Dünya Sistemi Yaklaşımı

Dünya Sistemi Yaklaşımı (world system approach)

Azgelişmişliğin nedenlerini, merkez-çevre ilişkisi çerçevesinde azgelişmiş ülkelerin tarihsel süreç içinde dünya kapitalist sisteminin öngördüğü işbölümünde almış oldukları rollerle açıklayan yaklaşım. Bu yaklaşıma göre azgelişmişlik, sanayileşmiş kapitalist ülkelerin (merkez) dünya çapında genişleyip azgelişmiş ülkeler (çevre) üzerinde askeri, siyasi, iktisadi ve kültürel açılardan hegemonya kurmaları sonucu ortaya çıkan bir süreçtir.

Döküman Arama

Başlık :

ERKAN MAKİNA / ALİ ERKANKapat