün
>60 yaş 95-200 mEq/gün
Kullanımı: Normalde idrardaki klor miktarı diyetle alınan miktara bağlıdır. Artmış tuz alımı, herhangi bir nedene bağlı masif diürez, potasyum kaybı, adrenokortikal yetmezlik ve Bartter sendromunda idrarla atılan CI seviyesi artarken, tuz alımının kısıtlanması, ekstrarenal CI kaybı (kusma, intestinal fistül, ağır diare) ve adrenokortikal hiperfonksiyon durumlarında ise idrarla atılan CI seviyesi azalır.

KLORÜR (BOS)
Normal Değer:

<1 yaş 110-130 mEq/L
>1 yaş 118-132 mEq/L
Kullanımı: Serum klor düzeyini arttıran durumlarda BOS klor düzeyi de artar. Tüberküloz menenjit, diğer bakteriyel menenjitler ve serum klor düzeyini düşüren durumlarda ise BOS klor düzeyi düşer.

KLORÜR (Ter) (Ter testi, iyontoferez)
Normal Değer: 0-60 mEq/L
Kullanımı: Kistik fibrozis tanısında kullanılır. Kistik fibrozisli hastalarda terdeki tuz kaybı anormal derecede yüksektir. Atılım, normal kişilerdeki klor miktarına göre 2,5 kat fazladır ve bu hastalık için patognomoniktir. Hasta infantlarda 3-5.haftadan sonra pozitifleşir. Adrenal yetmezlik, malabsorbsiyon, pankreas yetmezliği, hipotiroidizm ve bazı renal hastalıklarda da terdeki CI miktarı yükselebilir.

KOLESTEROL (Total) (Total kolesterol)
Normal Değer:

Kord kanı 45-100 mg/dl
0-3 ay 50-135 mg/dl
4-6 ay 60-145 mg/dl
7-12 ay 60-160 mg/dl
1-5 yaş 70-175 mg/dl
6-15 yaş 110-200 mg/dl
16-50 yaş 125-200 mg/dl
51-60 yaş 135-200 mg/dl
>60 yaş 140-200 mg/dl
Kullanımı: Hipolipidemi ve hiperlipideminin tanısı ile atherosklerotik riskin değerlendirilmesinde kullanılır.

KOLİNESTERAZ II

KOMPLEMAN C3 (C3)
Normal Değer:

Serum Kord 57-116 mg/dl
Prematüre 57-116 mg/dl
0-1 ay 50-120 mg/dl
2-3 ay 60-150 mg/dl
4-6 ay 60-175 mg/dl
7-12 ay 70-180 mg/dl
1-3 yaş 75-180 mg/dl
>3 yaş 85-200 mg/dl
Kullanımı: Akutt faz reaktanlarından biridir. Kompleman sistemindeki klasik ve alternatif yollar C3 basamağında birleşir. C3 düzeyindeki artışlar akut inflamatuar hastalıklar, atopik dermatit, bilier obstrüksiyon ve amiloidozise bağlı olabilirken, otoimmün hastalıklar, bakteriemi, doku hasarı, kronik hepatit, nefrit, malnutrisyon, DIC ve konjenital eksiklikler C3 düzeyinde düşüklüğe neden olabilir.

KOMPLEMAN C4 (C4)
Normal Değer:

Serum Kord 7-23 mg/dl
Prematüre 7-23 mg/dl
0-7 gün 7-25 mg/dl
7 gün-3 ay 7-30 mg/dl
4 ay-1 yaş 8-42 mg/dl
2-12 yaş 15-42 mg/dl
>12 yaş 15-50 mg/dl
Kullanımı: Akut faz reaktanlarından biridir. Kompleman sistemindeki klasik yolda yer alır. Akut inflamatuar durumlar ve malignitelerde C4 düzeyi artarken SLE, akut glomerülonefrit, kronik hepatit, otoimmün hastalıklar, herediter anjioödem, protein kaybedilen hastalıklar ve konjenital eksiklik durumlarında serum C4 düzeyi düşebilir.

KONJUGE BİLİRUBİN

KOPROPORFİRİN
Normal Değer: 0-160 mg/gün
Kullanımı: Porfiriaların etyoloji ve tipinin belirlenmesi ve obstrüktif sarılığın değerlendirilmesinde kullanılır. Kurşun zehirlenmesi, karaciğer hastalığı, AMI, hemolitik ve pernisyöz anemiler, alkolik siroz, egzersiz, Hodgkin hastalığı, lösemi, tirotoksikoz ve vitamin eksikliklerinde idrar koproporfirin düzeyi artar.

KOPROPORFİRİN

KORTİKOTROPİN

KORTİZOL (Hidrokortizon, Compound F)
Normal Değer:

Sabah 7,00-29,00 mg/dl
Akşam 7,00-17,50 mg/dl
Kullanımı: Hipotalamus-hipofiz-adrenal korteks aksının değerlendirilmesinde kullanılır. Cushing hastalığı, adrenal adenom ve karsinomlar, ektopik ACTH sendromu, gebelik ve eksternal östrojen kullanımı ile serum kortizol düzeyi artarken, Addison hastalığı, konjenital adrenal hiperplazi ve hipopitüiterizmde kortizol düzeyi düşer. Akut stres, alkolizm, depresyon ve bazı ilaçlar normal diurnal varyasyonu bozarak bazal düzeyi etkileyebilir.

KORTİZOL (İdrar) (İdrarda serbest kortizol)
Normal Değer:

0-12 yaş 2-27 mg/gün
13-15 yaş 5-55 mg/gün
>15 yaş 10-100 mg/gün
Kullanımı : Cushing sendromunun tanısı için sensitivite ve spesifitesi en yüksek olan testtir. Ayrıca konjenital adrenal hiperplazi ve adrenal yetmezliklerin değerlendirilmesinde de kullanılır. Akut stres, alkolizm, depresyon ve bazı ilaçlar (kortizon ve antikonvülzanlar) diurnal varyasyonu bozarak bazal düzeyin yükselmesine ve supresyon stimülasyon testlerinde cevabın azalmasına neden olur. Renal hastalıklarda düşük değerler elde edilirken, gebelikte normalden yüksek sonuçlar alınabilir. Ayrıca eksojen glukokortikoid kullanımı testte interferansa yol açabilir.

KREATİN
Normal Değer:

Serum Kadın Erkek
<15 yaş 0,30-0,90 mg/dl <12 yaş 0,30-0,90 mg/dl
>15 yaş 0,35-0,95 mg/dl >12 yaş 0,20-0,75 mg/dl
24 saatlik idrar Erkek 0-40 mg/gün
Kadın 0-80 mg/gün
Kullanımı: Diyetle et alımının artması ve kas yıkımında serum kreatin düzeyi artar. İdrar kreatin miktarı ise çocukluk çağı, gebelik, uzun süren açlık myopatiler, enfeksiyonlar, yanıklar, lösemi, SLE ve bazı endokrin hastalıklarda (hipertiroidizm, Addison hastalığı, Cushing sendromu, akromegali, diabetes mellitus) artarken, hipotiroidizmde düşer.

KREATİN FOSFOKİNAZ (Bk. Kreatin Kinaz)

KREATİN KİNAZ (CK, Total kreatin kinaz, CPK, Kreatin fosfokinaz)
Normal Değer:

0-7 gün 22-500 IU/L
7 gün-1 ay 22-240 IU/L
>1 ay 22-200 IU/L
Kullanımı: İskelet ve kalp kasında dejenerasyona yol açan durumların değerlendirilmesinde kullanılır. AMI, progresif muskülerr distrofi, polimyozit, yanıklar, travma, ağır egzersiz, status epileptikus, postoperatif dönem, yaygın beyin enfarktüsü, gebeliğin son dönemleri ve doğum, malign hipertermi, IM enfeksiyonlar, konvülsiyonlar ve kardiyak defibrilasyon sonrasında CK düzeyi artar.

KREATİN KİNAZ, MB (CK-MB)
Normal Değer:

İmmünoinhibisyon 0-25 U/L
MEIA 0-5 ng/ml
Kullanımı: AMI tanısında kullanılır. CK/CK-MB oranı tercih edilir. AMI sonrasında 4-8 saatte yükselmeye başlar ve 24 saatte pik yapar. Ayrıca kardiyak travmalar, myokardit, konjestif kalp yetmezliği, koroner anjiografi, kalp cerrahisi, musküler distrofi, polimyozit, SLE, yanıklar, Reye sendromu, hipotermi ve hipertermide de CK-MB düzeyi yükselir.

KREATİNİN (Kan)
Normal Değer:

Kord 0,60-1,20 mg/dl
Prematüre 0,30-1,00 mg/dl
0-7 gün 0,30-1,00 mg/dl
7 gün-3 ay 0,20-0,40 mg/dl
4 ay-5 yaş 0,30-0,70 mg/dl
6-12 yaş 0,50-1,00 mg/dl
13-15 yaş 0,50-1,20 mg/dl
>15 yaş Erkek 0,50-1,40 mg/dl
Kadın 0,50-1,30 mg/dl
Kullanımı: Böbrek fonksiyonlarının değerlendirilmesinde kullanılır. Böbrek hastalıkları, şok, maligniteler, SLE, diabetik nefropati, konjestif kalp yetmezliği ve akromegalide serum kreatinin düzeyi artarken, musküler distrofi ve diabetik ketoasidozda düşer.

KREATİNİN (İdrar)
Normal Değer:

24 saatlik idrar
0-3 ay 0,02-0,10 g/gün
4-12 ay 0,10-0,50 g/gün
1-3 yaş 0,10-0,60 g/gün
Erkek Kadın
4-12 yaş 0,30-0,80 g/gün 0,10-0,60 g/gün
13-15 yaş 0,40-1,10 g/gün 0,30-1,10 g/gün
>15 yaş 0,80-1,80 g/gün 0,60-1,60 g/gün
Kullanımı: Böbrek fonksiyonlarının değerlendirilmesinde kullanılır.

KREATİNİN KLİRENSİ (Glomerüler filtrasyon hızı, GFR)
Normal Değer:

1-3 yaş 45-65 ml/dk
4-5 yaş 60-80 ml/dk
6-12 yaş 70-100 ml/dk
Erkek Kadın
13-50 yaş 90-137 ml/dk 80-125 ml/dk
51-60 yaş 85-132 ml/dk 75-120 ml/dk
>60 yaş 80-132 ml/dk 70-120 ml/dk
Kullanımı: Böbrek fonksiyonlarının değerlendirilmesi ve böbrek hastalıklarının takibinde kullanılır. Glomerüler filtrasyon hızını azaltan her türlü böbrek hastalığı, şok, hipovolemi, nefrotoksik ilaçlar, konjestif kalp yetmezliği ve dehidratasyon kreatinin klirensinde düşmeye neden olur.

KROM (Cr)
Normal Değer:

Tam Kan 2,8-45,0 mg/L
24 saatlik idrar 0,1-2,0 mg/L
Kullanımı: Kroma maruz kalan kişilerde, bu maddeden etkilenme derecesini gösterir.

KRYOFİBRİNOJEN
Normal Değer: Negatif
Kullanımı: Kanda kryoglobulin düzeyinin yüksek olduğu durumlar, hemofili, akut FMF krizi ve oral kontraseptif kullananlarda kryofibrinojen düzeyi yüksek olabilir. Heparin kullanımı yanlış negatif sonuçlara neden olabilir.

KRYOGLOBULİN
Normal Değer: Negatif
Kullanımı: Reynaud benzeri semptomu olan hastalarda kryoglobulinemi tanısında kullanılır. Neoplastik hastalıklar, akut ve kronik enfeksiyonlar ve kollajen doku hastalıklarında serum kryoglobulin miktarı artar.

KULAK AKINTISI KÜLTÜRÜ
Normal Değer: Patojen bakteri ürememelidir.
Kullanımı: Kulak akıntısına neden olan bakteriyel etkenin izolasyonu

KURŞUN (Pb)

<15 yaş >15 yaş
Plazma 0-10 mg/dl 0-20 mg/dl
İdrar 0-80 mg/L
Saç 0-5 mg/g saç
Kullanımı: Kurşun zehirlenmelerinin tanısında kullanılır. Kurşun zehirlenmesinde, anoreksia, abdominal ağrı, kusma, irritabilite, apati, ensefalopati, anemi ve periferal nöropati görülebilir.

LAKTAT DEHİDROGENAZ (LDH, LD, Laktik asit dehidrogenaz)
Normal Değer:

0-3 ay 100-450 IU/L
4-12 ay 100-400 IU/L
1-3 yaş 100-300 IU/L
4-12 yaş 100-250 IU/L
>12 yaş 90-240 IU/L
Kullanımı: Kalp ve karaciğerr hastalıklarının tanısında kullanılır. AMI, megaloblastik ve pernisyöz anemi, karaciğer hastalıkları, şok, hipoksi, siroz, obstrüktif sarılık, böbrek hastalıkları, kas hastalıkları, neoplastik hastalıklar, konjestif kalp yetmezliği, lösemi, hemolitik anemi, orak hücreli anemi, lenfoma, renal enfarktüs ve akut pankreatitte LDH düzeyi artar.
LAKTAT DEHİDROGENAZ (Mayi)
Normal Değer: 10-40 IU/L
Kullanımı: İntraserebral yerleşimli tümörler, lösemi veya lenfosarkoma, menenjit, subaraknoid kanama ve serebrovasküler olaylarda BOS LDH düzeyi artar.

LAKTAT DEHİDROGENAZ İZOENZİMLERİ (LDH izoenzimleri, LDH izoenzim elektroforezi)
Normal Değer:

LD1 %17-31
LD2 %35-48
LD3 %15-29
LD4 %4-9,5
LD5 %3-10
Kullanımı: LDH yüksekliğinin kaynağının belirlenmesi amacıyla kullanılır. AMI, karaciğer hastalıkları, neoplaziler ve iskelet kası hastalıklarının ayırıcı tanısında değerlidir.

LAKTİK ASİT (Laktat, L-laktat)
Normal Değer: 5,70-22,00 mg/dl
Kullanımı: Metabolik asidoz, dehidratasyon ve diabetik asidozun değerlendirilmesinde kullanılır. Egzersiz, hiperventilasyon ve kan alımı sırasında turnikenin uzun süre kalması laktik asit düzeyini arttırır.

LAKTİK ASİT (BOS)
Normal Değer: 10,80-18,90 mg/dl
Kullanımı: Merkezi sinir sistemi hastalıklarının değerlendirilmesi ile bakteriyel ve viral menenjitlerin ayrımında kullanılır. Viral menenjitlerde BOS laktik asit düzeyi 35 mg/dl’nin altında iken, bakteriyel menenjitlerde bu değerin üzerindedir. Serebral kan akımı veya oksijenizasyonun azalması, intrakraniyel basıncın artması, travma, felç, intrakraniyel hemoraji, multiple skleroz, primer veya metastatik merkezi sinir sistemi tümörleri, hipokapni ve bakteriyel ve tüberküloz menenjitlerde BOS laktik asit düzeyi artar.

LAKTOZ TOLERANS TESTİ
Kullanımı: İnce bağırsak mukozasında laktaz eksikliğine bağlı olarak gelişen karbonhidrat emilim bozukluklarının değerlendirilmesinde kullanılır.

LAMBDA HAFİF ZİNCİR (Lambda light chain-serum)
Normal Değer: Raporda belirtilmektedir.
Kullanımı: Multiple myelom olasılığının araştırması sırasında genellikle immunoglobülin konsantrasyonları ile birlikte kullanılır. Kappa/Lambda oranının referans aralık sınırları dışında olması paraproteinemi olasılığını destekler.

LAMBDA HAFİF ZİNCİR (İdrar) (Lambda light chain-idrar)
Kullanımı: Paraproteinemilerle ilgili araştırma yapılırken, özellikle hafif zincir hastalığı olasılığının değerlendirilmesi amacıyla kullanılır. İmmünglobulin katabolizmasında artışa neden olan durumlarda da idrarla atılan hafif zincir miktarı artmış bulunabilir.

LAMOTRİGİNE (Lamictal)
Normal Değer:

Terapötik konsantrasyon 0,5-4,0 mg/ml
Toksik konsantrasyon >8,0 mg/ml
Kullanımı: İlaç düzeyinin takibinde kullanılır.

LD-1 İZOENZİMİ (LD-1 aktivite)
Normal Değer: 10-44 IU/L
Kullanımı: Laktat dehidrogenaz izoenzimlerinden biridir. Özellikle AMI sonrası LD-1 artar. Ayrıca pernisyöz, hemolitik, orak hücreli (akut atak sırasında) ve megaloblastik anemilerde, akut renal kortikal nekrozisde ve herhangi bir nedene bağlı in vivo veya in vitro hemolizde de LD-1 düzeyi yükselir.

LDH

LDH İZOENZİM ELEKTROFOREZİ

LDH İZOENZİMLERİ

LDL KOLESTEROL (Direk Ölçüm) (LDL-C)
Normal Değer: 60-130 mg/dl
Kullanımı: Koroner kalp hastalığı riskinin değerlendirilmesinde kullanılır.

LE HÜCRESİ (Lupus erythematosus hücre testi)
Normal Değer: Negatif
Kullanımı: SLE’li hastaların %70-90’ında LE hücresi görülür. Ayrıca romatoid artrit, skleroderma, konnektif doku hastalıkları, ilaç reaksiyonları ve lupoid hepatitte de LE hücresi %3-9 oranında görülür.

LEGİONELLA ANTİKORU
Normal Değer: Negatif
Kullanımı: Legionella enfeksiyonunun tanısında kullanılır. Serolojik tanıda enfeksiyonun erken döneminde (hastalığın başlangıcının ilk haftası) ve konvalesan dönemde (3-6 hafta) alınacak kan örneklerinde serokonversiyon veya en az 4 katt titre artışının gösterilmesi önemlidir.

LEGİONELLA KÜLTÜRÜ
Kullanımı: Legionella izolasyonu

LENFOMA PANELİ (Lenfosit alt grupları, Lenfosit tiplendirilmesi)
Normal Değer:

CD 3 (T) %60-85
CD 19 (B) %7-23
CD 4 (Helper) %29-59
CD 8 (Supressor) %19-48
CD 16-56 (NK) %6-29
Aktive T %7-15
Kullanımı: İmmün yetmezlikler ile otoimmün viral ve kronik granülomatöz hastalıkların tanı ve takibinde kullanılır. Kalp, karaciğer, böbrek ve kemik iliği transplantasyonlarının izlenmesinde de yararlıdır.

LENFOMA PANELİ

LENFOSİT ALT GRUPLARI

LENFOSİT TİPLENDİRİLMESİ

LESİTİN / SPİNGOMYELİN ORANI (L/S oranı, Amniyotik sıvı fosfolipidleri)
Normal Değer:

<1,5 İmmatür
1,5-1,9 Transizyonel
>2,0 Matür
Kullanımı: Fetüsün akciğer gelişiminin değerlendirilmesinde kullanılır.

LİPAZ (Triaçilgliserol açilhidrolaz)
Normal Değer: 0-60 U/L
Kullanımı: Pankreas fonksiyon testlerindendir. Pankreatitler, safra kesesi koliti, strangüle veya enfarkte bağırsak, pankreas kist veya pseudokistleri ve peritonitlerde serum lipaz düzeyi artar. Akut pankreatitte serum lipaz aktivitesi, serum amilazından daha uzun süre yüksek kalır. Ayrıca akut pankreatit için lipazın sensitivite ve spesifitesi amilazdan daha yüksektir. Pankreatitlerde ascite sıvısındaki lipaz da yükselebilir. Akciğer tümörlerine bağlı olarak gelişen plevral transüdalarda da nadiren lipaz düzeyi artar. ERCP, oddi sfinkterinde spazma neden olan narkotik analjezikler ve heparin de serum lipaz düzeyinin yükselmesine neden olabilir.

LİPİD ELEKTROFOREZİ

LİPOPROTEİN (a) (Lp (a)
Normal Değer: 0-30 mg/dl
Kullanımı: Serum Lp (a) düzeyinin yüksek olması, prematüre koroner ateroskleroz ve inme riskinin artışına neden olur. Ayrıca kontrolsüz diabet ve ağır hipotrioidizmde de Lp (a) düzeyi artabilir.

LİPOPROTEİN ELEKTROFOREZİ (Lipid elektroforezi)
Kullanımı: Serum total kolesterol veya lipoprotein düzeylerinde anormallik olan hastaların değerlendirilmesinde kullanılır.

LİSTERİA AGLÜTİNASYON TESTİ
Kullanımı: Serumda Listeria aglütininlerinin varlığının gösterilmesi ve titrenin belirlenmesinde kullanılır.

LİTYUM (Li)
Normal Değer:

Terapötik konsantrasyon 0,5-1,0 mEq/L
Toksik konsantrasyon >2,0 mEq/L
Kullanımı: İlaç düzeyinin takibinde kullanılır.

LİVER-KİDNEY MİKROZOMAL ANTİKOR TİP 1

LİZOZİM (Muramidaz)
Normal Değer: 9,60-16,80 mg/L
Kullanımı: Granülosit ve monosit turnoverinin göstergesidir. Granülositik veya monositik lösemiler, myeloproliferatif hastalıklar ve malign histiositozis tanısında kullanılır. Akut monositik veya myelomonositik lösemi, kronik myeloid lösemi, polistemia vera, bazı böbrek hastalıkları ve kronik enfeksiyonlarda (ör.tüberküloz) serum lizozim düzeyi artar.

LKM TİP 1 ANTİKORLARI (Liver-Kidney mikrozomal antikor Tip 1)
Normal Değer: Negatif
Kullanımı: Daha çok çocuklarda görülen otoimmün kronik aktif hepatit tip-2 tanısında kullanılır.

LÖKOSİT (Beyaz küre sayısı, WBC)
Normal Değer:

Prematüre 9,00-30,00 K/mm3
0-1 ay 9,40-34,00 K/mm3
2-12 ay 5,00-19,50 K/mm3
1-3 yaş 6,00-17,50 K/mm3
4-5 yaş 5,50-15,50 K/mm3
6-15 yaş 4,50-13,50 K/mm3
>15 yaş 4,50-11,00 K/mm3
Kullanımı: Kandaki beyaz küre sayısının değerlendirilmesinde kullanılır.


LÖKOSİT (BOS)
Kullanımı: SSS hastalıklarının ayırıcı tanısında kullanılır.

LÖKOSİT ALKALEN FOSFATAZ (LAP, LAP skoru, LAPA, Nötrofil alkalen fosfataz)
Normal Değer: %30-140
Kullanımı: KML ile lökomoid reaksiyonun ve polistemia vera ile sekonder polisteminin ayırıcı tanısında kullanılır. Polistemia vera, lökomoid reaksiyonlar, Down sendromu, myeloproliferatif hastalıklar, stres, gebelik, ALL, Hodgkin lenfoma, aplastik anemi ve bakretiyel enfeksiyonlarda LAP yükselirken, KML, sideroblastik anemi, ITP, PNH, kollajen doku hastalıkları, AML, siroz, konjestif kalp yetmezliği, diabetes mellitus, gut, pernisyöz anemi ve sarkoidozisde LAP düşer. Ayrıca KML’nin remisyon fazında LAP normale dönebilir. Blast krizi veya agresif fazda ise LAP artabilir.

LÖSEMİ PANELİ

Lp (a)

LUMİNAL

LUPUS ANTİKOAGÜLAN (PTT-LA, DRVVT testi)
Normal Değer: Negatif
Kullanımı: Lupus antikorları, SLE, trombotik olaylar, tekrarlayan fetal kayıplar, trombositopeni ve çeşitli nörolojik bozukluklarla ilişkilidir. Diğer otoimmün bozukluklar, maligniteler, enfeksiyonlar ve bazı ilaçların kullanımında da (ör.fenotiazinler ve kardiyak antiaritmik ilaçlar) lupus antikoagülanları bulunabilir. Bu hastalarda aPTT gibi fosfolipide bağımlı in vitro pıhtılaşma testlerinde uzama olabilir.

LUPUS ERYTHEMATOSUS HÜCRE TESTİ

LUTEİNİZAN HORMON (LH, Lutotropin)
Normal Değer:

Kadın 0-6 ay 1,00-18,00 mIU/m
7 ay-12 yaş 0,20-5,00 mIU/m
6-12 yaş 0,10-5,00 mIU/m
>12 yaş 2,00-10,00 mIU/m
13-15 yaş 2,00-10,00 mIU/m
16-50 yaş 2,00-15,00 mIU/m
>50 yaş 20,00-90,00 mIU/m
Hamile 2,00-15,00 mIU/m
Menapoz 10,00-90,00 mIU/m
Folliküler faz 2,00-15,00 mIU/m
Pik 12,00-80,00 mIU/m
Luteal faz 5,00-20,00 mIU/m
Ovülasyon takibi 2,00-15,00 mIU/m
Erkek 1,00-18,00 mIU/ml

Kullanımı: Hipotalamik ve pitüiter fonksiyonların değerlendirilmesinde ve primer-sekonder gonadal yetmezlik ayırıcı tanısında kullanılır. Primer gonadal disfonksiyonlar, PKOS ve postmenapozda LH düzeyi artarken, pitüiter veya hipotalamik zedelenme, Kallmann sendromu (izole gonadotropik yetmezlik) anoreksia nervoza, stres, malnutrisyon ve kronik hastalık durumlarında LH düşer.

LUTOTROPİN

LYME SCREEN

MAGNEZYUM (Mg)
Normal Değer: 1,20-2,50 mg/dl
Kullanımı: Magnezyum metabolizması ve elektrolit dengesinin değerlendirilmesi ile preeklampsi tedavisi uygulanan hastaların takibinde kullanılır. Serum magnezyum konsantrasyon genellikle BOS ve eritrositlerdeki ile paralel haraket eder. Dehidratasyon, böbrek yetmezliği, adrenokortikal yetmezlik, Addison hastalığı, travma, hipotiroidizm ve multiple mylelomada serum magnezyum düzeyi artarken, diyetle magnezyum alımının azalması, akut pankreatit, hipoparatiroidizm, kronik alkolizm, delirium tremens, kronik glomerülonefrit, hiperaldosteronizm, diabetik ketoasidoz ve gebelikte ise magnezyum düzeyi düşer.
MAGNEZYUM (Eritrosit İçi)
Normal Değer: 4,00-6,40 mg/dl
Kullanımı: Eritrosit içi magnezyum konsantrasyonu genelde serum magnezyum konsantrasyonu ile paralel hareket eder.
MAGNEZYUM (İdrar)
Normal Değer: 50-150 mg/gün
Kullanımı: Magnezyum metabolizması ve elektrolit dengesinin değerlendirilmesinde kullanılır. Diyetle alınan magnezyum miktarı, idrarla atılan miktarı etkiler. Ayrıca alkol kullanımı, diüretikler, Bartter sendromu, kortikosteroidler ve cisplatin idrarla atılan magnezyum miktarını arttırır.

MAKROPROLAKTİNEMİ TARAMASI
Normal Değer: Raporda belirtilmektedir.
Kullanımı: Klinikle uyumsuz hiperprolaktinemisi olan hastalarda makroprolaktin tayininde kullanılır.

MANDELİK ASİT
Normal Değer: Raporda belirtilmektedir.
Kullanımı: Etilbenzen ve styren ile çalışan kişilerin bu maddelerden ne kadar etkilendiğinin tespitinde kullanılır.

MANTAR DİREK BAKIMI
Kullanımı: İncelenen örnekte dermatofitlerin gözlenmesi

METANEFRİNLER
Normal Değer:

Metanefrin Normetanefrin
0-3 ay 5,90-37,00 mg/gün 47,00-156,00 mg/gün
4-6 ay 6,10-42,00 mg/gün 31,00-111,00 mg/gün
7-12 ay 8,50-101,00 mg/gün 23,00-103,00 mg/gün
1-3 yaş 6,70-52,00 mg/gün 32,00-118,00 mg/gün
4-5 yaş 11,00-99,00 mg/gün 50,00-111,00 mg/gün
6-12 yaş 54,00-198,00 mg/gün 47,00-176,00 mg/gün
13-15 yaş 39,00-243,00 mg/gün 53,00-290,00 mg/gün
>15 yaş 52,00-341,00 mg/gün 88,00-444,00 mg/gün
Kullanımı: Feokromasitoma ve nörojenik tümörlerin tanı ve takibinde kullanılır. Feokromasitoma için tarama testi olarak kullanılabilecek en uygun testtir. Hipertansif bireylerde de idrarla atılan metanefrin düzeyi artmıştır. Stres, buspiron, MAO inhibitörleri, amfetaminler, kafein, klonidin, deksametazon, diüretikler, metildopa, trisiklik antidepresanlar ve vazodilatatörler yanlış yüksek sonuçlara neden olabilir.
METHb

METHEMOGLOBİN (MetHb, HbM)
Normal Değer: %0-1,50
Kullanımı: Konjenital ve kazanılmış methemoglobinemi, karbon monoksit zehirlenmesi, benzokain, nitrogliserin, lidokain, nitratlar, fenasetin, sülfonamidler ve radyasyon methemoglobin düzeyinde artışa neden olur.

METİLENTETRAHİDROFOLAT REDÜKTAZ MUTASYON ANALİZİ

METOTREKSAT
Normal Değer :

Terapötik konsantrasyon:
4-6 saat içinde IV infüzyon ile 50 mg/m2-15 g/m2 doz uygulandığında;
24.saatte 5,00-10,0 mmol/L
48.saatte 0,5-1,0 mmol/L
72.saatte <0,2 mmol/L
Toksik konsantrasyon:
4-6 saat içinde IV infüzyon ile 50 mg/m2-15 g/m2 doz uygulandığında;
24.saatte >10,0 mmol/L
48.saatte >1,0 mmol/L
72.saatte >0,2 mmol/L
Kullanımı: İlaç düzeyinin takibinde kullanılır.

MİKROALBUMİN
Normal Değer:

24 saatlik idrar 0-16,60 mg/gün
Bir gecelik idrar 0-7,10 mg/gün
Kullanımı: Diabetik nefropati ve retinopati ile tip I diabetes mellitusun erken tanı ve tedavi takibinde kullanılır.

MTHFR MUTASYON ANALİZİ (Metilentetrahidrofolat redüktaz enzim eksikliğine bağlı homosistinüri, MTHFR eksikliği)
Normal Değer:

N/N = Homozigot normal
Mt/N = Heterozigot
Mt/Mt = Homozigot mutant
Kullanımı: Kardiyovasküler hastalıklarla ilişkisi olduğu bilinen MTHFR mutasyonunun tespitinde kullanılır.

MUMPS ANTİKORLARI IgM ve IgG

MURAMİDAZ

MYCOBACTERİUM KÜLTÜRÜ (Tüberküloz kültürü, Bactec mikrobacteri kültürü)
Kullanımı: Mikrobakterinin hızlı kültür yöntemi ile izolasyonunda kullanılır. Üreme süresi 3-21 gündür (ortalama 12 gün). Bakterilerin üretilmesi ve daha sonrasında tip tayini ve direnç testlerinin çalışılmasının sağlanması açısından mycobacterium kültürü önemlidir.

MYCOPLASMA PNEUMONİA IgM ve IgG
Kullanımı: Akut ya da geçirilmiş Mycoplasma Pneumonia enfeksiyonuna karşı oluşan antikorların gösterilmesinde kullanılır. M.Pneumonia başlıca primer atipik pnömoni etkenidir. IgM ve IgG’nin birlikte pozitif olması yakın bir süre öncesine ait bir enfeksiyonu, sadece IgG’nin pozitif olması ise geçirilmiş bir enfeksiyonu gösterir.

MYOGLOBİN (Mb)
Normal Değer:

Erkek 16-74 ng/ml
Kadın 7-64 ng/ml
Kullanımı: Serum myoglobin düzeyi direk olarak kas kitlesi ile ilişkilidir. İskelet ve kalp kasında hasar, nekroz veya lizise neden olabilecek her türlü durum (ör.iskemi, rabdomyoliz, myopati, musküler distrofi, myozit), üremi, travma, felç, inflamatuvar myopati, IM enfeksiyon, egzersiz ve yanıklarda serum myoglobin düzeyi artarken, dolaşımda myoglobine karşı antikor bulunması ve romatoid artritte myoglobin düzeyi düşer. AMI sonrası 1-4.saatte myoglobin düzeyi yükselir ve 24.saatte normale döner.

MYOGLOBİN (İdrar)
Normal Değer: 0-200 ng/ml
Kullanımı: İdrar myoglobin konsantrasyonu renal fonksiyonlara bağlıdır. İskelet veya kardiyak kas hasarı, sekonder toksik myoglobinüri (hafif hastalığı), elektrik şoku ve termal yanıklarda idrar myoglobin düzeyi artar. Yüksek myoglobin değerleri nefrotoksiktir ve akut tübüler nekroza neden olabilir.

N-ASETİL GLUKOZAMİNİDAZ (NAG, Total heksozaminidaz, Beta-N-Asetil heksozaminidaz)
Normal Değer: 1,50-6,10 U/L
Kullanımı: Böbrek hastalıklarının tanısında kullanılır. Böbrek hasarı olan durumlarda idrar NAG düzeyi artar. Nefrotoksik ilaçlara bağlı olarak oluşan böbrek hasarlarında idrar NAG düzeyi, serum kreatinin düzeyinden daha çabuk yükselir. Böbrek transplantasyonlarının sonrasında rejeksiyonun erken tanısında da NAG değerlidir.
NAZAL SMEAR (Eozinofil smear)
Normal Değer: Negatif
Kullanımı: Allerjik ve astmatik hastalıklar ve parazitik infestasyonların değerlendirilmesinde kullanılır.

NAZOFARİNKS KÜLTÜRÜ
Kullanımı: Hastalık etkeni bakterinin izolasyonu

NEİSSERİAE GONORHOEAE KÜLTÜRÜ

NEONATAL TSH
Normal Değer: 0-20 mIU/L
Kullanımı: Konjenital hipotiroidi taramasında kullanılır. Pozitif sonuçlar, klinik bulgular ve diğer biyokimyasal testler ile doğrulanmalıdır.

NON-PROSTATİK ASİT FOSFATAZ
Normal Değer:

Erkek 0-3,90 U/ml
Kadın 0-2,90 U/ml
Kullanımı: Prostat dışındaki dokulardan kaynaklanan (karaciğer, dalak, eritrositler, trombositler ve kemik iliği) asit fosfataz düzeylerinin değerlendirilmesinde kullanılır. Normal bir yetişkin erkekteki total asit fosfataz düzeyinin yaklaşık yarısı prostat dışındaki dokulardan kaynaklanır. Kadınlarda ise total asit fosfatazın büyük kısmını karaciğer, eritrosit ve trombosit kaynaklı asit fosfataz oluşturur.

NOREPİNEFRİN

NORMETANEFRİN

NÖRON SPESİFİK ENOLAZ (NSE)
Normal Değer: 0-12,5 mg/L
Kullanımı: APUD hücreli nöroendokrin tümörlere (ör. Nöroblastoma, retinoblastoma, tiroid medüller ca, pankreas islet hücreli ca, carsinoid tümör, feokromasitoma ve küçük hücreli akciğer ca) spesifik bir markerdir. Bu tümörlerin tanı ve takibinde NSE kullanılır. Özellikle nöroblastoma ve küçük hücreli akciğer ca için sensitivitesi yüksektir. Ayrıca septik şok, pnömoni ve nöral travmalar da NSE düzeyinde yükselmeye neden olabilir.

NÖTROFİL ALKALEN FOSFATAZ

NSE

5’-NT

NÜKLEER MATRİKS PROTEİN 22 (NMP22)
Normal Değer : 0-10 U/ml
Kullanımı: Üriner traktus transizyonel hücre karsinomlarında idrar NMP22 düzeyi yükselir. Bu hastalıklarda NMP22 düzeyi le hastalığın derecesi doğru orantılıdır. Ayrıca postoperatif rekürrens takibinde de kullanılır. Egzersiz ve sistemik kemoterapi yanlış yüksek sonuçlara neden olabilir. Sistoskopi ve üriner kateterizasyon sonrasında doku hasarına bağı olarak 5 gün süre ile NMP22 yüksekliği görülebilir.

5’-NÜKLEOTİDAZ (5’-NT)
Normal Değer: 2-10 U/L
Kullanımı: Hepatobilier hastalıkların değerlendirilmesinde kullanılır. İntra veya ekstrahepatik bilier obstrüksiyonlar, karaciğer maligniteleri, bilier siroz ve gebeliğin son trimesterinde 5’-NT düzeyi yükselir.
OKSALAT
Normal Değer:

<15 yaş 140-420 mmol/gün
>15 yaş Erkek 80-490 mmol/gün
Kadın 40-320 mmol/gün
Kullanımı: Ürolitiazisin değerlendirilmesinde kullanılır. Primer hiperoksalüri, diabetes mellitus, siroz, piridoksin eksikliği, sarkoidoz, pankreas yetmezliği, çölyak sprue, ileal rezeksiyon, jejunoileal şant, safra yolları hastalıkları ve ince bağırsak hastalıklarında idrar oksalat düzeyi artarken, böbrek yetmezliğinde idrar oksalat düzeyi düşer.

OKSİYUR YUMURTASI ARAŞTIRILMASI (Enterobius vermicularis yumurtası aranması)
Kullanımı: Oksiyur yumurtasının aranması
OLİGOKLONAL BANT ARAŞTIRMASI (BOS’da oligoklonal bant araştırması, BOS’ti immünfiksasyon elektroforezi)
Kullanımı: Multiple skleroz tanısında kullanılır. Kriptokokal menenjit, idiopatik polinörit, nörosifilis, kronik rubella panensefaliti ve subakut sklerozan panensefalitte de BOS’da oligoklonal bant görülebilir.

ORAKLAŞMA TESTİ

OSMOLALİTE
Normal Değer:

<50 yaş 275-295 mOsm/kg
>50 yaş 280-300 mOsm/kg
Kullanımı: Elekrolit dengesi ve hidrasyonun değerlendirilmesinde kullanılır. Dehidratasyon, hiperosmolar nonketotik diabetik koma, diabetik ketoasidoz, hipernatremik etanol zehirlenmesi, diabetes inspidus, hiperkalsemi ve serebral lezyonlarda serum osmolalitesi artarken, andrenokortikal yetmezlik, panhipopitüiterizm ve aşırı sıvı alımı ile osmolalite azalır.

OSMOLALİTE (İdrar)
Normal Değer: 300-1090 mOsm/kg
Kullanımı: Böbrek fonksiyonları ile elektrolit ve su dengesinin takibinde kullanılır. Diabetes inspidus ve primer polidipside idrar osmolalitesi düşer.

OSMOTİK FRAJİLİTE (Eritrosit frajilitesi)
Normal Değer: Hasta sonuçları ile beraber çalışılan kontrol örneği kıyaslanarak verilir.
Kullanımı: Eritrosit frajilitesinin bozulduğu hastalıkların tanısında kullanılır. Eritrositlerin lizise uğramadan s alma kapasitelerini gösterir. Herediter sferositozis, herediter stomatositozis, hemolitik anemiler, mekanik travmalar (ör.prostatik kalp kapakçığı) ve enzim eksikliklerinde (ör.G6PD) osmotik frajilite artmışken, hipokromik-mikrositik anemiler (ör. demir eksikliği anemisi, talasemi), karaciğre hastalıklar, polistemia vera, splenektomi sonrası ve leptositozisde ise osmotik frajilite azalmıştır.

OSTEOKALSİN (Kemik gla proteini, BGP)
Normal Değer:

6 ay-5 yaş 10-40 ng/ml
6-15 yaş 5-60 ng/ml
>15 yaş 2-12 ng/ml
Kullanımı: Serum osteokalsin düzeyi kemik yapımı ile ilişkilidir. Bu nedenle osteokalsin düzeyinin yükselmesi osteoblastik aktivitenin arttığını gösterir. Serum osteokalsin düzeyi, alkalen fosfataz düzeyi ile beraber hareket eder. Paget hastalığı, renal osteodistrofi, primer ve sekonder hipertiroidizm, iskelet metastazları ve kronik böbrek yetmezliğinde osteokalsin düzeyi artarken, primer bilier siroz, gebelik, glukokortikoid tedavisi ve GH eksikliğinde osteokalsin düzeyi düşer. Osteoporozda ise osteokalsin düzeyi yüksek ya da düşük olabilir. Ayrıca kalsitriol tedavisinin takibinde de osteokalsin kullanılabilir.

OTOPROTROMBİN C

OTOPROTROMBİN I

OTOPROTROMBİN II

OTOPROTROMBİN III

P
P4
PA

pANCA ANTİKORLARI (MPO ANCA)
Kullanımı: Nötrofillerde bulunan myeloperoksidaz enzimine karşı oluşan antikorlar ölçülür. Sistemik vaskülitlerin (özellikle renal ve pulmoner tutulumlarının) tanı ve tedavilerinin takibinde kullanılır.

PANKREAS ISLET CELL ANTİKORU

PANKREATİK AMİLAZ
Normal Değer: 17-115 U/L
Kullanımı: Pankreas hastalıklarının değerlendirilmesinde kullanılır. Amilaz aktivitesinin en yüksek olduğu dokular pankreas ve parotis bezidir. Ayrıca overler, ince ve kalın bağırsaklar ve iskelet kasında da az da olsa amilaz bulunur. Pankreatik amilaz ölçümü ile sadece pankreas kaynaklı amilazın tespiti sağlanır.

PAP

PARASETAMOL

PARATİROİD HORMON (İNTAKT) (PTH, Parathyrin, Parathormon)
Normal Değer: 10-65 pg/ml
Kullanımı: Sadece biyolojik olarak intakt olan PTH molekülleri ölçülür. Primer hiperparatiroidizm ile malignite kaynaklı hiperkalseminin ayırıcı tanısında kullanılır. İyonize kalsiyum tarafından regüle edilmektedir.

PARATHYRİN

PARATİROİD HORMON (C TERMİNAL) (PTH, Parathyrin, PTH-C, Parathormon)
Normal Değer: 0,40-1,40 ng/ml
Kullanımı: PTH’ın kendisi ve C-terminal fragmanı ölçülür. Primer ve sekonder hiperparatiroidizm ve hiperkalseminin değerlendirilmesinde kullanılır. Normal ve hiperparatiroidisi olan hastalarda C-terminal fragmanı predominanttır. Hiperparatiroidi tanısında sensitivitesi %85, spesifitesi %95’dir. Serumdaki C-terminal konsantrasyonu periferal metabolizma ve glomerüler filtrasyona bağlıdır. Bu nedenle böbrek fonksiyonları bozuk olan hastalarda C-terminal ile paratiroid bezin fonksiyonlarını değerlendirmek zordur.

PARİETAL HÜCRE ANTİKORU

PARSİYEL TROMBOPLASTİN ZAMANI

PARVOVİRÜS B-19 ANTİKORLARI IgM ve IgG
Normal Değer: Negatif
Kullanımı: Parvovirüs enfeksiyonları çocuklarda genellikle asemptomatik seyreder. Klinik bulgulara neden olmuşsa çoğunlukla eritema infeksiyozum veya 5.hastalığa neden olur. En önemli komplikasonlarından biri ağır anemidir. Ayrıca hamilelerde hidropsi fetalise de yol açabilir. Hastalığın başlangıcından 7-14 gün sonra IgM pozitifleşir.

Pb

PcHE

PERİFERİK YAYMA İNCELEMESİ

PETİMİT

PHADİOTOP

PIHTILAŞMA ZAMANI
Normal Değer: <15 dakika
Kullanımı: Kanama bozukluklarına yol açan hastalıkların değerlendirilmesinde kullanılır.


PİRÜVAT (Pirüvik asit)
Normal Değer:

Tam kan 0,30-1,00 mg/dl
BOS 0,50-1,70 mg/dl
Kullanımı: Metabolik asidozun değerlendirilmesinde kullanılır. Plazma pirüvat düzeyi, diyet, cinsiyet, yaş, diurnal varyasyon, fiziksel aktivite, menstrüel siklus, gebelik ve çevresel faktörlerden etkilenir. Karaciğer hastalıkları, kalp yetmezliği, üremi, ağır metal zehirlenmesi, tip I diabetes mellitus, kardiyak arrest, hemoraji, AMI, şok, diabetik ketoasidoz, malign hipertermi ve Reye sendromunda pirüvat düzeyi artar.

PİRÜVAT KİNAZ (PK)
Normal Değer: 60-220 MU/milyar eritrosit
Kullanımı: Pirüvat kinaz eksikliği, konjenital non-sferositik hemolitikk anemiye neden olur. Ayrıca AMI, kas hastalıkları, Duchenne musküler distrofi ve egzersiz de pirüvat kinaz düzeyinde artışa neden olabilir.

PİRÜVİK ASİT

PİTÜİTER GONADOTROPİN

PK

PKU

PKU MOLEKÜLER ANALİZİ

PLAP

PLASENTAL ALKALEN FOSFATAZ (PLAP)
Normal Değer: %0-1
Kullanımı: Alkalen fosfatazın, ısıya dayanıklı, plasental izoenzimidir. Gebeliğin 12.haftasından itibaren görülür. Ayrıca seminomların %50’si ve meme ve over kanserli hastaların %20’sinde de plasental alkalen fosfataz görülebilir.

PLASMODİUM ARAŞTIRILMASI

PLATELET SAYISI

PLAZMA AKSELERATÖR GLOBULİN

PLAZMA RENİN AKTİVİTESİ

PLAZMA TROMBOPLASTİN ANTESEDAN

PLAZMİNOJEN
Normal Değer: %55-145
Kullanımı: Herediter plazminojen azlığı venözz tromboza eğilimle ilişkilidir. Ayrıca karaciğer hastalığı, DIC ve trombolitik tedavi esnasında da plazminojen düzeyinde düşme görülebilir.

PORFİRİNLER
Normal Değer:

Koproporfirin 0-160 mg/gün
Üroporfirin 0-60 mg/gün
Kullanımı: İdrar porfirinleri, kutanöz fotosensitivite ile porfiria cutanea tarda ayırıcı tanısında kullanılabilir. Akut porfiriaların değerlendirilmesinde ise idrar porfobilinojen düzeyi kullanılmalıdır.

PORFOBİLİNOJEN
Normal Değer: 0-2 mg/gün
Kullanımı: Porfiriaların değerlendirilmesi ve akut porfiria atağının tespitinde kullanılır.

POTASYUM (K+)
Normal Değer:

Kord 5,00-10,20 mEq/L
Prematüre 3,00-6,00 mEq/L
0-7 gün 3,70-5,90 mEq/L
>7 gün 3,50-5,50 mEq/L
Kullanımı: Elektrolit ve asit-baz dengesinin değerlendirilmesi ile böbrek fonksiyonlarının takibinde kullanılır. Trombositoz, lösemi, hemoliz, doku hasarı, status epileptikus, malign hiperpireksi, asidoz, akut böbrek yetmezliği, Addison hastalığı, pseudohipoaldosteronizm, ağır egzersiz, şok ve dehidratasyonda serum potasyum konsantrasyonu artar. Kronik açlık, diare, kusma, intestinal fistüler, renal tübüler asidoz, Fanconi sendromu, primer ve sekonder aldosteronizm, Cushing sendromu, Bartter sendromu, alkaloz ve osmotik diürezde ise serum potasyum konsantrasyonu düşer.

POTASYUM (BOS)
Normal Değer: 2,20-3,30 mEq/L

POTASYUM (İdrar)
Normal Değer:

Erkek Kadın
12 yaş 15-55 mEq/gün 8-37 mEq/gün
13-15 yaş 20-60 mEq/gün 18-60 mEq/gün
>15 yaş 28-125 mEq/gün 25-125 mEq/gün
Kullanımı: Elektrolit ve asit-baz dengesinin değerlendirilmesi ile böbrek fonksiyonlarının takibinde kullanılır. Cushing sendromu, primer ve sekonder aldosteronizm, primer renal hastalıklar ve kortizon tedavisi sırasında idrarla atılan K+ miktarı artarken, Addison hastalığında azalır.

PR3 ANCA

PRA

PREALBUMİN (Transthyretin, PA)
Normal Değer: 17-42 mg/dl
Kullanımı: Nutrisyonel durumun değerlendirilmesinde kullanılır. Özellikle prematüre infantlar ve parenteral nutrisyon tedavisi alan hastaların takibinde değerlidir. Ayrıca negatif akut faz reaktanlarından biridir. Oral kontraseptif, kortikosteroid, anabolik steroid kullanımı ve Hodgkin hastalığında serum prealbumin düzeyi artarken, malnutrisyon, inflamasyon, malignitte, kronik hastalıklar, siroz ve protein kaybı olan durumlarda prealbumin düzeyi düşer.

PRENATAL TANI (Doğum öncesi tanı)
Kullanımı: Ailede görülen ve kalıtsal hastalığa neden olan mutasyonlar veya aile içindeki “hastalık geçiş paterni” daha önce belirlenmiş ise, fetüste DNA analizi yapılarak aynı hastalığın ortaya çıkıp çıkmayacağı belirlenebilir.

PRİDİNOLİN

PRİDİNOLİN KOLLAJEN CROSSLİNKS (Pyrilinks, Pyrilinks-D)
Normal Değer:

Pridinolin
Erkek >20 yaş 18-40 nM/mM kreatinin
Kadın 20-50 yaş 20-62 nM/mM kreatinin
Deoksipridinolin
Erkek >20 yaş 5-14 nM/mM kreatinin
Kadın 20-50 yaş 5-22 nM/mM kreatinin
Kullanımı: Kemik metabolizmasının değerlendirilmesinde kullanılırlar. Kemik rezorbsiyonu için spesifik göstergelerdir. Özellikle hastalığın aktivitesinin belirlenmesi ve tedavi takibinde değerlidir. Pridinolin kartilaj ve kemiklerde bulunurken, deoksipridinolin kemik ve dentin dokusunda bulunur. Osteoporoz, primer hiperparatiroidizm, hipertiroidizm, Paget hastalığı ve kemik metastazları idrar pridinolin kollajen crosslinkslerinde artışa neden olur.

PRİMİDON (Mysoline)
Normal Değer:

Terapötik konsantrasyon 5-15 mg/ml
Toksik konsantrasyon >15 mg/ml
Kullanımı: İlaç düzeyinin takibinde kullanılır.

PRL

PROAKSELERİN

PROGESTERON (C-21 steroid, P4)
Normal Değer:

Kadın <12 yaş 0,10-0,31 ng/ml
>12 yaş 0,10-1,00 ng/ml
Folliküler faz 0,10-1,10 ng/ml
Pik 0,10-1,10 ng/ml
Luteal faz 3,00-20,00 ng/ml
Erkek <12 yaş 0,10-0,31 ng/ml
>12 yaş 0,10-1,00 ng/ml
Kullanımı: Ovülasyon, corpus luteum fonksiyonları ve gebelikte plasental fonksiyonların değerlendirilmesi, indüksiyon takibi, progesteron tedavisinin takibi ve erken abortus riski olan hastaların takibinde kullanılır. Konjenital adrenal hiperplazi, lipoid ovarien tümör, teka lutein kisti, molar gebelik ve over koryoepiteliomalarında serum progesteron düzeyi artarken, abortus riski, primer veya sekonder hipogonadizm ve kısa luteal faz sendromunda ise progesteron düzeyi düşer.

PROKONVERTİN

PROLAKTİN (PRL)
Normal Değer:

Kord 0-5650 ng/ml
Prematüre 0-330 ng/ml
0-7 gün 0-495 ng/ml
7 gün-1 ay 0-125 ng/ml
Kadın Erkek
2-12 ay 8,25-41,25 ng/ml 8,25-24,75 ng/ml
1-3 yaş 3,00-19,75 ng/ml 4,60-16,50 ng/ml
4-15 yaş 5,25-29,50 ng/ml 4,60-18,00 ng/ml
16-60 yaş 6,50-30,00 ng/ml 3,50-20,00 ng/ml
>60 yaş 4,50-25,00 ng/ml 3,50-20,00 ng/ml
Hamile 6,50-180,00 ng/ml
Folliküler faz 6,50-30,00 ng/ml
Pik 6,50-30,00 ng/ml
Luteal faz 6,50-33,00 ng/ml
Kullanımı: Prolaktin salgılayan tümörler, hipotalamo-pitüiter hastalıklar, primer hipotiroidizm, anoreksia nervosa, PKOS, böbrek yetmezliği, insülin kaynaklı hipoglisemi ve adrenal yetmezliklerde serum prolaktin düzeyi artarken, Sheehan sendromunda prolaktin düzeyi azalır. Prolaktin salgılayan tümörlerde tedavi takibinde değerlidir.

PROSTATİK ASİT FOSFATAZ (PAP, Prostat spesifik asit fosfataz)
Normal Değer: 0-3,0 ng/ml
Kullanımı: Prostattan salgılanan bir glikoproteindir. Prostat maligniteleri, biopsi, tuşe, kateterizasyon, postoperatif dönem, benign prostat hiperplazisi, prostatit, prostat enfarktı vb durumlarda serum prostatik asit fosfataz düzeyi artar. Prostat kanserleri için tarama amaçlı olarak kullanılamaz. Klinik kullanımı, metastatik prostat kanserlerinin doğrulanması ve derecelendirilmesi ile sınırlıdır. Ayrıca radikal prostatektomili hastalarda rekürrens takibi ve tedaviye cevabın izlenmesinde de yardımcıdır.

PROSTAT-SPESİFİK ANTİJEN (PSA, f/t PSA, Serbest/total PSA)
Normal Değer:

Total PSA 0-4 ng/ml
Serbest PSA 0-1 ng/ml
Kullanımı: Prostat hastalıklarının (özellikle prostat karsinomları ve benign prostat hiperplazisi) tanı ve takibinde kullanılır. Laboratuvarımızdaki mevcut veri birikimi, f/t PSA oranları değerlendirilirken, %15’in altında malign vakaların yer aldığı, %15-23 arasında malign ve benign vakaların çakıştığı ve %23’ün üzerinde ise benign vakaların yer aldığı bölge olarak kabul edilebileceğini göstermektedir.

PROSTAT-SPESİFİK ANTİJEN (Sensitif) (Sensitif PSA)
Normal Değer: 0-4 ng/ml
Kullanımı: Prostat hastalıklarının tanı ve takibinde kullanılır. PSA değerleri günden güne değişebilir ve yaşla birlikte artar. Ayrıca prostat manüplasyonu da PSA düzeyinde artışa neden olabilir. Prostat kanserlerinin yanı sıra, bazı benign prostat hipertrofileri, prostat enfarktları ve prostatitlerde de PSA düzeyi artar.

PROTEİN C AKTİVİTESİ (Protein C fonksiyonel)
Normal Değer:

<6 ay %15-50
>6 ay %70-140
Kullanımı: Konjenital ve akkiz protein C yetersizliklerinin saptanmasında kullanılır. Protein C yetersizliklerinde tromboza eğilim artar.

PROTEİN C FONKSİYONEL

PROTEİN ELEKTROFOREZİ
Normal Değer:

Albümin %58,8-69,6
Alfa-1 %1,8-3,8
Alfa-2 %3,7-13,1
Beta %8,9-13,6
Gamma %8,4-18,3
Kullanımı: Elektroforez ile serum proteinleri 5 ana banta ayrılır. Kandaki protein dağılımı bazı hastalıkların tanısında değerlidir.

PROTEİN ELEKTROFOREZİ (İdrar)
Normal Değer: Raporda belirtilmektedir.
Kullanımı: Normalde idrarla çok az protein atılırken, bazı hastalıklarda protein atılımı artar. Atılan proteinlerin tipi tanı için yol gösterici olabilir. Lipoid nefrozisde selekti proteinüri (albumin) bulunurken, glomerülonefritlerde nonselektif proteinüri görülür. Ayrıca Bence Jones proteinleri de beta ve gamma globulin bölgelerine göç eder.

PROTEİN S AKTİVİTESİ (Protein S fonksiyonel)
Normal Değer:

<6 ay %15-50
> 6 ay %55-160
Kullanımı: Konjenital ve akkiz protein S yetersizliğinin saptanmasında kullanılır. Protein S yetersizliklerinde tromboza eğilim artar.

PROTEİN S FONKSİYONEL

PROTROMBİN AKTİVİTESİ

PROTROMİN GEN MUTASYON ANALİZİ (FII gen analizi, F2, Hiperprotrombinemia, Protrombin 20210)
Normal Değer:

N/N Homozigot normal
Mt/N Heterozigot
Mt/Mt Homozigot mutant
Kullanımı: İdiopatik serebral ven trombozu olan vakalrda protrombin gen mutasyonunun bulunduğu görülmüştür. Özellikle FV-Leiden mutasyonunu heterozigot olarak taşıyan kişiler, aynı zamanda protrombin gen mutasyonunu da heterzigot olarak taşıyan kişiler, aynı zamanda protrombin gen mutasyonunu da hetezigot olarak taşıyorlarsa, bu kişilerde yinelenen derin ven trombozların görülme sıklığı, sadece FV-Leiden taşıyıcılarına oranla 2,6 kat artmıştır.


PROTROMBİN ZAMANI (PTZ)
Normal Değer: 11-14 sn, 0,9-1,4 INR
Kullanımı: Protrombin zamanı ekstrensek yolun göstergesidir. Genellikle oral antikoagülan tedavinin izlenmesinde kullanılır. Ayrıca faktör II, V, VII ve X’un konjenital yetersizlikleri, disfibrinojenemi, karaciğer yetmezliği, DIC ve K vitamini yetersizliğinin araştırılmasında da yararlıdır.

PSEUDOKOLİNESTERAZ (PCHE, Kolinesteraz II, SchE, Açilkolin açilhidrolaz)
Normal Değer:

Erkek 5400-13200 U/L
Kadın 0-15 yaş 5400-13200 U/L
16-50 yaş 4300-11500 U/L
>50 yaş 5400-13200 U/L
Hamile 3700-9300 U/L
Kullanımı: Karaciğer fonksiyon testlerinden biridir. Uzamış anestezi, sinir gazı ve organofosforlu insektisit zehirlenmelerinin değerlendirilmesinde kullanılır. Genetik pseudokolinesteraz varyantları (anestezinin uzamasına neden olur), hepatitler, siroz, malnutrisyon, anemiler, akut enfeksiyonlar, AMI, pulmoner embolizm, postoperatif dönem, kronik böbrek yetmezliği, gebeliğin son dönemleri ve serum albumin konsantrasyonunu düşüren durumlarda serum pseudokolinesteraz düzeyi düşer.

PSEUDOMEMBRANÖZ KOLİT SEROLOJİK TESTİ

PÜ KÜLTÜRÜ
Kullanımı: Aerobik bakteriel enfeksiyon etkeninin izolasyonu ve identifikasyonu

RAPİD PLASMA REAGİN SİFİLİS TESTİ
REDÜKTAN MADDE (İdrar)
Normal Değer: Negatif
Kullanımı: İdrarda redüktan madde varlığının değerlendirilmesinde kullanılır. Glukozüri, gebeliğin son dönemleri, laktasyon, galaktozemi, esansiyel pentozüri, musküler distrofi ve infantlarda idrarda redüktan madde görülebilir.

REDÜKTAN MADDE –Gaita

RENİN (Plazma renin aktivitesi, PRA)
Normal Değer:

0-1 yaş 2,40-37,00 ng/ml/saat
2-3 yaş 1,70-11,20 ng/ml/saat
4-5 yaş 1,00-6,50 ng/ml/saat
6-12 yaş 0,50-5,90 ng/ml/saat
13-15 yaş 0,50-5,00 ng/ml/saat
>15 yaş 0,20-3,40 ng/ml/saat
Kullanımı: Hipertansiyonun değerlendirilmesinde kullanılır. Renal parankimal hastalıklar, renin salgılayan tümörler, OKS kaynaklı hipertansiyon, feokromasitoma, siroz, hepatit, konjestif kalp yetmezliği, Bartter sendromu ve elektrolit kaybı olan durumlarda plazma renin aktivitesi artarken, primer aldosteronizm, pseudohiperaldosteronizm ve hiperkalemide ise azalır.

RESPİRATORY SYNCTİAL VİRÜS ANTİKORLARI

RETİKÜLİN ANTİKORU

RETİKÜLOSİT
Normal Değer: %0,50-2,50
Kullanımı: Retikülosit sayısının değerlendirilmesinde kullanılır. Eritropoezisin arttığı durumlar ve anemilerin tedavisi sırasında retikülosit sayısı artarken, aplastik anemi, renal hastalıklar, demir eksikliği anemisi, kronik hastalık anemisi, sideroblastik ve megaloblastik anemilerde ise retikülosit sayısı düşer.

RETİNOL

RETİNOL BİNDİNG PROTEİN (RBP)
Normal Değer: 30-60 mg/L
Kullanımı: Böbrek fonksiyonları ve malnutrisyonun takibinde kullanılır. Kronik böbrek yetmezliğinde serum RBP düzeyi artarken, proteinüri, karaciğer hastalıkları, hiperparatiroidizm, kistik fibrozis ve Kwashiorkorda RBP düzeyi azalır.


RETİNOL BİNDİNG PROTEİN (İdrar)
Normal Değer: 0-0,10 mg/gün
Kullanımı: Renal tübüler fonksiyonların takibinde kullanılır. Tübüler fonksiyon kaybı varsa idrar RBP düzeyi artar.

RİBONÜKLEOPROTEİN ANTİKORLARI

RİSTOSETİN KOFAKTÖR

RİSTOSETİN VON WİLLEBRAND KOFAKTÖR AKTİVİTESİ (Ristosetin kofaktör)
Normal Değer: %50-150
Kullanımı: Hemofili A ve von Willebrand hastalığı arasında ayırıcı tanının yapılmasında kullanılır.

RNP ANTİKORLARI (Ribonükleoprotein antikorları)
Normal Değer: Negatif
Kullanımı: Özellikle SLE miks bağ dokusu hastalığı, Sjögren sendromu ve sklerodermada saptanan ENA grubu antikorlardandır.

ROMATOİD FAKTÖR (RF)
Normal Değer: <20 IU/ml
Kullanımı: IgG’ye karşı kanda dolaşan antikorlardır. Romatoid artrit, miks bağ dokusu hastalığı, Sjögren sendromu, skleroderma, dermatomyozit, SLE gibi otoimmün hastalıklar, enfeksiyöz mononükleoz gibi bazı viral hastalıklar ve bazı akut iltihabi hastalıklarda serum RF düzeyi artar.

ROTA VİRÜS ANTİJEN TESTİ (Bk. GAİTADA ROTA VİRÜS ANTİJENİ)

RPR TESTİ (Rapid plasma reagin sifilis testi, VDRL kart test)
Kullanımı: Sifilis tanısında kullanılır. Aktif sifilis enfeksiyonu veya aktif enfeksiyonun başlangıç evresinde test pozitif olur. Uygun tedavi ile negatifleşir.


RSV ANTİKORLARI IgM ve IgG (Respiratory syncytial virüs antikorları)
Normal Değer: Negatif
Kullanımı: Aktif veya geçirilmiş RSV enfeksiyonunun serolojik olarak gösterilmesinde kullanılır. RSV, yenidoğan ve çocukluk döneminde gözlenen alt solunum yolu enfeksiyonlarının en sık nedenidir. 5 yaşın üzerinde antikor genellikle pozitiftir. IgG antikoru düşük düzeyde saptanır fakat IgM antikoru saptanmazsa, hasta konvelesan dönemde olabilir. Bu durumda iki hafta sonra tekrar test edilmelidir.

RUBELLA ANTİKORLARI IgM ve IgG (Kızamıkçık antikorları IgM ve IgG)
Kullanımı: Rubella enfeksiyonunun tanısında kullanılır. Rubella virüsü çocuk ve erişkinlerde hafif egzantamatöz hastalıklara neden olur. Enfeksiyonun hamilelik sırasında geçirilmesi önemlidir. Hamileliğin birinci trimesterinde geçirilen enfeksiyonlar fetal ölüme veya konjenital rubella sendromuna (katarkt, sağırlık, kardiyak anomaliler) neden olur. IgG seviyesine bakılarak aşılama yapılabilir.

RUBELLA IgG AVİDİTE
Kullanımı: Konjenital Rubella enfeksiyonları ağır sekellere neden olabilir. İkinci trimesterden sonraki enfeksiyonlar fetüsü etkilemediğinden enfeksiyonun başlangıç tarihi çok önemlidir. Avidite testi ile Rubella enfeksiyonunun başlangıç tarihi hakkında bilgi sahibi olunabilir.

SAFRA ASİTLERİ
Normal Değer:

Açlık 0-10 mmol/L
Tokluk 0-15 mmol/L
Kullanımı: Açlık safra asiti düzeyinin yüksek olması hepatik klirensin bozulmasına bağlıdır ve karaciğer hastalıkları için sensitif bir göstergedir. Normalm bireylerde yemek sonrasında safra asitleri sadece hafif düzeyde yükselirken, siroz, hepatit, kolestaz, portal ven trombozu, Budd-Chiari sendromu, kolanjit, Wilson hastalığı ve hemakromatozisde ise çok yükselir. İntestinal malabsorbsiyon veya metabolik karaciğer hastalığı (Gilbert, Crigler-Najjar, Dubin-Johnson) olan hastalarda ise safra asiti düzeyinde değişiklik olmaz.
 

SALİSİLAT (Asetilsalisilik asit, ASA, Salisilik asit)
Normal Değer:

Analjezik konsantrasyon 2-10 mg/dl
Anti inflamatuar konsantrasyon 15-30 mg/dl
Toksik konsantrasyon >30 mg/dl
Kullanımı: İlaç düzeyinin takibinde kullanılır.

SALMONELLA KÜLTÜRÜ (Selektif Salmonella kültürü)
Kullanımı: Salmonella bakterisinin izolasyonu

SCL-70 ANTİKORLARI
Kullanımı: Skleroderma tanısında kullanılan ENA grubu antikorlardan biridir ve topoizomeraz I’e karşı oluşur. SCL-70 antikoru pozitif olan hastaların ANA boyanma tipleri genellikle beneklidir.

SEDİMENTASYON

SEKS HORMON-BİNDİNG GLOBULİN (SHBG, Testesteron-estradiol-binding globulin, TeBG)
Normal Değer:

1-12 yaş 4,90-9,00 mg/L
13-15 yaş 1,80-9,00 mg/L
Erkek Kadın
16-50 yaş 0,90-6,30 mg/L 1,80-9,00 mg/L
>50 yaş 0,60-4,70 mg/L 1,20-7,70 mg/L
Kullanımı: Testesteron ve östrojenler gibi gonadal hormonlar SHBG tarafından bağlanarak dolaşımda taşınır. Hipertiroidizm, anoreksia nervosa, gebelik ve sirozda SHBG düzeyi düşerken, hipotiroidizm, hirşutizm, obesite ve PKOS’da SHBG düzeyi artar.

SELENYUM (Se)
Normal Değer:

Serum 95-165 mg/L
24 saatlik idrar 0-35 mg/gün
Kullanımı: Retiküloendotelial neoplazi ve endüstriyel selenyum toksisitelerinde kan Se düzeyi artarken, gastrointestinal sistem kanserleri, malnutrisyon, total parenteral nutrisyon, gebelik, siroz ve hepatitlerde Se düzeyi düşer. Se zehirlenmelerinde nefes ve idrarda sarımsak kokusu, ağızda metalik tat, baş ağrısı, bulantı, kusma, pulmoner ödem ve dolaşım kollapsı görülebilir.

SELOFAN BANT

SEMEN ANALİZİ (Spermogram)
Kullanımı: Erkek infertilitesinin değerlendirilmesinde kullanılır.

SEMEN KÜLTÜRÜ (Ejakülat kültürü, sperm kültürü)
Kullanımı: Semende enfeksiyon etkeni olabilecek aerobik bakterilerin izolasyonu

SEMEN VİTAL İNCELEME (Canlı sperm oranı belirleme)

SEMENDE FRUKTOZ TAYİNİ
Kullanımı: Vesiculo seminalislerin fonksiyonel ve ejakülatuar ductusların açık olduğunun gösterilmesinde kullanılır.

SERBEST T3 (FT3, Serbest triiyodotironin)
Normal Değer: 3,00-9,00 pmol/L
Kullanımı: Tiroid fonksiyonlarının değerlendirilmesinde kullanılır. Hipertiroidizm ve T3 tirotoksikozunda serum FT3 düzeyi artarken, hipotiroidizmde azalır. Ayrıca kronik hastalığı olan veya uzun süre hastanede yatmış olan kişiler ötiroid olsalar bile FT3 düzeyi düşük bulunabilir. Total T3’ün yaklaşık %0,2-0,5’i FT3’tür.

SERBEST T4 (FT4, Serbest tiroksin)
Normal Değer:

Prematüre 18,00-40,00 pmol/L
<7 gün 8,50-40,50 pmol/L
>7 gün 9,00-25,00 pmol/L
Kullanımı: Tiroid fonksiyonlarının değerlendirilmesinde kullanılır. Hipertiroidizmde serum FT4 düzeyi artarken, hipotiroidizmde azalır. Total T4’ün yaklaşık %0,02-0,04’ü FT4’tür.

 

SEROTONİN (5-OH triptamin)
Normal Değer:

Serum 50,00-230,00 ng/ml
24 saatlik idrar 26,60-182,20 ng/gün
Kullanımı: Karsinoid tümörlerin tanı ve takibinde kullanılır.

SERULOPLAZMİN (Bakır oksidaz, Cp)
Normal Değer:

0-6 ay 5-18 mg/dl
7-12 ay 33-43 mg/dl
1-3 yaş 26-55 mg/dl
4-5 yaş 27-56 mg/dl
6-12 yaş 20-54 mg/dl
>12 yaş 20-63 mg/dl
Kullanımı: Bakır bağlayıcı proteindir. Wilson hastalığının tanısında ve akut faz reaktanı olarak kullanılır. Gebelik, östrojn ve oral kontraseptif kullanımı, inflamasyon, doku nekrozu, osteosarkomlar, bilier siroz ve travmalarda serum seruloplazmin düzeyi artarken, Wilson hastalığı, Menkes kinky hair sendromu ve gastroenteropatilerde azalır.

SİKLİNG TESTİ (Oraklaşma testi)
Normal Değer: Negatif
Kullanımı: Orak hücreli anemi tanısında kullanılır. HbS (>%25 olduğu durumlar) ve diğer oraklaşmaya neden olan hemoglobinlerin (ör.HbC-Harlem) varlığında test pozitif olur. Orak hücreli anemi, sickle trait ve HbS’in diğer hastalıklarla kombine olduğu durumlarda (beta talasemi vb) HbS görülür. Sikling testinin pozitif olması durumunda kesin tanı için doğrulayıcı testler (ör.Hb elektroforezi) yapılmalıdır.

SİKLOSPORİN
Normal Değer:

Terapötik konsantrasyon 150-500 ng/ml
Toksik konsantrasyon >400 ng/ml
Kullanımı: İlaç düzeyinin takibinde kullanılır.

SİSTATİN C
Normal Değer:

Erkek 0,57-0,96 mg/L
Kadın 0,50-0,96 mg/L
Kullanımı: Böbrek yetmezliklerinin teşhis ve takibinde kullanılır. Glomerüler filtrasyon hızının tahminide kreatinin klirens hesabından üstün olduğunu kabul edenler vardır.

SİSTİN
Normal Değer: >1 yaş <0,42 mmol/gün
Kullanımı: Sistinüri tanısında kullanılır. Sistinürili hastalarda arginin, ornitin ve lizin atılımı da artmıştır. Dibazik aminoasidürilerde ise sistin atılımı normaldir.

SİTRİK ASİT (Sitrat)
Normal Değer:

21-25 yaş 157-450 mg/gün
26-30 yaş 193-450 mg/gün
31-35 yaş 228-450 mg/gün
36-40 yaş 264-450 mg/gün
41-45 yaş 299-450 mg/gün
46-50 yaş 335-450 mg/gün
51-60 yaş 363-450 mg/gün
>60 yaş 434-450 mg/gün
Kullanımı: Kalsiyum içeren böbrek taşları ve renal tübüler asidozun tanı ve takibinde kullanılır. Referans aralığın altındaki değerler potansiyel bir taş oluşum riski taşır. 150 mg/gün’ün altındaki değerlerde ise metabolik asidoz açısından araştırma yapılmalıdır.

SİYANOKOBALAMİN

SM ANTİKORU (Smith antikor)
Kullanımı : SLE tanısında kullanılır ve SLE için spesifitesi yüksektir. ENA grubu antikorlarından biridir. İlaç kaynaklı SLE, romatoid artrit, skleroderma ve Sjögren sendromu da antikor pozitifliğine neden olabilir.

SMA MUTASYON ANALİZİ

SMİTH ANTİKOR

SODYUM (Na)
Normal Değer:

Prematüre 116-140 mEq/L
0-7 gün 134-146 mEq/L
>7 gün 130-150 mEq/L
Kullanımı: Elektrolit ve su dengesinin değerlendirilmesinde kullanılır.

SODYUM (BOS)
Normal Değer: 142-150 mEq/L
Kullanımı: BOS elektrolit dengesinin değerlendirilmesinde kullanılır.

SODYUM (İdrar)
Kullanımı: İdrarla sodyum atılımı diyetle alıma ve hidrasyon derecesine bağlıdır. Diyetle sodyum alımının azalması, postmentrüal diürez, adrenal yetmezlik, tübülointersitisiel hastalıklar, renal tübüler asidoz, diüretik tedavisi, Bartter sendromu ve alkalozisde idrarla atılan sodyum miktarı artarken, diyetle sodyum alımının azalması, premenstrüel dönem, adrenokortikal hiperfonksiyon, glomerüler filtrasyon hızının azaldığı durumlar, diare ve aşırı terleme durumlarında ise idrarla atılan sodyum miktarı azalır.

SODYUM (Ter)
Normal Değer: 10-40 mEq/L
Kullanımı: Kistik fibrozis tanısında kullanılır. Kistik fibrozis, Addison hastalığı, ailesel hipoparatiroidizm terle atılan sodyum miktarı artarken, adrenokortikal hiperfonksiyonda azalır. Ayrıca diyetle alınan tuzun kısıtlanması yanlış düşük sonuçlara, mekonyum ileus, ektodermal displazi, mukopolisakkaridoz, G6PD eksikliği, alkolik pankreatit ve malnutrisyon ise yanlış yüksek sonuçlara neden olabilir.

SOĞUK AGLÜTİNASYON TESTİ
Kullanımı: Soğuk aglütininlerin bulunduğu hastalıkların tanısında kullanılır. Bu hastalarda çoğunlukla IgM yapısındaki antikorlar eritrositlere bağlanarak kronik anemi ve lokal staza neden olur. Atipik pnömoniler (mycoplasma pneumonia, influenza A, influenza B, parainfluenza, adenovirüs vb. kaynaklı) ve bazı hemolitik anemilerde aglütinasyon gözlenir. 37°C inkübasyonda aglütinasyonda düzelme olmuyorsa reaksiyon soğuk aglütinasyon değildir. Mycoplasma pneumonia enfeksiyonunda çocuklarda %50, erişkinlerde %70 oranında aglütinasyon gözlenir.

 

SOMATOMEDİN C (IGF-1, İnsülin-like growth faktör, Growth faktör 1, GF1)
Normal Değer:

0-3 yaş 50-143 ng/ml
4-5 yaş 51-218 ng/ml
6-12 yaş 106-250 ng/ml
13-15 yaş 126-261 ng/ml
16-20 yaş 150-562 ng/ml
21-25 yaş 84-376 ng/ml
26-30 yaş 90-271 ng/ml
31-35 yaş 90-226 ng/ml
36-50 yaş 94-210 ng/ml
>50 yaş 70-197 ng/ml
Kullanımı: GH sekresyon ve etkisini takip etmekte kullanılır. IGFBP3 ile birlikte kullanıldığında klinik sensitivite ve spesifitesi GH fonksiyon testlerinden daha yüksektir. IGF-1, akromegalide yüksek, GH eksikliği, anoreksia nervosa ve malnutrisyonu olanlarda ise düşüktür. Bir diğer özelliği de nutrisyonel durumun belirlenmesinde prealbumin, RBP veya transferrinden daha sensitif bir indikatör olmasıdır.

SORBİTOL DEHİDROGENAZ (SDH, İditol dehidrogenaz)
Normal Değer: 0-60 SigmaU/ml
Kullanımı: Normalde serum SDH düzeyi tespit edilemeyecek düzeylerdedir. SDH düzeyinin yükselmesi karaciğerde parankimalm hücre hasarı olduğunu gösterir. Akut enfeksiyöz hepatitler, toksik hepatitler, hipoksik karaciğer hasarı, siroz ve primer veya sekonder karaciğer malignitelerinde serum SDH düzeyi artar.

SPERM ANTİKORLARI

SPERM HAZIRLAMA (Sperm yıkama, Sil select, Swip up)
Kullanımı: İntra uterin inseminasyon için kaliteli spermlerin ayrılması işlemidir.

SPERM KÜLTÜRÜ

SPERM MAR TESTİ (Sperm otoantikor testi)
Normal Değer: Negatif
Kullanımı: Seminal plazmada sperm otoantikorlarının varlığının gösterilmesinde kullanılır.

SPERM MORFOLOJİSİ
Kullanımı: Strict kruger kriterlerine göre sperm morfolojileri normal olanların yüzde oranlarının belirlenmesinde kullanılır. Spermlerin morfolojik olarak değerlendirilmesi, fertilite parametreleri arasındaki en önemli kriterdir.

SPESİFİK IgE
Normal Değer: Negatif
Kullanımı: Astım, allerjik rinit, dermatit, anaflaksi ve ürtiker gibi allerjik hastalıkların teşhisinde kullanılır.

SPİNAL MUSKÜLER ATROFİ (SMA) MUTASYON ANALİZİ (Werding-Hoffmann Hastalığı (SMA Tip I); SMA intermedia (SMA Tip II), Kugelberg-Welander Sendromu (SMA Tip III)
Kullanımı: SMA, omurilikteki anterior boynuz hücrelerinin dejenerasyonuna bağlı olarak, simetrik kas güçsüzlüğü ve istemli kasların yıkılması ile ortaya çıkan kalıtsal bir hastalıktır. Hastalık ile bağlantılı olarak adı geçen birkaç genden en önemlisi olan SMN geni, 5.kromozom üzerinde, telomerik ve sentromerik iki kopya halinde bulunur. Hastalık fenotipinin %80-85’inde görülen ve SMN tel geninde meydana gelen delesyon mutasyonlarıdır. Hastalık tanısı, klinik bulguları destekleyen yüksek serum CPK değerleri, EMG ve kas biyopsi bulguları ile konur.

SS-A ANTKOR (Anti-Ro antikoru)
Kullanımı: Sjögren sendromu, SLE ve romatoid artrit tanısında kullanılır. ENA grubu antikorlardan biridir. ENA antikoru negatif olan SLE hastalarında da pozitif olabilir.

SS-B ANTİKORU (Anti-La antikoru)
Kullanımı: Sjögren sendromu, SLE ve romatoid artrit tanısında kullanılır. ENA grubu antikorlardan biridir. SS-B antikorunun pozitif olması kliniğin daha hafif olabileceğinin göstergesidir. Bu hastalarda özellikle renal tutulum çok hafif veya yoktur.

SUKROZ HEMOLİZ TESTİ
Normal Değer:

Lizis <%5 Negatif
%6-10 Şüpheli
>%10 Pozitif
Kullanımı: Paroksismal noktürnal hemoglobinüri tanısında kullanılan bir tarama testidir.

SÜLFAT
Kullanımı: İdrardaki sülfat miktarı, diyetle protein alımının (özellikle et, balık, tavuk) göstergesidir. Bu nedenle hayvansal proteinlerin diyetle alımının değerlendirilmesinde kullanılır. Ayrıca böbrek taşı olan hastalarda da idrarla atılan sülfat miktarı artmıştır.

ŞEKER KROMATOGRAFİSİ
Kullanımı: Glukozürinin değerlendirilmesinde kullanılır.
UNKOJUGE E3
ÜÇLÜ TARAMA TESTİ (Triple test)
Normal Değer: NTD için 1/1000, Trizomi 21 için 1/270 ve Trizomi 18 için 1/100’ün üzerindeki değerler riskli olarak kabul edilir.
Kullanımı: Nöral tüp defektleri, trizomi 21 ve trizomi 18 için prenatal tarama testidir. Nöral tüp defektleri için AFP, trizomi 21 ve trizomi 18 için AFP, uE3 ve hCG’nin gebelik haftasına göre değerleri, anne yaşı ile kombine edilerek kantitatif risk tayini yapılmaktadır. Bir tarama testi olduğu unutulmamalıdır. Normal sonuçlar bebeğin herhangi bir defekt taşımadığı anlamına gelmediği gibi, anormal test sonuçlarının doğrulanması için genetik incelemelere ihtiyaç duyulur. Testin yapılması için ideal zaman 16-18.gebelik haftaları olmakla beraber test 14-24.haftalar arasında yapılabilir.
ÜRAT

ÜRE NİTROJENİ (BUN, Üre)
Normal Değer:

Kord 21,00-40,00 mg/dl
Prematüre 3,00-25,00 mg/dl
0-7 gün 4,00-12,00 mg/dl
7 gün-6 ay 5,00-15,00 mg/dl
7 ay-3 yaş 5,00-18,00 mg/dl
4-15 yaş 5,00-25,00 mg/dl
16-60 yaş 7,00-25,00 mg/dl
>60 yaş 7,00-28,00 mg/dl
Kullanımı: Böbrek fonksiyon testlerinden biridir. Protein metabolizmasının değerlendirilmesinde kullanılır. Yaş ve diyetteki protein içeriği arttıkça BUN düzeyi de artar. Renal perfüzyonun azaldığı durumlar, akut ve kronik intrensek böbrek hastalığı, postrenal obstrüksiyon ve yüksek proteinli diyet serum BUN düzeyini yükseltirken, düşük proteinli diyet, gebeliğin son dönemleri, infantlar, akromegali, ağır karaciğer hastalıkları ve çölyak sprue’da BUN düzeyi düşer.

ÜRE NİTROJENİ (İdrar)
Normal Değer: 12-20 g/gün
Kullanımı: Böbrek fonksiyon testlerinden biridir. Diyetle fazla protein alınması, hipertiroidizm ve postoperatif dönemde idrar BUN miktarı yüksekken, infant ve çocuklar, gebelik, düşük proteinli diyet, karaciğer hastalığı, toksemi ve böbrek hastalıklarında BUN miktarı düşüktür.

ÜRETRAL AKINTI KÜLTÜRÜ (Ekülman kültürü)
Kullanımı: Trichomonas ve Neisseria gonorrhoeae izolasyonu

ÜRİK ASİT (Ürat, ÜA)
Normal Değer:

1 hafta-5 yaş 2,0-5,5 mg/dl
6-12 yaş 2,0-5,8 mg/dl
13-15 yaş 2,0-6,0 mg/dl
Erkek Kadın
16-50 yaş 3,0-7,2 mg/dl 2,6-6,0 mg/dl
51-60 yaş 3,5-7,2 mg/dl 2,6-6,3 mg/dl
>60 yaş 3,5-7,5 mg/dl 2,6-6,5 mg/dl
Kullanımı: Gut ve diğer pürin metabolizma bozukluklarının tanı ve takibinde kullanılır. Gut, böbrek yetmezliği, lösemi, multiple myeloma, polistemi, lenfoma, gebelik toksemisi, psöriazis, polikistik böbrek hastalığı, pürinden zengin diyet (karaciğer, böbrek vb) ve ağır egzersizde serum ürik asit düzeyi yükselirker, Wilson hastalığı, Fanconi sendromu, ksantinüri ve düşük pürin içeren diyetle beslenmede ise ürik asit düzeyi düşer.

ÜRİK ASİT (İdrar)
Normal Değer: 0,25-0,75 mg/gün
Kullanımı: Böbrek taşı olan hastaların değerlendirilmesi ve takibinde kullanılır. İdrarla atılan ürik asit miktarının artması genelde artmış plazma ürik asit düzeyleri ile beraberdir.

ÜRİNER SİSTEM TAŞ ANALİZİ
Kullanımı: Üriner sistem taşlarının içeriğinin belirlenmesinde kullanılır.

ÜROGENİTAL MYCOPLASMA KÜLTÜRÜ VE ANTİBİYOTİK DUYARLILIK TESTİ
Kullanımı: Ureaplasma urealyticum ve Mycoplasma hominis bakterilerinin varlığının belirlenmesi ile semikantitatif düzeyli antibakteriyel duyarlılık testleri için kullanılır.
ÜROPEPSİNOJEN

ÜROPORFİRİN

WBC
WEİL-FELİX TESTİ
Kullanımı: Proteus bakterilerinin Riketsia ile ortak antijenler taşıdığı esasına dayanarak, Riketsia antikorlarının varlığının gösterilmesinde kullanılır.

WESTERGREN SEDİMENTASYON HIZI

XYLOSE ABSORBSİYON TESTİ
GAİTA ANALİZİ (Tam) (Gaita mikroskobisi, parazit incelemesi, gaitada gizli kan, hazım testi ve pH ölçümü)
GAİTA KÜLTÜRÜ (Normalde patojen bakteri ürememelidir)

GAİTADA AMİP İNCELEMESİ
Normal Değer : Negatif
Kullanımı: Entamoeba histolytica kist ve trofozitlerinin araştırılması
GAİTADA CRYPTOSPORİDİUM İNCELEMESİ
Kullanımı: HIV hastalarında, gündüz bakım evlerinde ve su kaynaklı salgınlarda diareye neden olan bir protozoadır. İmmün sistemi normal olan kişilerde asemptomatik seyreder ya da kendi kendini sınırlayan diaremeye neden olur.

GAİTADA GİZLİ KAN ARAŞTIRILMASI
Normal Değer: Negatif
Kullanımı: Gaitada kimyasal kan reaksiyonunun araştırılması

GAİTADA HAZIM TESTİ

GAİTADA MİKROSKOBİK İNCELEME
Kullanımı: Gaitada eritrosit, lökosit vb hücrelerin varlığının araştırılması

GAİTADA PARAZİT ARAŞTIRILMASI
Kullanımı: Gaitada parazit yumurtaları ve protozoalarının araştırılması

GAİTADA pH ARAŞTIRILMASI
Kullanımı: Gaita normalde nötral veya hafif alkali pH’a sahiptir. Karbonhidrat ve protein yıkımının izlenmesinde kullanılır.

GAİTADA REDÜKTAN MADDE
Normal Değer: Negatif

GAİTADA ROTA VİRÜS ANTİJEN (Rota virüs antijeni)
Kullanımı: Yenidoğanlarda ve 6 ay 2 yaş grubu çoçuklarda, özellikle kış döneminde ishal yapan en önemli nonbakteriyel gastroenterit etkeni olan rota virüs antijeninin gösterilmesinde kullanılır.

GAİTADA STERKOBİLİNOJEN
Kullanımı: Safranın duodenuma ulaşmasını engelleyen obstrüksiyonların değerlendirilmesinde ve özellikle de bilier atrezi olasılığının araştırılmasında kullanılır.
GAİTADA TRİPSİN
Kullanımı: Kistik fibrozis için tarama testlerinden biridir. Gaitadaki tripsin miktarı malabsorbsiyonda artmışken, pankreas fonksiyon kaybı ve kistik fibrozisde azalmıştır. >4 yaşın üzerindeki çocuklarda değeri düşüktür.

GAMA GLUTAMİL TRANSFERAZ (GGT, Gama GT, Gama Glutamil transpeptidaz)
Normal Değer:

Kord 11-194 IU/L
Prematüre 11-194 IU/L
0-7 gün 10-300 IU/L
7 gün-1 ay 7-180 IU/L
2-3 ay 7-100 IU/L
4 ay-15 yaş 7-50 IU/L
>15 yaş Erkek 7-60 IU/L
Kadın 7-40 IU/L
Kullanımı: Karaciğer fonksiyon testlerinden biridir. Alkol ve ilaçların karaciğer üzerine toksik etkisini takip etmede kullanılır. Obstrüktif sarılık, intrahepatik kolestazis, pankreatit ve karaciğerdeki metastatik karsinomların tanısında da değerlidir. Serum GGT düzeyi, karaciğer hastalıklarında ALP ile paralel hareket ederken, kemik hastalıklarında etmez.

GASTRİN
Normal Değer: 25-125 pg/ml
Kullanımı: Zollinger-Ellison sendromu, aklorhidri veya pernisiyöz anemi, multiple endokrin neoplazi ve diğer hipergastrinemilerin tanısında kullanılır.

GEBELİK TESTİ (İdrar) (BETA-HCG İdrar)

GEBELİK TESTİ (Serum) (BETA-HCG Kan)

GLİADİN ANTİKORLARI IgA ve IgG (Anti-gliadin antikorları)
Kullanımı: Celiac sprue hastalığında tanı ve tedavinin takibinde kullanılır. Tedaviden sonra önce IgA (3 ay), daha sonra IgG (12 ay) düşer. Tedavi bırakılıp diyet normale döndükten 3 ay sonra tekrar pozitifleşir.

GLUKOHEMOGLOBİN (HbAIC)
Normal Değer: %4,2-6,4
Kullanımı: Diabetes mellitusun uzun dönem takibinde kullanılır. Son 4-8 hafta içindeki ortalama kan glukoz konsantrasyonunu gösterir.

GLUKOZ (Açlık kan şekeri, AKŞ)
Normal Değer:

Kord 45-96 mg/dl
Prematüre 20-60 mg/dl
0-7 gün 40-60 mg/dl
7 gün-1 ay 40-80 mg/dl
2 ay-15 yaş 60-100 mg/dl
16-60 yaş 70-110 mg/dl
>60 yaş 80-110 mg/dl
Kullanımı: Karbonhidrat metabolizmasının değerlendirilmesinde kullanılır.

GLUKOZ (İdrar)
Normal Değer:
Spot idrar 1-15 mg/dl
24 saatlik idrar <0,5 g/gün
Kullanımı: Böbrek fonksiyonlarının değerlendirilmesi ve diabetes mellitus takibinde kullanılır.

GLUKOZ (Mayi)
Normal Değer:

BOS 0-12 yaş 60-80 mg/dl
13-15 yaş 50-75 mg/dl
>15 yaş 40-70 mg/dl
Kullanımı: Normalde BOS glukoz değeri, eş zamanlı kan glukozunun %60-80’i düzeyindedir. Bakteriyel menenjitler, merkezi sinir sistemi maligniteleri, romatoid menenjit ve hipoglisemi BOS glukoz düzeyinde düşüşe neden olur.

GLUKOZ-6-FOSFAT DEHİDROGENAZ (G6PD)
Normal Değer:

<1 yaş 6,50-14,40 U/g Hb
>1 yaş 4,60-13,50 U/g Hb
Kullanımı: G6PD eksikliğine bağlı olarak gelişen hemolitik aneminin tanısında kullanılır. Genç eritrositlerde G6PD aktivitesi yüksek olduğundan, hemolitik epizod sonrasında eksikliğin belirlenmesi genellikle mümkün olmaz.

GLUKOZAMİNOGLİKAN
Kullanımı: Mukopolisakkaridozislerin taranması amacıyla kullanılır.

GONOKOK KÜLTÜRÜ (Neisseriae gonorhoeae kültürü)
Kullanımı : Neisseriae gonorrhoeae izolasyonu ve identifikasyonu

GÖZ KÜLTÜRÜ (Konjonktiva kültürü)
Kullanımı: Göz enfeksiyonlarında bakteriyolojik ajanın izolasyonu

GRAM BOYALI PREPARAT
Kullanımı: Klinik materyalde hücre ve bakteri varlığının araştırılması ve bakteri morfolojisinin belirlenmesi

GROWTH FAKTÖR (Somatomedin C)

GROWTH HORMON (GH, Somatotropin, STH)
Normal Değer: 0-20 mIU/ml
Kullanımı: Hipofiz fonksiyonlarının değerlendirilmesi, çocuklarda dwarfizm ve gigantizm, erişkinlerde ise akromegalinin tanı ve tedavisinin takibinde kullanılır. Çocuklarda GH yetmezliklerinin değerlendirilmesinde bazal değerler yetersiz olabileceğinden stimülasyon testlerine ihtiyaç duyulabilir.

GRUBER-WİDAL TESTİ
Kullanımı: Tifo ve paratifo enfeksiyonlarında O aglütininleri 8.günden, H aglütininleri ise 10-12 günden sonra tespit edilebilir düzeye ulaşır. Akut hastalık tanısı için 10-15 gün ara ile alınan kan örneklerinde titre artışı gözlenmelidir. Tek başına H aşılamayı, O ise hastalığı işaret eder. Erken dönemde tedaviye başlanan vakalarda pozitiflik görülmeyebilir. Tek başına tanı koydurucu değildir. Non-spesifik reaksiyonlara rastlanabilir.

Kaynak :laboratuvar.com

 

ÜÇKAR SÜT GIDA VE ZİRAİ ÜRÜN. SAN. VE TİC.LTD. ŞTİ.Kapat